Obhajoby Ph.D.

Studium doktorského studijního programu na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) a tedy i proces obhajob disertačních prací se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školáchStudijním a zkušebním řádem UP v Olomouci a Směrnicí děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Disertační prací se dle článku 44 Studijního a zkušebního řádu UP rozumí ucelené pojednání, které obsahuje uveřejněné výsledky vědecké a tvůrčí práce studenta doktorského studia nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Disertační prací prokazuje student doktorského studia svoji schopnost pracovat vědecky samostatně tvůrčím způsobem.

K disertační práci musí být přiložen autoreferát, který slouží k informování o hlavních výsledcích disertační práce. V autoreferátu je stručně uveden obsah disertační práce a seznam publikovaných prací studenta doktorského studia. Přílohou autoreferátu je jednostránkový abstrakt v anglickém či jiném světovém jazyce.

Student doktorského studia podává k obhajobě své disertační práce přihlášku (žádost o povolení obhajoby), ke které musí být přiloženo vyjádření školitele, zda disertační práce splňuje požadavky potřebné pro její obhájení. K přihlášce je rovněž nutné přiložit disertační práci (5 výtisků), autoreferát (25 výtisků), a další dokumenty (viz tiskopis pro žádost o povolení obhajoby).

Disertační práci posuzují nejméně dva oponenti jmenovaní předsedou oborové rady. Oponent disertační práce je povinen na předloženou disertační práci samostatně vypracovat písemný posudek, a to nejpozději do 6 týdnů od doručení disertační práce a jmenovacího dekretu.

Všichni členové komise pro obhajobu disertační práce, školitel a student doktorského studia jsou pozváni k obhajobě disertační práce nejpozději 20 dnů před konáním obhajoby. Ke všem pozváním musí být přiloženy oponentní posudky na disertační práci a autoreferát. Místo a termín obhajoby disertační práce jsou rovněž zveřejněny na úřední desce fakulty.

Komise pro obhajobu disertační práce jmenovaná děkanem fakulty musí mít nejméně pět členů, přičemž ji tvoří předseda, místopředseda a další významní akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty, UP, jiných vysokých škol a vědeckých pracovišť, popřípadě i jiní významní odborníci z praxe. Nejméně dva členové komise pro obhajobu disertační práce musí být osobami, které nejsou akademickými pracovníky UP v pracovním poměru. Obhajoba disertační práce je veřejná, hodnocení obhajoby disertační práce komisí je však neveřejné.

O tom, zda student doktorského studia svoji disertační práci obhájil či neobhájil, rozhodují členové komise v tajném hlasování, k přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů komise.

Studentovi, který disertační práci neobhájil, sdělí předseda komise pro obhajobu disertační práce současně s hodnocením disertační práce i pokyny pro její přepracování. Student pak může opakovat obhajobu disertační práce po jejím přepracování nejvýše jednou, nejdříve však po uplynutí půl roku od první obhajoby. Mezním termínem opakování obhajoby disertační práce je maximální doba studia stanovená v článku 32 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Vyhlášené termíny obhajob

MUDr. Martin Hampl

lékař Neurochirurgické kliniky LF UP a FNOL, student prezenční formy doktorského studijního programu Chirurgie na LF UP v Olomouci bude

ve středu 22. srpna 2018 v 9:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Venae emissariae, vena emissaria mastoidea a komplexní pohled na retrosigmoideální kraniotomii"

Oponenti:
prof. MUDr. Josef Stingl, CSc. - Ústav anatomie 3. LF UK v Praze
doc. MUDr. Ondřej Kalita, Ph.D. - Neurochirurgická klinika LF UP a FNOL

Komise:
předseda: prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.
místopředseda: prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
členové:
prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Petr Utíkal, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc.
prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.

Školitel: doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.

Místo obhajoby: knihovna I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Chirurgie

MUDr. Martin Stašek

lékař I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, student kombinované formy doktorského studijního programu Chirurgie na LF UP v Olomouci bude

ve středu 22. srpna 2018 v 9:30 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Intraoperační ezofagogastroduodenoskopie"

Oponenti:
doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D. - I. chirurgická klinika hrudní, břišní a úrazové chirurgie 1 LF UK a VFN v Praze
prof. MUDr. Vladimír Král, CSc. - I. chirurgická klinika LF UP a FNOL

Komise:
předseda: prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.
místopředseda: prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
členové:
prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Petr Utíkal, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc.
doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.

Školitel: MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D.

Místo obhajoby: knihovna I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Chirurgie

MUDr. Vlastimil Novák

lékař Neurochirurgické kliniky LF UP a FNOL, student prezenční formy doktorského studijního programu Chirurgie na LF UP v Olomouci bude

ve středu 22. srpna 2018 v 10:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Endoskopické transnazální operace selárních procesů - komplexní řešení"

Oponenti:
doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D. - Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
doc. MUDr. Ondřej Kalita, Ph.D., MBA - Neurochirurgická klinika LF UP a FNOL

Komise:
předseda: prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.
místopředseda: prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
členové:
prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Petr Utíkal, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc.
doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.

Školitel: doc. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.

Místo obhajoby: knihovna I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Chirurgie

MUDr. Martin Holinka

lékař Oddělení ortopedie Karvinské hornické nemocnice a.s, student kombinované formy doktorského studijního programu Chirurgie na LF UP v Olomouci bude

ve středu 22. srpna 2018 v 10:30 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Vybrané aspekty selhávání TEP kolenního kloubu"

Oponenti:
doc. MUDr. Miroslav Pach, CSc. - Ortopedická klinika LF UP a FNOL
MUDr. Karel Koudela, Ph.D. - Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LF UK a FN v Plzni

Komise:
předseda: prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.
místopředseda: prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
členové:
prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Petr Utíkal, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc.
MUDr. Karel Koudela, Ph.D.

Školitel: prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.

Místo obhajoby: knihovna I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Chirurgie

MUDr. Ivan Humhej

primář Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace, lékař Neurochirurgické kliniky Univerzity J.E. Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústní nad Labem, student kombinované formy doktorského studijního programu Chirurgie na LF UP v Olomouci bude

ve středu 22. srpna 2018 v 11:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Zobrazování periferních nervů pomocí pokročilých technik magnetické rezonance"

Oponenti:
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. - Neurologická klinika, Krajská nemocnice Pardubice
doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc. - Neurochirurgická klinika LF UP a FNOL

Komise:
předseda: prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.
místopředseda: prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
členové:
prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Petr Utíkal, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc.
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

Školitel: doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.

Místo obhajoby: knihovna I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Chirurgie

MUDr. Denisa Vitásková

lékařka Onkologické kliniky LF UP a FNOL, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Onkologie na LF UP v Olomouci bude

v úterý 28. srpna 2018 v 10:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Prediktivní a prognostické faktory neoadjuvantní léčby karcinomu prsu"

Oponenti:
doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D. - Onkologické a radiologické centrum Multiscan Pardubice
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. - Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN v Plzni

Komise:
předseda: prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D.
místopředseda: prof. MUDr. Jindřich Macháček, CSc.
členové:
doc. MUDr. Beatrice Mohelníková-Duchoňová, Ph.D.
doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Školitel: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Místo obhajoby: Seminární místnost Onkologické kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6 Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Onkologie

MUDr. Radka Lemstrová

lékařka Onkologické kliniky LF UP a FNOL, studentka kombinované formy doktorského studijního programu Onkologie na LF UP v Olomouci bude

v úterý 28. srpna 2018 v 11:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Studium prediktivních a prognostických markerů karcinomu pankreatu"

Oponenti:
prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D. - Ústav farmakologie LF UK v Hradci Králové
prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D. - Chirurgické oddělení, Krajská nemocnice T.Bati ve Zlíně

Komise:
předseda: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
místopředseda: prof. MUDr. Jindřich Macháček, CSc.
členové:
prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D.
doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Školitel: doc. MUDr. Beatrice Mohelníková-Duchoňová, Ph.D.

Místo obhajoby: Seminární místnost Onkologické kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6 Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Onkologie

MUDr. Marcel Matzenauer

lékař Onkologické kliniky LF UP a FNOL, student prezenční formy doktorského studijního programu Onkologie na LF UP v Olomouci bude

v úterý 28. srpna 2018 v 12:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Hodnocení efektivity a toxicity stereotaktické radioterapie"

Oponenti:
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. - Masarykův onkologický ústav v Brně
doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D. - Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze

Komise:
předseda: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
místopředseda: prof. MUDr. Jindřich Macháček, CSc.
členové:
doc. MUDr. Beatrice Mohelníková-Duchoňová, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D.
doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Školitel: doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Místo obhajoby: Seminární místnost Onkologické kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6 Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Onkologie

MUDr. Jiří Vondrák

lékař Kardiologického oddělení Pardubické krajské nemocnice a.s., student kombinované formy doktorského studijního programu Vnitřní nemoci na LF UP v Olomouci bude

ve středu 29. srpna 2018 v 13:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"3D volumetrie a synchronie levé komory v různých režimech kardiostimulace sledovaná echokardiografií"

Oponenti:
doc. MUDr. Eva Mandysová, CSc. - Kardiologické oddělení Nemocnice na Homolce v Praze
doc. MUDr. Miroslav Novák, Ph.D. - I. interní kardiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D. - I. interní klinika - kardiologická LF UP a FNOL

Komise:
předseda: prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.
místopředseda: prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.
členové:
prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc.
doc. MUDr. Miroslav Novák, Ph.D.
doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
doc. MUDr. Rudolf Chlup, CSc.
doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.
doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc.
doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.
doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D.

Školitel: doc. MUDr. Dan Marek, Ph.D., FESC

Místo obhajoby: zasedací místnost Děkanátu LF UP v Olomouci, Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Vnitřní nemoci

MUDr. Jiří Orság

lékař III. interní kliniky - nefrologické, revmatologické a endokrinologické LF UP a FNOL, student kombinované formy doktorského studijního programu Vnitřní nemoci na LF UP v Olomouci bude

v pátek 31. srpna 2018 v 13:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Asociace vybraných adipokinů s markery inzulínové rezistence, endoteliální dysfunkce a subklinické aterosklerózy"

Oponenti:
prof. MUDr. Peter Galajda, Ph.D. - I. interní klinika JLF UK a FN v Martině
doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D. - III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D. - I. interní klinika - kardiologická LF UP a FNOL

Komise:
předseda: prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.
místopředseda: prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.
členové:
prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.
doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Špác, Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc.
doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.
doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.
doc. MUDr. Dan Marek, Ph.D., FESC

Školitel: doc. MUDr. David Karásek, Ph.D

Místo obhajoby: zasedací místnost Děkanátu LF UP v Olomouci, Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Vnitřní nemoci

MUDr. Soňa Feketová

lékařka Neurologické ambulance Univerzitní nemocnice Bratislava, studentka kombinované formy doktorského studijního programu Neurologie na LF UP v Olomouci bude

ve čtvrtek 23. srpna 2018 v 11.00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Centrálna bolesť u pacientov so sclerosis multiplex"

Oponenti:
doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D. - Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze
doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D. - Neurologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

Komise:
předseda: prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
místopředseda: prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
členové:
prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc.
doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
prof. MUDr. Egon Kurča, Ph.D.
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Školitel: prof. MUDr. Jan Mareš, CSc.

Místo obhajoby: knihovna Neurologické kliniky LF UP a FNOL, (3. patro budovy M), I.P. Pavlova 6, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3. Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., v.r.
předseda Oborové rady DSP Neurologie

MUDr. Aleš Obr

lékař Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL, student kombinované formy doktorského studijního programu Onkologie na LF UP v Olomouci bude

v úterý 28. srpna 2018 v 13:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Komplexní přístup k diagnostice a léčbě nemocných s lymfomem z plášťových buněk"

Oponenti:
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. - Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D. - Hemato-onkologická klinika LF UP a F NOL

Komise:
předseda: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
místopředseda: prof. MUDr. Jindřich Macháček, CSc.
členové:
doc. MUDr. Beatrice Mohelníková-Duchoňová, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D.
doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Školitel: doc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.

Místo obhajoby: Seminární místnost Onkologické kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6 Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.


prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Onkologie

MUDr. Alena Koniarová

lékařka OrthoSmile4U, s.r.o., studentka kombinované formy doktorského studijního programu Stomatologie na LF UP v Olomouci bude

ve středu 29. srpna 2018 v 9:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Efektivita čeľustnoortopedickej léčby"

Oponenti:
prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc. - Klinika zubního lékařství LF UP a FNOL
MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D. - Stomatologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze

Komise:
předseda: prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc.
místopředseda:prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc.
členové:
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.
prof. MUDr. Lydie Izakovičová - Hollá, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D.
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.

Školitel: doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.

Místo obhajoby: knihovna Kliniky zubního lékařství LF UP a FNOL, Palackého 12, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Stomatologie

MUDr. Daniel Černý

zástupce vedoucího lékaře D.C.M. kliniky, s.r.o. v Hradci Králové, student kombinované formy doktorského studijního programu Stomatologie na LF UP v Olomouci bude

ve středu 29. srpna 2018 v 10:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Estetická úprava frontálního úseku chrupu"

Oponenti:
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. - Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc. - Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Komise:
předseda: prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc.
místopředseda:prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc.
členové:
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.
prof. MUDr. Lydie Izakovičová - Hollá, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D.
MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.

Školitel: doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.

Místo obhajoby: knihovna Kliniky zubního lékařství LF UP a FNOL, Palackého 12, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3. Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Stomatologie

MUDr. Peter Turcsányi

lékař Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL, student kombinované formy doktorského studijního programu Onkologie na LF UP v Olomouci bude

v úterý 28. srpna 2018 v 14:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Biologické charakteristiky nově diagnostikované chronické lymfocytární leukémie a jejich vztah k léčbě a prognóze"

Oponenti:
doc. MUDr. Mária Bucová, CSc. - Imunologický ústav LF UK v Bratislavě
doc. MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc. - Hemato-onkologická klinika LF UP a FNOL

Komise:
předseda: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
místopředseda: prof. MUDr. Jindřich Macháček, CSc.
členové:
doc. MUDr. Beatrice Mohelníková-Duchoňová, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D.
doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Školitel: prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Místo obhajoby: Seminární místnost Onkologické kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6 Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Onkologie

Mgr. Alena Burdová

odborná pracovnice ve zdravotnictví, Laboratoře Agel, a.s. Nový Jičín, studentka kombinované formy doktorského studijního programu Lékařská biologie na LF UP v Olomouci bude

ve středu 5. září 2018 v 10:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Stanovení fúzního genu TMPRSS2-ERG u nádoru prostaty, jeho význam a souvislosti s dalšími sledovanými faktory"

Oponenti:
doc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D., MIAC - Ústav patologie LF OU v Ostravě
MUDr. Michal Grepl, Ph.D. - Urologické oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně

Komise:
předseda: doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.
místopředseda: prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
členové:
prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.
MUDr. Michal Grepl, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Školitel: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

Místo obhajoby: Teoretické ústavy LF UP, Ústav biologie, Hněvotínská 3, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Lékařská biologie

RNDr. Blažena Zbožilová

bioložka, embryoložka Fertimed s.r.o., studentka kombinované formy doktorského studijního programu Lékařská biologie na LF UP v Olomouci bude

ve středu 5. září 2018 v 11:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Monitoring časného vývoje embrya a úspěšnost implantace"

Oponenti:
prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc. - Repromedia, s.r.o. Brno
prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc. - Ústav histologie a embryologie Brno

Komise:
předseda: doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.
místopředseda: prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
členové:
prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.
MUDr. Michal Grepl, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Školitel: prof. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D.

Místo obhajoby: Teoretické ústavy LF UP, Ústav biologie, Hněvotínská 3, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Lékařská biologie

Mgr. Jana Úlehlová

přírodovědná analytička a diagnostička Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL s.r.o., studentka kombinované formy doktorského studijního programu Lékařská biologie na LF UP v Olomouci bude

ve středu 5. září 2018 v 12:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Monitorování účinku antiagregační terapie"

Oponenti:
prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. - 1. Interní klinika - klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze
Ing. Ingrid Škorňová, Ph.D. - Klinika hematológie a trasfuziológie JLF UK a UN v Martině

Komise:
předseda: doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.
místopředseda: prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
členové:
prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.
MUDr. Michal Grepl, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Školitel: doc. Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.

Místo obhajoby: Teoretické ústavy LF UP, Ústav biologie, Hněvotínská 3, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Lékařská biologie

Obhájené disertační práce