Obhajoby Ph.D.

Studium doktorského studijního programu na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) a tedy i proces obhajob disertačních prací se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školáchStudijním a zkušebním řádem UP v Olomouci a Směrnicí děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Disertační prací se dle článku 44 Studijního a zkušebního řádu UP rozumí ucelené pojednání, které obsahuje uveřejněné výsledky vědecké a tvůrčí práce studenta doktorského studia nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Disertační prací prokazuje student doktorského studia svoji schopnost pracovat vědecky samostatně tvůrčím způsobem.

K disertační práci musí být přiložen autoreferát, který slouží k informování o hlavních výsledcích disertační práce. V autoreferátu je stručně uveden obsah disertační práce a seznam publikovaných prací studenta doktorského studia. Přílohou autoreferátu je jednostránkový abstrakt v anglickém či jiném světovém jazyce.

Student doktorského studia podává k obhajobě své disertační práce přihlášku (žádost o povolení obhajoby), ke které musí být přiloženo vyjádření školitele, zda disertační práce splňuje požadavky potřebné pro její obhájení. K přihlášce je rovněž nutné přiložit disertační práci (5 výtisků), autoreferát (25 výtisků), a další dokumenty (viz tiskopis pro žádost o povolení obhajoby).

Disertační práci posuzují nejméně dva oponenti jmenovaní předsedou oborové rady. Oponent disertační práce je povinen na předloženou disertační práci samostatně vypracovat písemný posudek, a to nejpozději do 6 týdnů od doručení disertační práce a jmenovacího dekretu.

Všichni členové komise pro obhajobu disertační práce, školitel a student doktorského studia jsou pozváni k obhajobě disertační práce nejpozději 20 dnů před konáním obhajoby. Ke všem pozváním musí být přiloženy oponentní posudky na disertační práci a autoreferát. Místo a termín obhajoby disertační práce jsou rovněž zveřejněny na úřední desce fakulty.

Komise pro obhajobu disertační práce jmenovaná děkanem fakulty musí mít nejméně pět členů, přičemž ji tvoří předseda, místopředseda a další významní akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty, UP, jiných vysokých škol a vědeckých pracovišť, popřípadě i jiní významní odborníci z praxe. Nejméně dva členové komise pro obhajobu disertační práce musí být osobami, které nejsou akademickými pracovníky UP v pracovním poměru. Obhajoba disertační práce je veřejná, hodnocení obhajoby disertační práce komisí je však neveřejné.

O tom, zda student doktorského studia svoji disertační práci obhájil či neobhájil, rozhodují členové komise v tajném hlasování, k přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů komise.

Studentovi, který disertační práci neobhájil, sdělí předseda komise pro obhajobu disertační práce současně s hodnocením disertační práce i pokyny pro její přepracování. Student pak může opakovat obhajobu disertační práce po jejím přepracování nejvýše jednou, nejdříve však po uplynutí půl roku od první obhajoby. Mezním termínem opakování obhajoby disertační práce je maximální doba studia stanovená v článku 32 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Vyhlášené termíny obhajob

Vyhlášené termíny obhajob disertačních prací jsou uvedeny níže. Přehled uchazečů viz menu v pravé části stránky.

MUDR. Tomáš Řezáč

MUDr. Tomáš Řezáč

lékař I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, student kombinované formy doktorského studijního programu Chirurgie na LF UP v Olomouci bude 

 

v pondělí 8. března 2021 ve 13:30 hodin  

 

obhajovat disertační práci na téma:

„Lokální výkony u tumoru rekta a diagnostika komplikací“

 

Oponenti:

doc. MUDr. Igor Penka, CSc. - Chirurgická klinika FNUSA
prof. MUDr. Kamil Vysloužil, CSc. - I. chirurgická klinika LF UP a FNOL

 

Komise:

předseda:         prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

místopředseda: prof. MUDr. Vladimír Král, CSc.

členové:            doc. MUDr. Igor Penka, CSc.
doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.
prof. MUDr. Kamil Vysloužil, CSc.

 

                       

Školitel:           MUDr. Pavel Zbořil, Ph.D.

 

Místo obhajoby: knihovna I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6, Olomouc.

 

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

 

Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

 

 

 

prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., v.r.

předseda oborové rady DSP Chirurgie

MUDr. Zuzana Vlachová

MUDr. Zuzana Vlachová

lékařka Onkologické kliniky LF UP a FNOL, studentka kombinované formy doktorského studijního programu Onkologie na LF UP v Olomouci bude

 

ve čtvrtek 25. února 2021 v 11:15 hodin

 

obhajovat disertační práci na téma:

Vztah mezi dobou plánování a reálnou dávkou na rizikové orgány při 3D

brachyterapii karcinomu děložního čípku

 

Oponenti:

doc. MUDr. et Ing. Jakub Cvek Ph.D. - Klinika onkologická FN Ostrava

prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D. - Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje, Pardubice

 

Komise:

předseda:         prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.            

místopředseda: prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D.

členové:           doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.

                       prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

                       doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.

                       doc. MUDr. Beatrice Mohelníková-Duchoňová, Ph.D.

 

Školitel:          doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.                  

 

Místo obhajoby:  demonstrační místnost Onkologické kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6 Olomouc.

 

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

 

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

 

Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

 

 

 

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., v.r.

předseda oborové rady DSP Onkologie

MUDr. Marie Bartoušková

MUDr. Marie Bartoušková

lékařka Onkologické kliniky LF UP a FNOL, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Onkologie na LF UP v Olomouci bude

 

ve čtvrtek 25. února 2021 v 10:30 hodin

 

obhajovat disertační práci na téma:

Využití neopterinu pro monitorování a predikci nežádoucích účinků cílené léčby a

imunoterapie u pacientů s metastatickým maligním melanomem

 

Oponenti:

doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D. - Onkologická klinika 1.LF UK a Thomayerova nemocnice    

prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D., FETCS - Chirurgické oddělení, Krajská nemocnice T.Bati ve Zlíně

 

Komise:

předseda:         prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D.  

místopředseda: doc. MUDr. Beatrice Mohelníková-Duchoňová, Ph.D.

členové:           doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.

                       prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

                       doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.

                       doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.

 

Školitel:          prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

 

Místo obhajoby:  demonstrační místnost Onkologické kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6 Olomouc.

 

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

 

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

 

Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

 

 

 

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., v.r.

předseda oborové rady DSP Onkologie

 

MUDr. Pavla Flodrová

MUDr. Pavla Flodrová

lékařka Oddělení radioterapie Nemocnice Agel Nový Jičín, studentka kombinované formy doktorského studijního programu Lékařská biologie na LF UP v Olomouci bude

 

v pátek 26. února 2021 ve 13:00 hodin

 

obhajovat disertační práci na téma:

Diagnostika amyloidózy z podkožního tuku

Studium metylačních změn u mnohočetného myelomu

 

Oponenti:

Prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. – Interní hemato-onkologická klinika FN Brno

doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D. -  Ústav patologické fyziologie LF MU Brno

doc. MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc. - Hemato-onkologická klinika LF a FN Olomouc

 

Komise:

předseda:                    doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.

místopředseda:            prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc.

členové:                       prof. MUDr. et Mgr. Milan Raška, Ph.D.

                                   prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.

                                   prof. MUDr. Edgar Faber, Ph.D.

                                   doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

                                   RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.

                                   doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D.

                                   doc. Mgr. Monika Horváthová, Ph.D.

                                   prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc., IHOK FN Brno

 

Školitel:                      Ing. Kateřina Smešný Trtková, CSc.

 

                     

Místo obhajoby: Teoretické ústavy LF UP, Dostavba TÚ (učebna č. 2.521), Hněvotínská 3, Olomouc.

 

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

 

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

 

Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na  LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

 

 

doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D., v.r.

předseda oborové rady DSP Lékařská biologie

Mgr. Ján Štetka

Mgr. Ján Štetka

hostující vědecký pracovník na Universitätsspital Basel (Department of biomedicine), student prezenční formy doktorského studijního programu Lékařská biologie na LF UP v Olomouci bude

 

v pátek 26. února 2021 ve 14:00 hodin

 

obhajovat disertační práci na téma:

„Oncogenic and inflammatory signaling in the pathogenesis of myeloproliferative neoplasms“

 

Oponenti:

MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. – Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno
Prof. Stefan N. Constantinescu, MD, Ph.D. - Ludwig Institute for Cancer Research, Brussels, Belgium

 

Komise:

předseda:         doc. Mgr. Monika Horváthová, Ph.D.

místopředseda: prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc.

členové:            prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.

                        prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.

                        prof. MUDr. Edgar Faber, Ph.D.

                        doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

                        RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.

                        doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D.

 

Školitel:          doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.

 

                                   

Místo obhajoby: Teoretické ústavy LF UP, Dostavba TÚ (učebna č. 2.521), Hněvotínská 3, Olomouc.

 

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

 

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

 

Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na  LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

 

 

doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D., v.r.

předseda oborové rady DSP Lékařská biologie

 

 

Obhájené disertační práce