Obhajoby Ph.D.

Studium doktorského studijního programu na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) a tedy i proces obhajob disertačních prací se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školáchStudijním a zkušebním řádem UP v Olomouci a Směrnicí děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Disertační prací se dle článku 44 Studijního a zkušebního řádu UP rozumí ucelené pojednání, které obsahuje uveřejněné výsledky vědecké a tvůrčí práce studenta doktorského studia nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Disertační prací prokazuje student doktorského studia svoji schopnost pracovat vědecky samostatně tvůrčím způsobem.

K disertační práci musí být přiložen autoreferát, který slouží k informování o hlavních výsledcích disertační práce. V autoreferátu je stručně uveden obsah disertační práce a seznam publikovaných prací studenta doktorského studia. Přílohou autoreferátu je jednostránkový abstrakt v anglickém či jiném světovém jazyce.

Student doktorského studia podává k obhajobě své disertační práce přihlášku (žádost o povolení obhajoby), ke které musí být přiloženo vyjádření školitele, zda disertační práce splňuje požadavky potřebné pro její obhájení. K přihlášce je rovněž nutné přiložit disertační práci (5 výtisků), autoreferát (25 výtisků), a další dokumenty (viz tiskopis pro žádost o povolení obhajoby).

Disertační práci posuzují nejméně dva oponenti jmenovaní předsedou oborové rady. Oponent disertační práce je povinen na předloženou disertační práci samostatně vypracovat písemný posudek, a to nejpozději do 6 týdnů od doručení disertační práce a jmenovacího dekretu.

Všichni členové komise pro obhajobu disertační práce, školitel a student doktorského studia jsou pozváni k obhajobě disertační práce nejpozději 20 dnů před konáním obhajoby. Ke všem pozváním musí být přiloženy oponentní posudky na disertační práci a autoreferát. Místo a termín obhajoby disertační práce jsou rovněž zveřejněny na úřední desce fakulty.

Komise pro obhajobu disertační práce jmenovaná děkanem fakulty musí mít nejméně pět členů, přičemž ji tvoří předseda, místopředseda a další významní akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty, UP, jiných vysokých škol a vědeckých pracovišť, popřípadě i jiní významní odborníci z praxe. Nejméně dva členové komise pro obhajobu disertační práce musí být osobami, které nejsou akademickými pracovníky UP v pracovním poměru. Obhajoba disertační práce je veřejná, hodnocení obhajoby disertační práce komisí je však neveřejné.

O tom, zda student doktorského studia svoji disertační práci obhájil či neobhájil, rozhodují členové komise v tajném hlasování, k přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů komise.

Studentovi, který disertační práci neobhájil, sdělí předseda komise pro obhajobu disertační práce současně s hodnocením disertační práce i pokyny pro její přepracování. Student pak může opakovat obhajobu disertační práce po jejím přepracování nejvýše jednou, nejdříve však po uplynutí půl roku od první obhajoby. Mezním termínem opakování obhajoby disertační práce je maximální doba studia stanovená v článku 32 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Vyhlášené termíny obhajob

Mgr. Jana Vaculová

vedoucí laborantka Ústavu patologie FN Ostrava, studentka kombinované formy doktorského studijního programu Anatomie, histologie a embryologie LF UP v Olomouci bude

ve středu 13. června 2018 v 13:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Příspěvek histologického vyšetření k objasnění povahy komplikací kloubních náhrad"

Oponenti:
doc. MUDr. Vojtěch Kamarád, DrSc. - Ústav histologie a embryologie LF UP
MUDr. Petr Fulín, Ph.D. - I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol

Komise:
předseda: prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
místopředseda: prof. MUDr. Jirka Mačák, CSc.
členové:
RNDr. Magdalena Uvírová, Ph.D.
MUDr. Radka Lichnovská, Ph.D.
doc. MUDr. Vojtěch Kamarád, DrSc.
MUDr. Petr Fulín, Ph.D.

Školitel: prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.

Místo obhajoby: Knihovna Ústavu histologie a embryologie LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D., v.r.
předseda Oborové rady DSP Anatomie, histologie a embryologie

MDDr. Mája Konvalinková

ortodontistka Ortodoncie MDDr. Mája Konvalinková, s.r.o. v Uherském Hradišti, studentka kombinované formy doktorského studijního programu Stomatologie na LF UP v Olomouci bude

ve středu 20. června 2018 v 9:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Morfologické změny alveolárního výběžku hodnocené 3D technologiemi"

Oponenti:
doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D. - Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc. - Klinika zubního lékařství LF UP a FNOL

Komise:
předseda: prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc.
místopředseda: doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.
členové: prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.
doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.
doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.

Školitel: MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.

Místo obhajoby: knihovna Kliniky zubního lékařství LF UP a FNOL, Palackého 12, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Stomatologie

MUDr. Jiří Hoza

zástupce přednosty pro LP Otolaryngologické kliniky LF UP a FNOL, student kombinované formy doktorského studijního programu Otorinolaryngologie na LF UP v Olomouci bude

ve středu 6. června 2018 v 9:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Lymfangiogeneza u karcinomů slinných žláz"

Oponenti:
doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D. - Otorinolaryngologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze
doc. MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D. - Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UK a FN v Hradci Králové

Komise:
předseda: prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
místopředseda: doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.
členové:
doc. MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.
doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.

Školitel: prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc.

Místo obhajoby: Knihovna ORL kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Otorinolaryngologie

MUDr. Jan Heřman

lékař Otolaryngologické kliniky LF UP a FNOL, student prezenční formy doktorského studijního programu Otorinolaryngologie na LF UP v Olomouci bude

ve středu 6. června 2018 v 9:45 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Ultrazvuková elastografie a její využití v oblasti hlavy a krku"

Oponenti:
doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D. - Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol v Praze
MUDr. Hynek Mírka, Ph.D. - Klinika zobrazovacích metoda LF UK a FN v Plzni

Komise:
předseda: prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
místopředseda: doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.
členové:
doc. MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.
prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc.

Školitel: MUDr. Richard Salzman, Ph.D.

Místo obhajoby: Knihovna ORL kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Otorinolaryngologie

MUDr. Lucia Staníková

lékařka Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF OU a FN Ostrava, studentka kombinované formy doktorského studijního programu Otorinolaryngologie na LF UP v Olomouci bude

ve středu 6. června 2018 v 10:30 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Využití nových endoskopických metod v diagnostice patologických lézí v oblasti hrtanu a hypofaryngu"

Oponenti:
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc. - Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UK a FN v Hradci Králové
MUDr. Petr Lukeš, Ph.D. - Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol v Praze

Komise:
předseda: prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
místopředseda: doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.
členové:
doc. MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.
prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc.

Školitel: prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

Místo obhajoby: Knihovna ORL kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Otorinolaryngologie

MUDr. Lenka Pešáková

ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, studentka kombinované formy doktorského studijního programu Sociální lékařství na LF UP v Olomouci bude

ve středu 27. června 2018 v 11:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Hygienická kritéria pro uznání onemocnění bederní páteře z přetěžování jako nemoci z povolání"

Oponenti:
doc. MUDr. Jiří Chaloupka, CSc. - Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Hradci Králové
prof. MUDr. Milan Tuček, CSc. - Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze

Komise:
předseda: doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.
místopředseda: doc. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.
členové:
doc. MUDr. Jiří Chaloupka, CSc.
doc. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D.
doc. MUDr. Alena Petráková, CSc.
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.

Školitel: doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.

Místo obhajoby: Zasedací místnost Děkanátu LF UP v Olomouci, Hněvotínská 3, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátě Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D., v.r.
předsedkyně oborové rady DSP Sociální lékařství

MUDr. Pavla Hanzlíková

vedoucí lékařka Sagena s.r.o. Frýdek Místek - MR pracoviště, studentka kombinované formy doktorského studijního programu Zobrazovací metody na LF UP v Olomouci bude

ve středu 13. června 2018 v 10:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Změny rozměrů optického nervu a optické pochvy v obraze magnetické rezonance v závislosti na věku a pohlaví"

Oponenti:
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA - Klinika radiologie a nukleární medicíny LF UP a FN Brno
doc. MUDr. Stanislav Buřval, CSc. - Radiologická klinika LF UP a FNOL

Komise:
předseda: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
místopředseda:prof. MUDr. Martin Köcher, Ph.D.
členové:
prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D.
doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA

Školitel: doc. MUDr. Jana Chmelová, Ph.D.

Místo obhajoby: posluchárna Radiologické kliniky LF UP a FNOL, budova B, I.P. Pavlova 6, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátě Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Zobrazovací metody

MUDr. Zuzana Sedláčková

lékařka Radiologické kliniky LF UP a FNOL, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Zobrazovací metody na LF UP v Olomouci bude

ve středu 13. června 2018 v 10:45 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Anatomické varianty plicních interlobií na HRCT"

Oponenti:
doc. MUDr. Jana Chmelová, Ph.D. - Oddělení radiologie a zobrazovacích metod, Radiologická klinika FN Ostrava
prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., MBA - Katedra IPVZ Praha

Komise:
předseda: prof. MUDr. Martin Köcher, Ph.D.
místopředseda: prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D.
členové:
doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., MBA
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Jana Chmelová, Ph.D.

Školitel: MUDr. Filip Čtvrtlík, Ph.D.

Místo obhajoby: posluchárna Radiologické kliniky LF UP a FNOL, budova B, I.P. Pavlova 6, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátě Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Zobrazovací metody

MUDr. Bc. Daniela Zmeškalová

lékařka Kliniky psychiatrie LF UP a FNOL, studentka kombinované formy doktorského studijního programu Psychiatrie na LF UP v Olomouci bude

v úterý 19. června 2018 v 11:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Psychosociální, psychiatrické a neurofyziologické parametry u adolescentů s chronickým střevním onemocněním a jejich rodičů"

Oponenti:
doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D. - Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol
doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D. - Dětská klinika LF UP a FNOL

Komise:
předseda: prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
místopředseda: doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.
členové:
prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.
MUDr. Pavel Doubek, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.

Školitel: prof. MUDr. Ján Praško, CSc.

Místo obhajoby: zasedací místnost Psychiatrické kliniky LF UP a FNOL, 4. podlaží (3. patro), I. P. Pavlova 6, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátě Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Ján Praško, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Psychiatrie

Obhájené disertační práce