Obhajoby Ph.D.

Studium doktorského studijního programu na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) a tedy i proces obhajob disertačních prací se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školáchStudijním a zkušebním řádem UP v Olomouci a Směrnicí děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Disertační prací se dle článku 44 Studijního a zkušebního řádu UP rozumí ucelené pojednání, které obsahuje uveřejněné výsledky vědecké a tvůrčí práce studenta doktorského studia nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Disertační prací prokazuje student doktorského studia svoji schopnost pracovat vědecky samostatně tvůrčím způsobem.

K disertační práci musí být přiložen autoreferát, který slouží k informování o hlavních výsledcích disertační práce. V autoreferátu je stručně uveden obsah disertační práce a seznam publikovaných prací studenta doktorského studia. Přílohou autoreferátu je jednostránkový abstrakt v anglickém či jiném světovém jazyce.

Student doktorského studia podává k obhajobě své disertační práce přihlášku (žádost o povolení obhajoby), ke které musí být přiloženo vyjádření školitele, zda disertační práce splňuje požadavky potřebné pro její obhájení. K přihlášce je rovněž nutné přiložit disertační práci (5 výtisků), autoreferát (15 výtisků), a další dokumenty (viz tiskopis pro žádost o povolení obhajoby).

Disertační práci posuzují nejméně dva oponenti jmenovaní předsedou oborové rady. Oponent disertační práce je povinen na předloženou disertační práci samostatně vypracovat písemný posudek, a to nejpozději do 6 týdnů od doručení disertační práce a jmenovacího dekretu.

Všichni členové komise pro obhajobu disertační práce, školitel a student doktorského studia jsou pozváni k obhajobě disertační práce nejpozději 20 dnů před konáním obhajoby. Ke všem pozváním musí být přiloženy oponentní posudky na disertační práci a autoreferát. Místo a termín obhajoby disertační práce jsou rovněž zveřejněny na úřední desce fakulty.

Komise pro obhajobu disertační práce jmenovaná děkanem fakulty musí mít nejméně pět členů, přičemž ji tvoří předseda, místopředseda a další významní akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty, UP, jiných vysokých škol a vědeckých pracovišť, popřípadě i jiní významní odborníci z praxe. Nejméně dva členové komise pro obhajobu disertační práce musí být osobami, které nejsou akademickými pracovníky UP v pracovním poměru. Obhajoba disertační práce je veřejná, hodnocení obhajoby disertační práce komisí je však neveřejné.

O tom, zda student doktorského studia svoji disertační práci obhájil či neobhájil, rozhodují členové komise v tajném hlasování, k přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů komise.

Studentovi, který disertační práci neobhájil, sdělí předseda komise pro obhajobu disertační práce současně s hodnocením disertační práce i pokyny pro její přepracování. Student pak může opakovat obhajobu disertační práce po jejím přepracování nejvýše jednou, nejdříve však po uplynutí půl roku od první obhajoby. Mezním termínem opakování obhajoby disertační práce je maximální doba studia stanovená v článku 32 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Vyhlášené termíny obhajob

Vyhlášené termíny obhajob disertačních prací jsou uvedeny níže. Přehled uchazečů viz menu v pravé části stránky.

Mgr. et Bc. František Hodný

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Mgr. et Bc. František Hodný
psycholog pedagogicko-psychologické poradny Opava, student kombinované formy doktorského studijního programu Psychiatrie na LF UP v Olomouci bude

v pondělí 10. června 2024 v 11:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Nepříznivé zkušenosti v dětství, rodičovské styly a dospělá vazba u pacientů s farmakorezistentní obsedantně – kompulzivní poruchou “

Oponenti:
prof. PhDr. Jiří Šípek, Ph.D. - Katedra psychologie FF UK
doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. - Národní ústav duševního zdraví Klecany

Komise:
předseda:    prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
místopředseda:    doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.
členové:            
prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Šípek, Ph.D.
doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
MUDr. Bc. Aleš Grambal, Ph.D.
                
Školitelka:    PhDr. Marie Ocisková, Ph.D.
            

Místo obhajoby: zasedací místnost Kliniky psychiatrie LF UP a FNOL, (4. patro), Zdravotníku 248/7, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátě Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


prof. MUDr. Ján Praško, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Psychiatrie

 

MDDr. Barbora Hocková

 
OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MDDr. Barbora Hocková
lékařka Kliniky maxilofaciálnej chirurgie SZU a FNsP F.D.Roosevelta, studentka kombinované formy doktorského studijního programu na LF UP v Olomouci bude

ve středu 5. června 2024 v 11:00 hodin
obhajovat disertační práci na téma:
„Mikrovaskulárne laloky a protetická rehabilitácia s dentálnymi implantátmi“

Oponenti:
doc. MUDr. et MUDr. Richard Pink, Ph.D. - Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FNOL
MUDr. Dušan Hollý, PhD., MPH – Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA


Komise:
předseda:        doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.  
místopředseda:        MDDr. Iva Voborná, Ph.D.
členové:             
prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc.
prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc.
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.
doc. MUDr. et MUDr. Richard Pink, Ph.D.
MUDr. Simona Kaprálová, Ph.D.
MUDr. Dušan Hollý, PhD., MPH

Školitel:         MUDr. et MDDr. Adam Stebel, PhD., MHA
            
Místo obhajoby: knihovna Kliniky zubního lékařství LF UP a FNOL, Palackého 12, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Stomatologie

 

MUDr. Vincent Dansou Zoundjiekpon


OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MUDr. Vincent Dansou Zoundjiekpon
lékař II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické LF UP a FNOL, student prezenční formy doktorského studijního programu Vnitřní nemoci na LF UP v Olomouci bude

ve středu 29. května 2024 ve 14:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Endoskopická diagnóza biliárních stenóz“

Oponenti:
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. - II. interní klinika – gastroenterologická a geriatrická LF UP a FNOL
doc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D. - Klinika hepatogastroenterologie IKEM

Komise:
předseda:    prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
místopředseda: prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.
členové:               
prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.
prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.
doc. MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D.
doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.

Školitel:    prof. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
                    
Místo obhajoby: zasedací místnost Děkanátu, Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


prof. MUDr. Pavel Horák, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Vnitřní nemoci

MUDr. Lukáš Vinter

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MUDr. Lukáš Vinter
lékař Traumatologické kliniky LF UP a FNOL, student prezenční formy doktorského studijního programu Chirurgie na LF UP v Olomouci bude  

v pondělí 27. května 2024 ve 13:00 hodin  

obhajovat disertační práci na téma:
„Optimalizace techniky interpoziční artroplastiky při proximální karpektomii s ohledem
na vaskularizaci dorzální kapsuly karpu“

Oponenti:
doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. - Ortopedické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě
doc. MUDr. Martin Stašek, Ph.D. - I. chirurgická klinika LF UP a FNOL

Komise:
předseda:    prof. MUDr. Čestmír Neoral CSc.
místopředseda:    prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc.
členové:    
doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D.
doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Stašek, Ph.D.

Školitel:    doc. MUDr. Pavel Dráč, Ph.D.

Místo obhajoby: knihovna I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Chirurgie

Obhájené disertační práce

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)