Obhajoby Ph.D.

Studium doktorského studijního programu na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) a tedy i proces obhajob disertačních prací se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školáchStudijním a zkušebním řádem UP v Olomouci a Směrnicí děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Disertační prací se dle článku 44 Studijního a zkušebního řádu UP rozumí ucelené pojednání, které obsahuje uveřejněné výsledky vědecké a tvůrčí práce studenta doktorského studia nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Disertační prací prokazuje student doktorského studia svoji schopnost pracovat vědecky samostatně tvůrčím způsobem.

K disertační práci musí být přiložen autoreferát, který slouží k informování o hlavních výsledcích disertační práce. V autoreferátu je stručně uveden obsah disertační práce a seznam publikovaných prací studenta doktorského studia. Přílohou autoreferátu je jednostránkový abstrakt v anglickém či jiném světovém jazyce.

Student doktorského studia podává k obhajobě své disertační práce přihlášku (žádost o povolení obhajoby), ke které musí být přiloženo vyjádření školitele, zda disertační práce splňuje požadavky potřebné pro její obhájení. K přihlášce je rovněž nutné přiložit disertační práci (5 výtisků), autoreferát (15 výtisků), a další dokumenty (viz tiskopis pro žádost o povolení obhajoby).

Disertační práci posuzují nejméně dva oponenti jmenovaní předsedou oborové rady. Oponent disertační práce je povinen na předloženou disertační práci samostatně vypracovat písemný posudek, a to nejpozději do 6 týdnů od doručení disertační práce a jmenovacího dekretu.

Všichni členové komise pro obhajobu disertační práce, školitel a student doktorského studia jsou pozváni k obhajobě disertační práce nejpozději 20 dnů před konáním obhajoby. Ke všem pozváním musí být přiloženy oponentní posudky na disertační práci a autoreferát. Místo a termín obhajoby disertační práce jsou rovněž zveřejněny na úřední desce fakulty.

Komise pro obhajobu disertační práce jmenovaná děkanem fakulty musí mít nejméně pět členů, přičemž ji tvoří předseda, místopředseda a další významní akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty, UP, jiných vysokých škol a vědeckých pracovišť, popřípadě i jiní významní odborníci z praxe. Nejméně dva členové komise pro obhajobu disertační práce musí být osobami, které nejsou akademickými pracovníky UP v pracovním poměru. Obhajoba disertační práce je veřejná, hodnocení obhajoby disertační práce komisí je však neveřejné.

O tom, zda student doktorského studia svoji disertační práci obhájil či neobhájil, rozhodují členové komise v tajném hlasování, k přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů komise.

Studentovi, který disertační práci neobhájil, sdělí předseda komise pro obhajobu disertační práce současně s hodnocením disertační práce i pokyny pro její přepracování. Student pak může opakovat obhajobu disertační práce po jejím přepracování nejvýše jednou, nejdříve však po uplynutí půl roku od první obhajoby. Mezním termínem opakování obhajoby disertační práce je maximální doba studia stanovená v článku 32 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Vyhlášené termíny obhajob

Vyhlášené termíny obhajob disertačních prací jsou uvedeny níže. Přehled uchazečů viz menu v pravé části stránky.

Mgr. Ludmila Žárská

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení  § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Mgr. Ludmila Žárská
vědecká pracovnice Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů UP, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Lékařská biofyzika na LF UP v Olomouci bude

ve čtvrtek 22. prosince 2022 v 10:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Fotodynamicky aktivní látky a jejich použití pro fotodynamickou terapii“

Oponenti:
doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. – Biofyzikální ústav LF MU
Mgr. Jaromír Vachutka, Ph.D. – Ústav lékařské biofyziky LF UP
    
Komise:
předsedkyně:    doc. Ing. Kateřina Bartoň Tománková, Ph.D.
místopředseda:  doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
členové:    
Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.
Mgr. Jaromír Vachutka, Ph.D.
doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D.
    
Školitelka:    prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.    

Místo obhajoby: Ústav lékařské biofyziky (knihovna), Hněvotínská 3, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátě Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.


prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc., v.r.
předsedkyně oborové rady DSP Lékařská biofyzika

MUDr. Jana Obrová

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MUDr. Jana Obrová
lékařka I. interní kliniky – kardiologické LF UP a FNOL, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Vnitřní nemoci na LF UP v Olomouci bude

ve středu 11. ledna 2023 ve 14:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Psychosociální faktory náhlé srdeční smrti“

Oponenti
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. – Interní kardiologická klinika FN Brno
doc.MUDr. Petr Pařízek, Ph.D. – I. interní kardioangiologická klinika FN Hradec Králové

Komise:
předseda:    prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
místopředseda:  prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.
členové:           
doc. MUDr. Petr Pařízek, Ph.D.
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.

Školitelka:    prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA
                    
Místo obhajoby: zasedací místnost Děkanátu, Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.


prof. MUDr. Pavel Horák, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Vnitřní nemoci

 

MUDr. Róbert Psár

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení  § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MUDr. Róbert Psár
lékař radiologického oddělení Nemocnice Agel Ostrava – Vítkovice, student kombinované formy doktorského studijního programu Zobrazovací metody na LF UP v Olomouci bude

v úterý 6. prosince 2022 v 13:20 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Využití zobrazovacích metod v diagnostice karcinomu pankreatu“

Oponenti:
doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D. - II. interní klinika gastro-enterologická LF UP a FNOL
MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D. - Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno

Komise:
předseda:    prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
místopředseda:  doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
členové:
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.
MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.

Školitelka:    prof. MUDr. Marie Černá, Ph.D.

Místo obhajoby: posluchárna Radiologické kliniky LF UP a FNOL, budova A, patro -1, I.P. Pavlova 6, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátě Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


Cestovné lze oponentům a členům komise  uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.


prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Zobrazovací metody

Mgr. Zuzana Macečková

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení  § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Mgr. Zuzana Macečková
vědecká pracovnice Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Pediatrie na LF UP v Olomouci bude

v pondělí 31. října 2022 ve 14:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
“Nucleolar structure and the role of BYSL protein in ribosomopathies“

Oponenti:
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. - Dětská klinika LF UP a FNOL
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. - CEITEC MU, Brno

Komise:
předseda:        prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
místopředseda:        prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
členové:    
doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, CSc.
prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D.
MUDr. Kateřina Bouchalová, Ph.D.
doc. Mgr. Monika Horváthová, Ph.D.
prof. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D.
MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
doc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.

Školitel:        doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Místo obhajoby: seminární místnost 1.09 Ústav molekulární a translační medicíny LF UP, Hněvotínská 5, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3, Olomouc.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na  LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.


prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D., v.r.
předsedkyně oborové rady DSP Pediatrie

Mgr. Natálie Kudlová

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení  § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Mgr. Natálie Kudlová
vědecká pracovnice Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Pediatrie na LF UP v Olomouci bude

v pondělí 31. října 2022 ve 13:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
“Modely senescence a jejich využití při identifikaci senolytik”

Oponenti:
doc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D. – Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, Praha
RNDr. Karel Koberna, CSc. – UMTM LF UP, Olomouc

Komise:
předsedkyně:        prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
místopředseda:      prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
členové:   
doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, CSc.
prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D.
MUDr. Kateřina Bouchalová, Ph.D.
doc. Mgr. Monika Horváthová, Ph.D.
prof. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D.
prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
doc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.
    
Školitel:        doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Místo obhajoby: seminární místnost 1.09 Ústav molekulární a translační medicíny LF UP, Hněvotínská 5, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3, Olomouc.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na  LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.


prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D., v.r.
předsedkyně oborové rady DSP Pediatrie

MUDr. Lenka Čábalová

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení  § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MUDr. Lenka Čábalová
lékařka Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNO a LF OU, studentka kombinované formy doktorského studijního programu Otorinolaryngologie na LF UP v Olomouci bude

ve čtvrtek 27. října 2022 v 11:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Pevné anorganické nano- a mikročástice a nosní sliznice: jejich role v chronické rinosinusitidě“

Oponenti:
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. - Klinika ORL FN Hradec Králové
doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. - Klinika ORL FNUSA, Brno

Komise:
předseda:    prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc.
místopředseda:    prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
členové:   
MUDr. Zuzana Horáková, Ph.D.
doc. MUDr. Richard Salzman, Ph.D.        
doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.

Školitel:    prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA  

Místo obhajoby: knihovna ORL kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

doc. MUDr. Richard Salzman, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Otorinolaryngologie

Mgr. David Novák

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Mgr. David Novák
vědecký pracovník Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP, student prezenční formy doktorského studijního programu Lékařská chemie a klinická biochemie na LF UP v Olomouci bude

ve středu 5. října 2022 ve 13:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Využití elektrochemických metod při studiu proteinů“

Oponenti:
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr. – Katedra biochemie PřF UP v Olomouci
RNDr. Veronika Ostatná, Ph.D. – Biofyzikální ústav AV ČR, Brno

Komise:
předseda:                  prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
místopředsedkyně:    prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
členové:         
doc. Ing. Kateřina Valentová, Ph.D.
prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc.
doc. Ing. Alena Rajnochová Svobodová, Ph.D.
    
školitel:        prof. Ing. Jan Vacek, Ph.D.

Místo obhajoby: seminární místnost Ústavu lékařské chemie a biochemie, Hněvotínská 3, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátě Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.


prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP
Lékařská chemie a klinická biochemie

 

Obhájené disertační práce

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)