Obhajoby Ph.D.

Studium doktorského studijního programu na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) a tedy i proces obhajob disertačních prací se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školáchStudijním a zkušebním řádem UP v Olomouci a Směrnicí děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Disertační prací se dle článku 44 Studijního a zkušebního řádu UP rozumí ucelené pojednání, které obsahuje uveřejněné výsledky vědecké a tvůrčí práce studenta doktorského studia nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Disertační prací prokazuje student doktorského studia svoji schopnost pracovat vědecky samostatně tvůrčím způsobem.

K disertační práci musí být přiložen autoreferát, který slouží k informování o hlavních výsledcích disertační práce. V autoreferátu je stručně uveden obsah disertační práce a seznam publikovaných prací studenta doktorského studia. Přílohou autoreferátu je jednostránkový abstrakt v anglickém či jiném světovém jazyce.

Student doktorského studia podává k obhajobě své disertační práce přihlášku (žádost o povolení obhajoby), ke které musí být přiloženo vyjádření školitele, zda disertační práce splňuje požadavky potřebné pro její obhájení. K přihlášce je rovněž nutné přiložit disertační práci (5 výtisků), autoreferát (15 výtisků), a další dokumenty (viz tiskopis pro žádost o povolení obhajoby).

Disertační práci posuzují nejméně dva oponenti jmenovaní předsedou oborové rady. Oponent disertační práce je povinen na předloženou disertační práci samostatně vypracovat písemný posudek, a to nejpozději do 6 týdnů od doručení disertační práce a jmenovacího dekretu.

Všichni členové komise pro obhajobu disertační práce, školitel a student doktorského studia jsou pozváni k obhajobě disertační práce nejpozději 20 dnů před konáním obhajoby. Ke všem pozváním musí být přiloženy oponentní posudky na disertační práci a autoreferát. Místo a termín obhajoby disertační práce jsou rovněž zveřejněny na úřední desce fakulty.

Komise pro obhajobu disertační práce jmenovaná děkanem fakulty musí mít nejméně pět členů, přičemž ji tvoří předseda, místopředseda a další významní akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty, UP, jiných vysokých škol a vědeckých pracovišť, popřípadě i jiní významní odborníci z praxe. Nejméně dva členové komise pro obhajobu disertační práce musí být osobami, které nejsou akademickými pracovníky UP v pracovním poměru. Obhajoba disertační práce je veřejná, hodnocení obhajoby disertační práce komisí je však neveřejné.

O tom, zda student doktorského studia svoji disertační práci obhájil či neobhájil, rozhodují členové komise v tajném hlasování, k přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů komise.

Studentovi, který disertační práci neobhájil, sdělí předseda komise pro obhajobu disertační práce současně s hodnocením disertační práce i pokyny pro její přepracování. Student pak může opakovat obhajobu disertační práce po jejím přepracování nejvýše jednou, nejdříve však po uplynutí půl roku od první obhajoby. Mezním termínem opakování obhajoby disertační práce je maximální doba studia stanovená v článku 32 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Vyhlášené termíny obhajob

Vyhlášené termíny obhajob disertačních prací jsou uvedeny níže. Přehled uchazečů viz menu v pravé části stránky.

Mgr. Hanuš Slavík

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení  § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Mgr. Hanuš Slavík
vědecký pracovník Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP, student prezenční formy doktorského studijního programu Pediatrie na LF UP v Olomouci bude

v pondělí 7. února 2022 ve 13:30 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
“Identification of meningioma prognostic biomarkers using transcriptomic profiling”

Oponenti:
doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D. - Ústav klinické a molekulární patologie LF UP
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. – CEITEC MU Brno

Komise:
předsedkyně:        prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
místopředsedkyně:    doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.
členové:        
MUDr. Kateřina Bouchalová, Ph.D.
MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
doc. Mgr. Monika Horváthová, Ph.D.
doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D.
prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
prof. MUDr. Milan Raška, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
    
Školitel:        MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.

Místo obhajoby: zasedací místnost Dětské kliniky LF UP a FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3, Olomouc.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na  LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.


prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D., v.r.
předsedkyně oborové rady DSP Pediatrie

 

Mgr. Zuzana Šporiková

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení  § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Mgr. Zuzana Šporiková
vědecká pracovnice Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Pediatrie na LF UP v Olomouci bude

v pondělí 7. února 2022 ve 12:30 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
“Molekulárně cytogenetické změny u nádorů CNS”

Oponenti:
doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D. – Klinika radiační onkologie MOU Brno
Mgr. Gabriela Kořínková, Ph.D. – Ústav klinické a molekulární patologie LF UP

Komise:
předsedkyně:        prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
místopředsedkyně:    doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.
členové:        
MUDr. Kateřina Bouchalová, Ph.D.
MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
doc. Mgr. Monika Horváthová, Ph.D.
doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D.
prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
prof. MUDr. Milan Raška, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
    
Školitelka:        Mgr. Vladimíra Koudeláková, Ph.D.

Místo obhajoby: zasedací místnost Dětské kliniky LF UP a FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3, Olomouc.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na  LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.


prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D., v.r.
předsedkyně oborové rady DSP Pediatrie

 

Mgr. Štěpán Kouřil

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Mgr. Štěpán Kouřil
odborný pracovník Oddělení klinické biochemie FNOL, student prezenční formy doktorského studijního programu Lékařská chemie a klinická biochemie na LF UP v Olomouci bude

ve středu 2. února 2022 od 14:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Metabolomická a lipidomická analýza biologických materiálů“

Oponenti: 
Ing. Eva Cífková, Ph.D. – Katedra chemie PřF UHK, Hradec Králové
doc. RNDr. Vítězslav Maier, Ph.D. – Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP

Komise:
předseda:    prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
místopředseda: prof. Ing. Jan Vacek, Ph.D.
členové:     
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
doc. Ing. Kateřina Valentová, Ph.D.
prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.
    
školitel:    doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D.


Místo obhajoby: zasedací místnost děkanátu LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc. 

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátě Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3. 

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. 


Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.


prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP 
Lékařská chemie a klinická biochemie
 

Mgr. Nina Zemanová

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Mgr. Nina Zemanová
odborná pracovnice Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Lékařská chemie a klinická biochemie na LF UP v Olomouci bude

ve středu 2. února 2022 v 11:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Vplyv črevného mikrobiómu na metabolizmus liečiv v experimentálnych modeloch“

Oponenti:
prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D. – Ústav farmakologie LF UK Hradec Králové
prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. – Katedra biochemie PřF UK Praha

Komise:
předseda:    prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
místopředseda: prof. Ing. Jan Vacek, Ph.D.
členové:     
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
doc. Ing. Kateřina Valentová, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
    
školitelka:    doc. RNDr. Eva Anzenbacherová, CSc.


Místo obhajoby: zasedací místnost děkanátu LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátě Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.


prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP
Lékařská chemie a klinická biochemie

 

Mgr. Alena Ryšavá

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Mgr. Alena Ryšavá
vědecká pracovnice Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Lékařská chemie a klinická biochemie na LF UP v Olomouci bude

ve středu 2. února 2022 v 10:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Studium fototoxických a fotoprotektivních účinků přírodních látek“
Oponenti:
doc. RNDr. Lenka Luhová, CSc. – Katedra biochemie PřF UP
Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D. – Ústav experimentální biologie PřF MU Brno

Komise:
předseda:    prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
místopředseda:  prof. Ing. Jan Vacek, Ph.D.
členové:     
doc. RNDr. Eva Anzenbacherová, CSc.
doc. Ing. Kateřina Valentová, Ph.D.
Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D.
    
školitelka:    doc. Ing. Alena Rajnochová Svobodová, Ph.D.

 

Místo obhajoby: zasedací místnost děkanátu LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátě Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.


prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP
Lékařská chemie a klinická biochemie

 

MUDr. Karel Vykoupil

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MUDr. Karel Vykoupil
lékař I. interní kliniky – kardiologické LF UP a FNOL, student prezenční formy doktorského studijního programu Vnitřní nemoci na LF UP v Olomouci bude

v úterý 25. ledna 2022 ve 14:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Možnosti využití variability srdeční frekvence při vyšetřování osob s anamnézou synkopy pomocí testu na nakloněné rovině“

Oponenti
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. - I.interní kardioangiologická klinika FNUSA, Brno
doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D. – Neuron Medical – Centrum kardiovaskulární péče, Brno
doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D. – I.interní klinika kardiologická LF UP a FNOL

Komise:
předseda:    prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
místopředseda:  prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
členové:            
MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.
doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.
prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.
doc. MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D., MSc.
doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Skála, Ph.D.
prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D.
 
Školitel:    MUDr. Jan Galuszka, Ph.D.
            
Místo obhajoby: zasedací místnost DLF, Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Vnitřní nemoci

MUDr. Renáta Aiglová

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MUDr. Renáta Aiglová
lékařka I. interní kliniky – kardiologické LF UP a FNOL, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Vnitřní nemoci na LF UP v Olomouci bude

v úterý 25. ledna 2022 ve 13:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Komplexní management srdečního selhání neischemické etiologie“

Oponenti
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC – I. interní kardioangiologická klinika FNUSA, Brno
prof. MUDr. Filip Málek, PhD., MBA – Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. – I. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Komise:
předseda:    prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
místopředseda:  prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
členové:         
MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.
doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.
prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.
doc. MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D., MSc.
doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Skála, Ph.D.
prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.
prof. MUDr. Filip Málek, PhD., MBA

Školitel:    prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., FESC, FACC, MBA
            
Místo obhajoby: zasedací místnost DLF, Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Vnitřní nemoci

 

Obhájené disertační práce

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)