Centrum pro práci s laboratorními zvířaty LF UP

Vedoucí

MVDr. Doležal Dalibor, MBA
tel.: +420 58563 2946
e-mail: dolezal12@gmail.com


Centrum pro práci s laboratorními zvířaty LF UP
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Zaměstnanci

CPLZ

Ošetřovatelky laboratorních zvířat

Bednářová Zuzanatel.: +420 58563 2944
Navrátilová Janatel.: +420 58563 2944
Nečasová Alenatel.: +420 58563 2941

Sekretářka

Nečasová Alena
e-mail: alena.necasova@upol.cz
telefon: +420 58563 2941

Oznámení MŠMT ČR

3. 3. 2014

Dobrý den,

dovolte, abych vám předala informace týkající se materiálu Evropské komise ke klasifikaci závažnosti pokusů a formulářů žádosti o schválení projektu pokusů a projektu pokusů, které nám byly poskytnuty Ministerstvem zemědělství.

MZe zajistilo překlad materiálu Evropské komise ke klasifikaci závažnosti pokusů a vypracovalo pokyny pro vyplňování formulářů žádosti o schválení projektu pokusů a projektu pokusů. Věnujte prosím pozornost především novému formuláři „Netechnické shrnutí“, který musí být v této formě doložen k žádosti o schválení projektu pokusů.

Podrobnější informace jsou k dispozici na webové adrese:

eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/pokusna-zvirata/projekty-pokusu-1/

S pozdravem, Š. Komendová

Odborná komise na ochranu zvířat proti týrání

Termíny zasedání

Řádné zasedání Odborné komise na ochranu zvířat proti týrání se bude konat v knihovně Ústavu farmakologie LF ve 14.00 hodin ve dnech:

Rok 2018

22. 1. - termín odevzdání do 8. 1. 2018                 
26. 2. - termín odevzdání do 12. 2. 2018
26. 3. - termín odevzdání do 12. 3.  2018
30. 4. - termín odevzdání do 16. 4. 2018
28. 5. - termín odevzdání do 14. 5. 2018
25. 6. - termín odevzdání do 11. 6. 2018
17. 9. - termín odevzdání do 3. 9. 2018
29. 10. - termín odevzdání do 15. 10. 2018
26. 11. - termín odevzdání do 12. 11. 2018
17. 12. - termín odevzdání do 3. 12. 2018

Projekty pokusů včetně žádostí a netechnického srhnutí doručte 14 dní před termínem zasedáním Odborné komise v elektronické podobě na adresu: vecera@seznam.cz. Je nezbytně nutné, aby komise obdržela dokumenty 14 dnů před svým zasedáním z důvodu jejich prostudování a připomínkování. V případě nedodržení této lhůty bude posouzení materiálů dodaných po termínu přesunuto až na další nejbližší termín zasedání odborné komise!!!

Navrhovatel obdrží připomínky Odborné komise při LF UP Olomouc k zaslaným materiálům.

Po zapracování připomínek zašle navrhovatel opravený a podepsaný: 

vše ve dvou výtiscích na Ústav farmakologie LF nejpozději odpoledne den před zasedáním Odborné komise.

K výše uvedeným dokumentům přikládá vedoucí projektu pokusů a jeho zástupce kopii diplomu a osvědčení o absolvování kurzu k získání odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů.

Přítomnost vedoucího pokusu, podávajícího projekt, není na zasedání komise vyžadována.

Pokud nebudou dodány žádné projekty pokusů včas, pak komise nebude svolána!

Prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D. 
Předseda Odborné komise při LF UP

Členové

  • Prof. MUDr. Večeřa Rostislav, Ph.D. - předseda
  • MVDr. Doležal Dalibor, MBA - osoba zodpovědná za péči o pokusná zvířata
  • Doc. MUDr. Hajdúch Marián. Ph. D.
  • MVDr. Harna Jiří - výkonný dozor

Oznámení

Kurz pro prodloužení platnosti osvědčení pro práci s lab. zvířaty

Olomouci 7. 3. 2014

Vážená paní přednostko,
vážený pane přednosto,

Věc:  Kurz pro práci s laboratorními zvířaty.

Dne 18. června (středa) 2014 proběhne ve velké posluchárně Teoretických ústavů LF UP kurz pro prodloužení platnosti osvědčení pro práci s laboratorními zvířaty. Kurz se bude týkat jak vysokoškoláků, tak i středoškoláků s platným osvědčením. Je určen všem, kteří mají osvědčení odborné způsobilosti pro práci s lab. zvířaty dle §17 zákona č. 246/1992 Sb. získané před začátkem roku 2013. Absolvováním tohoto kurzu se platnost Vašich osvědčení prodlouží o 7 roků. Cena na jednoho účastníka byla po slevě stanovena na 1300Kč. Žádám všechny vedoucí pracovníky, aby do konce března laskavě zaslali na moji e-mailovou adresu (vecera@seznam.cz) seznam všech účastníků z daného pracoviště. Je třeba uvést jméno, tituly, datum narození a místo narození. Kurz bude jednodenní v rozsahu asi 10 vyučovacích hodin. Ukončen bude písemnou a ústní zkouškou. Začátek kurzu je v 8.00 hodin (registrace).

Děkuji za spolupráci

Se srdečným pozdravem

Prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.
Předseda odborné komise při LF UP

GMO

CPLZ

Název organizace a identifikační údaje uživatele

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8
771 47 Olomouc
IČO: 619 895 92

Statutární orgán

Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. - rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Pracoviště

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Centrum pro práci s laboratorními zvířaty - místnost č. 5.053
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Odborný poradce pro GMO

Doc. RNDr. Divoký Vladimír, Ph.D.
tel.: +420/ 58563 2151
e-mail: VDivoky@hotmail.com

Osoba odpovědná za provoz na pracovišti

MVDr. Doležal Dalibor, MBA
tel.:+420 58563 2946
e-mail: dolezal12@gmail.com

Kategorie rizika nakládaní s GMO

Kategorie rizika A (I)

Seznam pracovníků proškolených pro práci s GMO 

MVDr. Doležal Dalibor, MBA
Doc. MUDr. et Mgr. Raška Milan, Ph. D.
Mgr. Křupka Michal, Ph. D.
Mgr. Czerneková Lýdie
Mgr. Knoppová Barbora
Mgr. Horváthová Monika, Ph. D.
Mgr. Korbašová Zuzana
Mgr. Židová Zuzana
Mgr. Kapráľová Katarína
Mgr. Gurský Ján, Ph. D.
MVDr. Somíková Zuzana
Navrátilová Jana
Bednářová Zuzana
Nečasová Alena

Akreditace