Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Lékařská fakulta UP

Přijímací řízení

Přijímací řízení 2014/2015

Vyhodnocení uchazečů, kteří splnili podmínky pro přijetí ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky

 

 

Nahoru

Přijímací řízení magisterských studijních programů

Akademický rok 2014/2015

Termíny, poplatky a další informace

Termín podání elektronické přihlášky: od 1. listopadu 2013 do 28. února 2014

Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen úplné a v termínu podané e-přihlášky. Uchazečem podepsaný výtisk zkrácené přihlášky ke studiu, včetně požadovaných náležitostí /přehled dále v textu/ musí být na studijní oddělení fakulty zaslán nejpozději do 4. března 2014.

Uchazeč je povinen provést kontrolu stavu své e-přihlášky, zda byl poplatek připsán a přihláška je převedena do přijímacího řízení.  Všechny řádně podané e-přihlášky budou do  4. března 2014 převedeny do přijímacího řízení. V případě nesrovnalostí se uchazeč neodkladně obrátí na studijní oddělení fakulty, nejpozději  do 4. března 2014.

Výtisk zkrácené e-přihlášky ke studiu zašlete na adresu:
Univerzita Palackého v Olomouci
Lékařská fakulta - studijní oddělení
P. O. Box 159
771 00 Olomouc 1

Administrativní poplatek:

530,– Kč / studijní obor
Banka: Komerční banka, a. s., Olomouc
Účet: 19-109 633 0227/0100
Variabilní symbol: Uveďte variabilní symbol automaticky vygenerovaný elektronickou přihláškou (pokud nebude variabilní symbol správně uveden, nedojde ke spárování platby s elektronickou přihláškou)
Konstantní symbol: 379
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc (na tuto adresu neposílejte tištěné zkrácené verze e-přihlášek)
Platba ze zahraničí: IBAN
CZ0901000000191096330227
SWIFT CODE
KOMBCZPP
Při platbě administrativního poplatku je nutné uvést ve správném tvaru variabilní  symbol (veškeré údaje k platbě se uchazeči automaticky vygenerují při vyplnění e-přihlášky).  Uvedení jiného než předepsaného symbolu je nepřípustné.

Nárok na vrácení administrativního poplatku za přijímací řízení nevzniká:

 • v případě nedodržení a nesplnění stanovených podmínek pro podání přihlášky ke studiu,
 • v případě neúčasti, a to z jakéhokoliv důvodu, u přijímacích zkoušek.

Termín přijímacích zkoušek: 17. června 2014

Náhradní termín přijímacích zkoušek nebude vypsán. Na důvody nemoc, kolize termínů přijímacích zkoušek a jiné není brán zřetel. 

Mimořádný termín přijímacích zkoušek fakulta vypisuje pouze v případě, že uchazeč skládá maturitní zkoušku v zahraničí (mimo uchazeče maturující na Slovensku).

Přijímací zkouška

Je realizována formou písemného testu z  fyziky, chemie a biologie.
Písemná přijímací zkouška je pro obory Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, identická. V případě podání přihlášky na oba studijní obory vykoná uchazeč přijímací zkoušku pouze jednou.  Bodový výsledek přijímací zkoušky určí jeho pořadí v rámci skupiny uchazečů pro obor Všeobecné lékařství a skupiny uchazečů pro obor Zubní lékařství.
Pro každý obor je podána samostatná e-přihláška a uhrazen samostatně administrativní poplatek.

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky

Uchazečům, kteří ve stanoveném termínu podali řádně vyplněnou přihlášku ke  studiu,  bude  v  průběhu měsíce dubna 2014 zaslána pozvánka k vykonání přijímací zkoušky. Pozvánka bude obsahovat podrobné informační pokyny (datum, hodina, místo konání přijímací zkoušky, včetně  dovolených pomůcek  a dalších nezbytných informací).

Přezkumné řízení

Podle § 50 odst.7 zákona o VŠ č.111/98 Sb. může uchazeč (nebo jeho zástupce, kterému byla udělena plná moc)  podat písemnou žádost o přezkoumání rozhodnutí děkana fakulty,  a to ve  lhůtě 30 dnů ode dne  doručení vyrozumění o výsledku přijímací zkoušky. Uvolněná místa po přijatých uchazečích, kteří ke studiu nenastoupí,  budou dle harmonogramu doplňována z řad nepřijatých uchazečů, jež v zákonné lhůtě podali žádost o přezkoumání rozhodnutí nepřijetí ke studiu a svým bodovým výsledkem se nacházejí  dále v pořadí  za  stanovenou bodovou hranicí.

Přezkumné řízení akademického roku 2014/2015 bude ukončeno na počátku měsíce září 2014. Všichni uchazeči, kteří podali žádost o přezkoumání rozhodnutí nepřijetí ke studiu, budou v zákonné lhůtě o výsledku řízení informováni písemnou cestou.

Náhled do testů

Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Termín bude uchazeči sdělen v pozvánce k vykonání přijímací zkoušky.

Ubytování

Uchazeči mohou individuálně pro případné zajištění ubytování kontaktovat Správu kolejí a menz UP.

Nahoru

Náležitosti zkrácené e-přihlášky ke studiu

1) Doklad o provedení úhrady administrativního poplatku.

2) Potvrzení správnosti středoškolského prospěchu:

 • Maturující uchazeči budou mít prospěch ověřen střední školou  na tištěné zkrácené verzi e-přihlášky.  Průměrná hodnota prospěchu za jednotlivé poslední čtyři roky střední školy se vypočítá z klasifikace všech předmětů uvedených na vysvědčeních (mimo chování) za druhé pololetí. Za poslední ročník střední školy budou uvedeny výsledky za první pololetí. Výsledek maturitní zkoušky se do žádného  z průměrů nezapočítává.
 • Uchazeči splňující  podmínky přijetí  ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky přiloží stručnou žádost /vlastní forma/ a  fotokopie vysvědčení   za  poslední  čtyři roky  střední školy (fotokopie nemusí být úředně ověřeny).  Pololetní  vysvědčení posledního ročníku střední školy může být doloženo ve formě  výpisu známek.
 • Absolventi středních škol přiloží pro ověření prospěchu fotokopie vysvědčení za poslední čtyři roky střední školy, včetně maturitního (fotokopie nemusí být úředně ověřeny). Potvrzení střední školy o správnosti uvedených údajů na zkrácené přihlášce ke studiu není vyžadováno, platí pouze pro studenty středních škol. Průměrná hodnota prospěchu za jednotlivé ročníky posledních čtyř let střední školy se vypočítá z klasifikace všech předmětů uvedených na vysvědčeních (mimo chování) za druhé pololetí. Výsledek maturitní zkoušky se do žádného z průměrů nezapočítává.
 • Uchazeči maturující v zahraničí (mimo uchazeče ze SR) v den konání přijímací zkoušky odevzdají úředně ověřený doklad nostrifikace svého maturitního vysvědčení (mimo uchazeče ze zemí s uzavřenou  smlouvou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o dosaženém vzdělání, znění viz http://www.msmt.cz/file/22914).

3) lékařské potvrzení nepožadujeme.

4) Uchazeči se zdravotním postižením, kteří potřebují zvláštní režim u přijímacích zkoušek, přiloží lékařskou dokumentaci o způsobu postižení a žádost o úpravu podmínek v rámci přijímací zkoušky.

Nahoru

Podmínky přijetí ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky

Magisterské studijní programy
Všeobecné lékařství,
Zubní lékařství

 1. Děkan fakulty může bez vykonání přijímacích zkoušek přijmout maximálně 130 studentů (100 na obor Všeobecné lékařství, 30 na obor Zubní lékařství, číslo vždy vyjadřuje následný reálný stav studentů daného oboru). 
 2. Uchazeč musí ve studijním roce 2013/2014 úspěšně složit maturitní zkoušku na střední škole v České republice. 
 3. Celkový průměrný prospěch ze všech předmětů za celou dobu studia je nižší nebo roven 1,10. Průměrná hodnota prospěchu se vypočítá z klasifikace všech předmětů uvedených na vysvědčení za poslední čtyři roky střední školy (mimo chování), a to ze studijních výsledků dosažených ve druhém pololetí.  Za poslední ročník střední školy budou zahrnuty studijní výsledky za první pololetí.
 4. Uchazeč absolvoval výuku všech tří profilových předmětů fyzika, chemie, biologie v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou let studia. Za celou dobu studia nebyl z uvedených předmětů klasifikován známkou horší než 2 (velmi dobře).  Uchazeč uvede známku za profilové předměty za poslední čtyři roky střední školy, a to pouze druhé pololetí, za poslední ročník střední školy bude uvedena známka za první pololetí.
 5. V souladu s bodem 3 bude vytvořeno pořadí a uchazeči do maximálního počtu stanoveného v bodě 1 obdrží písemné oznámení o navržení přijetí ke studiu.  Uchazečům mimo stanovenou hranici pro přijetí ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky bude ve stanoveném termínu zaslána pozvánka k jejímu vykonání. Vyhodnocení uchazečů, kteří splnili podmínky pro přijetí ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky bude počátkem měsíce dubna 2014 dostupné na webové adrese  http://www.lf.upol.cz/menu/uredni-deska/prijimaci-rizeni/.
 6. Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončené maturitou.

Nahoru

Nahoru

Všeobecné lékařství

 

Studium

 

jednooborové, magisterské, prezenční

Délka studia

6 let

Akademický titul

MUDr.

Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok

220

Počet uchazečů pro tento akad. rok

1849

Počet přijatých pro tento akad. rok

210

Charakteristika oboru

Lékařská fakulta v oboru Všeobecné lékařství vychovává lékaře, kteří jsou po ukončení studia schopni zařazení do postgraduální výchovy v kterémkoliv oboru lékařství. Standardní doba studia je šest let, tj. 12 semestrů.

V 1.–4. semestru tvoří náplň studia teoretické předměty (normální anatomie, histologie a embryologie, lékařská biofyzika, lékařská chemie a biochemie, biologie, fyziologie atd.). V tomto období si studenti jednak doplňují speciální poznatky nad rámec středoškolských znalostí, jednak jsou vedeni a vychováváni ke zvyšování kapacity paměti a osvojování si předpokladů pro základní logické myšlení v lékařství. Preklinickým předmětům (patologie, mikrobiologie, patologická fyziologie, farmakologie atd.) je věnován 5.–7. semestr. V dalších semestrech probíhá výuka klinických předmětů (vnitřní lékařství, chirurgie, urologie, ortopedie, neurochirurgie, anesteziologie a resuscitace, porodnictví a gynekologie, pediatrie, dermatovenerologie, neurologie, psychiatrie atd.) s návazností na předměty veřejného zdravotnictví (preventivní lékařství, sociální lékařství a zdravotní politika, soudní lékařství a medicínské právo). Během studia je věnován prostor i dalším předmětům, jako je genetika, imunologie, lékařská etika, studium cizích jazyků a latina.

Ve studijním programu je i souvislá praxe v hlavních klinických oborech (vnitřní lékařství, chirurgie, porodnictví a gynekologie, pediatrie) včetně praxe v ordinaci praktického lékaře.

Studium oboru Všeobecné lékařství je ukončeno státní rigorózní zkouškou z předmětů:

 • vnitřní lékařství,
 • chirurgie,
 • gynekologie a porodnictví,
 • epidemiologie, právo a sociální lé­kařství,
 • pediatrie.

Po jejím složení a slavnostní promoci jsou absolventi oprávněni užívat titul „doktor medicíny“ – ve zkratce „MUDr.“ uváděný před jménem.

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi budou plně připraveni na výkon povolání lékaře ve zdravotnických zařízeních všech typů, s možností dalšího profesního vzdělávání se v kterémkoliv lékařském oboru. Absolventům se nabízí i další možnosti uplatnění, a to mimo zdravotnická zařízení (teoretické lékařské obory, výzkum, farmaceutický průmysl apod.). Absolventi mají také možnost pokračovat studiem v doktorských studijních programech.

Požadavky přijímací zkoušky

Písemný test z fyziky, chemie a biologie v roz­sahu gymnaziálního učiva obsahuje 40 otázek za každý obor. Otázky testu jsou tvořeny typem mnohočetného výběru, kdy jedna nebo více z nabídnutých odpovědí jsou sprá­vné. Jednotlivé otázky jsou hodnoceny 1, 2 nebo 0 body Za nesprávné odpovědi se body neodečítají. Celkové bodové hodnocení testu  je v rozsahu minimální hodnoty 20 bodů a maximální hodnoty 50 bodů na každém testu (fyzika, chemie, biologie). Samostatně hodnocené části se sčítají (písemný test + případná bonifikace , která je počítána z bodového výsledku přijímací zkoušky a studijního průměru uchazeče). Celkový bodový výsledek přijímací zkoušky určuje pořadí uchazečů v rámci daného oboru. Hodnocení testů je prováděno anonymně.  Časový limit pro vypracování testu je  2 hodiny.

Nahoru

Zubní lékařství

 

Studium

 

jednooborové, magisterské, prezenční

Délka studia (roky)

5

Akademický titul

MDDr.

Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok

100

Počet uchazečů pro tento akad. rok

1051

Počet přijatých pro tento akad. rok

80

Studium garantuje

Klinika zubního lékařství
Palackého 12
772 00 Olomouc
tel.: 585 418 121
hana.svobodova(at)upol.cz 

Charakteristika oboru

Pětileté studium oboru Zubní lékařství je koncipováno jako ucelený systém teoretické a praktické přípravy pro povolání zubního lékaře, poskytuje odborné vysokoškolské vzdělání pro samostatný výkon činnosti preventivní, diagnostické, protetické, pro léčbu anomálií a nemoci zubů, úst, čelistí a okolních tkání v souladu s profesní etikou.

Studium oboru je rozděleno do tří základních částí: teoretické předměty (anatomie, fyzio­logie, histologie a embryologie, lékařská chemie, biochemie, lékařská biofyzika), preklinické a klinické předměty (mikrobiologie, farmakologie, patologická fyziologie, chirurgie, vnitřní lékařství, neurologie, psychiatrie). Hlavní důraz je kladen na speciální předměty, jako je preventivní zubní lékařství a kariologie, preklinické zubní lékařství, protetická technologie, dentální rentgenologie, ortodoncie, endodoncie, parodontologie, konzervační zubní lékařství či orální chirurgie. Podstatná část výuky je věnována praktické výuce. Prázdninová praxe je zahrnuta do výuky 1. až 4. ročníku studia. Studijní plán oboru zahrnuje výuku cizího jazyka, managementu, etiky, legislativy a sociálních aspektů zubního lékařství. Průběžný systém výuky umožňuje studentům tvorbu individuálního rozvrhu.

Studium oboru Zubní lékařství je ukončeno státní rigorózní zkouškou z předmětů:

 • konzervační zubní lékařství,
 • protetické zubní lékařství a ortodoncie,
 • orální chirurgie.

Po jejím složení a slavnostní promoci jsou absolventi oprávněni užívat titul „doktor zubního lékařství“ ve zkratce „MDDr.“ uváděný před jménem.

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi budou připraveni vykonávat po­volání samostatného praktického zubního lékaře v soukromé i státní sféře zdravotnictví, s možností pokračovat studiem v doktorských studijních programech.

Požadavky přijímací zkoušky

Písemný test z fyziky, chemie a biologie v roz­sahu gymnaziálního učiva obsahuje 40 otázek za každý obor. Otázky testu jsou tvořeny typem mnohočetného výběru, kdy jedna nebo více z nabídnutých odpovědí jsou sprá­vné. Jednotlivé otázky jsou hodnoceny 1, 2 nebo 0 body Za nesprávné odpovědi se body neodečítají. Celkové bodové hodnocení testu  je v rozsahu minimální hodnoty 20 bodů a maximální hodnoty 50 bodů na každém testu (fyzika, chemie, biologie). Samostatně hodnocené části se sčítají (písemný test + případná bonifikace , která je počítána z bodového výsledku přijímací zkoušky a studijního průměru uchazeče. ). Celkový bodový výsledek přijímací zkoušky určuje pořadí uchazečů v rámci daného oboru. Hodnocení testů je prováděno anonymně.  Časový limit pro vypracování testu je 2 hodiny.

Nahoru

Přijímací řízení magisterských studijních programů - anglický program

Pravidla přijímání zahraničních studentů do studijních programů General Medicine a Dentistry na LF UP v Olomouci

Jsou přijímáni studenti s dokladem o ukončení středoškolského vzdělání. Přijímací řízení se skládá z ústní zkoušky a písemného testu. V testech jsou kladeny otázky z biologie, chemie a fyziky (event. matematiky). Konkrétní požadavky jsou uvedeny na webových odkazech:

SEZNAM STUDIJNÍCH PROGRAMŮ, OBORŮ OTEVÍRANÝCH V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013

 

Studijní program/obor

Forma

Titul

R

PPP

Prezenční studium magisterské

M 5111

Dentistry

 

 

 

 

 

Dentistry

PS

MDDr.

5

10

M 5103

General Medicine

 

 

 

 

 

General Medicine

PS

MUDr.

6

50

Použité zkratky:
PS = prezenční studium, MUDr. = akademický titul „doktor medicíny“, MDDr. = akademický titul „doktor zubního lékařství“, R = standardní doba studia v rocích, PPP = předpokládaný počet přijatých studentů pro akademický rok 2012/2013


 

Přijímací řízení doktorských studijních programů

Doktorské studijní programy

Lékařská fakulta UP v Olomouci vyhlašuje pro akademický rok 2014/15 přijímací řízení ke studiu v níže uvedených akreditovaných doktorských studijních programech v českém jazyce:

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Standardní doba doktorského studia (kreditový systém) je 4 roky. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“, uváděné za jménem).

Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení* studia v magisterském studijním programu.

*Poznámka: Student posledního ročníku magisterského studia v elektronické přihlášce v kolonce "Závěr studia" zvolí stav "studuji" a přiloží k vytištěné zkrácené verzi e-přihlášky aktuální potvrzení o studiu s uvedením předpokládaného data absolvování magisterského studia. Po úspěšném absolvování poslední státní zkoušky zašle uchazeč o doktorské studium na studijní oddělení fakulty obratem potvrzení o ukončení magisterského studia. Ověřenou fotokopii diplomu předkládá v případě přijetí do doktorskéhu studijního programu u zápisu ke studiu.

Uchazeč o studium si vybírá pouze z vypsaných témat a kromě názvu vybraného doktorského studijního programu uvádí v přihlášce i zvolené téma disertační práce. Zvolení vypsaného tématu disertační práce je podmínkou zaregistrování přihlášky.

Termín pro podání elektronické přihlášky: do 16.5.2014

Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen úplné a v termínu podané e-přihlášky. Uchazečem podepsaný výtisk zkrácené přihlášky, včetně dokladu o provedení úhrady administrativního poplatku a dalších povinných příloh musí být na studijní oddělení LF UP v Olomouci odeslána nejpozději do 19. května 2014 včetně (rozhoduje datum poštovního razítka). Všechny řádně podané přihlášky budou do 23. května 2014 převedeny do přijímacího řízení. Uchazeč je povinen provést kontrolu stavu své e-přihlášky, zda byla přihláška zaregistrována (tzn. převedena do přijímacího řízení). V případě zjištěných nesrovnalostí se uchazeč neprodleně obrátí na studijní oddělení LF UP v Olomouci (tel. 585 632 016, e-mail helga.hromadkova(at)upol.cz).

Povinné přílohy ke zkrácené verzi e-přihlášky:

 • potvrzení o provedení úhrady administrativního poplatku (fotokopie složenky event. dokladu o provedení bankovního převodu)
 • 2krát profesní životopis (vždy vlastnoručně podepsaný)
 • Absolventi do roku 2013 (absolventi s diplomem): 1krát úředně ověřená fotokopie diplomu + 1krát prostá fotokopie
 • Absolventi roku 2014 (dosud bez diplomu): student posledního ročníku magisterského studia přiloží aktuální potvrzení o studiu s uvedením předpokládaného data absolvování magisterského studia. Po úspěšném absolvování poslední státní zkoušky zašle uchazeč o doktorské studium na studijní oddělení fakulty obratem potvrzení o ukončení magisterského studia. Ověřenou fotokopii diplomu předkládá v případě přijetí do doktorského studijního programu u zápisu ke studiu.
 • popř. seznam publikovaných prací, seznam přednášek

Adresa pro zaslání zkrácené verze e-přihlášky včetně povinných příloh: 

Lékařská fakulta UP
Doktorské studium - studijní oddělení
P.O.BOX 159
771 00 Olomouc

Administrativní poplatek:  

530 Kč/přihláška
Banka: Komerční banka, a.s., Olomouc
Účet: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol: Uveďte variabilní symbol automaticky vygenerovaný elektronickou přihláškou (pokud nebude variabilní symbol správně uveden, nedojde ke spárování platby s elektronickou přihláškou).
Konstantní symbol: 379
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc (na tuto adresu neposílejte tištěné zkrácené verze e-přihlášek)
Platba ze zahraničí: IBAN CZ0901000000191096330227
SWIFT CODE: KOMBCZPP

Při platbě administrativního poplatku je nutné uvést ve správném tvaru variabilní symbol (veškeré údaje k platbě se uchazeči automaticky vygenerují při vyplnění e-přihlášky). Uvedení jiného než předepsaného symbolu je nepřípustné.

Upozorňujeme uchazeče, že nárok na vrácení administrativního poplatku za přijímací řízení nevzniká:

 • v případě nedodržení a nesplnění stanovených podmínek pro podání přihlášky ke studiu
 • v případě neúčasti u přijímacích zkoušek, a to z jakéhokoliv důvodu

Přijímací zkoušky se budou v jednotlivých programech konat v průběhu června 2014. Zaregistrovaní uchazeči o doktorské studium obdrží písemnou pozvánku.


Nahoru

Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení akademického roku 2013/2014

Přijímací řízení akademického roku 2013/2014 bylo dne 3. října 2013 ukončeno. V souladu se zákonem o vysokých školách je vypracována závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení akademického roku 2013/2014.

Plné znění zprávy  je dostupné zde

Zpravodajství z UP
Nová výzkumná centraSpecializačního vzdělávání na LFRadicés / Kořeny 2014
<< duben >>
Po Út St Čt So Ne
14 31 01 02 03 04 05 06
15 07 08 09 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30 01 02 03 04
Stránka aktualizována: 01. 04. 2014, Marta Zahradová