Lékařská fakulta se bude podílet na zajištění dostupnosti zdravotnické péče v regionu

Ilustrační foto: 123rf
pondělí 16. červenec 2018, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Pomoci zlepšit kritickou situaci nedostatku lékařů na Olomoucku by mělo memorandum, které podepsali zástupci olomouckého hejtmanství a Lékařské fakulty UP. Podle jeho znění hodlá kraj dotovat výuku budoucích mediků, kteří se zaváží pracovat po absolvování olomoucké medicíny ve vybraných oblastech regionu.

Olomoucký kraj a lékařská fakulta se podpisem memoranda shodly na společné snaze zkvalitnit a zvýšit dostupnost lékařské péče, spolupracovat na zlepšení jejího personálního zabezpečení, a tím zachovat dostatečný počet lékařů rovnoměrně na celém území regionu. Jedním z bodů přijatého memoranda je i deklarace dotačního programu, který by mělo olomoucké hejtmanství vyhlásit pro zájemce o účast v Celoživotním vzdělávání na lékařské fakultě (CŽV). Příspěvkem ve výši až 900 000 korun by kraj ročně hradil výuku těm budoucím lékařů, kteří by se smluvně zavázali pracovat po absolvování studia v některém ze zdravotnických zařízení na území kraje.

Krajská podpora se týká uchazečů o studijní program Všeobecné lékařství, kteří po úspěšně zvládnutém přijímací řízení na olomoucké medicíně nebyli z kapacitních důvodů přijati a využili možnosti zpoplatněného studia v rámci programu CŽV. „Účastníci celoživotního vzdělávání studují všechny předměty v prvním ročníku Všeobecného lékařství. Po jeho úspěšném absolvování a podle výsledků nového přijímacího řízení jsou zařazeni do druhého ročníku standardního studijního programu a získají statut studenta,“ objasnil děkan lékařské fakulty Milan Kolář.

Roční studium v rámci celoživotního vzdělávání přijde jeho účastníky na 180 tisíc korun. Pokud by po absolvování medicíny zahájili svou lékařskou praxi v některém z regionů Olomoucka, kraj by tento poplatek uhradil. „Chtěli bychom zaplatit roční studium až pěti studentům, kteří by se zavázali, že po úspěšném dokončení školy budou pracovat po určitou dobu ve zdravotnickém zařízení, které určí Olomoucký kraj,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Dalibor Horák.

Podle Milana Koláře se díky nabídce Olomouckého kraje zároveň zkvalitní výběr uchazečů o program celoživotního vzdělávání. „Může se stát, že ti, kteří po přijímacích zkouškách zůstali tak zvaně těsně pod čarou, se vzhledem k nedostatku vlastních finančních prostředků do formy celoživotního vzdělávání nepřihlásí a na jejich místo se dostanou uchazeči s menším počtem bodů získaných v rámci standardního přijímacího řízení. V případě, že by ti nejlepší využili krajské dotace, získali bychom zároveň kvalitnější uchazeče o celoživotní vzdělávání a později i lepší studenty,“ zdůraznil děkan.

Jak doplnil, obsah memoranda se vztahuje i k další spolupráci fakulty a hejtmanství, zejména v oblasti vzájemné komunikace, informovanosti a součinnosti při přípravě a formulaci dotačních programů zaměřených na vzdělávání budoucích lékařů. „Vytvoříme podmínky pro to, aby se naši studenti i v rámci řádného studia Všeobecného lékařství seznámili s dotačními programy, které pro ně bude Olomoucký kraj průběžně vytvářet. Aktivně a systematicky o nich budeme informovat zejména studenty nižších ročníků a prezentovat se bude moci i Olomoucký kraj sám,“ uvedl děkan. Spolupráce obou institucí by podle něj měla přispět k řešení problémů souvisejících s nedostatkem lékařů. „Fakulta, a tím i univerzita se tak přibližuje potřebám naší populace, v tomto případě konkrétně v olomouckém regionu,“ dodal Milan Kolář.