Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru zubní lékařství (ambulantní péče)

pondělí 5. březen 2018, 12:42 – Text: -tk-

č. j. KUOK 16254/2018
sp. zn. KÚOK/15107/2018/OZ/857

Krajský úřad Olomouckého kraje 

vyhlašuje

podle části deváté zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu obce 

výběrové řízení 

na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru zubní lékařství (ambulantní péče) pro území Velká Kraš, Vidnava, Kobylá nad Vidnavkou, Skorošice, Bernartice, Javorník

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb, které jsou předmětem výběrového řízení: 1. 5. 2018.

Přihlášku s požadovanými přílohami doručte do 20. 3. 2018 včetně na adresu:

Krajský úřad Olomouckého kraje
odbor zdravotnictví
Jeremenkova 40a
779 11  Olomouc 

K přihlášce*) připojte tyto přílohy:

  • nabídku, ve které uveďte rozsah nabízené péče, adresu místa poskytování zdravotních služeb, provozní hodiny, personální obsazení, pracovní úvazky, technické a věcné vybavení a příp. i další informace o svém záměru,
  • přehled praxe uchazeče v příslušném oboru. 

Uchazeč je povinen prokázat, že splňuje, nebo je ve lhůtě stanovené ve výběrovém řízení (1. 5. 2018) schopen splnit, předpoklady pro poskytování hrazených služeb v příslušném oboru zdravotní péče, který je předmětem výběrového řízení. 

Informace na telefonním čísle: 585 508 573 

*) Vzory tiskopisů jsou zveřejněny na www.kr-olomoucky.cz, složka zdravotnictví / výběrová řízení na smlouvy se zdravotními pojišťovnami