Promoce

Promoce absolventů

Studenti Všeobecného lékařství a Zubního lékařství se na termín promoce předběžně hlásí elektronicky. Závazně se studenti přihlásí osobně po poslední státní rigorózní zkoušce na studijním oddělení (bez ohledu na úřední hodiny). Slavnostní promoce se koná ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska (Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5, Olomouc).

Informace k promoci

Studenti se k termínu promoce předběžně přihlašují elektronicky na portálovém rozhraní studijní agendy STAG odkazem "Zápis na termíny". Studenti Všeobecného lékařství se předběžně zapisují na termín (i hodinu zahájení) tzv. předmětu "Předběžné přihlášení k promoci". O spuštění elektronického zápisu na promoce budou studenti informování e-mailem.

Aby bylo přihlášení k promoci závazné, je student povinen předložit na studijním oddělení (možno vhodit do boxu studijního oddělení vedle recepce na TÚ)

  • potvrzení o úhradě nákladů spojených s promocí (700 Kč)
  • index

Náklady spojené s promocí činí pro studenta 700 Kč:
Banka: Komerční banka, a.s., Olomouc
Účet: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol: 1990649100
Specifický symbol: rodné číslo (bez lomítka)
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc

Vedení FN Olomouc upozorňuje všechny studenty, kteří ukončili studium a nebudou již pokračovat ve stravování v jídelně FN Olomouc, aby se odhlásili ze závodního stravování (p. Martina Hynštová, tel. 588 444 343, e-mail martina.hynstova@fnol.cz) a vybrali si nevyčerpaný kredit. Kredit je možno vyzvednout až do listopadu a je vyplácen vždy PO – PÁ  v době 6.30. – 8.00 hod a 10.30 – 13.30 hod.

Informace pro studenty za Slovenska a jiné zahraniční studenty starší 26 let
Na základě vyhlášky č. 12/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Olomouce (.pdf) jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala. Studenti ze zahraničí mají povinnost vyplnit formulář ohlášení poplatkové povinnosti (.doc) a odevzdat ho na Magistrátu města Olomouce. Od poplatku jsou osvobozeni studenti přihlášení k pobytu ve statutárním městě Olomouci na vysokoškolských kolejích, kteří v daném kalendářním roce nedovrší 26 let.

Termíny promocí 2023

Termín promocí nemá vliv na úspěšné absolvování studia ani na ukončení statutu studenta – promoce jsou slavnostním aktem, při němž absolvent přebírá vysokoškolský diplom, status studenta však končí dnem, kdy student/ka úspěšně absolvuje poslední část obhajoby či státní závěrečné zkoušky, stejně jako tímto dnem nabývá i získaného vysokoškolského titulu. 

Studijní program Zubní lékařství
26. června - 9.00 hod, 10.00 hod, 11.00. hod, 12.15 hod, 13.15 hod, 14.15 hod 

Studijní program Všeobecné lékařství
27. června - 9.00 hod, 10.00 hod, 11.00. hod, 12.15 hod, 13.15 hod, 14.15 hod
28. června - 9.00 hod, 10.00 hod, 11.00. hod, 12.15 hod, 13.15 hod

Studijní program Veřejné zdravotnictví
29. června - 9.00 hod

Studijní program Dentistry (promoce v angličtině)
29. června  - 10.00 hod

Studijní program General Medicine (promoce v angličtině)
29. června  - 11.00 hod, 12.30 hod

Studijní program General Medicine absolventi roku 2020 (promoce v angličtině)
29. června  - 14.00 hod

Promoce se konají ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska v Olomouci (Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5). 

Zlatá promoce

Zlatá promoce 2023

Zlatá promoce absolventského ročníku 1973 se uskuteční 16. listopadu 2023 od 10 hod. ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska (Vojenská nemocnice).

V případě zájmu prosím vyplňte a zašlete přihlášku - zde.

Facebook

Zlatá promoce 2022

Slavnostním sálem Klášterního Hradiska to zase jednou šumělo. Sešli se tu zkušení lékaři a lékařky, kteří před půlstoletím úspěšně ukončili studium Všeobecného lékařství a Stomatologie na Lékařské fakultě UP. Na zlaté promoci, kterou pro ně fakulta připravila, nejen že zavzpomínali na studentská léta a probrali, kam se jejich životní cesty po studiu ubíraly, ale především znovu složili promoční slib.

„Nejsem příznivcem dlouhých projevů. Mnohem raději bych si poslechl vaše příběhy, vaše zkušenosti, které by jistě byly zajímavě nejen pro mě, ale zvláště pak pro naše čerstvé absolventy, kteří jsou na začátku své lékařské kariéry. Jen vy sami totiž dokážete říci, kolik úsilí musí člověk věnovat celoživotnímu působení v medicíně, jak je obtížné sladit odbornou práci a péči o pacienty s osobním životem a péčí o rodinu. Prožili jste období nebývalého rozvoje medicíny i období zásadních společenských změn, získávali jste zkušenosti a také je předávali dál, ovlivnili jste stovky a tisíce lidských životů. Chtěl bych vám za to vše poděkovat,“ řekl při slavnostním aktu rektor UP a taktéž lékař Martin Procházka.

Zlatým absolventům popřál vše dobré do dalších let společně s proděkany LF UP Evou Kláskovou a Milanem Kolářem. Mezi sedmdesátkou těch, kteří si promoci po padesáti letech od ukončení studia v roce 1972 zopakovali, byli lékaři a lékařky zejména ze severní Moravy a Slezska, také z Čech i Slovenska.

Slib znovu složila například hygienička a epidemioložka Jarmila Medková, se kterou se ve výuce mohli setkat studenti hned několika fakult UP a která mimo jiné působí ve Vojenské nemocnici Olomouc, profesor Evžen Weigl, zakladatel a dlouholetý přednosta Ústavu imunologie LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc, který se v letech 2006–2009 podílel i na vedení univerzity jako prorektor pro rozvoj a výstavbu, nebo profesor Karel Indrák, který mimo jiné stojí za vznikem Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL nebo nadace Haimaom na podporu nemocných s transplantací kostní dřeně.

Právě Karel Indrák se ujal za někdejší studenty všeobecné medicíny proslovu, během něhož srovnal tehdejší studium s dnešním. „Měli jsme více příležitostí se vzájemně poznat než současní studenti. Naše studium začalo bramborovou brigádou. Měli jsme také lyžařský kurz, letní soustředění na Pastvinách, součástí výuky byl i tělocvik a ve vyšších ročnících přibyla pro muže vojenské příprava. Ještě dnes mnozí se svěděním kůže vzpomínáme na stejnokroj, kterému jsme říkali kopřiváče,“ zmínil.

„Můžeme být hrdí na to, čeho jsme v našich oborech dosáhli, samozřejmě jsme hrdí i na naši alma mater. Dovolte mi, abych za nás všechny poděkoval vedení lékařské fakulty, že pro nás organizuje tyto zlaté promoce a umožnuje nám se po mnoha letech setkat. Bohužel se nás sešla jen zhruba třetina, čtvrtina. Zestárli jsme, někteří nemohli přijet ze zdravotních důvodů, jiné zavál osud na druhý konec světa a s dalšími se již bohužel nikdy nesejdeme. Nicméně věřím, že toto setkání se může stát impulzem proto, abychom se, pokud to zdraví dovolí, někdy opět potkali, popovídali si o svých prožitcích a zůstali prostě v kontaktu. Všem bych chtěl popřát hodně zdraví, pohody a klidu,“ uzavřel svůj proslov Karel Indrák.

Na jeho vzpomínky a přání navázala za dřívější studenty zubního lékařství Marta Krsková provozující ordinaci v Olomouci. Ve své řeči mimo jiné připomněla, že před padesáti lety by ji ani nenapadlo, že jednou bude moci založit soukromou praxi a řešit záležitosti s tím spojené. „Vážím si uspořádání dnešní slavnosti, považuji ji za uznání společnosti za naši dlouholetou činnost v lékařském povolání a v poslání pečovat o zdraví našich občanů,“ uvedla.

Poté zazněla studentská hymna Gaudeamus Igitur a šum se přesunul do předsálí, kde byl pro zlaté absolventy připraven přípitek a malé pohoštění.  

Zlatá promoce patří k již tradičním absolventským událostem v kalendáři Lékařské fakulty UP, poprvé se uskutečnila v roce 2010. Kromě toho fakulta pořádá také promoci diamantovou pro absolventy po šedesáti letech od završení studia a oblíbené je také setkání Radicés / Kořeny, na kterém se scházejí „třicetiletí“ absolventi.

Text: Martin Višňa

Fotografie z průběhu promoce ke stažení (zip archiv 891 MB)

 

Zlaté promoce 2021

Zlatá promoce absolventského ročníku 1971 se  uskutečnila 10. listopadu 2021 odpoledne ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska (Vojenská nemocnice).

Lékařská fakulta přivítala své zlaté absolventy

Text, foto: Martin Višňa

Slova díků, přání a především vzpomínky na studentská léta v Olomouci se nesly Slavnostním sálem Klášterního Hradiska, kde Lékařská fakulta UP uspořádala zlatou promoci svých absolventů. Promoční slib po padesáti, respektive jednapadesáti letech znovu složila stovka zkušených lékařek a lékařů, kteří svá studia zakončili v letech 1970 a 1971.

„Vzpomínáte si ještě, na co se nás ptali u přijímaček? Pamatuji si akorát, že se mě ptali na Keplerovy zákony, to bylo ke studiu medicíny asi nezbytné. Studium pak samozřejmě začalo tím, že jsme jeli na brigádu do Těšíkova, kde jsme pracovali na poli, a teprve potom jsme mohli jít na studijní oddělení a zapsat si předměty,“ usmíval se za mikrofonem Vladimír Palička, ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové, když se chopil za absolventy z roku 1970 slova.

Listoval při tom svým indexem a zmínil nejednu významnou osobnost (nejen) olomoucké medicíny. Děkan Obručník, Zrzavý, Lichnovský, Lukl… „Kdybychom byli v Anglii a někomu řekli, že nás učil chirurgii Rapant, už bychom nemuseli dělat žádné atestace. Jeho jméno už s sebou neslo to, že to umíme,“ vzpomínal na studia, která poznamenal srpen 1968 a následné ideologické čistky. „Prožili jsme krásná 60. léta, kdy všechno bylo free, všechno se rozvíjelo a vypadalo úžasně, byli jsme plni života. Pak ale přišla okupace a dopady jak na naše učitele, tak i spolužáky. Ale nakonec jsme to nějak všichni dostudovali.“

Jak profesor Palička dodal, velmi si cení toho, že i po letech jsou se svými spolužáky kamarádi a pomáhají si, když někdo potřebuje. „Dnes vytáhnu jednu ze skleniček se znakem univerzity, které jsem si koupil na promoci, ale moc je nepoužíval, naleju si do ní dobrý koňak a připiju si na zdraví nás všech, na fakultu, univerzitu a na to, abychom se ještě někdy mohli setkat a vidět,“ zakončil svoji řeč před publikem, v němž seděli někdejší spolužáci, jako například bývalý ředitel Fakultní nemocnice Olomouc a poradce ministra zdravotnictví Václav Rýznar, dřívější okresní hygienička v Přerově Zdeňka Sekerová nebo Igor Herrmann, který se jako sportovní lékař zúčastnil horolezeckých expedic v Himalájích, Peru nebo na Kavkaze.

Za absolventský ročník 1971 později promluvil zakladatel a dřívější dlouholetý přednosta Ústavu lékařské genetiky LF UP a FNOL Jiří Šantavý, promoční slib mimo jiné znovu složil také diabetolog Rudolf Chlup, který stál v 80. letech u zrodu prvního inzulinového pera na světě.

Slavnostními chvílemi zlaté promoce provedli emeritní děkan LF UP Milan Kolář a proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 4.–6. ročníku Eva Klásková, jménem univerzity absolventům za celoživotní práci a za to, že jsou svým nástupcům dobrými příklady, poděkoval prorektor pro komunikaci a studentské záležitosti Vít Procházka. „Vaše skvělé kariéry by ale nebyly úplné, protože vaším úkolem je teď vést nás ostatní, předávat nám vaše zkušenosti, moudrost, vytrvalost a nadhled. Pokud se nepoučíme z chyb minulosti, jsme odsouzeni si ji opakovat. A proto vás tímto zdvořile prosím, abyste zůstali našimi rádci, abyste přispěchali s dobrou radou nebo názorem, bude-li to situace vyžadovat – my budeme s velkou pokorou naslouchat,“ řekl ke zlatým absolventům prorektor.

Organizace zlatých promocí absolventů po padesáti a také diamantových po šedesáti letech od završení studia je na Lékařské fakultě UP tradiční záležitostí. Vloni se však tyto promoce nemohly kvůli epidemii covidu-19 uskutečnit, proto se letos organizátoři rozhodli – za dodržení aktuálně platných protiepidemických opatření – pozvat do Olomouce dva „zlaté“ ročníky. Jak ale bylo vidět, absence talárů a naopak zakrytí úst respirátory nebo kontrola bezinfekčnosti přítomným nijak zvlášť nevadily.

Zlatá promoce - promoční ročník 1970 a 1971

Videozáznamy ke stažení:

Zlatá promoce 2019

Lékaři po padesáti letech znovu složili promoční slib

Text: Martin Višňa

Lékařská fakulta přivítala své absolventy z roku 1969. Zlatou promoci ve slavnostním sále Vojenské nemocnice Olomouc si nenechalo ujít 47 někdejších studentů Všeobecného lékařství a Stomatologie. Někteří přitom na svá studentská léta zavzpomínali již o den dříve přímo na půdě fakulty.

Za celoživotní práci zlatým absolventům poděkovaly a především zdraví do dalších let popřály prorektorka Jitka Ulrichová a proděkanky Hana Kolářová a Eva Klásková. Svůj promoční slib obnovila a tubus s pamětním diplomem převzala mimo jiné praktická lékařka z Kyselky u Karlových Varů Jaroslava Kunešová, dřívější revizní zubní lékař Pavel Jendrejovský, který působil v Prievidze, nebo olomoučtí emeritní přednostové Vlastimil Ščudla, který dlouhá léta vedl III. interní kliniku LF a FNOL – nefrologickou, revmatologickou a endokrinologickou, a Svatopluk Loyka z Ústavu soudního lékařství a medicínského práva.

Svatopluk Loyka se za své někdejší spolužáky v závěru promoce chopil slova. „Zazněly tu naše medailonky. Ze všech bylo cítit lásku k naší práci i lásku k naší alma mater. Těžko se ale hledají slova, jak fakultě poděkovat. Mohu jen ujistit, že všechno, co jsme před padesáti lety slíbili, jsme dodrželi,“ řekl docent, který stále vychovává budoucí lékaře. Ve své řeči přitom vzpomněl i některé z lékařů, se kterými měl možnost se na fakultě poznat během studia on a jeho ročník. „Milan Hejtmánek, tehdy mladý docent biologie, byl důkazem toho, že se okovy režimu otevírají. To on měl první přednášku, kde se mluvilo o genetice. To bylo úžasné. Biologie Lepešinské byla rázem zapomenuta. Rád vzpomínám také na našeho věčně mladého děkana Miroslava Obručníka a jeho asistenty – hodně příhod bych mohl uvést. Tím nejdůležitějším pro nás ale byl profesor Zrzavý. Měl obrovské charisma. Na přednáškách ne kreslil, on maloval člověka,“ vyjmenoval. Připomněl však také, že poslední ročník kvůli invazi „bratrských“ vojsk už tak radostný nebyl.

Mezi zlatými absolventy byla i oční lékařka Zdeňka Vymazalová. „Ta představa padesáti let, které od naší promoce proběhly, člověka trochu podetne. Na druhou stranu když se toho dožil jakž takž zdravý a vidí za sebou kus odvedené práce, je to povznášející pocit. Já na svá studentská léta vzpomínám s velikou radostí, celých šest let stálo za to, nic lepšího být nemohlo. A i po těch letech se nemůžu se svou prací zcela rozloučit. Ten pocit, když vstoupím do ordinace, je mi velmi příjemný,“ uvedla.

Zlaté promoce svých „půlstoletých“ absolventů pořádá lékařská fakulta od roku 2010. Samotný slavnostní akt je spojen také s přednáškovým setkáním, na tom letošním vzpomněla na olomoucké studium a přiblížila svou práci Jitka Pišoftová, která působí v ambulanci léčebné rehabilitace v Ostravě, a výše zmíněný Svatopluk Loyka. Během setkání došlo i na křest publikace 30 let svobodné Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, o níž jsme psali zde

Vedle zlatých promocí lékařská fakulta organizuje také promoce diamantové, na nichž obnovují absolventi svůj slib po šedesáti letech od ukončení studia. Pro absolventy je určena i tradiční akce Radicés/Kořeny, kde se potkávají někdejší studenti po třiceti letech od získání titulu.

Zlatá promoce 2018

Gaudeamus igitur si zazpívali po padesáti letech

Text: Velena Mazochová

S odstupem půl století se na lékařskou fakultu vrátili její bývalí studenti, aby si připomněli ukončení svých studií medicíny v Olomouci. Při zlaté promoci v sále Klášterního Hradiska si slavnostní okamžiky včetně studentské hymny zopakovalo téměř šedesát absolventů všeobecného lékařství a stomatologie z roku 1968. 

Absolventky a absolventy, kteří před padesáti lety přijali akademický titul doktor medicíny, uvítali jménem jejich alma mater  prorektorka UP Jitka Ulrichová, děkan lékařské fakulty Milan Kolář a proděkanka Eliška Sovová. „Za okny poslucháren se hlásilo Pražské jaro a vy, plni ideálů, jste začali naplňovat své poslání, které jste stvrdili ještě socialistickým slibem. Dnes jste se dostavili, abyste si tento slib připomněli už v době svobodné, a jsme velice rádi, že vás tu můžeme přivítat,“ uvedla Eliška Sovová, která někdejším medikům pamětní diplomy předávala. 

Jak připomněla prorektorka Jitka Ulrichová, „zlatí“ absolventi a absolventky patří k těm, kteří museli vedle svých odborných kvalit prokazovat i morální odvahu a sílu. „Jen vy sami víte, kolik vás profesní život stál úsilí, jak těžké bylo skloubit práci odbornou, vědeckou nebo pedagogickou se soukromým životem a s odpovědností za své nejbližší. Největším oceněním je poděkování a úcta pacientů a žáků, nejbližších spolupracovníků a následovníků. Odměnou ať je pro vás i dnešní převzetí zlatých diplomů a pokora vašich nejbližších,“ zdůraznila Jitka Ulrichová. 

Za příležitost zopakovat si s odstupem půl století promoční slib poděkovali své alma mater jménem přítomných absolventů všeobecného lékařství a stomatologie Ivo Němeček, bývalý ředitel Karvinské hornické nemocnice, a Zdenka Bezrouková, která donedávna působila jako odborná asistentka Kliniky zubního lékařství LF UP. „Jsme velmi rádi, že vznikla tradice zlatých promocí. S naší alma mater cítíme sounáležitost a s hrdostí sledujeme její úspěchy,“ uvedla Zdenka Bezrouková. „Je to pro nás důkaz, že naše alma mater na nás nezapomíná ani po padesáti letech, stejně jako my nezapomínáme na ni. Díky tomuto slavnostnímu aktu si můžeme daleko intenzivněji připomenout ten krásný červen šedesátého osmého roku. Žili jsme tehdy v euforii z úspěšně ukončeného náročného studia, která byla navíc umocněna neskutečnou změnou politického klimatu v naší zemi. A možná jsme díky ní ani nevnímali mráz, který začínal přicházet z Kremlu,“ vzpomněl Ivo Němeček. Ocenil zároveň teoretickou i praktickou přípravu, kterou lékařská fakulta své studenty vybavila pro jejich budoucí náročné povolání a připomněl jména profesorů Zrzavého, Lenfelda, Lukla, Rapanta či Vejdovského. „Co jméno, to osobnost. Učili nás myslet způsobem, který se nám v naší praxi velmi osvědčil, totiž myslet v souvislostech. Právě to je podmínkou dobré diagnostiky a volby léčby,“ zdůraznil Ivo Němeček. 

Slavnostnímu aktu předcházel Přednáškový podvečer Zlatých absolventů LF UP, k němuž se bývalí medici sešli v Malé posluchárně Teoretických ústavů LF. Přednášky si pro ně připravili jejich bývalí spolužáci - Jan Dostalík, současný člen oborové rady doktorského studijního programu Chirurgie na LF UP a člen zkušební komise pro rigorózní zkoušky z chirurgie, a dlouholetý předseda České společnosti pro zdravotnickou techniku a bývalý ředitel Městské nemocnice Ostrava František Jurek. 

První zlaté promoce uspořádala lékařská fakulta v roce 2010, a navázala tak na novodobou tradici, zahájenou o čtyři roky dříve na přírodovědecké fakultě. V posledních letech se sjíždějí na Univerzitu Palackého i zlatí absolventi pedagogické a filozofické fakulty. 

Zlatá promoce 2017

Promoční slib si zopakovali zlatí absolventi lékařské fakulty

Text: Velena Mazochová

Po padesáti letech se na lékařskou fakultu vrátili její bývalí studenti, aby si připomněli ukončení studia v Olomouci. Při Zlaté promoci v sále Klášterního Hradiska si slavnostní okamžiky zopakovalo téměř devadesát absolventů všeobecného a zubního lékařství z roku 1967, včetně těch, kteří na začátku šedesátých let minulého století přijeli studovat medicínu z někdejší NDR.

Spolu s děkanem Milanem Kolářem a prorektorem Miroslavem Mašláněm přivítala zlaté absolventy proděkanka Eliška Sovová, která krátce připomněla vybrané momenty roku jejich promoce. "V ČSSR byl tehdy prezidentem Antonín Novotný, v SSSR vládl soudruh Brežněv, na sjezdu československých spisovatelů začalo Pražské jaro, byly představeny plány pražského metra. Profesor Christiaan Barnard provedl první srdeční transplantaci a zemřeli akademik Heyrovský nebo poslední čínský císař Pchu I. A vy jste si tehdy užívali slastného pocitu, že jste lékaři a patří vám celý svět," uvedla k někdejším medikům proděkanka.

Prorektor Miroslav Mašláň bývalým studentům popřál do dalších let pevné zdraví, spokojenost a hodně radostí v rodinném kruhu a zároveň ocenil jejich stále činorodý přístup k životu. "Někteří z vás jsou stále aktivní ve své profesi, mnozí z vás neztratili studentského ducha a dále se vzdělávají. Touha po poznání je jistě trvalým motorem vašeho života," dodal prorektor.

Za pozvání na zlatou promoci poděkovaly své alma mater jménem přítomných absolventů všeobecného a zubního lékařství bývalá zástupkyně přednosty Kliniky chorob kožních a pohlavních olomoucké LF a FNOL Jitka Dobešová a praktická zubní lékařka Dana Sedlářová. "Nesmírně si toho vážíme a je to zároveň důkaz toho, že lékařská fakulta a Univerzita Palackého na své absolventy nezapomíná, stejně jako my nezapomínáme na naši alma mater - pořád jsme spojeni pupeční šňůrou," uvedla Jitka Dobešová a připomněla jména některých pedagogů, kteří je studiem provázeli. "Náš ročník měl štěstí na vynikající osobnosti, které nás velmi dobře připravili na profesionální dráhu - profesory Zrzavého, Lenfelda, Lukla, Rapanta, co jméno, to legenda a vynikající člověk," zdůraznila. "Zlatá promoce bude patřit k dalším mezníkům našeho života, který jsme zasvětili lékařskému povolání. Naše životní cesta byla přímá i klikatá a nalézt v ní správný směr nebylo vždy snadné. Věřím, že jsme lidsky, odborně i morálně obstáli," doplnila Dana Sedlářová.

K poděkování a vzpomínkám se připojila také anestezioložka Heidemarie Pimerová, která na zlatou promoci přijela z Frankfurtu nad Odrou. "Po dvouměsíčním jazykovém kurzu češtiny nás tehdy na lékařskou fakultu nastoupilo 46 studentů z bývalé NDR. Bylo nám jasné, že studium v tomto pro nás velice těžkém jazyce nebude nijak jednoduché. Ale dostalo se nám vynikajícího teoretického i praktického vzdělání a za to jsme našemu pedagogickému sboru mimořádně vděční. A naše město Olomouc jsme milovali, nové koleje, překrásné parky, taneční vinárnu i studentskou hospůdku ´Na růžku´. Strávili jsme zde kus svého mládí," dodala Heidemarie Pimerová.

Tradici zlatých promocí na Univerzitě Palackého zahájila v roce 2006 přírodovědecká fakulta. Lékařská fakulta se k ní připojila o čtyři roky později, kdy se v Olomouci potkali zlatí absolventi, kteří své studium ukončili v roce 1960. V posledních letech pořádají promoce po padesáti letech také pedagogická a filozofická fakulta.

Zlatá promoce 2016

Emeritní rektorka Univerzity Palackého Jana Mačáková při Zlaté promoci.
Fotogalerie, text: Milada Hronová

Absolventi medicíny z roku 1966 měli Zlatou promoci

Někdejší studenti lékařské fakulty si zopakovali slavnostní okamžiky ukončení studia při příležitosti zlaté promoce. Po padesáti letech si svá studia připomnělo v prostorách Klášterního Hradiska sedm desítek absolventů.

"Je to moc pěkný den. I když se se spolužáky potkáváme pravidelně po pěti letech, tentokrát je to ještě svátečnější. Nejsem však typ, který by si potrpěl na nějaké oslavy. Decentně si zlatou promoci užiju v rodinném kruhu," řekla Jana Lusková, absolventka fakulty z roku 1966. Celý svůj profesní život se věnovala stomatologii, dnes svůj čas tráví s vnoučaty. "Je dobré vědět, kdy skončit," dodala lékařka z Frýdku-Místku.

Také Miloš Nesvadbík, který se ve své profesi věnoval gynekologii a porodnictví, se rozhodl prožít promoční den v rodinném kruhu. "Přijel jsem mimo jiné s dcerou, která na promoci vzala syny. Prý aby se poučili a vzali si ze mě příklad," řekl s úsměvem Miloš Nesvadbík. Dodal, že pozvání ke zlaté promoci v něm vzbudilo nostalgii z toho, jak ten čas utekl. Se spolužáky se řadu let neviděl a většinu z nich ani hned nepoznal. "Jsem hodně dojatý. A pokud mám vzpomenout na některého z pedagogů, kteří mě učili, nemůžu zapomenout na profesory Zrzavého, Lukla a Šantavého," dodal.

Za všechny absolventy všeobecného lékařství z roku 1966 promluvila ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska emeritní rektorka Univerzity Palackého Jana Mačáková. Při vzpomínce na studentská léta poděkovala vysokoškolským učitelům, kteří tento ročník vedli. Závěrečnou řeč za stomatology pak měl Zdeněk Formánek.

Studentská léta si s absolventy připomnělo i současné vedení univerzity, které děkovnými slovy nešetřilo. "Jen vy sami víte, jak a kolik vás profesní život stál úsilí, jak těžké bylo skloubit práci odbornou, vědeckou či pedagogickou se svým soukromým životem, s odpovědností za své blízké. Děkuji vám, že jste svou profesí obohatili řadu lidí, že jste do svého okolí vnesli moudrost, lásku, obětavost a trpělivost. Naší alma mater přeji i nadále takové studenty, pro které bude radost a čest se padesát let po ukončení studia hrdě hlásit mezi absolventy Univerzity Palackého," řekla prorektorka univerzity Jitka Ulrichová.

Novodobou tradici zlatých promocí zahájila v roce 2006 přírodovědecká fakulta. Lékařská fakulta se k ní připojila o čtyři roky později, kdy se v Olomouci potkali zlatí absolventi, kteří své studium ukončili v roce 1960.

Fotografie z průběhu promoce ke stažení (zip archiv 169 MB)

Zlatá promoce 2015

Zlatí absolventi lékařské fakulty oslavili padesátku

Slavnostní okamžiky ukončení studia si zopakovali někdejší studenti lékařské fakulty, kteří se sešli ke zlaté promoci v prostorách Klášterního Hradiska. Studentská léta si po padesáti letech připomnělo více než sedmdesát absolventů z roku 1965 společně se současným vedením své alma mater.

"Svůj život jste zasvětili pomoci druhým a úcta, kterou váš obor i vy osobně zasluhujete, není žádným klišé. Je třeba si to dnes a denně připomínat, především ve chvílích, kdy se tuzemská i evropská veřejnost pře o základní hodnoty naší kultury a civilizace. Děkuji vám jménem Univerzity Palackého, že jste drželi zástavu humanity, která je nedílnou součástí ideje vzdělanosti a samým základem poslání vědy a výzkumu," uvedl prorektor Petr Bilík při přivítání zlatých absolventů. Zároveň je pozval na oslavy 70. výročí obnovení olomoucké univerzity. "Doufám, že se se všemi z vás v září příštího roku opět setkáme," dodal Bilík.

Stejná radost z jubilejního setkání vládla i v řadách bývalých studentů. Pozvání do Olomouce přijali s povděkem. "Neváhala jsem se přihlásit, sice se skoro nikdo nepoznáváme, ale to je přirozený běh života. Především je hezké od vedení fakulty, že nás dalo takto dohromady, abychom si mohli povyprávět své životní příběhy," uvedla Helena Vaverková, bývalá zástupkyně přednosty III. interní kliniky olomoucké lékařské fakulty, která na ní stále působí a podílí se na výuce studentů.

Profesně aktivní je také Václav Bednář, který vykonává soukromou ortodontickou praxi v Ostravě. "Je příjemné se setkat se všemi známými, tradice zlatých promocí je podle mne opravdu záslužná," potvrdil Bednář a krátce zavzpomínal na promoci před padesáti lety: "Oslavovali jsme ji už o den dřív až do rána, takže jsme došli do auly a jen čekali, kdy už bude konec. To dnes určitě nehrozí," dodal s úsměvem.

Padesát let od získání akademického titulu MUDr. stručně zrekapituloval za své bývalé spolužáky ze všeobecného lékařství Jan Sýkora a ocenil úroveň vzdělání, kterou se jim od pedagogů fakulty dostalo. "Po stránce praktické i teoretické nám kvalita výuky nesmírně pomohla zvládat vysoké nároky práce a povolání, které jsme si zvolili," zdůraznil Sýkora. Jeho kolega a bývalý spolužák z oboru zubní lékařství Ivan Erdelský všem popřál hodně odvahy a optimismu do dalších let a připomněl slova studentské hymny, které si o chvíli zazpívali všichni společně a zpaměti: "Gaudeamus igitur ..."

Novodobou tradici zlatých promocí zahájila v roce 2006 přírodovědecká fakulta. Lékařská fakulta se k ní připojila o čtyři roky později, kdy se v Olomouci potkali zlatí absolventi, kteří své studium ukončili v roce 1960.

Text: Velena Mazochová

Fotografie z průběhu promoce ke stažení (zip archiv 460 MB)

Zlatá promoce 2014

Dvaasedmdesát lékařů, kteří absolvovali v roce 1964, se dnes sešlo ke Zlaté promoci v aule Filozofické fakulty. A jejich setkání bylo nabité srdečnou atmosférou.

Rok 1964 přiblížila plné aule promotorka Eliška Sovová. „Z výrobních pásů sjelo první embéčko, které si většina z vás koupila, firma Philips začala zkoušet barvené televizory, Nobelovu cenu za lékařství získali Konrad Bloch a Feodor Lynen za probádání syntézy cholesterolu a narodil se pan děkan,“ podívala se směrem k Milanu Kolářovi, čímž všechny pobavila.

„Jsme rádi, že si univerzita na nás vzpomněla, ale hlavně: vidíme kamarády,“ prohlásila Hana Pechalová z Karviné. S některými spolužáky se skutečně padesát let neviděla.

Podobně na tom byla Ludmila Michailičová, která po absolutoriu žila a pracovala několik let v Prostějově, odkud odešla do srbského Bělehradu. „Tím jsem ztratila kontakt. Když tam začala válka, tak jsem se vrátila do Česka a usadila se v Neratovicích, ale za tu dobu jsem se s nikým nesetkala. Pro mě jsou všichni noví,“ smála se. Na promoce ale přijeli i lékaři, které osud zavál do Německa, Polska nebo ve dvou případech až do Kanady.

Ne slavnostní taláry, ale půlstoletí bývalé spolužáky změnilo. „Těžce se poznáváme, ale je to tady strašně příjemné. Já jsem přijela do Olomouce už včera a úplně jsem překvapená, jak se Olomouc za těch padesát let změnila. Kdybych byla mladá, rozhodně bych v Olomouci chtěla studovat – krásné malé univerzitní město!“ rozplývala se Milada Zajíčková z Prahy. Jak přiznala, medicínu před třemi lety pověsila na hřebík a teď je z ní hlídací babička.

Na skutečnou promoci před padesáti lety si dobře pamatoval Jaroslav Horáček, dnes děkan ostravské lékařské fakulty. Byl to právě on, kdo za spolužáky pronesl závěrečnou řeč. „Týden před promocí se nám utopil spolužák Karel Kaplan, takže nám nebylo veselo.  Říkal jsem samé optimistické věci, ale s takovým tím podtextem smutku v souvislosti s jeho úmrtím,“ vzpomněl Horáček. Po padesáti letech ho u pultu vystřídal kolega profesor Miloslav Duda.

Všichni znovu promovaní získali kromě diplomu také speciální složku s přihláškou do klubu absolventů Univerzity Palackého, který začne fungovat od listopadu. Již nyní si ale mohou požádat o kartu absolventa. Ta jim umožní navštěvovat univerzitu i Olomouc a čerpat všemožné výhody.

Text, foto: Pavel Konečný

Fotografie z průběhu promoce ke stažení (zip archiv 538 MB)

Zlatá promoce 2013

Zlatou promoci dnes zažili lékaři, kteří ukončili své studium před padesáti lety. Stejný byl slib, obřad i žezlo.

V aule se dnes v talárech shromáždilo 74 absolventů medicíny z roku 1963. Padesátiletá časová prodleva byla dojemná především v projevu Marty Munzarové, která promluvila za všechny spolužáky. „Tehdy nás doprovázeli naši rodiče s kyticemi určenými pro nás, dnes jsou to naše děti, případně vnuci. A my dnes našim rodičům nosíme květiny na jejich hroby,“ řekla profesorka Munzarová.

Prohlásila, že ona a její spolužáci jsou po padesáti letech mnohem bohatší, protože se setkali s neskutečným množstvím lidských příběhů a trápení. „Setkali jsme se s tím, že nám lidé ve své bolesti odhalovali intimity duše i těla a svěřovali se nám ve chvílích nouze. Měli jsme štěstí, že jsme jim mohli pomáhat,“ konstatovala Munzarová a odmítla pacienty považovat za klienty a lékaře za poskytovatele péče.

Otec a syn

Proděkan Tomáš Papajík absolventům připomněl některé výjimečné události z doby jejich absolutoria od odhalení kultu osobnosti či atentátu na Kennedyho až po článek v tehdejším tisku, který naopak vzbudil pobavený smích. „Deník Ústředního výboru Československého svazu mládeže Mladá fronta na jaře téhož roku publikoval moralizující reportáž o tom, jak olomoučtí medici promočního ročníku bujaře a nezřízeně slaví své úspěchy u státních rigorózních zkoušek v lokálech nevalné pověsti, jako jsou Rozkvět, U Ječmínka a Na růžku či vinárna Varna nebo Tahiti. Článek kritizoval pokleslé chování studentů, kteří nedbají zásad zdrženlivosti a příliš nepečují o pověst pracující inteligence socialistické vlasti,“ uvedl Papajík.

Mezi tehdejší studenty patřil i jeho otec Jan. Za pár minut jej proděkan Papajík znovu promoval. „Je to zvláštní pocit a zároveň splnění mého přání,“ přiznal Jan Papajík. Původně si přál být hematologem, jako je nyní jeho syn, ale celý život byl internistou v Zábřehu. „Nečekal jsem to, ale bylo to krásné poděkování univerzity lékařům,“ dodal.

Promoce akademiků

Mezi absolventy byla i řada akademiků, kteří své zkušenosti dále předávali. Mezi nimi i docent Jan Buček z kožní kliniky, patologové Věra Jezdinská, Anna Široká a Jirka Mačák, pozdější ředitelka nemocnice Otilie Weinbergová, docent Pavel Stejskal nebo Věra Kvapilová. „Rád bych zdůraznil, že do tajů fyziologie jste mne na praktických cvičeních zasvěcovala právě vy,“ uvedl na adresu Kvapilové děkan Milan Kolář, když absolventy představoval. Podobně zareagoval u Zdeňka Zlámala, pod jehož vedením byl členem akademického senátu fakulty.

Prorektorka Jitka Ulrichová ve své řeči uvedla, že si absolventů váží a poděkovala jim za obětavý výkon ve své profesi. „Jen vy sami víte, kolik vás profesní život úsilí, jak těžké bylo skloubit práci odbornou se soukromým životem a odpovědností,“ řekla Ulrichová. Připomněla, že navíc pracovali v nelehké době, kdy bylo třeba prokázat také morální sílu.

Na zdraví

Nadšené výkřiky křestních jmen na chodbě při slavnostním přípitku dávaly tušit, že se spolužáci po padesáti letech skutečně rádi vidí.

„Jsem strašně ráda, že jsem tady. Když jsem před padesáti lety udělala poslední zkoušku z tělovýchovného lékařství, přepadl mě najednou smutek, že už se nikdy neuvidíme. Většinu dokonce poznávám,“ prohlásila se skleničkou šampaňského v ruce Hana Jochmannová.

Lékařská fakulta podle děkana Koláře organizuje každoročně Zlatou promoci především pro sounáležitost celé akademické obce.

Text, fofo: Pavel Konečný

Zlatá promoce 2012

Osm desítek absolventů oboru Všeobecné a Zubní lékařství na Univerzitě Palackého z roku 1962 se dnes setkalo na Zlaté promoci. Na ceremoniálu zavzpomínali na svá studia, spolužáky, pedagogy i město Olomouc.

"Mám nádherný pocit, když vidím řadu svých spolužáků a spolužaček, a děkuji všem, kteří tuto akci zorganizovali," řekla Žurnálu lékařka Jarmila Bruková, která donedávna působila jako primářka hematologicko-transfúzního oddělení nemocnice v Třinci.

Stejné nadšení vyjádřil její kolega Josef Adamík, který velkou část svého života působil jako primář chirurgického oddělení ve stejné nemocnici a který Zlatou promoci vnímá spíše jako novum než tradici. "Myslím si, že se tato myšlenka však bude šířit infekčním způsobem," řekl zlatý absolvent Adamík. Byl rád, že se mohl po půlstoletí potkat se spolužáky, s nimiž prožil šest let studia. "Mám také radost z toho, že jsem mohl vstoupit do míst, ve kterých jsem před padesáti lety promoval, a nakonec se těším i na to, že si po letech zase projdu Olomouc. Hodně se toho tady změnilo," dodal bývalý primář Adamík.

Podobné nadšení ze setkání sdílel také docent Milan Grundmann, který se dodneška věnuje klinické farmakologii. "Je to úžasný pocit potkat se po padesáti letech s tolika spolužáky," řekl přednosta Ústavu klinické farmakologie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity a člen oborové rady lékařské farmakologie na Lékařské fakultě Univerzity Palackého.

Zlaté promoce se na Univerzitě Palackého konají od roku 2006. Jako první je uspořádala přírodovědecká fakulta. Lékařská fakulta se k nové tradici připojila v roce 2010.

Text Milada Hronová, foto Marek Otava

Zlatá promoce 2011

Čtyřiapadesát pneumologů, chirurgů, anesteziologů, ortopedů, dětských lékařů či odborníků mnohých další medicínských disciplín nejen z České republiky se 14. října 2011 sešli v Aule Filozofické fakulty UP. Shromáždili se tak po padesáti letech při příležitosti Zlaté promoce.

„Tato událost bude patřit k dalším mezníkům našeho života, který jsme zasvětili lékařskému povolání. Naše životní cesta byla přímá i klikatá a nalézat správný směr nebylo vždy snadné. Jako děti jsme zažili některé události druhé světové války, léta našeho dospívání a středoškolského vzdělávání proběhla v době tzv. diktatury proletariátu, fakultní studium i větší díl praxe máme v paměti z doby reálného socialismu a v současnosti se dokonce můžeme těšit obnovenému kapitalismu,“ řekl MUDr. Ladislav Peychl za bývalé studenty Lékařské fakulty UP. Za účasti prof. Miroslava Mašláně, rektora UP, a prof. Milana Koláře, děkana Lékařské fakulty UP, se promoce zúčastnili absolventi nejen z České republiky, ale i z Německa, Švédska a USA. Byli mezi nimi jak úspěšní akademici, tak i lékaři, kteří celý život neúnavně slouží či sloužili lidem na nejrůznějších místech světa.

Autor: -map-
Foto: Jiří Doležel

Zlatá promoce 2010

Zlatá promoce je výjimečná událost, při které se po padesáti letech znovu scházejí bývalí absolventi Univerzity Palackého. 25. června v 15 hodin se v aule Filozofické fakulty uskuteční Zlatá promoce absolventů Lékařské fakulty, kteří ukončili své studium v roce 1960. Na Lékařské fakultě jde o první akci tohoto typu.

Vedle promovaných lékařů se slavnostního aktu zúčastní rektor Univerzity Palackého prof. Miroslav Mašláň, děkan prof. Zdeněk Kolář a proděkani Lékařské fakulty. Před padesáti lety v roce 1960 na Lékařské fakultě UP promovalo 126 absolventů studijních oborů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství a na letošní slavnostní událost jich dorazí více než polovina Do Olomouce při této příležitosti přijedou také lékaři z různých koutů republiky i celého světa.

„Jsem hrdý na naše absolventy, protože návrh na tuto akci vzešel od nich. Sami nás oslovili, zda bychom nebyli ochotni uspořádat Zlatou promoci,“ říká proděkan pro rozvoj a vnější vztahy LF prof. Vladimír Mihál. „Je vidět, že jejich vztah k univerzitě je velmi silný, že nezapomněli na to, odkud vzešli. Zároveň je to také velmi užitečné i pro samotnou fakultu. Mnoho našich absolventů jsou špičkoví odborníci ve svých oborech a my se od nich dovídáme spoustu zajímavých zkušeností a poznatků. Osobně považuji intenzivní kontakt s absolventy za velmi důležitý, je to v podstatě nejlepší způsob evaluace naší činnosti a pomáhá nám to například i při sestavování curicula. Rádi bychom tuto tradici udrželi i do budoucna,“ dodává Mihál.  

Od roku 2006 probíhají Zlaté promoce také na Přírodovědecké fakultě, kde mají za sebou už tři akce. „Pořádáme také Stříbrné promoce pro absolventy po 25 letech,“ vysvětluje Ing. Dagmar Zlámalová z Děkanátu PřF. „Nejbližší promoce budou právě ty Stříbrné někdy v říjnu, Zlaté bývají až v listopadu,“ dodává Zlámalová.

Zprávu zpracoval Tomáš Chalupa, oddělení komunikace UP 

Diamantová promoce

Lékařská fakulta si dovoluje pozvat své absolventy promočního ročníku 1963 na slavnostní Diamantovou promoci Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci po (setkání po 60 letech), která se uskuteční v sobotu 22. dubna 2023 od 11.00 hodin na Teoretických ústavech Lékařské fakulty UP v Olomouci.

Sraz všech „diamantových absolventů“ se uskuteční 22. dubna 2023 již v 10:00 hodin ve Foyer Dostavby Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP v Olomouci (Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc).

List potvrzení účasti“ zasílejte, prosím, na poštovní adresu Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Mgr. Kateřina Čapková, Hněvotínská 3, Olomouc 775 15, případně e-mailem na adresu kateřina.capkova@upol.cz nejpozději však do 7. dubna 2023 (datum doručení).

Pokud o někom z tohoto ročníku víte, budeme moc rádi za šíření této informace.

Událost na FB

Fotogalerie Diamantová promoce 2023

Videozáznam z Diamantové promoce 2023

Diamantová promoce 2022

Lékařská fakulta přivítala své absolventy, po „covidové“ pauze se vrátila tradiční setkání

Po dvou dlouhých letech omezených protiepidemickými opatřeními z důvodu pandemie covidu-19 mohla letos Lékařská fakulta UP opět uspořádat svá tradiční a oblíbená absolventská setkání, Radices/Kořeny a Diamantovou promoci. Na svou alma mater se tak vrátily hned dvě generace lékařů; pamětní „diamantové“ diplomy si převzal promoční ročník 1962 a Kořeny patřily absolventskému ročníku 1992.

Na 60 lékařů změnilo své služby a plány, aby mohli přijet do svého studentského města a setkat se se spolužáky, s nimiž se v mnoha případech celých 30 let neviděli. Bylo však patrné, jak rádi se vidí a s veselým údivem zjišťují, že se za ta léta, na rozdíl od lékařské fakulty, vlastně vůbec nezměnili. Vestibul Teoretických ústavů se zaplnil nadšenými pozdravy a přivítáními.

Úvodní část setkání proběhla ve Velké posluchárně, kde všechny zúčastněné v zastoupení děkana přivítal proděkan Milan Kolář, který sám byl ústřední tváří absolventského ročníku Kořenů již před čtyřmi lety. Popsal vývoj lékařské fakulty a její významné mezníky a vyjádřil radost nad tím, že se absolventi na svou alma mater rádi a v tak hojném počtu vrací. Zdůraznil, že fakulta je na své absolventy hrdá a usilovně se snaží zachovat si s nimi kontakt.

Současně připomněl jednu část slavnostního promočního slibu – „Zachováte v paměti Univerzitu Palackého a její lékařskou fakultu a budete se snažit o to, dělat jí vždy jen čest“ – a vyjádřil své pevné přesvědčení, že se všichni absolventi o toto celý svůj profesní život snaží. „Věřím, že všichni cítíme pocit odpovědnosti za fakultu, její další rozvoj a prosperitu, a rád bych vám poděkoval za vše, co jste učinili, činíte a nadále budete činit ve prospěch naší alma mater,“ ukončil Milan Kolář svoje přivítání přítomných. Za vedení fakulty promluvila také proděkanka Hana Kolářová, která rovněž vyjádřila potěšení nad možností uspořádat po dlouhé odmlce tuto oblíbenou akci. Za absolventský ročník 1992 vystoupil prof. Tomáš Papajík, který působil jako proděkan LF UP a i nadále je jakožto přednosta Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL s fakultou neodmyslitelně spjat.

Účastníci Kořenů se pak vydali na prohlídku pro teoretických ústavech, kde navštívili Ústav mikrobiologie, Anatomické muzeum nebo Centrum telemedicíny, simulátorů a praktických dovedností (Centesimo). Mohli tak porovnat, kolik se toho od dob jejich studií na fakultě změnilo a kam až se studium medicíny posunulo.

Radost ze setkání se spolužáky a z návštěvy „své“ fakulty panovala i na Diamantových promocích, které lékařská fakulta pořádala již počtvrté. Absolventské ročníky 1960 a 1961 se v důsledku protiepidemických opatření nemohly v uplynulých dvou letech promoce účastnit, ale o své diplomy nepřišly. Registrovaným absolventům byly diplomy zaslány, aby aspoň takto fakulta vyjádřila, že si svých absolventů cení a stále je vnímá jako svou součást.

Letos si pro pamětní diplom a krásnou vzpomínku přijelo 27 lékařů, kteří opětovně složili promoční slib a dojemný obřad zakončili přípitkem s akademickými hodnostáři. Pamětní diplomy diamantovým absolventům předala proděkanka Eva Klásková a za celoživotní obětavou práci promujícím poděkovali a pevné zdraví do dalších let popřáli také proděkan Milan Kolář a v zastoupení rektora prorektor Vít Procházka.

„O medicíně se říká, že je to umění, že je to obor na celý život, který nachází cesty tam, kde jiní cesty nevidí. Ta pověst nevznikla sama od sebe, ale díky tvrdé práci generací lékařů. A já vám chci jménem Univerzitu Palackého poděkovat za to, co jste vykonali, také za to, že nám ukazujete cestu, za vaši integritu, odhodlání, humanitu a lásku k pacientům, za to, že jste nezakolísali v těžkých dobách. Dovolil bych si vás zároveň požádat, abyste vytrvali a abyste nám mladším byli k dopomoci radou, moudrostí a zkušeností, abychom nebyli souzeni opakovat chyby z minula,“ uvedl prorektor.

Děkovnou řeč za svůj ročník pronesl profesor Milan Grundmann, který vedle farmakologie ve Fakultní nemocnici Ostrava a na Lékařské fakultě Ostravské univerzity působil dlouhodobě i na Ústavu farmakologie LF UP. „Někteří naši vyučující byli renesanční lidé. Například profesoři Lukl a Obručník hráli v kvartetu a profesor Obručník pořádal pro mediky koncertní provedení desek, které jsme nemohli sehnat. Hlasy jako Mario Del Monaco, Renata Tebaldi nebo Maria Meneghini Callas jsme slyšeli poprvé právě v jeho provedení,“ zavzpomínal mimo jiné ve svém projevu.

Jménem všech přítomných absolventů, mezi kterými byla například i docentka Květoslava Nováková, stále působící na olomoucké Klinice zubního lékařství, nebo dřívější přednosta Radiologické kliniky profesor Josef Nekula, také Milan Grundmann poděkoval lékařské fakultě za to, že tato pravidelná absolventská setkání a promoce pořádá, a popřál jí další růst a rozvoj. A absolventům pak především hodně zdraví a úctu od mladších generací.

Referát pro komunikaci LF UP
Foto: Jakub Kraváček

Diamantová promoce 2019

Objetí, úsměvy i slzy na krajíčku. Absolventi medicíny se vrátili na alma mater

Foto, text: Martin Višňa

Lékařská fakulta přivítala dvě generace svých absolventů. Zatímco již tradiční setkání Radicēs/Kořeny patřilo absolventskému ročníku 1989, na historicky třetí Diamantové promoci převzalo pamětní diplomy dvaadvacet lékařů, kteří zakončili studium medicíny promocí v roce 1959.

No, nekecej, ty jsi pořád mladík! Jak se máš? Podobných přivítání zaznělo Teoretickými ústavy před zahájením programu Kořenů nepočítaně. Zejména u mužské části přítomných bylo vidět, jak své spolužáky z konce 80. let rádi vidí, když prostor registrace účastníků ve vestibulu co chvíli některý zaplnil až hurónským smíchem.

Také ve velké posluchárně, kde proběhla úvodní část setkání, byla příjemná a uvolněná atmosféra. Přispělo k ní i hudební trio Romana Kubínka z přírodovědecké fakulty, které v návaznosti na motto setkání Jak doktoři přicházejí o iluze zahrálo i několik písní z filmových Básníků. Potlesk vestoje si vysloužil profesor a emeritní přednosta ústavu normální anatomie Vladimír Holibka, který jako překvapení přezkoušel přítomné lékaře z anatomických znalostí.

Nadšené ovace doprovodily také vystoupení řečníků. Své spolužáky dorazil z Kypru pozdravit Marios Georgiou, který krátce zavzpomínal, jak se v Mariánských Lázních učil česky a na studium v Olomouci. Rozvoj lékařské fakulty a fakultní nemocnice v posledních letech účastníkům setkání zase přiblížil Roman Havlík, který se jako zástupce letošních "třicátníků" ujal příprav programu. "Bylo to velmi příjemné, moc jsem si to užil. Lékařská fakulta mi dala pro život i pro praxi lékaře velmi mnoho a neměl jsem nikdy pochybnost, že jsem měl studovat jinou školu," uvedl současný ředitel Fakultní nemocnice Olomouc, který po skončení oficiální části programu své spolužáky provedl po nových prostorách fakulty a po nemocničním areálu.

Setkání se svým ročníkem si nenechala ujít ani Lada Čermáková, která působí v soukromé oční ordinaci v Přelouči. "Do Olomouce jsem se moc těšila, na studentská léta tady vzpomínám velmi ráda. Navíc jsem zjistila, že někteří mí spolužáci jsou úspěšní, například Pavel Stodůlka, který pravidelně dostává ceny za svou práci v oboru oftalmologie, nebo právě Roman Havlík, který je ředitelem olomoucké nemocnice. Jsem ráda, že jsem měla takové úžasné spolužáky," řekla Čermáková.

Emoce nechyběly ani na Diamantové promoci, která byla součástí absolventského dne lékařské fakulty již potřetí. Po šedesáti letech složilo znovu promoční slib a převzalo pamětní diplom dvaadvacet absolventů z roku 1959. Byl mezi nimi i výše zmíněný Vladimír Holibka, odbornice na dětskou chirurgii a popáleniny Zdenka Beranová, která dlouhá léta působila v pražské Nemocnici Na Bulovce, nebo uznávaný pneumolog Oldřich Ošťádal.

"Mých pár slov není ničím jiným než díkuvzdáním. Na prvním místě chci za nás poděkovat Bohu a matce přírodě. Další na řadě jsou rodiče a naši učitelé, kteří nás vedli, usměrňovali a učili, že jsme měli takový prospěch a mohli pak pokračovat na vyšších školách, složit zkoušku na univerzitu a absolvovat obor lékařské medicíny. Nebyl to obor těžký na naučení. Vyžadoval ale soustředěnost a vytrvalost, vlastnosti, které nejsou v indexu vidět. Chci poděkovat i dalším lidem, kteří nás vedli na cestě životem a kteří nás drželi za ruku v těžkých chvílích," pronesl ve svém projevu profesor Ošťádal.

Pamětní diplomy převzali diamantoví absolventi z rukou proděkanky lékařské fakulty Elišky Sovové. Za celoživotní obětavou práci promujícím poděkovali a pevné zdraví do dalších let popřáli také proděkan Martin Modrianský a v zastoupení rektora prorektorka Jitka Ulrichová.

Diamantová promoce 2018

Lékařská fakulta hostila podruhé diamantové absolventy. Přijeli i letošní „třicátníci“

Atmosféra Diamantové promoce zaplnila slavnostně vyzdobené prostory Dostavby Teoretických ústavů LF.

Text, foto: Velena Mazochová

Po neuvěřitelných šedesáti letech složilo slavnostní promoční slib jednadvacet někdejších studentů medicíny, kteří přijali pozvání na historicky druhou Diamantovou promoci lékařské fakulty. Na svou alma mater se vrátilo také téměř osmdesát bývalých studentů absolventského ročníku 1988, pro které fakulta už popáté uspořádala setkání Kořeny neboli Radicés.

Příležitost znovu se potkat se svými spolužáky i současným vedením fakulty tak měly hned dvě generace absolventů, kteří svá studia uzavřeli s odstupem přesně třiceti let. Jejich společná alma mater pro ně otevřela „staré“ Teoretické ústavy i moderní prostory Dostavby.

Poděkování a obdiv

„Když jsem se dověděl o dnešním připravovaném setkání, zůstal jsem několik okamžiků ve stavu určitého pohnutí a chvíli mi trvalo, než jsem si uvědomil, že by se mohlo týkat i mne. Užasl jsem nejen nad tím, jak je to už dávno, co jsme opustili posluchárny lékařské fakulty, ale i nad tím, jestli je vůbec možné takové setkání uskutečnit. Proto to první, co chci říci, jsou slova díků všem, kteří se o něj setkání zasloužili,“ uvedl jeden z diamantových absolventů Vít Krupař, který jako internista většinu svého produktivního života působil na lékařské fakultě v Hradci Králové. Za své kolegy vyjádřil přesvědčení, že po celých šedesát let zůstávali s fakultou ve spojení a mohli s hrdostí sledovat její vývoj. „Patříme ke generaci, která prožila dvě třetiny nešťastného dvacátého století, a která tím spíše může ocenit současný úspěšný rozvoj lékařské fakulty i celé Univerzity Palackého. Hodna ocenění je i pozornost, kterou univerzita věnuje péči o rozvoj všeobecného vzdělání. Jsem přesvědčen, že jedině v tom je záruka, že z jednotlivých fakult budou vycházet absolventi připraveni nejen odborně, ale i s širokým přehledem  v oblasti sociální, kulturní a společenské. My sami už ve věku ubývajících mentálních a fyzických sil můžeme být spíše jen diváky, ale snad nám ještě zbyde tolik energie, abychom celé univerzitě drželi alespoň palce v jejím snažení,“ uvedl Vít Krupař.

Studenty, kteří se na fakultu vrátili po šedesáti letech, přivítal děkan Milan Kolář, který krátce představil hlavní milníky jejich profesního života. Prorektorka Jitka Ulrichová za vedení Univerzity Palackého a její lékařské fakulty vyjádřila obdiv a úctu k jejich bohatému životnímu odkazu. „Chci vám především poděkovat za to, že jste svou profesí doma i v zahraničí obohatili řadu lidí, do svého okolí vnesli lásku, moudrost, obětavost a trpělivost. Nejaktivnější dobu svého života jste prožili v době, kdy jste možná více než produktivní odbornost, museli prokazovat hlavně svou morální sílu. Jen vy sami víte, kolik váš profesní život stál úsilí, jak těžké bylo skloubit práci odbornou, vědeckou či pedagogickou se soukromým životem a s odpovědností za své blízké,“ zdůraznila Jitka Ulrichová. „Jak jste byli úspěšní, mohou zhodnotit vaši žáci a pokračovatelé – vždyť největším oceněním je poděkování a úcta pacientů, nejbližších spolupracovníků a následovníků. Odměnou ať je pro vás i dnešní převzetí diplomů a podpora vašich nejbližších,“ uzavřela Jitka Ulrichová.

Motto: Ars medicinae longa, vita brevis

„Hned jsem tě poznala, vůbec jsi se nezměnil!“ „Igore, to jsem moc rád, že tě zase vidím!“ „Fakt víš, kdo jsem?“ S podobnými nadšenými výkřiky se ve vestibulu Teoretických ústavů vítali účastníci setkání Kořeny/Radicés, kteří v Olomouci promovali před třiceti lety. „Ta myšlenka je úžasná, jsem nadšená. S většinou svých spolužáků jsem se celých třicet let neviděla. A i když se mi to časově vůbec nehodilo, přehodila jsem si všechny plány tak, abych mohla přijet,“ ujistila Ivana Röschlová, která na svou alma mater přijela z Frýdku Místku, kde pracuje v privátní endokrinologické ordinaci. „Při vzpomínkách se mi nejdříve vybaví Velká posluchárna, ve které jsme strávili tři roky, a taky taneční maraton, noční běh Olomoucí … Moc ráda vzpomínám na naši skupinovou vedoucí, tehdy odbornou asistentku a pozdější děkanku a rektorku UP Janu Mačákovou, což byla hrozně fajn ženská. Perfektní to bylo,“ doplnila.

K jubilujícím absolventům patřil letos i děkan Milan Kolář, který tak za vedení fakulty přivítal nejen její absolventy, ale zároveň i své bývalé spolužáky.  V úvodu je stručně seznámil se současným vývojem lékařské fakulty a s jeho úspěšnými mezníky a nabídl i svůj osobní příběh, který shrnul ve třech krátkých rekapitulacích: „Od studenta po děkana“, „od stafylokoků po antibiotickou léčbu“ a „od SVOČ po Nature“. Za všechny také zavzpomínal na období náročného studia, studentských lásek i atmosféru olomouckých hospůdek. „Přeji nám všem, abychom si dnešní den užili. Vymažme prosím čas, který uplynul od naší promoce, a vraťme se do doby, kdy jsme v těchto prostorách studovali, prožívali štěstí i zklamání, přičemž nakonec převládl ten kouzelný pocit, kdy jsme po promoci svírali v rukou dekret, kterým jsme byli prohlášeni za lékaře a mohli začít vykonávat naše povolání, lépe řečeno poslání. Doufám, že své vzpomínky budeme mít vždy ve svém srdci a pocit sounáležitosti nás nikdy neopustí,“ uvedl děkan.

S  krátkými příspěvky vystoupili také další letošní „třicátníci“. Současný zástupce přednosty Ústavu farmakologie Rostislav Večeřa krátce představil uplynulých třicet let olomouckého zubního lékařství, a jeden z hlavních organizátorů setkání Igor Tozzi, nynější lékař Vojenské nemocnice Olomouc, seznámil se svými dřívějšími pracovními zkušenostmi ve Fakultní nemocnici Olomouc.   „Mottem letošního setkání jsme chtěli poukázat na to, že medicína je stejně jako umění nekonečně dlouhá, zatímco náš život nekonečně krátký. Řada z nás, kteří pracují ve špičkových výzkumných centrech, medicínu posouvá dál k prodloužení lidského života a mnohdy jde o velmi náročné výzkumy,“ vysvětlil Igor Tozzi.

Historicky první Diamantovou promoci uspořádala lékařská fakulta poprvé v loňském roce, kdy složilo slavnostní promoční slib 17 absolventů z roku 1957. Setkání bývalých studentů s pedagogy a současnými studenty Kořeny/Radicés se konalo letos už popáté. V tomto roce přivítá fakulta také své absolventy po padesáti letech, pro které tradičně na podzim chystá Zlatou promoci. 

Fotografie z průběhu promoce ke stažení (zip archiv 187 MB)

Diamantová promoce 2017

Lékařská fakulta přivítala dvě generace svých absolventů. Poprvé i ty diamantové.

Text, foto: Velena Mazochová

Úcta, obdiv i silné emoce ovládly atmosféru Diamantové promoce, kterou na Univerzitě Palackého poprvé uspořádala lékařská fakulta. Po neuvěřitelných šedesáti letech znovu složilo slavnostní slib sedmnáct absolventů z roku 1957. Ojedinělou událost si nenechali ujít ani někdejší studenti z absolventského ročníku 1987, kteří se do Olomouce sjeli na tradiční setkání Kořeny/Radicēs. 

Díky společné alma mater se v areálu lékařské fakulty mohly potkat hned dvě generace bývalých mediků, které od absolutoria oddělilo přesně třicet let. Otevřely se pro ně jak ´staré teoreťáky´, tak i jejich moderní Dostavba. 

Neuvěřitelných šedesát 

„S obrovským obdivem a úctou hledím do vašich tváří – je tomu neuvěřitelných šedesát let, co jste na naší alma mater složili lékařský slib, šest desítek let naplněných prací, které říkáme poslání. Je to ale také řehole a obětování bližnímu,“ zdůraznila v úvodu Diamantové promoce proděkanka Eliška Sovová. Jak zároveň připomněla, v „památném“ roce 1957 proběhlo první losování Sportky, v Sovětském svazu vládl Chruščov, narodil se moderátor Marek Eben nebo emeritní rektor UP Miroslav Mašláň, John Lennon založil skupinu, ze které vznikli Beatles, a chleba stál 2,60. „Přeji vám, abyste se při dnešní promoci přenesli o těch šedesát let zpět a prožili si znovu pocity, které jste tenkrát měli,“ doplnila Eliška Sovová. 

Děkan Milan Kolář vzpomněl na některé z nejvýznamnějších postav z řad svých předchůdců a kolegů a představil diamantové absolventy rektorovi Jaroslavu Millerovi. Ten potvrdil splnění podmínek pro opětovné udělení titulu doktora medicíny a v krátkém projevu zdůraznil význam vzájemné odpovědnosti, kterou univerzita ve vztahu ke svým někdejším studentům vnímá. „Vy patříte k těm úplně nejdůležitějším absolventům, protože jste šli s univerzitou od jejích počátků a skvěle jste v průběhu svých kariér prodávali její jméno. Jsem dojat a jsem rád, že tady mohu s vámi dnes být,“ uvedl rektor. 

Na okamžiky studentského života na sklonku padesátých let i na učitele a spolužáky, kteří se Diamantové promoce nedožili, zavzpomínal za všechny Jaroslav Rybka, emeritní vedoucí centra Světové zdravotnické organizace pro studium diabetu a vedoucí Diabetologického centra zlínské nemocnice. „Do ročníku nás nastoupilo 240 a promovalo 105. Rozhodli jsme se pro studium medicíny a po všech peripetiích, která doba prostoupená mocí přinesla, to bylo šťastné rozhodnutí. Výuka našich vynikajících učitelů nás zformovala a my jsme se je snažili následovat v rámci svých možností. Prožili jsme několik režimů a nakonec jsme se dočkali demokracie a toho, že naše fakulta jde nahoru a že z ní vychází mnoho evropských a světových objevů,“ zdůraznil Jaroslav Rybka. 

Jak připomněl iniciátor setkání a někdejší přednosta Farmakologického ústavu LF Jaroslav Jezdinský, k úspěšné organizaci Diamantové promoce přispělo i to, že část někdejších spolužáků zůstala během uplynulých let v pravidelném kontaktu. „A tak jsem říkal - poslouchejte, co uděláme s tím 60. výročím? Nakonec se odhlasovala Diamantová promoce a mne pověřili, abych to domluvil s panem děkanem. Měl jsem také výpis z promoční knihy, další adresy jsem sháněl od kolegů a kolegyň i na děkanátu. Zjistili jsme, že kolem dvaceti z nás je ve stavu, který nám ještě dovolí přijet,“ uvedl Jaroslav Jezdinský s úsměvem.  

Ve Velké posluchárně po třiceti letech 

Do studentských let se ve stejný den vrátili také účastníci absolventského setkání Kořeny/Radicēs, které připravil absolventský ročník z roku 1987. Ve Velké posluchárně Teoretických ústavů je uvítal děkan Milan Kolář a seznámil je s rozvojem i s úspěchy fakulty v posledních letech. „Vymažme pro tuto chvíli čas a vraťme se do doby, kdy jsme v těchto prostorách studovali a prožívali pocity štěstí i zklamání a kdy jsme nakonec po promocích byli prohlášeni za lékaře a mohli začít vykonávat naše povolání a poslání. Krásné vzpomínky na studijní léta nám nikdo nevezme, i přesto, že to byly zároveň roky náročného studia, kdy jsme si často sáhli na úplné dno svých sil. I když jsme se po studiu rozprchli do mnoha koutů světa, spojuje nás pocit přátelství na celý život,“ uvedl děkan.  

Jeho slova potvrdila i dnešní dětská lékařka Jana Beránková, která na setkání přijela z Ostravy. „Studentské časy byly krásné, dnes jsou navíc umocněny vzpomínkami jen na to dobré. Horší byla určitě ta spousta učiva, nejraději proto vzpomínám na to, když měl člověk všechno hotovo a bylo po zkouškách,“ zdůraznila. Její někdejší spolužačka Věra Horáková z Humpolce už na stresy zapomněla. „Dobře se mi tady celých těch šest let studovalo, vzpomínám jen na to hezké. Teď ale tady zatím nikoho nepoznávám,“ dodala nynější praktická lékařka. Olomoucký gynekolog Jaroslav Hron si naopak dobře vybavil i křestní jména svých někdejších spolužáků. „Některé už jsem tady potkal a všechno si pamatuju. Škola pro mne znamenala šest roků těžkých galejí, ale vybral jsem si dobré povolání, stále chodím rád do práce,“ doplnil. Chirurg Mojmír Ševčík dorazil do Olomouce až z rakouského Bad Ischlu. „V Olomouci mám rodiče, do České republiky občas jezdím. Setkání je pro mne vítaná příležitost, abych zase viděl některé lidi z ročníku. Těším se, že si popovídáme,“ uvedl.  

Kromě prostoru pro neformální setkání nabídl program Kořenů přednášky dvou absolventů z pořádajícího ročníku, předání cen pro nejstaršího účastníka a účastníka z nejvzdálenějšího kouta světa i hudební vstup saxofonového kvintetu. V jeho podání zazněla nejen studentská hymna Gaudeamus igitur, ale i jazzové skladby včetně písně What a wonderful world/Jaký to nádherný svět, která byla i mottem letošních Kořenů.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)