Kandidáti na děkana lékařské fakulty představili své vize pro další čtyři roky

Kandidáti na děkana lékařské fakulty (zleva) Josef Zadražil a Vít Procházka představili své programy akademické obci ve Velké posluchárně TÚ.
Fotogalerie: Velena Mazochová
středa 21. listopad 2018, 13:39 – Text: Velena Mazochová

Téměř tříhodinová diskuze a desítky dotazů - takové bylo setkání, na kterém se sešla akademická obec lékařské fakulty s kandidáty na příštího děkana Vítem Procházkou a Josefem Zadražilem. Volit mezi nimi bude akademický senát fakulty ve středu 27. listopadu.

Oba kandidáti představili své předvolební programy i navrhované proděkanské týmy. Akademickou obec seznámili se svými představami o dalším směřování fakulty v oblastech výuky, vědy a výzkumu, personálního managementu, výchovy studentů, nastupující generace mladých vědců a spolupráce s absolventy, spolupráce s univerzitou, fakultní nemocnicí i zahraničními partnery. Shodli se přitom na silném lidském i materiálním potenciálu, kterým fakulta disponuje ve všech oblastech své činnosti i na záměru vytvořit pro fakultu pozici studentského ombudsmana.

Motto: „Jedna fakulta, jedna nemocnice, jedna univerzita“

Docent Hemato-onkologické kliniky Vít Procházka vnímá fakultu jako respektovanou instituci terciárního vzdělávání s vysokým stupněm uplatnitelnosti svých absolventů, výrazným vědeckým výkonem, výhodným organizačním uspořádáním a korektními vztahy mezi fakultou, nemocnicí a univerzitou. Pro udržení tohoto postavení je podle něj třeba nastolit nové myšlenky a vize, které by vedly například ke změnám ve struktuře kurikula a v kompetencích učitelů, k efektivní výchově mladých vědců, cílené podpoře excelentního výzkumu nebo k zpřesněné definici absolventa, odpovídající požadavkům současné doby.

„Obrovské zdroje, které máme,  je třeba mobilizovat. Máme ideální příležitost, abychom se nadechli, a definovali své cíle,“ uvedl Vít Procházka. Lékařskou fakultu přitom vnímá jako složitý organismus, jehož všechny složky musí fungovat v dynamické rovnováze. „Vize proto musí být aplikovány citlivě, promyšleně, na základě analýzy dat a po dosažení širokého konsenzu všech zúčastněných,“ zdůraznil Vít Procházka.

Motto: „Učit, zkoumat, léčit“

Podle přednosty III. interní kliniky Josefa Zadražila patří Lékařská fakulta UP mezi uznávané pedagogické a vědecko-výzkumné instituce, poskytuje velmi kvalitní vzdělání, disponuje vysokým vědeckým potenciálem a je ekonomicky dlouhodobě stabilní. Výraznou příležitost pro její další rozvoj podle něj představuje schválený národní program pro zajištění vyšších kapacit lékařských fakult v období 2019 - 2029. „Znamená to možnost významného posílení zázemí včetně rozšíření výuky na simulátorech, zavedení nových technologií do všech studijních programů, možnosti spolupráce s ostatními fakultami UP, ústavy Akademie věd ČR a dalšími lékařskými fakultami i ostatními zdravotnickými zařízeními,“ uvedl Josef Zadražil.

Jeho priority zahrnuly podporu vědecko-výzkumné činnosti a zvýšení kvality pregraduální výuky i doktorských studijních programů, oblast ekonomiky, personálního managementu včetně podpory absolventského programu i střední generace potenciálních vedoucích pracovníků. Výraznou pozornost chce věnovat investičnímu rozvoji a mezinárodním vztahům i spolupráci se studenty, senátory, fakultní nemocnicí. „Nemyslím si, že doba dospěla k tomu, abychom dělali revoluci a zásadním způsobem měnili to, co je zaběhnuté. Prostředí, ve kterém se nyní nacházíme, je třeba kultivovat a dělat změny evolučního charakteru a společně usilovat o to, aby jednota akademické obce zůstala zachována. To, kam bude fakulta směřovat, není jen záležitost jejího vedení, ale všech studentů, akademiků, lékařů a skutečný konsensus celé akademické obce,“ zdůraznil Josef Zadražil.

Kvalitní kandidáti i diskuze

Dotazy, které účastníci setkání adresovali oběma kandidátům, se týkaly celého spektra témat – od plánů na propojení českých a anglických studijních programů, reformy doktorského studia, spolupráce s fakultou zdravotnických věd a fakultní nemocnicí, přes otázky připravenosti na očekávaný nárůst studentů, zamýšlené změny financování klinik a ústavů, až po otázky kumulace akademických a pracovních funkcí nebo změny v podmínkách absolventského programu.

„Lékařská fakulta má být na co pyšná.  Máme dva velmi silné a kvalitní kandidáty, a ať padne jakákoli volba, je to naděje do budoucna,“ uzavřel diskuzi předseda zvláštní volební komise a místopředseda fakultního senátu Jiří Gallo.

Volba děkana na období od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2023 se uskuteční 27. 11. ve 13 hodin na veřejném zasedání Akademického senátu LF ve Velké posluchárně Teoretických ústavů.  K přijetí usnesení o návrhu na jmenování děkanem je nutná nadpoloviční většina hlasů všech třiceti šesti senátorů. Vítězný kandidát vystřídá současného děkana Milana Koláře, který fakultu vedl po dvě funkční období od roku 2015, a kandidovat proto už nemohl. 

Záznam z prezentace kandidátů na děkana LF je po přihlášení dostupný ZDE. Informace o děkanských volbách na lékařské fakultě najdete na jejích stránkách ZDE.

Proděkanský tým prof. Josefa Zdražila, CSc.:

prof. Milan Kolář, Ph.D.
proděkan pro legislativu, vnitřní organizaci a vnější vztahy
prof. Hana Kolářová, CSc. ¨
proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 1. – 3. ročníku a přijímací řízení
doc.Eva Klásková, Ph.D.
proděkanka pro studium Všeobecného lékařství  4. – 6. ročníku a specializační vzdělávání
MUDr. Iva Voborná, PhD.
proděkanka pro studium Zubního lékařství a Dentistry
prof. Jiří Ehrmann, Ph.D.
proděkan pro zahraniční vztahy a General Medicine
prof. Martin Modrianský, Ph.D.
proděkan pro investiční rozvoj a doktorské studijní programy
prof. Pavel Horák, CSc.
proděkan pro vědu, výzkum a grantovou činnost  

 

Proděkanský tým doc. Víta Procházky, Ph.D.:

MUDr. Robert Bajgar, Ph.D.
proděkan pro studijní záležitosti 1. - 3. ročníku Všeobecného lékařství a General Medicine

doc. Jan Bouchal, Ph.D.
proděkan pro doktorské studijní programy
prof. Jiří Drábek, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum
doc. Eva Kriegová, Dr.
proděkanka pro internacionalizaci
MUDr. Petr Michl, Ph.D. 
proděkan pro studijní záležitosti Zubního lékařství a Dentistry
MUDr. Jan Strojil, Ph.D.
proděkan pro vnější vztahy a statutární zástupce děkana
MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D.
studentská ombudsmanka