Klinika nukleární medicíny

Personální složení

 

Přednosta

doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.

588 444 260


Zástupce přednosty

odb. as. MUDr. Iva Metelková, Ph.D.

588 444 264


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství

odb. as. MUDr. Iva Metelková, Ph.D.

588 444 264


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství

odb. as. MUDr. Iva Metelková, Ph.D.

588 444 264


Sekretářka

Mgr. Lenka Konečná

588 444 262

Ostatní členové

prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D.
odb. as. MUDr. Lenka Henzlová, Ph.D.
odb. as. Mgr. Pavel Karhan
odb. as. Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D.
odb. as. MUDr. Libuše Quinn

Adresa

I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc

Historie kliniky

Klinika nukleární medicíny zajišťuje na Lékařské fakultě UP Olomouc již od r. 1963 výuku nukleární medicíny, nejprve v 5. roč., později ve 4. roč. všeobecného směru. V rámci LF bylo pracoviště v r. 1959 začleněno do katedry lékařské fyziky a nukleární medicíny, v r. 1964 převedeno do III. katedry chorob vnitřních, od r. 1971 bylo součástí II. katedry chorob vnitřních. V r. 1977 se pracoviště stalo součástí nově zřízené katedry lékařské biofyziky a nukleární medicíny, jejímž vedením byl pověřen doc. MUDr. M. Wiedermann, CSc., tehdejší přednosta KNM. Později bylo začleněno do katedry radiologie, nukleární medicíny a radioterapie; samostatným pracovištěm LF se stalo v roce 1994.

Od roku 2012 je přednostou KNM doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.

Pedagogická činnost

Katedra nukleární medicíny zajišťuje výuku nukleární medicíny na LF UP Olomouc - 7. a 8. semestr všeobecného směru. Dále se spolupodílí jednotlivými stážemi na výuce oboru radiologie a nukleární medicína v 10. semestru stomatologického směru a v 3. semestru bakalářského studia léčebné rehabilitace a fyzioterapie.

Doc. MUDr. M. Mysliveček, Ph.D., prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D. a doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D. jsou členy oborové rady pro postgraduální doktorandské studium v oboru "Zobrazovací metody". Prof. M. Kamínek je školitelem čtyř doktorandů, doc. MUDr. Pavel Koranda je školitelem tří doktorandů.

Pracovníci katedry nukleární medicíny LF UP tvoří také základ subkatedry nukleární medicíny Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha se sídlem v Olomouci, která organizuje odborné a specializační stáže lékařů a vysokoškoláků nelékařů v rámci postgraduálního vzdělávání organizovaného IPVZ a provádí také zkoušení lékařů a vysokoškolsky vzdělaných pracovníků při odborných atestacích.

Zaměstnanci katedry se podílejí na výuce nukleární medicíny na Vyšší zdravotnické škole v Olomouci.

Výukové programy pro studenty LF

Otázky ke zkoušce v nukleární medicíně:

Vědeckovýzkumná činnost

Onkologie:

 • zobrazování maligních tumorů pomocí 99mTc-MIBI (např. scintimamografie, scintigrafie u mnohočetného myelomu) a 67Ga (diagnostika lymfomů)
 • detekce sentinelových uzlin
 • terapie lymfomů (90Y-Zevalin)

Nukleární kardiologie:

 • diagnostický a prognostický význam perfuzní scintigrafie myokardu
 • viabilita myokardu
 • kvantitativní analýza perfuze a funkce pomocí metody gated SPECT u pacientů: po koronární revaskularizaci, léčených buněčnou transplantací

Radiační ochrana v nukleární medicíně:

 • směrné hodnoty pro lékařskou expozici ionizujícímu záření při specializovaných diagnostických vyšetřeních

Záněty:

 • dif. diagnostika aseptického a infekčního uvolnění totálních endoprotéz kyčelního a kolenního kloubu

Grantové projekty

Prof. Ing. Václav Hušák, CSc.:

Hlavní rešitel projektu: "Analýza kritérií pro odvozování smerných hodnot pro lékarskou expozici ionizujícímu zárení pri specializovaných diagnostických vyšetreních." Rešeno v letech 1997-1999 ve spolupráci s firmou VMK v Praze pro SÚJB Praha.

Odb. as. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.:

Hlavní rešitel projektu FRVŠ:

 • 135/2000 Velkoplošná projekce digitálních obrazu z nukleárne medicínských vyšetrení, 1130/2002 Výukový program na VŠ síti: "Nukleární medicína, diagnostika zánetu a tumoru." 22//2003 Výukový program na VŠ síti: "Vyšetrení skeletu metodami nukleární medicíny a nukleární medicína v endokrinologii."
 • 18/2004: Výukový program na VŠ síti: "Nukleární medicína v nefrourologii a gastroenterologii"

Spolurešitelé: Doc. MUDr. M. Myslivecek, Ph.D, prof. Ing. V.Hušák, CSc. a prof. MUDr. M. Kamínek, Ph.D.

Hlavní rešitel projektu IAEA (Mezinárodní agentura pro atomovou energii) pro roky 2003-04: Harmonization of diuresis renogram and standardization of F-15 and F+20 Frusemide intervention in patients with Pelvi-ureteric junction obstruction.

Spolurešitel grantu IGA MZ:

 • NA/7668-3. Význam a technika získávání sentinelových uzlin u tumoru jícnu a žaludku a využití výsledku jejich vyšetrení pro stanovení stádia onemocnení a prognózu a taktiku lécby (hlavní rešitel: doc. MUDr. Cestmír Neoral, CSc.).
 • NK/7738-3. Možnosti lokalizace sentinelové uzliny gama sondou a stanovení její prediktability u karcinomu hlavy a krku. (hlavní rešitel: doc. MUDr. Ivo Stárek, CSc.)

Detekce sentinelových uzlin u karcinomu prsu (hlavní rešitel dr. Ivan Švach)

prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D.:

 1. Spolurešitel IGA grantu 2005 - 2007 (hlavní rešitel prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc., I.interní-kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice U Sv. Anny, Brno): Autologní transplantace drenových bunek u nemocných s akutním infarktem myokardu. Vliv poctu transplantovaných bunek na redukci infarktového ložiska (IGA MZ 1A/8676 - 3).
 2. Spolupracovník na výzkumném zámeru MŠMT: "Studium genu a molekulárních mechanismu ucastnících se rízení krvetvorby, jejich klinický význam a využití k cílené lécbe" (MSM 6198959205).
 3. Hlavní rešitel grantu FRVŠ: "Výuka nukleární kardiologie na vysokoškolské síti" (projekt 637/2005).
 4. Hlavní rešitel vnitrního grantu lékarské fakulty Univerzity Palackého 1998: "Detekce ischemie myokardu u pacientu po koronární revaskularizaci zobrazením zátežové myokardiální perfuze jednofotonovou emisní výpocetní tomografií."
 5. Hlavní rešitel vnitrního grantu Univerzity Palackého 1999: "Prognostický význam zátežové scintigrafie myokardiální perfuze u pacientu po úspešné perkutánní transluminální koronární angioplastice." 
 6. Spolurešitel grantu FRVŠ: Výukový program na VŠ síti: "Vyšetrení skeletu metodami nukleární medicíny a nukleární medicína v endokrinologii." (projekt 22/2003) 
 7. Spolurešitel grantu FRVŠ: Výukový program na VŠ síti: "Nukleární medicína v nefrourologii a gastroenterologii" (projekt 18/2004)
 8. Spolurešitel grantu FRVŠ: Nukleární medicína v neurologii a pneumologii - výuka na VŠ síti. (projekt 1303/2006).

doc. MUDr. Miroslav Myslivecek, Ph.D.

Spolurešitel grantu IGA-MZ CR c. NC6724-3/2001 "Monitorování specifických markeru kostního metabolismu ve vztahu k zobrazovacím metodám, postižení skeletu a kostní drene u mnohocetného myelomu. Hl. rešitel: MUDr. Jaroslav Bacovský

Spolurešitel grantu IGA-MZ CR "Srovnání magnetické rezonance, PET a 67 Ga-scintigrafie u pacientu s Hodgkinovým lymfomem Hl. rešitelé: Doc.M. Herman, Ph.D. a MUDr.B.Paucek

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)