Obhajoby Ph.D.

Studium doktorského studijního programu na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) a tedy i proces obhajob disertačních prací se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školáchStudijním a zkušebním řádem UP v Olomouci a Směrnicí děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Disertační prací se dle článku 44 Studijního a zkušebního řádu UP rozumí ucelené pojednání, které obsahuje uveřejněné výsledky vědecké a tvůrčí práce studenta doktorského studia nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Disertační prací prokazuje student doktorského studia svoji schopnost pracovat vědecky samostatně tvůrčím způsobem.

K disertační práci musí být přiložen autoreferát, který slouží k informování o hlavních výsledcích disertační práce. V autoreferátu je stručně uveden obsah disertační práce a seznam publikovaných prací studenta doktorského studia. Přílohou autoreferátu je jednostránkový abstrakt v anglickém či jiném světovém jazyce.

Student doktorského studia podává k obhajobě své disertační práce přihlášku (žádost o povolení obhajoby), ke které musí být přiloženo vyjádření školitele, zda disertační práce splňuje požadavky potřebné pro její obhájení. K přihlášce je rovněž nutné přiložit disertační práci (5 výtisků), autoreferát (15 výtisků), a další dokumenty (viz tiskopis pro žádost o povolení obhajoby).

Disertační práci posuzují nejméně dva oponenti jmenovaní předsedou oborové rady. Oponent disertační práce je povinen na předloženou disertační práci samostatně vypracovat písemný posudek, a to nejpozději do 6 týdnů od doručení disertační práce a jmenovacího dekretu.

Všichni členové komise pro obhajobu disertační práce, školitel a student doktorského studia jsou pozváni k obhajobě disertační práce nejpozději 20 dnů před konáním obhajoby. Ke všem pozváním musí být přiloženy oponentní posudky na disertační práci a autoreferát. Místo a termín obhajoby disertační práce jsou rovněž zveřejněny na úřední desce fakulty.

Komise pro obhajobu disertační práce jmenovaná děkanem fakulty musí mít nejméně pět členů, přičemž ji tvoří předseda, místopředseda a další významní akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty, UP, jiných vysokých škol a vědeckých pracovišť, popřípadě i jiní významní odborníci z praxe. Nejméně dva členové komise pro obhajobu disertační práce musí být osobami, které nejsou akademickými pracovníky UP v pracovním poměru. Obhajoba disertační práce je veřejná, hodnocení obhajoby disertační práce komisí je však neveřejné.

O tom, zda student doktorského studia svoji disertační práci obhájil či neobhájil, rozhodují členové komise v tajném hlasování, k přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů komise.

Studentovi, který disertační práci neobhájil, sdělí předseda komise pro obhajobu disertační práce současně s hodnocením disertační práce i pokyny pro její přepracování. Student pak může opakovat obhajobu disertační práce po jejím přepracování nejvýše jednou, nejdříve však po uplynutí půl roku od první obhajoby. Mezním termínem opakování obhajoby disertační práce je maximální doba studia stanovená v článku 32 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Vyhlášené termíny obhajob

Vyhlášené termíny obhajob disertačních prací jsou uvedeny níže. Přehled uchazečů viz menu v pravé části stránky.

MUDr. Maroš Béreš

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MUDr. Maroš Béreš
lékař Ortopedické kliniky LF UP a FNOL, student prezenční formy doktorského studijního programu Chirurgie na LF UP v Olomouci bude  

v pondělí 30. května 2022 ve 13:30 hodin  

obhajovat disertační práci na téma:
„Vliv rekonstrukce předního zkříženého vazu na kinematiku chůze“

Oponenti:
prof. MUDr. Libor Paša, Ph.D. – Úrazová nemocnice Brno
doc. MUDr. Petr Zeman, Ph.D. MBA – Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí FN Plzeň

Komise:
předseda:    prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.
místopředseda:    prof. MUDr. Vladimír Král, CSc.
členové:    
doc. MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D.
doc. MUDr. Petr Zeman, Ph.D. MBA
doc. MUDr. Pavel Dráč, Ph.D.

Školitel:    MUDr. Radim Kalina, Ph.D.

Místo obhajoby: knihovna I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.


prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Chirurgie

 

MUDr. Martin Čerňan


OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MUDr. Martin Čerňan
lékař Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL, student prezenční formy doktorského studijního programu Vnitřní nemoci na LF UP v Olomouci bude

ve středu 25. května 2022 ve 14:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Infekční komplikace u nemocných s vybranými onemocněními krvetvorby“

Oponenti
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. - Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno
prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D. - IV. Interní hematologická klinika FN Hradec Králové
doc. MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc. - Hemato-onkologická klinika LF UP a FNOL


Komise:
předseda:    prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
místopředseda:  prof. MUDr. Josef Zadražil,CSc.
členové:            
prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.
doc. MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D.
MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D.

Školitel:    doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D.
            
Místo obhajoby: místnost 2.518, Dostavba – Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Vnitřní nemoci

Mgr. Mariia Matveieva

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení  § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Mgr. Mariia Matveieva
vědecká pracovnice Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Pediatrie na LF UP v Olomouci bude

ve čtvrtek 19. května 2022 ve 13:30 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
“Mining of biologically relevant patterns from QSAR models”

Oponenti:
prof. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D. - Ústav informatiky a chemie VŠCHT, Praha
doc. RNDr. Radka Svobodová, Ph.D. - Centrální laboratoř Správa a analýza biologických dat MU Brno

Komise:
předsedkyně:           prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
místopředseda:        prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
členové:       
MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
Mgr. Jiří Voller, Ph.D.
prof. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D.
doc. RNDr. Radka Svobodová, Ph.D.
    
Školitel:        Pavlo Polishchuk, M.Sc., Ph.D.

Místo obhajoby: seminární místnost 1.09 Ústav molekulární a translační medicíny LF UP, Hněvotínská 5, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3, Olomouc.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na  LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D., v.r.
předsedkyně oborové rady DSP Pediatrie

MDDr. Tomáš Kovalský, Ph.D.

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MDDr. Tomáš Kovalský
lékař Kliniky zubního lékařství LF UP a FNOL, student prezenční formy doktorského studijního programu Stomatologie na LF UP v Olomouci bude

ve středu 11. května 2022 v 10:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Vliv pískování na vrstvu immediate dentin sealing“

Oponenti:
prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA – Stomatologická klinika dětí a dospělých 2.LF UK a FN Motol
doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D. – Stomatologická klinika 1.LF UK a VFN


Komise:
předseda:    doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.  
místopředseda:    doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.
členové:     
prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc.
prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc.
prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
doc. MUDr. Květoslava Nováková, CSc.

Školitelka:     MDDr. Iva Voborná, Ph.D.
            
Místo obhajoby: knihovna Kliniky zubního lékařství LF UP a FNOL, Palackého 12, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.


doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Stomatologie

 

Obhájené disertační práce

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)