Obhajoby Ph.D.

Studium doktorského studijního programu na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) a tedy i proces obhajob disertačních prací se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školáchStudijním a zkušebním řádem UP v Olomouci a Směrnicí děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Disertační prací se dle článku 44 Studijního a zkušebního řádu UP rozumí ucelené pojednání, které obsahuje uveřejněné výsledky vědecké a tvůrčí práce studenta doktorského studia nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Disertační prací prokazuje student doktorského studia svoji schopnost pracovat vědecky samostatně tvůrčím způsobem.

K disertační práci musí být přiložen autoreferát, který slouží k informování o hlavních výsledcích disertační práce. V autoreferátu je stručně uveden obsah disertační práce a seznam publikovaných prací studenta doktorského studia. Přílohou autoreferátu je jednostránkový abstrakt v anglickém či jiném světovém jazyce.

Student doktorského studia podává k obhajobě své disertační práce přihlášku (žádost o povolení obhajoby), ke které musí být přiloženo vyjádření školitele, zda disertační práce splňuje požadavky potřebné pro její obhájení. K přihlášce je rovněž nutné přiložit disertační práci (5 výtisků), autoreferát (15 výtisků), a další dokumenty (viz tiskopis pro žádost o povolení obhajoby).

Disertační práci posuzují nejméně dva oponenti jmenovaní předsedou oborové rady. Oponent disertační práce je povinen na předloženou disertační práci samostatně vypracovat písemný posudek, a to nejpozději do 6 týdnů od doručení disertační práce a jmenovacího dekretu.

Všichni členové komise pro obhajobu disertační práce, školitel a student doktorského studia jsou pozváni k obhajobě disertační práce nejpozději 20 dnů před konáním obhajoby. Ke všem pozváním musí být přiloženy oponentní posudky na disertační práci a autoreferát. Místo a termín obhajoby disertační práce jsou rovněž zveřejněny na úřední desce fakulty.

Komise pro obhajobu disertační práce jmenovaná děkanem fakulty musí mít nejméně pět členů, přičemž ji tvoří předseda, místopředseda a další významní akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty, UP, jiných vysokých škol a vědeckých pracovišť, popřípadě i jiní významní odborníci z praxe. Nejméně dva členové komise pro obhajobu disertační práce musí být osobami, které nejsou akademickými pracovníky UP v pracovním poměru. Obhajoba disertační práce je veřejná, hodnocení obhajoby disertační práce komisí je však neveřejné.

O tom, zda student doktorského studia svoji disertační práci obhájil či neobhájil, rozhodují členové komise v tajném hlasování, k přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů komise.

Studentovi, který disertační práci neobhájil, sdělí předseda komise pro obhajobu disertační práce současně s hodnocením disertační práce i pokyny pro její přepracování. Student pak může opakovat obhajobu disertační práce po jejím přepracování nejvýše jednou, nejdříve však po uplynutí půl roku od první obhajoby. Mezním termínem opakování obhajoby disertační práce je maximální doba studia stanovená v článku 32 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Vyhlášené termíny obhajob

Vyhlášené termíny obhajob disertačních prací jsou uvedeny níže. Přehled uchazečů viz menu v pravé části stránky.

MDDr. Petr Jirásek

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MDDr. Petr Jirásek
lékař Kliniky zubního lékařství LF UP a FNOL, student prezenční formy doktorského studijního programu Stomatologie na LF UP v Olomouci bude

ve čtvrtek 23. února 2023 v 10:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Kanabidiol v zubním lékařství“

Oponenti:
prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. - Ústav farmakologie LF UP
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. – Fyziologický ústav LF MU

Komise:
předseda:    doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.  
místopředseda:    doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.
členové:     
prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D.
prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc.
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc
doc. MUDr. Květoslava Nováková, CSc.
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.

Školitelka:     MDDr. Iva Voborná, Ph.D.
            
Místo obhajoby: knihovna Kliniky zubního lékařství LF UP a FNOL, Palackého 12, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Stomatologie

 

MDDr. Alexandr Jusku

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MDDr. Alexandr Jusku
lékař Kliniky zubního lékařství LF UP a FNOL, student prezenční formy doktorského studijního programu Stomatologie na LF UP v Olomouci bude

ve čtvrtek 23. února 2023 v 9:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Odolnost vůči cyklické únavě moderních endodontických systémů“

Oponenti:
MUDr. Vladimíra Schwartzová, PhD., MPH – Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ a UNLP Košice
prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc. - Ústav lékařské biofyziky LF UP

Komise:
předseda:    doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.  
místopředseda:    doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.
členové:     
prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc.
prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc.
prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
doc. MUDr. Květoslava Nováková, CSc.
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
MUDr. Vladimíra Schwartzová, PhD., MPH

Školitel:     MUDr. Ľuboš Harvan, Ph.D.
            

Místo obhajoby: knihovna Kliniky zubního lékařství LF UP a FNOL, Palackého 12, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Stomatologie

 

Mgr. Kateřina Sikorová

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE
Ve smyslu ustanovení  § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Mgr. Kateřina Sikorová
vědecká pracovnice Ústavu patologické fyziologie LF UP, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Fyziologie a patologická fyziologie na LF UP v Olomouci bude

v pondělí 20. února 2023 v 10:45 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Variabilita imunitních genů u pacientů se sarkoidózou“

Oponenti:
prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc. - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. - Stomatologická klinika LF MU a FNUSA

Komise:
předseda:        doc. MUDr. Jiří Nečas, CSc.
místopředsedkyně:    MUDr. PharmDr. Lenka Bartošíková, Ph.D.
členové:        
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc.        

Školitel:        prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.


Místo obhajoby: Ústav patologické fyziologie LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

doc. MUDr. Jiří Nečas, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Fyziologie a patologická fyziologie

Mgr. Barbora Kráľová

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Mgr. Barbora Kráľová
embryoložka, andrologická laborantka ISCARE Slovensko a.s., studentka kombinované formy doktorského studijního programu Lékařská biologie na LF UP v Olomouci bude

v pátek 17. února 2023 v 10:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Štúdium molekulárnej patofyziológie primárnych erytrocytóz“

Oponenti:
doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D. - Klinika hematológie a transfúziológie LF UK a UNB
RNDr. Petr Bartůněk, Ph.D. - Oddělení buněčné diferenciace, Ústav molekulární genetiky AV ČR

Komise:
předseda:        doc. Mgr. Jan Bouchal. Ph.D.
místopředseda:         prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
členové:        
prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.
RNDr. Petr Bartůněk, CSc.

Školitelka:        doc. Mgr. Monika Horváthová, Ph.D.
            
Místo obhajoby: Dostavba TÚ, místnost 2.517, Hněvotínská 3, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Lékařská biologie

Mgr. Jana Navrátilová

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Mgr. Jana Navrátilová
přírodovědná analytička Hemato-onkologické kliniky LF U a FNOL, studentka kombinované formy doktorského studijního programu Onkologie na LF UP v Olomouci bude

v pondělí 13. února 2023 v 11:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Využití sekvenování nové generace u myeloidních malignit“

Oponenti:
prof. MUDr. František Mrázek, Ph.D. – Ústav imunologie LF UP
Ing. Ivana Ježíšková, Ph.D. – Centrum molekulární biologie a genetiky FN Brno

Komise:
předseda:         prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.    
místopředseda:          doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.
členové:        
doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.
prof. MUDr. Beatrice Mohelníková-Duchoňová, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D.    
prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Školitel:        doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D.

Místo obhajoby: demonstrační místnost Onkologické kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6 Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Onkologie

 

MUDr. Martina Spisarová

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MUDr. Martina Spisarová
lékařka Onkologické kliniky LF U a FNOL, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Onkologie na LF UP v Olomouci bude

v pondělí 13. února 2023 v 10:30 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Prediktivní a prognostické faktory u pacientů s karcinomem ledviny léčených imunoterapií“

Oponenti:
prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D., PETCS – Oddělení chirurgie KNTB Zlín, a.s.
doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D. - Onkologická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice Praha


Komise:
předseda:                 prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.
místopředseda:         doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.
členové:        
doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.
prof. MUDr. Beatrice Mohelníková-Duchoňová, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D., PETCS
prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Školitel:        prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Místo obhajoby: demonstrační místnost Onkologické kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6 Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Onkologie

 

MUDr. Jana Mergancová

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že
MUDr. Jana Mergancová
lékařka Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice a.s., studentka kombinované formy doktorského studijního programu na LF UP v Olomouci bude

v pondělí 13. února 2023 v 10:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Vybrané diagnostické aspekty komplikací lokoregionální léčby“

Oponenti:
prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D., PETCS – Oddělení chirurgie KNTB Zlín, a.s.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. - Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

Komise:
předseda:                  doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.
místopředseda:          prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D.    
členové:        
doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.
prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D.
        
Školitel:        prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Místo obhajoby: demonstrační místnost Onkologické kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6 Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Onkologie

 

MUDr. MDDr. Jan Hanuliak

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MUDr. MDDr. Jan Hanuliak
lékař I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, student kombinované formy doktorského studijního programu Chirurgie na LF UP v Olomouci bude  

v pondělí 20. února 2023 ve 12:00 hodin  

obhajovat disertační práci na téma:
„Pooperační bronchopneumonie u pacientů po plicních resekcích“

Oponenti:
prof. MUDr. Vladimír Král, CSc. - I. chirurgická klinika LF UP a FNOL
prof. MUDr. Josef Vodička, Ph.D. - Chirurgická klinika FN Plzeň

Komise:
předseda:            prof. MUDr. Vladimír Král, CSc.
místopředseda:    doc. MUDr. Pavel Dráč, Ph.D.
členové:
prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Josef Vodička, Ph.D.
doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.

Školitel:    MUDr. Marek Szkorupa, Ph.D.

Místo obhajoby: knihovna I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Chirurgie

MUDr. Veronika Fulová

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MUDr. Veronika Fulová
lékařka Porodnicko-gynekologické kliniky LF UP a FNOL, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Gynekologie a porodnictví na LF UP v Olomouci bude

ve středu 1. února 2023 v 9:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Předčasný odtok plodové vody před termínem porodu“

Oponenti:
prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD. – II. Gynekologicko pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
prof. MUDr. Milan Kudela, CSc. – Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FNOL

Komise:
předseda:    prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
místopředseda:  doc. MUDr. Jiří Dostál, Ph.D.
členové:    
MUDr. Petr Dzvinčuk, Ph.D.
prim. MUDr. Zdeněk Adamík, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D.
        
Školitel:       prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

Místo obhajoby: zasedací místnost Porodnicko-gynekologické kliniky LF UP a FNOL, 4. patro,
I. P. Pavlova 6, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D., v.r.
předseda Oborové rady DSP Gynekologie a porodnictví

PharmDr. Erika Hrudíková

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

PharmDr. Erika Hrudíková
farmaceutka Oddělení klinické farmakologie FN Ostrava, studentka kombinované formy doktorského studijního programu Lékařská farmakologie LF UP v Olomouci bude

v pátek 10. února 2023 v 11:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Farmakokinetika antiarytmik“

Oponenti:
doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D. - Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů ZSF JCU
prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. - Ústav farmakologie LF UP

Komise:
předseda:    doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
místopředseda:  prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
členové:    
prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.
doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.


Školitelka:    doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.


Místo obhajoby: seminární místnost Ústavu farmakologie LF UP, pravé křídlo budovy Teoretických ústavů LF UP, 3. patro, Hněvotínská 3, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.
Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.


doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
předseda Oborové rady DSP Lékařská farmakologie


Přílohy: autoreferát, členům komise oponentské posudky

Obhájené disertační práce

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)