SVOČ

Studentské vědecké síly se podílejí na vědecké činnosti ústavů a klinik Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Po vypsání konkurzu na řešení vědecko-výzkumných projektů jsou na základě přihlášek studentů podaných na příslušných pracovištích předloženi ke schválení děkanovi LF UP tzv. řešitelé projektů (viz Směrnice děkana LF UP k vědecké a pedagogické činnosti LF). Studenti pracující jako studentské vědecké síly obdrží stipendium ve výši 4000 Kč za akademický rok v souladu se Směrnicí děkana LF UP ke Stipendijnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci.

Kontaktní osoba:
Mgr. Kateřina Čapková

Referát pro komunikaci
Tel: 585 632 061

Email: katerina.capkova@upol.cz 

Pozvánka

Konference SVOČ 2021/2022

Milí řešitelé SVOČ, 

Letos se setkáváme po dvouleté odmlce, která byla zapříčiněna pandemie nemoci COVID-19.

Letošní konference proběhne v úterý 24. května 2022 od 9h v prostorách Lékařské fakulty.

Čeká nás prezentace více jak stovky studentských abstraktů, ze kterých porota vybere ty nejlepší, kteří budou ten samý den vyhlášeni na slavnostním předávání v jídelně FNOL od 18h.

Detailní program celého dne (pdf)

Seznam účastníků SVOČ 2022 (pdf)

Sborník SVOČ 2022 (pdf)

Pravidla SVOČ

SVOČ – pravidla pro akademický rok 2021/2022

 1. Každé pracoviště vypisuje místa pro SVOČ v maximálním počtu 10 studentů na pracoviště. Výjimkou je vypsání témat z předchozího AR, která nemohla být v důsledku epidemiologické situace dokončena a na nichž chce student/ka dále pracovat; tedy studenti, kteří pokračují v tématu z AR 2020/2021, se do limitu 10 studentů na pracoviště nezapočítávají (tuto skutečnost je nutné explicitně při zaslání témat sdělit). Jedno téma mohou řešit maximálně dva studenti studijního programu Všeobecné lékařství. Pro studijní program Zubní lékařství může být i větší počet studentů přijatých na jedno téma.
 2. Přihlášky na konkrétní vypsané téma práce pro SVOČ odevzdají studenti na sekretariát ústavu/kliniky nejpozději do 14. 7. 2021. Po schválení přednostou, po kontrole počtu studentů a témat odnese nebo pošle asistentka ústavu/kliniky všechny přihlášky najednou na děkanát LF UP Mgr. Kateřině Čapkové. Student se smí přihlásit na maximálně jedno téma (výjimkou je pokračující práce na tématu z AR 2020/2021, která v důsledku epidemiologické situace nemohla být dokončena, a student/ka ji chce prezentovat na konferenci. Student musí v přihlášce explicitně uvést, že jde o pokračující téma). Pokud student pokračuje na své práci v dalším akademickém roce, musí znovu vyplnit přihlášku.
 3. Dekrety dokladující zahájení práce na tématu obdrží studenti poštou během září 2021 (na adresu, kterou uvedli na přihlášce ke SVOČ).
 4. Téma nebo školitele v rámci jednoho pracoviště lze změnit na základě písemné žádosti do 28. 2. 2022.
 5. Termín konference LF UP 2022 je uveden v harmonogramu akademického roku. Abstrakta budou přijímána nejpozději do 10. 4. 2022 a postery nejpozději do 30. 4. 2022 na adrese katerina.capkova@upol.cz. V případě nutnosti oprav u abstraktu je termín odevzdání opraveného abstraktu do 17. 4. 2022. Formální úprava je uvedena v dokumentech umístěných na webových stránkách LF UP v sekci SVOČ a musí být beze zbytku dodržena, jinak téma nebude přijato k prezentaci.
 6. Odborné komise vyhodnotí tři nejlepší prezentace studentských vědeckých prací v teoretické a preklinické sekci, v klinické sekci interní, v sekci klinických oborů, v klinické sekci chirurgické, v sekci zubního lékařství a jednu nejlepší prezentaci v sekci General Medicine. Tyto prezentované práce budou oceněny mimořádným stipendiem. Práce z AR 2020/2021 budou prezentovány mimo soutěž.
 7. Stipendium za SVOČ bude v akademickém roce 2021/2022 vypláceno podle směrnice děkana (maximálně 4 000 Kč za akademický rok). Podmínkou vyplacení stipendia je odevzdání abstraktu a posteru a osobní celodenní účast na konferenci. Pokud téma řeší více studentů, stipendium si rozdělí podle množství vykonané práce (určí školitel). Za prezentované práce z AR 2020/2021 nelze vyplácet stipendium.
 8. V rámci vyhlášení „Studentské ceny“ výherce určují sami studenti formou hlasování přítomných studentů na konferenci. Práce z AR 2020/2021 budou prezentovány mimo soutěž.
 9. Dobrovolní organizátoři konference SVOČ na LF UP budou odměněni zvláštním stipendiem.

Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
Doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D.

Témata SVOČ

Vyplněné žádosti s vyjádřením přednosty ústavu / kliniky prosím odevzdávejte na sekretariátě příslušného pracoviště.

Pokyny

Pokyny pro zpracování abstraktu

Abstrakt do sborníku

Formátování abstraktu pro SVOČ 2017/2018

Rozsah 1 strana
Formát papíru A5
Pravý okraj 2 cm
Levý okraj 2 cm
Horní okraj 2 cm
Dolní okraj 2,7 cm
Font písma Times New Roman
Velikost písma 10
Název abstraktu tučně, velká písmena, zarovnání do bloku
Autor příjmení + iniciála; tučně
Školitel příjmení + iniciála, titul; tučně
Zvýraznění důležitých pojmů v textu kurzíva
Zarovnání textu do bloku
Mezera mezi odstavci 4 b.
Řádkování jednoduché
Odsazení bez odsazení
Dělení slov manuální
Jazyk jazyk český / anglický
Zkratky ne
Grantová podpora (nepovinný údaj) kurzívou, na závěr abstraktu

Vzor abstraktu (.doc)

Požadavky na poster

Při přípravě příspěvků dodržujte následující pravidla:

 • velikost posteru 140 x 85 cm, orientace na šířku
 • název příspěvku písmem o velikosti 100
 • kdekoliv na posteru včetně popisků obrázků a tabulek doporučujeme minimální velikost písma 40,
 • pod název uveďte jméno autora a školitele
 • jazyk: český/anglický
 • požadavky na uvádění obrázků, fotografií, grafů a tabulek jsou stejné jako u POP
 • jednotlivé části textů zarovnávejte do bloku
 • uvádějte případné literární zdroje
 • poster připravte v libovolném grafickém editoru (lze využít i software pro přípravu prezentací)
 • poster uložte ve formátu PDF
 • nezapomeňte na vizuální vzhled vašeho posteru – vhodně zvolit typ písma, aby bylo čitelné, vhodná kombinace barev pozadí a textu, umisťování obrázků a grafů – taktéž jejich grafická podoba a kombinace barev

Dodržení těchto pravidel zajistí dobrou čitelnost příspěvků!

Obecné informace k přípravě posterů lze najít např. v této publikaci:

Hušák, Václav: Jak napsat publikaci? Jak připravit prezentaci?, 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 50 s. ISBN 978-80-244-1736-3.

Odkazy ke stažení:

S případnými dotazy ohledně přípravy posterů se obracejte na Mgr. Jaromíra Vachutku (jaromir.vachutka@upol.cz)

Postery 2021/2022

50 let studentské vědecké odborné činnosti na LF UP 1967 – 2017

Studentská vědecká odborná činnost má na Lékařské fakultě UP nyní již 50-letou tradici. Dlouhodobě si drží vysokou kvalitu studentských prací, a mnozí z přispěvatelů na studentské vědecké konference byli, či dodnes jsou, významnými kapacitami v oboru.

Zde najdete několik ukázek toho, jak se studentská vědecká činnost vyvíjela v uplynulých desetiletích.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)