Zahraniční mobility

Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Program Erasmus+ pokračuje v novém programovém období 2021–2027, které přinese některé nové prvky. Novinky se chystají ve všech sektorech vzdělávání pro projekty spolupráce i mobility. Nový navýšený rozpočet umožní zapojení většího množství účastníků i širšího spektra organizací. Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit také učitelé a pracovníci VŠ. 

Mobility pro zaměstnance

Program nabízí zaměstnancům následující typy mobilit:

Plán mobilit na nadcházející akademický rok, tj. počet vyjíždějících učitelů a délku jednotlivých pobytů, musí fakulta sdělit ZO UP vždy do konce února. Výběrové řízení probíhá na DLF, kontaktní osobou je Ing. Petra Nakládalová (585 632 015, petra.nakladalova@upol.cz). Nominace pro ak. rok 2023/24 byly přijímány do 20. 4. 2023.

Výukové pobyty
Tyto mobility podporují výukovou činnost vysokoškolských učitelů na partnerských univerzitách, mohou probíhat pouze na základě platné bilaterální dohody. Během pobytu musí učitel absolvovat výuku v předem dohodnutém oboru, formou přednášek, seminářů, praktické výuky, případně konzultací se studenty. Výuka by měla být součástí studijního programu na přijímající instituci. Minimální rozsah výuky je 8 hodin za týden, i v případě pobytů kratších je třeba tento limit dodržet. Minimální délka pobytu je 2 dny. Financovány jsou dny výuky plus maximálně 1 den bezprostředně před a 1 den bezprostředně po (dny cesty).

Školení
Školení mohou probíhat v organizacích různého typu včetně univerzitních pracovišť. Forma školení není předepsána, může se jednat o studijní návštěvu partnerského pracoviště, stínování pracovníka, kurz a podobně. Podmínkou je získání nových znalostí a dovedností, uplatnitelných na domácím pracovišti. Účast na konferenci nelze považovat za školení. Minimální délka pobytu je 2 dny. Financovány jsou dny výuky plus maximálně 1 den bezprostředně před a 1 den bezprostředně po (dny cesty).

Více informací na webu IRO.

**************************************

Stipendia poskytovaná Domem zahraniční spolupráce

Stipendia poskytovaná Domem zahraniční spolupráce – Akademickou informační agenturou

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv jsou nabízeny studentům a pedagogům veřejných vysokých škol v ČR, a to ve dvou skupinách podle způsobu přidělování, který stanoví MŠMT:

 • rozpis kvót – stipendijní místa do konkrétních zemí, která MŠMT přidělí pro daný akademický rok přímo jednotlivým veřejným vysokým školám v ČR. O tato místa se mohou ucházet pouze zájemci daných škol. Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia podávají prostřednictvím děkanátu/rektorátu
 • výběrová řízení – o stipendijní místa do zemí v této skupině se mohou ucházet zájemci ze všech veřejných škol v ČR. Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia podávají prostřednictvím AIA.

Nabídka není specifikována na konkrétní zahraniční vysoké školy. Předpokládá se, že si zájemci v souvislosti se svým studijním oborem sami vyhledají kontakty, o které mají zájem.

Celá nabídka stipendijních pobytů na základě mezinárodních smluv je zveřejněnan na www.zahranici-stipendium.cz, resp. http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/.

Aktuální nabídka pro studenty také na této stránce.

Sledujte také Newslewtter DZS.

DZS - aktuální nabídky

Stipendia Visegrad Fellowship Program – Maďarsko, Polsko, Slovensko

Mezinárodní visegrádský fond nabízí v rámci programu Visegrad Fellowship Program stipendia pro přednášející a výzkumné pracovníky k realizaci krátkých pobytů v zemích V4. Stipendium je možné využít pro práci na konkrétním výzkumném projektu, přednáškovou činnost na úrovni VŠ, archivní bádání a studium v knihovnách.

Žádosti o stipendium se podávají elektronicky přes portál My Visegrad.

Termín pro podání žádostí: leden–červen & srpen–listopad. Žádost je nutné podat nejméně 30 dní před plánovaným začátkem pobytu.

Bližší informace: stručně v přehledu ve vyhledávači stipendií AIA, podrobně na stránkách Mezinárodního visegrádského fondu.

******************************

Bilaterální spolupráce: stipendia Gruzie

Ministerstvo školství a vědy Gruzie nabízí pedagogům VŠ možnost studijní nebo výzkumné návštěvy na VŠ v Gruzii. Pobyty pedagogů trvají do 1 měsíce. Detail nabídky naleznete ve vyhledávači stipendií AIA. Přihlášky jsou přijímány průběžně.   

Stručné info o podávání přihlášek ke stipendijním pobytům v Gruzii v akad. r. 23/24:

1. podání žádosti o stipendium přes českou stranu
Žádosti přijímá AIA emailem na e-podatelna@dzs.cz, přihlášku tvoří tyto dokumenty (naskenované):

Termín pro podání žádostí

 • pedagogové – průběžně, avšak s dostatečným předstihem, tak aby minimálně 2 měsíce před plánovaným výjezdem stihli podat elektronickou přihlášku gruzínské strany (viz krok č. 2)

2.    podání elektronické přihlášky přes portál gruzínské strany
Uchazeči, které na základě žádosti (krok 1) MŠMT ČR  nominuje, budou následně vyzváni k podání elektronické přihlášky; podrobnosti o náležitostech této přihlášky naleznete v přehledu k danému druhu stipendia.

******************************

PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ

2. ledna - přihlášky AlbánieBulharskoLotyšsko, Rumunsko, Severní Makedonie, pobyty pro studenty a VŠ učitele, letní školy, AIA
10. ledna - přihlášky Řecko, pobyty pro akademické pracovníky, AIA
12. ledna - přihlášky Řecko, pobyty pro akademické pracovníky, AIA
15. ledna - žádosti o projekt univerzitní sítě, na portálu www.ceepus.info
31. ledna - přihlášky Lotyšsko, Rumunsko, letní kurzy pro studenty a učitele VŠ, AIA; Severní Makedonie, Mongolsko, pobyty pro studenty a VŠ učitele, letní školy, AIA
1. února - přihlášky Německo DAAD, studijní cesty skupin studentů, portál DAAD
10. února - žádosti o Projekty mobilit, Fondy EHP, program Vzdělávání
12. února - přihlášky Francie - Barrande Fellowship
16. února - přihlášky Polsko, letní kurzy, AIA
17. února - žádosti o Projekty institucionální spolupráce, Fondy EHP, program Vzdělávání
17. února - přihlášky Slovensko, pobyty pro studenty MSP, DSP a akademické pracovníky, AIA
24. února - přihlášky Polsko, pobyty pro studenty BSP, MSP, DSP a akademické pracovníky, AIA
1. března - Robitschek Scholarship: stipendia pro české studenty ke studiu na University of Nebraska
3. března - žádosti o Projekty inkluzivního vzdělávání, Fondy EHP, program Vzdělávání
15. března - žádosti o stipendia na přípravu diplomové a disertační práce a krátkodobé výzkumné pobyty, žádosti o habilitační stipendia, AKTION ČR – Rakousko
15. dubna - žádosti VŠ o dotace pro projektovou spolupráci na období 1.7.  – 31. 12., AKTION ČR – Rakousko
13. dubna - přihlášky Polsko, studijní pobyty & pobyty pro akademické pracovníky, AIA
15. dubna - žádostí o jednoměsíční stipendia pro VŠ pedagogy, AKTION ČR – Rakousko
29. dubna - přihlášky Belgie – Master Mind Scholarships
30. dubna - žádosti o účast na letních školách,  AKTION ČR – Rakousko
30. dubna  - přihlášky Německo DAAD, krátké pobyty pro studenty DSP, postdoktorandy a VŠ učitele, AIA
10. května - přihlášky na studijní a výzkumné pobyty pro studenty a VŠ učitele do Polska, AIA
15. září - podávání návrhů projektů spolupráce na období 15.10. – 31.12., AKTION ČR – Rakousko
31. října - podávání návrhů projektů spolupráce na období 1.1. - 31.12., AKTION ČR – Rakousko
31. října - žádosti o stipendia na přípravu disertační/diplomové práce a na výzkumné pobyty, AKTION ČR – Rakousko
15. listopadu - přihlášky Německo – DAAD, studijní, výzkumné a pracovní pobyty
16. listopadu - přihlášky Švýcarsko, stipendia švýcarské vlády
30. listopadu - žádosti o měsíční výzkumné stipendium do Rakouska
30. listopadu - přihlášky Rusko, pobyty pro studenty DSP a akademické pracovníky, AIA  
30. listopadu - žádostí o mobilitu freemover, CEEPUS
1. prosince - přihlášky Německo, Bavorsko – BTHA, pobyty pro studenty MSP a DSP
4. prosince - přihlášky Maďarsko, pobyty pro studenty a VŠ učitele, letní kurzy maďarštiny, AIA
8. prosince - přihlášky Egypt, pobyty pro studenty a VŠ učitele/věd. pracovníky, letní kurzy, AIA
14. prosince - přihlášky Čína, pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP, přednostně pro jiné než sinologické obory, AIA
29. prosince - přihlášky Gruzie, pobyty pro studenty a VŠ učitele, letní školy, AIA

Ostatní nabídky

Příležitosti grantů Aurora

Vážení,

Sdílíme s vámi nabídky programu Aurora. Případné dotazy Vám zodpoví Marie Jadrníčková z Aurora týmu. 

Fulbrightova stipendia

Stipendia Fulbrightova programu pro studenty, vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty v USA na akademický rok 2025/2026

Fulbright program pro postgraduální studium

Fulbrightovo postgraduální stipendium je určeno studentům, kteří dokončili bakalářské studium a jsou v magisterském nebo doktorském stupni studia. Stipendium je určeno na výzkumné a studijní pobyty na libovolné akreditované americké univerzitě, a to v rozmezí 4-9 měsíců, pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení, včetně dodání všech vyžadovaných dokumentů, je každoročně 1. září (včetně, u poštovní zásilky rozhoduje poštovní razítko) pro studium v následujícím akademickém roce. Pro kategorii Visiting student researcher je stanovena ještě druhá uzávěrka, a to 1. února. Toto stipendium obvykle využívaji studenti k výzkumným pobytům spojeným s jejich diplomovou prací či disertací.

Více informací na: https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-postgradualni-studium/

*****

Proshek-Fulbright program

Rádi bychom Vás upozornili na možnost hlásit se do programu Fulbright-Proshek určenému pro lékaře, který Fulbrightova komise organizuje ve spolupráci s University of Minnesota a nadací Charlese Prosheka.

Stipendia jsou určena pro pobyty 3-6 měsíců maximálně.

Více informací o programu a on-line přihláška je na webu https://www.fulbright.cz/stipendia/proshek-fulbrightovo-stipendium-pro-lekare/.

Uzávěrka přihlášek je vždy 1. února na následující akademický rok.

Případné dotazy prosím směřujte na kloubova@fulbright.cz.

*****

Fulbright Specialist Program

30. září - Fulbright Specialist Program, v rámci kterého můžete na krátkodobý pobyt 2-6 týdnů pozvat odborníka z USA. Viz https://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-univerzity/hostovani-americkych-akademiku/

*****

Fulbright core program 

Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR ve všech oborech  s výjimkou klinické medicíny. Podmínkou je titul Ph.D., předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA.  Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je  poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Více viz https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-vedce-a-prednasejici/

Fulbright-Masarykovo stipendium pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě své odborné práce aktivní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém  senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě aj). Stipendium určené pro všechny obory (s výjimkou klinické medicíny) se uděluje ve třech kategoriích:  
A. juniorské - pro vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu  Ph.D.;  
B. postdoktorské - pro vědce, kteří získali Ph.D. maximálně před 5 lety k datu uzávěrky přihlášek; 
C. seniorské - pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. získaným před více než 5 lety či jeho starším ekvivalentem, nebo v případě lékařských oborů 2. atestací či osvědčením o  zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb. 
Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA.  Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je  poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Více viz https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium/.

***

Pracovníci univerzit a akademických pracovišť v ČR mohou ve svých kurzech a seminářích využít pobytu přednášejících a vědců z USA, kteří jako stipendisté působí v ČR a jejichž aktualizovaný seznam je umístěn na webové stránce Fulbrightovy komise: https://www.fulbright.cz/stipendiste-a-absolventi/soucasni-stipendiste/. Velmi rádi zprostředkujeme kontakt, pokud by byl některý ze stipendistů pro příležitostnou přednášku na univerzitním či akademickém pracovišti v ČR vhodný. 

V rámci mezistátní výměny je možné pozvat i stipendisty, kteří působí v jiné evropské zemi; jejich seznam spolu s informací, jak postupovat  v případě pozvání, je dostupný na: 
https://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-univerzity/hostovani-americkych-akademiku/. Hostitelské pracoviště v ČR hradí svému hostu pouze ubytování, cestovné je hrazeno Fulbrightovou komisí. Program aktuálně podléhá epidemickým restriktivním nařízením a není aktivní. On-line zapojení našich stipendistů do Vašich kurzů, konferencí, workshopů a diskusí velmi vítáme.

Pokud má univerzita v ČR na dobu jednoho či dvou semestrů zájem o konkrétního přednášejícího z USA, který by byl ochoten i schopen jejímu zájmu vyhovět, musí tento americký  zájemce včas o Fulbrightovo stipendium požádat. Uzávěrky pro americké vědce a přednášející  jsou 15. září na následující akademický rok. Podrobnosti jsou na:  
http://www.cies.org/us_scholars/us_awards/
Výukové pobyty je možné realizovat pouze pokud přednášky probíhají se studenty, nikoliv online. Výzkumné a kombinované pobyty mohou probíhat v kombinované podobě. Prosíme konzultujte předem s námi.

Rádi poskytneme podrobnější informace emailem a telefonicky.

Se srdečným pozdravem,

Kateřina Kloubová a Andrea Semancová
koordinátorky programů

The J. William Fulbright Commission
Karmelitska 17, 118 00 Prague 1, Czech Republic
Tel.: +420 222 718 452
www.fulbright.cz

Stipendia DAAD Německo

Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové,

dovolte nám, abychom Vás informovali o aktuální stipendijní nabídce organizace DAAD (Německé akademické výměnné služby) pro Českou republiku.

DAAD – bilaterální výměna vědců

V rámci nabídky krátkodobých pobytů DAAD poskytuje akademickým pracovníkům a pracovníkům výzkumných institucí stipendia na pobyty v délce 14 dní až 3 měsíce. Přihlášky se podávají přes online portál DAAD. Podrobně v detailu nabídky na stránkách DAAD.

Termín pro podání přihlášek: 2. května (pro pobyty od prosince daného roku do května následujícího roku).

STIPENDIA PRO JEDNOTLIVCE

15. listopadu – deadline pro odevzdání přihlášek na následující stipendia:

 • pro studenty:

-Studijní stipendia - magisterské studium pro všechny vědní obory

 • pro absolventy a doktorandy:

- Krátká výzkumná stipendia pro absolventy a doktorandy

- Roční výzkumná stipendia

- Výzkumná stipendia v rámci doktorátu s dvojím vedením/v rámci Cotutelle

 • pro postdoktorandy a vysokoškolské učitele:

- Krátká výzkumná stipendia pro absolventy a doktorandy

- Bilaterální výměna vědců

- Výzkumné pobyty pro VŠ-učitele a vědce

STIPENDIA PRO SKUPINY
1. listopadu - deadline pro odevzdání přihlášek na Studijní cesty skupin zahraničních studentů do Německa

Kompletní nabídku PROJEKTOVÝCH STIPENDIÍ a PROGRAMŮ PRO VYSOKÉ ŠKOLY vypisovaných organizací DAAD najdete zde.

Aktuální informace najdete vždy na našich webových stránkách ZDE.

Více informací naleznete v přiložených pdf letácích (obecný, s programy), na webové stránce DAAD Česká republika, facebookových stránkách či na Facebooku Study in Germany.

S přáním pěkného dne
Sabine Borovanská a DAAD-Information Point Prag

Akademická informační agentura (AIA)   |   Academic Information Agency
Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů   |   Bilateral and Multilateral Programmes Unit

*****

Přihlášky do programu DAAD se podávají elektronicky do portálu DAAD, v tištěné verzi spolu s Návrhem na vyslání/Žádostí o přiznání stipendia do sídla AIA (Akademická informační agentura, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

Kompletní texty výběrového řízení najdete na webu www.daad.cz v sekci Stipendia – Stipendia DAAD.

S pozdravem
Vaše IC DAAD Praha

DAAD-Informationszentrum Prag
Masarykovo nábř. 32
110 00  Praha 1
Tschechische Republik

Tel.:    +420 224 931 182
Mob.: +420 702 142 340
Fax:    +420 224 931 183

E-mail: info@daad.cz
Web: www.daad.cz

Stipendia KAAD Německo

Německá katolická stipendijní organizace Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst e.V. (KAAD) poskytuje již více než 65 let mladým křesťanským studentům a akademikům ze zahraničí studijní a badatelská stipendia. Zájemcům z České republiky jsou stipendia KAAD udělována dvakrát ročně (březen a září) v rámci programu Východní Evropa. Nabídka se týká křesťanských studentů po 6. semestru, absolventů vysokých škol a mladých badatelů. Primárně se nabídka obrací na katolické křesťany, je však otevřená také uchazečům z jiných křesťanských konfesí. Zájemci mohou své pobyty absolvovat na některé z německých vysokých škol, na vědeckých ústavech, v archívech, v klinikách apod. Neexistuje žádné oborové omezení.

Délka stipendia činí 2-36 měsíců. Výše stipendia se pohybuje od 750,- do 2000,- EUR/měsíčně včetně úhrady cestovních nákladů (tam a zpět) a zdravotního pojištění.

Hlavní podklady nutné k žádosti o stipendium KAAD

 • Vyplněný formulář pro žádost o stipendium
 • Badatelský projekt (cíle studia, vzdělávání, popř. vědeckého pobytu)
 • 2 dobrozdání od vysokoškolských docentů / profesorů z tuzemska
 • Příslib / pozvání německého docenta nebo instituce
 • Doporučení kněze z farnosti žadatele
 • Písemné potvrzení o dostatečné znalosti německého jazyka

Další uzávěrka pro zaslání žádostí bude 15. ledna 2023 (o žádosti bude rozhodnuto na jaře 2023). Žádost je nutno zaslat v originále do centrály KAAD v Bonnu a v kopii na pražskou adresu českého partnerského grémia KAAD. Součástí výběrového řízení je osobní pohovor s uchazeči, pořádaný českým partnerským grémiem KAAD, který se uskuteční v únoru 2023 v Praze (datum bude upřesněno).

Formuláře pro žádost o stipendium a další informace poskytne

Dr. Markus Leimbach
Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst e.V. – Osteuropaprogramm
Hausdorffstr. 151; D-53129 BONN
E-mail: leimbach@kaad.de; Tel.: +49 228 917580
http://kaad.de/stipendien/osteuropaprogramm/

S případnými dotazy se můžete také obrátit na české partnerské grémium KAAD při České křesťanské akademii, Vyšehradská 128, CZ – 128 00 PRAHA 2. Kontaktní osoba: Dr. Pavel Blažek (předseda partnerského grémia): blazek@flu.cas.cz.

Grantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci VŠ 2022

Grüß Gott - dobrý den,

Rádi bychom vás informovali o letošních stipendijních a grantových programech Česko-bavorské vysokoškolské agentury.

I nadále lze poskytovat finanční příspěvky také pro digitální formáty přeshraničních kooperací a pro účast na online akcích vysokých škol v sousední zemi. Navíc snad bude při dodržení zákonných podmínek a dostatečné opatrnosti možno uskutečnit některá setkání, studijní pobyty nebo výzkumné projekty prezenční formou. Přitom je samozřejmě stále nutné brát v potaz další vývoj situace v obou zemích.

Bavorsko-česká vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí roční stipendijní pobyty pro studenty MSP a DSP na státních VŠ v Německu dle vlastního výběru. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách BTHA.

Termín pro podání přihlášek: 1. prosince
________________________________________
Stipendijní programy na rok 2022:
- stipendia na kurzy němčiny a odborné letní školy v Bavorsku,
- stipendia na kurzy češtiny a odborné letní školy v ČR,
- stipendia na studijní a výzkumné pobyty v ČR,
- stipendia na stáže v ČR.

Více informací viz www.btha.cz v rubrice "Stipendia".
________________________________________
Grantové programy na rok 2022:
- "Bayerisch-tschechische Sommer-/Winterschulen 2022" - program podpory pro bilaterální letní/zimní školy s účastí studentů z obou zemí (žádost podává bavorská VŠ)
- "Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2022" - program podpory česko-bavorských akademických projektů, jako jsou např. konference, workshopy, menší výzkumné projekty nebo příprava mezinárodních projektů (žádost podává bavorská VŠ)
- "Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2022" - příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty v Bavorsku, resp. v České republice (žádost podává bavorská VŠ)

Více informací na www.btha.cz v rubrice "Granty".

________________________________________

Nabídka virtuální tlumočnické kabiny: potřebujete-li pro přeshraniční česko-německou online konferenci, seminář či workshop zapojit tlumočníka, můžete využít speciálně upravenou aplikaci ve spojení se zkušenými tlumočníky. Bližší informace na webových stránkách: Videokonference.

________________________________________

Zpráva o činnosti Česko-bavorské vysokoškolské agentury za rok 2019 (v němčině) je zveřejněna na www.btha.cz v rubrice "O nás".
________________________________________
V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

S přátelským pozdravem

- mit freundlichen Grüßen

Radka Bonacková
Projektmanagerin
Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura

AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:

 • individuální - stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách.
 • institucionální - podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru.

Stipendia

Termín 31. 10. 2023:

O stipendium na přípravu závěrečné práce se mohou ucházet studenti magisterských a doktorských programů pro pobyty v letním semestru 2023/2024 v délce 1-5 měsíců. Měsíční výše stipendia činí 1.150 €.

O výzkumná stipendia se mohou ucházet VŠ pedagogové pro pobyty v délce 1 až 3 měsíce v letním semestru 2023/2024. Měsíční výše stipendia činí 1.250 €.

O habilitační stipendia se mohou ucházet postdoktorandi, u kterých neuplynulo v době podání žádosti 10 let od obdržení titulu Ph.D. Délka pobytu je 1 až 5 měsíců. Měsíční výše stipendia činí 1.250 €. Toto stipendium se vyhlašuje jen jednou ročně (uzávěrka byla 15. 3. 2023)  a pobyty lze realizovat v akademickém roce 2023/2024.

AKTION Česká republika – Rakousko nabízí studentům MSP a DSP a VŠ učitelům financování pobytů v Rakousku v letním semestru 2024. Pobyty VŠ učitelů trvají od 1 do 3 měsíců, pobyty studentů mohou být až v délce jednoho semestru. Stipendia se nově navyšují pro studenty MSP a DSP na 1150 eur měsíčně a pro VŠ učitele na 1250 eur měsíčně.
Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách AKTION. Termín pro podání žádostí: 31. října

Termín 30. 11. 2023:

VŠ pedagogové mohou žádat o stipendium na jednoměsíční výzkumné/přednáškové pobyty v letním semestru 2023/2024. Měsíční výše stipendia činí 1.250 €.  O stipendium lze žádat opakovaně.

Žádost o stipendium se u všech kategorií vyplňuje elektronicky přes portál www.scholarships.at.

O stipendia programu AKTION ke studijním či výzkumným pobytům v Rakousku a to na státních univerzitách a odborných vysokých školách se mohou ucházet občané Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, kteří jsou zapsáni k řádnému studiu v magisterském nebo doktorském studijním programu, příp. jsou zaměstnáni na oprávněných institucích v České republice (tj. veřejné vysoké školy dle přílohy č. 1. Zákona o vysokých školách č. 111/1988 Sb.).

Projekty

Termíny pro podávání návrhů projektů bývají zpravidla: 15. dubna, 15. září a 30. listopadu. Více info v přiložené prezentaci (.pdf) a na webu programu.

Na seznamu podporovaných aktivit jsou například projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci, společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze, společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy, a mnoho dalších. Celý seznam naleznete na stránkách programu AKTION ČR-Rakousko.

Společný česko-rakouský návrh projektu podává rektorát VŠ jako přílohu k Žádosti o dotaci do sídla Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pokyny s podrobnými podmínkami naleznete na stránkách AKTION.

Více informací se dozvíte na stránkách programu AKTION.

*******

S potěšením Vás informujeme, že MŠMT zveřejnilo Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru“ pro rok 2024 v rámci programu AKTION ČR - Rakousko.

Pro projekty, které se realizují v roce 2024 jsou vypsané následující termíny:

 • 15. 10. 2023 pro projekty, které se realizují v období 1. 1. – 31. 12. 2024
 • 15. 3. 2024 pro projekty, které se realizují v období 1. 7. – 31. 12. 2024
 • 15. 5. 2024 pro projekty, které se realizují v období 1. 9. – 31. 12. 2024

Informace o podávání návrhu projektu naleznete v aktualizovaných Pokynech pro sestavení návrhů projektů 2024 včetně zvýšených sazeb na pobytové náklady v Rakousku (bod 10 – Financování projektů).

AKTION ČR – Rakousko podporuje celou řadu projektových aktivit jako společné vědecké akce pro studenty (např. semináře nebo odborné exkurze), bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy, a mnoho dalších. Celý seznam naleznete na stránkách programu AKTION ČR-Rakousko.

V případě dotazů nebo pro případnou konzultaci jsme Vám rády k dispozici.

S přáním pěkného dne,

Sabine Borovanská a Lucie Heroutová

AKTION Česká republika - Rakousko   |   AKTION Österreich – Tschechische Republik

Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů   |   Bilateral and Multilateral Programmes Unit

Tel.: (+420) 221 850 506
Mob.: (+420) 602 169 135
E-mail: sabine.borovanska@dzs.cz

DZS I Dům zahraniční spolupráce | Czech National Agency for International Education and Research
Na Poříčí 1035/4   |   110 00 Praha 1
www.dzs.cz

Národní stipendijní program Slovenské republiky

Zájemci z řad studentů, doktorandů a VŠ učitelů se mohou hlásit do slovenského Národního stipendijního programu (Národný štipendijný program Slovenskej republiky), který podporuje mobilitu studentů a akademiků na Slovensko v délce až 10 měsíců. Výše stipendia se pohybuje od 400 eur pro studenty MSP až do 1050 eur pro VŠ učitele či výzkumné pracovníky s více než 10letou praxí.

Délka pobytu pro studenty MSP je 1 až 2 semestry, pro DSP/postdoktorandy: 1 až 10 měsíců

Termín odevzdání přihlášek bývá 31. říjen.

Detail nabídky naleznete na webu NSP SR.

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.

Jak postupovat, chcete-li programu CEEPUS využít?
Podrobné informace je možné získat z "Pravidel pro stipendisty".

Podmínky:

 • stipendia jsou určena učitelům zaměstnaným na full-time, tedy na plný úvazek,
 • nelze žádat o stipendium do země Vašeho státního občanství,
 • věk bez omezení,
 • povinnost učit na zahraniční stáži alespoň 6 hodin během 5 pracovních dní – učební plán se uvádí v poli Motivation přihlášky.

LF v současné době není zapojena do žádné sítě CEEPUS, můžete se však přihlásit jako tzv. freemover CEEPUS.

Více informací najdete na stránkách programu CEEPUS.

Visegradský fond

Mezinárodní visegrádský fond (MVF) je mezinárodní organizací se sídlem v Bratislavě. Byl založen vládami zemí Visegrádské skupiny (V4) - Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko - dne 9. června 2000.

Cílem fondu je podporovat a usnadňovat rozvoj bližší spolupráce mezi občany a institucemi v regionu a také mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, zejména pak zeměmi západního Balkánu a zeměmi Východního partnerství. Dosahuje toho skrze grantovou podporu společných kulturních, vědeckých a vzdělávacích projektů, výměn mládeže, přeshraničních projektů a podpory turismu a také skrze individuální programy mobility (stipendia, pobyty).

Rozpočet fondu se skládá z rovnocenných příspěvků vlád Visegrádské skupiny. Fond spravuje pravidelné grantové programy (Malé granty/Small Grants, Standardní granty/Standard Grants, Visegrádský grant pro univerzitní studia/Visegrad University Studies Grant, Visegrádský strategický program/Visegrad Strategic Programme, Strategic Grants, Visegrádské konference na podporu strategického programu/Visegrad Strategic Conferences a program Visegrad+/Visegrad+ program).

Nevládní a neziskové organizace, obce a místní nebo regionální orgány státní správy, školy a univerzity, ale také soukromé společnosti nebo jednotlivci mohou žádat o grantovou podporu za předpokladu, že se jejich projekty zabývají daným regionem a umožňují další rozvoj spolupráce mezi projektovými partnery z regionu.

Visegrádská stipendia
Jsou určena ke studiu v magisterských studijních programech a k postgraduálnímu studiu/výzkumu většinou na dobu 1 až 2 semestrů na všech akreditovaných veřejných nebo soukromých univerzitách nebo akreditovaných pracovištích Akademie věd v zemích V4, resp. v dalších zemích (viz níže). Žádosti o stipendia se předkládají jednou ročně, vždy k 15. březnu daného roku.

Nabízejí se:

 • tzv. in-coming scholarships, jež se poskytují uchazečům z Albánie, Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Gruzie, Makedonie, Moldavska, Černé Hory, Kosova, Ruské federace, Srbska a Ukrajiny a umožňují studium v některé ze zemí V4;
 • tzv. intra-visegrad scholarships, jež se poskytují uchazečům ze zemí V4, kteří chtějí studovat/provádět výzkum v některé další zemi V4;
 • tzv. out-going scholarships, jež se poskytují uchazečům ze zemí V4, kteří chtějí studovat/provádět výzkum v některé z těchto zemí: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Kosovo, Srbsko a Ukrajina.

Bližší informace: Visegrad Fund (http://visegradfund.org/)

Podmínky a pravidla pro poskytování stipendií, formulář pro uzavření smlouvy a přihláška jsou k dispozici na webu MVF (http://visegradfund.org/scholarships/).

Stipendijní program Barrande

Stipendijní program Barrande je určen k podpoře výzkumných pobytů ve Francii. Cílovou skupinou jsou čeští a francouzští studenti DSP, kterým program umožňuje financování výměnného pobytu ve Francii nebo ČR pod vedením zahraničního školitele, a to buď v délce 1 až 3 měsíce (výzkumná stáž), nebo až na 3 roky (doktorské studium pod dvojím vedením, tzv. cotutelle).

Lhůta pro podání přihlášek končí 28. ledna.

Žádosti přijímá AIA elektronicky na aia@dzs.cz. Detail nabídky naleznete na stránce programu.

Veškeré informace o programu a procesu podávání žádostí naleznete v Pokynech pro podávání žádostí (jak pro krátkodobé výzkumné pobyty, tak pro studia pod dvojím vedením).
Více informací najdete též zde: https://www.ifp.cz/fr/bourses-pour-doctorants#/.

Robitschek Scholarship: studium na University of Nebraska

University of Nebraska v Lincolnu nabízí stipendia určená talentovaným českým a slovenským studentům, která jim umožní strávit až dva semestry studia v zámoří. O přijetí rozhoduje výsledek výběrového řízení, v němž uchazeč prokáže potřebnou úroveň znalosti angličtiny, akademické předpoklady, zkušenost s vedením týmů a cílevědomost pokračovat v akademické či profesní kariéře v České republice. Zájemci si prostudují kritéria výběrového řízení na webu univerzity. Finalisté budou pozváni k online pohovoru v druhé polovině března.

Termín pro podání žádosti: 1. března

EURAXESS

EURAXESS je celoevropská síť servisních center, jejichž koordinátorem je Evropská komise. Jejím cílem je zatraktivnění Evropského výzkumného prostoru a pomoc při mobilitě vědeckých pracovníků a jejich rodinných příslušníků.

Prostřednictvím portálu a EURAXESS center jsou poskytovány informace a pomoc jak přijíždějícím, tak vyjíždějícím výzkumným pracovníkům. Portál obsahuje praktické informace o pracovním i běžném životě, informace o pracovních příležitostech a možnostech financování. EURAXESS centra pomáhají nejen výzkumným pracovníkům, ale i jejich rodinám s přípravami a organizací jejich cesty do cizí země a poskytují komplexní pomoc v otázkách jejich mobility. Všechny služby nabízené sítí EURAXESS jsou zdarma.

Akce na podporu mobility vědců a výzkumných pracovníků "Marie Skłodowska-Curie"

"Marie Curie" je akce patříci pod program Horizont 2020 Evropské unie, která umožňuje uskutečňovat badatelské pobyty vědců a výzkumných pracovníků z jednotlivých zemí EU v jiných členských zemích.

Více informací lze nalézt na webu https://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/akce-marie-curie-sklodowske/informace

******************************

Marie Skłodowska-Curie Actions: Doctoral Networks

Bavorské vysokoškolské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST), Bavorská výzkumná aliance (BAYFOR) a Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA)  společně zvou vědecké pracovníky z Bavorska, České republiky, Slovenska a Slovinska na workshop, kde bude představen program MSCA Doctoral Networks zaměřený na financování mezinárodních sítí s cílem zapojit studenty DSP do výzkumu v oblasti pokročilých materiálů a umělé inteligence a udržitelnosti.

Workshop proběhne v Řezně v termínu 22. a 23. března 2023. Bližší informace najdete v programu.

Ruth Crawford Mitchell Fellowship for Czech/Slovak Scholars

Ruth Crawford Mitchell Fellowship je každoroční výzva, díky které je možno realizovat výzkumné pobyty pracovníků z ČR a SR na University of Pittsburgh. Stáže nejsou určeny pro studenty. Výše podpory činí 7 tis. USD.

Termín pro podávání žádostí je vždy 30. března.

Více informací o programu včetně přihlášky naleznete na http://www.nationalityrooms.pitt.edu/content/rcm-fellowship-czechslovak-scholars.

Program Ulam pro příchozí vědecké pracovníky

Jménem Polské národní agentury pro akademickou výměnu (www.nawa.gov.pl) bychom Vám rádi předali informaci o prvním programu pro příchozí výzkumné pracovníky: Programu Ulam, který pomáhá zahraničním vědeckým pracovníkům rozvíjet svou kariéru díky zintenzivňování mezinárodní mobility a možnosti navázání vědecké spolupráce s vynikajícími hostitelskými institucemi v Polsku.

Více informací o programu naleznete níže:

Polish National Agency for Academic Exchange is pleased to announce its first programme for incoming researchers: The Ulam Programme. The Programme will help foreign researchers to develop their career by intensifying international mobility as well as will allow them to establish scientific cooperation with excellent host institutions in Poland. It gives an opportunity to recognized and promising scientists with at least the doctoral degree, to visit Poland in order to participate in their scientific activities, primarily research projects and didactics.
Therefore, we would like to ask you to help us in promoting activities that might include posting this information on your website, in the social media channels or via your newsletter. Full description of the call for proposals can be found at our website: https://nawa.gov.pl/en/scientists/program-im-ulama/call-for-proposals.

Should you have any additional questions we will be happy to provide the information.

Magdalena Kowalczyk, PhD
Chief Specialist
Department of Programmes for Scientist
magdalena.kowalczyk@nawa.gov.pl
Polish National Agency for Academic Exchange
40  Polna St. 00-635 Warsaw

Touring Scheme

Turingův program má umožnit zahraniční mobility studentů britských škol. Informace o Turingovu programu najdete na stránce Turing Scheme.  

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)