Úřední deska

Oznámení

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Aktuality Akademického senátu LF

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Výběrová řízení a nabídky zaměstnání

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Dokumenty a normy

Všechny předpisy LF UP jsou dostupné pro studenty a zaměstnance UP po přihlášení na files.upol.cz

Plný seznam vnitřních předpisů a norem LF UP
(včetně již neúčinných, s daty platnosti a účinnosti)

Vnitřní předpisy

Číslo normy Název Účinnost od
LF-A-21/02-N01 Novela č. 1 Organizačního řádu LF UP 5.5.2022
LF-A-21/02-ÚZ01 Organizační řád LF UP (I. úplné znění) 5.5.2022
LF-B1-1/2017-N03 Novela č. 3 Statutu LF UP 9.4.2022
LF-B1-1/2017-ÚZ03 Statut Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (III. úplné znění) 9.4.2022
LF-B-19/08-N01 Novela č. 1 Vnitřního předpisu LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci 10.2.2022
LF-B-19/08-ÚZ01 Vnitřní předpis LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci 10.2.2022
LF-B1-1/2017-N02 Novela č. 2 Statutu LF UP 18.9.2021
LF-B1-1/2017-ÚZ02 Statut Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (II. úplné znění) 18.9.2021
LF-A-21/02 Organizační řád LF UP 1.7.2021
LF-B1-5/2017-N01 Novela č. 1 Jednacího řádu Akademického senátu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 24.3.2021
LF-A-21/01 Jednací řád vědecké rady Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olmouci 24.3.2021
LF - B1-5/2017-ÚZ01 Jednací řád Akademického senátu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (I. úplné znění) 23.3.2021
LF - B1-1/2017 Statut Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1.9.2019
LF-B-19/04 Novela č. 1 Statutu LF UP č. LF - B1-1/2017 1.9.2019
LF-B-19/08 Vnitřní předpis LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci 1.9.2019
LF - B1-1/2017-ÚZ01 Statut Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (I. úplné znění) 1.9.2019
LF-A-18/01 Příloha Statutu LF UP v Olomouci č. 1 - Organizační řád LF UP 6.12.2018
LF - B1-5/2017 Jednací řád Akademického senátu LF UP v Olomouci 19.6.2017
LF - B1-4/2017 Volební řád Akademického senátu LF UP v Olomouci 19.6.2017

Vnitřní normy

Číslo normy Název Účinnost od
LF-B-24/02 Směrnice děkana LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci 8.2.2024
LF-B-24/03 Statut Ceny děkana LF UP 8.2.2024
LF-B-24/01 Rozhodnutí děkana LF UP o zrušení Metodického pokynu děkana LF UP pro hodnocení pracovní výkonnosti a pracovních výsledků podřízených zaměstnanců č. LF - B2-2/2016-MP 1.2.2024
LF-B-23/11 Směrnice děkana k poskytování cestovních náhrad na LF UP 11.10.2023
LF-B-23/07 Směrnice děkana LF UP k provedení Vnitřního mzdového předpisu UP 1.9.2023
LF-B-23/09 Rozhodnutí děkana o stanovení termínů k vyplácení stipendií na podporu studia ukrajinských studentů na LF UP 15.7.2023
LF - B2-6/2016-RD-N01 Novela č. 1 Rozhodnutí děkana LF UP o administraci uzavírání smluv, nákupů investic, zadávání veřejných zakázek a předkládání projektů na LF UP 15.7.2023
LF - B2-6/2016-RD-ÚZ01 Rozhodnutí děkana LF UP o administraci uzavírání smluv, nákupů investic, zadávání veřejných zakázek a předkládání projektů na LF UP (I. úplné znění) 14.7.2023
LF-B-23/08 Statut Vědecko-výzkumné komise LF UP 13.7.2023
LF-B-23/06 Pověření na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 8.6.2023
LF-B-23/05 Rozhodnutí děkana LF UP o rušení Směrnice děkana LF UP k postavení hostujících profesorů č. LF-B-18/09 1.6.2023
LF-B-23/04 Stipendium na podporu studia ukrajinských studentů na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci na období květen–prosinec 2023 v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 13.5.2023
LF-B-23/03 Metodický pokyn děkana LF UP ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů institucionální a účelové podpory 14.3.2023
LF-B-23/01 Směrnice děkana LF UP o čerpání Sociálního fondu na LF UP 1.2.2023
LF-B-22/06 Rozhodnutí děkana LF UP o organizaci děkanátu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 23.11.2022
LF-B-22/05 Směrnice děkana k anglickým názvům LF UP a jednotlivých pracovišť 2.11.2022
LF-B-22/02 Směrnice děkana k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci studentů LF UP 14.7.2022
LF-B-21/05 Rozhodnutí děkana LF UP o zrušení směrnice děkana LF UP o zrušení směrnice děkana LF UP ke specializačnímu vzdělávání č. LF - B3-4/2012-PN 4.11.2021
LF-B-21/01 Směrnice děkana k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku na Lékařské fakultě UP v Olomouci 1.7.2021
LF-B-20/06 Rozhodnutí děkana LF UP o zrušení směrnice děkana č. LF - B3-5/2012-PN 22.10.2020
LF-B-20/05 Směrnice děkana LF UP ke stipendijnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci 9.9.2020
LF-B-20/04 Rozhodnutí děkana LF UP o zrušení metodického pokynu děkana č. LF-B-18/07 5.6.2020
LF-B-20/03 Směrnice děkana ke konání státních rigorózních zkoušek na LF UP 17.2.2020
LF-B-20/02 Směrnice děkana LF UP o čerpání sociálního fondu na LF UP 29.1.2020
LF-B-19/05 Směrnice děkana LF UP k postupu čerpání účelových a institucionálních finančních prostředků na řešení projektů 29.4.2019
LF-B-19/01 Rozhodnutí děkana o zrušení směrnice děkana č. LF - B3-2/2012-PN 10.1.2019
LF-B-18/15 Dodatek č. 1 ke směrnici děkana LF UP Provozní řád parkoviště LF UP 1.1.2019
LF-B-18/06 Směrnice děkana LF UP Provozní řád parkoviště LF UP 1.9.2018
LF-B-18/08 Rozhodnutí děkana o stanovení poplatků a úhrad za činnosti a úkony LF UP 1.9.2018
LF-B-18/04 Směrnice děkana LF UP k provádění pracovnělékařských služeb na LF UP 15.6.2018
LF - B2-6/2016-RD Rozhodnutí děkana LF UP o administraci uzavírání smluv, nákupů investic, zadávání veřejných zakázek a předkládání projektů na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 17.10.2016
LF - B2-5/2016-RD Rozhodnutí děkana LF UP o zaúčtování a převedení finančních prostředků u projektů VaV ke konci kalendářního roku 13.6.2016
LF - B2-1/2016-MP Metodický pokyn děkana LF UP pro pořízení a evidenci majetku umístěného v prostorách Fakultní nemocnice Olomouc 29.2.2016
LF - B2-6/2014-MP Metodický pokyn děkana LF UP upravující provoz skříněk na ukládání osobních věcí ve vestibulu dostavby TÚ LF UP 7.5.2014
LF - B2-6/2014-MP EN Guidance Document of the Dean of FMD UP Regulating the Operation of the Personal Storage Lockers in the Lobby of the Annex of TI FMD UP 7.5.2014
LF - B3-3/2012-PN Směrnice děkana k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 28.6.2012
LF - B3-6/2011-PN Směrnice děkana k vědecké a pedagogické činnosti studentů 1.9.2011
LF - B3-3/2009-PN Směrnice děkana k poskytnutí stipendia Josefíny Napravilové 1.12.2009

Základní dokumenty

Harmonogram studia

Harmonogram 2024/2025 – magisterské programy

Akademický rok: 1. 9. 2024 – 31. 8. 2025

Výuka v zimním semestru

 
 • 1. – 3. ročník Všeobecného lékařství:  16. 9. 2024 – 3. 1. 2025
 • 4. – 5. ročník Všeobecného lékařství: 16. 9. 2024 – 7. 2. 2025
 • 6. ročník Všeobecného lékařství: 9. 9. 2024 – 7. 2. 2025
 • 1. – 3. ročník Zubního lékařství: 16. 9. 2024 – 3. 1. 2025
 • 4. –  5. ročník Zubního lékařství: 9. 9. 2024 – 20. 12. 2024
 

Výuka v letním semestru:

 
 • 1. – 3. ročník Všeobecného lékařství:  10. 2. 2025 – 23. 5. 2025
 • 4. – 5. ročník Všeobecného lékařství: 10. 2. 2025 – 30. 5. 2025
 • 6. ročník Všeobecného lékařství: 10. 2. 2025 – 30. 5. 2025
 • 1. – 3. ročník Zubního lékařství: 10. 2. 2025 – 23. 5. 2025
 • 4. ročník Zubního lékařství: 10. 2. 2025 – 30. 5. 2025
 • 5. ročník Zubního lékařství: 3. 2. 2025 – 11. 4. 2025
 

Další termíny akademického roku

 
 • Imatrikulace studentů prvních ročníků: 18. 9. 2024
 • Studentská vědecká konference LF UP: 29. 4. 2025
 • Sportovní den UP: 14. 5. 2025  (viz poznámka č.1)
 • Rektorské volno: 23. 12. 2024, 30. 12. 2024 – 31. 12. 2024
 • Děkanské volno: 27. 12. 2024
 • Den otevřených dveří: 29. 11. 2024, 25. 1. 2025
 

Prázdniny

 
 • Vánoční prázdniny: 23. 12. 2024 – 31. 12. 2024
 • Hlavní prázdniny: 1. 7. 2025 – 31. 8. 2025
 

Hlavní zkouškové období

 
 • Hlavní zkouškové období pro průběžnou výuku Všeobecného lékařství:
  - v zimním semestru: 6. 1. 2025 – 7. 2. 2025
  - v letním semestru : 26. 5. 2025 – 30. 6. 2025
 • Hlavní zkouškové období pro blokovou výuku Všeobecného lékařství:
  - průběžně celý akademický rok
 • Hlavní zkouškové období pro 1. - 3. ročník Zubního lékařství:
  - v zimním semestru: 6. 1. 2025 – 7. 2. 2025
  - v letním semestru : 26. 5. 2025 – 30. 6. 2025
 • Hlavní zkouškové období pro 4. ročník Zubního lékařství:
  - v zimním semestru: 2. 1. 2025 – 7. 2. 2025
  - v letním semestru : 2. 6. 2025 – 30. 6. 2025
 • Hlavní zkouškové období pro 5. ročník Zubního lékařství:
  - v zimním semestru: 2. 1. 2025 – 31. 1. 2025
  - v letním semestru : 14. 4. 2025 – 30. 6. 2025
 

Zápisy do rozvrhu

 
 • Mezní termín pro dělení studentů do etap zápisu rozvrhu (dle splněných povinností)
  - poslední rozřazování studentů do etap pro elektronický zápis rozvrhu: 16. 7. 2024 v 9.00 hod
 • Elektronický zápis předmětů zařazených do 2. - 6. ročníků
  - 1. etapa - jen kroužkový zápis: 16. 7. 2024 od 10.00 hod do 12. 9. 2024 do 24.00 hod (viz poznámka č. 2)
  - 1. etapa - kroužkový zápis + zápis po předmětech: 16. 7. 2024 od 10.30 hod do 12. 9. 2024 do 24.00 hod (viz poznámka č. 2)
  - 2. etapa - jen kroužkový zápis: 1. 8. 2024 od 9.00 hod do 12. 9. 2024 do 24.00 hod (viz poznámka č. 2)
  - 2. etapa - kroužkový zápis + zápis po předmětech: 1. 8. 2024 od 9.30 hod do 12. 9. 2024 do 24.00 hod (viz poznámka č. 2)
 • Elektronický zápis předmětů zařazených do 1. ročníků
  - zápis po předmětech (nepovinné předměty): 4. 9. 2024 od 11.00 hod do 12. 9. 2024 do 24.00 hod
 • Elektronický zápis předmětů pro studenty vyjíždějících na zahraniční studijní pobyt
  od 27. 6. 2024 od 9.00 hod do 12. 9. 2024 do 24.00 hod
 • Doplňující elektronický zápis předmětů na letní semestr
  od 11. 12. 2024 od 9.00 hod do 6. 2. 2025 do 24.00 hod
 • Mezní termín pro doplňující registraci povinných předmětů na studijním oddělení
  - do 10. 2. 2025 do 16.00 hod (se zápisovým listem B a indexem)
 

Kontrola studia

 
 • Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2023/2024: 6. 9. 2024
 • Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2024/2025: 5. 9. 2025
 • Samozápis (tj. provedení elektronické kontroly splnění studijních povinností studentem): 1. 9. 2024 – 15. 9. 2024 
 • Kontrola studia studentů bez provedeného samozápisu na studijním oddělení: 1. 9. 2024 – 15. 9. 2024 (s indexem a zápisovými listy A a B); termíny podrobněji zde 
 • Kontrola studia studentů s provedeným samozápisem na studijním oddělení: 1. 9. 2024 – 24. 10. 2024 (s indexem a zápisovými listy A a B); termíny podrobněji zde
 

Harmonogram předmětové evaluace

 
 
 • Evaluace předmětů studenty za zimní semestr: 30. 9. 2024 – 10. 2. 2025
 • Hodnocení garanty za zimní semestr: 18. 3. 2025 – 15. 4. 2025
 • Evaluace předmětů studenty za letní semestr: 24. 2. 2025 – 6. 9. 2025
 • Hodnocení garanty za letní semestr: 10. 10. 2025 – 7.11.2025
 
Poznámka 1: Výuka, která není realizována, musí být nahrazena. Způsob této náhrady je zcela v kompetenci jednotlivých pracovišť.
Poznámka 2: Studentům, kteří úspěšně absolvují všechny zapsané povinné předměty zakončené zkouškou (tj. se statutem „A“) a budou mít výsledky těchto předmětů zapsané ve studijní agendě STAG do 16. 7. 2024 do 9.00 hod, bude umožněn zápis do rozvrhu od 16. 7. 2024 (v 10.00 hod kroužkový zápis, v 10.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis). Studentům, kteří této podmínce nevyhoví, bude zápis do rozvrhu umožněn od 1. 8. 2024 (v 9.00 hod kroužkový zápis, v 9.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis).

Harmonogram 2024/2025 – navazující magisterské programy (v úpravě)

Akademický rok: 1. 9. 2024 – 31. 8. 2025

Výuka v zimním semestru

 
 • 1. ročník Veřejné zdravotnictví:  9. 9. 2024 – 8. 2. 2025
 • 2. ročník Veřejné zdravotnictví:  9. 9. 2024 – 8. 2. 2025
 

Výuka v letním semestru:

 
 • 1. ročník Veřejné zdravotnictví:  10. 2. 2025 – 7. 6. 2025
 • 2. ročník Veřejné zdravotnictví:  10. 2. 2025 – 26. 4. 2025
 

Další termíny akademického roku

 
 • Studentská vědecká konference LF UP: 29. 4. 2025
 • Sportovní den UP: 14. 5. 2025  (viz poznámka č.1)
 • Rektorské volno: 23. 12. 2024, 30. 12. 2024 – 31. 12. 2024
 • Děkanské volno: 27. 12. 2024
 • Den otevřených dveří: 29. 11. 2024, 25. 1. 2025
 

Prázdniny

 
 • Vánoční prázdniny: 23. 12. 2024 – 31. 12. 2024
 • Hlavní prázdniny: 1. 7. 2025 – 31. 8. 2025
 

Hlavní zkouškové období

 
 • průběžně celý semestr
 

Zápisy do rozvrhu

 
 • Mezní termín pro dělení studentů do etap zápisu rozvrhu (dle splněných povinností)
  - poslední rozřazování studentů do etap pro elektronický zápis rozvrhu: 16. 7. 2024 v 9.00 hod
 • Elektronický zápis předmětů zařazených do 2. - 6. ročníků
  - 1. etapa: 16. 7. 2024 od 10.30 hod do 12. 9. 2024 do 24.00 hod (viz poznámka)
  - 2. etapa: 1. 8. 2024 od 9.30 hod do 12. 9. 2024 do 24.00 hod (viz poznámka)
 • Elektronický zápis předmětů zařazených do 1. ročníků
  - 4. 9. 2024 od 11.00 hod do 12. 9. 2024 do 24.00 hod
 • Doplňující elektronický zápis předmětů na letní semestr
  od 11. 12. 2024 od 9.00 hod do 6. 2. 2025 do 24.00 hod
 

Kontrola studia

 
 • Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2023/2024: 6. 9. 2024
 • Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2024/2025: 5. 9. 2025
 • Samozápis (tj. provedení elektronické kontroly splnění studijních povinností studentem): 1. 9. 2024 – 15. 9. 2024 
 • Kontrola studia studentů bez provedeného samozápisu na studijním oddělení: 1. 9. 2024 – 15. 9. 2024 (s indexem a zápisovými listy A a B); termíny podrobněji zde 
 • Kontrola studia studentů s provedeným samozápisem na studijním oddělení: 1. 9. 2024 – 24. 10. 2024 (s indexem a zápisovými listy A a B); termíny podrobněji zde
 

Harmonogram odevzdání diplomových prací, obhajob a státních závěrečných zkoušek 

 
 • Vypsání termínů státních závěrečných zkoušek v IS/STAG: do 30. 11. 2024
 • Řádný mezní termín odevzdání diplomové práce na studijním oddělení: 31. 3. 2025
 • Řádný mezní termín splnění studijních povinností pro vypsání ke státní závěrečné zkoušce: 9. 5. 2025
 • Řádný termín zápisu studentem na termín státní závěrečné zkoušky v IS/STAG:  do 12. 5. 2025
 • Řádný termín obhajoby diplomové práce a státní závěrečné zkoušky : 2. 6. – 13. 6. 2025
 

Harmonogram předmětové evaluace

 
 • Evaluace předmětů studenty za zimní semestr: 30. 9. 2024 – 10. 2. 2025
 • Hodnocení garanty za zimní semestr: 18. 3. 2025 – 15. 4. 2025
 • Evaluace předmětů studenty za letní semestr: 24. 2. 2025 – 6. 9. 2025
 • Hodnocení garanty za letní semestr: 10. 10. 2025 – 7.11.2025
 
Poznámka: Studentům, kteří úspěšně absolvují všechny zapsané povinné předměty zakončené zkouškou (tj. se statutem „A“) a budou mít výsledky těchto předmětů zapsané ve studijní agendě STAG do 16. 7. 2024 do 9.00 hod, bude umožněn zápis do rozvrhu od 16. 7. 2024 (v 10.00 hod kroužkový zápis, v 10.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis). Studentům, kteří této podmínce nevyhoví, bude zápis do rozvrhu umožněn od 1. 8. 2024 (v 9.00 hod kroužkový zápis, v 9.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis).

Harmonogram 2023/2024 - magisterské programy

Akademický rok: 1. 9. 2023 – 31. 8. 2024

Výuka v zimním semestru

 
 • 1. – 3. ročník Všeobecného lékařství:  18. 9. 2023 – 5. 1. 2024
 • 4. – 5. ročník Všeobecného lékařství: 18. 9. 2023 – 9. 2. 2024
 • 6. ročník Všeobecného lékařství: 11. 9. 2023 – 2. 2. 2024
 • 1. – 3. ročník Zubního lékařství: 18. 9. 2023 – 5. 1. 2024
 • 4. –  5. ročník Zubního lékařství: 11. 9. 2023 – 21. 12. 2023
 

Výuka v letním semestru:

 
 • 1. – 3. ročník Všeobecného lékařství:  12. 2. 2024 – 24. 5. 2024
 • 4. – 5. ročník Všeobecného lékařství: 12. 2. 2024 – 31. 5. 2024
 • 6. ročník Všeobecného lékařství: 5. 2. 2024 – 31. 5. 2024
 • 1. – 3. ročník Zubního lékařství: 12. 2. 2024 – 24. 5. 2024
 • 4. ročník Zubního lékařství: 12. 2. 2024 – 31. 5. 2024
 • 5. ročník Zubního lékařství: 29. 1. 2024 – 4. 4. 2024
 

Další termíny akademického roku

 
 • Imatrikulace studentů prvních ročníků: 20. 9. 2023
 • Studentská vědecká konference LF UP: 30. 4. 2024
 • Sportovní den UP: 15. 5. 2024  (viz poznámka č.1)
 • Rektorské volno: 22. 12. 2023, 29. 12. 2023
 • Děkanské volno: 27. 12. 2023 – 28. 12. 2023
 • Den otevřených dveří: 1. 12. 2023, 27. 1. 2024
 

Prázdniny

 
 • Vánoční prázdniny: 25. 12. 2023 – 29. 12. 2023
 • Hlavní prázdniny: 1. 7. 2024 – 31. 8. 2024
 

Hlavní zkouškové období

 
 • Hlavní zkouškové období pro průběžnou výuku Všeobecného lékařství:
  - v zimním semestru: 8. 1. 2024 – 9. 2. 2024
  - v letním semestru : 27. 5. 2024 – 28. 6. 2024
 • Hlavní zkouškové období pro blokovou výuku Všeobecného lékařství:
  - průběžně celý akademický rok
 • Hlavní zkouškové období pro 1. - 3. ročník Zubního lékařství:
  - v zimním semestru: 8. 1. 2024 – 9. 2. 2024
  - v letním semestru : 27. 5. 2024 – 28. 6. 2024
 • Hlavní zkouškové období pro 4. ročník Zubního lékařství:
  - v zimním semestru: 2. 1. 2024 – 9. 2. 2024
  - v letním semestru: 3. 6. 2024 – 28. 6. 2024
 • Hlavní zkouškové období pro 5. ročník Zubního lékařství:
  - v zimním semestru: 2. 1. 2024 – 26. 1. 2024
  - v letním semestru : 8. 4. 2024 – 28. 6. 2024
 

Zápisy do rozvrhu

 
 • Mezní termín pro dělení studentů do etap zápisu rozvrhu (dle splněných povinností)
  - poslední rozřazování studentů do etap pro elektronický zápis rozvrhu: 11. 7. 2023 v 9.00 hod
 • Elektronický zápis předmětů zařazených do 2. - 6. ročníků
  - 1. etapa - jen kroužkový zápis: 11. 7. 2023 od 10.00 hod do 14. 9. 2023 do 24.00 hod (viz poznámka č. 2)
  - 1. etapa - kroužkový zápis + zápis po předmětech: 11. 7. 2023 od 10.30 hod do 14. 9. 2023 do 24.00 hod (viz poznámka č. 2)
  - 2. etapa - jen kroužkový zápis: 27. 7. 2023 od 9.00 hod do 14. 9. 2023 do 24.00 hod (viz poznámka č. 2)
  - 2. etapa - kroužkový zápis + zápis po předmětech: 27. 7. 2023 od 9.30 hod do 14. 9. 2023 do 24.00 hod (viz poznámka č. 2)
 • Elektronický zápis předmětů zařazených do 1. ročníků
  - jen kroužkový zápis: 5. 9. 2023 od 9.00 hod do 14. 9. 2023 do 24.00 hod
  - kroužkový zápis + zápis po předmětech: 5. 9. 2023 od 9.30 hod do 14. 9. 2023 do 24.00 hod
 • Elektronický zápis předmětů pro studenty vyjíždějících na zahraniční studijní pobyt
  od 29. 6. 2023 od 9.00 hod do 14. 9. 2023 do 24.00 hod
 • Doplňující elektronický zápis předmětů na letní semestr
  od 13. 12. 2023 od 9.00 hod do 8. 2. 2024 do 24.00 hod
 • Mezní termín pro doplňující registraci povinných předmětů na studijním oddělení
  - do 12. 2. 2024 do 16.00 hod (se zápisovým listem B a indexem)
 

Kontrola studia

 
 • Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2022/2023: 6. 9. 2023
 • Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2023/2024: 6. 9. 2024
 • Samozápis (tj. provedení elektronické kontroly splnění studijních povinností studentem): 1. 9. 2023 – 15. 9. 2023
 • Kontrola studia studentů bez provedeného samozápisu na studijním oddělení: 1. 9. 2023 – 15. 9. 2023 (s indexem a zápisovými listy A a B); termíny podrobněji zde 
 • Kontrola studia studentů s provedeným samozápisem na studijním oddělení: 1. 9. 2023 – 24. 10. 2023 (s indexem a zápisovými listy A a B); termíny podrobněji zde
 

Harmonogram předmětové evaluace

 
 
 • Evaluace předmětů studenty za zimní semestr: 25. 9. 2023 – 12. 2. 2024
 • Hodnocení garanty za zimní semestr: 1. 3. 2024 – 18. 3. 2024
 • Evaluace předmětů studenty za letní semestr: 19. 2. 2024 – 6. 9. 2024
 • Hodnocení garanty za letní semestr: 13. 10. 2024 – 10. 11. 2024
 
Poznámka 1: Výuka, která není realizována, musí být nahrazena. Způsob této náhrady je zcela v kompetenci jednotlivých pracovišť.
Poznámka 2: Studentům, kteří úspěšně absolvují všechny zapsané povinné předměty zakončené zkouškou (tj. se statutem „A“) a budou mít výsledky těchto předmětů zapsané ve studijní agendě STAG do 11. 7. 2023 do 9.00 hod, bude umožněn zápis do rozvrhu od 11. 7. 2023 (v 10.00 hod kroužkový zápis, v 10.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis). Studentům, kteří této podmínce nevyhoví, bude zápis do rozvrhu umožněn od 27. 7. 2023 (v 9.00 hod kroužkový zápis, v 9.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis).

Harmonogram 2023/2024 - navazující magisterské programy

Akademický rok: 1. 9. 2023 – 31. 8. 2024

Výuka v zimním semestru

 
 • 1. ročník Veřejné zdravotnictví:  11. 9. 2023 – 20. 1. 2024
 • 2. ročník Veřejné zdravotnictví:  11. 9. 2023 – 3. 2. 2024
 

Výuka v letním semestru:

 
 • 1. ročník Veřejné zdravotnictví:  12. 2. 2024 – 25. 5. 2024
 • 2. ročník Veřejné zdravotnictví:  12. 2. 2024 – 20. 4. 2024
 

Další termíny akademického roku

 
 • Studentská vědecká konference LF UP: 30. 4. 2024
 • Sportovní den UP: 15. 5. 2024 
 • Rektorské volno: 22. 12. 2023, 29. 12. 2023
 • Děkanské volno: 27. 12. 2023 – 28. 12. 2023
 • Den otevřených dveří: 1. 12. 2023, 27. 1. 2024
 

Prázdniny

 
 • Vánoční prázdniny: 25. 12. 2023 – 29. 12. 2023
 • Hlavní prázdniny: 1. 7. 2024 – 31. 8. 2024
 

Hlavní zkouškové období

 
 • průběžně celý semestr
 

Zápisy do rozvrhu

 
 • Mezní termín pro dělení studentů do etap zápisu rozvrhu (dle splněných povinností)
  - poslední rozřazování studentů do etap pro elektronický zápis rozvrhu: 11. 7. 2023 v 9.00 hod
 • Elektronický zápis předmětů zařazených do 2. - 6. ročníků
  - 1. etapa: 11. 7. 2023 od 10.30 hod do 14. 9. 2023 do 24.00 hod (viz poznámka)
  - 2. etapa: 27. 7. 2023 od 9.30 hod do 14. 9. 2023 do 24.00 hod (viz poznámka)
 • Elektronický zápis předmětů zařazených do 1. ročníků
  - 5. 9. 2023 od 9.30 hod do 14. 9. 2023 do 24.00 hod
 • Doplňující elektronický zápis předmětů na letní semestr
  od 13. 12. 2023 od 9.00 hod do 8. 2. 2024 do 24.00 hod
 

Kontrola studia

 
 • Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2022/2023: 6. 9. 2023
 • Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2023/2024: 6. 9. 2024
 • Samozápis (tj. provedení elektronické kontroly splnění studijních povinností studentem): 1. 9. 2023 – 15. 9. 2023
 • Kontrola studia studentů bez provedeného samozápisu na studijním oddělení: 1. 9. 2023 – 15. 9. 2023 (s indexem a zápisovými listy A a B); termíny podrobněji zde 
 • Kontrola studia studentů s provedeným samozápisem na studijním oddělení: 1. 9. 2023 – 24. 10. 2023 (s indexem a zápisovými listy A a B); termíny podrobněji zde
 

Harmonogram odevzdání diplomových prací, obhajob a státních závěrečných zkoušek

 
 • Vypsání termínů státních závěrečných zkoušek v IS/STAG: do 30. 11. 2023
 • Řádný mezní termín odevzdání diplomové práce na studijním oddělení: 31. 3. 2024
 • Řádný mezní termín splnění studijních povinností pro vypsání ke státní závěrečné zkoušce: 7. 5. 2024
 • Řádný termín zápisu studentem na termín státní závěrečné zkoušky v IS/STAG: 10. 5. 2024
 • Řádný termín obhajoby diplomové práce a státní závěrečné zkoušky: 3. 6. – 12. 6. 2024
 

Harmonogram předmětové evaluace

 
 • Evaluace předmětů studenty za zimní semestr: 25. 9. 2023 – 12. 2. 2024
 • Hodnocení garanty za zimní semestr: 1. 3. 2024 – 18. 3. 2024
 • Evaluace předmětů studenty za letní semestr: 19. 2. 2024 – 6. 9. 2024
 • Hodnocení garanty za letní semestr: 13. 10. 2024 – 10. 11. 2024
 
Poznámka: Studentům, kteří úspěšně absolvují všechny zapsané povinné předměty zakončené zkouškou (tj. se statutem „A“) a budou mít výsledky těchto předmětů zapsané ve studijní agendě STAG do 11. 7. 2023 do 9.00 hod, bude umožněn zápis do rozvrhu od 11. 7. 2023 (v 10.00 hod kroužkový zápis, v 10.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis). Studentům, kteří této podmínce nevyhoví, bude zápis do rozvrhu umožněn od 27. 7. 2023 (v 9.00 hod kroužkový zápis, v 9.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis).

Přijímací řízení - magisterské studium

Lékařská fakulta UP v Olomouci vyhlašuje pro akademický rok 2023/2024 přijímací řízení ke studiu v magisterských studijních programech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství.

Termíny, poplatky a další informace

Termín podání elektronické přihlášky: od 1. listopadu 2023 do 15. března 2024

Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen řádně podané e-přihlášky v termínu do 15.3.2024.

Administrativní poplatek: 790,- Kč / studijní program
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné uhradit ihned po volbě studiního programu.
Detail platby uchazeč nalezne v e-přihlášce.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

Termín přijímací zkoušky: 11. června 2024

Náhradní termín přijímací zkoušky fakulta nevypisuje.

POZVÁNKA k přijímací zkoušce bude registrovaným uchazečům předána prostřednictvím aplikace elektronická přihláška. V týdnu od 25. 4. 2024 uchazeč ve své E-PŘIHLÁŠCE, dále záložka DOKUMENTY, bude mít dostupnou POZVÁNKU k přijímací zkoušce. Pozvánka bude obsahovat podrobné informace (datum, hodina, místo konání přijímací zkoušky, povolené pomůcky a další).

Uchazeči se zdravotním postižením, kteří potřebují zvláštní režim u přijímací zkoušky, budou kontaktovat Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého.

Přijímací zkouška

 • Je realizována formou písemného testu z fyziky, chemie a biologie.
 • Písemná přijímací zkouška je identická pro oba studijní programy, Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. V případě podání přihlášky na oba studijní programy vykoná uchazeč přijímací zkoušku pouze jednou. Bodový výsledek přijímací zkoušky určí jeho pořadí v rámci skupiny uchazečů pro program Všeobecné lékařství a skupiny uchazečů pro program Zubní lékařství.
 • Pro každý program je podána samostatná e-přihláška a uhrazen samostatně administrativní poplatek.

Přijetí ke studiu
Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončeného maturitou. Úředně nebo střední školou ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení ze střední školy odevzdá přijatý uchazeč u řádného zápisu do studia.

V případě, že uchazeč složil maturitní zkoušku v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné uznání zahraničního vzdělání v České republice, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

Podmínky NOSTRIFIKACE podrobně na www.upol.cz/studenti/studium/uznani-zahranicniho-vzdelani-za-ucelem-prijeti-ke-studiu/.

Dokumenty pro posouzení zahraničního vzdělávání pro potřeby přijímacího řízení na UP uchazeč zašle na:

Univerzita Palackého v Olomouci
Zahraniční oddělení
Salih Hadžiabdić
Vodární 6
771 47 Olomouc

Úředně ověřenou fotokopii nostrifikace maturitního vysvědčení odevzdá uchazeč u řádného zápisu do studia.

Náhled do testu
Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Termín bude uchazeči sdělen v pozvánce k vykonání přijímací zkoušky.

Odvolací řízení
Podle § 50 odst. 6 zákona o VŠ č.111/1998 Sb. se může uchazeč (nebo jeho zástupce, kterému byla udělena plná moc) písemně odvolat proti rozhodnutí děkana fakulty, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne písemného doručení vyrozumění o výsledku přijímací zkoušky. Uvolněná místa po přijatých uchazečích, kteří ke studiu nenastoupí, budou dle harmonogramu doplňována z řad nepřijatých uchazečů, kteří v zákonné lhůtě podali odvolání a svým bodovým výsledkem se nacházejí dále v pořadí za stanovenou bodovou hranicí.

Odvolací řízení pro akademický rok 2024/2025 bude ukončeno na počátku měsíce září 2024. Všichni uchazeči, kteří se odvolali, budou v zákonné lhůtě o výsledku řízení informováni písemnou cestou.

Ubytování
Uchazeči mohou individuálně pro případné zajištění ubytování kontaktovat Správu kolejí a menz UP.

Přípravné semináře pro uchazeče o studium na LF UP

Lékařská fakulta UP pořádá přípravné semináře pro uchazeče o studium na LF UP ve studijních programech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství.

Více viz tento dokument (pdf).

Programy v anglickém jazyce

Pravidla přijímání studentů do studijních programů General Medicine a Dentistry 

Jsou přijímáni studenti s dokladem o ukončení středoškolského vzdělání. Přijímací řízení se skládá z ústní zkoušky a písemného testu. V testech jsou kladeny otázky z biologie, chemie a fyziky (event. matematiky). Konkrétní požadavky jsou uvedeny zde.

Kód
programu
Studijní program Forma Titul R PPP
M5103 General Medicine prezenční MUDr. 6 65
M0911A350010 Dentistry prezenční MDDr. 5 20

Použité zkratky:
MUDr. = akademický titul „doktor medicíny“, MDDr. = akademický titul „doktor zubního lékařství“, R = standardní doba studia v rocích, PPP = předpokládaný počet přijatých studentů  

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacích zkoušek konaných ve dnech  

6.6. 2023 VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ  a ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

7.6.2023 VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY uchazeč nalezne v e-přihlášce 

Informace pro nepřijaté uchazeče

 •  Formulář pro podání ODVOLÁNÍ (NUTNO PŘILOŽIT ÚŘEDNĚ OVĚŘENOU KOPII MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ)

              naleznete zde

POZVÁNKA K ZÁPISU KE STUDIU 

Magisterské studijní programy - prezenční forma studia: 

Navazující magisterský studijní program - kombinovaná forma studia: 

POZVÁNKA K ZÁPISU KE STUDIU (ODVOLÁNÍ) 

Magisterské studijní programy - prezenční forma studia: 

 

Prostřednictvím aplikace Elektronická přihláška (www.prihlaska.upol.cz) oznamte, zda ke studiu nastoupíte/nenastoupíte (volba Přehled přihlášek, sloupec Operace).

 

 

 

Přijímací řízení - navazující magisterské studium

Lékařská fakulta UP v Olomouci vyhlašuje pro akademický rok 2023/2024 přijímací řízení ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Veřejné zdravotnictví.

Termín, poplatky a další informace

Termín podání elektronické přihlášky: od 1. listopadu 2023 do 15. března 2024

Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen řádně podané e-přihlášky v termínu do 15. března 2024.

Administrativní poplatek: 790, - Kč /studijní program
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné uhradit ihned po volbě studiního programu.
Detail platby uchazeč nalezne v e-přihlášce.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

Termín přijímací zkoušky: 12. června 2024

Náhradní termín přijímací zkoušky fakulta nevypisuje.

POZVÁNKA k přijímací zkoušce bude registrovaným& uchazečům předána prostřednictvím aplikace elektronická přihláška. V týdnu od 25. 4. 2024 uchazeč ve své E-PŘIHLÁŠCE, dále záložka DOKUMENTY, bude mít dostupnou POZVÁNKU k přijímací zkoušce. Pozvánka bude obsahovat podrobné informace (datum, hodina, místo konání přijímací zkoušky, povolené pomůcky a další).

Uchazeči se zdravotním postižením, kteří potřebují zvláštní režim u přijímací zkoušky, budou kontaktovat Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého.

Přijímací zkouška je realizována formou písemného testu z bio-psycho-socio-ekonomické problematiky zdraví a nemoci. Bodový výsledek přijímací zkoušky určí pořadí uchazeče v rámci skupiny uchazečů pro program Veřejné zdravotnictví.

Přijetí ke studiu
Podmínkou přijetí ke studiu je dokončené bakalářské nebo magisterské vzdělání. Úředně nebo vysokou školou ověřenou fotokopii diplomu odevzdá přijatý uchazeč u řádného zápisu do studia.

V případě, že uchazeč ukončil VŠ vzdělání v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné uznání zahraničního vzdělání v České republice, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

Podmínky NOSTRIFIKACE podrobně na www.upol.cz/studenti/studium/uznani-zahranicniho-vzdelani-za-ucelem-prijeti-ke-studiu/.

Dokumenty pro posouzení zahraničního vzdělávání pro potřeby přijímacího řízení na UP uchazeč zašle na:

Univerzita Palackého v Olomouci
Zahraniční oddělení
Salih Hadžiabdić
Vodární 6
771 47 Olomouc

Úředně ověřenou fotokopii nostrifikace diplomu odevzdá uchazeč u řádného zápisu do studia.

Náhled do testů
Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Termín bude uchazeči sdělen v pozvánce k vykonání přijímací zkoušky.

Odvolací řízení
Podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. se může uchazeč (nebo jeho zástupce, kterému byla udělena plná moc) písemně odvolat proti rozhodnutí děkana fakulty, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne písemného doručení vyrozumění o výsledku přijímací zkoušky. Uvolněná místa po přijatých uchazečích, kteří ke studiu nenastoupí, budou dle harmonogramu doplňována z řad nepřijatých uchazečů, kteří v zákonné lhůtě podali odvolání a svým bodovým výsledkem se nacházejí dále v pořadí za stanovenou bodovou hranicí.

Odvolací řízení pro akademický rok 2024/2025 bude ukončeno na počátku měsíce září 2024. Všichni uchazeči, kteří se odvolali, budou v zákonné lhůtě o výsledku řízení informováni písemnou cestou.

Doporučená literatura

 1. HAMPLOVÁ, Lidmila. (2020) Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy. Grada Publishing, a.s. ISBN 978-80-247-5562-5.
 2. JANEČKOVÁ, Hana, Hnilicová Helena. (2009) Úvod do veřejného zdravotnictví. Portál, s.r.o. ISBN 978-80-7367-592-9.
 3. TUČEK, Milan a kolektiv. (2018) Hygiena a epidemiologie. UK Nakladatelství Karolinum. ISBN 978-80-246-3933-8.
 4. PTÁČEK, Radek, Bartůněk Petr a kol. (2013) Etika a komunikace v medicíně. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3976-2.
 5. ZACHAROVÁ, Eva. (2017) Zdravotnická psychologie: teorie a praktická cvičení 2. Aktualizované a doplněné vydání. Grada Publishing, a.s. ISBN 978-80-271-0155-9.
 6. KRÝSA, Ivo, Krýsová Zdena. (2016) Zákon o ochraně veřejného zdraví, komentář. Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-070-8.
 7. CAJTHAMLOVÁ, Martina. (2021) Řízení nákladů ve zdravotnictví. ČVUT, ISBN 978-80-01-06833-5.
 8. Český statistický úřad
 9. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. Zdraví 21 pro všechny v 21. století.
 10. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.
 11. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. Zdraví 2030 - Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030.
 12. Státní zdravotní ústav - Témata zdraví a bezpečnosti.
 13. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
 14. Zdraví 2020 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)
 15. Zdraví 2030 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)
 16. WHO/Europe | Home
 17. Homepage | European Centre for Disease Prevention and Control (europa.eu)
 18. Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů: 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách (zakonyprolidi.cz)

Výsledky přijímacího řízení

Výsledek přijímací zkoušky uchazeč nalezne v e-přihlášce.  

Přijímací řízení - doktorské programy

Lékařská fakulta UP v Olomouci vyhlašuje pro akademický rok 2022/23 přijímací řízení ke studiu v níže uvedených akreditovaných doktorských studijních programech v českém jazyce:

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Standardní doba doktorského studia (kreditový systém) je 4 roky. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou dizertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor" (ve zkratce „Ph.D.", uváděné za jménem).

Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení* studia v magisterském studijním programu.

*Poznámka: Student posledního ročníku magisterského studia v elektronické přihlášce v kolonce "Závěr studia" zvolí stav "studuji" a přiloží k vytištěné zkrácené verzi e-přihlášky aktuální potvrzení o studiu s uvedením předpokládaného data absolvování magisterského studia. Po úspěšném absolvování poslední státní zkoušky/obhajoby zašle uchazeč o doktorské studium na studijní oddělení fakulty obratem originál potvrzení o ukončení magisterského studia. Ověřenou fotokopii diplomu předkládá v případě přijetí do doktorského studijního programu u zápisu ke studiu.

Uchazeč o studium si v rámci přihlášky do doktorského studijního programu vybere téma dizertační práce pouze z vyhlášených témat. Zvolení vypsaného tématu dizertační práce je podmínkou zaregistrování přihlášky. V rámci každého vybraného doktorského studijního programu lze podat v daném akademickém roce pouze jednu přihlášku.

Povinné náležitosti přihlášky

 • vytištěná zkrácená verze elektronické přihlášky s podpisem uchazeče
 • potvrzení o provedení úhrady administrativního poplatku (fotokopie složenky event. dokladu o provedení bankovního převodu - potvrzení není vyžadováno v případě platby on-line platební kartou) - bankovní spojení viz níže
 • 2krát profesní životopis (vždy vlastnoručně podepsaný)
 • Absolventi do roku 2023 (absolventi s diplomem): 1krát úředně ověřená fotokopie diplomu + 1krát prostá fotokopie
 • Absolventi roku 2024 (dosud bez diplomu): student posledního ročníku magisterského studia přiloží 2krát aktuální potvrzení o studiu s uvedením předpokládaného data absolvování magisterského studia. Po úspěšném absolvování poslední státní zkoušky zašle uchazeč o doktorské studium na studijní oddělení fakulty obratem potvrzení o ukončení magisterského studia. Ověřenou fotokopii diplomu předkládá v případě přijetí do doktorského studijního programu u zápisu ke studiu.

Nepovinné náležitosti přihlášky k zaslání v listinné podobě: seznam publikovaných prací, seznam přednášek

Adresa pro zaslání zkrácené verze e-přihlášky včetně povinných příloh: 
Lékařská fakulta UP
Mgr. Eva Hrouzková, referát pro vědu a výzkum
Hněvotínská 3
779 00 Olomouc

Termín pro podání elektronické přihlášky: do 15.1.2024 do 15.5.2024.

Uchazeč je povinen uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději v den podání přihlášky ke studiu. Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen úplné, uhrazené a v termínu podané e-přihlášky. Uchazečem podepsaný výtisk zkrácené elektronické přihlášky, doklad o provedení úhrady administrativního poplatku a další níže uvedené povinné přílohy musí být na Referát pro vědu a výzkum LF UP v Olomouci odeslány nejpozději do 15. května 2024 včetně (rozhoduje datum poštovního razítka). Všechny řádně podané přihlášky budou do 24. května 2024 převedeny do přijímacího řízení. Uchazeč je povinen provést kontrolu stavu své e-přihlášky, zda byla přihláška zaregistrována (tzn. převedena do přijímacího řízení). V případě zjištěných nesrovnalostí se uchazeč neprodleně obrátí na referát pro vědu a výzkum LF UP v Olomouci (tel. 585 632 018, e-mail eva.hrouzkova@upol.cz).

Administrativní poplatek:  790 Kč / přihláška
Banka: Komerční banka, a.s., Olomouc
Účet: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol: Uveďte variabilní symbol automaticky vygenerovaný elektronickou přihláškou (pokud nebude variabilní symbol správně uveden, nedojde ke spárování platby s elektronickou přihláškou).
Konstantní symbol: 379 (při platbě složenkou)
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc (toto není adresa pro zaslání tištěné zkrácené verze e-přihlášek)
Platba ze zahraničí: IBAN CZ0901000000191096330227
SWIFT CODE: KOMBCZPP

Při platbě administrativního poplatku je nutné uvést ve správném tvaru variabilní symbol (veškeré údaje k platbě se uchazeči automaticky vygenerují při vyplnění e-přihlášky). Uvedení jiného než předepsaného symbolu je nepřípustné.

Upozorňujeme uchazeče, že nárok na vrácení administrativního poplatku za přijímací řízení nevzniká:

 • v případě nedodržení a nesplnění stanovených podmínek pro podání přihlášky ke studiu
 • v případě neúčasti u přijímacích zkoušek, a to z jakéhokoliv důvodu

Přijímací zkoušky se budou v jednotlivých programech konat v průběhu června 2024. Zaregistrovaným uchazečům o doktorské studium bude koncem května zaslána pozvánka k přijímací zkoušce.

Zápisy do rozvrhu

Předměty 2. - 6. ročníku

I. etapa zápisů 

 • kroužkový zápis se koná od 11. 7. 2023 od 10.00 hod do 14. 9. 2023 do 24.00 hod
 • zápis po předmětech se koná od 11. 7. 2023 od 10.30 hod do 14. 9. 2023 do 24.00 hod

Do této etapy zápisů budou zařazeni studenti, kteří do 11. 7. 2023 do 9.00 hod absolvují všechny povinné předměty (tj. se statutem "A") zakončené zkouškou a jejich hodnocení (tj. A-E) budou mít zapsané ve STAGu. V této etapě se zapisují předměty zařazené do 2. - 6. ročníku.

II. etapa zápisů

 • kroužkový zápis se koná od 27. 7. 2023 od 9.00 hod do 14. 9. 2023 do 24.00 hod
 • zápis po předmětech se koná od 27. 7. 2023 od 9.30 hod do 14. 9. 2023 do 24.00 hod

Do této etapy zápisů budou zařazeni studenti, kteří nevyhověli podmínce zařazení do I. etapy zápisu. V této etapě se zapisují předměty zařazené do 2. - 6. ročníku.

Pokyny k zápisu rozvrhu 2. a 6. ročníku
Elektronickým zápisem se studenti se zapisují do výuky na předměty, které chtějí v dalším roce absolvovat a u kterých nemají z předcházejícího studia uznanou výuku (všechny předměty opakovaně zapisované (tzn. u kterých student má výuku uznanou) je třeba nahlásit studijní referentce, která provede zápis „bez výuky“ tak, aby se student mohl zapsat na zkoušku z daného předmětu, ale aby neblokoval místo v praktické výuce). Studenti se zapisují pouze pomocí portálového rozhraní STAG.

Úřední hodiny studijního oddělení jsou v době prázdnin: pondělí a čtvrtek od 8.00-11.00 hod. Problémy se zápisem je třeba bezprostředně řešit s vedoucí studijního oddělení

Kroužkový zápis (předzápis)
(tj. zápis 2. a 4.-6. ročníku Všeobecného lékařství a 2.-5. ročníku Zubního lékařství)

Kroužek stanovuje pevný rozvrh povinných předmětů (viz zveřejněné ročníkové rozvrhy) a student volí pouze mezi jednotlivými kroužky.

Zápis mimo kroužky není povolen, v ojedinělých případech ho lze povolit na základě žádosti předložené vedoucí studijního oddělení. V případě nepovoleného zápisu mimo kroužek bude rozvrh z důvodu blokace zápisu dalším studentům vymazán.

Po provedeném kroužkovém zápisu je třeba zkontrolovat, zda jsou zapsány všechny požadované povinné předměty a případné nedostatky vyřešit. V případě, že si student zapisuje rozvrh, ale nesplňuje požadované prerekvizity pro zápis všech předmětů (např. nemá ve STAGu uvedený zápočet za "Praxi z gynekologie" a nesplňuje prerekvizitu pro zápis předmět "Gynekologie 2"), je třeba po splnění prerekvizit (po zapsání zápočtu / zkoušky do STAGu příslušnou sekretářkou) provést odzápis kroužku a poté nový zápis jiného kroužku. (Informace o stanovených prerekvizitách viz Bílá knížka). Jestliže je kapacita některých předmětů ve zvoleném rozvrhovém kroužku plná, tzn. že se studentovi  při zápisu kroužku některé předměty nezapsaly z důvodu plné kapacity, je třeba si vybrat jiný kroužek s volnou kapacitou předmětů.

Zápis 4. ročníku Všeobecného lékařství - nabídka Buddy systému
Studenti 4. ročníku Všeobecného lékařství mohou místo české výuky předmětů IN2/VC012 Vnitřní lékařství 2 a CH1/VC012 Chirurgie 1 absolvovat anglickou výuku v předmětech IN1/VA022 Internal Medicine 2 a CH1/VA012 Surgery 1 (do každého takového kroužku kombinovaného s anglickou výukou  je možné zapsat max. 4 studenty z českého programu). Předměty bude možné ukončit vykonáním zápočtu / kolokvia v českém jazyce. V případě zájmu si student vybere kroužek 4. ročníku Všeobecného lékařství, který je zařazen do Buddy systému (tj. kroužek končící písmeny „aj“).
Výhody: zlepšení komunikace v anglickém jazyce, finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč/předmět absolvovaný v anglickém jazyce, bodové zvýhodnění při výběrovém řízení pro Erasmus+ studijní pobyty.

Zápis (předzápis) po předmětech
(tj. zápis 3. ročníku Všeobecného lékařství, zápis nepovinných předmětů) 
Studenti se zapisují každý předmět zvlášť tak, aby nedocházelo v jejich rozvrhu ke vzájemné kolizi (podobně probíhá zápis na povinně volitelné a volitelné předměty).

Studenti si mohou zapisovat pouze volitelné předměty doporučeného a nižšího ročníku studijního oboru LF UP při splnění podmínky prerekvizit (viz "Bílá knížka"). Grafické rozvrhy LF UP pro celé ročníky jsou zveřejněny na na webové stránce fakulty.

Na povinně volitelné a volitelné předměty se studenti zapisují po přihlášení do IS/STAG portletem Předzápis na předmětyročníkových rozvrhů je patrné, že pro některé kroužky mohou být některé nepovinné předměty zablokovány (kolidují s povinnou výukou). Tento fakt je třeba brát v úvahu při výběru svého kroužku. Na povinně volitelné odborné předměty a volitelné předměty se studenti zapisují odkazem Předzápis (výběrem po jednotlivých předmětech). Zápisy na nepovinné předměty zařazené do 1. ročníku budou zpřístupněny od 5. 9. 2023 v 9.30 hod. 

Vzory vyplnění indexu pro následující akademický rok

Předměty 1. ročníku

 • kroužkový zápis se koná od 5. 9. 2023 od 9.00 hod do 14. 9. 2023 do 24.00 hod
 • zápis po předmětech se koná od 5. 9. 2023 od 9.30 hod do 14. 9. 2023 do 24.00 hod

Pokyny k zápisu předmětů 1. ročníku
V této etapě se zapisují předměty zařazené ve studijních plánech do 1. ročníku. Studenti jsou povinni se přihlásit do výuky jen tímto způsobem (elektronicky). V případě, že se student nezapíše, vystavuje se riziku, že nebude vpuštěn na seminář / praktické cvičení (kontrola zapsaných studentů), nebude se moci zapsat na zkoušku (nezobrazí se termíny zkoušek), výsledek zápočtu / zkoušky mu nebude zapsán atd.

Studentům je portál UP a jeho aplikace (další podrobnosti viz wiki UP)  přístupné do 2 následujících dnů po provedeném zápisu ke studiu (tj. stali se studenty Univerzity Palackého). V e-přihlášce na stránce Osobní údaje si nejdříve studenti zjistí svůj login pro přihlášení do portálu, STAGu, elektronické pošty. V červeném rámečku (u loginu) si nastaví své heslo. Studenti se zapisují sami pomocí aplikace STAG dle zveřejněného harmonogramu a dalších pokynů.

1. Kroužkový zápis (předzápis) - zápis povinných předmětú Všeobecného lékařství a Zubního lékařství:

 • Kroužek stanovuje pevný rozvrh povinných předmětů (viz zveřejněné ročníkové rozvrhy) a student volí pouze mezi jednotlivými kroužky. Kroužky jsou označeny 1VSEO10A, 1VSEO10B... pro 1. ročník Všeobecného lékařství; 1ZUB1A, 1ZUB2B… pro 1. ročník Zubního lékařství. V případě, že student poruší toto pravidlo a bude se zapisovat do rozvrhu jiným než kroužkovým zápisem, zablokuje jiným studentům kroužkový zápis a bude mu celý rozvrh vymazán.
 • ročníkových rozvrhů je patrné, že rozvrh některých kroužků Všeobecného lékařství a Zubního lékařství je v časové kolizi s některými nepovinnými předměty (tj. kolize s povinnou výukou). Tento fakt musí student brát v úvahu při výběru svého kroužku, aby v případě zájmu o některý volitelný předmět zvolil takový kroužek, který nebude v časovou kolizi s vybraným předmětem.
 • Po provedeném kroužkovém zápisu je třeba zkontrolovat, zda jsou zapsány všechny požadované povinné předměty a případné nedostatky řešit e-mailem s vedoucí studijního oddělení.
 • V případě, že se již žádný kroužek nenabízí, jsou všechny kroužky obsazeny a je třeba požádat e-mailem vedoucí studijního oddělení o individuální zápis rozvrhu.

2. Zápis (předzápis) na předměty (výběrem po jednotlivých předmětech), zápis povinných předmětů Veřejného zdravotnictví a všech nepovinných předmětů:

 • Studenti Veřejného zdravotnictví a všichni studenti zapisující si povinně volitelné předměty a volitelné předměty se zapisují odkazem Předzápis (výběrem po jednotlivých předmětech).

3. Postup

 • zvolit Přihlásit se
 • zvolit Předzápis
 • dle pokynů níže zvolit typ předzápisu, tzn. portlet Kroužkový předzápis (pro všechny povinné předměty) nebo portlet Předzápis (pro kategorii předmětů povinně volitelných–odborných a kategorii předmětů volitelných studijních oborů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství).

a)     Kroužkový předzápis - pro zápis povinných předmětů Všeobecného lékařství a Zubního lékařství

 • pod odkazem IS/STAG - Kroužkový předzápis vybrat kroužek
 • zobrazí se rozvrh kroužku, pro potvrzení vybraného kroužku je potřeba kroužek zapsat tlačítkem "Provést zápis kroužku". Pokud se u jednotlivých předmětů zobrazí chyby v předzápisu (např. nezapsání předmětu z důvodu plné kapacity, je možné zvolit jiný kroužek nebo nahlásit nezapsané předměty vedoucí studijního oddělení a požádat o opravu
 • rozvrh lze zrušit tlačítkem "Provést odzápis kroužku"
 • po provedeném zápisu je doporučeno rozvrh vytisknout a zkontrolovat!!!

b)     Předzápis na předměty (výběrem po jednotlivých předmětech) – pro zápis předmětů Veřejného zdravotnictví a pro kategorii předmětů povinně volitelných a kategorii předmětů volitelných 

 • pod odkazem IS/STAG – Předzápis portlet Struktura studijního plánu vyberte blok předmětů (např. volitelné předměty)
 • kliknutím na zkratku předmětu (např. LBF/VCB31) se zobrazí rozvrh předmětu
 • zvolit neobsazenou rozvrhovou akci (tedy kliknout na čtvereček vpravo)
 • uložit tlačítkem "Uložit změny"

Případné problémy je třeba hlásit vedoucí studijního oddělení. Zápisy budou ukončeny 14. 9. 2023 ve 24.00 hod. Pro drobné úpravy rozvrhu v rámci volných kapacit na letní semestr akademického roku 2023/2024 budou zápisy otevřeny i před zahájením letního semestru (tj. od 13. 12. 2023 do 8. 2. 2024).

Studenti vyjíždějící na studijní pobyt (a další)

Zápis se koná od 23. 6. 2023 od 9.00 hod do 14. 9. 2023 do 24.00 hod.

Pokyny k zápisu pro studenty vyjíždějící v rámci mobilit
Studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt evidovaní oddělením pro zahraniční styky LF UP (program Erasmus, mobilita v rámci Rozvojových programů apod.) se mohou zapisovat do výuky přednostně a mají výjimku z kroužkového zápisu (tj. mohou si zapisovat předměty jednotlivě mimo kroužky). Jedná se o tyto studenty:

Jméno Univerzita / důvod
Balážiková Tatiana Medizinische Universität Wien
Balogová Lucia University of Tartu
Brune Antonia Joanna Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Carlebach Immanuel Shaul stáž v Sheba Medical Center, Izrael
Čechová Klára další důvody
Doležel Dušan Universidade do Porto
Dvořák Filip Universität Leipzig
Fedorová Alžbeta Universität Leipzig
Fellerová Zuzana Universidade do Porto
Fraštia Alexander další důvody
Haša Jakub Vilniaus universitetas
Jarouš Lubomír další důvody
Jašová Anna University of Ljubljana
Jenčo Martin University of Tartu
Kneifelová Adéla Vilniaus universitetas
Kohútová Ivana další dúvody
Kosa Norbert Universidad Católica de Valencia
Krososka David Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Láníčková Lucie University of Turku
Majerová Katarína University of Tartu
Martins Guita Catarina Universidade Nova de Lisboa
Nezvalová Tereza další důvody
Olejko Jakub University of Turku
Snow Emily Leandra Université de Lille II
Stern Asaf Shalom stáž v Sheba Medical Center, Izrael 
Tihelka Antonín Universite d’Auvergne
Tichý Lukáš Universität Leipzig
Wolfová Simona Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Carlebach Immanuel Shaul  stáž v Sheba Medical Center, Izrael 
Stern Asaf Shalom  stáž v Sheba Medical Center, Izrael 
BILENKO Keren  stáž v Bnai Zion Medical Center, Izrael
COHEN Hadar David Pinhas stáž v Bnai Zion Medical Center, Izrael
COHEN Itay stáž v Bnai Zion Medical Center, Izrael
DRIKKER Dan Haim stáž v Bnai Zion Medical Center, Izrael
CHARBIT Nitai stáž v Bnai Zion Medical Center, Izrael
LUGASSI May stáž v Bnai Zion Medical Center, Izrael
BEN AHARON FARZALLA Elad stáž v Sheba Medical Center, Izrael
KATZMAN Ori stáž v Sheba Medical Center, Izrael
ZADIKOV Yael stáž v Sheba Medical Center, Izrael
SIDORENKO Mark stáž v Sheba Medical Center, Izrael

Doplňující zápis na letní semestr

Zápis se koná od 13. 12. 2023 od 9.00 hod do 8. 2. 2024 do 24.00 hod.

Studenti si mohou upravit rozvrh na letní semestr (jen rámci volné kapacity předmětů!), případně dopsat povinně volitelné a volitelné předměty na letní semestr. 

Pokyny k elektronickému zápisu na letní semestr akademického roku 2023/2024

 • Studenti si mohou dopisovat povinně volitelné a volitelné předměty v rámci volné kapacity předmětů a splněných prerekvizit.
 • V případě, že student dodatečně splní podmínky pro zápis povinného předmětu a tento předmět si elektronicky zapíše, musí si ho také dopsat do indexu a s novým zápisovým listem B a indexem se dostavit na studijní oddělení, aby mu byl zápis tohoto povinného předmětu potvrzen studijní referentkou!!! Nově dopsané povinné předměty je třeba v indexu potvrdit nejpozději do zahájení výuky v letním semestru, tj. do 12. 2. 2024. Po tomto termínu již není možné povinné předměty dopisovat.
 • Kroužkové zápisy v tomto období nejsou zpřístupněny! Studenti si mohou na letní semestr upravit rozvrh povinných předmětů mimo kroužek, pokud jim to umožňuje volná kapacita rozvrhových akcí. 
 • Studenti, kteří si zapisují předmět bez výuky (tzn. mají výuku daného předmětu uznanou), si tento předmět nezapisují elektronickým zápisem (blokovali by kapacitu předmětu ostatním studentům). Zápis provedou prostřednictvím své studijní referentky (tzv. bez výuky) 
 • Při případných problémech se zápisem kontaktujte e-mailem vedoucí studijního oddělení.

Kontrola studia / zápis

Samozápis, kontrola studia

Kontrola studia pro rok 2024/2025 bude probíhat ve 2 etapách:

1. etapa probíhá elektronicky, tzv. "samozápisem" v termínu od 1. 9. 2024 do 15. 9. 2024. Studenti si provedou sami kontrolu zaevidovaných splněných studijních povinností ve STAGu a seznamu zapsaných předmětů na příští rok.

2. etapa: 

 • studenti, kteří vyhověli podmínkám elektronického samozápisu, se dostaví pro potvrzení splnění povinností v indexu na studijním oddělení vždy v úředních hodinách do 24. 10. 2024
 • studenti, kteří nevyhověli podmínkám elektronického samozápisu a musí se dostavit osobně na studijní oddělení ve zveřejněných termínech do 15. 9. 2024 takto:
  Termíny kontroly pro studenty bez provedenéno elektronického samozápisu: 
  • 2. 9. 2024: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
  • 3 9. 2024: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
  • 4. 9. 2024: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
  • 5. 9. 2024: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
  • 9. 9. 2024: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
  • 10. 9. 2024: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
  • 11. 9. 2024: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
  • 12. 9. 2024: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
 • studenti, kteří vyhoví podmínkám samozápisu, budou mít od 17. 9. 2024 přístupné na portálu v sekci Dokumenty potvrzení o studiu na nový akademický rok (.pdf)

Odpovědi na nejčastější otázky

Kdy může student elektronickou kontrolu (tzv. samozápis) a zápis do nového akademického roku provést?
Elektronickou kontrolu studia tzv. samozápis jsou studenti povinni vykonat v termínu od 1. 9. 2024 do 15. 9. 2024. K samozápisu student přistupuje:

 • pokud za uplynulý akademický rok 2023/2024 již nebude plnit žádné studijní povinnosti (tj. má všechny zápočty, kolokvia, zkoušky, které v daném roce splnil, evidovány ve STAGu - např. i zápočet za praxi - a další již nebude plnit) 
 • pokud má zapsaný rozvrh povinných předmětů na nový akademický rok 2024/2025 (viz zápis na rozvrhy předmětů dle příslušných pokynů).

Koho se samozápis týká?
Provedení samozápisu ve STAGu je povinné pro všechny studenty 2. a vyšších ročníků magisterských a navazujících magisterských studijních programů, kteří budou pokračovat ve studiu v následujícím akademickém roce, s výjimkou studentů, kteří již mají uzavřené studium a čekají pouze na státní zkoušky. K samozápisu nepřistupuje student, který z důvodu dřívějšího odjezdu na zahraniční stáž prováděl kontrolu studia osobně na studijním oddělení již v předtermínu. Studenti vyjíždějící na Erasmus+ po zahájení nového akademického roku 2024/2025 provedou samozápis podobně jako ostatní studenti. Pokud systém vyhodnotí, že student nemůže být zapsán do dalšího ročníku elektronickým samozápisem, musí se k zápisu dostavit osobně dle rozpisu studijního oddělení (viz níže) a zápis provede studijní referentka.

Co se během samozápisu kontroluje?
STAG během samozápisu provede automatickou kontrolu na počet splněných kreditů, na absolvování opakovaně zapsaných předmětů, zápis předmětů ve výši maximálně 90 kreditů atd. Student bude vyzván k potvrzení správností údajů v "zápisovém listu A za rok 2023/2024" (tj. přehled splněných předmětů za daný akademický rok) a k potvrzení správnosti údajů v "zápisovém listu B na rok 2024/2025" (tj. přehled zapsaných předmětů na nový akademický rok). 

Kde najdu aplikaci pro provedení samozápisu a jak samozápis probíhá?
Aplikaci je na Portále IS/STAG - karta Moje studium – Průběh studia. Student zvolí odkaz "Kontrola studijních výsledků a registrace do akademického roku" a je vyzván ke kontrole "zápisového listu A za rok 2023/2024" (tj. zkontroluje, zda má u všech absolvovaných předmětů za rok 2023/2024 správně evidován ve STAGu zápočet, kolokvium nebo známku, v případě nesrovnalostí samozápis přeruší a obrátí se na garantující pracoviště daného předmětu s žádostí o nápravu). Pokud údaje v zápisovém listu A souhlasí, student pokračuje v kontrole zápisového listu B na rok 2024/2025 (tj. zkontroluje, zda má ve STAGu zapsané všechny povinné předměty, které chce a může v následujícím akademickém roce studovat, pokud nalezne nesrovnalosti, samozápis přeruší, předměty si dopíše, případně kontaktuje studijní oddělení s žádostí). V případě souhlasu s evidovanými údaji ve STAGu student souhlas potvrdí zaškrtnutím čtverečku a klikne na tlačítko "Provést zápis do akademického roku". Po úspěšném průběhu kontrol je student zapsán na nový akademický rok a je třeba provést potvrzení kontroly studia do výkazu o studiu (indexu) na studijním oddělení nejpozději do 24. 10. 2024. 

Co mám dělat, když jsem nesplnil zkoušku z nějakého povinného předmětu, ale výuku mám uznanou (dostal jsem zápočet)?
Pokud jste nesplnil povinný předmět při prvním zápisu předmětu, požádejte e-mailem studijní referentku o opakovaný zápis nesplněného předmětu bez výuky (nebudete neblokovat místo v rozvrhu). Pokud jste nesplnil povinný předmět při opakovaném zápisu předmětu, musíte na studijním oddělení odevzdat žádost o udělení výjimky ze Studijního a zkušebního řádu. Po schválení výjimky vám studijní referentka předmět bez výuky sama zapíše, pokud výjimka nebude udělena, bude s vámi zahájeno řízení o ukončení studia. 

Když jsem se úspěšně elektronicky zapsal do dalšího akademického roku, musím se ještě dostavit na studijní oddělení osobně?
Po elektronickém samozápisu je třeba si nechat potvrdit kontrolu splněných povinností také do indexu, a to nejpozději do 24. 10. 2024 úředních hodinách studijního odělení. Proto se musí student (nebo pověřená osoba) dostavit na studijní oddělení s vyplněným výkazem o studiu (tj. zapíše si povinné předměty pro rok 2024/2025 do indexu) a odevzdá vytištěný a podepsaný "zápisový list A za rok 2023/2024" a "zápisový list B pro rok 2024/2025". V indexu by měly být dopsány i všechny on line splněné studijní povinnostiPovinně volitelné nebo volitelné předměty na nový akademický rok si může student zapisovat do indexu i po provedené kontrole studia (tj. za razítko v indexu). 

Co mám dělat, pokud systém vyhodnotí, že se sám nemohu do dalšího roku zapsat?
Pokud některá z kontrol samozápisu vyhodnotí, že se student nemůže sám zapsat, je nutné provést zápis osobně na studijním oddělení. Student se dostaví  v některém z uvedených termínů přinese si vytištěný a podepsaný "zápisový list A za rok 2023/2024" a "zápisový list B pro rok 2024/2025" a výkaz o studiu (index) se zapsanými předměty na rok 2024/2025. 

Termíny kontroly pro studenty bez provedenéno elektronického samozápisu: 

 • 4. 9. 2024: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
 • 5. 9. 2024: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
 • 6. 9. 2024: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
 • 7. 9. 2024: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
 • 11. 9. 2024: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
 • 12. 9. 2024: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
 • 13. 9. 2024: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
 • 14. 9. 2024: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod

Do kdy mohu skládat zkoušky (nebo jiné povinnosti) za rok 2023/2024?
Mezní termín pro složení studijních povinností za akademický rok 2023/2024 je 6. 9. 2024. Splněné povinnosti by měly být zaevidovány ve STAGu nejpozději 7. 9. 2024 v 15.00 hod.

Jak si mohu dodatečně ve STAGu vytisknout zápisový list A na rok 2023/2024?
Na portále https://stag.upol.cz/ , odkaz "Průběh studia" v portletu "Plnění předmětů S010..." zvolte rok 2023/2024. Potom se vám pod seznamem předmětů nabídne správný zápisový list A na rok 2023/2024. 

Index pro kontrolu studia

Nevíte, jak správně vyplnit index před kontrolou studia?
Stáhněte si vzory pro správné vyplnění indexu, zapisujete-li všechny povinné předměty daného ročníku. Pokud jste nějaký povinný předmět v předcházejícím roce neabsolvovali, zapisujete ho do indexu na nový akademický rok opakovaně.

Průběžná kontrola splněných předmětů

Splnění studijních povinností je zaznamenáváno do výkazu o studiu (index) a elektronické evidence IS/STAG (nejpozději do 3 pracovních dnů od splnění). Pro správný průběh kontroly studia za předcházející akademický rok je nutná průběžná kontrola údajů ve STAGu samotnými studenty (odkaz Moje studium, Známky a zápočty). V případě zjištění nesrovnalostí je třeba neprodleně upozornit sekretářku (příp. vyučujícího) garantujícího pracoviště a žádat nápravu.

Doplňující zápis předmětů

Doplňující zápis povinných předmětů po stanoveném termínu kontroly studia (např. v případě splnění prerekvizit v průběhu akademického roku) je možný nejpozději do zahájení výuky letního semestru, tj. do 12. 2. 2024. Po tomto datu již nelze povinné předměty na akademický rok 2023/2024 dopisovat. Vždy je třeba dozapsané povinné předměty potvrdit na studijním oddělení (a odevzdat nový zápisový list B).

Doplňující zápis nepovinných předmětů po provedené kontrole studia je možný kdykoliv v průběhu akademického roku, tento tzn. dozápis nepovinných předmětů studenti na studijní oddělení nehlásí.

Státní závěrečné zkoušky

Veřejné zdravotnictví

Volitelné předměty

Zápisy volitelných předmětů z ostatních fakult UP

Směrnice děkana LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci, článek 6, odst. 6: 
"Z volitelných předmětů uvedených ve studijních programech ostatních fakult Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen ,,UP") nebo v celouniverzitní nabídce je možné zapsat pouze předměty uvedené na úřední desce LF UP pro příslušný akademický rok."

 • V akademickém roce 2023/2024 byly pro studenty prezenčních magisterských programů v českém jazyce do celouniverzitní nabídky zařazeny tyto předměty:
 1. KAS/ATLF1 - Atletika pro všechny LF 1
 2. KAS/BALF1 - Basketbal pro LF 1
 3. KAS/BALF2 - Basketbal pro LF 2
 4. KAS/FLF1 - Florbal pro LF 1
 5. KAS/FOLF2 - Fotbal pro LF 2
 6. KAS/FTLF1 - Funkční trénink LF 1 - pro začátečníky 
 7. KAS/FTLF2 - Funkční tréning pro LF2 - pro začátečníky
 8. KAS/FTLF3 - Funkční trénink LF 3 - pro pokročilé 
 9. KAS/FTLF4 - Funkční tréning pro LF4 - pro pokročilé
 10. KAS/KALF1 - Kondiční aerobik pro LF
 11. KAS/KKLF1 - Kondiční kulturistika pro LF 1 
 12. KAS/MGLF1 - Moderní gymnastika pro LF 1 
 13. KAS/MTLF1 - Skoky z malé trampolíny pro LF 1 
 14. KAS/MTLF2 - Skoky z malé trampolíny pro LF 2
 15. KAS/PILF1 - Pilates pro LF 1 
 16. KAS/PILF2 - Pilates pro LF2 
 17. KAS/PLF2 - Plavání pro LF 2 
 18. KAS/TALF1 - Taneční aktivity s hudbou LF 1
 19. KAS/VOLF1 - Volejbal pro LF 1 
 20. KAS/VOLF2 - Volejbal pro LF2
 21. KAS/ZGLF1 - Základní gymnastika pro LF 1 
 22. KAS/JULF1 - Judo pro LF 1 
 23. KAS/FLF2 - Florbal pro LF 2

           Student studující v českém magisterském programu může za celé studium absolvovat jeden předmět v zimním semestru a jeden předmět v letním semestru z výše uvedené nabídky.


 • V akademickém roce 2022/2023 byly pro studenty prezenčních magisterských programů v českém jazyce do celouniverzitní nabídky zařazeny tyto předměty:
 1. KAS/ATLF1 - Atletika pro všechny LF 1
 2. KAS/BALF1 - Basketbal pro LF 1
 3. KAS/BALF2 - Basketbal pro LF 2
 4. KAS/FLF1 - Florbal pro LF 1
 5. KAS/FOLF2 - Fotbal pro LF 2
 6. KAS/FTLF1 - Funkční trénink LF 1 - pro začátečníky 
 7. KAS/FTLF2 - Funkční tréning pro LF2 - pro začátečníky
 8. KAS/FTLF3 - Funkční trénink LF 3 - pro pokročilé 
 9. KAS/FTLF4 - Funkční tréning pro LF4 - pro pokročilé
 10. KAS/KALF1 - Kondiční aerobik pro LF
 11. KAS/KKLF1 - Kondiční kulturistika pro LF 1 
 12. KAS/MGLF1 - Moderní gymnastika pro LF 1 
 13. KAS/MTLF1 - Skoky z malé trampolíny pro LF 1 
 14. KAS/MTLF2 - Skoky z malé trampolíny pro LF 2
 15. KAS/PILF1 - Pilates pro LF 1 
 16. KAS/PILF2 - Pilates pro LF2 
 17. KAS/PLF2 - Plavání pro LF 2 
 18. KAS/TALF1 - Taneční aktivity s hudbou LF 1
 19. KAS/VOLF1 - Volejbal pro LF 1 
 20. KAS/VOLF2 - Volejbal pro LF2
 21. KAS/ZGLF1 - Základní gymnastika pro LF 1 
 22. KAS/JULF1 - Judo pro LF 1 
 23. KAS/FLF2 - Florbal pro LF 2
  Student studující v českém magisterském programu může za celé studium absolvovat jeden předmět v zimním semestru a jeden předmět v letním semestru z výše uvedené nabídky.
 • V akademickém roce 2021/2022 byly pro studenty prezenčních magisterských programů v českém jazyce do celouniverzitní nabídky zařazeny tyto předměty:
 1. KAS/ATLF1 - Atletika pro všechny LF 1
 2. KAS/BALF1 - Basketbal pro LF 1
 3. KAS/BALF2 - Basketbal pro LF 2
 4. KAS/FLF1 - Florbal pro LF 1
 5. KAS/FOLF2 - Fotbal pro LF 2
 6. KAS/FTLF1 - Funkční trénink LF 1 - pro začátečníky 
 7. KAS/FTLF2 - Funkční tréning pro LF2 - pro začátečníky
 8. KAS/FTLF3 - Funkční trénink LF 3 - pro pokročilé 
 9. KAS/FTLF4 - Funkční tréning pro LF4 - pro pokročilé
 10. KAS/KALF1 - Kondiční aerobik pro LF
 11. KAS/KKLF1 - Kondiční kulturistika pro LF 1 
 12. KAS/MGLF1 - Moderní gymnastika pro LF 1 
 13. KAS/MTLF1 - Skoky z malé trampolíny pro LF 1 
 14. KAS/MTLF2 - Skoky z malé trampolíny pro LF 2
 15. KAS/PILF1 - Pilates pro LF 1 
 16. KAS/PILF2 - Pilates pro LF2 
 17. KAS/PLF2 - Plavání pro LF 2 
 18. KAS/TALF1 - Taneční aktivity s hudbou LF 1
 19. KAS/VOLF1 - Volejbal pro LF 1 
 20. KAS/VOLF2 - Volejbal pro LF2
 21. KAS/ZGLF1 - Základní gymnastika pro LF 1 
 22. KAS/JULF1 - Judo pro LF 1 
 23. KAS/FLF2 - Florbal pro LF 2
  Student studující v českém magisterském programu může za celé studium absolvovat jeden předmět v zimním semestru a jeden předmět v letním semestru z výše uvedené nabídky.
 • V akademickém roce 2020/2021 byly pro studenty prezenčních magisterských programů v českém jazyce do celouniverzitní nabídky zařazeny tyto předměty:
 1. KAS/ATLF1 - Atletika pro všechny LF 1
 2. KAS/BALF1 - Basketbal pro LF 1
 3. KAS/BALF2 - Basketbal pro LF 2
 4. KAS/FLF1 - Florbal pro LF 1
 5. KAS/FOLF2 - Fotbal pro LF 2
 6. KAS/FTLF1 - Funkční trénink LF 1 - pro začátečníky 
 7. KAS/FTLF2 - Funkční tréning pro LF2 - pro začátečníky
 8. KAS/FTLF3 - Funkční trénink LF 3 - pro pokročilé 
 9. KAS/FTLF4 - Funkční tréning pro LF4 - pro pokročilé
 10. KAS/KALF1 - Kondiční aerobik pro LF
 11. KAS/KKLF1 - Kondiční kulturistika pro LF 1 
 12. KAS/MGLF1 - Moderní gymnastika pro LF 1 
 13. KAS/MTLF1 - Skoky z malé trampolíny pro LF 1 
 14. KAS/MTLF2 - Skoky z malé trampolíny pro LF 2
 15. KAS/PILF1 - Pilates pro LF 1 
 16. KAS/PILF2 - Pilates pro LF2 
 17. KAS/PLF2 - Plavání pro LF 2 
 18. KAS/TALF1 - Taneční aktivity s hudbou LF 1
 19. KAS/VOLF1 - Volejbal pro LF 1 
 20. KAS/VOLF2 - Volejbal pro LF2
 21. KAS/ZGLF1 - Základní gymnastika pro LF 1 
 22. KAS/JULF1 - Judo pro LF 1 
 23. KAS/FLF2 - Florbal pro LF 2
  Student studující v českém magisterském programu může za celé studium absolvovat jeden předmět v zimním semestru a jeden předmět v letním semestru z výše uvedené nabídky.

Studenti plánující výjezd v rámci ERASMUS+ mohou v roce 2020/2021 absolvovat předměty:

 1. CJV/ICEN - Interkulturní komunikace v angličtině
 2. CJV/ICDE - Interkulturní komunikace v němčině
 3. CJV/ICFR - Interkulturní komunikace ve francouzštině
 4. CJV/ICES - Interkulturní komunikace ve španělštině

 • V akademickém roce 2019/2020 byly pro studenty prezenčních magisterských programů v českém jazyce do celouniverzitní nabídky zařazeny tyto předměty:
 1. KAS/VOLF1 - Volejbal pro LF 1 
 2. KAS/FLF1 - Florbal pro LF 1
 3. KAS/BALF1 - Basketbal pro LF 1
 4. KAS/PLF1 - Plavání pro LF 1 
 5. KAS/JULF1 - Judo pro LF 1 
 6. KAS/KKLF1 - Kondiční kulturistika pro LF 1 
 7. KAS/MTLF1 - Skoky z malé trampolíny pro LF 1 
 8. KAS/ZGLF1 - Základní gymnastika pro LF 1 
 9. KAS/FTLF1 - Funkční trénink LF 1 - pro začátečníky 
 10. KAS/FTLF3 - Funkční trénink LF 3 - pro pokročilé 
 11. KAS/PILF1 - Pilates pro LF 1 
 12. KAS/MGLF1 - Moderní gymnastika pro LF 1 
 13. KAS/ATLF1 - Atletika pro všechny LF 1
 14. KAS/KALF1 - Kondiční aerobik pro LF
 15. KAS/TALF1 - Taneční aktivity s hudbou LF 1
 16. KAS/VGLF1 - Všeobecná gymnastika pro LF 1
 17. KAS/BALF2 - Basketbal pro LF 2
 18. KAS/FLF2 - Florbal pro LF 2
 19. KAS/FOLF2 - Fotbal pro LF 2
 20. KAS/FTLF2 - Funkční tréning pro LF2 - pro začátečníky
 21. KAS/FTLF4 - Funkční tréning pro LF4 - pro pokročilé
 22. KAS/MTLF2 - Skoky z malé trampolíny pro LF 2
 23. KAS/PILF2 - Pilates pro LF2
 24. KAS/VOLF2 - Volejbal pro LF2
 25. KAS/PILF2 - Pilates pro LF2 
  Student studující v českém magisterském programu může za celé studium absolvovat jeden předmět v zimním semestru a jeden předmět v letním semestru z výše uvedené nabídky.

 • V akademickém roce 2018/2019 nebyl do nabídky zařazen žádný předmět.
 • V akademickém roce 2017/2018 nebyl do nabídky zařazen žádný předmět.
 • V akademickém roce 2016/2017 nebyl do nabídky zařazen žádný předmět.

Zahájená habilitační řízení

MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., FEBU

MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., FEBU – lékař, zástupce přednosty pro vědu a výzkum Urologické kliniky LF UP a FNOL

datum zahájení: 20. 1. 2023

obor: Urologie

habilitační práce: „PerFix. Chirurgická metoda fixace peritonea k prevenci vzniku lymfokél při provádění roboticky asistované radikální prostatektomie s rozšířenou pánevní lymfadenektomií“

návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:

1. Chirurgická léčba karcinomu prostaty

2. Možnosti ovlivnění močové inkontinence při provádění radikální prostatektomie

3. Chirurgická léčba lokalizovaného karcinomu ledviny

habilitační komise ve složení:

předseda:

prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc., FCMA – Urologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze

členové:

prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. – Urologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA – Urologická klinika LF UK Plzeň

doc. MUDr. František Záťura, Ph.D. – Urologická klinika LF UP Olomouc

doc. MUDr. Michal Staník, Ph.D. – Klinika operační onkologie LF MU Brno, Oddělení urologické onkologie MOÚ Brno

Návrh přednášky na odborném fóru: Přednáška na odborném fóru na téma "Radikální vs. parciální nefrektomie u pacientů s RCC" bude přednesena v rámci XXI. pracovní konference lékařů a sester III. interní kliniky LF UP a FN Olomouc, dne 19. 4. 2023 od 9:00. Místo konání: Clarion Congress Hotel Olomouc.

 

MUDr. Radek Mounajjed, DDS, Ph.D., FAP

MUDr. Radek Mounajjed, DDS, Ph.D., FAP – odborný pracovník Kliniky zubního lékařství LF UP a FNOL

datum zahájení: 9. 9. 2022

obor: Stomatologie

habilitační práce: „Problematika a úskalí dentální keramiky“

návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:

1. Problematika fixace celokeramických náhrad

2. Estetické vlastnosti keramických náhrad

3. Změna myšlení v přístupu k dentální keramice

habilitační komise ve složení:

předseda:

prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc.                         – Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LF UP a FNOL

členové:

prof. MUDr. Jana Dušková, MBA, DrSc.        – Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

doc. MUDr. Jakub Suchánek, PhD.                 – Stomatologická klinika LF UK  a FNHK

doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD.                   – Klinika ortodoncie, regeneratívnej a forenznej stomatológie LFUK a Sangre Azul

doc. MUDr. Silvia Timková, PhD.                  – I. stomatologická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice

 

Návrh přednášky na odborném fóru: Přednáška na téma „Přínos pracovního modelu u digitálního work-flow“ bude přednesena dne 20. 6. 2023 od 14 hodin v přednáškové místnosti Kliniky zubního lékařství LF UP a FNOL.

 

MUDr. PharmDr. Lenka Bartošíková, Ph.D.

MUDr. PharmDr. Lenka Bartošíková, Ph.D. – odborná asistentka, pověřená vedením Ústavu fyziologie LF UP

datum zahájení: 23. 2. 2023

obor: Lékařská farmakologie

habilitační práce: „Antioxidační a kardioprotektivní účinek vybraných látek v preklinickém experimentu“

návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:

1. Antioxidační a kardioprotektivní účinek vybraných látek v preklinickém experimentu

2. Antioxidační a kardioprotektivní účinek vybraných látek za uměle navozených patologických stavů

3. Testování vybraných látek za stavu ischemicko-reperfuzního poškození

habilitační komise ve složení:

předseda:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.– Ústav farmakologie LF UP a FNOL

členové:

prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.     – Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK v Bratislave  

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.          – Ústav farmakológie Jesseniova lekárska fakulta v Martine, UK v Bratislave

Prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.   – Ústav farmakologie LF UP a FNOL

doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc.          – II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Návrh přednášky na odborném fóru: přednáška na téma "Testování vybraných látek za stavu ischemicko-reperfuzního poškození" bude přednesena v rámci Přednáškového večera Spolku lékařů ČLS JEP dne 3. 5. 2023 od 16:00, malá pravá posluchárna Teoretických ústavů LF UP v Olomouci.

 

MUDr. Jan Schovánek, Ph.D.

MUDr. Jan Schovánek, Ph.D. – lékař III. interní kliniky – nefrologické, revmatologické a endokrinologické LF UP a FNOL

datum zahájení: 23. 2. 2023

obor: Vnitřní nemoci

habilitační práce: „Endokrinní orbitopatie“

návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:

1. Současné možnosti farmakoterapie endokrinní orbitopatie

2. Doporučené postupy v diagnostice, léčbě a sledování pacientů s akromegalií

3. Osteoporóza při endokrinním onemocnění se zaměřením na panhypopituitarismus

habilitační komise ve složení:

předseda:

prof.  MUDr. Josef Zadražil, CSc. – III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FNOL

členové: 

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin – I. interní klinika JLF UK a FN v Martine

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c. – Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK a FN v Hradci Králové

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. – II. interní klinika, LF MU a FN u sv. Anny v Brně

prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC – Interní a kardiologická klinika, LF OU a FN Ostrava

Návrh přednášky na odborném fóru: Přednáška na téma "Incidentalomy nadledvin" bude přednesena v rámci XXI. pracovní konference lékařů a sester III. interní kliniky LF UP a FN Olomouc, blok Endokrinologie a diabetologie, dne 19.4.2023 v čase 12:30-13:55. Místo konání: Clarion Congress Hotel Olomouc.  

MUDr. Lubomír Tulinský, Ph.D.

MUDr. Lubomír Tulinský, Ph.D. – lékař, odborný asistent Katedry chirurgických oborů a Chirurgické kliniky LF OU a FN Ostrava

datum zahájení: 21. 1. 2023

obor: Chirurgie

habilitační práce: „Mediastinální lymfadenektomie u plicních resekcí prováděných uniportálním torakoskopickým přístupem“

návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:

1. Medistinální lymfadenenktomie u plicních resekcí prováděných uniportálním torakoskopickým přístupem

2. Křivka učení uniportálního torakoskopického přístupu v chirurgii karcinomu plic

3. Miniinvazivní chirurgie v léčbě pacientů s karcinomem plic

habilitační komise ve složení:

předseda:

prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.                   – I. chirurgická klinika LF UP a FNOL

členové:

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.                       –  Chirurgická klinika LF MU a FN Brno

doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D LL.M.     – I. chirurgická klinika LF UP a FNOL

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D                   – III. chirurgická klinika 1.LF UK a FN Praha Motol

doc. MUDr. Igor Penka, CSc.                           – I. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Návrh přednášky na odborném fóru: Návrh přednášky na odborném fóru: přednáška na téma „Miniinvazivní přístupy v hrudní chirurgii“ bude přednesena dne 10. 5. 2023 v rámci Přednáškového večera Spolku lékařů od 16:00 v budově Teoretických ústavů LF UP v Olomouci.

MUDr. Martin Havel, Ph.D., MBA

MUDr. Martin Havel, Ph.D., MBA – lékař, pověřený vedením Kliniky nukleární medicíny LF OU a FN Ostrava

datum zahájení: 4. 4. 2023

obor: Nukleární medicína

habilitační práce: „Pokroky v zobrazování jednofotonovou emisní tomografií (SPECT) - hybridní SPECT/CT a dedikované kardiologické kamery“

návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:

1. SPECT/CT v plánování a hodnocení efektu terapie

2. Využití hybridních metod v nukleární kardiologii

3. Hybridní vyšetření PET/CT a SPECT/CT u mnohočetného myelomu

habilitační komise ve složení:

předseda:

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.   – Radiologická klinika LF UP a FNOL

členové:

prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.               – Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol v Praze

prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc.         – Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN v Praze

doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc.                – Oddělení nukleární medicíny a PET centrum Nemocnice v Jihlavě   

doc. MUDr. Otto Lang, Ph.D.               – Klinika nukleární medicíny 3. LF a FNKV v Praze

 

Přednáška na téma „Hybridní metody a kvantitativní hodnocení v nukleární medicíně“ bude přednesena v rámci Přednáškového večera Spolku lékařů ČLF JEP v Olomouci dne 4. 10. 2023 od 16:00 v budově Teoretických ústavů LF UP v Olomouci.

MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.

MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D. – lékařka, odborná asistentka Stomatologické kliniky 3. LF UK a FNKV Praha

datum zahájení: 24. 3. 2023

obor: Stomatologie

habilitační práce: „Ortodontická léčba pacientů s rozštěpem“

návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:

1. Ortodontická léčba pseudoprogenie u pacientů s rozštěpem

2. Ortodontická léčba pacientů s rozštěpem v předškolním věku

3. Ortodontická léčba pacientů s rozštěpem dle věku

habilitační komise ve složení:

předseda:

prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS – Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

členové:

doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.          – Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.     – Stomatologická klinika LF UK a FN v Plzni

doc. MUDr. et MUDr. Richard Pink, Ph.D.     – Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FNOL

doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.      – Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FNOL

Návrh přednášky na odborném fóru: Přednáška na téma „Léčebný protokol pacientů s rozštěpem“ bude přednesena dne 15. 6. 2023 od 14 hodin v přednáškové místnosti Kliniky zubního lékařství LF UP a FNOL.

 

Ing. Kateřina Smešný Trtková, CSc.

Ing. Kateřina Smešný Trtková, CSc. – vědecká pracovnice v oboru medicíny a farmacie Ústavu klinické a molekulární patologie LF UP a FNOL

datum zahájení: 16. 6. 2023

obor: Lékařská biologie

habilitační práce: „Epigenetické mechanismy ovlivňující vznik a progresi nádoru prostaty a mnohočetného myelomu“

návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:

1. Zastoupení koregulačních proteinů v komplexu s androgenovým receptorem u nádorových buněk prostaty ovlivněných inhibitorem histonových deacetyláz

2. Expresní profil androgenového receptoru u nádorových buněk prostaty ovlivněných inhibitory histonových deacetyláz a DNA metyltransferáz

3. Nadorové mikroprostředí a interleukin-6 souvisí s mechanismem metylace/demetylace u buněk myelomových linií

habilitační komise ve složení:

předseda:

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.          – Biologický ústav LF MU

 

členové:

Doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.    – Ústav biologie LF UP v Olomouci

doc. MUDr. Michal Staník, Ph.D.         – Klinika operační onkologie LF MU a MOÚ Brno

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.          – Klinika hematoonkologie LF OU a FN Ostrava

prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.      – Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK

   a ÚHKT Praha

 

Přednáška na odborném fóru: přednáška na téma: „Nádorové mikroprostředí a interleukin-6 souvisí s mechanismem metylace/demetylace u buněk myelomových linií“ bude přednesena dne 29. 11. 2023 od 16:00 v  rámci Přednáškového večera spolku lékařů JEP v budově Teoretických ústavů LF UP v Olomouci.

MUDr. Samuel Genzor, Ph.D.

MUDr. Samuel Genzor, Ph.D. – zástupce přednosty po výuku v AJ, lékař Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FNOL

datum zahájení: 28. 6. 2023

obor: Vnitřní nemoci

habilitační práce: „Výzvy respirační medicíny po roce 2020“

návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:

1. Výzvy respirační medicíny po roce 2020

2. Poruchy dýchání ve spánku – mezioborové přesahy

3. Covid-19 a jeho dopady na oblast respirační medicíny

habilitační komise ve složení:

předseda:

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.            – Onkologická klinika LF UP a FNOL  

 

členové:

prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.              – Dětská klinika LF UP a FNOL

prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.                    – Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU a  FN Brno

prof. MUDr. Jana Skřičková, Ph.D.                  – Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno

doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.                        – Oddelenie pneumológie a ftizeologie NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy Slovensko                           

Návrh přednášky na odborném fóru: Přednáška na téma: „Syndrom obstrukční spánkové apnoe - stav poznání v roce 2023“ bude přednesena dne 13. 12. 2023 od 16:00 hodin v  rámci Přednáškového večera spolku lékařů JEP v budově Teoretických ústavů LF UP v Olomouci.

MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D. – lékař Neurologické kliniky FNO a Katedry klinických neurověd LF OU Ostrava

datum zahájení: 3. 7. 2023

obor: Neurologie

habilitační práce: „Roztroušená skleróza v období těhotenství a kojení, možnosti monitoringu výsledků terapie“

návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:

1. Roztroušená skleróza v období těhotenství a kojení

2. Klinické a radiologické možnosti monitoringu léčby roztroušené sklerózy

3. Biomarkery u roztroušené sklerózy

habilitační komise ve složení:

předseda:

prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.                             – Neurologická klinika LF UP a FNOL

členové:

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.                          – Ústav klinické genetiky LF UP a FNOL

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.                                      – Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN v Hradci Králové

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, PhD., FESO, FEAN   – Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice

doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.                               – Neurologická klinika JLF UK a UN v Martine

  

 

 

Návrh přednášky na odborném fóru: Přednáška na téma: „Léčba maligního průběhu roztroušené sklerózy vysokodávkovanou imunoablací s transplantací autologních hematopoetických buněk“ bude přednesena ve středu dne 6. 12. 2023 ve 14:00 hodin v historické posluchárně Neurologické kliniky LF UP a FNOL v rámci klinického semináře „Demylinizační odpoledne“.

PharmDr. Miloš Petřík, Ph.D.

PharmDr. Miloš Petřík, Ph.D. – odborný asistent Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP a FNOL

datum zahájení: 3. 8. 2023

obor: Lékařská farmakologie

habilitační práce: Siderofory a jejich využití v nukleární medicíně

návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:

1. Radioaktivně značené siderofory pro molekulární zobrazování infekcí

2. Preklinický vývoj radiodiagnostik infekčních a nádorových onemocnění na bázi sideroforů

3. Využití sideroforů a jejich analogů pro aplikace v nukleární medicíně

habilitační komise ve složení:

předseda:

prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.    – Ústav farmakologie LF UP v Olomouci

členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. – Ústav farmakologie LF UP v Olomouci

prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.         – Katedra farmakologie a toxikologie FaF UK Hradec Králové

doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.,       – Oddělení nukleární medicíny, Masarykův onkologický ústav

doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.      – Ústav farmakologie 2. LF UK Praha

 

Návrh přednášky na odborném fóru: přednáška na téma „Diagnostika infekcí pomocí radioaktivně značených sideroforů“ bude přednesena dne 28. 2. 2024 od 16:00 v  rámci Přednáškového večera spolku lékařů JEP v budově Teoretických ústavů LF UP v Olomouci.

 

 

MUDr. Igor Hartmann, Ph.D.

MUDr. Igor Hartmann, Ph.D. – odborný asistent, pověřený vedením Urologické kliniky LF UP a FNOL

datum zahájení: 1. 12. 2023

obor: Urologie

habilitační práce: „Role adrenalektomie v řešení chorob nadledvin“

návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:

1. Adrenalektomie pro unilaterální hyperaldosteronizmus

2. Laparoskopická adrenalektomie

3. Role adrenalektomie při řešení chorob nadledvin

habilitační komise ve složení:

předseda:

prof. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.                          – Urologická klinika FN  Ostrava

členové:

prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc.                     – Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.               – Urologická klinika 3. LF UK a FTN Praha

prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.                    – Urologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.                    – Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Návrh přednášky na odborném fóru: přednáška na téma „Výsledky jednostranné adrenalektomie pro hyperaldosteronizmusbude přednesena dne 10. 4. 2024 od 16:00 hodin v  rámci Přednáškového večera spolku lékařů JEP v budově Teoretických ústavů LF UP v Olomouci.

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

doc. MUDr. Tomáš Skála, Ph.D., FESC

doc. MUDr. Tomáš Skála, Ph.D., FESC – lékař I. interní kliniky – kardiologické LF UP a FNOL

datum zahájení: 20. 12. 2022

obor: Kardiologie

přednáška na téma: „Současné možnosti a vize do budoucna v detekci a léčbě fibrilace síní“

doporučující dopisy:

prof. MUDr. Robert Hatala, CSc, FESC, FACC – Klinika kardiológie a angilógie NÚSCCH, LF SZU Bratislava

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC – Kardiocentrum a Klinika kardiologie IKEM

prof.MUDr. Aleš Linhart, DrSc, FESC, FCMA – II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha

komise ve složení:

předseda:

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC – Kardiocentrum a Klinika kardiologie IKEM

členové:

prof. MUDr. Robert Hatala, CSc, FESC, FACC – Klinika kardiológie a angilógie NÚSCCH, LF SZU Bratislava

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC – I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FNUSA                                        

prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. – II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha                      

doc. MUDr. Petr Heinc, PhD., FESC – I. interní klinika – kardiologická LF UP a FNOL        

doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D.

doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D. – přednosta Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno, lékař Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FNOL

datum zahájení: 28. 3. 2023

obor: Vnitřní nemoci

přednáška na téma: „Nové bronchologické metody v diagnostice a terapii karcinomu plic“

doporučující dopisy:

prof. Jean Bosquet, MD, Ph.D. - Département de pneumologie et addictologie, Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. - Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno

prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC, FEFIM - Interní a kardiologická klinika LF OU a FN Ostrava

komise ve složení:

předseda:

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. - III. interní klinika LF UP a FNOL

členové:

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. - 1. interní kardioangiologická klinika LF MU a FNUSA Brno

prof. MUDr. Miroslav Marel, CSc.- Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Praha Motol

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. - Chirurgická klinika LF MU a FN Brno 

prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D. - Dětská klinika LF UP a FNOL

doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., MHA, LL.M

doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., MHA, LL.M. – přednosta I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL

datum zahájení: 20. 4. 2023

obor: Chirurgie

přednáška na téma: „Chirurgická léčba peritoneální karcinomatózy - historie, současnost, budoucnost“

doporučující dopisy:

prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D. - Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni

prof. Dr. med. Beate Rau, MBA, FEBS - Chirurgische Klinik, Charité-Universitätsmedizin Berlin

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. - Klinika operační onkologie, oddělení chirurgické onkologie, Masarykův onkologický ústav v Brně

komise ve složení:

předseda:       

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.           – Chirurgická klinika LF MU a FN Brno

 

členové:                     

prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.     – Chirurgické oddělení, Nemocnica Bory - Penta Hospitals Bratislava

prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.        – Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.        – I. chirurgická klinika 1.LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.      – III. chirurgická klinika 1.LF UK a FN Motol v Praze

 

doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.

doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D. – zástupce přednosty pro lékařskou péči, docent II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické LF UP a FNOL

datum zahájení: 14. 8. 2023

obor: Vnitřní nemoci

přednáška na téma: „Luminální a extraluminální expanze terapeutické digestivní endoskopie“

doporučující dopisy:

prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. – Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D. – II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

prof. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D. – II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

komise ve složení:

předseda:

prof. MUDr. David Karásek, Ph.D.       – III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FNOL  

členové:

prof. MUDr. Marie Černá, Ph.D.          – Radiologická klinika LF UP a FNOL

prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D. – II. interní klinika LF UK a FN v Hradci Králové

prof. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D.    – Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha

prof. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.           – Klinika hepatogastroenterologie IKEM, Praha

doc. PharmDr. Aleš Tichý, Ph.D.

doc. PharmDr. Aleš Tichý, Ph.D. – zástupce vedoucího katedry radiobiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové

datum zahájení: 6. 12. 2023

obor: Lékařská biofyzika

přednáška na téma: „Současné přístupy v biologické dozimetrii

doporučující dopisy:

prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D. – Katedra radiační onkologie IPVZ, Oddělení klinické a radiační onkologie, Pardubická nemocnice

prof. Dr. med. Msc. Michael Abend – Bundeswehr Institut für Radiobiologie, München

komise ve složení:

předsedkyně:

prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.         – Ústav lékařské biofyziky LF UP v Olomouci

členové:

prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.            – Ústav biofyziky 2. LF UK v Praze

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.   – Radiologická klinika LF UP a FNOL  

prof. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.            – Ústav lékařské biofyziky LF UK v Hradci Králové

prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.   – Biofyzikální ústav LF MU v Brně

Formuláře ke stažení

Po přihlášení na portál UP v sekci ELF / FORMULÁŘE) lze využívat online žádosti (např. žádosti o změnu bankovního účtu, změnu zdravotní pojišťovny, změnu akademického titulu, změnu rodinného stavu, změnu počtu dětí apod.), které jsou připraveny zaměstnanci na míru (tj. s vyplněnými osobními údaji i osobním číslem) k vytištění a odevzdání (či uložení a odeslání) na personální oddělení dané organizační jednotky.
K dispozici jsou zde formuláře "Dovolená", "Výkaz práce" (= Evidence docházky zaměstnance) – veškeré údaje jsou vyplněny automaticky, stačí pouze zkontrolovat a vytisknout.
Poznámka: Formulář "Výkaz práce" je propojen s formulářem "Dovolená", zadané termíny dovolené se tak zobrazí i ve "Výkazu práce" (tj. docházce). Před prvním vyplněním je třeba zadat rozvrh pracovní doby.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)