SVOČ

Studentské vědecké síly se podílejí na vědecké činnosti ústavů a klinik Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Po vypsání konkurzu na řešení vědecko-výzkumných projektů jsou na základě přihlášek studentů podaných na příslušných pracovištích předloženi ke schválení děkanovi LF UP tzv. řešitelé projektů (viz Směrnice děkana LF UP k vědecké a pedagogické činnosti LF). Studenti pracující jako studentské vědecké síly obdrží stipendium ve výši 2000 Kč za akademický rok v souladu se Směrnicí děkana LF UP ke Stipendijnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci.

Kontaktní osoba:
Mgr. Hana Slováková

Referát pro vědu a výzkum
Tel: 585 632 062

Email: hana.slovakova@upol.cz 

Pravidla SVOČ

 1. Každé pracoviště vypisuje místa pro SVOČ v maximálním počtu 10 studentů na pracoviště.
 2. Jedno téma mohou řešit maximálně dva studenti studijního programu Všeobecné lékařství nebo General Medicine. Pro studijní program Zubní lékařství mohou být maximálně tři studenti na jedno téma.
 3. Přihlášky na konkrétní vypsané téma práce pro SVOČ odevzdají studenti na sekretariát ústavu/kliniky nejpozději do 31. 7. 2024. Po schválení přednostou, po kontrole počtu studentů a témat odnese nebo pošle asistentka ústavu/kliniky všechny přihlášky najednou na děkanát LF UP Mgr. Haně Slovákové.
 4. Jeden student se smí přihlásit na maximálně jedno téma. Pokud student pokračuje na své práci v dalším akademickém roce, musí znovu vyplnit přihlášku.
 5. Pro zájemce je připraven předmět „Zvýšení kompetencí řešitelů SVOČ“. Je určen zejména studentům, kteří realizují SVOČ poprvé.
 6. Termín konference je úterý 29. 4. 2025.
 7. Abstrakta a postery budou přijímány POUZE současně (v jednom mailu!) a POUZE v týdnu 3. - 7. 3. 2025 na adrese hana.slovakova@upol.czOdesílatelem MUSÍ být student (nikoliv školitel). Při nedodržení těchto základních podmínek, nebude jeho práce pro daný akademický rok zařazena do sborníku abstraktů a ani do programu prezentací na konferenci.
 8. Formální úprava abstraktů a posterů je uvedena v dokumentech umístěných na webových stránkách LF UP v sekci SVOČ a musí být beze zbytku dodržena, jinak téma nebude přijato k prezentaci.
 9. Téma nebo školitele v rámci jednoho pracoviště lze změnit prostřednictvím žádosti zaslané e-mailem do 19. 1. 2025 společně s dostatečným vysvětlením na adresu hana.slovakova@upol.cz a lze ji považovat za schválenou až po písemném (e-mail) potvrzení. Školitel musí být vždy uveden v kopii a student musí mít zajištěn jeho souhlas.
 10. V případě, že je téma zadané v češtině, musí být i práce odevzdána v češtině. V případě, že je téma zadané v angličtině, musí být i práce odevzdána v angličtině. Žádný jiný jazyk není přípustný.
 11. Veškerá komunikace se studentem musí probíhat z jeho školní (@upol.cz) emailové adresy.
 12. Jestliže se student rozhodne (z jakýchkoli důvodů) neodevzdat výsledky své práce (abstrakt a poster), je povinen se písemně omluvit na email hana.slovakova@upol.cz a to do 28. 2. 2025. V případě, že tak neučiní, nebude mu v následujícím akademickém roce umožněno se na SVOČ přihlásit.
 13. Odborné komise vyhodnotí tři nejlepší prezentace studentských vědeckých prací v následujících sekcích:

1) Teoretická a preklinická sekce

2) Klinická a interní sekce

3) Chirurgická sekce

4) sekce Zubního lékařství

5) sekce General Medicine

 1. Stipendium za SVOČ bude v akademickém roce 2024/2025 poskytnuto ve výši 2000 Kč. Podmínkou vyplacení stipendia je odevzdání abstraktu, posteru a prezentování svého práce na konferenci. Pokud téma řeší více studentů, stipendium si rozdělí podle množství vykonané práce (určí školitel).
 2. Školitel musí mít vysokoškolské vzdělání a musí mít pracovně právní vztah s Lékařskou fakultou UP a/nebo Fakultní nemocnicí Olomouc.

 

prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.                                         doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D., MHA

 

 

Pokyny k účasti na SVOČ

Požadavky na abstrakt

Abstrakt do sborníku:

 • Rozsah: 1 strana
 • Formát papíru: A5
 • Pravý okraj: 2 cm
 • Levý okraj: 2 cm
 • Horní okraj: 2 cm
 • Dolní okraj: 2,7 cm
 • Font písma: Times New Roman
 • Velikost písma: 10
 • Název abstraktu: tučně, velká písmena, zarovnání do bloku
 • Autor: příjmení + iniciála; tučně
 • Školitel: příjmení + iniciála, titul; tučně
 • Zvýraznění důležitých pojmů v textu: kurzíva
 • Zarovnání textu: do bloku
 • Mezera mezi odstavci: 4 b.
 • Řádkování: jednoduché
 • Odsazení: bez odsazení
 • Dělení slov: manuální
 • Jazyk: český / anglický
 • Zkratky: ne
 • Grantová podpora (nepovinný údaj): kurzívou, na závěr abstraktu

Vzor abstraktu (.docx)

  

Požadavky na poster

Při přípravě příspěvků dodržujte následující pravidla:

 • velikost posteru 140 x 85 cm, orientace na šířku
 • název příspěvku písmem o velikosti 100
 • kdekoliv na posteru včetně popisků obrázků a tabulek doporučujeme minimální velikost písma 40,
 • pod název uveďte jméno autora a školitele
 • jazyk: český/anglický
 • požadavky na uvádění obrázků, fotografií, grafů a tabulek jsou stejné jako u POP
 • jednotlivé části textů zarovnávejte do bloku
 • uvádějte případné literární zdroje
 • poster připravte v libovolném grafickém editoru (lze využít i software pro přípravu prezentací)
 • poster uložte ve formátu PDF
 • maximální velikost uloženého PDF souboru je do 10 MB
 • nezapomeňte na vizuální vzhled vašeho posteru – vhodně zvolit typ písma, aby bylo čitelné, vhodná kombinace barev pozadí a textu, umisťování obrázků a grafů – taktéž jejich grafická podoba a kombinace barev

Dodržení těchto pravidel zajistí dobrou čitelnost příspěvků!

Obecné informace k přípravě posterů lze najít např. v této publikaci:

Hušák, Václav: Jak napsat publikaci? Jak připravit prezentaci?, 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 50 s. ISBN 978-80-244-1736-3.

Odkazy ke stažení:

  

Žádost o místo studentské vědecké síly

Žádost o místo studentské vědecké síly v akademickém roce 2022/2023 (doc)

Vyplněné žádosti s vyjádřením přednosty ústavu / kliniky prosím odevzdávejte na sekretariátě příslušného pracoviště.

  

Potvrzení pro zápočet

Formulář pro udělení zápočtu za předmět "SVOČ" (docx)

  

Minulé ročníky SVOČ

  

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)