SVOČ

Studentské vědecké síly se podílejí na vědecké činnosti ústavů a klinik Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Po vypsání konkurzu na řešení vědecko-výzkumných projektů jsou na základě přihlášek studentů podaných na příslušných pracovištích předloženi ke schválení děkanovi LF UP tzv. řešitelé projektů (viz Směrnice děkana LF UP k vědecké a pedagogické činnosti LF). Studenti pracující jako studentské vědecké síly obdrží stipendium ve výši až 4000 Kč za semestr v souladu se Směrnicí děkana LF UP ke Stipendijnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci.

Pro akademický rok 2017/2018 byla výše stipendia v rámci studentské vědecké odborné činnosti a studentské pedagogické činnosti stanovena na 4000 Kč za semestr.

Kontaktní osoba:
Mgr. Veronika Glogarová

Referát pro komunikaci
Tel: 585 632 061

Email: veronika.glogarova@upol.cz

Pravidla SVOČ

Pravidla pro akademický rok 2017/2018

 1. Každé pracoviště vypisuje místa pro SVOČ v maximálním počtu 10 studentů/pracoviště. Jedno téma mohou řešit maximálně dva studenti studijního programu Všeobecné lékařství. Pro studijní program Zubní lékařství může být i větší počet studentů přijatých na jedno téma.
 2. Přihlášky na konkrétní vypsané téma práce pro SVOČ odevzdají studenti nejpozději do 21. 7. 2017 na sekretariát dané kliniky/ústavu. Jeden student se smí přihlásit na maximálně jedno téma. Pokud student pokračuje na své práci v dalším akademickém roce, musí znovu vyplnit přihlášku.
 1. Slavnostní předání dekretů SVOČ proběhne v září 2017 na TÚ LF UP (termín bude upřesněn).
 2. Téma nebo školitele v rámci jednoho pracoviště lze změnit na základě písemné žádosti do 28. 2. 2018.
 3. Studentská vědecká konference proběhne dle harmonogramu akademického roku dne 15. 5. 2018. Abstrakta, popularizační texty a postery budou přijímány nejpozději do 13. 4. 2018 na adrese veronika.glogarova@upol.cz. Formální úprava je uvedena v dokumentech umístěných na webových stránkách LF UP v sekci SVOČ, a musí být dodržena, jinak téma nebude přijato k prezentaci.
 4. V rámci přihlášky práce na konferenci je nutno uvést, jak se student na práci podílel.
 5. Odborné komise vyhodnotí tři nejlepší prezentace studentských vědeckých prací v teoretické sekci, v klinické sekci (interní, chirurgické) a v sekci zubního lékařství. Tyto prezentované práce budou oceněny mimořádným stipendiem.
 6. Stipendium za SVOČ bude v akademickém roce 2017-2018 vypláceno podle směrnice děkana (maximálně 4 000 Kč). Podmínkou vyplacení stipendia je odevzdání abstraktu, popularizačního textu, posteru a osobní celodenní účast na konferenci. Pokud téma řeší více studentů, stipendium si rozdělí podle množství vykonané práce (určí školitel).
 7. Vyhlášení „Studentské ceny“- 3 výherce určují sami studenti formou hlasování přítomných studentů na konferenci.
 8. Dobrovolní organizátoři konference SVOČ na LF UP budou odměněni zvláštním stipendiem.

Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
Prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D, MBA

 

 

Témata SVOČ

Vyplněné žádosti s vyjádřením přednosty ústavu/kliniky prosím odevzdávejte na sekretariátě příslušného pracoviště.

Pokyny

Pokyny pro zpracování abstraktu

Abstrakt do sborníku

Formátování abstraktu pro SVOČ 2017/2018

Rozsah 1 strana
Formát papíru A5
Pravý okraj 2 cm
Levý okraj 2 cm
Horní okraj 2 cm
Dolní okraj 2,7 cm
Font písma Times New Roman
Velikost písma 10
Název abstraktu tučně, velká písmena, zarovnání do bloku
Autor příjmení + iniciála; tučně
Školitel příjmení + iniciála, titul; tučně
Zvýraznění důležitých pojmů v textu kurzíva
Zarovnání textu do bloku
Mezera mezi odstavci 4 b.
Řádkování jednoduché
Odsazení bez odsazení
Dělení slov manuální
Jazyk jazyk český / anglický
Zkratky ne
Grantová podpora (nepovinný údaj) kurzívou, na závěr abstraktu

Vzor abstraktu (.doc)

Požadavky na poster

Při přípravě příspěvků dodržujte následující pravidla:

 • velikost posteru 100 x 120 cm, orientace na výšku
 • název příspěvku písmem o velikosti 100
 • kdekoliv na posteru včetně popisků obrázků a tabulek doporučujeme minimální velikost písma 40,
 • pod název uveďte jméno autora a školitele
 • jazyk: český/anglický
 • požadavky na uvádění obrázků, fotografií, grafů a tabulek jsou stejné jako u POP
 • jednotlivé části textů zarovnávejte do bloku
 • uvádějte případné literární zdroje
 • poster připravte v libovolném grafickém editoru (lze využít i software pro přípravu prezentací)
 • poster uložte ve formátu PDF
 • nezapomeňte na vizuální vzhled vašeho posteru – vhodně zvolit typ písma, aby bylo čitelné, vhodná kombinace barev pozadí a textu, umisťování obrázků a grafů – taktéž jejich grafická podoba a kombinace barev

Dodržení těchto pravidel zajistí dobrou čitelnost příspěvků!

Obecné informace k přípravě posterů lze najít např. v této publikaci:

Hušák, Václav: Jak napsat publikaci? Jak připravit prezentaci?, 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 50 s. ISBN 978-80-244-1736-3.

Odkazy ke stažení:

S případnými dotazy ohledně přípravy posterů se obracejte na Mgr. Jaromíra Vachutku (jaromir.vachutka@upol.cz)

Požadavky na zpracování popularizačního textu

Rozsah 3 – 5 stran
Formát papíru A4
Font písma Times New Roman
Velikost písma 12
Název textu tučně, velká písmena, vel. písma 14
Zvýraznění důležitých pojmů Kurzíva
Zarovnání textu do bloku
Mezera mezi odstavci 6 b.
Řádkování 1,5 řádku
Odsazení bez odsazení
Jazyk český / anglický

Vše psát pro laiky (neodborná veřejnost)!!!
Dodržet strukturu obsahu!
Pozor na autorská práva!
Literatura – uvádět dle citační normy.

Obrázky, fotky, grafy a tabulky

 • umístit do textu, kam věcně a obsahově patří
 • každý má své označení, číslo a název ( např. Obr.1 Krevní oběh, Graf 1 Četnost výskytu rakoviny, Tab. 1 Počet nových pacientů) …umístit NAD obrázek, graf či tabulku
 • uvedení zdroje obrázku, grafu tabulky → umístit POD, psát kurzívou, vel. písma 10, internetové zdroje pak dále uvádět bez podtržení a černě + uvést datum převzetí (př. http://www.lkcr.cz/informace-262.html?do[loadData]=1&itemKey=cz_99353, cit. 16.6.2014),

Obsah popularizačního textu

 1. Výskyt (incidence, prevalence..)
 2. Etiologie, patogeneze
 3. Hlavní příznaky
 4. Vyšetření
 5. Léčba
 6. Komplikace
 7. Praktické rady pro pacienta
 8. Seznam použité literatury
 9. Seznam fotografií, obrázků

Vzor popularizačního textu (.doc)

Format of abstract

Abstract for Collection

Format of abstract for student research projects 2017/2018

Extent 1 page
Paper format A5
Right margin 2 cm
Left margin 2 cm
Top margin 2 cm
Bottom margin 2.7 cm
Font Times New Roman
Font size 10
Name of abstract bold, upper case letters, alignment in block
Author surname + initial; bold
Supervisor surname + initial; bold
Highlighting important concepts in text Italics
Alignment of text In block
Space between paragraphs 4 b.
Spacing simple
Indentation none
Division of words manual
Language Czech / English
Abbreviations not to be used
Support of grants (optional information) in Italics, at the end of the abstract

Example of the abstract (.doc)

Poster requirements

When preparing your piece, please adhere to the following rules:

 • dimensions: 100 x 120 cm, portrait orientation
 • title in font size 100
 • recommended font size for the rest of the poster, including descriptions of pictures and tables, is 40
 • state the author’s and supervisor’s name under the title of your poster
 • language: Czech/English
 • requirements for pictures, photographs, charts and tables
  • each item should have its own designation, number and name (e.g. Pic. 1 Blood circulation, Chart 1 The incidence of cancer, Tab. 1 Number of new patients), which are to be placed ABOVE the picture, chart or a table
  • source of picture, chart or a table → place UNDER each respective item. It should be written in italics, font size 10; internet sources should be stated non-underlined and in black, date of citation should also be stated (e.g. www.lkcr.cz/informace-262.html, cit. 16.6.2014)
 • individual parts of the text should be aligned to a block
 • state any sources of literature
 • the poster should be prepared in any graphic editor (software for preparation of presentations can be used)
 • poster should be saved in PDF format
 • pay attention to the visual appearance of your poster – good font type, make it legible, appropriate background and text colours, place your pictures and charts well; also pay attention to the graphic design and the colour combination 

Compliance with these rules will make your piece easily legible and attractive!

If you have any questions regarding preparation of your poster, please contact Mgr. Jaromír Vachutka (jaromir.vachutka@upol.cz)

Popularization text requirements

Extent 3 – 5 pages
Paper format A4
Font  Times New Roman
Font size 12
Name of text in bold, upper case letters, font size 14
Highlighting important concepts Italics
Text alignment in block
Space between paragraphs 6 p.
Spacing 1.5
Indentation none
Language Czech / English

The text should be written for the general public!!!      
Respect the structure of the contents!
Respect copyright!
Literature – state according to the citation standards.

Picture, photographs, charts and tables

 • should be placed in the text relevant to the content and form
 • each item should have its own designation, number and name (e.g. Pic. 1 Blood circulation, Chart 1 The incidence of cancer, Tab. 1 Number of new patients), which are to be placed ABOVE a picture, chart or a table
 • the source of a picture, chart or table → place UNDER each respective item. It should be written in italics, font size 10; internet sources should be stated non-underlined and in black, the date of citation should also be stated (e.g. www.lkcr.cz/informace-262.html, cit. 16.6.2014),

Contents of popularization text

 1. Incidence, prevalence
 2. Aetiology, pathogenesis
 3. The main symptoms
 4. Examination
 5. Treatment
 6. Complications
 7. Practical advice for patients
 8. List of literature
 9. List of photographs, pictures

Example of the popularization text (.doc)

Výherci SVOČ 2016/2017

Interní sekce:

1. místo: Jirkuvová Andrea
2. místo: Kukolová Šárka
3. místo: Antonická Andrea
3. místo: Komyšáková Michala, Dvořáková Silvie

Klinická sekce:

1. místo: Fellerová Anežka, Suchomelová Nelly
2. místo: Lasák Jakub
3. místo: Baštinská Barbora

Chirurgická sekce:

1. místo: Sloviak Matúš, Fučeková Barbora
2. místo: Krupárová Magdaléna
3. místo: Blažek Filip
3. místo: Dopitová Veronika

Teoretická sekce:

1. místo: Chudoba Adam
2. místo: Vávra Karel
3. místo: Birke Petr
3. místo: Vozáriková Kristína

Zubní lékařství

1. místo: Broniš Tomáš
2. místo: Lizáková Martina, Škamradová Lucie, Kamínková Klára
3. místo: Hocková Barbora

General Medicine:

1. místo: Michaelides Loizos

50 let studentské vědecké odborné činnosti na LF UP 1967 – 2017

Studentská vědecká odborná činnost má na Lékařské fakultě UP nyní již 50-letou tradici. Dlouhodobě si drží vysokou kvalitu studentských prací, a mnozí z přispěvatelů na studentské vědecké konference byli, či dodnes jsou, významnými kapacitami v oboru.

Zde najdete několik ukázek toho, jak se studentská vědecká činnost vyvíjela v uplynulých desetiletích.