Specializační vzdělávání

Podepsáním Veřejnoprávní smlouvy mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a statutárními zástupci Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy Univerzity v Brně a Palackého Univerzity v Olomouci došlo k převodu specializačního vzdělávání v základních lékařských oborech (kromě oboru praktické lékařství pro děti a dorost a všeobecné praktické lékařství) a specializačních oborech pro zubní lékaře z IPVZ na lékařské fakulty daných univerzit.

Lékařské fakulty jsou od tohoto data oprávněny provádět činnosti spojené se zařazováním absolventů studia oboru Všeobecné lékařství a Zubní lékařství do základních specializačních oborů.

Od 1. 1. 2012 jsou lékařské fakulty oprávněny organizovat atestační zkoušky, zkoušky po ukončení vzdělávání po základním kmeni, teoretickou část vzdělávání (povinné specializační kurzy akreditované MZČR). Podle smlouvy atestační zkoušky na lékařských fakultách rotují  podle předem schváleného harmonogramu.

Na Lékařské fakultě UP v Olomouci byl vytvořen referát specializačního vzdělávání, který spolupracuje s ostatními fakultami v České republice a akreditovanými zdravotnickými zařízeními.

Na těchto stránkách najdete všechny dostupné informace o specializačním vzdělávání, o možnosti zařazení do oboru, organizaci teoretické části, organizaci atestačních zkoušek a zkoušek po ukončení vzdělávání po základním kmeni.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit (viz kontakty).

 

Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
proděkan Lékařské fakulty UP v Olomouci

Všeobecné informace

Specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře a zubního lékaře se získává absolvováním specializačního vzdělávání v příslušném oboru dle zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění.

Podmínky pro získání specializované způsobilosti:

 • zařazení do příslušného oboru specializace
 • absolvování základního kmene/společného základu ukončeného zhodnocením praxe, event. testem a nebo složením kmenové zkoušky
 • absolvování vlastního specializovaného výcviku
 • složení atestační zkoušky

 

Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře formou celodenní průpravy na akreditovaných pracovištích, a to v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době (v úvazku 1,00). Vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, tzn. i při nižším rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba (v úvazku nižším než 1,00). V tomto případě nesmí být celková délka, úroveň a kvalita vzdělávání nižší než v případě průpravy celodenní. Minimální výše úvazku uznatelná do vzdělávání je dle Novely zákona 67/2017 Sb. minimálně 0,5. Výjimka je pouze jde-li o osobu na rodičovské dovolené nebo osobu pečující o dítě do zahájení povinné školní docházky, ty mohou pracovat i na úvazek 0,2.

 

Zařazení do specializačního vzdělávání

Absolvováním LF získává lékař pouze odbornou způsobilost k výkonu povolání. Aby lékař mohl zcela samostatně vykonávat povolání, musí získat specializovanou způsobilost.

Možnosti registrace na LF UP:

1) NOVÉ ZAŘAZENÍ DO OBORU

Dle veřejnoprávní smlouvy se uchazeč může v rámci specializačního vzdělávání zařadit nově do základního oboru pouze u lékařských fakult v ČR (ne na IPVZ – kromě VPL, PLDD a farmaceutických oborů).

KROKY K ZAŘAZENÍ DO SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:

1. lékař / zubní lékař vyplní žádost o zařazení do základního oboru specializačního vzdělávání prostřednictvím webové aplikace EZP (prostřednictvím stejného formuláře požádá i o vystavení průkazu odbornosti)

2. poté je nutné žádost vytisknout, podepsat a společně s přílohami zaslat na adresu: Referát pro specializační vzdělávání, Děkanát LF UP v Olomouci Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Povinné přílohy k žádosti:

 lékaři – čerství absolventi LF  

 • úředně ověřená kopie VŠ diplomu
 • obyčejná kopie  vysvědčení o státní zkoušce (dodatku k diplomu)

lékaři, kteří žádají o zařazení do základního oboru opětovně (tzn. do dalšího oboru a průkaz odbornosti již vlastní)

 • průkaz odbornosti

lékaři, kteří vystudovali mimo ČR na území států EU

 • úředně ověřená  kopie VŠ diplomu
 • obyčejná kopie  vysvědčení o státní zkoušce (dodatku k diplomu)
 • obyčejná kopie  Rozhodnutí MZ o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území ČR

3. Zařazení do oboru bude provedeno do 30 dnů od data doručení kompletní písemné žádosti s přílohami.

4. Žadatel obdrží písemné oznámení o zařazení, průkaz odbornosti.

Žádost o zrušení zařazení nebo změnu oboru - postup je stejný jako u žádosti o zařazení. Jako příloha se zasílá pouze průkaz odbornosti.

 

2) PŘEREGISTRACE Z IPVZ / jiné LF na LF UP v Olomouci

Pokud má uchazeč zájem se přeregistrovat z IPVZ na LF, vyplní žádost o registraci účastníka specializačního vzdělávání na lékařské fakultě v aplikaci EZP, vytiskne a zašle společně s kopií stránky průkazu odbornosti se záznamem o zařazení do oboru na Děkanát LF UP, referát pro specializační vzdělávání, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc. 

3) ZAŘAZENÍ DO DALŠÍHO NOVÉHO OBORU

Dle Novely zákona 67/2017 Sb., § 5, odst. 14:

Lékař může být souběžně zařazen nejvýše ve dvou specializačních oborech, a to pokud mají shodný základní kmen. Do druhého specializačního oboru může být lékař zařazen až po vydání certifikátu o absolvování základního kmene.

Kontakty, údaje pro platby, informace k ubytování

Adresa k doručení žádostí:
Teoretické ústavy Lékařské fakulty UP v Olomouci
referát pro specializační vzdělávání
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Kontaktní osoby:
Proděkan pro specializační vzdělávání
Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
tel.: 585 632 407
e-mail milan.kolar@fnol.cz

Referentky:

kancelář: 2.099
Agenda: zařazení do oboru, certifikáty, zkoušky po kmeni

Bc. Petra Gatěková tel.: 585 632 063 petra.gatekova@upol.cz
Mgr. Silvie Zdražilová tel.: 585 632 066 silvie.zdrazilova@upol.cz

 

kancelář: 2.130
Agenda: atestace, uznávání praxe, akreditace, kurzy:

Ing. Blanka Doleželová tel.: 585 632 064 blanka.dolezelova@upol.cz
Mgr. Iveta Elišková tel.: 585 632 065 iveta.eliskova@upol.cz

 

úřední hodiny: Po - Pá 8:00- 11:00, 12:00 - 15:00 hod.

Ubytování účastníků kurzů

Každý účastník si ubytování zařizuje individuálně. V případě volné kapacity je možné využít možnosti

 • ubytování na kolejích UP - ubytování hostů vyřizuje Mgr. Lucie Bajerová, Simona Malá, tel. 585 638 016, 777 000 202, e-mail hotel@upol.cz.
 • ubytování v areálu FN Olomouc (ubytovna) - ubytování zajišťuje paní Jaroslava Koutná, tel. 588 442 277, 734 522 694, e-mail Jaroslava.Koutna@fnol.cz.

Údaje pro platby

Název organizace: Univerzita Palackého v Olomouci
Součást: Lékařská fakulta
Sídlo součásti: Teoretické ústavy Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
IČO: 61989592, DIČ: CZ61989592

Číslo bankovního účtu u KB Olomouc: 19-1096330227/0100

Variabilní symboly pro platbu:

 1. zkoušky po kmeni VS: 531100002
 2. atestační zkoušky VS: 531100002
 3. kurzy - variabilní symbol si každý účastník kurzu vygeneruje po přihlášení přes Portál CŽV

Nařízení vlády č. 324/2018 Sb., s účinností od 1. 1. 2019 o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů:

ad 1. Úhrada za  zkoušku po ukončeném vzdělávání v základním kmeni:

 • první termín zdarma
 • první opakování zkoušky po ukončeném vzdělávání v základním kmeni 3500 Kč
 • druhé a třetí opakování zkoušky po ukončeném vzdělávání v základním kmeni 5000 Kč.

 

ad 2. Úhrada za atestační zkoušku :

 • úhrada za atestační zkoušku činí 500 Kč (teoretická část 250 Kč, praktická část 250 Kč)
 • úhrada při prvním opakování atestační zkoušky činí 3500 Kč (teoretická část 2000 Kč, praktická část 1500 Kč)
 • úhrada za druhé opakování atestační zkoušky činí 5000 Kč (teoretická část 3000 Kč, praktická část 2000 Kč).

Vzdělávací programy oborů specializačního vzdělávání

Vzdělávací programy jsou zveřejněny dle platných Věstníků MZ ČR.

Lékař - absolvent bude zařazen vždy podle vzdělávacího programu platného v době jeho zařazení.

Lékaři zařazeni do specializačního vzdělávání od 1. 7. 2017 postupují podle nových Vzdělávacích programů pro lékaře a zubní lékaře (specializační obory dříve základní obory) podle zákona č. 67/2017 Sb. (VP 2018, 2019). Náplně jednotlivých kmenů stanovuje Vyhláška 282/2019 Sb. a Vyhláška 397/2020 Sb. Základní kmen trvá 30 měsíců a je zakončen zkouškou.

Lékaři zařazeni do specializačního vzdělávání do 30. 6. 2017 mohou dle přechodného ustanovení  dokončit specializační vzdělávání dle stávajících právních předpisů (tzn. dle původních vzdělávacích programů z roku 2005,  2009, 2011 a 2015)      

Ve vzdělávacích programech vydaných v letech 2009 - 2010, 2011, 2015, 2018, 2019 je  praxe požadovaná na akreditovaném pracovišti v plném rozsahu. Vzdělávací programy z roku 2005 požadují pouze z části praxi na akreditovaném pracovišti.

Vzdělávací program stanoví níže uvedené požadavky specializačního vzdělávání v příslušném oboru:

 • minimální délku vzdělávání
 • rozsah a obsah povinné a doporučené praxe
 • typ akreditovaného pracoviště, na kterém praxe probíhá
 • požadavky na teoretické znalosti a praktické dovednosti a výkony
 • předpoklady pro vykonání atestační zkoušky

Vzdělávací programy se skládají ze dvou částí:

1. základní kmen

 • je první fází vzdělávání
 • stanoví  absolvování povinné praxe a rozsah teoretických znalostí a praktických dovedností, které jsou společné pro určité obory.
 • výcvik trvá 24 měsíců/30 měsíců a je ukončen zhodnocením praxe, případně povinným testem (v souladu s konkrétním vzdělávacím programem) nebo kmenovou zkouškou
 • po absolvování kmene obdrží absolvent certifikát
 • dle novely zákona č.95/2004 Sb. je 19 základních kmenů

2. vlastní specializovaný výcvik

 • je druhou fází vzdělávání
 • výcvik je členěn na odbornou praxi ve vlastním oboru, doplňkovou praxi v příbuzných oborech a povinné teoretické kurzy
 • délka výcviku se pohybuje mezi 12 – 60 měsíci a je specifikována v každém vzdělávacím programu.

Průběh specializačního vzdělávání je zaznamenáván v průkazu odbornosti (indexu).

Logbook

 • slouží k záznamům o absolvované praxi a především k záznamům provedených výkonů a činností v průběhu specializačního vzdělávání (pro lékaře zařazené do 30. 6. 2017).
 • lékařům zařazeným do SV od 1. 7. 2017 se logbooky nevydávají. Výkony stanovené příslušným vzdělávacím programem potvrzuje školitel do průkazu odbornosti nebo na samostatném potvrzení.

 

Obory

Obory specializačního vzdělávání lékařů a zubních lékařů jsou stanoveny přílohou zákona č. 67/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. 

Příloha zákona stanoví 43 specializačních oborů pro lékaře a 3 specializační obory pro zubní lékaře. Příloha dále uvádí označení odbornosti příslušných specialistů, minimální délku specializačního vzdělávání (níže uvedena v závorce) a povinný základní kmen. Jsou uvedeny také specializační a nástavbové obory pro farmaceuty.

LF zařazuje uchazeče (lékaře a zubní lékaře) do specializačního oboru (dříve označených jako základní obory)

 • alergologie a klinická imunologie (4,5) - interní nebo pediatrický kmen
 • anesteziologie a intenzivní medicína (4,5) - anesteziologický kmen
 • cévní chirurgie (5) - chirurgický kmen
 • dermatovenerologie (4,5) - dermatovenerologický kmen
 • dětská a dorostový psychiatrie (4,5) - psychiatrický nebo pediatrický kmen
 • dětská chirurgie (5) - chirurgický kmen
 • dětská neurologie (4,5) - neurologický nebo pediatrický kmen  
 • endokrinologie a diabetologie (5) - interní nebo pediatrický kmen
 • gastroenterologie (5) - interní nebo chirurgický kmen
 • geriatrie (4) - interní kmen nebo kmen všeobecné praktické lékařství
 • gynekologie a porodnictví (4,5) - gynekologicko-porodnický kmen
 • hematologie a transfuzní lékařství (4,5) - interní nebo pediatrický kmen
 • hygiena a epidemiologie (4) - hygienicko-epidemiologický kmen
 • chirurgie (5) - chirurgický kmen
 • infekční lékařství (4) - interní nebo pediatrický kmen
 • kardiochirurgie (6) - kardiochirurgický kmen
 • kardiologie (5) - interní kmen
 • klinická biochemie (4,5) - interní nebo pediatrický kmen
 • klinická onkologie (5) - interní kmen
 • lékařská genetika (4) - interní nebo pediatrický nebo gynekologicko-porodnický kmen
 • lékařská mikrobiologie (4,5) - interní nebo pediatrický kmen
 • maxilofaciální chirurgie (5) - maxilofaciálně-chirurgický kmen
 • nefrologie (5) - interní kmen
 • neurochirurgie (6) - neurochirurgický kmen (vyhl. č. 8/2014 Sb.)
 • neurologie (4,5) - neurologický
 • nukleární medicína (4) - interní nebo radiologický kmen
 • oftalmologie (4,5) - oftalmologický kmen
 • ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (5) - ortopedický kmen
 • otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (4,5) - otorinolaryngologický kmen
 • patologie (4,5) - patologický kmen
 • pediatrie (4,5) - pediatrický kmen
 • plastická chirurgie (5) - chirurgický kmen
 • pneumologie a ftizeologie (4) - interní kmen
 • psychiatrie (4,5) - psychiatrický kmen
 • radiační onkologie (5) - interní kmen
 • radiologie a zobrazovací metody (4,5) - radiologický kmen
 • rehabilitační a fyzikální medicína (4) - interní nebo chirurgický nebo pediatrický nebo ortopedický nebo neurologický kmen
 • revmatologie (5) - interní kmen
 • soudní lékařství (4,5) - patologický kmen
 • urgentní medicína (5) - anesteziologický nebo chirurgický nebo interní kmen nebo kmen všeobecné praktické lékařství
 • urologie (5) - urologický kmen
 • vnitřní lékařství (5) - interní kmen
 • všeobecné praktické lékařství (3) - interní kmen nebo kmen všeobecné praktické lékařství

Základní obory pro zubní lékaře:

 • klinická stomatologie (4)
 • orální a maxilofaciální chirurgie (5)
 • ortodoncie (3)                      

Formuláře

Uchazeč vyplní žádost v elektronické podobě do webové aplikace evidence zdravotnických pracovníků (EZP) a poté vytiskne, podepíše a včetně příloh zašle na Děkanát Lékařské fakulty UP v Olomouci. Žádosti, které vyřizuje Ministerstvo zdravotnictví, se zasílají na MZ ČR.

Upozornění:
Lékaři, kteří žádají o přeregistraci z IPVZ a současně se chtějí zařadit do nového oboru, musí NEJDŘÍVE VYPLNIT FORMULÁŘ PRO PŘEREGISTRACI a teprve potom formulář o zařazení do oboru. Při nedodržení postupu nelze žádost o přeregistraci uložit do systému (systém EZP hlásí: „Vzhledem k tomu, že aplikace EZP již eviduje Vaši žádost o změnu zařazení do oboru specializačního vzdělávání, je podání žádosti o registraci účastníka specializačního vzdělávání na lékařské fakultě (převedení lékaře z MZ/IPVZ na LF) bezpředmětné. Vyplněná žádost proto nebude uložena.).

Žádosti, které vyřizuje LF

Žádosti, které vyřizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR

Žádost, kterou vyřizuje IPVZ (z pověření MZ ČR)

 • Žádost o započítání praxe ve stejném oboru (zařazení dle dříve platných VP, ale žádám o ukončení dle VP2018/2019) = Žádost o započítání absolvované části specializačního vzdělávání podle čl. II, Přechodná ustanovení, odst. 3 písm. b) zákona č. 67/2017 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 95/2004 Sb. - formulář 16b

Teoretické kurzy

Kurzy, které jsou  nově akreditované MZČR odpovídají kurzům pro lékaře, kteří postupují dle nových i dříve vydaných vzdělávacích programů. Po novele zákona 95/2004 Sb. z r. 2017, vyšly nové vzdělávací programy, u kterých se snížila časová dotace některých kurzů. Dle stanoviska Ministerstvo zdravotnictví:

„Absolvování kmenových kurzů akreditovaných před novelou zákona je možné uznat i lékařům, kteří se do oborů zařadili po novelizaci. Stejně tak je možné uznat lékařům zařazeným do oborů před novelizací zákona absolvování nových kmenových kurzů akreditovaných podle vyhlášky 221/2018 Sb.“

Více viz http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/informace-ministerstva-zdravotnictvi-k-zapocitavani-teoretickych-kurzu-do-specia_17831_1748_3.html

 

Věstník MZ, částka 1, 2013 stanovuje tuto délku platnosti povinných kurzů:

 • 5 let - kurz Lékařská první pomoc, kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
 • 10 let - kurz Radiační ochrana, kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

Pro VP 2011 též zavádí povinné kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, předatestační kurz Klinické onkologie (10 dní), předatestační kurz Kardiologie (5 dní), předatestační kurz Neurologie (20 dní, v rámci specializační stáže) a povinný kurz Patologie na ukončení kmene.

 

Délka platnosti povinných kurzů ve vzdělávacích programech 2018 a 2019 je upravena takto:

 • 5 let - kurz Lékařská první pomoc, kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace, Radiační ochrana
 • 10 let - kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
 • Ostatní kmenové a předatestační kurzy mají neomezenou platnost

 

Kurzy specializačního vzdělávání na LF UP 2021

Obor Kurz Termín Přihlásit
gynekologie a porodnictví Základy gynekologie a porodnictví - vaginální porodnické extrakční operace (praktická část) 6.10.2021 přihlásit
chirurgie Novinky v chirurgii / Základy chirurgie 14.-18.6.2021 přihlásit
klinická onkologie předatestační kurz  (VP2011, VP2015, VP2018) 6.-17.9.2021 připravuje se
lékařská mikrobiologie Klinická mikrobiologie - novinky (všechny VP) 7.-10.6.2021 přihlásit
nefrologie Předatestační II. Část nefrologický, dialyzační, transplantační (všechny VP) 13.9. – 17.9. 2021 připravuje se
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (VP2019) 6. - 10. 9. 2021 přihlásit
patologie 7-týdenní předatestační stáž (všechny VP) 23. 8. - 8. 10. 2021 přihlašování přes FN Olomouc
  Základy patologie s testem (všechny VP, u dřívějších VP stáž s testem) 13.-17.9. 2021 přihlásit
psychiatrie Psychoterapie s nácvikem psychoterapeutických dovedností a supervizí – část: Základy psychodynamické a existenciální psychoterapie 24.5. - 28.5.2021 přihlásit
  Psychoterapie s nácvikem psychoterapeutických dovedností a supervizí – část: Základy kognitivně behaviorální terapie. 20.9. - 24.9.2021  přihlásit
radiologie Radiologie hrudníku (Čeladná) 26. - 27. 4. 2021

http://www.crs.cz/cs.html

vnitřní lékařství EKG kurz (e-learning) 29.3.-6.4.2021 ukončeno přihlašování
  UZ-kurz (point of care UZ) (VP2019) - prezenční forma 12.-14.4.2021 ZRUŠEN
  UZ-kurz (point of care UZ) (VP2019) - prezenční forma 10.-12.5.2021 přihlásit
  UZ-kurz (point of care UZ) (VP2019) - prezenční forma 7.-9.6.2021 přihlásit
  UZ-kurz (point of care UZ) (VP2019) - prezenční forma 21.-23.6.2021 přihlásit
  UZ-kurz (point of care UZ) (VP2019) - prezenční forma 13.-15.9.2021 připravuje se
  UZ-kurz (point of care UZ) (VP2019) - prezenční forma 11.-13.10.2021 připravuje se
  UZ-kurz (point of care UZ) (VP2019) - prezenční forma 8.-10.11.2021 připravuje se
  UZ-kurz (point of care UZ) (VP2019) - prezenční forma 13.-15.12.2021 připravuje se
společné povinné kurzy Lékařská první pomoc - distanční forma 19.- 21. 5. 2021 přihlásit
  Lékařská první pomoc - distanční forma 2.- 4. 6. 2021 přihlásit
  Lékařská první pomoc 23. - 25. 6. 2021 přihlásit
  Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí - distanční forma - videokonference 28. 4. 2021 ukončeno přihlašování
  Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí - distanční forma - videokonference 12. 5. 2021 přihlásit
  Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí 2. 6. 2021 přihlásit
  Radiační ochrana 7. 9. 2021 přihlásit
  Radiační ochrana pro aplikující odborníky 8.-10.9.2021 přihlásit
  Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace - distanční forma 13.5.2021 přihlásit
  Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace - distanční forma v případě přetrvávající špatné hygienicko-epidemilogické situace 3.6.2021 přihlásit

 

onkologie Klinická onkologie 2020 Výukové materiály ke stažení  

 

Termíny kurzů 2021 na lékařských fakultách ČR  (.xlsx)

Zkoušky po základním kmeni (lékaři postupující dle VP2018 / VP2019)

 Novela zákona 95/2004 Sb účinná od 1. 7. 2017, stanoví dle § 5a, odst.:


(2) Délka vzdělávání v základním kmeni je 30 měsíců.

(3) Vzdělávání v základním kmeni se ukončuje zkouškou. Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce je splnění všech požadavků pro získání teoretických znalostí a praktických dovedností stanovených prováděcím právním předpisem. Složení zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni je jednou z podmínek pro přihlášení k atestační zkoušce. Jsou-li splněny požadavky uvedené ve větě druhé, lze pokračovat ve vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku i tehdy, nebyla-li dosud složena zkouška.
 
(4) Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, zajišťuje přípravu a průběh zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni.
 
(5) Zkouška po ukončeném vzdělávání v základním kmeni se může ve stejném základním kmeni opakovat nejvýše třikrát, nejdříve však za 6 měsíců ode dne neúspěšně vykonané zkoušky. Zkušební řád zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni a složení zkušební komise stanoví prováděcí právní předpis.
 
(6) Složí-li lékař zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni, vydá ministerstvo nebo pověřená organizace lékaři certifikát o absolvování základního kmene. Náležitosti a vzor certifikátu o absolvování základního kmene stanoví prováděcí právní předpis.
 

 • lékařské fakulty jsou pověřeny zkoušením 18 základních kmenů - kromě kmene všeobecné praktické lékařství, které zkouší IPVZ
 • náplň kmenů stanoví vyhláška č. 221/2018 Sb. účinná od 9.10.2018 (vyhláška č. 221/2018 Sb. na webu LF UP v části legislativa a odkazy 
 • formulář v EZP

Seznam zkušebních okruhů a termínů pro zkoušky po ukončení vzdělávání lékařů v základním kmeni schválené MZČR.

Přihlášku ke zkoušce uchazeč podává na LF, u které je evidovaný nejpozději 60 dní před termínem zkoušky (§ 3, odst. 1, Vyhláška 282/2019 Sb.).  Předpodkladem pro přihlášení ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni je splnění všech požadavků stanovených vyhláškou upravující vzdělávání v základních kmenech (§ 3, odst. 5, Vyhláška 282/2019 Sb.).

Informace ke zkouškám po základních kmenech pro lékaře evidované na LF UP v Olomouci

Informace ohledně zkoušek po kmeni prosím směřujte na Bc. Gatěkovou a Mgr. Zdražilovou

 

základní kmen termíny zkoušek po kmeni na LF UP
  jaro 2021 podzim 2021
anesteziologický 27.-29.4.2021 25.- 26.10.2021
dermatovenerologický 29.03.2021 11.10.2021
gynekologicko-porodnický 16.03.2021 19.10.2021
hygienicko-epidemiologický 20.04.2021 09.09.2021
chirurgický 15.03.2021 13.09.2021
interní 15.-17.3.2021 25.- 27.10.2021
kardiochirurgický 18.03.2021 14.10.2021
maxilofaciálněchirurgický 07.04.2021 15.09.2021
neurochirurgický 10.03.2021 08.09.2021
neurologický 25.03.2021 22.10.2021
oftalmologický 13.04.2021 12.10.2021
ortopedický 12.03.2021 15.10.2021
otorinolaryngologický 15.04.2021 14.10.2021
patologický 23.04.2021 22.10.2021
pediatrický 9.-10.3.2021 29. - 30.9.2021
psychiatrický 20.04.2021 19.10.2021
radiologický 26.-30.4.2021 18.- 22.10.2021
urologický 9.–10.3.2021 12.–13.10.2021

Atestace

Atestační zkoušky 2021

Termíny a místa konání atestačních zkoušek, okruhy zkušebních otázek, jmenný seznam členů atestačních komisí jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Základní informace k atestační zkoušce

Od 1. ledna 2012 atestační zkoušky zajišťují jednotlivé lékařské fakulty. Přihlášku k atestační zkoušce zasílá uchazeč písemně lékařské fakultě, kterou si zvolil pro vykonání atestační zkoušky. Formulář přihlášky je v aplikaci EZP (po vyplnění vytiskněte a zajistěte požadované podpisy. Musí obsahovat kromě vyplněných údajů razítko a podpis Vašeho školitele, dále razítko a podpis statutárního zástupce Vaší nemocnice (ředitel či jeho zástupce v době jeho nepřítomnosti) a podpis Váš. Dále přiložte všechny kopie indexu o absolvovaných stážích, výkonů z logbooku a potvrzení o absolvování povinných a odborných kurzů).

Uchazeč o atestaci zasílá přihlášku na vybraný termín nejpozději 60 dní před termínem atestační zkoušky na LF, která atestační zkoušku pro daný obor pořádá, za předpokladu, že při podání přihlášky podle § 8 Vyhlášky 282/2019 Sb. současně splnil předpoklady pro přihlášení podle § 21 odst. 2 novely zákona 95/2004 Sb. (tj. 60 dní před atestační zkouškou musí mít lékař splněny veškeré požadavky stanovené vzdělávacím programem pro daný obor specializačního vzdělávání. Tato podmínka je nepodkročitelná a při jejím nedodržení není přístup k atestační zkoušce možný a přihláška bude lékaři vrácena.

Přihlásit se k vykonání atestační zkoušky v daném oboru je možné podle všech v současné době platných vzdělávacích programů (VP), vydaných v 2005, 2009/2010, 2011, 2015, 2018, 2019 podle jejich platnosti v době zařazení a možností si program změnit časově kupředu (u VP 2005, 2011 a 2015 bez rozhodnutí, ale u VP 2018 nebo VP 2019 na základě rozhodnutí o uznání praxe, které vyřizuje IPVZ). Je nezbytné naplnit všechny požadavky daného VP v teoretické a praktické části, včetně kmene.

Upozorňujeme, že Věstník MZ 1/2013 znovu zařazuje jako povinnou součást VP z r. 2011 kurzy „Lékařská první pomoc“ a „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“. Věstník stanovuje dobu platnosti těchto kurzů na 5 let. Dále prodlužuje platnost kurzu „Radiační ochrana“ a „Prevence škodlivého užívání NL“ na dobu 10 let od jeho absolvování. Absolvování znovu zařazených kurzů pro lékaře, kteří přistupují k atestaci podle VP z roku 2011, je povinné.

Akreditace pracovišť

Doložení praxe musí odpovídat požadavkům jednotlivých VP na akreditovaná pracoviště. Jejich naplnění je podmínkou přístupu k atestační zkoušce, viz seznam akreditovaných pracovišť.

Obsah atestačních zkoušek

Jak vyplývá z Vyhlášky č. 282/2019 Sb., §10 atestační zkouška (dále AZ) se skládá z části teoretické a pokud tak stanoví vzdělávací program, i z části praktické.

Praktická část AZ se koná v akreditovaném zařízení a předchází teoretické části AZ. AZ probíhá zpravidla v jednom dni. Obsah praktické části je stanoven příslušným vzdělávacím programem.

Teoretická část AZ spočívá v odpovědi na 3 odborné otázky (které si uchazeč vylosuje a má min 30 min na přípravu odpovědí), z nichž 1 může být nahrazena obhajobou písemné práce.

Platné atestační otázky jsou veřejně dostupné na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky i na stránkách lékařských fakult. 

Platby za atestační zkoušky

K úhradě za atestační zkoušky budete vyzváni v rámci pozvánky k atestační zkoušce (tj. po splnění podmínek k přístupu k atestační zkoušce).

Úhrada za atestační zkoušku je upravena Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů č. 324/2018 Sb., s účinností od 1. 1. 2019 takto:

 • úhrada za atestační zkoušku činí 500 Kč (teoretická část 250 Kč, praktická část 250 Kč)
 • úhrada při prvním opakování atestační zkoušky činí 3 500 Kč (teoretická část 2 000 Kč, praktická část 1 500 Kč)
 • úhrada za druhé opakování atestační zkoušky činí 5 000 Kč (teoretická část 3 000 Kč, praktická část 2 000 Kč).

Platbu zasílejte prostřednictvím bankovního účtu u KB Olomouc: 19-1096330227/0100, VS: 531100002.

Obory a termíny atestačních zkoušek na LF UP v Olomouci pro rok 2021

Obor Termín atestační zkoušky Odevzdání přihlášky Pokyny k práci
cévní chirurgie 17.5.2021 17.3.2021
dětská chirurgie 2.12.2021 2.10.2021 zde
endokrinologie a diabetologie 7.- 11.6.2021 7.4.2021  
kardiochirurgie 14.10.2021 14.8.2021  
kardiologie 3.-7.5.2021 3.3.2021  
klinická onkologie 25.-26.11.2021 25.9.2021  
lékařská genetika 27.5.2021 27.3.2021 zde
lékařská mikrobiologie 6.5.2021 6.3.2021 zde
nefrologie 2.12.2021 2.10.2021 zde
patologie 9.12.2021 9.10.2021 zde
radiologie a zobrazovací metody 22.- 26.11.2021 22.9.2021  
rehabilitační a fyzikální medicína 1.- 2.12.2021 1.10.2021 zde
revmatologie 22.-  23.4.2021 22.2.2021 zde
urologie 24. - 25.6.2021 24.4.2021  

Koordinační oborová rada / Specializační oborová rada

Časté otázky a odpovědi

Jak mám postupovat, pokud chci změnit vzdělávací program ve stejném oboru?

Platí u vzdělávacích programů (dále "VP") platných před novelou zákona 95/2004 Sb. 1.7.2017:

Není potřeba se nově zařazovat ani o tuto změnu žádat. Postačuje pouze plnit vzdělávací aktivity podle programu z r. 2011 nebo 2015 a v přihlášce k atestační zkoušce následně uvedete, podle kterého vzdělávacího programu jste postupoval/a. Musíte mít ale splněné všechny požadavky dané tímto programem včetně praxí v rámci kmene.

Lékaři zařazeni dle dřívějších VP, kteří chtějí ukončit podle VP2018 / VP2019 (ve stejném oboru zařazení) si žádají o uznání praxe na IPVZ, formulář 16b.

Kde a kdy se mohu přihlásit k atestaci?

Pokud máte splněné všechny vzdělávací aktivity (kurzy, přednášky, praxi, výkony, atd.) dle vzdělávacího programu a splnil jste tedy podmínky k přístupu k atestační zkoušce, přihlašte se k atestaci u Vámi vybrané LF (která je místem konání atestace). Bližší informace jsou v části atestace.

Jaký je obsah a průběh atestační zkoušky?

Jak vyplývá z Vyhlášky č. 188/2009, §6 atestační zkouška (dále AZ) se skládá z části teoretické a pokud tak stanoví vzdělávací program, i z části praktické.

Praktická část  AZ se koná v akreditovaném zařízení a předchází teoretické části AZ. AZ probíhá zpravidla v jednom dni. Obsah praktické části je stanoven příslušným vzdělávacím programem.

Teoretická část AZ spočívá v odpovědi na 3 odborné otázky (které si uchazeč vylosuje a má min 15 na přípravu odpovědí), z nichž 1 může být nahrazena obhajobou písemné práce.

Kde získám zkušební otázky k atestační zkoušce?

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup termíny konání atestačních zkoušek a aktuální seznam zkušebních otázek a doporučené literatury k atestační zkoušce v jednotlivých oborech (Vyhláška 188/2009, §5).

Legislativa a odkazy

Zákony, vyhlášky, nařízení vlády, atd. jsou k dispozici na Portálu veřejné správy.

Akreditace

Veřejný příslib

Veřejný příslib LF UP pro teoretickou část vzdělávacích programů specializačního vzdělávání v základních kmenech lékařů a ve vlastním specializovaném výcviku podle přílohy č. 1, zákona, k nimž bude LF UP udělena akreditace.