Úřední deska

Oznámení

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Aktuality Akademického senátu LF

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Výběrová řízení

15. 4. 2021

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce: přednosta/přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví Kvalifikační požadavky: vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru, vědec...

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Dokumenty a normy

Všechny předpisy LF UP jsou dostupné pro studenty a zaměstnance UP po přihlášení na files.upol.cz

Vnitřní předpisy

Číslo normy Název Účinnost od
LF-B1-5/2017-N01 Novela č. 1 Jednacího řádu Akademického senátu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 24.3.2021
LF-A-21/01 Jednací řád vědecké rady Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olmouci 24.3.2021
LF - B1-5/2017-ÚZ01 Jednací řád Akademického senátu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (I. úplné znění) 23.3.2021
LF - B1-1/2017 Statut Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1.9.2019
LF-B-19/04 Novela č. 1 Statutu LF UP č. LF - B1-1/2017 1.9.2019
LF-B-19/08 Vnitřní předpis LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci 1.9.2019
LF-A-18/01 Příloha Statutu LF UP v Olomouci č. 1 - Organizační řád LF UP 6.12.2018
LF - B1-5/2017 Jednací řád Akademického senátu LF UP v Olomouci 19.6.2017
LF - B1-4/2017 Volební řád Akademického senátu LF UP v Olomouci 19.6.2017

Vnitřní normy

Číslo normy Název Účinnost od
LF-B-20/08 Dodatek č. 4 k Metodickému pokynu děkana LF UP č. LF - B2-3/2016-MP 29.10.2020
LF-B-20/06 Rozhodnutí děkana LF UP o zrušení směrnice děkana č. LF - B3-5/2012-PN 22.10.2020
LF-B-20/05 Směrnice děkana LF UP ke stipendijnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci 9.9.2020
LF-B-20/04 Rozhodnutí děkana LF UP o zrušení metodického pokynu děkana č. LF-B-18/07 5.6.2020
LF-B-20/03 Směrnice děkana ke konání státních rigorózních zkoušek na LF UP 17.2.2020
LF-B-20/02 Směrnice děkana LF UP o čerpání sociálního fondu na LF UP 29.1.2020
LF-B-19/11 Statut Ceny děkana LF UP 4.11.2019
LF-B-19/09 Rozhodnutí děkana LF UP o organizaci Děkanátu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 11.7.2019
LF-B-19/07 Pověření na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 6.6.2019
LF-B-19/05 Směrnice děkana LF UP k postupu čerpání účelových a institucionálních finančních prostředků na řešení projektů 29.4.2019
LF-B-19/01 Rozhodnutí děkana o zrušení směrnice děkana č. LF - B3-2/2012-PN 10.1.2019
LF-B-18/14 Směrnice děkana LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci 8.1.2019
LF-B-18/15 Dodatek č. 1 ke směrnici děkana LF UP Provozní řád parkoviště LF UP 1.1.2019
LF-B-18/12 Směrnice děkana LF UP k provedení Vnitřního mzdového předpisu UP 1.1.2019
LF-B-18/11 Směrnice děkana k anglickým názvům LF UP a jednotlivých pracovišť 18.10.2018
LF-B-18/09 Směrnice děkana LF UP k postavení hostujících profesorů 1.10.2018
LF-B-18/06 Směrnice děkana LF UP Provozní řád parkoviště LF UP 1.9.2018
LF-B-18/08 Rozhodnutí děkana o stanovení poplatků a úhrad za činnosti a úkony LF UP 1.9.2018
LF-B-18/04 Směrnice děkana LF UP k provádění pracovnělékařských služeb na LF UP 15.6.2018
LF - B3-1/2017-PN Směrnice děkana LF UP k Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci 19.6.2017
LF - B2-6/2016-RD Rozhodnutí děkana LF UP o administraci uzavírání smluv, nákupů investic, zadávání veřejných zakázek a předkládání projektů na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 17.10.2016
LF - B2-5/2016-RD Rozhodnutí děkana LF UP o zaúčtování a převedení finančních prostředků u projektů VaV ke konci kalendářního roku 13.6.2016
LF - B2-3/2016-MP Metodický pokyn děkana LF UP ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů institucionální podpory a účelové podpory (MŠMT, GA ČR, MPO, NAZV MZE, MMR, MŽP, TA ČR a jiné) 10.3.2016
LF - B2-2/2016-MP Metodický pokyn děkana LF UP pro hodnocení pracovní výkonnosti a pracovních výsledků podřízených zaměstnanců 29.2.2016
LF - B2-1/2016-MP Metodický pokyn děkana LF UP pro pořízení a evidenci majetku umístěného v prostorách Fakultní nemocnice Olomouc 29.2.2016
LF - B2-7/2014-MP Metodický pokyn děkana LF UP k poskytování cestovních náhrad na LF UP 25.8.2014
LF - B2-6/2014-MP Metodický pokyn děkana LF UP upravující provoz skříněk na ukládání osobních věcí ve vestibulu dostavby TÚ LF UP 7.5.2014
LF - B2-6/2014-MP EN Guidance Document of the Dean of FMD UP Regulating the Operation of the Personal Storage Lockers in the Lobby of the Annex of TI FMD UP 7.5.2014
LF - B3-1/2014-PN Směrnice děkana LF UP k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro studenty 14.1.2014
LF - B3-4/2012-PN Směrnice děkana LF UP ke specializačnímu vzdělávání 18.7.2012
LF - B3-3/2012-PN Směrnice děkana k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 28.6.2012
LF - B3-6/2011-PN Směrnice děkana k vědecké a pedagogické činnosti studentů 1.9.2011
LF - B3-3/2009-PN Směrnice děkana k poskytnutí stipendia Josefíny Napravilové 1.12.2009

Harmonogram studia

2020/2021 magisterské programy

Akademický rok:  1. 9. 2020 – 31. 8. 2021
Výuka v zimním semestru:  
- výuka 1. - 3. ročníku Všeobecného lékařství 21. 9. 2020 – 8. 1. 2021
- výuka 4. - 5. ročníku Všeobecného lékařství 21. 9. 2020 – 5. 2. 2021
- výuka 6. ročníku Všeobecného lékařství 14. 9. 2020 – 5. 2. 2021
- výuka 1. - 3. ročníku Zubního lékařství 21. 9. 2020 – 8. 1. 2021
- výuka 4. ročníku Zubního lékařství 14. 9. 2020 – 23. 12. 2020
- výuka 5. ročníku Zubního lékařství 14. 9. 2020 – 23. 12. 2020
Výuka v letním semestru:  
- výuka 1. - 3. ročníku Všeobecného lékařství 15. 2. 2021 – 28. 5. 2021
- výuka 4. - 5. ročníku Všeobecného lékařství 15. 2. 2021 – 4. 6. 2021
- výuka 6. ročníku Všeobecného lékařství 8. 2. 2021 – 4. 6. 2021
- výuka 1. - 3. ročníku Zubního lékařství 15. 2. 2021 – 28. 5. 2021
- výuka 4. ročníku Zubního lékařství 15. 2. 2021 – 4. 6. 2021
- výuka 5. ročníku Zubního lékařství 28. 1. 2021 – 9. 4. 2021
Studentská vědecká konference LF UP 25. 5. 2021
Sportovní den UP  (viz poznámka č.1) 12. 5. 2021
Rektorské volno 31. 12. 2020
Děkanské volno 28. 12. 2020 – 30. 12. 2020
Vánoční prázdniny 24. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Hlavní prázdniny 1. 7. 2021 – 31. 8. 2021
Imatrikulace studentů prvních ročníků 23. 9. 2020
Zápisy do rozvrhu:
Mezní termín pro dělení studentů do etap zápisu rozvrhu (dle splněných povinností):
poslední rozřazování do etap pro elektronický zápis 14. 7. 2020 v 9.00 hod
Elektronický zápis předmětů zařazených do 2. - 6. ročníků
- 1. etapa - jen kroužkový zápis (viz poznámka č. 2) 14. 7. 2020 od 10.00 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod
- 1. etapa - kroužkový zápis + zápis po předmětech
(viz poznámka č. 2)
14. 7. 2020 od 10.30 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod
- 2. etapa - jen kroužkový zápis (viz poznámka č. 2) 30. 7. 2020 od 9.00 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod
- 2. etapa - kroužkový zápis + zápis po předmětech
(viz poznámka č. 2)
30. 7. 2020 od 9.30 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod
Elektronický zápis předmětů zařazených do 1. ročníků
- jen kroužkový zápis 4. 9. 2020 od 9.00 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod
- kroužkový zápis + zápis po předmětech 4. 9. 2020 od 9.30 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod
Elektronický zápis předmětů pro studenty vyjíždějících na zahraniční studijní pobyt:
od 30. 6. 2020 od 9.00 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod
Doplňující elektronický zápis předmětů na letní semestr
od 16. 12. 2020 od 9.00 hod do 11. 2. 2021 do 24.00 hod
Mezní termín pro doplňující registraci povinných předmětů na studijním oddělení
- do 15. 2. 2021 do 17.00 hod (se zápisovým listem B a indexem)
Hlavní zkouškové období:
Hlavní zkouškové období pro průběžnou výuku Všeobecného lékařství:
- v zimním semestru                         11. 1. 2021 – 12. 2. 2021
- v letním semestru  31. 5. 2021 – 30. 6. 2021
Hlavní zkouškové období pro blokovou výuku Všeobecného lékařství:
- průběžně celý akademický rok
Hlavní zkouškové období pro 1. - 3. ročník Zubního lékařství:
- v zimním semestru                         11. 1. 2021 – 12. 2. 2021
- v letním semestru  31. 5. 2021 – 30. 6. 2021
Hlavní zkouškové období pro 4. ročník Zubního lékařství:
- v zimním semestru                         4. 1. 2021 – 12. 2. 2021
- v letním semestru  7. 6. 2021 – 30. 6. 2021
Hlavní zkouškové období pro 5. ročník Zubního lékařství:
- v zimním semestru                         4. 1. 2021 – 29. 1. 2021
- v letním semestru  12. 4. 2021 – 30. 6. 2021
Mezní termín pro splnění studijních povinností:
- za akademický rok 2019/2020 15. 9. 2020
- za akademický rok 2020/2021 6. 9. 2021
Den otevřených dveří:                16. 1. 2021
Harmonogram předmětové evaluace:  
- evaluace předmětů studenty za zimní semestr 21. 9. 2020 – 12. 2. 2021
- zahájení hodnocení garanty 1. 3. 2021
- evaluace předmětů studenty za letní semestr 15. 2. 2021 – 6. 9. 2021
- ukončení hodnocení garanty 30. 9. 2021

Poznámka č. 1
Výuka, která není realizována, musí být nahrazena. Způsob této náhrady je zcela v kompetenci jednotlivých pracovišť.

Poznámka č. 2
Studentům, kteří úspěšně absolvují všechny zapsané povinné předměty zakončené zkouškou (tj. se statutem „A“) a budou mít výsledky těchto předmětů zapsané ve studijní agendě STAG do 14. 7. 2020 do 9.00 hod, bude umožněn zápis do rozvrhu od 14. 7. 2020 (v 10.00 hod kroužkový zápis, v 10.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis). Studentům, kteří této podmínce nevyhoví, bude zápis do rozvrhu umožněn od 30. 7. 2020 (v 9.00 hod kroužkový zápis, v 9.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis).

2020/2021 navazující magisterské programy

Akademický rok:  1. 9. 2020 – 31. 8. 2021
Výuka v zimním semestru:  
- výuka 1. ročníku Veřejného zdravotnictví 14. 9. 2020 – 23. 1. 2021
- výuka 2. ročníku Veřejného zdravotnictví 14. 9. 2020 – 6. 2. 2021
Výuka v letním semestru:  
- výuka 1. ročníku Veřejného zdravotnictví 15. 2. 2021 – 28. 5. 2021
- výuka 2. ročníku Veřejného zdravotnictví 15. 2. 2021 – 24. 4. 2021
Rektorské volno 31. 12. 2020
Děkanské volno 28. 12. 2020 – 30. 12. 2020
Vánoční prázdniny 24. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Hlavní prázdniny 1. 7. 2021 – 31. 8. 2021
Zápisy do rozvrhu:
Elektronický zápis předmětů zařazených do 2. ročníku
- 1. etapa - zápis po předmětech  (viz poznámka) 14. 7. 2020 od 10.30 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod
- 2. etapa - zápis po předmětech  (viz poznámka) 30. 7. 2020 od 9.30 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod
Elektronický zápis předmětů zařazených do 1. ročníku
- zápis po předmětech 4. 9. 2020 od 9.30 hod do 17. 9. 2020 do 24.00 hod
Doplňující elektronický zápis předmětů na letní semestr
- od 16. 12. 2020 od 9.00 hod do 11. 2. 2021 do 24.00 hod
Hlavní zkouškové období:
Hlavní zkouškové období pro 1. ročník Veřejného zdravotnictví:
- v zimním semestru                         od 25. 1. 2021 do 12. 2. 2021
- v letním semestru  od 31. 5. 2021 do 30. 6. 2021
Hlavní zkouškové období pro 2. ročník Veřejného zdravotnictví:
- v zimním semestru                         průběžně celý semestr
- v letním semestru  průběžně celý semestr
Harmonogram odevzdání diplomových prací, státních závěrečných zkoušek a obhajob:
Vypsání termínů státních závěrečných zkoušek v IS/STAG  do 30. 11. 2020
Řádný mezní termín odevzdání diplomové práce na studijním oddělení 31. 3. 2021
Řádný mezní termín splnění studijních povinností pro vypsání ke státní závěrečné zkoušce 12. 5. 2021
Řádný termín zápisu studentem na termín státní závěrečné zkoušky v IS/STAG do 14. 5. 2021
Řádný termín státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomové práce 14. 6. - 16. 6. 2021
Mimořádný mezní termín odevzdání diplomové práce na studijním oddělení 30. 6. 2021
Mimořádný mezní termín splnění studijních povinností pro vypsání ke státní závěrečné zkoušce 11. 8. 2021
Mimořádný termín zápisu studentem na termín státní závěrečné zkoušky v IS/STAG do 13. 8. 2021
Mimořádný termín státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomové práce 13. 9. - 14. 9. 2021
Mezní termín pro splnění studijních povinností:
- za akademický rok 2019/2020 15. 9. 2020
- za akademický rok 2020/2021 6. 9. 2021
Den otevřených dveří:                16. 1. 2021
Harmonogram předmětové evaluace:  
- evaluace předmětů studenty za zimní semestr 21. 9. 2020 – 12. 2. 2021
- zahájení hodnocení garanty 1. 3. 2021
- evaluace předmětů studenty za letní semestr 14. 2. 2021 – 6. 9. 2021
- ukončení hodnocení garanty 30. 9. 2021

Poznámka:
Studentům, kteří úspěšně absolvují všechny zapsané povinné předměty zakončené zkouškou (tj. se statutem „A“) a budou mít výsledky těchto předmětů zapsané ve studijní agendě STAG do 14. 7. 2020 do 9.00 hod, bude umožněn zápis do rozvrhu od 14. 7. 2020 od 10.30 hod. Studentům, kteří této podmínce nevyhoví, bude zápis do rozvrhu umožněn od 30. 7. 2020 od 9.30 hod.

2021/2022 magisterské programy

Akademický rok:  1. 9. 2021 – 31. 8. 2022
Výuka v zimním semestru:  
- výuka 1. - 3. ročníku Všeobecného lékařství 20. 9. 2021 – 7. 1. 2022
- výuka 4. - 5. ročníku Všeobecného lékařství 20. 9. 2021 – 4. 2. 2022
- výuka 6. ročníku Všeobecného lékařství 13. 9. 2021 – 4. 2. 2022
- výuka 1. - 3. ročníku Zubního lékařství 20. 9. 2021 – 7. 1. 2022
- výuka 4. ročníku Zubního lékařství 13. 9. 2021 – 23. 12. 2021
- výuka 5. ročníku Zubního lékařství 13. 9. 2021 – 23. 12. 2021
Výuka v letním semestru:  
- výuka 1. - 3. ročníku Všeobecného lékařství 14. 2. 2022 – 27. 5. 2022
- výuka 4. - 5. ročníku Všeobecného lékařství 14. 2. 2022 – 3. 6. 2022
- výuka 6. ročníku Všeobecného lékařství 7. 2. 2022 – 3. 6. 2022
- výuka 1. - 3. ročníku Zubního lékařství 14. 2. 2022 – 27. 5. 2022
- výuka 4. ročníku Zubního lékařství 14. 2. 2022 – 3. 6. 2022
- výuka 5. ročníku Zubního lékařství 31. 1. 2022 – 8. 4. 2022
Studentská vědecká konference LF UP 24. 5. 2022
Sportovní den UP  (viz poznámka č.1) 11. 5. 2022
Rektorské volno 31. 12. 2021
Děkanské volno 29. 12. 2021 – 30. 12. 2021
Vánoční prázdniny 24. 12. 2021 – 2. 1. 2022
Hlavní prázdniny 1. 7. 2022 – 31. 8. 2022
Imatrikulace studentů prvních ročníků 22. 9. 2021
Zápisy do rozvrhu:
Mezní termín pro dělení studentů do etap zápisu rozvrhu (dle splněných povinností):
poslední rozřazování do etap pro elektronický zápis 13. 7. 2021 v 9.00 hod
Elektronický zápis předmětů zařazených do 2. - 6. ročníků
- 1. etapa - jen kroužkový zápis (viz poznámka č. 2) 13. 7. 2021 od 10.00 hod do 16. 9. 2021 do 24.00 hod
- 1. etapa - kroužkový zápis + zápis po předmětech
(viz poznámka č. 2)
13. 7. 2021 od 10.30 hod do 16. 9. 2021 do 24.00 hod
- 2. etapa - jen kroužkový zápis (viz poznámka č. 2) 29. 7. 2021 od 9.00 hod do 16. 9. 2021 do 24.00 hod
- 2. etapa - kroužkový zápis + zápis po předmětech
(viz poznámka č. 2)
29. 7. 2021 od 9.30 hod do 16. 9. 2021 do 24.00 hod
Elektronický zápis předmětů zařazených do 1. ročníků
- jen kroužkový zápis 10. 9. 2021 od 9.00 hod do 16. 9. 2021 do 24.00 hod
- kroužkový zápis + zápis po předmětech 10. 9. 2021 od 9.30 hod do 16. 9. 2021 do 24.00 hod
Elektronický zápis předmětů pro studenty vyjíždějících na zahraniční studijní pobyt:
od 30. 6. 2021 od 9.00 hod do 16. 9. 2021 do 24.00 hod
Doplňující elektronický zápis předmětů na letní semestr
od 15. 12. 2021 od 9.00 hod do 10. 2. 2022 do 24.00 hod
Mezní termín pro doplňující registraci povinných předmětů na studijním oddělení
- do 14. 2. 2022 do 17.00 hod (se zápisovým listem B a indexem)
Hlavní zkouškové období:
Hlavní zkouškové období pro průběžnou výuku Všeobecného lékařství:
- v zimním semestru                         10. 1. 2022 – 11. 2. 2022
- v letním semestru  30. 5. 2022 – 30. 6. 2022
Hlavní zkouškové období pro blokovou výuku Všeobecného lékařství:
- průběžně celý akademický rok
Hlavní zkouškové období pro 1. - 3. ročník Zubního lékařství:
- v zimním semestru                         10. 1. 2022 – 11. 2. 2022
- v letním semestru  30. 5. 2022 – 30. 6. 2022
Hlavní zkouškové období pro 4. ročník Zubního lékařství:
- v zimním semestru                         3. 1. 2022 – 11. 2. 2022
- v letním semestru  6. 6. 2022 – 30. 6. 2022
Hlavní zkouškové období pro 5. ročník Zubního lékařství:
- v zimním semestru                         3. 1. 2022 – 28. 1. 2022
- v letním semestru  11. 4. 2022 – 30. 6. 2022
Mezní termín pro splnění studijních povinností:
- za akademický rok 2020/2021 6. 9. 2021
- za akademický rok 2021/2022 5. 9. 2022
Den otevřených dveří:                3. 12. 2021 a 15. 1. 2022
Harmonogram předmětové evaluace:  
- evaluace předmětů studenty za zimní semestr 20. 9. 2021 – 11. 2. 2022
- zahájení hodnocení garanty 1. 3. 2022
- evaluace předmětů studenty za letní semestr 12. 2. 2022 – 5. 9. 2022
- ukončení hodnocení garanty 30. 9. 2022

Poznámka č. 1
Výuka, která není realizována, musí být nahrazena. Způsob této náhrady je zcela v kompetenci jednotlivých pracovišť.

Poznámka č. 2
Studentům, kteří úspěšně absolvují všechny zapsané povinné předměty zakončené zkouškou (tj. se statutem „A“) a budou mít výsledky těchto předmětů zapsané ve studijní agendě STAG do 13. 7. 2021 do 9.00 hod, bude umožněn zápis do rozvrhu od 13. 7. 2020 (v 10.00 hod kroužkový zápis, v 10.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis). Studentům, kteří této podmínce nevyhoví, bude zápis do rozvrhu umožněn od 29. 7. 2021 (v 9.00 hod kroužkový zápis, v 9.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis).

2021/2022 navazující magisterské programy

Akademický rok:  1. 9. 2021 – 31. 8. 2022
Výuka v zimním semestru:  
- výuka 1. ročníku Veřejného zdravotnictví 13. 9. 2021 – 22. 1. 2022
- výuka 2. ročníku Veřejného zdravotnictví 13. 9. 2021 – 5. 2. 2022
Výuka v letním semestru:  
- výuka 1. ročníku Veřejného zdravotnictví 14. 2. 2022 – 27. 5. 2022
- výuka 2. ročníku Veřejného zdravotnictví 14. 2. 2022 – 23. 4. 2022
Rektorské volno 31. 12. 2021
Děkanské volno 29. 12. 2021 – 30. 12. 2021
Vánoční prázdniny 24. 12. 2021 – 2. 1. 2022
Hlavní prázdniny 1. 7. 2022 – 31. 8. 2022
Zápisy do rozvrhu:
Elektronický zápis předmětů zařazených do 2. ročníku
- 1. etapa - zápis po předmětech  (viz poznámka) 13. 7. 2021 od 10.30 hod do 16. 9. 2021 do 24.00 hod
- 2. etapa - zápis po předmětech  (viz poznámka) 29. 7. 2021 od 9.30 hod do 16. 9. 2021 do 24.00 hod
Elektronický zápis předmětů zařazených do 1. ročníku
- zápis po předmětech 10. 9. 2021 od 9.30 hod do 16. 9. 2021 do 24.00 hod
Doplňující elektronický zápis předmětů na letní semestr
- od 15. 12. 2021 od 9.00 hod do 10. 2. 2022 do 24.00 hod
Hlavní zkouškové období:
Hlavní zkouškové období pro 1. ročník Veřejného zdravotnictví:
- v zimním semestru                         průběžně celý semestr
- v letním semestru  průběžně celý semestr
Hlavní zkouškové období pro 2. ročník Veřejného zdravotnictví:
- v zimním semestru                         průběžně celý semestr
- v letním semestru  průběžně celý semestr
Harmonogram odevzdání diplomových prací, státních závěrečných zkoušek a obhajob:
Vypsání termínů státních závěrečných zkoušek v IS/STAG  do 30. 11. 2021
Mezní termín odevzdání diplomové práce na studijním oddělení 31. 3. 2022
Mezní termín splnění studijních povinností pro vypsání ke státní závěrečné zkoušce 11. 5. 2022
Zápis studentem na termín státní závěrečné zkoušky v IS/STAG do 13. 5. 2022
Termín státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomové práce 13. 6. - 15. 6. 2022
Mezní termín pro splnění studijních povinností:
- za akademický rok 2020/2021 6. 9. 2021
- za akademický rok 2021/2022 5. 9. 2022
Den otevřených dveří:                3. 12. 2021 a 15. 1. 2022
Harmonogram předmětové evaluace:  
- evaluace předmětů studenty za zimní semestr 20. 9. 2021 – 11. 2. 2022
- zahájení hodnocení garanty 1. 3. 2022
- evaluace předmětů studenty za letní semestr 12. 2. 2022 – 5. 9. 2022
- ukončení hodnocení garanty 30. 9. 2022

Poznámka:
Studentům, kteří úspěšně absolvují všechny zapsané povinné předměty zakončené zkouškou (tj. se statutem „A“) a budou mít výsledky těchto předmětů zapsané ve studijní agendě STAG do 13. 7. 2021 do 9.00 hod, bude umožněn zápis do rozvrhu od 13. 7. 2021 od 10.30 hod. Studentům, kteří této podmínce nevyhoví, bude zápis do rozvrhu umožněn od 30. 7. 2020 od 9.30 hod.

Přijímací řízení - magisterské studium

Lékařská fakulta UP v Olomouci vyhlašuje pro akademický rok 2021/2022 přijímací řízení ke studiu v magisterských studijních programech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství.

Termíny, poplatky a další informace

Termín podání elektronické přihlášky: od 1. listopadu 2020 do 15. března 2021

Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen řádně podané e-přihlášky v termínu do 15.3.2021, u kterých bude platba nejpozději do 19. března 2021 spárována s e-přihláškou.

Administrativní poplatek: 690,- Kč / studijní program
Detail platby uchazeč nalezne v e-přihlášce.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

Termín přijímací zkoušky: 8. června 2021

Náhradní termín přijímací zkoušky fakulta nevypisuje.

Mimořádný termín přijímací zkoušky fakulta vypisuje pouze v případě, že uchazeč skládá maturitní zkoušku v zahraničí (mimo uchazeče maturující ve Slovenské republice). Uchazeč o přidělení mimořádného termínu požádá písemně do 26.3.2021.

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude registrovaných uchazečům zaslána pouze elektronikcou cestou (e-přihláška, záložka Dokumenty), a to v průběhu měsíce dubna 2021. Pozvánka bude obsahovat podrobné informace (datum, hodina, místo konání přijímací zkoušky, povolené pomůcky a další).

Uchazeči se zdravotním postižením, kteří potřebují zvláštní režim u přijímací zkoušky, budou kontaktovat Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého.

Přijímací zkouška

 • Je realizována formou písemného testu z fyziky, chemie a biologie.
 • Písemná přijímací zkouška je identická pro oba studijní programy, Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. V případě podání přihlášky na oba studijní programy vykoná uchazeč přijímací zkoušku pouze jednou. Bodový výsledek přijímací zkoušky určí jeho pořadí v rámci skupiny uchazečů pro program Všeobecné lékařství a skupiny uchazečů pro program Zubní lékařství.
 • Pro každý program je podána samostatná e-přihláška a uhrazen samostatně administrativní poplatek.

Přijetí ke studiu
Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončeného maturitou. Úředně nebo střední školou ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení ze střední školy odevzdá přijatý uchazeč u řádného zápisu do studia.

V případě, že uchazeč složil maturitní zkoušku v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné uznání zahraničního vzdělání v České republice, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Podmínky nostrifikace podrobně na https://www.studuj.upol.cz/prihlasky-a-terminy/. Úředně ověřenou fotokopii nostrifikace maturitního vysvědčení odevzdá uchazeč u řádného zápisu do studia.

Náhled do testu
Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Termín bude uchazeči sdělen v pozvánce k vykonání přijímací zkoušky.

Odvolací řízení
Podle § 50 odst. 6 zákona o VŠ č.111/1998 Sb. se může uchazeč (nebo jeho zástupce, kterému byla udělena plná moc) písemně odvolat proti rozhodnutí děkana fakulty, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne písemného doručení vyrozumění o výsledku přijímací zkoušky. Uvolněná místa po přijatých uchazečích, kteří ke studiu nenastoupí, budou dle harmonogramu doplňována z řad nepřijatých uchazečů, kteří v zákonné lhůtě podali odvolání a svým bodovým výsledkem se nacházejí dále v pořadí za stanovenou bodovou hranicí.

Odvolací řízení pro akademický rok 2021/2022 bude ukončeno na počátku měsíce září 2021. Všichni uchazeči, kteří se odvolali, budou v zákonné lhůtě o výsledku řízení informováni písemnou cestou.

Ubytování
Uchazeči mohou individuálně pro případné zajištění ubytování kontaktovat Správu kolejí a menz UP.

Programy v anglickém jazyce

Pravidla přijímání studentů do studijních programů General Medicine a Dentistry 

Jsou přijímáni studenti s dokladem o ukončení středoškolského vzdělání. Přijímací řízení se skládá z ústní zkoušky a písemného testu. V testech jsou kladeny otázky z biologie, chemie a fyziky (event. matematiky). Konkrétní požadavky jsou uvedeny na http://www.medicineinolomouc.com/.

Kód
programu
Studijní programFormaTitulRPPP
M5103General MedicineprezenčníMUDr.680
M0911A350010DentistryprezenčníMDDr.520

Použité zkratky:
MUDr. = akademický titul „doktor medicíny“, MDDr. = akademický titul „doktor zubního lékařství“, R = standardní doba studia v rocích, PPP = předpokládaný počet přijatých studentů  

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacích zkoušek konaných 9.6. a 10.6.2020

 • Oznámení o navržení k přijetí naleznou uchazeči ve své e-přihlášce, v záložce dokumenty, v týdnu od 15.6.2020.
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou rozeslána poštou v týdnu od 15. 6.2020.
 •  Formulář pro odvolání naleznete zde

Výsledek přijímací zkoušky uchazeč nalezne v e-přihlášce 

Informace k zápisu do 1. ročníku

 • Pozvánka k zápisu 

magisterské studijní programy_8.9.2020 

 

Prostřednictvím aplikace Elektronická přihláška (www.prihlaska.upol.cz) potvrďte, zda ke studiu daného programu nastoupíte/nenastoupíte (volba Přehled přihlášek, sloupec Operace).

 

 

Přijímací řízení - navazující magisterské studium

Lékařská fakulta UP v Olomouci vyhlašuje pro akademický rok 2021/2022 přijímací řízení ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Veřejné zdravotnictví.

Termín, poplatky a další informace

Termín podání elektronické přihlášky: od 1. listopadu 2020 do 15. března 2021

Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen řádně podané e-přihlášky v termínu do 15. března 2021, u kterých bude platba administrativního poplatku nejpozději do 19. března 2021 spárována s e-přihláškou.

Administrativní poplatek: 690, - Kč /studijní program
Detail platby uchazeč nalezne v e-přihlášce.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

Termín přijímací zkoušky: 9. června 2021

Náhradní termín přijímací zkoušky fakulta nevypisuje.

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude registrovaných uchazečům zaslána pouze elektronikcou cestou (e-přihláška, záložka Dokumenty), a to v průběhu měsíce dubna 2021. Pozvánka bude obsahovat podrobné informace (datum, hodina, místo konání přijímací zkoušky, povolené pomůcky a další).

Uchazeči se zdravotním postižením, kteří potřebují zvláštní režim u přijímací zkoušky, budou kontaktovat Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého.

Přijímací zkouška je realizována formou písemného testu z bio-psycho-sociální problematiky zdraví a nemoci. Bodový výsledek přijímací zkoušky určí pořadí uchazeče v rámci skupiny uchazečů pro program Veřejné zdravotnictví.

Přijetí ke studiu
Podmínkou přijetí ke studiu je dokončené bakalářské nebo magisterské vzdělání. Úředně nebo vysokou školou ověřenou fotokopii diplomu odevzdá přijatý uchazeč u řádného zápisu do studia.

V případě, že uchazeč ukončil VŠ vzdělání v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné uznání zahraničního vzdělání v České republice, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Podmínky nostrifikace podrobně na https://www.studuj.upol.cz/prihlasky-a-terminy/. Úředně ověřenou fotokopii nostrifikace diplomu odevzdá uchazeč u řádného zápisu do studia.

Náhled do testů
Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Termín bude uchazeči sdělen v pozvánce k vykonání přijímací zkoušky.

Odvolací řízení
Podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. se může uchazeč (nebo jeho zástupce, kterému byla udělena plná moc) písemně odvolat proti rozhodnutí děkana fakulty, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne písemného doručení vyrozumění o výsledku přijímací zkoušky. Uvolněná místa po přijatých uchazečích, kteří ke studiu nenastoupí, budou dle harmonogramu doplňována z řad nepřijatých uchazečů, kteří v zákonné lhůtě podali odvolání a svým bodovým výsledkem se nacházejí dále v pořadí za stanovenou bodovou hranicí.

Odvolací řízení pro akademický rok 2021/2022 bude ukončeno na počátku měsíce září 2021. Všichni uchazeči, kteří se odvolali, budou v zákonné lhůtě o výsledku řízení informováni písemnou cestou.

Doporučená literatura

 1. HAMPLOVÁ, Lidmila. (2020) Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy. Grada Publishing, a.s. ISBN 978-80-247-5562-5.
 2. IVANOVÁ, Kateřina a kol. (2018, dotisk 2020) Sociální lékařství. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-5326-2.
 3. IVANOVÁ, Kateřina, JURÍČKOVÁ, Lubica a Ivan GLADKIJ. (2013) Medicína a společnost. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-3446-9.
 4. IVANOVÁ, Kateřina a Robert KLOS eds. (2004) Kapitoly z lékařské etiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 8024408929.
 5. JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. (2014) Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 11. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc. ISBN 978-80-7182-338-4.
 6. KOLLÁROVÁ, Helena, Ivanka MATOUŠKOVÁ, Dagmar HORÁKOVÁ, Jana VLČKOVÁ, Kateřina AZEEM a Ondřej HOLÝ. (2017) Vybrané kapitoly z epidemiologie. 2. upravené a rozšířené vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-5230-2.
 7. MATOUŠKOVÁ, Ivanka, Dagmar HORÁKOVÁ, Jana VLČKOVÁ a Ondřej HOLÝ. (2019) Vybrané kapitoly z epidemiologie 2. 3. upravené vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-5527-3.
 8. NOLEN-HOEKSEMA, Susan. (2012) Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Vyd. 3., přeprac. přeložila  Hana ANTONÍNOVÁ. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0083-3.
 9. PTÁČEK Radek, Bartůněk Petr a kol. (2013) Etika a komunikace v medicíně. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3976-2.
 10. ZACHAROVÁ, Eva (2017) Zdravotnická psychologie: teorie a praktická cvičení 2. Aktualizované a doplněné vydání. Grada Publishing, a.s. ISBN 978-80-271-0155-9.
 11. ZLÁMAL, Jaroslav a kol. (2020) Management. 2. vyd. Prostějov: Computer Média. ISBN: 978-80-7402-421-4.
 12. ZLÁMAL, Jaroslav a kol. (2018) Management zdravotnictví I. Prostějov: Computer Media. ISBN: 978-80-7402-375-0.
 13. Český statistický úřad
 14. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. Zdraví 21 pro všechny v 21. století.
 15. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.
 16. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. Zdraví 2030 - Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030.
 17. Státní zdravotní ústav - Témata zdraví a bezpečnosti.
 18. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
 19. Zdraví 2020 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)
 20. Zdraví 2030 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)
 21. WHO/Europe | Home
 22. Homepage | European Centre for Disease Prevention and Control (europa.eu)
 23. Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů: 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách (zakonyprolidi.cz)
 24. Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů: 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví (zakonyprolidi.cz)

Výsledky přijímacího řízení

Výsledek přijímací zkoušky uchazeč nalezne v e-přihlášce.  

Přijímací řízení - doktorské programy

Lékařská fakulta UP v Olomouci vyhlašuje pro akademický rok 2021/22 přijímací řízení ke studiu v níže uvedených akreditovaných doktorských studijních programech v českém jazyce:

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Standardní doba doktorského studia (kreditový systém) je 4 roky. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou dizertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor" (ve zkratce „Ph.D.", uváděné za jménem).

Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení* studia v magisterském studijním programu.

*Poznámka: Student posledního ročníku magisterského studia v elektronické přihlášce v kolonce "Závěr studia" zvolí stav "studuji" a přiloží k vytištěné zkrácené verzi e-přihlášky aktuální potvrzení o studiu s uvedením předpokládaného data absolvování magisterského studia. Po úspěšném absolvování poslední státní zkoušky/obhajoby zašle uchazeč o doktorské studium na studijní oddělení fakulty obratem originál potvrzení o ukončení magisterského studia. Ověřenou fotokopii diplomu předkládá v případě přijetí do doktorského studijního programu u zápisu ke studiu.

Uchazeč o studium si v rámci přihlášky do doktorského studijního programu vybere téma dizertační práce pouze z vyhlášených témat. Zvolení vypsaného tématu dizertační práce je podmínkou zaregistrování přihlášky. V rámci každého vybraného doktorského studijního programu lze podat v daném akademickém roce pouze jednu přihlášku.

Povinné náležitosti přihlášky

 • vytištěná zkrácená verze elektronické přihlášky s podpisem uchazeče
 • potvrzení o provedení úhrady administrativního poplatku (fotokopie složenky event. dokladu o provedení bankovního převodu - potvrzení není vyžadováno v případě platby on-line platební kartou) - bankovní spojení viz níže
 • 2krát profesní životopis (vždy vlastnoručně podepsaný)
 • Absolventi do roku 2020 (absolventi s diplomem): 1krát úředně ověřená fotokopie diplomu + 1krát prostá fotokopie
 • Absolventi roku 2021 (dosud bez diplomu): student posledního ročníku magisterského studia přiloží 2krát aktuální potvrzení o studiu s uvedením předpokládaného data absolvování magisterského studia. Po úspěšném absolvování poslední státní zkoušky zašle uchazeč o doktorské studium na studijní oddělení fakulty obratem potvrzení o ukončení magisterského studia. Ověřenou fotokopii diplomu předkládá v případě přijetí do doktorského studijního programu u zápisu ke studiu.

Nepovinné náležitosti přihlášky k zaslání v listinné podobě: seznam publikovaných prací, seznam přednášek

Adresa pro zaslání zkrácené verze e-přihlášky včetně povinných příloh: 
Lékařská fakulta UP
Mgr. Eva Hrouzková, referát pro vědu a výzkum
Hněvotínská 3
779 00 Olomouc

Termín pro podání elektronické přihlášky: od 14.1.2021 do 14.5.2021

Uchazeč je povinen uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději v den podání přihlášky ke studiu. Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen úplné, uhrazené a v termínu podané e-přihlášky. Uchazečem podepsaný výtisk zkrácené elektronické přihlášky, doklad o provedení úhrady administrativního poplatku a další níže uvedené povinné přílohy musí být na studijní oddělení LF UP v Olomouci odeslány nejpozději do 15. května 2021 včetně (rozhoduje datum poštovního razítka). Všechny řádně podané přihlášky budou do 21. května 2021 převedeny do přijímacího řízení. Uchazeč je povinen provést kontrolu stavu své e-přihlášky, zda byla přihláška zaregistrována (tzn. převedena do přijímacího řízení). V případě zjištěných nesrovnalostí se uchazeč neprodleně obrátí na referát pro vědu a výzkum LF UP v Olomouci (tel. 585 632 018, e-mail eva.hrouzkova@upol.cz).

Administrativní poplatek:  690 Kč / přihláška
Banka: Komerční banka, a.s., Olomouc
Účet: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol: Uveďte variabilní symbol automaticky vygenerovaný elektronickou přihláškou (pokud nebude variabilní symbol správně uveden, nedojde ke spárování platby s elektronickou přihláškou).
Konstantní symbol: 379 (při platbě složenkou)
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc (toto není adresa pro zaslání tištěné zkrácené verze e-přihlášek)
Platba ze zahraničí: IBAN CZ0901000000191096330227
SWIFT CODE: KOMBCZPP

Při platbě administrativního poplatku je nutné uvést ve správném tvaru variabilní symbol (veškeré údaje k platbě se uchazeči automaticky vygenerují při vyplnění e-přihlášky). Uvedení jiného než předepsaného symbolu je nepřípustné.

Upozorňujeme uchazeče, že nárok na vrácení administrativního poplatku za přijímací řízení nevzniká:

 • v případě nedodržení a nesplnění stanovených podmínek pro podání přihlášky ke studiu
 • v případě neúčasti u přijímacích zkoušek, a to z jakéhokoliv důvodu

Přijímací zkoušky se budou v jednotlivých programech konat v průběhu června 2021. Zaregistrovaným uchazečům o doktorské studium bude koncem května zaslána pozvánka k přijímací zkoušce.

Zápisy do rozvrhu

Předměty 2. - 6. ročníku

I. etapa zápisů 

 • kroužkový zápis se koná od 13. 7. 2021 od 10.00 hod do 16. 9. 2021 do 24.00 hod
 • zápis po předmětech se koná od 13. 7. 2021 od 10.30 hod do 16. 9. 2021 do 24.00 hod

Do této etapy zápisů budou zařazeni studenti, kteří do 13. 7. 2021 do 9.00 hod absolvují všechny povinné předměty (tj. se statutem "A") zakončené zkouškou a jejich hodnocení (tj. A-E) budou mít zapsané ve STAGu. V této etapě se zapisují zařazené do 2. - 6. ročníku.

II. etapa zápisů

 • kroužkový zápis se koná od 29. 7. 2021 od 9.00 hod do 16. 9. 2021 do 24.00 hod
 • zápis po předmětech se koná od 29. 7. 2021 od 9.30 hod do 16. 9. 2021 do 24.00 hod

Do této etapy zápisů budou zařazeni studenti, kteří nevyhověli podmínce I. etapy zápisu. V této etapě se zapisují předměty zařazené do 2. - 6. ročníku.

Pokyny k zápisu rozvrhu 2. a 6. ročníku
Elektronickým zápisem se studenti se zapisují do výuky na předměty, které chtějí v dalším roce absolvovat a u kterých nemají z předcházejícího studia uznanou výuku (všechny předměty opakovaně zapisované (tzn. u kterých student má výuku uznanou) je třeba nahlásit studijní referentce, která provede zápis „bez výuky“ tak, aby se student mohl zapsat na zkoušku z daného předmětu, ale aby neblokoval místo v praktické výuce). Studenti se zapisují pouze pomocí portálového rozhraní STAG.

Úřední hodiny studijního oddělení jsou v době prázdnin: pondělí a čtvrtek od 8.00-11.00 hod. Problémy se zápisem je třeba bezprostředně řešit s vedoucí studijního oddělení. 

Kroužkový zápis (předzápis)
(tj. zápis 2. a 4.-6. ročníku Všeobecného lékařství a 2.-5. ročníku Zubního lékařství)

Kroužek stanovuje pevný rozvrh povinných předmětů (viz zveřejněné ročníkové rozvrhy) a student volí pouze mezi jednotlivými kroužky.

Zápis mimo kroužky není povolen, v ojedinělých případech ho lze povolit na základě žádosti předložené vedoucí studijního oddělení. V případě nepovoleného zápisu mimo kroužek bude rozvrh z důvodu blokace zápisu dalším studentům vymazán.

Po provedeném kroužkovém zápisu je třeba zkontrolovat, zda jsou zapsány všechny požadované povinné předměty a případné nedostatky vyřešit. V případě, že si student zapisuje rozvrh, ale nesplňuje požadované prerekvizity pro zápis všech předmětů (např. nemá ve STAGu uvedený zápočet za "Praxi z pediatrie" a nesplňuje prerekvizitu pro zápis předmět "Pediatrie"), je třeba po splnění prerekvizit (po zapsání zápočtu / zkoušky do STAGu příslušnou sekretářkou) provést odzápis kroužku a poté nový zápis jiného kroužku. (Informace o stanovených prerekvizitách viz Bílá knížka). Jestliže kapacita některých předmětů ve zvoleném kroužku je již plná, takže v rámci kroužku se studentovi nezapsaly některé předměty z důvodu plné kapacity, je třeba si vybrat jiný kroužek.

Zápis 4. ročníku Všeobecného lékařství - nabídka Buddy systému
Studenti 4. ročníku Všeobecného lékařství mohou místo české výuky předmětů IN2/VC012 Vnitřní lékařství 2 a CH1/VC012 Chirurgie 1 absolvovat anglickou výuku v předmětech IN1/VA022 Internal Medicine 2 a CH1/VA012 Surgery 1 (do každého takového kroužku kombinovaného s anglickou výukou  je možné zapsat max. 4 studenty z českého programu). Předměty bude možné ukončit vykonáním zápočtu / kolokvia v českém jazyce. V případě zájmu si student vybere kroužek 4. ročníku Všeobecného lékařství, který je zařazen do Buddy systému (tj. kroužek končící písmeny „aj“).
Výhody: zlepšení komunikace v anglickém jazyce, finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč/předmět absolvovaný v anglickém jazyce, bodové zvýhodnění při výběrovém řízení pro Erasmus+ studijní pobyty.

Zápis (předzápis) po předmětech
(tj. zápis 3. ročníku Všeobecného lékařství, zápis nepovinných předmětů) 
Studenti se zapisují každý předmět zvlášť tak, aby nedocházelo v jejich rozvrhu ke vzájemné kolizi (podobně probíhá zápis na povinně volitelné a volitelné předměty).

Studenti si mohou zapisovat pouze volitelné předměty doporučeného a nižšího ročníku studijního oboru LF UP při splnění podmínky prerekvizit (viz "Bílá knížka"). Grafické rozvrhy LF UP pro celé ročníky jsou zveřejněny na na webové stránce fakulty.

Na povinně volitelné a volitelné předměty se studenti zapisují po přihlášení do IS/STAG portletem Předzápis na předmětyročníkových rozvrhů je patrné, že pro některé kroužky mohou být některé nepovinné předměty zablokovány (kolidují s povinnou výukou). Tento fakt je třeba brát v úvahu při výběru svého kroužku. Na povinně volitelné odborné předměty a volitelné předměty se studenti zapisují odkazem Předzápis (výběrem po jednotlivých předmětech). Zápisy na nepovinné předměty zařazené do 1. ročníku budou zpřístupněny od 10. 9. 2021 v 9.30 hod. 

Vzory vyplnění indexu pro následující akademický rok

Předměty 1. ročníku

 • kroužkový zápis se koná od 10. 9. 2021 od 9.00 hod do 16. 9. 2021 do 24.00 hod
 • zápis po předmětech se koná od 10. 9. 2021 od 9.30 hod do 16. 9. 2021 do 24.00 hod

Pokyny k zápisu předmětů 1. ročníku
V této etapě se zapisují předměty zařazené ve studijních plánech do 1. ročníku. Studenti jsou povinni se přihlásit do výuky jen tímto způsobem (elektronicky). V případě, že se student nezapíše, vystavuje se riziku, že nebude vpuštěn na seminář / praktické cvičení (kontrola zapsaných studentů), nebude se moci zapsat na zkoušku (nezobrazí se termíny zkoušek), výsledek zápočtu / zkoušky mu nebude zapsán atd.

Studentům je portál UP a jeho aplikace (další podrobnosti viz wiki UP)  přístupné do 2 následujících dnů po provedeném zápisu ke studiu (tj. stali se studenty Univerzity Palackého). V e-přihlášce na stránce Osobní údaje si nejdříve studenti zjistí svůj login pro přihlášení do portálu, STAGu, elektronické pošty. V červeném rámečku (u loginu) si nastaví své heslo. Studenti se zapisují sami pomocí aplikace STAG dle zveřejněného harmonogramu a dalších pokynů.

1. Kroužkový zápis (předzápis) - zápis povinných předmětú Všeobecného lékařství a Zubního lékařství:

 • Kroužek stanovuje pevný rozvrh povinných předmětů (viz zveřejněné ročníkové rozvrhy) a student volí pouze mezi jednotlivými kroužky. Kroužky jsou označeny 1VSEO10A, 1VSEO10B... pro 1. ročník Všeobecného lékařství; 1ZUB1A, 1ZUB2B… pro 1. ročník Zubního lékařství. V případě, že student poruší toto pravidlo a bude se zapisovat do rozvrhu jiným než kroužkovým zápisem, zablokuje jiným studentům kroužkový zápis a bude mu celý rozvrh vymazán.
 • ročníkových rozvrhů je patrné, že rozvrh některých kroužků Všeobecného lékařství a Zubního lékařství je v časové kolizi s některými nepovinnými předměty (tj. kolize s povinnou výukou). Tento fakt musí student brát v úvahu při výběru svého kroužku, aby v případě zájmu o některý volitelný předmět zvolil takový kroužek, který nebude v časovou kolizi s vybraným předmětem.
 • Po provedeném kroužkovém zápisu je třeba zkontrolovat, zda jsou zapsány všechny požadované povinné předměty a případné nedostatky řešit e-mailem s vedoucí studijního oddělení.

2. Zápis (předzápis) na předměty (výběrem po jednotlivých předmětech), zápis povinných předmětů Veřejného zdravotnictví a všech nepovinných předmětů:

 • Studenti Veřejného zdravotnictví a všichni studenti zapisující si povinně volitelné předměty a volitelné předměty se zapisují odkazem Předzápis (výběrem po jednotlivých předmětech).

3. Postup

 • zvolit Přihlásit se
 • zvolit Předzápis
 • dle pokynů níže zvolit typ předzápisu, tzn. portlet Kroužkový předzápis (pro všechny povinné předměty) nebo portlet Předzápis (pro kategorii předmětů povinně volitelných–odborných a kategorii předmětů volitelných studijních oborů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství).

a)     Kroužkový předzápis - pro zápis povinných předmětů Všeobecného lékařství a Zubního lékařství

 • pod odkazem IS/STAG - Kroužkový předzápis vybrat kroužek
 • zobrazí se rozvrh kroužku, pro potvrzení vybraného kroužku je potřeba kroužek zapsat tlačítkem "Provést zápis kroužku". Pokud se u jednotlivých předmětů zobrazí chyby v předzápisu (např. nezapsání předmětu z důvodu plné kapacity, je možné zvolit jiný kroužek nebo nahlásit nezapsané předměty vedoucí studijního oddělení a požádat o opravu
 • rozvrh lze zrušit tlačítkem "Provést odzápis kroužku"
 • po provedeném zápisu je doporučeno rozvrh vytisknout a zkontrolovat!!!

b)     Předzápis na předměty (výběrem po jednotlivých předmětech) – pro zápis předmětů Veřejného zdravotnictví a pro kategorii předmětů povinně volitelných a kategorii předmětů volitelných 

 • pod odkazem IS/STAG – Předzápis portlet Struktura studijního plánu vyberte blok předmětů (např. volitelné předměty)
 • kliknutím na zkratku předmětu (např. LBF/VCB31) se zobrazí rozvrh předmětu
 • zvolit neobsazenou rozvrhovou akci (tedy kliknout na čtvereček vpravo)
 • uložit tlačítkem "Uložit změny"

Případné problémy je třeba hlásit vedoucí studijního oddělení. Zápisy budou ukončeny 16. 9. 2021 ve 24.00 hod. Pro drobné úpravy rozvrhu v rámci volných kapacit na letní semestr akademického roku 2020/2021 budou zápisy otevřeny i před zahájením letního semestru (tj. od 15. 12. 2021 do 10. 2. 2022).

Studenti vyjíždějící na studijní pobyt (a další)

Zápis se koná od 29. 6. 2021 od 9.00 hod do 16. 9. 2021 do 24.00 hod.

Pokyny k zápisu pro studenty vyjíždějící v rámci mobilit
Studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt evidovaní oddělením pro zahraniční styky LF UP (program Erasmus, mobilita v rámci Rozvojových programů apod.) se mohou zapisovat do výuky přednostně a mají výjimku z kroužkového zápisu (tj. mohou si zapisovat předměty jednotlivě mimo kroužky). Jedná se o tyto studenty:

Jméno Univerzita / důvod předčas. zápisu
Bajová Ema Universität Leipzig
Břicháčová Michaela Sapienza Università di Roma
Bujnochová Petra Universidad Católica de València
Cyžová Zuzana Universidade do Porto
Čišková Laura Istanbul Medipol University
Dosoudilová Tereza University of Ljubljana
Herman Jiří Istanbul Medipol University
Holečková Anna University of Turku
Hřebenová Klára Vilniaus universitetas
Hudec Tomáš Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Klegová Alexandra Universität Leipzig
Klimovská Lenka Nicolaus Copernicus University in Toruń
Krajči Lukáš Universität Leipzig
Králiková Marie Medizinische Universität Wien
Krososka David University of Ljubljana
Olšr Jan University of Ljubljana
Pavlík Samuel Medizinische Universität Wien
Riečická barbora stáž Slovinsko
Taschová Timea Sapienza Università di Roma
Tihelka Antonín Universite d'Auvergne
Trizna Adam Sapienza Università di Roma

Doplňující zápis na letní semestr

Zápis se koná od 15. 12. 2021 od 9.00 hod do 10. 2. 2022 do 24.00 hod.

Studenti si mohou upravit rozvrh na letní semestr (jen rámci volné kapacity předmětů!), případně dopsat povinně volitelné a volitelné předměty na letní semestr. 

Pokyny k elektronickému zápisu na letní semestr akademického roku 2021/2022

 • Studenti si mohou dopisovat povinně volitelné a volitelné předměty v rámci volné kapacity předmětů a splněných prerekvizit.
 • V případě, že student dodatečně splní podmínky pro zápis povinného předmětu a tento předmět si elektronicky zapíše, musí si ho také dopsat do indexu a s novým zápisovým listem B a indexem se dostavit na studijní oddělení, aby mu byl zápis tohoto povinného předmětu potvrzen studijní referentkou!!! Nově dopsané povinné předměty je třeba v indexu potvrdit nejpozději do zahájení výuky v letním semestru, tj. do 14. 2. 2022. Po tomto termínu již není možné povinné předměty dopisovat.
 • Kroužkové zápisy v tomto období nejsou zpřístupněny! Studenti si mohou na letní semestr upravit rozvrh povinných předmětů mimo kroužek, pokud jim to umožňuje volná kapacita rozvrhových akcí. 
 • Studenti, kteří si zapisují předmět bez výuky (tzn. mají výuku daného předmětu uznanou), si tento předmět nezapisují elektronickým zápisem (blokovali by kapacitu předmětu ostatním studentům). Zápis provedou prostřednictvím své studijní referentky (tzv. bez výuky) 
 • Při případných problémech se zápisem kontaktujte e-mailem vedoucí studijního oddělení.

Kontrola studia / zápis

Samozápis, kontrola studia

Kontrola studia pro rok 2021/2022 bude probíhat ve 2 etapách:

1. etapa probíhá elektronicky, tzv. "samozápisem" v termínu od 1. 9. 2021 do 15. 9. 2021. Studenti si provedou sami kontrolu zaevidovaných splněných studijních povinností ve STAGu a seznam zapsaných předmětů na příští rok.

2. etapa: 

 • studenti, kteří vyhověli podmínkám elektronického samozápisu, se dostaví pro potvrzení splnění povinností v indexu na studijním oddělení vždy v úředních hodinách do 25. 10. 2021
 • studenti, kteří nevyhověli podmínkám elektronického samozápisu a musí se dostavit osobně na studijní oddělení ve zveřejněných termínech do 16. 9. 2021 takto:
  Termíny kontroly pro studenty bez provedenéno elektronického samozápisu: 
  • 6. 9. 2021: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
  • 7. 9. 2021: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
  • 8. 9. 2021: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
  • 9. 9. 2021: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
  • 13. 9. 2021: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
  • 14. 9. 2021: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
  • 15. 9. 2021: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
  • 16. 9. 2021: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
 • studenti, kteří vyhoví podmínkám samozápisu, budou mít od 20. 9. 2021 přístupné na portálu v sekci Dokumenty potvrzení o studiu na nový akademický rok (.pdf)

Odpovědi na nejčastější otázky

Kdy může student elektronickou kontrolu (tzv. samozápis) a zápis do nového akademického roku provést?
Elektronickou kontrolu studia tzv. samozápis jsou studenti povinni vykonat v termínu od 1. 9. 2021 do 15. 9. 2021. K samozápisu student přistupuje:

 • pokud za uplynulý akademický rok 2020/2021 již nebude plnit žádné studijní povinnosti (tj. má všechny zápočty, kolokvia, zkoušky, které v daném roce splnil, evidovány ve STAGu - např. i zápočet za praxi - a další již nebude plnit) 
 • pokud má zapsaný rozvrh povinných předmětů na nový akademický rok 2021/2022 (viz zápis na rozvrhy předmětů dle příslušných pokynů).

Koho se samozápis týká?
Provedení samozápisu ve STAGu je povinné pro všechny studenty 2. a vyšších ročníků magisterských a navazujících magisterských studijních programů, kteří budou pokračovat ve studiu v následujícím akademickém roce, s výjimkou studentů, kteří již mají uzavřené studium a čekají pouze na státní zkoušky. K samozápisu nepřistupuje student, který z důvodu dřívějšího odjezdu na zahraniční stáž prováděl kontrolu studia osobně na studijním oddělení již v předtermínu. Studenti vyjíždějící na Erasmus+ po zahájení nového akademického roku 2021/2022 provedou samozápis podobně jako ostatní studenti. Pokud systém vyhodnotí, že student nemůže být zapsán do dalšího ročníku elektronickým samozápisem, musí se k zápisu dostavit osobně dle rozpisu studijního oddělení (viz níže) a zápis provede studijní referentka.

Co se během samozápisu kontroluje?
STAG během samozápisu provede automatickou kontrolu na počet splněných kreditů, na absolvování opakovaně zapsaných předmětů, zápis předmětů ve výši maximálně 90 kreditů atd. Student bude vyzván k potvrzení správností údajů v "zápisovém listu A za rok 2020/2021" (tj. přehled splněných předmětů za daný akademický rok) a k potvrzení správnosti údajů v "zápisovém listu B na rok 2021/2022" (tj. přehled zapsaných předmětů na nový akademický rok). 

Kde najdu aplikaci pro provedení samozápisu a jak samozápis probíhá?
Aplikaci je na Portále IS/STAG - karta Moje studium – Průběh studia. Student zvolí odkaz "Kontrola studijních výsledků a registrace do akademického roku" a je vyzván ke kontrole "zápisového listu A za rok 2020/2021" (tj. zkontroluje, zda má u všech absolvovaných předmětů za rok 2020/2021 správně evidován ve STAGu zápočet, kolokvium nebo známku, v případě nesrovnalostí samozápis přeruší a obrátí se na garantující pracoviště daného předmětu s žádostí o nápravu). Pokud údaje v zápisovém listu A souhlasí, student pokračuje v kontrole zápisového listu B na rok 2021/2022 (tj. zkontroluje, zda má ve STAGu zapsané všechny povinné předměty, které chce a může v následujícím akademickém roce studovat, pokud nalezne nesrovnalosti, samozápis přeruší, předměty si dopíše, případně kontaktuje studijní oddělení s žádostí). V případě souhlasu s evidovanými údaji ve STAGu student souhlas potvrdí zaškrtnutím čtverečku a klikne na tlačítko "Provést zápis do akademického roku". Po úspěšném průběhu kontrol je student zapsán na nový akademický rok a je třeba provést potvrzení kontroly studia do výkazu o studiu (indexu) na studijním oddělení nejpozději do 25. 10. 2021. 

Co mám dělat, když jsem nesplnil zkoušku z nějakého povinného předmětu, ale výuku mám uznanou (dostal jsem zápočet)?
Pokud jste nesplnil povinný předmět při prvním zápisu předmětu, požádejte e-mailem studijní referentku o opakovaný zápis nesplněného předmětu bez výuky (nebudete neblokovat místo v rozvrhu). Pokud jste nesplnil povinný předmět při opakovaném zápisu předmětu, musíte na studijním oddělení odevzdat žádost o udělení výjimky ze Studijního a zkušebního řádu. Po schválení výjimky vám studijní referentka předmět bez výuky sama zapíše, pokud výjimka nebude udělena, bude s vámi zahájeno řízení o ukončení studia. 

Když jsem se úspěšně elektronicky zapsal do dalšího akademického roku, musím se ještě dostavit na studijní oddělení osobně?
Po elektronickém samozápisu je třeba si nechat potvrdit kontrolu splněných povinností také do indexu, a to nejpozději do 25. 10. 2021 úředních hodinách studijního odělení. Proto se musí student (nebo pověřená osoba) dostavit na studijní oddělení s vyplněným výkazem o studiu (tj. zapíše si povinné předměty pro rok 2021/2022 do indexu) a odevzdá vytištěný a podepsaný "zápisový list A za rok 2020/2021" a "zápisový list B pro rok 2021/2022". V indexu by měly být dopsány i všechny on line splněné studijní povinnostiPovinně volitelné nebo volitelné předměty na nový akademický rok si může student zapisovat do indexu i po provedené kontrole studia (tj. za razítko v indexu). 

Co mám dělat, pokud systém vyhodnotí, že se sám nemohu do dalšího roku zapsat?
Pokud některá z kontrol samozápisu vyhodnotí, že se student nemůže sám zapsat, je nutné provést zápis osobně na studijním oddělení. Student se dostaví  v některém z uvedených termínů přinese si vytištěný a podepsaný "zápisový list A za rok 2020/2021" a "zápisový list B pro rok 2021/2022" a výkaz o studiu (index) se zapsanými předměty na rok 2021/2022. 

Termíny kontroly pro studenty bez provedenéno elektronického samozápisu: 

 • 6. 9. 2021: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
 • 7. 9. 2021: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
 • 8. 9. 2021: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
 • 9. 9. 2021: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
 • 13. 9. 2021: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod
 • 14. 9. 2021: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
 • 15. 9. 2021: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 14.30 hod
 • 16. 9. 2021: 8.00 hod - 10.00 hod a 13.00 hod - 16.00 hod

Do kdy mohu skládat zkoušky za rok 2020/2021?
Mezní termín pro složení studijních povinností za akademický rok 2020/2021 je 6. 9. 2021. Splněné povinnosti by měly být zaevidovány ve STAGu nejpozději 7. 9. 2021 v 15.00 hod.

Index pro kontrolu studia

Nevíte, jak správně vyplnit index před kontrolou studia?
Stáhněte si vzory pro vyplnění indexu, zapisujete-li všechny povinné předměty daného ročníku. Pokud jste nějaký povinný předmět v předcházejícím roce neabsolvovali, zapisujete ho do indexu na nový akademický rok opakovaně.

Průběžná kontrola splněných předmětů

Splnění studijních povinností je zaznamenáváno do výkazu o studiu (index) a elektronické evidence IS/STAG (nejpozději do 3 pracovních dnů od splnění). Pro správný průběh kontroly studia za předcházející akademický rok je nutná průběžná kontrola údajů ve STAGu samotnými studenty (odkaz Moje studium, Známky a zápočty). V případě zjištění nesrovnalostí je třeba neprodleně upozornit sekretářku (příp. vyučujícího) garantujícího pracoviště a žádat nápravu.

Doplňující zápis předmětů

Doplňující zápis povinných předmětů po stanoveném termínu kontroly studia (např. v případě splnění prerekvizit v průběhu akademického roku) je možný nejpozději do zahájení výuky letního semestru, tj. do 14. 2. 2022. Po tomto datu již nelze povinné předměty na akademický rok 2021/2022 dopisovat. Vždy je třeba dozapsané povinné předměty potvrdit na studijním oddělení (a odevzdat nový zápisový list B).

Doplňující zápis nepovinných předmětů po provedené kontrole studia je možný kdykoliv v průběhu akademického roku, tento tzv. dozápis nepovinných předmětů studenti na studijní oddělení nehlásí.

Státní závěrečné zkoušky

Volitelné předměty

Zápisy volitelných předmětů z ostatních fakult UP

Směrnice děkana LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci, článek 6, odst. 6: 
"Z volitelných předmětů uvedených ve studijních programech ostatních fakult Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen ,,UP") nebo v celouniverzitní nabídce je možné zapsat pouze předměty uvedené na úřední desce LF UP pro příslušný akademický rok."

 • V akademickém roce 2020/2021 byly pro studenty prezenčních magisterských programů v českém jazyce do celouniverzitní nabídky zařazeny tyto předměty:
 1. KAS/ATLF1 - Atletika pro všechny LF 1
 2. KAS/BALF1 - Basketbal pro LF 1
 3. KAS/BALF2 - Basketbal pro LF 2
 4. KAS/FLF1 - Florbal pro LF 1
 5. KAS/FOLF2 - Fotbal pro LF 2
 6. KAS/FTLF1 - Funkční trénink LF 1 - pro začátečníky 
 7. KAS/FTLF2 - Funkční tréning pro LF2 - pro začátečníky
 8. KAS/FTLF3 - Funkční trénink LF 3 - pro pokročilé 
 9. KAS/FTLF4 - Funkční tréning pro LF4 - pro pokročilé
 10. KAS/KALF1 - Kondiční aerobik pro LF
 11. KAS/KKLF1 - Kondiční kulturistika pro LF 1 
 12. KAS/MGLF1 - Moderní gymnastika pro LF 1 
 13. KAS/MTLF1 - Skoky z malé trampolíny pro LF 1 
 14. KAS/MTLF2 - Skoky z malé trampolíny pro LF 2
 15. KAS/PILF1 - Pilates pro LF 1 
 16. KAS/PILF2 - Pilates pro LF2 
 17. KAS/PLF2 - Plavání pro LF 2 
 18. KAS/TALF1 - Taneční aktivity s hudbou LF 1
 19. KAS/VOLF1 - Volejbal pro LF 1 
 20. KAS/VOLF2 - Volejbal pro LF2
 21. KAS/ZGLF1 - Základní gymnastika pro LF 1 
 22. KAS/JULF1 - Judo pro LF 1 
 23. KAS/FLF2 - Florbal pro LF 2
  Student studující v českém magisterském programu může za celé studium absolvovat jeden předmět v zimním semestru a jeden předmět v letním semestru z výše uvedené nabídky.

Studenti plánující výjezd v rámci ERASMUS+ mohou v roce 2020/2021 absolvovat předměty:

 1. CJV/ICEN - Interkulturní komunikace v angličtině
 2. CJV/ICDE - Interkulturní komunikace v němčině
 3. CJV/ICFR - Interkulturní komunikace ve francouzštině
 4. CJV/ICES - Interkulturní komunikace ve španělštině

 • V akademickém roce 2019/2020 byly pro studenty prezenčních magisterských programů v českém jazyce do celouniverzitní nabídky zařazeny tyto předměty:
 1. KAS/VOLF1 - Volejbal pro LF 1 
 2. KAS/FLF1 - Florbal pro LF 1
 3. KAS/BALF1 - Basketbal pro LF 1
 4. KAS/PLF1 - Plavání pro LF 1 
 5. KAS/JULF1 - Judo pro LF 1 
 6. KAS/KKLF1 - Kondiční kulturistika pro LF 1 
 7. KAS/MTLF1 - Skoky z malé trampolíny pro LF 1 
 8. KAS/ZGLF1 - Základní gymnastika pro LF 1 
 9. KAS/FTLF1 - Funkční trénink LF 1 - pro začátečníky 
 10. KAS/FTLF3 - Funkční trénink LF 3 - pro pokročilé 
 11. KAS/PILF1 - Pilates pro LF 1 
 12. KAS/MGLF1 - Moderní gymnastika pro LF 1 
 13. KAS/ATLF1 - Atletika pro všechny LF 1
 14. KAS/KALF1 - Kondiční aerobik pro LF
 15. KAS/TALF1 - Taneční aktivity s hudbou LF 1
 16. KAS/VGLF1 - Všeobecná gymnastika pro LF 1
 17. KAS/BALF2 - Basketbal pro LF 2
 18. KAS/FLF2 - Florbal pro LF 2
 19. KAS/FOLF2 - Fotbal pro LF 2
 20. KAS/FTLF2 - Funkční tréning pro LF2 - pro začátečníky
 21. KAS/FTLF4 - Funkční tréning pro LF4 - pro pokročilé
 22. KAS/MTLF2 - Skoky z malé trampolíny pro LF 2
 23. KAS/PILF2 - Pilates pro LF2
 24. KAS/VOLF2 - Volejbal pro LF2
 25. KAS/PILF2 - Pilates pro LF2 
  Student studující v českém magisterském programu může za celé studium absolvovat jeden předmět v zimním semestru a jeden předmět v letním semestru z výše uvedené nabídky.

 • V akademickém roce 2018/2019 nebyl do nabídky zařazen žádný předmět.
 • V akademickém roce 2017/2018 nebyl do nabídky zařazen žádný předmět.
 • V akademickém roce 2016/2017 nebyl do nabídky zařazen žádný předmět.

Zahájená habilitační řízení

MUDr. Naděžda Petejová, Ph.D., MSc.

MUDr. Naděžda Petejová, Ph.D., MSc.  – lékařka Interní kliniky Fakultní nemocnice Ostrava, odborná asistentka Katedry interních oborů Lékařské fakulty Ostravské univerzity a odborná asistentka III. Interní kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

obor: Vnitřní nemoci

řízení zahájeno: 20. 2. 2020

habilitační práce: „Vliv potenciálně nefrotoxických inzultů na vznik a vývoj akutního poškození ledvin a renálního karcinomu“

návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:

 1. Vliv potenciálně nefrotoxických inzultů na vznik akutního poškození ledvin a karcinomu ledviny
 2. Akutní poškození ledvin při sepsi a nefrotoxická antibiotická terapie
 3. Toxické látky při akutním poškození ledvin a karcinomu ledviny

 

Habilitační komise ve složení:

Předseda:       

prof. MUDr. Vladimír  Teplan, DrSc.                  - Katedra interních oborů LF OU v Ostravě, IPVZ v Praze

Členové:         

prof. MUDr. Ľudmila  Podracká, CSc.                 - Detská klinika LF UK a NÚDCH v Bratislavě

prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc.                      - Fresenius Medical Care, Ústav biologie a lékařské

                                                                                  genetiky 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin   - I. interná klinika JLF UK a UN Martin

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.                        - III. interní klinika- nefrologická, revmatologická

                                                                           a endokrinologická LF UP a FN v Olomouci

Přednáška na odborném fóru: „Akutní poškození ledvin“ bude přednesena v rámci Přednáškového večera ČSL JEP v Olomouci dne 21. 10. 2020 od 16:00 v malé pravé posluchárně Teoretických ústavů.

MUDr. Filip Čtvrtlík, Ph.D.

MUDr. Filip Čtvrtlík, Ph.D. – lékař, odborný asistent Radiologické kliniky LF UP a FN Olomouc

obor: Radiologie

řízení zahájeno: 12. 12. 2019

habilitační práce: „Role zobrazovacích metod v diagnostice tumorů nadledvin“

návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:

 1. Úloha zobrazovacích metod v diagnostice tumorů nadledvin
 2. Expanze nadledvin. Přínos zobrazovacích metod
 3. Diagnostika tumorů nadledvin pomocí zobrazovacích metod

Habilitační komise ve složení:

předseda:

prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., MBA             – Katedra radiologie IPVZ Praha

členové:

doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA    – Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Praha

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D.                      – Radiologická klinika LF MU v Brně

doc. MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., FEBU             – Urologická klinika LF UP a FN Olomouc

doc. MUDr. Jana Chmelová, Ph.D.                 – Oddělení radiologie a zobrazovacích metod, Městská nemocnice Ostrava

Přednáška na odborném fóru: „Diferenciální diagnostika intersticiálních plicních procesů na HRCT“ bude přednesena dne 1. 10. 2020 ve 14:00 hodin v rámci regionálního semináře Radiologické kliniky LF UP a FN Olomouc, posluchárna 2.520 v nové budově teoretických ústavů LF UP.

MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.

doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.  – primářka Oddělení klinické farmakologie Ústavu laboratorní diagnostiky FN v Ostravě, odborná asistentka Ústavu klinické farmakologie Lékařské fakulty Ostravské univerzity

obor: Lékařská farmakologie

řízení zahájeno: 9. 1. 2020

habilitační práce: „Využití terapeutického monitorování léčiv k objektivizaci transplacentárního přenosu čtyř nejčastěji užívaných antiepileptik v těhotenství“

návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:

 1. Terapeutické monitorování léčiv jako součást personalizované farmakoterapie
 2. Terapeutické monitorování antiepileptik při kojení
 3. Lékové interakce a antiepileptika

Habilitační komise ve složení:

Předseda:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.             - Ústav farmakologie LF UP a FNOL

Členové:

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.                         - I.interní klinika – kardio-angiologická, FN u Sv.Anny v Brně

prof. MUDr. Martin Wawruch, Ph.D.               - Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK Bratislava

doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.                  - Ústav farmakologie LF UP a FNOL

doc. Ing. Jaroslav Chládek, Ph.D.                  - Ústav farmakologie LF UK v Hradci Králové

Přednáška na odborném fóru: „Využití terapeutického monitorování léčiv při kojení“ bude přednesena v rámci Přednáškového večera ČSL JEP v Olomouci dne 14. 10. 2020 od 16:00.

MUDr. Milan Sova, Ph.D.

MUDr. Milan Sova, Ph.D. – lékař, odborný asistent Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc

obor: Vnitřní nemoci

řízení zahájeno: 15. 2. 2020

habilitační práce: „Chronotropní inkompetence u pacientů před plicními resekčními výkony“

návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:

 1. Chronotropní inkompetence u plicních onemocnění
 2. Předoperační vyšetření před plicními resekčními výkony
 3. Kontroverze použití beta blokátorů u plicních onemocnění

Habilitační komise ve složení:

předseda:

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.                     – III. interní klinika – nefrologická, revmatologická
                                                                             a endokrinologická LF UP a FNOL

členové:

prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.            – Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy

                                                                       nemocnice v Praze

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.                 – Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF MU

                                                                             a FN Brno

prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D.                         – Chirurgické oddělení, Nemocnice T. Bati ve Zlíně

doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.                             – 1. oddělení pneumologie a ftizeologie, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, Slovensko

 

Přednáška na odborném fóru: „Kontroverze použití beta-blokátorů u plicních onemocnění“ bude přednesena v rámci Přednáškového večera ČSL JEP v Olomouci dne 30. 9. 2020 od 16:00 v malé pravé posluchárně Teoretických ústavů.

MUDr. Zbyněk Tüdös, Ph.D.

MUDr. Zbyněk Tüdös, Ph.D. – lékař, odborný asistent Radiologické kliniky LF UP a FN Olomouc

obor: Radiologie

řízení zahájeno: 5. 5. 2020

habilitační práce: „Zobrazení levé síně před katétrovou ablací pro fibrilaci síní“

návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:

 1. Možností redukce radiační dávky u CT vyšetření
 2. Přehled zobrazovacích metod v diagnostice nádorů nadledvin
 3. Přehled zobrazovacích metod v kardiovaskulární diagnostice

Habilitační komise ve složení:

předseda:

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.               – Radiologická klinika LF UP a FNOL

 

členové:

prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.                          – Radiologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC           – I. interní klinika - kardiologická LF UP a FNOL

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA           – Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN  

                                                                          Brno

doc. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.                      – Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN Plzeň

 

 

Přednáška na odborném fóru: „Přehled zobrazovacích metod v diagnostice nádorů nadledvin“ bude přednesena dne 1. 10. 2020 ve 14:30 hodin v rámci regionálního semináře Radiologické kliniky LF UP a FN Olomouc, posluchárna 2.520 v nové budově teoretických ústavů LF UP.

MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D.

MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D.  – lékař, odborný asistent, zástupce přednosty pro vědecko-výzkumnou činnost LF OU a FN Ostrava

obor: Pediatrie

řízení zahájeno: 21. 12. 2020

habilitační práce: „Vybrané problémy prenatální detekce srdečních anomálií plodu“

návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:

 1. Vývoj, efektivita a současné možnosti prenatální diagnostiky vrozených srdečních vad
 2. Ukončení gravidity z indikace vrozené srdeční vady
 3. Prenatální screening a jeho vliv na incidenci vrozených srdečních vad

Habilitační komise ve složení:

Předseda:            

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.                                - Dětská klinika LF UP a FN Olomouc

Členové:              

prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D.                                - Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Praha Motol

prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.                              - Pediatrická klinika LF MU a FN Brno

doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.                                - Dětská klinika LF UK a FN v Hradci Králové

doc. MUDr. Oleg Reich, Ph.D.                                    - Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Praha Motol

 

 

Přednáška na odborném fóru: „Prenatální screening a jeho vliv na incidenci vrozených srdečních vad“ bude přednesena dne 14.4.2021 v 16.00 hodin v rámci Přednáškového večera Spolku lékařů v Olomouci. Návrh hodnotitelů přednášky – doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D., MHA; prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.; prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., MBA, FESC, FACC

MUDr. Zuzana Sedláčková, Ph.D.

MUDr. Zuzana Sedláčková, Ph.D.  – lékařka Radiologické kliniky LF UP a FN Olomouc

obor: Radiologie

řízení zahájeno: 26. 1. 2021

habilitační práce: „Ultrazvuková shear wave elastografie a její využití v oblasti hlavy a krku“

návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:

1. Přínos shear wave elastografie při UZ štítné žlázy, parotid a lymfatických uzlin krku

2. Ultrazvuková elastografie štítné žlázy

3. Shear wave elastografie při UZ parotid a lymfatických uzlin krku

Habilitační komise ve složení:

Předseda:            

prof. MUDr. Martin Köcher, Ph.D.                             - Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc

Členové:              

prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.                                  - Ústav zobrazovacích metod LF OU a FN Ostrava

doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA              - Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Praha

doc. MUDr. Marie Černá, Ph.D.                               - Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA                     - Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno

 

 

Přednáška na odborném fóru: „Léze CNS imitující tumory“ bude přednesena dne 23.9.2021 ve 14.00 hodin v rámci Regionálního semináře Radiologické kliniky LF UP a FN Olomouc v posluchárně nové budovy Teoretických ústavů LF UP. Návrh hodnotitelů přednášky – doc. MUDr. Vladimír Divoký, Ph.D.; prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

 

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

doc. MUDr. Alexander Jurko, Ph.D.

docent, lékař Neonatologické kliniky JLF UK a UN Martin

datum zahájení: 28. 11. 2019

obor: Pediatrie

přednáška na téma: „Artériová hypertenzia v detskom veku a jej vplyv na arteriálnú tuhosť“

doporučující dopisy:

prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D. – přednosta dětského kardiocentra FN Motol, 2. LF UK a FN Motol

prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc., CSs., FESC, FSCAI, FAEPC - přednosta Kliniky detskej kardiológie

LF UK Bratislava

Komise ve složení:

předseda:

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.                   – Dětská klinika LF UP a FN Olomouc

členové:

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.               – přednostka Detskej kliniky LF UK a NÚDCH Bratislava

prof. MUDr. Václav Chaloupecký, CSc.           – Dětské kardiocentrum 2. LF UK  Praha

prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.                   – Pediatrická klinika LF MU Brno

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.                     – přednosta Neonatologickej kliniky JLF UK Martin

 

doc. MUDr. Marie Černá, Ph.D.

doc. MUDr. Marie Černá, Ph.D. zástupkyně přednosty pro výuku, lékařka Radiologické kliniky LF UP a FNOL

datum zahájení: 10. 8. 2020

obor: Radiologie

přednáška na téma: „Současnost a perspektivy intervenční radiologie“

doporučující dopisy:

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. – ředitel FNOL, I. chirurgická klinika LF UP a FNOL

prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc. – přednosta pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM Praha

Komise pro řízení ke jmenování profesorem:

předseda:

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.              – Radiologická klinika LF UP a FNOL

členové:

prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.                  – Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.                  – Radiologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA        – Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN

                                                                                Brno

prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.                 – Neurochirurgická klinika LF UP a FNOL

 

Formuláře ke stažení

Po přihlášení na portál UP v sekci ELF / FORMULÁŘE) lze využívat online žádosti (např. žádosti o změnu bankovního účtu, změnu zdravotní pojišťovny, změnu akademického titulu, změnu rodinného stavu, změnu počtu dětí apod.), které jsou připraveny zaměstnanci na míru (tj. s vyplněnými osobními údaji i osobním číslem) k vytištění a odevzdání (či uložení a odeslání) na personální oddělení dané organizační jednotky.
K dispozici jsou zde formuláře "Dovolená", "Výkaz práce" (= Evidence docházky zaměstnance) – veškeré údaje jsou vyplněny automaticky, stačí pouze zkontrolovat a vytisknout.
Poznámka: Formulář "Výkaz práce" je propojen s formulářem "Dovolená", zadané termíny dovolené se tak zobrazí i ve "Výkazu práce" (tj. docházce). Před prvním vyplněním je třeba zadat rozvrh pracovní doby.