Granty a projekty

Grantový tým

Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
proděkan pro vědecko-výzkumné záležitosti a vnitřní organizaci a statutární zástupce děkana
e-mail: tomas.papajik@fnol.cz 
tel.: 588 444 181

Ing. Jana Valíková
tajemnice
e-mail: jana.valikova@upol.cz
tel.: 585 632 008

Martina Vičíková
Ekonomické oddělení
e-mail: martina.vicikova@upol.cz 
tel.: 585 632 054

Bc. Lenka Látalová
Ekonomické oddělení
e-mail: lenka.latalova@upol.cz
tel.: 585 632 052

Ing. Adéla Hoštičková
Referát pro vědu a výzkum
e-mail: adela.hostickova@upol.cz
tel.: 585 632 018

Aktuální výzvy - domácí poskytovatelé

AquaLife Institute

Aqualife Institute, z.ú. založený pro podporu výzkumu a vzdělávání v oblasti vody, hydratace a pitného režimu
vypisuje výběrové řízení na

GRANTY PODPOROVANÉ V ROCE 2019

Cílem AquaLife Institutu je podpořit odborníky z různých oborů ve výzkumu a aktivitách pro zprostředkování lepší informovanosti české veřejnosti o problematice vody, hydratace a pitného režimu získáváním spolehlivých dat, a tím eliminovat nevědecké a neprůkazné přístupy k této oblasti.

Podporovány jsou nejen specifické programy zaměřené na určitou problematiku nebo rizikovou populaci (dehydratace, obezita, pitný režim v různých věkových skupinách či při různém zdravotním stavu), ale i aktivity širokého rozsahu působnosti (výukové a osvětové programy, programy primární prevence, základní výzkum).

Grantová podpora bude poskytována na 1 rok s maximální poskytnutou částkou 250 tis. Kč/projekt.

Náležitosti a vzor grantové přihlášky do výběrového řízení na granty v roce 2018 najdete na http://www.aqualifeinstitute.cz/.

Svou žádost o finanční podporu AquaLife Institutu zasílejte do 30.11.2019 na info@aqualifeinstitute.cz a ve čtyřech originálech na adresu:

AquaLife Institute, z.ú.
Mariánské nám. 4
110 00 Praha 1

Vyhlášení výsledků výběrového řízení proběhne do 31.12.2019.

Pro další informace, nás neváhejte kontaktovat na info@aqualifeinstitut.cz anebo navštivte naši internetovou stránku www.aqualifeinstitute.cz

Vzor žádosti o poskytnutí grantu (doc)

Grantová agentura ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, jejímž posláním je účelovou formou podporovat základní výzkum, a to výhradně z veřejných prostředků. Jde o jedinou instituci tohoto typu a s tímto posláním v ČR. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993. V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.

GA ČR poskytuje účelovou podporu na řešení grantových projektů v rámci skupin grantových projektů:

 • standardní grantové projekty, ve kterých jsou podporovány projekty zaměřené na základní výzkum,
 • juniorské granty, které jsou zaměřeny na vytvoření příležitosti pro excelentní mladé vědecké pracovníky s cílem vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky (pracovní tým) a moderním vybavením, které oživí současnou strukturu základního výzkumu v ČR,
 • mezinárodní grantové projekty (bilaterální), které jsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu; na základě bilaterálních dohod mezi agenturami jsou návrhy projektů posuzovány nezávisle u obou národních agentur,
 • mezinárodní grantové projekty (LA granty), jejichž hodnocení probíhá s využitím principu „Lead Agency“, jsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu; na základě dohod mezi agenturami jsou návrhy projektů posuzovány pouze u jedné z národních agentur, druhá výsledky posuzování přijímá,
 • postdoktorské projekty, jejichž smyslem je podpora projektů základního výzkumu mladých vědeckých pracovníků (v současné době se nové soutěže již nevyhlašují),
 • projekty na podporu excelence v základním výzkumu, které jsou zaměřeny na špičkový základní výzkum, pro jehož uskutečnění nelze vytvořit podmínky v rámci existujících skupin grantových projektů GA ČR (v současné době se nové soutěže již nevyhlašují).

GA ČR podporuje vědecké projekty napříč všemi vědními obory základního výzkumu. Vědní obory jsou rozčleněny do 39 hodnoticích panelů vymezených Statutem GA ČR. Členění hodnoticích panelů a náplně jednotlivých panelů jsou k dispozici ZDE.

Informace dostupné na: http://www.gacr.cz

Technologická agentura ČR

Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů. 

TA ČR zabezpečuje přípravu a realizaci následujících programů:

 • Program ALFA – program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, je rozdělen do tří podprogramů: Progresivní technologie, materiály a systémy, Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí, Udržitelný rozvoj dopravy,
 • Program BETA - program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy, 
 • Program GAMA - program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, program je rozdělen na dva podprogramy – první je zaměřen zejména na podporu ověření praktické využitelnosti výsledků VaV, které vznikají ve výzkumných organizacích a mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových nebo zdokonalených produktech, výrobních postupech nebo službách s vysokou přidanou hodnotou a vysokou pravděpodobností posílení konkurenceschopnosti; druhý je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a zejména experimentálního vývoje vedoucích prokazatelně ke komercializaci získaných výsledků, která však již nebude podporována,
 • Program DELTA - program podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací podporovaných Technologickou agenturou české republiky a významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami či jinými obdobnými institucemi, se kterými má/bude mít TA ČR v době vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích navázánu spolupráci.
 • Program EPSILON - program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů v prioritních oblastech: Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech, Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů a Prostředí pro kvalitní život,
 • Program OMEGA - program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky,
 • Program Centra kompetence - program je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti České republiky.

Informace dostupné na: http://www.tacr.cz

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky byla zřízena 1. dubna 2014, je organizační složkou státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky. Jejím základním účelem je podpora aplikovaného výzkumu ve zdravotnictví v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.

Agentura v rámci své činnosti zajišťuje:

 • přípravu programů a dalších aktivit v oblasti aplikovaného biomedicínského výzkumu včetně veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu programových projektů (dále jen „projekt“),
 • hodnocení a výběr návrhů projektů,
 • přípravu podkladů pro poskytování účelové podpory projektů na základě smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory,
 • kontrolu plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory a čerpání účelové podpory,
 • hodnocení a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů projektů a kontrolu jimi dosažených výsledků,
 • jednání s příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie v otázce posuzování slučitelnosti poskytované podpory se společným trhem,
 • spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami.

Informace dostupné na: http://www.azvcr.cz

Aktuální výzvy - mezinárodní poskytovatelé

Horizont 2020

Horizont 2020, celým názvem „Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace“ je největším a nejvýznamnějším strategickým programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v sedmiletém období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020.

Webové stránky Horizont 2020

Projekty v realizaci a zrealizované projekty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)