Věda a výzkum na LF

Základní informace

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci patří mezi přední pracoviště biomedicínského výzkumu České republiky s mnohaletou tradicí a zároveň ambicí stát se významným centrem inovace a excelence nejen mezi lékařskými fakultami v České republice, ale i v rámci širšího středoevropského prostoru.

Při pohledu do historie fakulty můžeme konstatovat, že od obnovení Univerzity Palackého v roce 1946 působila na její půdě řada vědců, kteří si svou aktivitou a výsledky prováděného výzkumu vydobyli mezinárodní věhlas a uznání. Za všechny jmenujme alespoň prof. Františka Šantavého, průkopníka fytochemického výzkumu alkaloidů z rostlin rodu Colchicum a výzkumu struktury cannabidiolu, resp. jejich derivátů; prof. Václava Vejdovského, který prioritně popsal novou metodu rekonstrukce dolního slzného kanálku sliznicí dutiny ústní; prof. Pavla Lukla, předního českého kardiologa, který byl pro své nesporné medicínské a vědecké kvality zvolen za svého aktivního působení předsedou Evropské kardiologické společnosti; prof. Boleslava Wiedermanna, který dosáhl řady mezinárodních priorit ve výzkumu krevních chorob, zejména pak monoklonálních gamapatií; nebo prof. Václava Rapanta, autora řady významných prací z oblasti chirurgie jícnu a žaludku.

Věda a výzkum na Lékařské fakultě UP v Olomouci stojí v současné době na třech základech. Jde o výzkum v rámci projektu BIOMEDREG (Ústav molekulární a translační medicíny), výzkum preklinický (další vědecké týmy soustředěné na Teoretických ústavech) a výzkum klinický. Tyto složky nejsou badatelsky izolovány, ale vzájemně se prolínají a spolupracují. Jednou ze zásadních výhod pro výzkum na LF je geografická blízkost a personální propojenost pracovišť fakulty a Fakultní nemocnice Olomouc, možnost společných projektů a sdílení technologií. Řada týmů velmi těsně spolupracuje s ústavy Přírodovědecké fakulty UP, slibně se také rozvíjí spolupráce s předními vědeckými pracovišti biomedicínského výzkumu v ČR a také významnými pracovišti v zahraničí. Velkou pozornost věnuje Lékařská fakulta vědecké výchově studentů, a to jak pregraduálních, tak postgraduálních. Zásadním příspěvkem k rozvoji doktorských studijních programů, kterých je na LF v současnosti akreditováno 25, je zkvalitnění a nárůst potřebné infrastruktury v podobě dostavby Teoretických ústavů LF UP.

LF UP je v současnosti řešitelem téměř 60 významných národních grantových úkolů a spoluřešitelem 20 dalších. Fakulta úspěšně řešila 2 dlouholeté prioritní výzkumné záměry MŠMT a podílela se na řešení jednoho výzkumného záměru s Přírodovědeckou fakultou UP. Každý rok se autoři z LF podílejí na nejméně 100 kvalitních vědeckých publikacích zveřejněných v prestižních mezinárodních časopisech databáze Thomson Reuters s tzv. impact factorem dle Journal Citation Report (JCR), dalších 150 článků je publikováno v recenzovaných periodicích.

RIV

Za uplynulé hodnocené období (2008 - 2012) dosáhla 37398,792 bodů v Rejstříku informací o výsledcích (RIV), což z hlediska vědecko-výzkumné aktivity znamená, že jde o druhou nejvýkonnější fakultu svého druhu v České republice. 

Hodnocení

Vedení Lékařské fakulty a její Vědecká rada v roce 2013 nově definovaly vědecko-výzkumné priority fakulty. Ty korespondují s "Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací", které přijala Vláda ČR svým usnesením ze dne 19. 7. 2012.

Priority vědy a výzkumu LF UP v Olomouci

1. Vznik a rozvoj chorob

 • Nádorová onemocnění.
 • Nemoci oběhové soustavy.
 • Infekční choroby.
 • Metabolické a endokrinní choroby.
 • Nervová a psychická onemocnění.
 • Onemocnění pohybového aparátu.
 • Zánětlivá a imunologická onemocnění.

2. Nové diagnostické a terapeutické metody

 • Inovativní chirurgické postupy včetně transplantace.
 • Genová, buněčná terapie a tkáňové náhrady.
 • Biologická léčiva včetně vakcín.
 • In vitro diagnostika.
 • Nízkomolekulární léčiva.
 • Drug delivery systémy.
 • Vývoj nových lékařských přístrojů a zařízení.

3. Epidemiologie a prevence nejzávažnějších chorob

 • Nádorová onemocnění.
 • Nemoci oběhové soustavy.
 • Infekční choroby.
 • Metabolické a endokrinní choroby.
 • Nervová a psychická onemocnění a závislosti.
 • Onemocnění pohybového aparátu.
 • Zánětlivá a imunologická onemocnění.

Biomedical Papers

Významnou událostí ve vědeckém životě fakulty bylo zařazení periodika Biomedical Papers mezi impaktované časopisy světové databáze Thomson Reuters v roce 2011. Časopis, který se hrdě hlásí k fakultě ("Biomedical Papers is a journal of Palacký University, Faculty of Medicine and Dentistry, Olomouc, Czech Republic") se tímto krokem dostal i formálně do širší světové špičky biomedicínských časopisů. V současné době je impakt faktor tohoto periodika 1,200 (2014 JCR Science Edition) a řadí jej tak na 11. místo mezi 40 impaktovanými vědeckými časopisy vydávanými v České republice.

Vědecká rada

Vědecká rada Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen "VR") je samosprávný akademický orgán fakulty, jehož postavení a působnost upravuje §29 a §30 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, článek 7 Statutu lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Jednací řád Vědecké rady Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Členy VR jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační a další zákonem vymezenou činnost, přičemž alespoň jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce Univerzity Palackého v Olomouci. Členy VR jmenuje a odvolává děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého (dále jen "LF UP"), který je současně předsedou VR, a to po schválení Akademickým senátem LF UP. Členství ve VR je čestné a nezastupitelné. VR musí mít minimálně 21 členů, schopná usnášení je v případě přítomnosti alespoň 3/5 členů.

Vědecká rada LF UP:

 • projednává dlouhodobý záměr fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem UP,
 • schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě,
 • projednává vnitřní předpisy pro DSP a rigorózní řízení,
 • vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném tímto zákonem,
 • VR navrhuje Vědecké radě UP udělení čestné hodnosti "doctor honoris causa",
 • vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží děkan.

VR zasedá v předem určených termínech, nejméně jednou za tři měsíce s výjimkou období 1.7. až 31.8. daného akademického roku, v případě potřeby řešení naléhavých problémů může děkan LF UP svolat VR i mimo stanovené termíny. Jednání VR jsou neveřejná s výjimkou habilitační přednášky a obhajoby habilitační práce a přednášky při řízení ke jmenování profesorem.

Složení Vědecké rady LF UP

Složení Vědecké rady Lékařské fakulty UP v Olomouci v období 2023 - 2027

Předseda VR LF UP:

 

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

(Ústav mikrobiologie LF UP a FNOL, děkan LF UP)

 

Interní členové:

 1. prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
  (Ústav farmakologie LF UP a FNOL)
 2. doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.
  (Ústav mikrobiologie LF UP a FNOL, ředitel Státního veterinárního ústavu Olomouc,)
 3. prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.
  (Onkologická klinika LF UP a FNOL, proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost)
 4. prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
  (přednosta Ortopedické kliniky LF UP a FNOL)
 5. doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
  (ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP a FNOL)
 6. prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
  (I. chirurgická klinika LF UP a FNOL, ředitel FNOL)
 7. prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
  (přednosta III. interní kliniky - nefrologické, revmatologické a endokrinologické LF UP a FNOL)
 8. prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.
  (přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví LF UP)
 9. prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.
  (přednosta Neurochirurgické kliniky LF UP a FNOL)
 10. MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
  (Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FNOL, člen Senátu Parlamentu ČR, místopředseda Výboru pro zdravotnictví)
 11. prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN
  (přednosta Neurologické kliniky LF UP a FNOL)
 12. doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D., MHA
  (Dětská klinika LF UP a FNOL, proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 4. - 6. ročníku)
 13. doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., LL.M.
  (přednosta I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, proděkan pro legislativu, vnitřní organizaci a vnější vztahy a statutární zástupce děkana)
 14. prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
  (Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FNOL)
 15. prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
  (přednostka Ústavu lékařské biofyziky LF UP, proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 1. -3. ročník)
 16. prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
  (přednostka Kliniky psychiatrie LF UP a FNOL)
 17. prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
  (přednosta Onkologické kliniky LF UP a FNOL)
 18. prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
  (přednosta Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP)
 19. prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
  (přednosta Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL)
 20. prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
  (přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky LF UP a FNOL)
 21. prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
  (Ústav lékařské genetiky LF UP a FNOL, rektor UP)
 22. prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
  (přednosta Ústavu imunologie LF UP a FNOL, proděkan pro zahraniční vztahy a General Medicine)
 23. doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.
  (Klinika zubního lékařství LF UP a FNOL)
 24. prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., MBA, FESC, FACC
  (přednosta I. interní kliniky - kardiologické LF UP a FNOL)
 25. doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
  (přednosta II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické LF UP a FNOL)
 26. prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
  (III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FNOL, proděkan pro specializační vzdělávání)

 

Externí členové:

 1. prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
  (přednosta Ústavu klinické mikrobiologie LF UK v Hradci Králové a FN v Hradci Králové)
 2. prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
  (Ústav fyziológie JLF UK v Martině, děkanka JLF UK v Martine)
 3. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
  (vedoucí katedry epidemiologie FVZ UO, děkan FVZ UO v Hradci Králové)
 4. doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.
  (přednosta Oční kliniky LF MU a FN Brno)
 5. prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
  (přednostka Stomatologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně)
 6. prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.
  (zástupce vedoucího Ústavu lekárskej biochémie JLF UK v Martine)
 7. prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
  (přednosta Ústavu klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny v Brně)
 8. prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.
  (Katedra chirurgie a Kardiochirurgická klinika LF UK a FN v Hradci Králové, děkan LF UK v Hradci Králové)
 9. prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin
  (I. interná klinika JLF UK a UN v Martině)
 10. prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D.
  (přednosta Ústavu histologie a embryologie LF UK v Hradci Králové)
 11. prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.
  (Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK a FV v Hradci Králové, emeritní ředitel FN v Hradci Králové)
 12. prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
  (přednosta Ortopedické kliniky LF MU a FN Brno,  děkan LF MU)
 13. plk. MUDr. Martin Svoboda
  (Interní oddělení Vojenské nemocnice Olomouc, ředitel Vojenské nemocnice Olomouc)
 14. prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
  (přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF OSU a FN Ostrava)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vědecká rada ve výše uvedeném složení byla schválena Akademickým senátem Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci dne 1. října 2019.

Termíny zasedání Vědecké rady LF UP

Zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se v akademickém roce 2023/2024 budou konat vždy ve čtvrtek od 9:30 hodin v  prostorách Dostavby Teoretických ústavů LF UP, Hněvotínská 5, Olomouc. 

Plánované termíny zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty Univerzity Palackého v akademickém roce 2023/2024:

 • 2. listopadu 2023

 • 7. prosince 2023

 • 1. února 2024

 • 4. dubna 2024

 • 6. června 2024

Usnesení Vědecké rady LF UP

Jednací řád Vědecké rady LF UP

Vědecko-výzkumná komise LF UP v Olomouci

Členové komise jsou jmenováni děkanem pro období od 1. 9. 2023 do 31. 5. 2027. 

Předseda:

1. prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D. (Onkologická klinika LF UP a FNOL)

Členové:

 1. doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D. (Ústav biologie LF UP)
 2. prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. (Ortopedická klinika LF UP a FNOL)
 3. doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. (Ústav molekulární a translační medicíny LF UP)
 4. prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D. (Radiologická klinika LF UP a FNOL)
 5. prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. (III. interní klinika LF UP a FNOL)
 6. prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D. (Ústav veřejného zdravotnictví LF UP)
 7. prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN (Neurologická klinika LF UP a FNOL)
 8. doc. MUDr. Eva Karásková, Ph.D. (Dětská klinika LF UP a FNOL)
 9. prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. (Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FNOL)
 10. prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D. (Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP)
 11. prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. (Hemato-onkologická klinika LF UP a FNOL)
 12. prof. MUDr. Martin Petřek, CSc. (Ústav patologické fyziologie LF UP a FNOL)

Pravomoc, působnost, členství v komisi a pravidla jednání komise stanovuje vnitřní norma LF-B-23/08 Statut vědecko-výzkumné komise LF UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)