Obhajoby Ph.D.

Studium doktorského studijního programu na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) a tedy i proces obhajob disertačních prací se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školáchStudijním a zkušebním řádem UP v Olomouci a Směrnicí děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Disertační prací se dle článku 44 Studijního a zkušebního řádu UP rozumí ucelené pojednání, které obsahuje uveřejněné výsledky vědecké a tvůrčí práce studenta doktorského studia nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Disertační prací prokazuje student doktorského studia svoji schopnost pracovat vědecky samostatně tvůrčím způsobem.

K disertační práci musí být přiložen autoreferát, který slouží k informování o hlavních výsledcích disertační práce. V autoreferátu je stručně uveden obsah disertační práce a seznam publikovaných prací studenta doktorského studia. Přílohou autoreferátu je jednostránkový abstrakt v anglickém či jiném světovém jazyce.

Student doktorského studia podává k obhajobě své disertační práce přihlášku (žádost o povolení obhajoby), ke které musí být přiloženo vyjádření školitele, zda disertační práce splňuje požadavky potřebné pro její obhájení. K přihlášce je rovněž nutné přiložit disertační práci (5 výtisků), autoreferát (15 výtisků), a další dokumenty (viz tiskopis pro žádost o povolení obhajoby).

Disertační práci posuzují nejméně dva oponenti jmenovaní předsedou oborové rady. Oponent disertační práce je povinen na předloženou disertační práci samostatně vypracovat písemný posudek, a to nejpozději do 6 týdnů od doručení disertační práce a jmenovacího dekretu.

Všichni členové komise pro obhajobu disertační práce, školitel a student doktorského studia jsou pozváni k obhajobě disertační práce nejpozději 20 dnů před konáním obhajoby. Ke všem pozváním musí být přiloženy oponentní posudky na disertační práci a autoreferát. Místo a termín obhajoby disertační práce jsou rovněž zveřejněny na úřední desce fakulty.

Komise pro obhajobu disertační práce jmenovaná děkanem fakulty musí mít nejméně pět členů, přičemž ji tvoří předseda, místopředseda a další významní akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty, UP, jiných vysokých škol a vědeckých pracovišť, popřípadě i jiní významní odborníci z praxe. Nejméně dva členové komise pro obhajobu disertační práce musí být osobami, které nejsou akademickými pracovníky UP v pracovním poměru. Obhajoba disertační práce je veřejná, hodnocení obhajoby disertační práce komisí je však neveřejné.

O tom, zda student doktorského studia svoji disertační práci obhájil či neobhájil, rozhodují členové komise v tajném hlasování, k přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů komise.

Studentovi, který disertační práci neobhájil, sdělí předseda komise pro obhajobu disertační práce současně s hodnocením disertační práce i pokyny pro její přepracování. Student pak může opakovat obhajobu disertační práce po jejím přepracování nejvýše jednou, nejdříve však po uplynutí půl roku od první obhajoby. Mezním termínem opakování obhajoby disertační práce je maximální doba studia stanovená v článku 32 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Vyhlášené termíny obhajob

Vyhlášené termíny obhajob disertačních prací jsou uvedeny níže. Přehled uchazečů viz menu v pravé části stránky.

MUDr. Matej Halaj


OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MUDr. Matej Halaj
lékař Neurochirurgické kliniky LF UP a FNOL, student prezenční formy doktorského studijního programu Chirurgie na LF UP v Olomouci bude  

v pondělí 4. března 2024 ve 13:00 hodin  

obhajovat disertační práci na téma:
„Radikalita resekce při operacích glioblastomu“

Oponenti:
doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D. - Klinika radiační onkologie MOU
doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D. - Neurochirurgická klinika FN Brno

Komise:
předseda:    prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.
místopředseda:    doc. MUDr. Petr Utíkal, Ph.D.
členové:    
doc. MUDr. David Krahulík, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.

Školitel:    doc. MUDr. Ondřej Kalita, Ph..D.

Místo obhajoby: knihovna I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, Zdravotníků 248/7, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Chirurgie

 

Mgr. Agáta Kubíčková

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Mgr. Agáta Kubíčková
asistentka Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Onkologie na LF UP v Olomouci bude

ve čtvrtek 29. února 2024 v 10:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Role transkripčního faktoru c-Myc v proliferaci, quiscenci, apoptóze a ribozomální biogenezi“

Oponenti:
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. - Dětská klinika LF UP a FNOL
Mgr. Magda Houdová Megová, PhD. - Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK


Komise:
předseda:         prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.    
místopředseda:          prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D.    
členové:        
prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.
prof. MUDr. Beatrice Mohelníková-Duchoňová, Ph.D.
doc. MUDr. Hana Študentová, Ph.D.
doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.
doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.
Mgr. Magda Houdová Megová, PhD.

Školitel:        doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Místo obhajoby: demonstrační místnost Onkologické kliniky LF UP a FNOL, Zdravotníků 248/7 Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Onkologie

 

MUDr. Róbert Ondruššek

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MUDr. Róbert Ondruššek

lékař EUC Laboratoří CGB a.s., Ostrava, student kombinované formy doktorského studijního programu Patologická anatomie a soudní lékařství LF UP v Olomouci bude
v pátek 1. března 2024 v 10:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Imunohistochemická analýza proteínových markerov CD9 a CD29 u „triple“ negatívnych karcinómov prsníka“

Oponenti:
MUDr. Alice Hlobilková, Ph.D. - Ústav diagnostické patologie MOU
doc. Mgr. Kateřina Čížková, Ph.D. - Ústav histologie a embryologie LF UP

Komise:
předseda:    prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
místopředseda:    doc. MUDr. Martin Tichý, CSc.
členové:    
doc. Mgr. Kateřina Čížková, Ph.D.
MUDr. Alice Hlobilková, Ph.D.
MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.

Školitel:    doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D.

Místo obhajoby: seminární místnost Ústavu klinické a molekulární patologie LF UP a FNOL, Dostavba TÚ (5.NP), Hněvotínská 3, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., v.r.
předseda oborové rady
DSP Patologická anatomie a soudní lékařství

 

Mgr. Jarmila Stanková

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení  § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Mgr. Jarmila Stanková
asistentka Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Pediatrie na LF UP v Olomouci bude

ve čtvrtek 29. února 2024 ve 13:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Lokalizace a identifikace molekulárních cílů biologicky aktivních látek pomocí mikroskopických metod”

Oponenti:
RNDr. Karel Koberna, CSc. - ÚMTM LF UP, Olomouc
doc. Ing. Milan Jakubek, Ph.D.- BIOCEV, Praha
            
Komise:
předsedkyně:        prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
místopředsedkyně:    doc. MUDr. Kateřina Bouchalová, Ph.D.
členové    :        
prof. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D.
PharmDr. Miloš Petřík, Ph.D.
Mgr. Magda Houdová Megová, Ph.D.
doc. Ing. Milan Jakubek, Ph.D.    
                    
Školitel:        MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
            
Místo obhajoby: seminární místnost 1.09, Ústav molekulární a translační medicíny LF UP, Hněvotínská 5, Olomouc


S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3, Olomouc.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D., v.r.
předsedkyně oborové rady DSP Pediatrie

 

MUDr. Vít Navrátil


OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MUDr. Vít Navrátil
lékař II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické LF UP a FNOL, student prezenční formy doktorského studijního programu Vnitřní nemoci na LF UP v Olomouci bude

ve čtvrtek 29. února 2024 ve 14:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Výskyt hyperoxalurie u pacientů s Crohnovou chorobou po ileokolické resekci“

Oponenti:
doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. - Gastroenterologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.
MUDr. Jana Koželuhová, Ph.D. - I. interní klinika FN Plzeň

Komise:
předseda:    prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
místopředseda:  prof. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
členové:               
doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.
doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
prof. MUDr. Karel Indrák, CSc.
doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.
MUDr. Jana Koželuhová, Ph.D.

Školitel:    doc. MUDr. Lumír Kunovský, Ph.D.

                    
Místo obhajoby: zasedací místnost Děkanátu, Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


prof. MUDr. Pavel Horák, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Vnitřní nemoci

Mgr. Lukáš Fedor, MPH

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Mgr. Lukáš Fedor, MPH
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví Oddělení nemocniční hygieny FNOL, student kombinované formy doktorského studijního programu
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie na LF UP v Olomouci bude

ve čtvrtek 29. února 2024 ve 13:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Význam monitoringu čistoty prostředí v prevenci infekcí spojených se zdravotní péčí“

Oponenti:
prof. MUDr. Milan Tuček, CSc. - Ústav hygieny a epidemiologie 1.LF UK a VFN
doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. - Ústav technických zařízení budov, Stavební fakulta VUT Brno

Komise:
předsedkyně:        prof. MUD. Dagmar Horáková, Ph.D.
místopředsedkyně:    doc. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D.
členové:         
doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA
doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.
doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.
MUDr. Lenka Pešáková, Ph.D.
            
Školitelka:               doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.


Místo obhajoby: knihovna Ústavu veřejného zdravotnictví LF UP, Hněvotínská 3 Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D., v.r.
předsedkyně Oborové rady DSP

 

Mgr. Bc. Kateřina Janoušková

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Mgr. Bc. Kateřina Janoušková
odborná asistentka Ústavu porodní asistence FZV UP, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Sociální lékařství na LF UP v Olomouci bude  

v úterý 27. února 2024 v 11:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Kvalita života žen s endometriózou“

Oponenti:
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. - Ústav nelékařských zdravotnických studií FVP SLU
prof. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D. - II. gynekologicko pôrodnícka klinika LF UK a UNB

Komise:
předsedkyně:          doc. et doc. PhDr. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D.
místopředkyně:      prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.
členové:         
doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
doc. PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová, Ph.D.
doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D.
doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D. MBA
doc. MUDr. Václav Rýznar, CSc.
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
        
Školitel:        prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

            
Místo obhajoby: knihovna Ústavu veřejného zdravotnictví LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátě Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

 

doc. et doc. PhDr. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D., v.r.
předsedkyně oborové rady DSP Sociální lékařství

Mgr. Jan Chrz


OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Mgr. Jan Chrz
odborný pracovník v laboratorních metodách SZÚ Praha, student prezenční formy doktorského studijního programu na LF UP v Olomouci

ve čtvrtek 22. února 2024 v 10:30 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Studium genotoxicity u ingrediencí spotřebních výrobků“

Oponenti:
Doc. Ing. Kateřina Bartoň Tománková, Ph.D. - Ústav lékařské biofyziky LF UP
RNDr. Radka Václavíková, Ph.D. - Oddělení toxikogenomiky SZÚ

Komise:
předsedkyně:    doc. Ing. Kateřina Bartoň Tománková, Ph.D.
místopředseda:  doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
členové:    
MUDr. Mgr. Robert Bajgar, Ph.D.
Mgr. Jaromír Vachutka, Ph.D.
doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D.
    
Školitelka:    prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

Místo obhajoby: Ústav lékařské biofyziky, Hněvotínská 3, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátě Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc., v.r.
předsedkyně oborové rady DSP Lékařská biofyzika

 

Obhájené disertační práce

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)