Obhajoby Ph.D.

Studium doktorského studijního programu na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) a tedy i proces obhajob disertačních prací se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školáchStudijním a zkušebním řádem UP v Olomouci a Směrnicí děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Disertační prací se dle článku 44 Studijního a zkušebního řádu UP rozumí ucelené pojednání, které obsahuje uveřejněné výsledky vědecké a tvůrčí práce studenta doktorského studia nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Disertační prací prokazuje student doktorského studia svoji schopnost pracovat vědecky samostatně tvůrčím způsobem.

K disertační práci musí být přiložen autoreferát, který slouží k informování o hlavních výsledcích disertační práce. V autoreferátu je stručně uveden obsah disertační práce a seznam publikovaných prací studenta doktorského studia. Přílohou autoreferátu je jednostránkový abstrakt v anglickém či jiném světovém jazyce.

Student doktorského studia podává k obhajobě své disertační práce přihlášku (žádost o povolení obhajoby), ke které musí být přiloženo vyjádření školitele, zda disertační práce splňuje požadavky potřebné pro její obhájení. K přihlášce je rovněž nutné přiložit disertační práci (5 výtisků), autoreferát (15 výtisků), a další dokumenty (viz tiskopis pro žádost o povolení obhajoby).

Disertační práci posuzují nejméně dva oponenti jmenovaní předsedou oborové rady. Oponent disertační práce je povinen na předloženou disertační práci samostatně vypracovat písemný posudek, a to nejpozději do 6 týdnů od doručení disertační práce a jmenovacího dekretu.

Všichni členové komise pro obhajobu disertační práce, školitel a student doktorského studia jsou pozváni k obhajobě disertační práce nejpozději 20 dnů před konáním obhajoby. Ke všem pozváním musí být přiloženy oponentní posudky na disertační práci a autoreferát. Místo a termín obhajoby disertační práce jsou rovněž zveřejněny na úřední desce fakulty.

Komise pro obhajobu disertační práce jmenovaná děkanem fakulty musí mít nejméně pět členů, přičemž ji tvoří předseda, místopředseda a další významní akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty, UP, jiných vysokých škol a vědeckých pracovišť, popřípadě i jiní významní odborníci z praxe. Nejméně dva členové komise pro obhajobu disertační práce musí být osobami, které nejsou akademickými pracovníky UP v pracovním poměru. Obhajoba disertační práce je veřejná, hodnocení obhajoby disertační práce komisí je však neveřejné.

O tom, zda student doktorského studia svoji disertační práci obhájil či neobhájil, rozhodují členové komise v tajném hlasování, k přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů komise.

Studentovi, který disertační práci neobhájil, sdělí předseda komise pro obhajobu disertační práce současně s hodnocením disertační práce i pokyny pro její přepracování. Student pak může opakovat obhajobu disertační práce po jejím přepracování nejvýše jednou, nejdříve však po uplynutí půl roku od první obhajoby. Mezním termínem opakování obhajoby disertační práce je maximální doba studia stanovená v článku 32 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Vyhlášené termíny obhajob

Vyhlášené termíny obhajob disertačních prací jsou uvedeny níže. Přehled uchazečů viz menu v pravé části stránky.

MUDr. Barbora Pipek

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MUDr. Barbora Pipek
lékařka II. interní kliniky – gastroenterologické LF UP a FNOL, studentka kombinované formy doktorského studijního programu Vnitřní nemoci na LF UP v Olomouci bude

ve čtvrtek 15. září 2022 ve 14:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Bezpečnost biologické léčby vedolizumabem a ustekinumabem podávané v průběhu gravidity pro idiopatický střevní zánět matek“

Oponenti
prof. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D. – II. interní klinika LF MU a FN u Sv. Anny, Brno
doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D. – II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
doc. MUDr. Jan Trna, Ph.D. – Gastroenterologické oddělení, MOU Brno

Komise:
předseda:    prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
místopředseda:  prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
členové:            
prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.
doc. MUDr. Tomáš Skála, Ph.D.
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.
prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.
prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Trna, Ph.D.
prof. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D.

Školitel:    doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
            
Místo obhajoby: zasedací místnost Děkanátu, Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.


prof. MUDr. Pavel Horák, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Vnitřní nemoci

Mgr. Lada Svobodová

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení  § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Mgr. Lada Svobodová
odborná pracovnice v laboratorních metodách Státního zdravotního ústavu Praha, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Lékařská biofyzika na LF UP v Olomouci bude

v pondělí 15. srpna 2022 v 11:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Využití luminiscenční a spektrofotometrické metody ke stanovení sensibilizace in vitro.“

Oponenti:
doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. – Ústav lékařské biofyziky LF MU v Brně
RNDr. Radka Václavíková, Ph.D. - Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti, SZÚ Praha

Komise:
předsedkyně:    doc. Ing. Kateřina Bartoň Tománková, Ph.D.
místopředseda:  doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D.
členové:    
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
MUDr. Mgr. Robert Bajgar, Ph.D.
Mgr. Jaromír Vachutka, Ph.D.
            
Školitelka:    prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.    

Místo obhajoby: Ústav lékařské biofyziky (knihovna), Hněvotínská 3, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátě Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

 

Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.


prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc., v.r.
předsedkyně oborové rady DSP Lékařská biofyzika

 

Mgr. Barbora Brázdilová

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Mgr. Barbora Brázdilová
studentka prezenční formy doktorského studijního programu Lékařská biologie na Ústavu klinické
a molekulární patologie LF UP v Olomouci bude

ve středu 29. června 2022 v 11:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Vliv epigenetických inhibitorů na expresi androgenového receptoru u buněčných modelů kastračně rezistentního karcinomu prostaty“

Oponenti:
prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. - Urologická klinika LF UP a FNOL
RNDr. Jiří Hejnar, CSc. - Ústav molekulární genetiky AV ČR

Komise:
předseda:                 doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.
místopředseda:         prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
členové:        
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Školitelka:        Ing. Kateřina Smešný Trtková, CSc.

     
Místo obhajoby: Dostavba TÚ, místnost 2.521, Hněvotínská 3, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.


doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Lékařská biologie

MUDr. Vladimír Benčurik

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MUDr. Vladimír Benčurik
lékař Chirurgického oddělení Nemocnice Agel Nový Jičín a.s., student kombinované formy doktorského studijního programu Chirurgie na LF UP v Olomouci bude  

ve středu 29. června 2022 ve 12:30 hodin  

obhajovat disertační práci na téma:
„Mapovanie perfúzie hrubého čreva metódou fluorescenčnej angiografie pri nízkej resekcii rekta
a jej dopad na zníženie anastomatického leaku“

Oponenti:
prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc. - Chirurgická ambulance Nemocnice Agel Nový Jičín a.s.
doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D. - Chirurgická klinika FN Brno

Komise:
předseda:    prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.
místopředseda:    prof. MUDr. Vladimír Král, CSc.
členové:    
prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA
    

Školitel:    MUDr. Matej Škrovina, Ph.D.

Místo obhajoby: knihovna I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.


prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Chirurgie

MUDr. Michaela Maděrková Tozzi


OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MUDr. Michaela Maděrková Tozzi
lékařka Porodnicko-gynekologické kliniky LF UP a FNOL, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Gynekologie a porodnictví na LF UP v Olomouci bude

v pondělí 20. června 2022 v 10:30 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Porovnání přesnosti a úspěšnosti 2D a 3D ultrazvukového vyšetření při zobrazení corpus callosum a vermis cerebella“

Oponenti:
prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD. – II. Gynekologicko pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. – Ústav lékařské genetiky LF UP a FNOL

Komise:
předseda:    prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
místopředseda:  prof. MUDr. Milan Kudela, CSc.
členové:    
MUDr. Petr Dzvinčuk, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Dostál, Ph.D.
doc. MUDr. Jaroslav Klát, Ph.D.
doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D.
        
Školitelka:        MUDr. Veronika Frisová, Ph.D.

Místo obhajoby: zasedací místnost Porodnicko-gynekologické kliniky LF UP a FNOL, 4. patro,
I. P. Pavlova 6, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.


prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D., v.r.
předseda Oborové rady DSP Gynekologie a porodnictví

 

MUDr. Eliška Hostinská


OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MUDr. Eliška Hostinská
lékařka Porodnicko-gynekologické kliniky LF UP a FNOL, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Gynekologie a porodnictví na LF UP v Olomouci bude

v pondělí 20. června 2022 v 9:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Využití Cookova katetru v preindukci vaginálního porodu“

Oponenti:
prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. – Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Jihlava
prof. MUDr. Milan Kudela, CSc. – Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FNOL

Komise:
předseda:    prof. MUDr. Milan Kudela, CSc.
místopředseda:  doc. MUDr. Jiří Dostál, Ph.D.
členové:
MUDr. Petr Dzvinčuk, Ph.D.
doc. MUDr. Jaroslav Klát, Ph.D.
doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D.
        
Školitel:           prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

Místo obhajoby: zasedací místnost Porodnicko-gynekologické kliniky LF UP a FNOL, 4. patro,
I. P. Pavlova 6, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.


prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D., v.r.
předseda Oborové rady DSP Gynekologie a porodnictví

 

Mgr. Kristýna Mezerová

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení  § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Mgr. Kristýna Mezerová
vědecká pracovnice Ústavu mikrobiologie LF UP a FNOL, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Lékařská mikrobiologie na LF UP v Olomouci bude

ve středu 15. června 2022 ve 12:00 hodin
(SZZk se uskuteční 15.6.2022 od 10:00)

obhajovat disertační práci na téma:
„Charakterizace bakteriálních druhů a genových markerů asociovaných se zvýšeným rizikem sporadického kolorektálního karcinomu“

Oponenti:
RNDr. Kateřina Olša Fliegerová, CSc. - Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D. – Ústav veřejného zdraví LF MU


Komise:
předseda:        prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
místopředsedkyně:    doc. MUDr. Dagmar Koukalová, CSc.
členové:     
doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
doc. MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D.

Školitel:         doc. MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D.

Místo obhajoby: knihovna Ústavu mikrobiologie LF UP a FNOL, Hněvotínská 3, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.


prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady
DSP Lékařská mikrobiologie

Mgr. Pavla Kučová

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení  § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Mgr. Pavla Kučová
asistentka Ústavu mikrobiologie LF UP a FNOL, studentka kombinované formy doktorského studijního programu Lékařská mikrobiologie na LF UP v Olomouci bude

ve středu 15. června 2022 v 11:00 hodin
(SZZk se uskuteční 15.6.2022 od 9:00)

obhajovat disertační práci na téma:
„Problematika vybraných bakteriálních infekcí a antibiotické léčby“

Oponenti:
doc. MUDr. Pavel Čermák, CSc. - Ústav klinické mikrobiologie LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Yvona Směšná, Ph.D. - Ústav mikrobiologie LF UP a FNOL


Komise:
předsedkyně:    doc. MUDr. Dagmar Koukalová, CSc.
místopředseda:    doc. MUDr. Petr Hamal, Ph.D.
členové:     
doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Čermák, Ph.D.

Školitel:     prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
            
Místo obhajoby: knihovna Ústavu mikrobiologie LF UP a FNOL, Hněvotínská 3, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.


prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady
DSP Lékařská mikrobiologie

 

 

Obhájené disertační práce

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)