Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

Děkan Lékařské fakulty

Životopis

Narozen: 18. 4. 1964 v Prostějově

Pregraduální vzdělání

 • 1982-1988 Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  Studijní obor: Všeobecné lékařství

Odborná kvalifikace

 • I. atestace z lékařské mikrobiologie – 1991
 • II. atestace z lékařské mikrobiologie – 1994

Akademická kvalifikace

 • postgraduální doktorské studium v programu Lékařská mikrobiologie: LF UP 1995-1999, titul Ph.D. udělen dne 15. 9. 1999
 • habilitační řízení: LF UP - 15. 2. 2001, jmenován docentem pro obor Lékařská mikrobiologie s účinností od 1. 7. 2001
 • jmenovací řízení: MU Brno, jmenován profesorem pro obor Lékařská mikrobiologie s účinností od 5. 11. 2007

Zaměstnání

 • červen 1988: ukončení studia oboru Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • červenec – září 1988: sekundární lékař Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc
 • říjen 1988 – září 1989: prezenční vojenská služba
 • říjen 1989 – říjen 1990: sekundární lékař Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc
 • listopad 1990 – dosud: Ústav mikrobiologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (plný úvazek)
 • listopad 1990 – dosud: Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc (částečný úvazek)
 • proděkan LF UP pro přijímací řízení, kurikulum Všeobecného lékařství a legislativu (2004-2011)
 • děkan LF UP (od 1. 6. 2011)

Členství ve vědeckých a oborových radách

 • člen (od 1. 6. 2011 předseda) Vědecké rady Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • člen Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví České republiky
 • člen oborové rady DSP pro Lékařskou mikrobiologii na LF UK v Hradci Králové
 • člen oborové rady DSP pro Lékařskou mikrobiologii na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Členství v redakčních radách

 • Klinická Mikrobiologie a Infekční Lékařství
 • Klinická Farmakologie a Farmacie
 • Interní Medicína pro Praxi

Členství ve výborech odborných společností

 • předseda Spolku lékařů ČLS JEP v Olomouci
 • vědecký sekretář Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

Členství v grantových komisích

 • člen oborové komise A FRVŠ

Pedagogická činnost

 • přednášky z lékařské mikrobiologie pro studenty oborů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství
 • přednášky a praktická výuka lékařské mikrobiologie pro anglicky mluvící studenty v programu General Medicine
 • teoretická a praktická výuka lékařské mikrobiologie pro studenty zdravotnických oborů (Všeobecná sestra, Porodní asistentka) na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci
 • školitel 8 studentů doktorského studijního programu Lékařská mikrobiologie (z toho 4 úspěšně studium absolvovali)

Přehled řešených grantů, projektů a výzkumných záměrů

 • řešitel 5 grantů IGA MZ ČR
 • spolupracovník řešitele u 3 grantů IGA MZ ČR
 • řešitel 2 projektů Ministerstva zemědělství ČR (NAZV)
 • spoluřešitel 3 výzkumných záměrů
 • řešitel 4 rozvojových projektů LF UP
 • řešitel 1 projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Publikační činnost

první autor nebo spoluautor 139 původních vědeckých publikací, z toho 55 v časopisech s impakt faktorem, autor nebo spoluautor 3 monografií, autor nebo spoluautor 5 skript, citovanost podle SCI: 511 bez autocitací, h-index: 10 (podle WOS).

 

V Olomouci, 30. srpna 2011

Inaugurační proslov

Projev při příležitosti inaugurace děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc

23. června 2011

Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Spectabiles, Honorabiles,

vážené dámy, vážení pánové,

milí hosté

 

Dovolte mi, abych vyjádřil své poděkování za slavnostní uvedení do funkce děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a současně vědomí velké odpovědnosti, kterou s tímto úřadem přebírám.

Rád bych poděkoval panu prof. Zdenku Kolářovi, který vedl Lékařskou fakultu do 30. května 2011 a jeho týmu proděkanů, jehož členem jsem měl tu čest být, za předání silné a zdravé fakulty, která tvoří pevnou a nedílnou součást ve svazku Univerzity Palackého.

Dovolte mi, abych Vás při této slavnostní příležitosti stručně seznámil se svou vizí směřování Lékařské fakulty, kterou osobně vnímám jako:

 • stabilizovanou instituci s týmem motivovaných akademických pracovníků, nabízející a poskytující kvalitní vzdělání studentů podle standardních pravidel,
 • vědecké a výzkumné centrum celostátního významu s mezinárodním přesahem ve svých rozhodujících aktivitách,
 • efektivní a harmonické společenství špičkových odborníků, schopné se přizpůsobit v případě potřeby změnám vnějších i vnitřních podmínek.

Domnívám se, že současná pozice fakulty mezi ostatními vzdělávacími a výzkumnými institucemi v České republice je jasně vymezená a poměrně dobrá. Zároveň je nutné konstatovat, že se nacházíme na strategické křižovatce. Fakulta stojí před úkolem upevnit své postavení a investovat energii do budoucí prosperity a excelence. V opačném případě se stane pouze průměrně úspěšnou výukovou základnou. Hlavním cílem mého funkčního období musí být a bude zajištění všeobecné prosperity, excelence a její stabilizace a kontinuálního růstu fakulty jako výukové a výzkumné instituce s širokými vazbami na Fakultní nemocnici Olomouc.

Dlouhodobé perspektivy vidím v dynamické rovnováze tří významných a stejně ceněných platforem, kterými jsou:

 1. Kvalitní vzdělávání studentů v souladu s nejnovějšími poznatky v medicíně
  Našim hlavním cílem je vzdělávat lékaře pro lékařskou praxi a považuji proto za nezbytné, aby předobrazem každého lékaře vzešlého z prostředí naší fakulty bylo vnímání nemoci stejně významně jako osobnosti a potřeb pacienta. V oblasti vzdělávání je zcela zásadní zahájený projekt Dostavby Teoretických ústavů, který významným způsobem rozšíří a zkvalitní podmínky výuky a plně se zasadím o jeho úspěšnou realizaci.
 2. Další základní oblastí je úspěšná vědecká a výzkumná činnost
  Lékařská fakulta Univerzity Palackého patří mezi úspěšné vědecké instituce. Věda a výzkum generuje v současné době více než 50 % výnosů fakulty a mým cílem je zajistit další prosperitu vědecko-výzkumné činnosti. Budu podporovat nejen „silná”, ale i „budoucí silná” pracoviště, resp. na silných budovat centra excelence a na těch, která je potřeba rozvíjet, vytvořím podmínky pro vědecký rozvoj mladých talentovaných pracovníků s cílem získat vědecké a akademické hodnosti, při zajištění nezbytné úrovně výuky. Nedílnou součástí této oblasti je úspěšná realizace zahájeného projektu „BIOMEDREG“, včetně vytvoření podmínek pro jeho ekonomickou udržitelnost.
 3. Poslední základní oblastí je úzká spolupráce s Fakultní nemocnicí Olomouc
  Podle mého názoru je nezbytné propojovat kvalitní výuku a vědeckovýzkumnou činnost s léčebně preventivní péčí, především ve Fakultní nemocnici Olomouc. Budu usilovat o co nejužší a kvalitní spolupráci s Fakultní nemocnicí a dalšími zdravotnickými institucemi, kde probíhá výuka našich studentů.

K naplnění uvedených cílů je zcela nezbytné vytvořit tým nejbližších spolupracovníků, proděkanek a proděkanů, s kterými budu moci realizovat jednotlivé body dalšího rozvoje a směřování Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dovolte mi, abych Vám nyní představil členky a členy vedení fakulty, které jsem jmenoval s účinností od 8. června 2011. Jedná se o následující akademické funkcionáře:

 • Doc. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
  proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 1. – 3. ročníku a přijímací řízení
 • Doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA
  proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 4. – 6. ročníku a komunikaci
 • Doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.
  proděkan pro studium Zubního lékařství
 • Doc. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D.
  proděkanka pro zahraniční vztahy a anglické programy
 • Doc. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
  proděkan pro investiční rozvoj a doktorské studijní programy
 • Doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
  proděkan pro vědecko-výzkumné záležitosti, vnitřní organizaci a statutární zástupce děkana

Tomuto týmu věřím a těším se na společnou práci v našem funkčním období.

Intelektuální potenciál téměř 700 akademických pracovníků, 2000 studentů, více jak 50 pracovišť. Desítky grantových projektů, výukové prostory, špičkové technologie, rozvojové programy a významné investiční akce. To vše je bohatství fakulty, kterou bych chtěl svým konáním ve funkci děkana integrovat a tvůrčím způsobem rozvíjet.

Dále považuji za velmi důležité úzce spolupracovat se všemi fakultami Univerzity Palackého v Olomouci. Současně je nezbytná aktivní spolupráce s ostatními lékařskými a biomedicínsky orientovanými fakultami v České republice a pracovišti Akademie věd.

Závěrem se na tomto místě zavazuji, že udělám vše pro to, abych naplnil prezentovanou budoucnost fakulty. Věřím, že ve své práci nezklamu důvěru akademické obce Lékařské fakulty a Univerzity Palackého.

Jsem přesvědčen, že představené vedení fakulty bude pracovat s plnou odpovědností a nasazením ku prospěchu a rozvoji nejen Lékařské fakulty, ale i celé Univerzity Palackého, Olomouckého kraje a České republiky.

 

Děkuji za laskavou pozornost.

 

Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
Děkan LF UP