Fakultní orgány

Vedení fakulty

V čele fakulty je děkan. Jedná a rozhoduje ve věcech fakulty. Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani. Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty. Členem vedení fakulty je také předseda akademického senátu fakulty.

Proděkani

prof. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., LL.M.
Proděkan pro legislativu, vnitřní organizaci a vnější vztahy a statutární zástupce děkana
dusan.klos@upol.cz
588 442 749
Agenda proděkana
Úřední hodiny:  Út: 12:00 - 13:00 hod
prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.
Proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost
martin.dolezel@upol.cz
588 444 295
Agenda proděkana
Úřední hodiny: Po 10:00 - 11:00 hod
prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
Proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 1. – 3. ročníku
hana.kolarova@upol.cz
585 632 101
Agenda proděkanky
Úřední hodiny: Út: 10:00 - 11:00 hod

doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D.
Proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 4. – 6. ročníku
eva.klaskova@upol.cz
585 854 449
Agenda proděkanky
Úřední hodiny:  Út: 12:00 - 13:00 hod

MDDr. Iva Voborná, Ph.D.
Proděkanka pro studium Zubního lékařství a Dentistry
iva.voborna@upol.cz
585 859 229
Agenda proděkanky
Úřední hodiny:  Út: 12:00 - 13:00 hod
prof. Mgr. MUDr. Milan Raška, Ph.D.
Proděkan pro zahraniční vztahy a General Medicine
milan.raska@upol.cz
585 632 751
Agenda proděkana
Úřední hodiny:  Út: 12:00 - 13:00 hod
prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
Proděkan pro specializační vzdělávání
josef.zadrazil@upol.cz
588 443 374
Agenda proděkana
Úřední hodiny:  Út: 10:00 - 11:30 hod

Předseda AS LF

prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
tomas.papajik@upol.cz
588 444 305
 

Tajemnice

Ing. Jana Valíková
jana.valikova@upol.cz
585 632 008

Akademický senát

Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Zastupuje akademické pracovníky (24 zástupců) a studenty (12 zástupců). Určuje dlouhodobé směřování fakulty v návaznosti na dlouhodobý záměr univerzity. Volí děkana, schvaluje rozpočet, rozhoduje o změnách uspořádání fakulty atd. Může řešit i aktuální problémy studentů a zaměstnanců.

Stránky Akademického senátu LF

Vědecká rada

Vědecká rada Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen "VR") je samosprávný akademický orgán fakulty, jehož postavení a působnost upravuje §29 a §30 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, článek 7 Statutu lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Jednací řád Vědecké rady Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Členy VR jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační a další zákonem vymezenou činnost, přičemž alespoň jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce Univerzity Palackého v Olomouci. Členy VR jmenuje a odvolává děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého (dále jen "LF UP"), který je současně předsedou VR, a to po schválení Akademickým senátem LF UP. Členství ve VR je čestné a nezastupitelné. VR musí mít minimálně 21 členů, schopná usnášení je v případě přítomnosti alespoň 3/5 členů.

Vědecká rada LF UP:

 • projednává dlouhodobý záměr fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem UP,
 • schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě,
 • projednává vnitřní předpisy pro DSP a rigorózní řízení,
 • vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném tímto zákonem,
 • VR navrhuje Vědecké radě UP udělení čestné hodnosti "doctor honoris causa",
 • vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží děkan.

VR zasedá v předem určených termínech, nejméně jednou za tři měsíce s výjimkou období 1.7. až 31.8. daného akademického roku, v případě potřeby řešení naléhavých problémů může děkan LF UP svolat VR i mimo stanovené termíny. Jednání VR jsou neveřejná s výjimkou habilitační přednášky a obhajoby habilitační práce a přednášky při řízení ke jmenování profesorem.

Složení Vědecké rady LF UP

Složení Vědecké rady Lékařské fakulty UP v Olomouci v období 2023 - 2027

Předseda VR LF UP:

 

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

(Ústav mikrobiologie LF UP a FNOL, děkan LF UP)

 

Interní členové:

 1. prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
  (Ústav farmakologie LF UP a FNOL)
 2. doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.
  (Ústav mikrobiologie LF UP a FNOL, ředitel Státního veterinárního ústavu Olomouc,)
 3. prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.
  (Onkologická klinika LF UP a FNOL, proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost)
 4. prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
  (přednosta Ortopedické kliniky LF UP a FNOL)
 5. doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
  (ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP a FNOL)
 6. prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
  (I. chirurgická klinika LF UP a FNOL, ředitel FNOL)
 7. prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
  (přednosta III. interní kliniky - nefrologické, revmatologické a endokrinologické LF UP a FNOL)
 8. prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.
  (přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví LF UP)
 9. prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.
  (přednosta Neurochirurgické kliniky LF UP a FNOL)
 10. MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
  (Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FNOL, člen Senátu Parlamentu ČR, místopředseda Výboru pro zdravotnictví)
 11. prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN
  (přednosta Neurologické kliniky LF UP a FNOL)
 12. doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D., MHA
  (Dětská klinika LF UP a FNOL, proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 4. - 6. ročníku)
 13. prof. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., LL.M.
  (přednosta I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, proděkan pro legislativu, vnitřní organizaci a vnější vztahy a statutární zástupce děkana)
 14. prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
  (Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FNOL)
 15. prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
  (přednostka Ústavu lékařské biofyziky LF UP, proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 1. -3. ročník)
 16. prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
  (přednostka Kliniky psychiatrie LF UP a FNOL)
 17. prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
  (přednosta Onkologické kliniky LF UP a FNOL)
 18. prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
  (přednosta Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP)
 19. prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
  (přednosta Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL)
 20. prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
  (přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky LF UP a FNOL)
 21. prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
  (Ústav lékařské genetiky LF UP a FNOL, rektor UP)
 22. prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
  (přednosta Ústavu imunologie LF UP a FNOL, proděkan pro zahraniční vztahy a General Medicine)
 23. doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.
  (Klinika zubního lékařství LF UP a FNOL)
 24. prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., MBA, FESC, FACC
  (přednosta I. interní kliniky - kardiologické LF UP a FNOL)
 25. prof. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
  (přednosta II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické LF UP a FNOL)
 26. prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
  (III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FNOL, proděkan pro specializační vzdělávání)

 

Externí členové:

 1. prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
  (přednosta Ústavu klinické mikrobiologie LF UK v Hradci Králové a FN v Hradci Králové)
 2. prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
  (Ústav fyziológie JLF UK v Martině, děkanka JLF UK v Martine)
 3. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
  (vedoucí katedry epidemiologie FVZ UO, děkan FVZ UO v Hradci Králové)
 4. doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.
  (přednosta Oční kliniky LF MU a FN Brno)
 5. prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
  (přednostka Stomatologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně)
 6. prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.
  (zástupce vedoucího Ústavu lekárskej biochémie JLF UK v Martine)
 7. prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
  (přednosta Ústavu klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny v Brně)
 8. prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.
  (Katedra chirurgie a Kardiochirurgická klinika LF UK a FN v Hradci Králové, děkan LF UK v Hradci Králové)
 9. prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin
  (I. interná klinika JLF UK a UN v Martině)
 10. prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D.
  (přednosta Ústavu histologie a embryologie LF UK v Hradci Králové)
 11. prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.
  (Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK a FV v Hradci Králové, emeritní ředitel FN v Hradci Králové)
 12. prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
  (přednosta Ortopedické kliniky LF MU a FN Brno,  děkan LF MU)
 13. plk. MUDr. Martin Svoboda
  (Interní oddělení Vojenské nemocnice Olomouc, ředitel Vojenské nemocnice Olomouc)
 14. prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
  (přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF OSU a FN Ostrava)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vědecká rada ve výše uvedeném složení byla schválena Akademickým senátem Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci dne 1. října 2019.

Termíny zasedání Vědecké rady LF UP

Zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se v akademickém roce 2024/2025 budou konat vždy ve čtvrtek od 9:30 hodin v  prostorách Dostavby Teoretických ústavů LF UP, Hněvotínská 5, Olomouc. 

Plánované termíny zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty Univerzity Palackého v akademickém roce 2024/2025:

 • 3. října 2024

 • 5. prosince 2024

 • 6. února 2025

 • 6. března 2025

 • 3. dubna 2025

 • 5. června 2025

Usnesení Vědecké rady LF UP

Jednací řád Vědecké rady LF UP

Komise

Disciplinární komise

 • doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D., Klinika zubního lékařství
 • prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc., Ústav lékařské biofyziky
 • MUDr. Iva Voborná, Ph.D., Klinika zubního lékařství
 • Veronika Vašířová, studentka 2. ročníku Všeobecné lékařství
 • Natálie Vodáková, studentka 2. ročníku Všeobecné lékařství
 • Jakub Červeň, student 2. ročníku Zubní lékařství

Vědecko-výzkumná komise

Členové komise jsou jmenováni děkanem pro období od 1. 9. 2023 do 31. 5. 2027. 

Předseda:

1. prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D. (Onkologická klinika LF UP a FNOL)

Členové:

 1. doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D. (Ústav biologie LF UP)
 2. prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. (Ortopedická klinika LF UP a FNOL)
 3. doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. (Ústav molekulární a translační medicíny LF UP)
 4. prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D. (Radiologická klinika LF UP a FNOL)
 5. prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. (III. interní klinika LF UP a FNOL)
 6. prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D. (Ústav veřejného zdravotnictví LF UP)
 7. prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN (Neurologická klinika LF UP a FNOL)
 8. doc. MUDr. Eva Karásková, Ph.D. (Dětská klinika LF UP a FNOL)
 9. prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. (Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FNOL)
 10. prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D. (Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP)
 11. prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. (Hemato-onkologická klinika LF UP a FNOL)
 12. prof. MUDr. Martin Petřek, CSc. (Ústav patologické fyziologie LF UP a FNOL)

Pravomoc, působnost, členství v komisi a pravidla jednání komise stanovuje vnitřní norma LF-B-23/08 Statut vědecko-výzkumné komise LF UP.

Pedagogická komise pro 1. – 3. ročník Všeobecného lékařství

Členové komise jsou jmenováni děkanem pro období od 7. 6. 2023 do 31. 5. 2027. 

Předsedkyně:    
1.    prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

Členové:    
2.    prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
3.    doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D.
4.    prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
5.    prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
6.    prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
7.    prof. MUDr. Rostislav Večeřa, CSc.
8.    doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.
9.    doc. RNDr. Petr Mlejnek, Ph.D.
10.    doc. MUDr. Jiří Nečas, CSc.
11.    doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
12.    doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D.
13.    MUDr. Běla Erdösová, Ph.D.
14.    MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D.
15.    doc. MUDr. Zdeněk Tauber, CSc.
16.    MUDr. Iva Vágnerová, Ph.D.
17.    Mgr. Pavel Kurfürst

Pedagogická komise pro 4. – 6. ročník Všeobecného lékařství

Členové komise jsou jmenováni děkanem pro období od 7. 6. 2023 do 31. 5. 2027. 

Předsedkyně:
1.    doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D.

Členové:
2.    prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
3.    prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
4.    prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
5.    prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
6.    prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
7.    prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. 
8.    prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
9.    doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.
10.    prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
11.    MUDr. Jan Hálek
12.    prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.
13.    MUDr. Olga Klementová, Ph.D.
14.    doc. MUDr. Richard Salzman, Ph.D.
15.    prof. MUDr. Marie Černá, Ph.D.
16.    doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
17.    doc. MUDr. David Krahulík, Ph.D., MBA

Pedagogická komise pro General Medicine

Členové komise jsou jmenováni děkanem pro období od 7. 6. 2023 do 31. 5. 2027. 

Předseda:
1.    prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.

Členové:
2.    Mgr. Dana Šimková, Ph.D.
3.    prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
4.    MUDr. Vlastimil Doupal, Ph.D. 
5.    doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
6.    prof. MUDr. Pavel Horák CSc.
7.    prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
8.    prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
9.    prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
10.    prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
11.    prof. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.
12.    doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D.
13.    MUDr. Katherine Vomáčková, Ph.D.
14.    MUDr. Petr Dráč, Ph.D.
15.    doc. MUDr. David Krahulík, Ph.D., MBA
16.    MUDr. Mgr. Robert Bajgar, Ph.D.
17.    MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D.

Pedagogická komise pro Zubní lékařství a Dentistry

Členové komise jsou jmenováni děkanem pro období od 7. 6. 2023 do 31. 5. 2027. 

Předsedkyně:    
1.    MDDr. Iva Voborná, Ph.D.

Členové:    
2.    doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.
3.    MUDr. Tomáš Kovalský, Ph.D.
4.    stomatolog Yulia Morozova, Ph.D.

Ediční komise

Členové komise jsou jmenováni děkanem pro období od 7. 6. 2023 do 31. 5. 2027. 

Předsedkyně:    
1.    prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

Členové:    
2.    prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
3.    prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
4.    prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.
5.    prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
6.    doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., LL.M.
7.    doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D.
8.    MDDr. Iva Voborná, Ph.D.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)