Nový etický kodex UP se soustředí na tvůrčí a pedagogickou činnost, ale věnuje se i otázkám zneužití moci

Kancléř UP Martin Tomášek. Foto: Vojtěch Duda
Tuesday 10 January 2023, 8:00 – Text: Egon Havrlant

Univerzita Palackého má od ledna aktualizovaný etický kodex. Dokument se vztahuje na tvůrčí a pedagogickou činnost akademických a vědeckých zaměstnanců UP a také na činnost studentů UP. Návrh upraveného textu etického kodexu byl připravován po dobu téměř dvou let a byl také podroben několika kolům veřejného připomínkování v rámci akademické obce a několikrát rovněž projednán Akademickým senátem UP.

Jakým způsobem etický kodex vznikal, jaké změny jsou v něm obsaženy a co lze od něj očekávat, vysvětluje v rozhovoru jeden ze spoluautorů této nové úpravy, kancléř UP Martin Tomášek.

Z jakých důvodů došlo ke změně etického kodexu?

Důvodů bylo hned několik, ale především jsme jako univerzita usilovali o to, aby do našeho etického kodexu byly implementovány principy vyplývající z Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu pro přijímání výzkumných pracovníků. Navíc vyvstala potřeba upravit detailněji některá pravidla, která při jejich praktickém použití Etickou komisí UP vyvolávala obtíž. Mimoto pak existoval tlak na rozvedení pravidel či jejich upřesnění ve smyslu správné vědecké praxe – vykazování výsledků, role tzv. korespondenčního či hlavního autora a jeho etická odpovědnost.

Jaké jsou základní změny, které kodex přináší?

Jedním z nosných témat bylo zúžení rozsahu situací, které by měl regulovat. Je třeba určit, na jaké vztahy etický kodex dopadá. Například zda je osobní spor dvou technicko-hospodářských zaměstnanců, který nijak neovlivňuje pedagogickou či tvůrčí činnost, skutečně předmětem regulace v etickém kodexu. Nebo zda reguluje též chování zaměstnance mimo výkon jeho pracovní činnosti, např. na dovolené, když takové jednání nemá ve vztahu k UP žádnou relevanci.

Dohodli jsme se v rámci skupiny zabývající se rekodifikací, že by bylo vhodné, aby se etický kodex skutečně vztahoval pouze na záležitosti týkající se jednání osob při tvůrčí či pedagogické činnosti či ovlivňující takovou činnost. Komise zároveň nemá a ani nemůže suplovat osoby, které jsou za UP oprávněné jednat v pracovněprávních věcech z pozice zaměstnavatele.

Co etický kodex přináší nového kupříkladu ve vztahu ke studentům?

Myslím, že se nám podařilo podstatně šířeji pojednat problematiku otázek tzv. zneužití moci, sexuálního obtěžování či zneužití vlivu.

Upravuje nové znění kodexu například i složení etické komise univerzity?

Z hlediska organizačního je potřeba zdůraznit, že nový etický kodex rozšiřuje Etickou komisi UP o jednoho člena, a to o nominanta vysokoškolského ústavu CATRIN. Návrh na jmenování tohoto člena podává rektorovi ředitel vysokoškolského ústavu na návrh vědecké rady ústavu.

Jsou naopak některá témata, která byla diskutována a nakonec se ve finálním znění etického kodexu neobjevila?

Relativně dlouhá debata probíhala ve vztahu k úpravě zabývající se vztahem víry a jejího možného průniku do tvůrčí či pedagogické činnosti. Navrhovaná úprava se měnila několikrát, ale ani v závěrečném znění se nejednalo o text, který by měl podporu drtivé většiny připomínkujících. S ohledem na to i na skutečnost, že etický kodex by měl v zásadě obsahovat široce sdílené ideje o tom, co je etické a mravné, bylo toto ustanovení vypuštěno.

Je něco, co připravenou změnou vyřešeno nebylo, co dále v této oblasti chybí?

Ano, chybí upravit Jednací řád Etické komise UP, resp. případně připravit jeho rozšíření v tom smyslu, že by se stal Statutem Etické komise UP. Kromě pravidel jednání Etické komise UP by pak také obecně vymezoval její postavení, příjem a nakládání s podáními, ale také vztah k etickým komisím součástí UP, které se zabývají (ne)etičností jednání, např. Etickou komisí PřF UP. V průběhu několika příštích týdnů máme v plánu svolat jednání pracovní komise.

Mělo by dokončení prací na Jednacím řádu či Statutu Etické komise UP přinést narovnání vztahů v této oblasti a umožnit tak řádné projednání etických kauz, které byly též předmětem projednání orgány UP?

Ano, ale jen zčásti. Podstatné je si uvědomit, že etický kodex a řízení před etickou komisí se týkají otázek etiky. Pochybení v rovině etické by mělo v řízení před komisí vést k tomu, že ona takové pochybení pouze zkonstatuje. Vytváří se tak určitý soubor informací o tom, jakým způsobem by zaměstnanec či student UP měl jednat, pokud nechce porušit etický kodex. Výsledkem má být jasné sdělení, co se v etické rovině nedělá, jak nelze v rovině mravní jednat. Obecně tedy má přinést jakési morální odsouzení jednání, které zapovídá etický kodex UP.

V úplně jiné rovině je pak třeba řešit případy, kdy některý zaměstnanec jedná tak, že porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci. Pak je na příslušném orgánu zaměstnavatele, zpravidla tedy děkanovi, řediteli vysokoškolského ústavu či rektorovi, aby taková porušení včas pokud možno ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem, případně personálním či právním oddělením řešil. Jen tak lze efektivně reagovat na porušení právních povinností. Idea, že porušení právní povinnosti může být v rovině právní řešeno Etickou komisí UP, je častý omyl, který bohužel může vést k nezamýšleným, pro univerzitu leckdy nežádoucím důsledkům.

Úplně to samé pak lze říci o disciplinárním řízení, které lze se studentem UP vést tehdy, pokud zaviněně poruší povinnosti stanovené právními předpisy nebo vnitřními předpisy vysoké školy a jejích součástí. Pokud má být se studentem vedeno řízení, které je ve svých důsledcích přímo právně relevantní, pak je třeba vést disciplinární řízení, nikoli řízení před Etickou komisí UP.

Plné znění nové úpravy Etického kodexu zaměstnanců a studentů Univerzity Palackého v Olomouci je k dispozici zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)