Uznávaný neuroimunolog Hans-Peter Hartung obdržel čestný doktorát Univerzity Palackého

Foto: Vojtěch Duda
Wednesday 7 February 2024, 14:15 – Text: Martin Višňa

Univerzita Palackého na návrh Vědecké rady Lékařské fakulty UP udělila čestný titul doctor honoris causa světově uznávanému lékaři a vědci Hans-Peteru Hartungovi, který zásadním dílem přispěl k objasnění mechanismu účinku moderní terapie demyelinizačních onemocnění nervové soustavy, zejména roztroušené sklerózy, a který již více než dvacet let intenzivně spolupracuje s Neurologickou klinikou LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc.

Světově uznávaný lékař a vědec převzal čestný doktorát během slavnostního aktu v olomouckém Arcibiskupském paláci. Laureáta a jeho vazbu na olomouckou univerzitu přítomným přiblížil děkan Lékařské fakulty UP Milan Kolář.

„Profesor Hans-Peter Hartung je mimořádnou vědeckou, lékařskou a pedagogickou autoritou v celosvětovém kontextu. Dlouhodobá spolupráce Univerzity Palackého s profesorem Hartungem umožňuje studentům absolvovat výzkumné stáže ve Spolkové republice Německo a přináší množství významných publikačních výsledků v oblasti současného neurologického výzkumu. Jeho neutuchající zájem o systematickou spolupráci se promítl do řady excelentních výsledků v oblasti vědy a výzkumu a tím bezesporu přispěl a nadále významně přispívá k dobrému jménu Univerzity Palackého nejen v evropském, ale i širším mezinárodním kontextu,“ uvedl.

Neopomněl zmínit, že profesor Hartung byl v roce 2022 jmenován hostujícím profesorem Univerzity Palackého, je pravidelným zvaným řečníkem olomouckých neuroimunologických sympozií a členem redakční rady odborného časopisu Biomedical Papers, který Lékařská fakulta UP vydává.

Hans-Peter Hartung se zabývá zejména klinickým a translačním výzkumem v oblasti základní a klinické neuroimunologie, především pak roztroušenou sklerózou a imunitními neuropatiemi a vývojem nových imunologických, neuroprotektivních a neuroreparačních léčebných strategií. Svou prací významně přispěl k objasnění mechanismu účinku moderní terapie demyelinizačních onemocnění nervové soustavy – roztroušené sklerózy i demyelinizačních zánětů periferního nervového systému. V současnosti vede Centrum pro neurologii a neuropsychiatrii Univerzity Heinricha Heineho a Univerzitní nemocnice v Düsseldorfu.

Samotného aktu předání čestného doktorátu v podobě diplomu a také pamětní medaile UP s dvojportrétem Josefa Dobrovského a Františka Palackého se ujal rektor UP Martin Procházka společně s prorektorkou pro vědu a výzkum Lucií Plíhalovou. „Čestný titul panu profesorovi za jeho zásluhy v rozvoji lékařské vědy i při posilování prestiže Univerzity Palackého předávám s velikou radostí a hlubokou úctou. Zároveň vám, pane profesore, při této slavnostní příležitosti přeji pevné zdraví a hodně dalších úspěchů na poli vědy, medicíny i v pedagogické praxi,“ popřál laureátovi rektor UP. 

„Je to pro mě opravdu velmi dojemný okamžik a jeden z vrcholů mé akademické kariéry,“ reagoval na udělení čestného titulu profesor Hartung. Ve svém proslovu pak mimo jiné vzpomněl na začátek spolupráce s olomouckými lékaři a vědci v době, kdy vedl neurologickou kliniku na univerzitě v Grazu a kdy tamní laboratoře navštěvoval jako mladý asistent olomoucký neurolog Jan Mareš, nyní vedoucí lékař Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění FN Olomouc.

„Naším společným zájmem bylo zlepšit kvalitu života našich pacientů. To byl výchozí bod dlouhodobé produktivní vědecké spolupráce, která vyústila v opakované vzájemné návštěvy a řadu společných publikací. Přednosta olomoucké neurologie Petr Kaňovský tuto spolupráci plně podporoval. Během let se pak profesoři Mareš a Kaňovský stali mými blízkými přáteli, čehož si velmi vážím. Takové vztahy patří k tomu nejcennějšímu, čeho může člověk při práci v akademické sféře dosáhnout,“ řekl Hans-Peter Hartung. Podotkl také, že čestný doktorát UP pro něj znamená hodně i v kontextu obnovených dobrých sousedských vztahů mezi Českou republikou a Německem.

Po slavnostním aktu v Arcibiskupském paláci nový čestný doktor Univerzity Palackého zamířil do místa, které již v Olomouci důvěrně zná – do historické posluchárny Neurologické kliniky Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice Olomouc. Během mimořádného semináře tu proslovil přednášku o současných trendech v léčbě roztroušené sklerózy.

Hans-Peter Hartung se stal třetí osobností, které Univerzita Palackého v posledních měsících udělila čestný titul doctor honoris causa. Během loňských oslav 450. výročí vzniku univerzity v Olomouci obdržel čestný doktorát vídeňský arcibiskup a kardinál Christoph Schönborn, který se po sametové revoluci podílel na obnově teologického studia v ČR, a známý jazzový skladatel a pianista, absolvent Přírodovědecké fakulty UP Emil Viklický. Od roku 1990 udělila Univerzita Palackého čestný doktorát již pěti desítkám osobností, které se významně zasloužily o rozvoj vědy, kultury či se jinak zasadily o prospěch společnosti. Je mezi nimi například první bývalý český a československý prezident Václav Havel, chemik Antonín Holý nebo plastický chirurg Bohdan Pomahač. Přehled všech čestných doktorů UP je k dispozici na webu univerzity.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)