Rektor UP vyhlašuje 4. ročník soutěže o udělení Juniorského grantu UP

Friday 21 April 2023, 10:44 – Text: PS UP

Cílem soutěže o udělení Juniorského grantu je podpořit excelentní výzkum mladých akademických a vědeckých pracovníků do 37 let při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří a rozvinutí nezávislého vědeckého programu s cílem podpořit přípravu významného mezinárodního projektu (např. v rámci programu HORIZON EUROPE). Soutěž je určena uchazečům se zkušenostmi ze zahraniční stáže. Předkladatel musí naplnit podmínky stanovené vnitřní normou, nemusí být ke dni podání návrhu projektu zaměstnancem UP a zároveň musí být hlavním řešitelem projektu.

Hlavní řešitel projektu je akademickým, vědeckým nebo výzkumným pracovníkem, v době podání návrhu projektu dovršil nejvýše 37 let věku, je nositelem titulu Ph.D., maximální doba od udělení titulu Ph.D. je 8 let, vykazuje excelentní výsledky, podílí se na mezinárodní spolupráci a absolvoval zahraniční stáž v minimální délce 3 měsíce. Dalšími členy řešitelského týmu mohou být jiní akademičtí, vědečtí nebo výzkumní pracovníci UP, studenti UP, techničtí a odborní pracovníci UP. Doba řešení projektu je 36 měsíců.

Předkladatel je povinen a podáním návrhu projektu se zavazuje nejpozději ve třetím roce řešení projektu podat projektovou žádost v rámci HORIZON EUROPE.

Návrh projektu je možné podat do tří vědních oblastí:

 • přírodní vědy, matematika a informatika,
 • lékařské vědy a biomedicína,
 • humanitní a společenské vědy.

Finanční limity projektu celkem:

 • min. 1 mil. Kč
 • max. 4 mil. Kč

Soutěž se řídí pravidly stanovenými Vnitřní normou UP č. R-B-22/10-ÚZ02.

Každý předkladatel může předložit do soutěže pouze 1 projekt.

V rámci soutěže není možno žádat o investiční prostředky.

Harmonogram soutěže:

 • Vyhlášení soutěže: 21. 4. 2023
 • Soutěžní lhůta: 21. 4. 2023 – 20. 6. 2023 do 12:00 hod
 • Hodnotící lhůta: 20. 6. – 31. 10. 2023
 • Vyhlášení výsledků: 1. 11. 2023
 • Počátek řešení projektů: leden 2024
 • Termíny pro odevzdání průběžných zpráv: do 15. 1. 2025 a do 15.1.2026
 • Termín pro odevzdání závěrečné zprávy: do 31 dnů od ukončení projektu

Návrh projektu se podává pouze v elektronické podobě prostřednictvím webové aplikace dostupné na: granty.upol.cz. Do aplikace se přihlašuje stejným ID uživatele a heslem jako do Portálu UP. V případě, že předkladatel nemá ID a heslo do Portálu UP, kontaktuje kontaktní osobu výzvy pro vytvoření přístupu do aplikace.

Návrhy projektů se podávají do 20. 6. 2023 do 12:00 hod.

Návrhy projektů se předkládají pouze v anglickém jazyce.

Každý návrh projektu musí obsahovat:

1) název projektu;

2) údaje o hlavním řešiteli v rozsahu:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa pracoviště včetně telefonu a e-mailu),
 • strukturovaný životopis,
 • označení maximálně pěti nejvýznamnějších publikací souvisejících s projektem jejichž je autorem či spoluautorem,
 • scientiometrické údaje z WOS/Scopus (počty publikací, citací, H‑index),
 • celkový soupis publikací, případně jiné výstupy jeho vědecké práce,
 • údaje o absolvované zahraniční stáži;

3) údaje o dalších členech řešitelského týmu nebo popis hlavních neobsazených pozic v případě, že konkrétní osoby nejsou v době podání návrhu projektu známy;

4) stručnou anotaci projektu (do 1000 znaků);

5) popis projektu, zdůvodnění a vymezení požadovaných finančních prostředků na každý rok trvání grantu (rozsah do 5 stran včetně relevantních citací a obrázků). Tento soubor je samostatnou přílohou projektu.

6) cíle projektu;

7) rozbor navrhovaného postupu včetně časového harmonogramu k dosažení cílů projektu včetně kompatibility s výzkumným zaměřením a infrastrukturou fakulty, kde má být projekt realizován. Tento soubor je samostatnou přílohou projektu.

8) souhlas s řešením projektu udělený za pracoviště (organizační útvar), v jehož rámci bude projekt řešen. Tento souhlas je samostatnou přílohou návrhu projektu.

Kontaktní osoby výzvy:

Mgr. Tereza Vacková
tel.: 585 631 440
e-mail: tereza.vackova@upol.cz                                   

Mgr. Eva Novosádová
tel.: 585 631 401
e-mail: eva.novosadova@upol.cz 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)