Akademický senát

Aktuality

Příští zasedání AS LF UP se koná 20. 2. 2018 od 14.00 ve Velké posluchárně TÚ LF.

Jednání senátu jsou ze zákona veřejná.

Pozvánka a program zasedání AS LF (pdf)

Volby AS UP 2017

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci vyhlásil na svém zasedání dne 10. prosince 2016 volby do AS UP na funkční období 2017–2020 (viz vyhlášení a harmonogram voleb).
Na tomto místě budou k dispozici aktuální informace k volbám na Lékařské fakultě UP, v pořadí od nejnovějších po nejstarší. Informace lze rovněž nalézt na webové stránce pro volby do AS UP.

Výsledky voleb do Akademického senátu UP v Olomouci

Předběžné výsledky voleb do AS UP na LF UP

počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky: 430

počet odevzdaných hlasovacích lístků: 430

počet platných hlasovacích lístků: 422

pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů podle platných hlasovacích lístků uvedené sestupně:

Kandidáti z řad akademických pracovníků obdrželi následující počet platných hlasů:
počet hlasů příjmení, jméno, tituly rok narození   pracoviště  
329 Strojil Jan MUDr. Ph.D. 1978 Ústav farmakologie zvolen
125 Kolář Zdeněk prof. MUDr. CSc. 1953 Ústav klinické a molekulární patologie zvolen
97 Gallo Jiří prof. MUDr. Ph.D. 1966 Ortopedická klinika náhradník
64 Anzenbacher Pavel prof. RNDr. DrSc. 1947 Ústav farmakologie náhradník
54 Bajgar Robert MUDr. Mgr. Ph.D. 1975 Ústav lékařské biofyziky náhradník
31 Klementová Olga MUDr. Ph.D. 1970 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny --
30 Džubák Petr MUDr. Ph.D. 1974 Ústav molekulární a translační medicíny --
16 Gabryš Martin MUDr. 1971 Neurochirurgická klinika --
Kandidáti z řad studentů obdrželi následující počet platných hlasů:
počet hlasů příjmení, jméno, tituly rok narození studijní program, obor, ročník  
229 Pumprla Martin 1995 Všeobecné lékařství, Všeobecné lékařství, 3. ročník zvolen
105 Mnacakanová Eva 1992 Všeobecné lékařství, Všeobecné lékařství, 5. ročník náhradník

Pozn.: Kandidáti, kteří nebyli zvoleni senátory, se na dobu trvání funkčního období AS UP stávají náhradníky senátorů, a to v pořadí podle počtu získaných hlasů. Náhradníkem se stane pouze kandidát, který získal alespoň třetinu hlasů odevzdaných pro posledního zvoleného senátora. (Volební a jednací řád AS UP)

Rozhodnutím hlavní volební komise budou předběžné výsledky voleb na LF UP zveřejněny až po skončení voleb na celé univerzitě, tedy v pátek 7. dubna v 17 hodin.

Volby do Akademického senátu UP na funkční období 2017–2020 proběhnou na lékařské fakultě dle následujícího harmonogramu:

pondělí 27. března
9.00 – 12.00
Klinika zubního lékařství (Palackého 12)

úterý 28. března
středa 29. března
vždy 9.00 – 15.00
foyer Teoretických ústavů (stará budova)

Volba se provádí zakroužkováním pořadového čísla před jménem maximálně 2 kandidátů z řad akademických pracovníků a maximálně jednoho kandidáta z řad studentů. Ve volbách do AS UP akademičtí pracovníci i studenti volí kandidáty z řad akademických pracovníků i studentů. Před volbou je nutno prokázat totožnost (zejména platným občanským průkazem, cestovním dokladem, průkazem studenta/pedagoga UP, průkazem zaměstnance FNOL, výkazem o studiu).

Kandidátní listina pro volby do Akademického senátu UP v Olomouci konané ve dnech 24. 3. – 7. 4. 2017

Lékařská fakulta UP

Část 1 – Kandidáti z řad akademických pracovníků (v abecedním pořadí)

příjmení, jméno, tituly

rok narození

pracoviště

Anzenbacher Pavel prof. RNDr. DrSc.

1947

Ústav farmakologie

Bajgar Robert MUDr. Mgr. Ph.D.

1975

Ústav lékařské biofyziky

Džubák Petr MUDr. Ph.D.

1974

Ústav molekulární a translační medicíny

Gabryš Martin MUDr.

1971

Neurochirurgická klinika

Gallo Jiří prof. MUDr. Ph.D.

1966

Ortopedická klinika

Klementová Olga MUDr. Ph.D.

1970

Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Kolář Zdeněk prof. MUDr. CSc.

1953

Ústav klinické a molekulární patologie

Strojil Jan MUDr. Ph.D.

1978

Ústav farmakologie

Část 2 – Kandidáti z řad studentů (v abecedním pořadí)

příjmení, jméno, tituly

rok narození

studijní program (obor)

ročník

Mnacakanová Eva

1992

všeobecné lékařství (všeobecné lékařství)

5.

Pumprla Martin

1995

všeobecné lékařství (všeobecné lékařství)

3.

Oficiální kandidátní listina LF UP (pdf)

Kterýkoliv člen akademické obce LF UP samostatně nebo ve spojení s jinými členy může navrhnout jednoho nebo více kandidátůPísemné návrhy dle vzoru lze v období od 27. února do 10. března 2017 podávat k rukám Mgr. Pavla Kurfürsta, předsedy dílčí volební komise na LF UP (Centrum pro výuku cizích jazyků, LF UP, Hněvotínská 3, 775 15 – osobně, poštou, příp. vnitřní poštou).   

Volební právo mají dle níže uvedeného rozhodnutí AS UP ti pracovníci, kteří jsou zaměstnaní na pozici profesor, docent, odborný asistent, asistent, lektor či vědecko-pedagogický pracovník. Zaměstnanci zaměstnaní na základě dohody o provedení práce či dohody o provedení činnosti nesplňují definici akademického pracovníka. Akademičtí pracovníci čerpající dovolenou, včetně mateřské a rodičovské, či neplacené volno, mají volební právo. 

Usnesení AS UP ze dne 25. 10. 2016 (úplný zápis ze zasedání): 

AS UP přijímá dle čl. 58 Statutu UP výkladové stanovisko k čl. 30 Statutu UP „Akademičtí pracovníci UP“: 
Akademickými pracovníky na Univerzitě Palackého v Olomouci jsou zaměstnanci v pracovním poměru k Univerzitě Palackého v Olomouci (tedy ne pracovníci na DPČ a DPP) zařazení v následujících kategoriích:

Kategorie zaměstnanců

Okruh pracovníků

profesor

11

docent

12

odborný asistent

13

asistent

14

lektor

15

vědecko-pedagogický pracovník                  

17

Akademickými pracovníky nejsou:

Kategorie zaměstnanců

Okruh pracovníků

výzkumný pracovník (VP)

21

technicko-hospodářský pracovník (THP)       

22

pracovníci dělnických povolání (dělník)

23

obchodně provozní pracovník (OPP)

24

zdravotnický pracovník (ZdrP)

25

Rozhodným datem ke zjištění členství v akademické obci UP je den zahájení příslušných voleb.

Akademický senát Lékařské fakulty UP na svém zasedání dne 14. února 2017 zvolil dílčí volební komisi ve složení:

 • Mgr. Pavel Kurfürst (předseda DVK)
 • MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D. (místopředseda DVK)
 • Barbora Bittnerová
 • Filip Blažek
 • Ing. Eva Kriegová, Dr.
 • Tomáš Kučera
 • Mgr. Zuzana Macečková
 • Mgr. Natálie Táborská

AS LF UP na stejném zasedání stanovil termín konání voleb, volební místnosti a hodiny zahájení a ukončení pro každý den voleb na LF UP. Volby budou probíhat:

 • 27. března od 9.00 do 12.00 na Klinice zubního lékařství (Palackého 12)
 • 28. a 29. března vždy od 9.00 do 15.00 ve foyeru Teoretických ústavech LF UP (stará budova, Hněvotínská 3)

Kontakty

Obecný kontakt: aslf@upol.cz

MUDr. Jan Strojil
Předseda AS LF UP
e-mail: jan.strojil@upol.cz
tel.: 585 632 556

prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
1. místopředseda AS LF UP
e-mail: jiri.gallo@fnol.cz
tel.: 588 443 548

Eva Mnacakanová
2. místopředsedkyně AS LF UP
e-mail: eva.mnacakanova@yahoo.fr

Zápisy a pozvánky

Složení senátu

Předseda:MUDr. Jan Strojil, Ph.D.
1. místopředseda:prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
2. místopředsedkyně:Eva Mnacakanová

Aktuální seznam členů senátu (abecedně řazeno)

Anzenbacher Pavel, prof. RNDr. DrSc.
pavel.anzenbacher@upol.cz
Ústav farmakologie

Authorsen Roxane
studentka, General Medicine

Bajgar Robert, MUDr. Mgr. Ph.D.
robert.bajgar@upol.cz
Ústav lékařské biofyziky

Bittnerová Barbora
student, Všeobecné lékařství

Blažek Filip
student, Všeobecné lékařství

Ćwiertka Karel, MUDr. PhD.
Karel.Cwiertka@fnol.cz
Onkologická klinika

Gallo Jiří, prof. MUDr. Ph.D.
Jiri.Gallo@fnol.cz
Ortopedická klinika
1. místopředseda

Hajdúch Marián, doc. MUDr. Ph.D.
hajduchm@gmail.com, Marian.Hajduch@fnol.cz
ÚMTM

Havlík Roman, doc. MUDr. Ph.D.
I. chirurgická klinika

Horák Pavel, prof. MUDr. CSc.
III. Interní klinika

Indrák Karel, prof. MUDr. DrSc.
Karel.Indrak@fnol.cz
Hemato-onkologická klinika

Jakubec Petr, MUDr. Ph.D.
Klinika plicních nemocí a TBC

Karásek David, doc. MUDr. Ph.D.
III. Interní klinika

Klos Dušan, MUDr. JUDr. Ph.D.
I. Chirurgická klinika

Kolář Zdeněk, prof. MUDr. CSc.
Klinika plicních nemocí a TBC

Kolek Vítězslav, prof. MUDr. DrSc.
Klinika plicních nemocí a TBC

Kriegová Eva, Ing. Dr.
Ústav imunologie

Kučera Tomáš
student, Zubní lékařství

Kurfürst Pavel, Mgr.
pavel.kurfurst@upol.cz
Centrum pro výuku cizích jazyků

Maucy Jaroslava
studentka, Všeobecné lékařství

Mihál Vladimír, prof. MUDr. CSc.
Vladimir.Mihal@fnol.cz
Dětská klinika

Minařík Jiří, MUDr. Mgr. Ph.D.
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická

Mnacakanová Eva
studentka, Všeobecné lékařství
2. místopředsedkyně

Osika Michal
student, Všeobecné lékařství

Polcr Jiří
student, Všeobecné lékařství

Procházka Martin, prof. MUDr. Ph.D.
Porodnicko-gynekologická klinika

Procházka Vít, doc. MUDr. Ph.D.
vit.prochazka@upol.cz
Hemato-onkologická klinika

Pumprla Martin
student, Všeobecné lékařství

Raclavský Vladislav, MUDr. Ph.D.
Vladislav.Raclavsky@fnol.cz
Ústav mikrobiologie

Skalický Pavel, MUDr. Mgr. Ph.D.
I. chirurgická klinika

Stokláska Martin
student, Všeobecné lékařství

Strojil Jan, MUDr.
jan.strojil@upol.cz
Ústav farmakologie
předseda

Vavříková Tereza
studentka, Všeobecné lékařství

Voborná Iva, MDDr. Ph.D.
Klinika zubního lékařství

Zadražil Josef, prof. MUDr. CSc.
III. Interní klinika

Zálešák Marek
student, Všeobecné lékařství

Komise AS LF

Akademický senát Lékařské fakulty má v současné době následující komise:

Ekonomická komise

 • prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, CSc.
 • MUDr. Mgr. Robert Bajgar, Ph.D.
 • prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
 • doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
 • prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
 • MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.
 • doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.
 • Ing. Eva Kriegová, Dr.
 • Martin Stokláska (Všeobecné lékařství)

Legislativní komise

 • MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D.
 • Mgr. Pavel Kurfürst
 • doc. MUDr. Mgr. Jiří Minařík, Ph.D.
 • Martin Pumprla (Všeobecné lékařství)
 • Ing. Mgr. Arnošt Rybář
 • MUDr. Jan Strojil, Ph.D.

Pedagogická komise

 • Roxane Authorsen (General Medicine)
 • prof. MUDr. Karel Indrák, CSc.
 • prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
 • Tomáš Kučera (Zubní lékařství)
 • prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
 • Eva Mnacakanová (Všeobecné lékařství)
 • doc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.
 • MDDr. Iva Voborná, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D.
 • Marek Zálešák (Všeobecné lékařství)

Zápisy z jednání Ekonomické komise

 

 

17. listopad

„Kdo se bojí, ať zůstane doma, já jdu!“

Jan Opletal po obědě na koleji 28. října 1939

(for English see below)

Pozoruhodná osobnost medika a národního hrdiny Jana Opletala je podle mého názoru významným symbolem. Spojuje nejvýznamnější data a události novodobé české historie. Připomeneme si ho v období od 28. října, kdy byl postřelen na nepovolené demonstraci, do 17. listopadu, kdy byly po jeho pohřbu v noci pozatýkání čeští studenti na kolejích, 9 jich bylo popraveno, přes tisíc deportováno do koncentračního tábora a byly zavřeny české vysoké školy. Jeho připomenutí v Olomouci je o to významnější, že se narodil v nedaleké Lhotě u Nákla.

Vladislav Raclavský
člen AS LF UP

Tři týdny s Janem

(událost také viz www.facebook.com/events/552943535037143/)

27. října byla ve 2. patře Dostavby Teoretických ústavů LF (naproti studovny) otevřena malá vysvětlující výstava k osobnosti Jana Opletala. Kdo nemůže přijít osobně, může si vysvětlující text přečíst zde a fotopanel prohlédnout virtuálně.

7. listopadu (úterý) od 14:30 plánujeme u bufetu v budově Dostavby TÚ LF promítání dokumentu ČT a diskuse u kulatého stolu o dosud neznámých nebo málo známých aspektech historie kolem Jana Opletala a událostí roku 1939.

13. listopadu (pondělí) od 14:30 bude v posluchárně číslo 2.517 veřejná beseda s velmi atraktivními hosty

 • Věra Spurná, (roz. Opletalová), neteř Jana Opletala, Litovel
 • Prof. PhDr. Jozef Leikert, Univerzita Komenského Bratislava, básník a odborník na Jana Opletala
 • Marie Turková, studentka LF UP, autorka SOČ „Jan Opletal“, 2011
 • PhDr. Miroslava Poláková, Gymnázium Uherské Hradiště, překladatelka knih Jozefa Leikerta o Janu Opletalovi

16. listopadu (čtvrtek) Pocta Janu Opletalovi v Nákle - položení kytice na hrob, společný odjezd vlakem 14:31, předpokládaný sraz u hrobu 15:45, zájemci o společnou cestu ozvěte se na vladislav.raclavsky(at)upol.cz.

17. listopadu (pátek) Pocta Janu Opletalovi v Praze - položení kytice před Hlávkovou kolejí a u pomníku v Žitné ulici v dopoledních hodinách podle harmonogramu pražských pořadatelů (předpoklad 9:00-10:30). Následuje příp. individuální účast na pražských akcích – shromáždění na Albertově, Korzo Národní, Václavském náměstí… Společný odjezd vlakem již 16. listopadu 17:56 nebo 18:31 podle dohody, zájemci o společnou cestu ozvěte se na vladislav.raclavsky(at)upol.cz.

English summary

Medical student Jan Opletal was born close to Olomouc and played important role in modern Czech history. He was shot and wounded when participating in an anti-Nazi demonstration during the first year of occupation of Czechia by Hitler’s Germany. He died on November 11, 1939 and his funeral on November 16, 1939 turned into another demonstration. After his funeral, Czech universities were closed by Nazis, nine student leaders were assassinated and more than 1,000 were arrested after a night raid at dormitories and then sent to a concentration camp. Later, November 17 was declared as International Students' Day.

Faculty of Medicine commemorates Jan Opletal by several events during the period from October 28 (Czech Independence Day, when Jan was shot) to November 17, as follows:

Explanatory panels are found on the 2nd floor of the Faculty since October 27. For English version see link.

November 7 – public broadcasting of Czech TV documents on Jan Opletal at the canteen on the 1st floor.

November 13 – public talk show on Jan Opletal and November 17, starting at 14:30 in room No. 2.517.

November 16 – tribute to Jan Opletal at his grave in Náklo (about 1 hour travelling from Olomouc, for details contact vladislav.raclavsky(at)upol.cz)

November 17 – tribute to Jan Opletal at Hlávkova Dormitory and at street Žitná in Prague (for details contact vladislav.raclavsky(at)upol.cz)

Further reading on Jan Opletal and November 17 in English:

https://www.private-prague-guide.com/article/jan-opletal-dying-for-democracy-during-the-occupation/

https://icv.vlada.cz/en/udalosti/vyznamne-dny/autumn-1939-_-student-demonstrations-and-the-closure-of-czech-universities-143473/tmplid-676/

https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Opletal

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Students%27_Day

O senátu

Význam a role akademických senátů veřejných vysokých škol a jejich fakult

Obecné charakteristiky a pravomoci akademických senátů veřejných vysokých škol a jejich fakult

Jednou z akademických svobod, které definuje zákon o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb.), je právo členů akademické obce volit zastupitelské akademické orgány. Takovými samosprávnými akademickými orgány veřejné vysoké školy či její fakulty jsou akademický senát (AS), rektor, děkan, vědecká rada a disciplinární komise. AS veřejné vysoké školy/fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Podle zákona má nejméně jedenáct členů, z toho nejméně jednu třetinu a nejvýše jednu polovinu tvoří studenti.

Členy AS volí ze svých řad členové akademické obce veřejné vysoké školy/fakulty. Volby jsou přímé s tajným hlasováním. Vnitřní předpis veřejné vysoké školy stanoví zejména počet členů AS, způsob jejich volby a způsob volby předsedy AS, orgány AS a jejich ustavování, důvody zániku členství v AS a případnou neslučitelnost členství v akademickém senátu s výkonem jiných funkcí. Obecně je členství v AS neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů. Funkční období jednotlivých členů AS veřejné vysoké školy/fakulty je nejvýše tříleté. Je-li student zvolený do AS v průběhu svého funkčního období přijat do jiného, bezprostředně navazujícího studijního programu, může vnitřní předpis veřejné vysoké školy stanovit podmínky, za kterých jeho členství v AS nezaniká. Funkční období všech členů AS skončí, jestliže AS po dobu šesti měsíců nekoná. Rektor či děkan pak nejpozději do 30 dnů vyhlásí nové volby. Zasedání AS veřejné vysoké školy či jejích fakult jsou veřejně přístupná. Rektor nebo v jeho zastoupení prorektor, děkan či proděkan mají právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádají. Na žádost rektora/děkana je předseda akademického senátu povinen bezodkladně svolat mimořádné zasedání akademického senátu veřejné vysoké školy/fakulty.

AS veřejné vysoké školy/fakulty podle zákona č. 111/1998 Sb. rozhoduje na návrh rektora/děkana o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení součástí vysoké školy či její fakulty a také o zřízení nebo zrušení společných pracovišť součástí vysoké školy. AS schvaluje vnitřní předpisy vysoké školy a jejich součástí, schvaluje rozpočet vysoké školy předložený rektorem a kontroluje využívání finančních prostředků vysoké školy/fakulty, schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření vysoké školy předloženou rektorem/děkanem, schvaluje hodnocení činnosti vysoké školy, schvaluje jmenování a odvolání členů vědecké rady a disciplinární komise veřejné vysoké školy/fakulty, schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu, usnáší se o návrhu na jmenování rektora/děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce, schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti a jeho každoroční aktualizaci, na návrh rektora/děkana zruší vnitřní předpis, rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu součásti veřejné vysoké školy anebo pozastaví jeho účinnost, pokud je tento vnitřní předpis, rozhodnutí nebo úkon v rozporu se zvláštními předpisy nebo vnitřními předpisy veřejné vysoké školy.

AS veřejné vysoké školy či její fakulty se vyjadřuje zejména k návrhům studijních programů a k záměru rektora/děkana jmenovat nebo odvolat prorektory/proděkany. O návrzích na jmenování a odvolání akademických funkcionářů se AS usnáší tajným hlasováním. Návrh na jmenování rektora/děkana je přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů AS; návrh na jeho odvolání je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů AS.

Akademický senát Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Podle Statutu LF UP v Olomouci má AS LF UP 36 členů (senátorů) zvolených z řad členů akademické obce fakulty, z toho 12 je studentů. V čele AS LF UP je předseda, který je volen z akademických pracovníků AS LF UP a 2 místopředsedové, z nichž jeden je volen z řad akademických pracovníků a druhý z řad studentů AS LF UP. AS LF UP si pro svou činnost může zřizovat poradní komise. V čele každé je předseda komise, volený vždy z řad senátorů. Členové komise mohou být z řad členů akademické obce a popřípadě další odborníci na řešenou problematiku. Komise mají minimálně 5 a maximálně 10 členů.

Funkční období AS LF UP je tříleté. Začíná běžet dnem následujícím po ukončení funkčního období předchozího AS LF UP, nikoliv však dříve, než jsou platně zvoleni všichni členové nového AS LF UP.

Kterýkoliv člen akademické obce LF UP může navrhnout na kandidáta na senátora kteréhokoliv člena akademické obce LF UP, včetně sebe samotného. Voliči z řad akademických pracovníků volí kandidující akademické pracovníky, voliči z řad studentů volí kandidující studenty.

AS LF UP zasedá v termínech určených pro celý školní rok, nejméně jednou za tři měsíce. Tato lhůta neběží mezi 1. červencem a 31. srpnem. AS LF UP je usnášeníschopný za přítomnosti alespoň tří pětin všech senátorů.

Jednotlivé body pořadu jednání AS LF UP se projednávají zpravidla na základě písemných podkladových materiálů. Ke každému bodu pořadu jednání AS LF UP se koná rozprava. Do rozpravy ke konkrétnímu bodu se může přihlásit také jiná osoba akademické obce než senátor. Přihlášku do rozpravy podává písemně před jednáním nebo kdykoli v průběhu jednání k rukám předsedajícího s uvedením svého jména, příjmení a bodu programu, ve kterém chce vystoupit. Předsedající je povinen bez zbytečného odkladu seznámit senátory s touto přihláškou do rozpravy a nechat hlasovat o udělení slova přihlášenému. Rozhodnutí AS LF UP mají formu usnesení. Usnesení AS LF UP se v doslovném přijatém znění uvádějí v zápisu z jednání AS LF UP.

Usnesení AS LF UP o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť, o návrhu vnitřních předpisů fakulty a o rozdělení finančních prostředků fakulty jsou platná, pokud se pro ně v hlasování vyslovily nejméně tři pětiny všech senátorů. Ostatní usnesení AS LF UP jsou platná, pokud se pro ně v hlasování vyslovila nadpoloviční většina všech senátorů.

Hlasování AS LF UP je veřejné, pokud ze zákona nebo z Volebního a jednacího řádu AS LF UP nevyplývá něco jiného. Hlasování AS LF UP, které se týká jmenovitě určených osob, je vždy tajné s výjimkou volby volební komise pro tajné hlasování.

O věci, která jinak podléhá projednávání a hlasování na AS LF UP, lze hlasovat i mimo zasedání. Má-li být hlasováno o věci mimo zasedání, rozešle předseda AS LF UP senátorům elektronickou poštou podkladový materiál a návrh usnesení a stanoví lhůtu k vyjádření v minimální délce 5 dnů od rozeslání. Senátor se pak pomocí elektronické pošty vyjádří, zda s usnesením souhlasí, nesouhlasí nebo se zdržuje hlasování.

Agenda senátu

Zápisy z předchozích jednání lze najít souhrnně v sekci Zápisy a pozvánky.
Starší zápisy naleznete ve všeobecném archivu.