Studujte u nás

Informace o studiu

Uchazečům o studium nabízí Lékařská fakulta studijní programy, které jsou srovnatelné se systémy vysokoškolského vzdělávání v zahraničí. Všechny studijní programy se realizují v rámci kreditového systému studia, které je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a vytváří tak studentům podmínky pro případné absolvování části studia v zahraničí.

Magisterský studijní program je ucelené vysokoškolské studium se standardní délkou 5 nebo 6 let a je určeno pro absolventy středních škol. Lékařská fakulta UP nabízí šestileté studium Všeobecného lékařství a pětileté studium Zubního lékařství. O studium tradičně projevují zájem i zahraniční studenti, kteří mají možnost studovat Všeobecné lékařství a Zubní lékařství v anglickém jazyce. V 1.-4. semestru převažují ve výuce teoretické předměty, na které v dalších ročnících navazují obory preklinické a klinické. V 1.-3. ročníku je systém výuky průběžný, v dalších ročnících je systém výuky blokový. Tento systém umožňuje studentům absolvovat část výuky na evropských partnerských univerzitách v rámci programu ERASMUS+. Studium je ukončeno státní rigorózní zkouškou. Absolventům magisterského studia se vydává diplom a diploma supplement a přiznává se jim akademický titul "doktor medicíny" (MUDr.) nebo "doktor zubního lékařství" (MDDr.). Fakulta také nově nabízí navazující magisterský program v kombinované formě Veřejné zdravotnictví, který je ukončen státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Absolvent získává oprávnění používat titul "magistr", ve zkratce "Mgr." uváděný před jménem.

Doktorské studijní programy představují studium se standardní délkou 4 roky a lze si vybrat z nabídky 25 akreditovaných programů. Toto studium je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul "doktor" (ve zkratce "Ph.D." uváděné za jménem).

Všeobecné lékařství (MUDr.)

Studium jednooborové, magisterské, prezenční
Délka studia 6 let
Akademický titul MUDr.
Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 270
Počet uchazečů pro tento akad. rok 2447
Počet přijatých pro tento akad. rok 270

Charakteristika programu

Studijní program je realizován v rámci kreditního systému studia, který je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a vytváří tak studentům podmínky pro absolvování části studia na evropských partnerských univerzitách. V 1.-4. semestru tvoří náplň studia teoretické obory (Normální anatomie, Histologie a embryologie, Lékařská biofyzika, Lékařská chemie, Biochemie, Biologie, Fyziologie atd.). Preklinickým oborům (Patologie, Mikrobiologie, Patologická fyziologie, Farmakologie atd.) je věnován 5.-7. semestr. V dalších semestrech probíhá výuka klinických oborů (Vnitřní lékařství, Chirurgie, Urologie, Ortopedie, Neurochirurgie, Anesteziologie a resuscitace, Gynekologie a porodnictví, Pediatrie, Dermatovenerologie, Neurologie, Otorinolaryngologie, Oftalmologie, Klinická onkologie, Psychiatrie atd.) s návazností na předměty veřejného zdravotnictví (Sociální lékařství, Epidemiologie, Soudní lékařství a Medicínské právo). Během studia je věnován přiměřený prostor dalším předmětům jako jsou lékařská genetika a fetální medicína, lékařská imunologie, lékařská etika, studium cizích jazyků a latina. Nedílnou součástí je praktická výuka v hlavních klinických oborech (Vnitřní lékařství, Pediatrie, Chirurgie, Gynekologie a porodnictví), včetně praxe v ordinaci praktického lékaře.

Studium je ukončeno státní rigorózní zkouškou z Vnitřního lékařství, Pediatrie, Chirurgie, Gynekologie a porodnictví, Epidemiologie, sociálního lékařství a medicínského práva.

Po jejím složení a slavnostní promoci jsou absolventi oprávněni užívat titul "doktor medicíny" - ve zkratce "MUDr." uváděný před jménem.

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi budou plně připraveni na výkon povolání lékaře ve zdravotnických zařízeních všech typů, s možností dalšího profesního vzdělávání se v kterémkoliv lékařském oboru. Absolventům se nabízí i další možnosti uplatnění, a to mimo zdravotnická zařízení (teoretické lékařské obory, výzkum, farmaceutický průmysl apod.). Absolventi mají také možnost pokračovat studiem v doktorských studijních programech.

Požadavky přijímací zkoušky

Písemný test z fyziky, chemie a biologie v roz­sahu gymnaziálního učiva obsahuje 20 otázek za každý předmět. Otázky testu jsou tvořeny typem mnohočetného výběru, kdy jedna nebo více z nabídnutých odpovědí jsou sprá­vné. Jednotlivé otázky jsou hodnoceny 1, 2 nebo 0 body. Za nesprávné odpovědi se body neodečítají. Celkové bodové hodnocení testu je v rozsahu minimální hodnoty 10 bodů a maximální hodnoty 25 bodů na každém testu (fyzika, chemie, biologie). Samostatně hodnocené části se sčítají.  Celkový bodový výsledek přijímací zkoušky určuje pořadí uchazečů v rámci daného programu. Hodnocení testů je prováděno anonymně. Časový limit pro vypracování testu je 1 hodina.

Termíny, poplatky a další informace

Termín podání elektronické přihlášky: od 1. listopadu 2020 do 15. března 2021

Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen řádně podané e-přihlášky v termínu do 15.3.2021, u kterých bude platba nejpozději do 19. března 2021 spárována s e-přihláškou.

Administrativní poplatek: 690,- Kč / studijní program
Detail platby uchazeč nalezne v e-přihlášce.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

Termín přijímací zkoušky: 8. června 2021

Náhradní termín přijímací zkoušky fakulta nevypisuje.

Mimořádný termín přijímací zkoušky fakulta vypisuje pouze v případě, že uchazeč skládá maturitní zkoušku v zahraničí (mimo uchazeče maturující ve Slovenské republice). Uchazeč o přidělení mimořádného termínu požádá písemně do 26.3.2021.

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude registrovaných uchazečům zaslána pouze elektronikcou cestou (e-přihláška, záložka Dokumenty), a to v průběhu měsíce dubna 2021. Pozvánka bude obsahovat podrobné informace (datum, hodina, místo konání přijímací zkoušky, povolené pomůcky a další).

Uchazeči se zdravotním postižením, kteří potřebují zvláštní režim u přijímací zkoušky, budou kontaktovat Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého.

Přijímací zkouška

 • Je realizována formou písemného testu z fyziky, chemie a biologie.
 • Písemná přijímací zkouška je identická pro oba studijní programy, Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. V případě podání přihlášky na oba studijní programy vykoná uchazeč přijímací zkoušku pouze jednou. Bodový výsledek přijímací zkoušky určí jeho pořadí v rámci skupiny uchazečů pro program Všeobecné lékařství a skupiny uchazečů pro program Zubní lékařství.
 • Pro každý program je podána samostatná e-přihláška a uhrazen samostatně administrativní poplatek.

Přijetí ke studiu
Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončeného maturitou. Úředně nebo střední školou ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení ze střední školy odevzdá přijatý uchazeč u řádného zápisu do studia.

V případě, že uchazeč složil maturitní zkoušku v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné uznání zahraničního vzdělání v České republice, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Podmínky nostrifikace podrobně na https://www.studuj.upol.cz/prihlasky-a-terminy/. Úředně ověřenou fotokopii nostrifikace maturitního vysvědčení odevzdá uchazeč u řádného zápisu do studia.

Náhled do testu
Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Termín bude uchazeči sdělen v pozvánce k vykonání přijímací zkoušky.

Odvolací řízení
Podle § 50 odst. 6 zákona o VŠ č.111/1998 Sb. se může uchazeč (nebo jeho zástupce, kterému byla udělena plná moc) písemně odvolat proti rozhodnutí děkana fakulty, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne písemného doručení vyrozumění o výsledku přijímací zkoušky. Uvolněná místa po přijatých uchazečích, kteří ke studiu nenastoupí, budou dle harmonogramu doplňována z řad nepřijatých uchazečů, kteří v zákonné lhůtě podali odvolání a svým bodovým výsledkem se nacházejí dále v pořadí za stanovenou bodovou hranicí.

Odvolací řízení pro akademický rok 2021/2022 bude ukončeno na počátku měsíce září 2021. Všichni uchazeči, kteří se odvolali, budou v zákonné lhůtě o výsledku řízení informováni písemnou cestou.

Ubytování
Uchazeči mohou individuálně pro případné zajištění ubytování kontaktovat Správu kolejí a menz UP.

Zubní lékařství (MDDr.)

Studium jednooborové, magisterské, prezenční
Délka studia (roky) 5
Akademický titul MDDr.
Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 100
Počet uchazečů pro tento akad. rok 1300
Počet přijatých pro tento akad. rok 80
Studium garantuje Klinika zubního lékařství
Palackého 12, 772 00 Olomouc
585 418 121, hana.svobodova@upol.cz

Charakteristika programu

Magisterský studijní program Zubní lékařství je realizován v rámci kreditního systému studia, který je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a vytváří tak studentům podmínky pro absolvování části svého studia na evropských partnerských univerzitách v rámci programu ERASMUS+. Studium je pětileté a odpovídá Direktivě 78/686/EEC. Studium je rozděleno do 10 semestrů a obsahuje 3 základní skupiny předmětů a témat: Základní předměty (chemie, fyzika, biologie), lékařsko-biologické předměty a předměty všeobecného lékařství (anatomie, histologie včetně cytologie, embryologie, fyziologie, biochemie, patologická anatomie, patologická fyziologie, farmakologie, mikrobiologie, hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, radiologie, fyzioterapie, všeobecná chirurgie, interna včetně pediatrie, otorinolaryngologie, dermatovenerologie, neurologie, psychiatrie a psychologie, první pomoc, předměty a témata přímo související se zubním lékařstvím (preventivní zubní lékařství, záchovná stomatologie, protetika, dentální materiály a zařízení, anestezie a sedace v zubním lékařství, orální chirurgie, orální patologie, praktické zubní lékařství, pedodoncie, ortodontie, parodontologie a onemocnění ústní sliznice, dentální radiologie, gnátologie, profesní organizace, etika a legislativa, sociální aspekty zubního lékařství. Ve studiu jsou obsaženy čtyři souvislé praxe v ordinaci praktického zubního lékaře.

Studium Zubního lékařství je ukončeno státní rigorózní zkouškou, která má tři segmenty: 1. Orální chirurgii, 2. Záchovnou stomatologii, pedodoncii a parodontologii včetně onemocnění ústní sliznice, 3. Protetiku a ortodoncii.

Po jejím složení a slavnostní promoci jsou absolventi oprávněni užívat titul „doktor zubního lékařství“ – ve zkratce „MDDr.“ uváděný před jménem.

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi budou připraveni vykonávat po­volání samostatného praktického zubního lékaře v soukromé i státní sféře zdravotnictví s možností pokračovat studiem v doktorských studijních programech.

Požadavky přijímací zkoušky

Písemný test z fyziky, chemie a biologie v roz­sahu gymnaziálního učiva obsahuje 20 otázek za každý předmět. Otázky testu jsou tvořeny typem mnohočetného výběru, kdy jedna nebo více z nabídnutých odpovědí jsou sprá­vné. Jednotlivé otázky jsou hodnoceny 1, 2 nebo 0 body. Za nesprávné odpovědi se body neodečítají. Celkové bodové hodnocení testu je v rozsahu minimální hodnoty 10 bodů a maximální hodnoty 25 bodů na každém testu (fyzika, chemie, biologie). Samostatně hodnocené části se sčítají.  Celkový bodový výsledek přijímací zkoušky určuje pořadí uchazečů v rámci daného programu. Hodnocení testů je prováděno anonymně. Časový limit pro vypracování testu je 1 hodina.

Termíny, poplatky a další informace

Termín podání elektronické přihlášky: od 1. listopadu 2020 do 15. března 2021

Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen řádně podané e-přihlášky v termínu do 15.3.2021, u kterých bude platba nejpozději do 19. března 2021 spárována s e-přihláškou.

Administrativní poplatek: 690,- Kč / studijní program
Detail platby uchazeč nalezne v e-přihlášce.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

Termín přijímací zkoušky: 8. června 2021

Náhradní termín přijímací zkoušky fakulta nevypisuje.

Mimořádný termín přijímací zkoušky fakulta vypisuje pouze v případě, že uchazeč skládá maturitní zkoušku v zahraničí (mimo uchazeče maturující ve Slovenské republice). Uchazeč o přidělení mimořádného termínu požádá písemně do 26.3.2021.

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude registrovaných uchazečům zaslána pouze elektronikcou cestou (e-přihláška, záložka Dokumenty), a to v průběhu měsíce dubna 2021. Pozvánka bude obsahovat podrobné informace (datum, hodina, místo konání přijímací zkoušky, povolené pomůcky a další).

Uchazeči se zdravotním postižením, kteří potřebují zvláštní režim u přijímací zkoušky, budou kontaktovat Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého.

Přijímací zkouška

 • Je realizována formou písemného testu z fyziky, chemie a biologie.
 • Písemná přijímací zkouška je identická pro oba studijní programy, Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. V případě podání přihlášky na oba studijní programy vykoná uchazeč přijímací zkoušku pouze jednou. Bodový výsledek přijímací zkoušky určí jeho pořadí v rámci skupiny uchazečů pro program Všeobecné lékařství a skupiny uchazečů pro program Zubní lékařství.
 • Pro každý program je podána samostatná e-přihláška a uhrazen samostatně administrativní poplatek.

Přijetí ke studiu
Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončeného maturitou. Úředně nebo střední školou ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení ze střední školy odevzdá přijatý uchazeč u řádného zápisu do studia.

V případě, že uchazeč složil maturitní zkoušku v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné uznání zahraničního vzdělání v České republice, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Podmínky nostrifikace podrobně na https://www.studuj.upol.cz/prihlasky-a-terminy/. Úředně ověřenou fotokopii nostrifikace maturitního vysvědčení odevzdá uchazeč u řádného zápisu do studia.

Náhled do testu
Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Termín bude uchazeči sdělen v pozvánce k vykonání přijímací zkoušky.

Odvolací řízení
Podle § 50 odst. 6 zákona o VŠ č.111/1998 Sb. se může uchazeč (nebo jeho zástupce, kterému byla udělena plná moc) písemně odvolat proti rozhodnutí děkana fakulty, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne písemného doručení vyrozumění o výsledku přijímací zkoušky. Uvolněná místa po přijatých uchazečích, kteří ke studiu nenastoupí, budou dle harmonogramu doplňována z řad nepřijatých uchazečů, kteří v zákonné lhůtě podali odvolání a svým bodovým výsledkem se nacházejí dále v pořadí za stanovenou bodovou hranicí.

Odvolací řízení pro akademický rok 2021/2022 bude ukončeno na počátku měsíce září 2021. Všichni uchazeči, kteří se odvolali, budou v zákonné lhůtě o výsledku řízení informováni písemnou cestou.

Ubytování
Uchazeči mohou individuálně pro případné zajištění ubytování kontaktovat Správu kolejí a menz UP.

Veřejné zdravotnictví (Mgr.)

Studium jednooborové, navazující magisterské, kombinované
Délka studia 2 roky
Akademický titul Mgr.
Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 25
Počet uchazečů pro tento akad. rok 89
Počet přijatých pro tento akad. rok 32
Studium garantuje

Ústav veřejného zdravotnictví
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
585 632 652,  jarmila.becvarova@upol.cz 

Charakteristika programu

Cílem studia ve studijním programu Veřejné zdravotnictví je získat znalosti a dovednosti k poskytování skupinové, ale i individuální péče s ohledem na potřeby zdravých, nemocných, specifických skupin i umírajících v souladu se strategickými programy národními i Světové zdravotnické organizace. Je určen jak pro absolventy zdravotnických (minimálně bakalářských) studijních programů, tak i pro absolventy oborů příbuzných (i bez získaného statutu zdravotnického pracovníka). Ke studiu se také mohou hlásit absolventi z biomedicínských oborů, či programů souvisejících s charitativní a sociální prací aj.

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Absolvent získává oprávnění používat titul "magistr", ve zkratce "Mgr." uváděný před jménem. Absolvováním studijního programu Veřejné zdravotnictví se nenabízí získání oprávnění vykonávat regulované povolání nebo regulovanou činnost.

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi studijního programu Veřejné zdravotnictví získají znalosti v oblasti zdravotní, sociální, ekonomické, etické, státní správy, legislativní, posudkové, psychologické, znalosti ekonomických pravidel fungování zdravotnických zařízení, znalosti organizace zdravotnictví v ČR i v zahraničí, znalosti v oblasti komunikace aj. Na získané znalosti budou navazovat dovednosti podpořené znalostí epidemiologické metody práce a metodami kvantitativního a kvalitativního výzkumu, znalostí informačních systémů a biostatistiky. Na základě takto získaných kvalitních teoretických základů a přiměřených praktických dovedností se mohou absolventi realizovat v přípravě a tvorbě preventivních programů.

Požadavky přijímací zkoušky

Charakter a kritéria hodnocení testu:

Písemný test z bio-psycho-sociální problematiky zdraví a nemoci bude obsahovat 30 otázek. Pouze jedna z nabídnutých odpovědí bude správná. Otázky jsou hodnoceny 1 nebo 0 body. Za nesprávné odpovědi se body neodečítají. Celkový výsledek přijímací zkoušky určuje pořadí uchazeče v rámci daného programu. Časový limit pro vypracování testu je 1 hodina. 

Příklady otázek písemného testu:

 1. Proti kterým infekčním onemocněním se očkuje v rámci pravidelného očkování v ČR (dle „očkovacího kalendáře“)?
 2. Onemocnění lymeskou borreliózou je bakteriální, parazitární nebo virové etiologie?
 3. Sigmund Freud byl zakladatelem kterého směru?

Termín, poplatky a další informace

Termín podání elektronické přihlášky: od 1. listopadu 2020 do 15. března 2021

Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen řádně podané e-přihlášky v termínu do 15. března 2021, u kterých bude platba administrativního poplatku nejpozději do 19. března 2021 spárována s e-přihláškou.

Administrativní poplatek: 690, - Kč /studijní program
Detail platby uchazeč nalezne v e-přihlášce.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

Termín přijímací zkoušky: 9. června 2021

Náhradní termín přijímací zkoušky fakulta nevypisuje.

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude registrovaných uchazečům zaslána pouze elektronikcou cestou (e-přihláška, záložka Dokumenty), a to v průběhu měsíce dubna 2021. Pozvánka bude obsahovat podrobné informace (datum, hodina, místo konání přijímací zkoušky, povolené pomůcky a další).

Uchazeči se zdravotním postižením, kteří potřebují zvláštní režim u přijímací zkoušky, budou kontaktovat Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého.

Přijímací zkouška je realizována formou písemného testu z bio-psycho-sociální problematiky zdraví a nemoci. Bodový výsledek přijímací zkoušky určí pořadí uchazeče v rámci skupiny uchazečů pro program Veřejné zdravotnictví.

Přijetí ke studiu
Podmínkou přijetí ke studiu je dokončené bakalářské nebo magisterské vzdělání. Úředně nebo vysokou školou ověřenou fotokopii diplomu odevzdá přijatý uchazeč u řádného zápisu do studia.

V případě, že uchazeč ukončil VŠ vzdělání v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné uznání zahraničního vzdělání v České republice, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Podmínky nostrifikace podrobně na https://www.studuj.upol.cz/prihlasky-a-terminy/. Úředně ověřenou fotokopii nostrifikace diplomu odevzdá uchazeč u řádného zápisu do studia.

Náhled do testů
Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Termín bude uchazeči sdělen v pozvánce k vykonání přijímací zkoušky.

Odvolací řízení
Podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. se může uchazeč (nebo jeho zástupce, kterému byla udělena plná moc) písemně odvolat proti rozhodnutí děkana fakulty, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne písemného doručení vyrozumění o výsledku přijímací zkoušky. Uvolněná místa po přijatých uchazečích, kteří ke studiu nenastoupí, budou dle harmonogramu doplňována z řad nepřijatých uchazečů, kteří v zákonné lhůtě podali odvolání a svým bodovým výsledkem se nacházejí dále v pořadí za stanovenou bodovou hranicí.

Odvolací řízení pro akademický rok 2021/2022 bude ukončeno na počátku měsíce září 2021. Všichni uchazeči, kteří se odvolali, budou v zákonné lhůtě o výsledku řízení informováni písemnou cestou.

Doporučená literatura

 1. Český statistický úřad.
 2. GLADKIJ, Ivan. Management ve zdravotnictví. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-996-8. 
 3. IVANOVÁ, Kateřina. Sociální lékařství. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. ISBN 978-80-244-5326-2.
 4. JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 11. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2014. ISBN 978-80-7182-338-4.
 5. KOLLÁROVÁ, Helena, Ivanka MATOUŠKOVÁ, Dagmar HORÁKOVÁ, Jana VLČKOVÁ, Kateřina AZEEM a Ondřej HOLÝ. Vybrané kapitoly z epidemiologie. Druhé, upravené a rozšířené vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. ISBN 978-80-244-5230-2.
 6. KUTNOHORSKÁ, Jana. Etika v ošetřovatelství. Praha: Grada, 2007. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-2069-2.
 7. MATOUŠKOVÁ, Ivanka, Dagmar HORÁKOVÁ, Jana VLČKOVÁ a Ondřej HOLÝ. Vybrané kapitoly z epidemiologie 2. 3. upravené vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. ISBN 978-80-244-5527-3.
 8. Ministerstvo zdravotnictví - Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.
 9. NOLEN-HOEKSEMA, Susan. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Vyd. 3., přeprac. přeložila  Hana ANTONÍNOVÁ. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0083-3.
 10. Státní zdravotní ústav - Témata zdraví a bezpečnosti.
 11. STREJČKOVÁ, Alice. Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví: pro SZŠ, obor zdravotnický asistent. Praha: Fortuna, 2007. ISBN 978-80-7168-943-0.
 12. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.
 13. WEIHRICH, Heinz. Management. Praha: Victoria Publishing, 1993. ISBN 9788085605457.
 14. Ministerstvo zdravotnictví - Zdraví 21 pro všechny v 21. století.
 15. ZACHAROVÁ, Eva, Miroslava HERMANOVÁ a Jaroslava ŠRÁMKOVÁ. Zdravotnická psychologie: teorie a praktická cvičení. Praha: Grada, 2007. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-2068-5.
 16. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Doktorské studium (Ph.D.)

V rámci doktorského studia je akreditováno 27 studijních programů se standardní dobou studia 4 roky. Studium je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá v kreditovém systému podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou dizertační práce. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul "doktor" (ve zkratce "Ph.D." uváděné za jménem). 

Akreditace a studijní plány

Název studijního programu

Kód

Akreditace do

Rozhodnutí č. j.

Jazyk
Anatomie, histologie a embryologie (prezenční) (.pdf)
Anatomie, histologie a embryologie (kombinované) (.pdf)
P5154 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Anatomie, histologie a embryologie (prezenční) (.pdf)
Anatomie, histologie a embryologie (kombinované) (.pdf)
P0912D350076 08.08.2028 RVH UP č. 31/2020 čeština 
Bioinformatika a výpočetní biologie (prezenční) (.pdf)
Bioinformatika a výpočetní biologie (kombinované) (.pdf)
P0588D140001 20.01.2025 NAU-292/2019-11 čeština 
Bioinformatics and Computational Biology (prezenční) (pdf.)
Bioinformatika and Computational Biology (kombinované) (pdf.)
P0588D140002 20.01.2025 NAU-292/2019-11 angličtina
Fyziologie a patologická fyziologie (prezenční) (.pdf)
Fyziologie a patologická fyziologie (kombinované) (.pdf)
P5156 31.07.2021 MSMT/28964/2013 čeština 
angličtina
Gynekologie a porodnictví (prezenční) (.pdf)
Gynekologie a porodnictví (kombinované) (.pdf)
P5168 31.07.2021 MSMT/28964/2013 čeština 
angličtina
Hygiena, prev. lékařství a epidemiologie (prezenční) (.pdf)
Hygiena, prev. lékařství a epidemiologie (kombinované) (.pdf)
P5169 31.07.2021 MSMT/28964/2013 čeština 
angličtina
Chirurgie (prezenční) (.pdf)
Chirurgie (kombinované) (.pdf)
P5170 31.12.2024

Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)

čeština 
angličtina
Chirurgie (prezenční) (.pdf)
Chirurgie (kombinované) (.pdf)
P0912D350024 08.08.2028 RVH UP č. 51/2019 čeština 
angličtina
Imunofarmakoterapie (prezenční) (.pdf)
Imunofarmakoterapie (kombinované) (.pdf)
P0988D080001 12.9.2030 NAU-533/2019-11 čeština 
Immunopharmacotherapy (prezenční) (.pdf)
Immunopharmacotherapy (kombinované) (.pdf)
P0988D080002 12.9.2030 NAU-533/2019-11 angličtina
Lékařská biofyzika (prezenční) (.pdf)
Lékařská biofyzika (kombinované) (.pdf)
P5181 31.07.2021 MSMT/28964/2013 čeština 
angličtina
Lékařská biologie (prezenční) (.pdf)
Lékařská biologie (kombinované) (.pdf)
P5152 31.07.2021 MSMT/28964/2013 čeština 
angličtina
Lékařská farmakologie (prezenční) (.pdf)
Lékařská farmakologie (kombinované) (.pdf)
P5157 31.07.2021 MSMT/28964/2013 čeština 
angličtina
Lékařská genetika (prezenční) (.pdf)
Lékařská genetika (kombinované) (.pdf)
P5177 31.07.2021 MSMT/28964/2013 čeština 
angličtina
Lékařská chemie a biochemie (prezenční) (.pdf)
Lékařská chemie a biochemie (kombinované) (.pdf)
P5158 31.12.2024

Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)

čeština 
angličtina
Lékařská chemie a klinická biochemie (prezenční) (.pdf)
Lékařská chemie a klinická biochemie (kombinované) (.pdf)
P5186 31.07.2021 MSMT/28964/2013 čeština 
angličtina
Lékařská imunologie (prezenční) (.pdf)
Lékařská imunologie (kombinované) (.pdf)
P5178 31.07.2021 MSMT/28964/2013 čeština 
angličtina
Lékařská mikrobiologie (prezenční) (.pdf)
Lékařská mikrobiologie (kombinované) (.pdf)
P5166 31.07.2021 MSMT/28964/2013 čeština 
angličtina
Neurologie (prezenční) (.pdf)
Neurologie (kombinované) (.pdf)
P5172 31.07.2021 MSMT/28964/2013 čeština 
angličtina
Neurovědy (prezenční) (.pdf)
Neurovědy (kombinované) (.pdf)
P5188 31.12.2020 MSMT/16470/2012-M3 čeština 
angličtina
Onkologie (prezenční) (.pdf)
Onkologie (kombinované) (.pdf)
P5162 31.07.2021 MSMT/28964/2013 čeština 
angličtina
Otorinolaryngologie (prezenční) (.pdf)
Otorinolaryngologie (kombinované) (.pdf)
P5164 31.07.2021 MSMT/28964/2013 čeština 
angličtina
Patolog. anatomie a soudní lékařství (prezenční) (.pdf)
Patolog. anatomie a soudní lékařství (kombinované) (.pdf)
P5180 31.07.2021 MSMT/28964/2013 čeština 
angličtina
Pediatrie (prezenční) (.pdf)
Pediatrie (kombinované) (.pdf)
P5174 31.07.2021 MSMT/28964/2013 čeština 
angličtina
Psychiatrie (prezenční) (.pdf)
Psychiatrie (kombinované) (.pdf)
P5160 31.12.2024

Přechodná ustanovení
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č.
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)

čeština 
angličtina
Psychiatrie (prezenční) (.pdf)
Psychiatrie (kombinované) (.pdf)
P0912D350025 08.08.2028 RVH UP č. 51/2019 čeština 
Urologie (prezenční) (.pdf)
Urologie (kombinované) (.pdf)
P5184 31.07.2021 MSMT/28964/2013 čeština 
angličtina
Vnitřní nemoci (prezenční) (.pdf)
Vnitřní nemoci (kombinované) (.pdf)
P5171 31.07.2021 MSMT/28964/2013 čeština 
angličtina
Sociální lékařství (prezenční) (.pdf)
Sociální lékařství (kombinované) (.pdf)
P5161 31.12.2020 MSMT/16470/2012-M3
MSMT-6959/2016
čeština 
angličtina
Stomatologie (prezenční) (.pdf)
Stomatologie (kombinované) (.pdf)
P5165 31.12.2020 MSMT/6945/2012-M3 čeština 
angličtina
Toxikologie (prezenční) (.pdf)
Toxikologie (kombinované) (.pdf)
P0512D130008 10.08.2029 NAU-94/2019-9 čeština 
Zobrazovací metody (prezenční) (.pdf)
Zobrazovací metody (kombinované) (.pdf)
P5179 31.07.2021 MSMT/28964/2013 čeština 
angličtina

Přijímací řízení

Lékařská fakulta UP v Olomouci vyhlašuje pro akademický rok 2020/21 přijímací řízení ke studiu v níže uvedených doktorských studijních programech v českém jazyce:

Doktorské programy v akreditačním řízení

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Standardní doba doktorského studia (kreditový systém) je 4 roky. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou dizertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor" (ve zkratce „Ph.D.", uváděné za jménem).

Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení* studia v magisterském studijním programu.

*Poznámka: Student posledního ročníku magisterského studia v elektronické přihlášce v kolonce "Závěr studia" zvolí stav "studuji" a přiloží k vytištěné zkrácené verzi e-přihlášky aktuální potvrzení o studiu s uvedením předpokládaného data absolvování magisterského studia. Po úspěšném absolvování poslední státní zkoušky/obhajoby zašle uchazeč o doktorské studium na studijní oddělení fakulty obratem originál potvrzení o ukončení magisterského studia. Ověřenou fotokopii diplomu předkládá v případě přijetí do doktorského studijního programu u zápisu ke studiu.

Uchazeč o studium si v rámci přihlášky do doktorského studijního programu vybere téma dizertační práce pouze z vyhlášených témat. Zvolení vypsaného tématu dizertační práce je podmínkou zaregistrování přihlášky. V rámci každého vybraného doktorského studijního programu lze podat v daném akademickém roce pouze jednu přihlášku.

Povinné náležitosti přihlášky

 • vytištěná zkrácená verze elektronické přihlášky s podpisem uchazeče
 • potvrzení o provedení úhrady administrativního poplatku (fotokopie složenky event. dokladu o provedení bankovního převodu - potvrzení není vyžadováno v případě platby on-line platební kartou) - bankovní spojení viz níže
 • 2krát profesní životopis (vždy vlastnoručně podepsaný)
 • Absolventi do roku 2019 (absolventi s diplomem): 1krát úředně ověřená fotokopie diplomu + 1krát prostá fotokopie
 • Absolventi roku 2020 (dosud bez diplomu): student posledního ročníku magisterského studia přiloží 2krát aktuální potvrzení o studiu s uvedením předpokládaného data absolvování magisterského studia. Po úspěšném absolvování poslední státní zkoušky zašle uchazeč o doktorské studium na studijní oddělení fakulty obratem potvrzení o ukončení magisterského studia. Ověřenou fotokopii diplomu předkládá v případě přijetí do doktorského studijního programu u zápisu ke studiu.

Nepovinné náležitosti přihlášky k zaslání v listinné podobě: seznam publikovaných prací, seznam přednášek

Adresa pro zaslání zkrácené verze e-přihlášky včetně povinných příloh: 
Lékařská fakulta UP
Doktorské studium - studijní oddělení
Hněvotínská 3
779 00 Olomouc

Termín pro podání elektronické přihlášky: od 13.1.2020 do 12.5.2020

Uchazeč je povinen uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději v den podání přihlášky ke studiu. Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen úplné, uhrazené a v termínu podané e-přihlášky. Uchazečem podepsaný výtisk zkrácené elektronické přihlášky, doklad o provedení úhrady administrativního poplatku a další níže uvedené povinné přílohy musí být na studijní oddělení LF UP v Olomouci odeslány nejpozději do 13. května 2020 včetně (rozhoduje datum poštovního razítka). Všechny řádně podané přihlášky budou do 20. května 2020 převedeny do přijímacího řízení. Uchazeč je povinen provést kontrolu stavu své e-přihlášky, zda byla přihláška zaregistrována (tzn. převedena do přijímacího řízení). V případě zjištěných nesrovnalostí se uchazeč neprodleně obrátí na studijní oddělení LF UP v Olomouci (tel. 585 632 016, e-mail helga.hromadkova@upol.cz).

Administrativní poplatek:  690 Kč / přihláška
Banka: Komerční banka, a.s., Olomouc
Účet: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol: Uveďte variabilní symbol automaticky vygenerovaný elektronickou přihláškou (pokud nebude variabilní symbol správně uveden, nedojde ke spárování platby s elektronickou přihláškou).
Konstantní symbol: 379 (při platbě složenkou)
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc (toto není adresa pro zaslání tištěné zkrácené verze e-přihlášek)
Platba ze zahraničí: IBAN CZ0901000000191096330227
SWIFT CODE: KOMBCZPP

Při platbě administrativního poplatku je nutné uvést ve správném tvaru variabilní symbol (veškeré údaje k platbě se uchazeči automaticky vygenerují při vyplnění e-přihlášky). Uvedení jiného než předepsaného symbolu je nepřípustné.

Upozorňujeme uchazeče, že nárok na vrácení administrativního poplatku za přijímací řízení nevzniká:

 • v případě nedodržení a nesplnění stanovených podmínek pro podání přihlášky ke studiu
 • v případě neúčasti u přijímacích zkoušek, a to z jakéhokoliv důvodu

Přijímací zkoušky se budou v jednotlivých programech konat v průběhu června 2020. Zaregistrovaným uchazečům o doktorské studium bude koncem května zaslána písemná pozvánka k přijímací zkoušce.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří 16. 1. 2021

Den otevřených dveří na Lékařské fakultě UP proběhne 16. ledna 2021 od 8:00 do 14:00 hod v prostorách Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP v Olomouci (Hněvotínská 3, Olomouc). Budova Teoretických ústavů se nachází v areálu Fakultní nemocnice Olomouc.

Dopravní spojení od Hlavního nádraží: tramvaj č. 1, 4, 6 - výstup na zastávce "Výstaviště Flora", dále pěšky ulicí Štítného přes světelnou křižovatku na ulici Hněvotínskou a hlavním společným vchodem do areálu Fakultní nemocnice. Autobusem č. 12, 19, 26 zastávka "Dvořákova" nebo autobusem č. 21 zastávka "Lékařská fakulta". Jízdní řád MHD naleznete na www.dpmo.cz. Návštěvníci univerzity mohou využít bezplatnou autobusovou linku, jejíž trasa povede z Hlavního nádraží ke všem 8 fakultám. 

V případě vlastní dopravy osobním automobilem lze využít bezplatně parkoviště Lékařské fakulty (vjezd z ulice Hněvotínské nad hlavním vjezdem do Fakultní nemocnice).

Program na fakultách a univerzitních zařízeních viz http://www.studuj.upol.cz/.

Zahájení je stanoveno na 8:00 hodin. Ve vestibulu Teoretických ústavů budou zájemcům k dispozici informační a studijní materiály s možností odborné konzultace po celou dobu konání Dne otevřených dveří, tj. do 14:00 hodin.

Hlavní část programu proběhne v tzv. Velké posluchárně Teoretických ústavů (Hněvotínská 3, Olomouc) za účasti vedení Lékařské fakulty a zástupců zodpovědných za přijímací řízení (vstupy proběhnou v 9:00 a 11:00 hod).

V rámci doprovodného programu si mohou návštěvníci pod vedením studentů vyzkoušet poskytnutí první pomoci a správnou techniku péče o dutinu ústní.

V případě zájmu mohou účastníci navštívit vybrané prostory (viz podrobný fakultní program) :

Přihláška ke studiu