Věda a výzkum na LF

Základní informace

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci patří mezi přední pracoviště biomedicínského výzkumu České republiky s mnohaletou tradicí a zároveň ambicí stát se významným centrem inovace a excelence nejen mezi lékařskými fakultami v České republice, ale i v rámci širšího středoevropského prostoru.

Při pohledu do historie fakulty můžeme konstatovat, že od obnovení Univerzity Palackého v roce 1946 působila na její půdě řada vědců, kteří si svou aktivitou a výsledky prováděného výzkumu vydobyli mezinárodní věhlas a uznání. Za všechny jmenujme alespoň prof. Františka Šantavého, průkopníka fytochemického výzkumu alkaloidů z rostlin rodu Colchicum a výzkumu struktury cannabidiolu, resp. jejich derivátů; prof. Václava Vejdovského, který prioritně popsal novou metodu rekonstrukce dolního slzného kanálku sliznicí dutiny ústní; prof. Pavla Lukla, předního českého kardiologa, který byl pro své nesporné medicínské a vědecké kvality zvolen za svého aktivního působení předsedou Evropské kardiologické společnosti; prof. Boleslava Wiedermanna, který dosáhl řady mezinárodních priorit ve výzkumu krevních chorob, zejména pak monoklonálních gamapatií; nebo prof. Václava Rapanta, autora řady významných prací z oblasti chirurgie jícnu a žaludku.

Věda a výzkum na Lékařské fakultě UP v Olomouci stojí v současné době na třech základech. Jde o výzkum v rámci projektu BIOMEDREG (Ústav molekulární a translační medicíny), výzkum preklinický (další vědecké týmy soustředěné na Teoretických ústavech) a výzkum klinický. Tyto složky nejsou badatelsky izolovány, ale vzájemně se prolínají a spolupracují. Jednou ze zásadních výhod pro výzkum na LF je geografická blízkost a personální propojenost pracovišť fakulty a Fakultní nemocnice Olomouc, možnost společných projektů a sdílení technologií. Řada týmů velmi těsně spolupracuje s ústavy Přírodovědecké fakulty UP, slibně se také rozvíjí spolupráce s předními vědeckými pracovišti biomedicínského výzkumu v ČR a také významnými pracovišti v zahraničí. Velkou pozornost věnuje Lékařská fakulta vědecké výchově studentů, a to jak pregraduálních, tak postgraduálních. Zásadním příspěvkem k rozvoji doktorských studijních programů, kterých je na LF v současnosti akreditováno 25, je zkvalitnění a nárůst potřebné infrastruktury v podobě dostavby Teoretických ústavů LF UP.

LF UP je v současnosti řešitelem téměř 60 významných národních grantových úkolů a spoluřešitelem 20 dalších. Fakulta úspěšně řešila 2 dlouholeté prioritní výzkumné záměry MŠMT a podílela se na řešení jednoho výzkumného záměru s Přírodovědeckou fakultou UP. Každý rok se autoři z LF podílejí na nejméně 100 kvalitních vědeckých publikacích zveřejněných v prestižních mezinárodních časopisech databáze Thomson Reuters s tzv. impact factorem dle Journal Citation Report (JCR), dalších 150 článků je publikováno v recenzovaných periodicích.

RIV

Za uplynulé hodnocené období (2008 - 2012) dosáhla 37398,792 bodů v Rejstříku informací o výsledcích (RIV), což z hlediska vědecko-výzkumné aktivity znamená, že jde o druhou nejvýkonnější fakultu svého druhu v České republice. 

Hodnocení

Vedení Lékařské fakulty a její Vědecká rada v roce 2013 nově definovaly vědecko-výzkumné priority fakulty. Ty korespondují s "Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací", které přijala Vláda ČR svým usnesením ze dne 19. 7. 2012.

Priority vědy a výzkumu LF UP v Olomouci

1. Vznik a rozvoj chorob

 • Nádorová onemocnění.
 • Nemoci oběhové soustavy.
 • Infekční choroby.
 • Metabolické a endokrinní choroby.
 • Nervová a psychická onemocnění.
 • Onemocnění pohybového aparátu.
 • Zánětlivá a imunologická onemocnění.

2. Nové diagnostické a terapeutické metody

 • Inovativní chirurgické postupy včetně transplantace.
 • Genová, buněčná terapie a tkáňové náhrady.
 • Biologická léčiva včetně vakcín.
 • In vitro diagnostika.
 • Nízkomolekulární léčiva.
 • Drug delivery systémy.
 • Vývoj nových lékařských přístrojů a zařízení.

3. Epidemiologie a prevence nejzávažnějších chorob

 • Nádorová onemocnění.
 • Nemoci oběhové soustavy.
 • Infekční choroby.
 • Metabolické a endokrinní choroby.
 • Nervová a psychická onemocnění a závislosti.
 • Onemocnění pohybového aparátu.
 • Zánětlivá a imunologická onemocnění.

Biomedical Papers

Významnou událostí ve vědeckém životě fakulty bylo zařazení periodika Biomedical Papers mezi impaktované časopisy světové databáze Thomson Reuters v roce 2011. Časopis, který se hrdě hlásí k fakultě ("Biomedical Papers is a journal of Palacký University, Faculty of Medicine and Dentistry, Olomouc, Czech Republic") se tímto krokem dostal i formálně do širší světové špičky biomedicínských časopisů. V současné době je impakt faktor tohoto periodika 1,200 (2014 JCR Science Edition) a řadí jej tak na 11. místo mezi 40 impaktovanými vědeckými časopisy vydávanými v České republice.

Vědecká rada

Vědecká rada Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen "VR") je samosprávný akademický orgán fakulty, jehož postavení a působnost upravuje §29 a §30 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, článek 7 Statutu lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Jednací řád Vědecké rady Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Členy VR jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační a další zákonem vymezenou činnost, přičemž alespoň jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce Univerzity Palackého v Olomouci. Členy VR jmenuje a odvolává děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého (dále jen "LF UP"), který je současně předsedou VR, a to po schválení Akademickým senátem LF UP. Členství ve VR je čestné a nezastupitelné. VR musí mít minimálně 21 členů, schopná usnášení je v případě přítomnosti alespoň 3/5 členů.

Vědecká rada LF UP:

 • projednává dlouhodobý záměr fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem UP,
 • schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě,
 • projednává vnitřní předpisy pro DSP a rigorózní řízení,
 • vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném tímto zákonem,
 • VR navrhuje Vědecké radě UP udělení čestné hodnosti "doctor honoris causa",
 • vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží děkan.

VR zasedá v předem určených termínech, nejméně jednou za tři měsíce s výjimkou období 1.7. až 31.8. daného akademického roku, v případě potřeby řešení naléhavých problémů může děkan LF UP svolat VR i mimo stanovené termíny. Jednání VR jsou neveřejná s výjimkou habilitační přednášky a obhajoby habilitační práce a přednášky při řízení ke jmenování profesorem.

Složení Vědecké rady LF UP

Složení Vědecké rady Lékařské fakulty UP v Olomouci v období 2023 - 2027

Předseda VR LF UP:

 

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

(Ústav mikrobiologie LF UP a FNOL, děkan LF UP)

 

Interní členové:

 1. prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
  (Ústav farmakologie LF UP a FNOL)
 2. doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.
  (Ústav mikrobiologie LF UP a FNOL, ředitel Státního veterinárního ústavu Olomouc,)
 3. prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.
  (Onkologická klinika LF UP a FNOL, proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost)
 4. prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
  (přednosta Ortopedické kliniky LF UP a FNOL)
 5. doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
  (ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP a FNOL)
 6. prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
  (I. chirurgická klinika LF UP a FNOL, ředitel FNOL)
 7. prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
  (přednosta III. interní kliniky - nefrologické, revmatologické a endokrinologické LF UP a FNOL)
 8. prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.
  (přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví LF UP)
 9. prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.
  (přednosta Neurochirurgické kliniky LF UP a FNOL)
 10. MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
  (Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FNOL, člen Senátu Parlamentu ČR, místopředseda Výboru pro zdravotnictví)
 11. prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN
  (přednosta Neurologické kliniky LF UP a FNOL)
 12. doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D., MHA
  (Dětská klinika LF UP a FNOL, proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 4. - 6. ročníku)
 13. doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., LL.M.
  (přednosta I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, proděkan pro legislativu, vnitřní organizaci a vnější vztahy a statutární zástupce děkana)
 14. prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
  (Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FNOL)
 15. prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
  (přednostka Ústavu lékařské biofyziky LF UP, proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 1. -3. ročník)
 16. prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
  (přednostka Kliniky psychiatrie LF UP a FNOL)
 17. prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
  (přednosta Onkologické kliniky LF UP a FNOL)
 18. prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
  (přednosta Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP)
 19. prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
  (přednosta Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL)
 20. prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
  (přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky LF UP a FNOL)
 21. prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
  (Ústav lékařské genetiky LF UP a FNOL, rektor UP)
 22. prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
  (přednosta Ústavu imunologie LF UP a FNOL, proděkan pro zahraniční vztahy a General Medicine)
 23. doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.
  (Klinika zubního lékařství LF UP a FNOL)
 24. prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., MBA, FESC, FACC
  (přednosta I. interní kliniky - kardiologické LF UP a FNOL)
 25. prof. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
  (přednosta II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické LF UP a FNOL)
 26. prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
  (III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FNOL, proděkan pro specializační vzdělávání)

 

Externí členové:

 1. prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
  (přednosta Ústavu klinické mikrobiologie LF UK v Hradci Králové a FN v Hradci Králové)
 2. prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
  (Ústav fyziológie JLF UK v Martině, děkanka JLF UK v Martine)
 3. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
  (vedoucí katedry epidemiologie FVZ UO, děkan FVZ UO v Hradci Králové)
 4. doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.
  (přednosta Oční kliniky LF MU a FN Brno)
 5. prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
  (přednostka Stomatologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně)
 6. prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.
  (zástupce vedoucího Ústavu lekárskej biochémie JLF UK v Martine)
 7. prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
  (přednosta Ústavu klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny v Brně)
 8. prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.
  (Katedra chirurgie a Kardiochirurgická klinika LF UK a FN v Hradci Králové, děkan LF UK v Hradci Králové)
 9. prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin
  (I. interná klinika JLF UK a UN v Martině)
 10. prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D.
  (přednosta Ústavu histologie a embryologie LF UK v Hradci Králové)
 11. prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.
  (Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK a FV v Hradci Králové, emeritní ředitel FN v Hradci Králové)
 12. prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
  (přednosta Ortopedické kliniky LF MU a FN Brno,  děkan LF MU)
 13. plk. MUDr. Martin Svoboda
  (Interní oddělení Vojenské nemocnice Olomouc, ředitel Vojenské nemocnice Olomouc)
 14. prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
  (přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF OSU a FN Ostrava)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vědecká rada ve výše uvedeném složení byla schválena Akademickým senátem Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci dne 1. října 2019.

Termíny zasedání Vědecké rady LF UP

Zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se v akademickém roce 2023/2024 budou konat vždy ve čtvrtek od 9:30 hodin v  prostorách Dostavby Teoretických ústavů LF UP, Hněvotínská 5, Olomouc. 

Plánované termíny zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty Univerzity Palackého v akademickém roce 2023/2024:

 • 2. listopadu 2023

 • 7. prosince 2023

 • 1. února 2024

 • 4. dubna 2024

 • 6. června 2024

Usnesení Vědecké rady LF UP

Jednací řád Vědecké rady LF UP

Vědecko-výzkumná komise LF UP v Olomouci

Členové komise jsou jmenováni děkanem pro období od 1. 9. 2023 do 31. 5. 2027. 

Předseda:

1. prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D. (Onkologická klinika LF UP a FNOL)

Členové:

 1. doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D. (Ústav biologie LF UP)
 2. prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. (Ortopedická klinika LF UP a FNOL)
 3. doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. (Ústav molekulární a translační medicíny LF UP)
 4. prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D. (Radiologická klinika LF UP a FNOL)
 5. prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. (III. interní klinika LF UP a FNOL)
 6. prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D. (Ústav veřejného zdravotnictví LF UP)
 7. prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN (Neurologická klinika LF UP a FNOL)
 8. doc. MUDr. Eva Karásková, Ph.D. (Dětská klinika LF UP a FNOL)
 9. prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. (Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FNOL)
 10. prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D. (Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP)
 11. prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. (Hemato-onkologická klinika LF UP a FNOL)
 12. prof. MUDr. Martin Petřek, CSc. (Ústav patologické fyziologie LF UP a FNOL)

Pravomoc, působnost, členství v komisi a pravidla jednání komise stanovuje vnitřní norma LF-B-23/08 Statut vědecko-výzkumné komise LF UP.

MRAME

Mixed Reality supporting Advanced Medical Education

Nová metoda výuky lékařství využívající techniky pro rozšířenou realitu.

MRAME

DeepL Pro

Zaměstnanci Univerzity Palackého mají nyní možnost využití překladače DeepL ve verzi Pro, který naleznete zde. Počet překladů je omezen, proto jej prosím využívejte s rozvahou.

Přihlásit se můžete se svým univerzitním účtem na této stránce. Jako doménu zadejte upol.sso.deepl.com.

Podrobný návod pro přihlášení (pdf)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)