Úřední deska

Oznámení

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Aktuality Akademického senátu LF

Výběrová řízení a nabídky zaměstnání

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení Hana ŠIMURDOVÁ, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. UPOL-226812/1940-2022 uloženou na studijním oddělení Lékařské fakulty, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 6. 12. 2022, oznámení bude sňato dne 21. 12. 2022.

Kian SALAMAT, doporučená zásilka (Rozhodnutí ze dne 25. 10. 2022) byla uložena na Studijním oddělení Lékařské fakulty, Hněvotínská 3, Olomouc, dne 23. 11. 2022.

Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení SILVIE HENDRYCHOVÁ, si může převzít
doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. UPOL-210757/1940-2022 uloženou na Studijním
oddělení Lékařské Fakulty, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo
doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení
vyvěšeno dne 21. 11. 2022, oznámení bude sňato dne 6. 12. 2022.

Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení TOBIÁŠ BRANC, si může převzít
doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. UPOL-217395/1940-2022 uloženou na Studijním
oddělení Lékařské Fakulty, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo
doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení
vyvěšeno dne 21. 11. 2022, oznámení bude sňato dne 6. 12. 2022.

Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení KRISTÍNA MIČÍKOVÁ, si může převzít
doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. UPOL-211000/1940-2022 uloženou na Studijním
oddělení Lékařské Fakulty, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo
doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení
vyvěšeno dne 21. 11. 2022, oznámení bude sňato dne 6. 12. 2022.

Dokumenty a normy

Všechny předpisy LF UP jsou dostupné pro studenty a zaměstnance UP po přihlášení na files.upol.cz

Plný seznam vnitřních předpisů a norem LF UP
(včetně již neúčinných, s daty platnosti a účinnosti)

Vnitřní předpisy

Číslo normy Název Účinnost od
LF-A-21/02-N01 Novela č. 1 Organizačního řádu LF UP 5.5.2022
LF-A-21/02-ÚZ01 Organizační řád LF UP (I. úplné znění) 5.5.2022
LF-B1-1/2017-N03 Novela č. 3 Statutu LF UP 9.4.2022
LF-B1-1/2017-ÚZ03 Statut Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (III. úplné znění) 9.4.2022
LF-B-19/08-N01 Novela č. 1 Vnitřního předpisu LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci 10.2.2022
LF-B-19/08-ÚZ01 Vnitřní předpis LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci 10.2.2022
LF-B1-1/2017-N02 Novela č. 2 Statutu LF UP 18.9.2021
LF-B1-1/2017-ÚZ02 Statut Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (II. úplné znění) 18.9.2021
LF-A-21/02 Organizační řád LF UP 1.7.2021
LF-B1-5/2017-N01 Novela č. 1 Jednacího řádu Akademického senátu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 24.3.2021
LF-A-21/01 Jednací řád vědecké rady Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olmouci 24.3.2021
LF - B1-5/2017-ÚZ01 Jednací řád Akademického senátu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (I. úplné znění) 23.3.2021
LF - B1-1/2017 Statut Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1.9.2019
LF-B-19/04 Novela č. 1 Statutu LF UP č. LF - B1-1/2017 1.9.2019
LF-B-19/08 Vnitřní předpis LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci 1.9.2019
LF - B1-1/2017-ÚZ01 Statut Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (I. úplné znění) 1.9.2019
LF-A-18/01 Příloha Statutu LF UP v Olomouci č. 1 - Organizační řád LF UP 6.12.2018
LF - B1-5/2017 Jednací řád Akademického senátu LF UP v Olomouci 19.6.2017
LF - B1-4/2017 Volební řád Akademického senátu LF UP v Olomouci 19.6.2017

Vnitřní normy

Číslo normy Název Účinnost od
LF-B-22/06 Rozhodnutí děkana LF UP o organizaci děkanátu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 23.11.2022
LF-B-22/05 Směrnice děkana k anglickým názvům LF UP a jednotlivých pracovišť 2.11.2022
LF-B-22/04 Rozhodnutí děkana o vyhlášení děkanského volna na LF UP ve dnech 27. až 29. 12. 2022 22.9.2022
LF-B-22/03 Směrnice děkana LF UP o čerpání sociálního fondu na LF UP 19.7.2022
LF-B-22/02 Směrnice děkana k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci studentů LF UP 14.7.2022
LF-B-22/01 Metodický pokyn děkana LF UP ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů institucionální a účelové podpory 27.1.2022
LF-B-21/05 Rozhodnutí děkana LF UP o zrušení směrnice děkana LF UP o zrušení směrnice děkana LF UP ke specializačnímu vzdělávání č. LF - B3-4/2012-PN 4.11.2021
LF-B-21/01 Směrnice děkana k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku na Lékařské fakultě UP v Olomouci 1.7.2021
LF-B-20/06 Rozhodnutí děkana LF UP o zrušení směrnice děkana č. LF - B3-5/2012-PN 22.10.2020
LF-B-20/05 Směrnice děkana LF UP ke stipendijnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci 9.9.2020
LF-B-20/04 Rozhodnutí děkana LF UP o zrušení metodického pokynu děkana č. LF-B-18/07 5.6.2020
LF-B-20/03 Směrnice děkana ke konání státních rigorózních zkoušek na LF UP 17.2.2020
LF-B-20/02 Směrnice děkana LF UP o čerpání sociálního fondu na LF UP 29.1.2020
LF-B-19/11 Statut Ceny děkana LF UP 4.11.2019
LF-B-18/14 - ÚZ01 Směrnice děkana LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci 1.9.2019
LF-B-19/07 Pověření na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 6.6.2019
LF-B-19/05 Směrnice děkana LF UP k postupu čerpání účelových a institucionálních finančních prostředků na řešení projektů 29.4.2019
LF-B-19/01 Rozhodnutí děkana o zrušení směrnice děkana č. LF - B3-2/2012-PN 10.1.2019
LF-B-18/14 Směrnice děkana LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci 8.1.2019
LF-B-18/15 Dodatek č. 1 ke směrnici děkana LF UP Provozní řád parkoviště LF UP 1.1.2019
LF-B-18/12 Směrnice děkana LF UP k provedení Vnitřního mzdového předpisu UP 1.1.2019
LF-B-18/09 Směrnice děkana LF UP k postavení hostujících profesorů 1.10.2018
LF-B-18/06 Směrnice děkana LF UP Provozní řád parkoviště LF UP 1.9.2018
LF-B-18/08 Rozhodnutí děkana o stanovení poplatků a úhrad za činnosti a úkony LF UP 1.9.2018
LF-B-18/04 Směrnice děkana LF UP k provádění pracovnělékařských služeb na LF UP 15.6.2018
LF - B2-6/2016-RD Rozhodnutí děkana LF UP o administraci uzavírání smluv, nákupů investic, zadávání veřejných zakázek a předkládání projektů na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 17.10.2016
LF - B2-5/2016-RD Rozhodnutí děkana LF UP o zaúčtování a převedení finančních prostředků u projektů VaV ke konci kalendářního roku 13.6.2016
LF - B2-2/2016-MP Metodický pokyn děkana LF UP pro hodnocení pracovní výkonnosti a pracovních výsledků podřízených zaměstnanců 29.2.2016
LF - B2-1/2016-MP Metodický pokyn děkana LF UP pro pořízení a evidenci majetku umístěného v prostorách Fakultní nemocnice Olomouc 29.2.2016
LF - B2-7/2014-MP Metodický pokyn děkana LF UP k poskytování cestovních náhrad na LF UP 25.8.