Odvolání zákazu vysílání studentů UP na zahraniční studijní pobyty

Ilustrační foto: JESHOOTS.COM, Unsplash.com
Úterý 23. červen 2020, 11:22 – Text: -sb-

S ohledem na aktuální vývoj situace týkající se šíření nemoci COVID-19 a v souvislosti s uvolňováním krizových opatření Vládou České republiky odvolává rektor Jaroslav Miller zákaz vysílání studentů UP na zahraniční studijní pobyty, a to s platností od 1.7.2020.

Realizaci studijního pobytu je třeba nicméně řádně zvážit. Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest do států EU a schengenského prostoru s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 a i nadále doporučuje cestovat do  zemí s vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 a ostatních zemí světa jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci, z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření  a výrazných komplikací v dopravě.

Zahraniční oddělení UP na základě informací a doporučení Krizového štábu UP doporučuje:

  • Pro již započaté studijní pobyty: ukončit studijní pobyt v přijímací instituci primárně distanční formou a zpět do zahraničí vycestovat jen v nezbytných případech, tj. pokud je to zásadní podmínka pro úspěšné ukončení studijního pobytu a je nutná fyzická přítomnost v přijímací instituci.
  • Pro nové mobility zahájené po 1.7.2020: do zahraničí lze vycestovat pouze v případech, kdy je to umožněno jak ze strany České republiky, tak ze strany země, v níž se má studijní pobyt uskutečnit. Studentům, kteří studijní pobyt plánují či realizují, se doporučuje pravidelně komunikovat s vysílající i přijímající institucí a zajistit tak soulad veškerých aktivit s pravidly platnými pro ČR a hostitelskou, popř. tranzitní zemi. Student přijímá takové rozhodnutí na vlastní riziko a odpovědnost.

Další doporučení:

  • V případě vycestování do zahraničí se registrovat v aplikaci DROZD (Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí.
  • Sledovat informace a řídit se doporučeními Ministerstva zahraničních věcí ČR (mj. https://bit.ly/2MyOc6F), příslušného českého zastupitelského úřadu, místních autorit a přijímající instituce.
  • Zvážit aktuální individuální situaci a její rizika (zdravotní, akademická, cestovní) včetně eliminace počtu tranzitních zemí při cestě do/ze země, v níž se má studijní pobyt uskutečnit.
  • Při pořizování letenky/jízdenky a ubytování eliminovat ztráty spojené s případným posunem realizace studijního pobytu, jeho krácením apod. z důvodu vyšší moci (např. zřízením pojištění storna letenky/jízdenky a ubytování, zakoupením flexibilní či pouze jednosměrné letenky/jízdenky, sjednáním ubytovací smlouvy, která nevyžaduje platbu za ubytování na několik měsíců/celý pobyt/u předem apod.) a mít tyto náklady řádně doložené (kopií letenky/jízdenky, nájemní smlouvy/faktury, dokladem o platbě).
  • Pečlivě dodržovat aktuálně platná hygienická pravidla, např. mytí rukou, omezení kontaktu s nemocnými lidmi, vyhýbání se místům s vyšší koncentrací lidí, sledování vlastního zdravotního stavu, používání osobních ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků apod. Konkrétní opatření jsou uvedena na webové stránce Ministerstva zdravotnictví ČR či WHO.

V případě návratu do ČR:

  • Po dobu 14 dní nenavštěvujte výuku či společné prostory univerzity (menzy, knihovny, koleje).
  • Pečlivě sledujte svůj zdravotní stav a v případě příznaků začínajícího respiračního onemocnění (horečka nad 38 °C, kašel, dýchací obtíže) zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami, kontaktujte telefonicky svého lékaře či zřízené linky a postupujte dle jejich pokynů.

V případě nejistoty, dotazů či rozhodnutí k návratu informovat příslušnou referentku Zahraničního oddělení UP.

Zpět