Horizont 2020

Stručně o programu Horizont 2020

Horizont 2020, celým názvem „Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace“ je největším a nejvýznamnějším strategickým programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v sedmiletém období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020.

Horizont 2020 navazuje na 7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013) a je tedy de facto již 8. rámcovým programem, přičemž v sobě však dále integruje Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Evropský inovační a technologický institut (EIT).

Program Horizont 2020 byl koncipován v době recese odstartované v roce 2008 finanční krizí. Jako odpověď na tuto krizi byla přijata řada stimulačních balíčků s cílem stabilizovat finanční a ekonomický systém a přijmout opatření k tvorbě ekonomických příležitostí v budoucnosti. V této souvislosti je program Horizont 2020 zaměřen na podporu investic do výzkumu a inovací, které jsou nezbytné pro udržení vysoké životní úrovně při řešení naléhavých společenských výzev (změna klimatu, stárnoucí populace či přechod ke společnosti účinně využívající zdroje a další) a rovněž pro zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšení inovační úrovně EU.

Horizont 2020 reflektuje strategii Evropa 2020 zaměřenou na inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, jejímž hlavním cílem je zvýšit výdaje na výzkum a vývoj na 3 % HDP do roku 2020. Stěžejní iniciativa této strategie nese název „Unie inovací“, přičemž program Horizont 2020 se stává klíčovým nástrojem pro realizaci této iniciativy obsahující ucelený soubor opatření ke zlepšení výkonnosti EU v oblasti výzkumu a inovací.

Program Horizont 2020 tedy má kromě podpory vynikající vědy, jak tomu bylo u předchozích rámcových programů, za cíl podporovat rovněž vznik nových idejí a poznatků, jejich implementaci a uvedení inovativních výrobků a služeb na trh. Financovány jsou tak všechny typy činností – „from frontier science to close-to-market innovation“.

Program Horizont 2020 je určen výzkumným pracovníkům pracujícím na univerzitách, ve výzkumných ústavech a průmyslových firmách, dále podnikům a firmám, ale také nevládním a neziskovým organizacím, občanským sdružením a asociacím sdružujícím zájmové skupiny v různých oblastech výzkumu a průmyslu.

Struktura programu Horizont 2020

Program Horizont 2020 je realizován ve 3 vzájemně se podporujících prioritách - Vynikající věda, Vedoucí postavení evropského průmyslu a Společenské výzvy - přičemž každá z těchto priorit je dále členěna na několik oblastí.

Vynikající věda

V rámci této priority je podporován excelentní výzkum a vytváření podmínek pro jeho provozování. Především jde o podporu vynikajících projektů hraničního výzkumu, vývoj nových a ambiciózních technologií a posílení mobility vynikajících výzkumných pracovníků a špičkové infrastruktury.

Priorita obsahuje 4 oblasti:

 • Evropská výzkumná rada (ERC);
 • Budoucí a vznikající technologie (FET);
 • Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA);
 • Evropské výzkumné infrastruktury (včetně e-infrastruktur).

Vedoucí postavení evropského průmyslu

Cílem priority je posílení konkurenceschopnosti evropského průmyslu v globálním kontextu, zejména pak v oblastech se špičkovou světovou úrovní prostřednictvím podpory průlomových technologií a financováním výzkumu a inovačních aktivit v průmyslu a malých a středních podnicích.

Priorita obsahuje 3 oblasti:

 • Průmyslové a průlomové technologie;
 • Přístup k rizikovému financování;
 • Inovace v malých a středních podnicích (MSP).

Společenské výzvy

Cílem priority je podpora výzkumu, který směřuje k řešení zásadních otázek a problémů, s nimiž se potýká evropská společnost – viz jednotlivé oblasti priority, přičemž zásadní je podpora inovativních postupů a uvádění inovativních výrobků a služeb na trh. 

Priorita obsahuje 7 oblastí:

 • Zdraví, demografické změny a životní pohoda (wellbeing);
 • Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika;
 • Zajištěná, čistá a účinná energie;
 • Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava;
 • Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny;
 • Evropa v měnícím se světě: inkluzivní, inovativní a reflektivní společnosti;
 • Bezpečné společnosti: ochrana svobody a bezpečnost Evropy a jejích občanů.

Z rozpočtu programu Horizont 2020 jsou mimo výše uvedené priority dále hrazeny:

 • Aktivity Evropského inovačního a technologického institutu (EIT);
 • Nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska (JRC);
 • Horizontální aktivita Šíření excelence a podpora účasti (tzv. opatření Teaming, Twinning, Era-Chairs, Policy Support Facility);
 • Horizontální aktivita Věda se společností a pro společnost (budování efektivní spolupráce mezi vědou a společností);
 • EURATOM - program  Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu.

Rozpočet programu Horizont 2020 a jeho rozdělení mezi jednotlivé priority a podporované aktivity programu

Zdroj: EK, http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/press/fact_sheet_on_horizon2020_budget.pdf

Typy akcí v programu Horizont 2020

V programu H2020 je definováno několik typů akcí, které se mohou lišit formou a výší finančního příspěvku, minimálním počtem partnerů v konsorciu, způsobem administrace apod.

Výzkumné a inovační akce: (Research and Innovation Action, RIA) jsou projekty realizované mezinárodními konsorcii, v nichž převládají výzkumné aktivity.
U všech účastníků je aplikována jednotná sazba financování ve výši 100 % z celkových uznatelných nákladů. 
Po splnění podmínky minimální účasti se mohou projektů účastnit i další země (v některých případech s odlišným způsobem financování).

Inovační akce (Innovation Action, IA) obsahují především aktivity, které směřují k tržnímu uplatnění výsledků.
V projektech se uplatňuje podmínka minimální účasti. 
Platí zde snížená sazba financování ve výši 70 % z celkových způsobilých nákladů. Neziskovým subjektům je ponecháno 100% financování EU.

Koordinační a podpůrné akce (Coordination and Support Action, CSA) neobsahují výzkumné ani inovační aktivity. Typicky se jedná o projekty mapující určité vědecko-výzkumné oblasti, projekty zaměřené na pořádání informačních a networkingových akcí atd.
Pokud není ve výzvě stanoveno jinak, lze projekty předkládat individuálně (bez nutnosti vytvářet mezinárodní výzkumná konsorcia). 
Tyto akce jsou EU financovány ze 100 % celkových způsobilých nákladů.

Akce Marie Sklodowska-Curie (MSCA) mají posílit mobilitu výzkumných pracovníků a podpořit jejich vzdělávání a profesní růst. 
V závislosti na konkrétním schématu projektu MSCA je grant tvořen několika typy příspěvků (allowances), které si mezi sebe dělí výzkumný pracovník a instituce, která ho hostí. Výše jednotlivých příspěvků se odvíjí od zkušeností daného výzkumníka, jeho rodinného stavu, doby pobytu na hostující instituci a sídla hostující instituce. Součet jednotlivých příspěvků tvoří celkové způsobilé náklady projektu, které jsou EU financovány ze 100 %.

Granty Evropské výzkumné rady (ERC) financují výzkumné projekty, které mají posunout hranice stávajícího poznání. Jedná se o podporu hraničního výzkumu bez určení konkrétní tematické oblasti. ERC podporuje individuální řešitele (Principal Investigators) a jejich výzkumné týmy. 
Celkové způsobilé náklady jsou EU financovány ze 100 % bez ohledu na typ instituce, která hlavního řešitele projektu hostí.

Nástroj pro malé a střední podniky (SME Instrument) poskytuje systematickou podporu MSP při vývoji inovativních výrobků a služeb, umožňuje MSP dovést jejich inovativní nápady od prvotní myšleny až do stavu, kdy je možné jejich uvedení na trh. 
Podpora je rozdělena do tří fází. Úspěšní žadatelé obdrží na realizaci aktivit v první fázi pevně stanovenou částku, financování druhé fáze je založeno na spolufinancování celkových způsobilých nákladů ve výši 70 %. Na třetí fázi neposkytuje EK přímé financování.

Projekty ERA-NET Cofund podporují koordinaci národních a regionálních výzkumných a inovačních politik a programů EU (tzv. public-public partnerství) v tematických oblastech definovaných v pracovním programu. Návrh projektu předkládá mezinárodní konsorcium (platí podmínka minimální účasti) složené nejčastěji z poskytovatelů finančních prostředků (např. ministerstva, grantové agentury), kteří se zaváží uvolnit vlastní prostředky na společné projektové aktivity. 
Podstatnou částí projektů je formulace, vyhlášení a spolufinancování společných výzev na předkládání mezinárodních projektů, které jsou administrovány v souladu s národními pravidly účastnících se vyhlašovatelů. Příspěvek EU dosahuje výše 33 % celkových způsobilých nákladů společných projektových aktivit.

Veřejné zakázky v předobchodní fázi (Pre-commercial Procurement Cofund Action, PCP Cofund) představují typ projektu, v němž veřejní zadavatelé (definice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES a 2004/17/ES) společně definují témata v problematických společenských oblastech a následně vyhlásí veřejnou zakázku v oblastech výzkumu a vývoje na nová řešení, která mohou zaplnit aktuální mezeru na trhu. 
Projekt může zahrnovat zhotovení prototypů a vývoj omezeného množství prvních testovacích výrobků a služeb, primárně jsou však tyto projekty zaměřené na vědeckovýzkumné činnosti.
Výstupy projektu nepřechází do výlučného vlastnictví veřejných zadavatelů, naopak zůstávají ve vlastnictví subdodavatelů, pro které se tak zakázka stává prokazatelným přínosem. 
Projekt předkládá mezinárodní konsorcium tvořené minimálně třemi subjekty ze tří různých členských zemí EU nebo zemí asociovaných k H2020, přičemž minimálně dva subjekty musí být veřejní zadavatelé. Při splnění podmínky minimální účasti veřejných zadavatelů se mohou účastnit i další subjekty, které jednají ve veřejném zájmu (např. nevládní organizace, soukromé subjekty atd.). 
Způsobilými náklady projektu jsou cena vítězného návrhu (forma subdodávky) a náklady na související koordinační aktivity a komunikaci konsorcia. Míra financování EU dosahuje výše 70 % celkových způsobilých nákladů zadavatelů.

Veřejné zakázky na inovativní řešení (Public Procurement of Innovative Solutions Cofund Action, PPI Cofund) stejně jako předchozí typ projektu umožňují mezinárodní skupině veřejných zadavatelů reagovat na společenské výzvy, definovat mezery na trhu a prostřednictvím veřejné zakázky nalézt vhodné již existující inovativní řešení, které ovšem není dostatečně ověřené ani běžně vyráběné či poskytované. 
Zadavatelé v tomto případě vystupují jako subjekty, díky nimž se řešení buď dostane na trh, nebo se jeho implementace na trhu rozšíří. Skupina zadavatelů tímto způsobem otevírá možnosti vstupu na trh průmyslovým subjektům. Z hlediska inovačního cyklu by měly tyto projekty obsahově navazovat na akce typu PCP Cofund (bez nutnosti navazovat na konkrétní projekt PCP Cofund). 
Minimální velikost konsorcia stanovuje podmínka minimální účasti (s nejméně dvěma veřejnými zadavateli – viz PCP Cofund). 
Způsobilými náklady projektu jsou cena vítězného návrhu (forma subdodávky) a náklady na související koordinační aktivity a networking konsorcia. Míra financování EU dosahuje výše 20 % celkových způsobilých nákladů.

Text převzatý z: Kolektiv autorů Národního informačního centra pro evropský výzkum TC AV ČR. Horizont 2020: Stručně o programu. ISBN 978-80-86794-44-0.

Výzvy programu Horizont 2020

Podrobné informace o všech výzvách v rámci programu Horizont 2020 v anglickém jazyce naleznete na účastnickém portálu.

Vyhledávání partnerů pro vytvoření konsorcia

Kde hledat partnery pro vytvoření konsorcia?

Pro vyhledávání partnerů k tvorbě konsorcia je možné využít několika způsobů:

 • stávající výzkumná spolupráce, stávající individuální kontakty,
 • odborné tematické konference, workshopy, brokerage,
 • přímé oslovení konkrétních národních kontaktních pracovníků,
 • vyhledávací platformy:
  • CORDIS Partner Service
   Jedna z největších databází partnerských profilů, samoregistrace profilů.
  • Fit for Health
   Kvalitativně kontrolovaná databáze obsahující odborné profily výzkumných pracovníků a malých a středních podniků působících v oblasti zdravotnictví a věd o živé přírodě. 
   Služba poskytuje poradenství v různých aspektech výzkumného projektu týkající se vyhledávání partnerů.
  • IMI Partner Search
   Platforma pro vyhledávání partnerů poskytovaná Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking (IMI JU) organizacím zabývajícím se vývojem nových léčiv. 
   IMI podporuje spolupráci ve výzkumných projektech a buduje sítě průmyslových a akademických odborníků s cílem podpořit farmaceutické inovace. 
  • Idealist Partner Search
   Služba zahrnuje poradenství při vytváření profilu. Zveřejněná data jsou kvalitativně kontrolována. 
  • Enterprise Europe Network Cooperation Opportunities Database
   The Enterprise Europe Network (EEN) publikuje řadu inovačních a technologických profilů mezinárodních firem a výzkumných organizací s cílem nalézt vhodné partnery pro spolupráci v obchodě, inovacích a technologické spolupráci.

Horizont 2020 - období 2016 - 2017

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)