Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Životopis

Narozen: 18. 4. 1964 v Prostějově

Pregraduální vzdělání

 • 1982-1988 Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  Studijní obor: Všeobecné lékařství

Odborná kvalifikace

 • I. atestace z lékařské mikrobiologie – 1991
 • II. atestace z lékařské mikrobiologie – 1994

Akademická kvalifikace

 • postgraduální doktorské studium v programu Lékařská mikrobiologie: LF UP 1995-1999, titul Ph.D. udělen dne 15. 9. 1999
 • habilitační řízení: LF UP - 15. 2. 2001, jmenován docentem pro obor Lékařská mikrobiologie s účinností od 1. 7. 2001
 • jmenovací řízení: Masarykova Univerzita, jmenován profesorem pro obor Lékařská mikrobiologie s účinností od 5. 11. 2007

Zaměstnání

 • červen 1988: ukončení studia programu Všeobecné lékařství na LF UP
 • červenec - září 1988: sekundární lékař Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL)
 • říjen 1988 - září 1989: prezenční vojenská služba
 • říjen 1989 - říjen 1990: sekundární lékař Ústavu mikrobiologie FNOL
 • listopad 1990 - dosud: Ústav mikrobiologie LF UP (plný úvazek)
 • listopad 1990 - dosud: Ústav mikrobiologie FNOL (částečný úvazek)
 • proděkan LF UP pro přijímací řízení, kurikulum Všeobecného lékařství a legislativu (2004 - 2011)
 • děkan LF UP (2011-2019)
 • přednosta Ústavu mikrobiologie LF UP a FNOL od 1. 1. 2014

Členství ve vědeckých a oborových radách

 • předseda Vědecké rady LF UP
 • místopředseda Vědecké rady Agentury pro zdravotnický výzkum Ministerstva zdravotnictví ČR
 • člen Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
 • člen Vedeckej rady Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine
 • člen Vedeckej rady Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • člen Vědecké rady Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové
 • člen Vědecké rady Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
 • člen Vědecké rady 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
 • člen Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
 • místopředseda oborové rady doktorského studijního programu (DSP) pro Lékařskou mikrobiologii na LF UP
 • člen oborové rady DSP pro Lékařskou mikrobiologii na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové
 • člen oborové rady DSP pro Lékařskou mikrobiologii na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Členství v redakčních radách

 • Klinická Mikrobiologie a Infekční Lékařství (šéfredaktor)
 • Klinická Farmakologie a Farmacie
 • Interní Medicína pro Praxi

Členství ve výborech odborných společností

 • předseda Spolku lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) v Olomouci
 • vědecký sekretář Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

Pedagogická činnost

 • přednášky a semináře z lékařské mikrobiologie pro studenty programů Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, General Medicine a Dentistry
 • školitel 14 studentů DSP Lékařská mikrobiologie (z toho 8 úspěšně studium absolvovalo)

Přehled řešených grantů, projektů a výzkumných záměrů

 • řešitel 5 grantů IGA MZ ČR
 • řešitel 2 projektů Ministerstva zemědělství ČR (NAZV)
 • řešitel 4 rozvojových projektů LF UP
 • řešitel 1 projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • spoluřešitel 3 výzkumných záměrů
 • spolupracovník řešitele u 5 grantů IGA MZ ČR
 • spolupracovník řešitele u 5 projektů GA ČR
 • spolupracovník řešitele u 3 projektů TA ČR
 • spolupracovník řešitele/spoluřešitele u 5 projektů AZV ČR

Publikační činnost

první autor nebo spoluautor 211 původních vědeckých publikací, z toho 105 v časopisech s impakt faktorem, autor nebo spoluautor 10 monografií, autor nebo spoluautor 5 skript, citovanost podle WOS: 2917 bez autocitací, H-index: 24 (podle WOS).

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)