Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

Proděkan pro legislativu, vnitřní organizaci a vnější vztahy a statutární zástupce děkana

Životopis

Narozen: 18. 4. 1964 v Prostějově

Pregraduální vzdělání

 • 1982-1988 Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  Studijní obor: Všeobecné lékařství

Odborná kvalifikace

 • I. atestace z lékařské mikrobiologie – 1991
 • II. atestace z lékařské mikrobiologie – 1994

Akademická kvalifikace

 • postgraduální doktorské studium v programu Lékařská mikrobiologie: LF UP 1995-1999, titul Ph.D. udělen dne 15. 9. 1999
 • habilitační řízení: LF UP - 15. 2. 2001, jmenován docentem pro obor Lékařská mikrobiologie s účinností od 1. 7. 2001
 • jmenovací řízení: Masarykova Univerzita, jmenován profesorem pro obor Lékařská mikrobiologie s účinností od 5. 11. 2007

Zaměstnání

 • červen 1988: ukončení studia programu Všeobecné lékařství na LF UP
 • červenec - září 1988: sekundární lékař Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL)
 • říjen 1988 - září 1989: prezenční vojenská služba
 • říjen 1989 - říjen 1990: sekundární lékař Ústavu mikrobiologie FNOL
 • listopad 1990 - dosud: Ústav mikrobiologie LF UP (plný úvazek)
 • listopad 1990 - dosud: Ústav mikrobiologie FNOL (částečný úvazek)
 • proděkan LF UP pro přijímací řízení, kurikulum Všeobecného lékařství a legislativu (2004 - 2011)
 • děkan LF UP (2011-2019)
 • přednosta Ústavu mikrobiologie LF UP a FNOL od 1. 1. 2014

Členství ve vědeckých a oborových radách

 • předseda Vědecké rady LF UP
 • místopředseda Vědecké rady Agentury pro zdravotnický výzkum Ministerstva zdravotnictví ČR
 • člen Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
 • člen Vedeckej rady Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine
 • člen Vedeckej rady Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • člen Vědecké rady Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové
 • člen Vědecké rady Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
 • člen Vědecké rady 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
 • člen Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
 • místopředseda oborové rady doktorského studijního programu (DSP) pro Lékařskou mikrobiologii na LF UP
 • člen oborové rady DSP pro Lékařskou mikrobiologii na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové
 • člen oborové rady DSP pro Lékařskou mikrobiologii na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Členství v redakčních radách

 • Klinická Mikrobiologie a Infekční Lékařství (šéfredaktor)
 • Klinická Farmakologie a Farmacie
 • Interní Medicína pro Praxi

Členství ve výborech odborných společností

 • předseda Spolku lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) v Olomouci
 • vědecký sekretář Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

Pedagogická činnost

 • přednášky a semináře z lékařské mikrobiologie pro studenty programů Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, General Medicine a Dentistry
 • školitel 14 studentů DSP Lékařská mikrobiologie (z toho 8 úspěšně studium absolvovalo)

Přehled řešených grantů, projektů a výzkumných záměrů

 • řešitel 5 grantů IGA MZ ČR
 • řešitel 2 projektů Ministerstva zemědělství ČR (NAZV)
 • řešitel 4 rozvojových projektů LF UP
 • řešitel 1 projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • spoluřešitel 3 výzkumných záměrů
 • spolupracovník řešitele u 5 grantů IGA MZ ČR
 • spolupracovník řešitele u 5 projektů GA ČR
 • spolupracovník řešitele u 3 projektů TA ČR
 • spolupracovník řešitele/spoluřešitele u 5 projektů AZV ČR

Publikační činnost

první autor nebo spoluautor 211 původních vědeckých publikací, z toho 105 v časopisech s impakt faktorem, autor nebo spoluautor 10 monografií, autor nebo spoluautor 5 skript, citovanost podle WOS: 2917 bez autocitací, H-index: 24 (podle WOS).

Agenda proděkana

 1. legislativních norem,
 2. vnitřní organizace,
 3. agendy specializačního vzdělávání,
 4. komunikace s vnějšími subjekty.