SVOČ

Studentské vědecké síly se podílejí na vědecké činnosti ústavů a klinik Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Po vypsání konkurzu na řešení vědecko-výzkumných projektů jsou na základě přihlášek studentů podaných na příslušných pracovištích předloženi ke schválení děkanovi LF UP tzv. řešitelé projektů (viz Směrnice děkana LF UP k vědecké a pedagogické činnosti LF). Studenti pracující jako studentské vědecké síly obdrží stipendium ve výši 4000 Kč za akademický rok v souladu se Směrnicí děkana LF UP ke Stipendijnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci.

Kontaktní osoba:
Mgr. Kateřina Čapková

Referát pro komunikaci
Tel: 585 632 061

Email: katerina.capkova@upol.cz 

Pravidla SVOČ

Pravidla SVOČ pro akademický rok 2022/2023

 1. Každé pracoviště vypisuje místa pro SVOČ v maximálním počtu 10 studentů na pracoviště. Jedno téma mohou řešit maximálně dva studenti studijního programu Všeobecné lékařství. Pro studijní program Zubní lékařství může být i větší počet studentů přijatých na jedno téma.
 2. Přihlášky na konkrétní vypsané téma práce pro SVOČ odevzdají studenti na sekretariát ústavu/kliniky nejpozději do 14. 7. 2022. Po schválení přednostou, po kontrole počtu studentů a témat odnese nebo pošle asistentka ústavu/kliniky všechny přihlášky najednou na děkanát LF UP Mgr. Kateřině Čapkové. Jeden student se smí přihlásit na maximálně jedno téma. Pokud student pokračuje na své práci v dalším akademickém roce, musí znovu vyplnit přihlášku.
 3. Dekrety dokladující zahájení práce na tématu obdrží studenti během října 2022 při úvodní schůzce řešitelů SVOČ se zástupci vedení fakulty.
 4. Termín konference je úterý 23.5.2023.
 5. Abstrakta a postery budou přijímána POUZE současně (v jednom mailu!) a POUZE v týdnu 10.-16. 4. 2023 na adrese katerina.capkova@upol.cz. Odesílatelem MUSÍ být student (nikoliv školitel). Při nedodržení těchto základních podmínek, bude student bez možnosti odvolání vyřazen. Formální úprava je uvedena v dokumentech umístěných na webových stránkách LF UP v sekci SVOČ a musí být beze zbytku dodržena, jinak téma nebude přijato k prezentaci.
 6. Téma nebo školitele v rámci jednoho pracoviště lze změnit prostřednictvím žádosti zaslané e-mailem do 28. 2. 2023 společně s dostatečným vysvětlením na adresu katerina.capkova@upol.cz a lze ji považovat za schválenou až po písemném (e-mail) potvrzení. Školitel musí být vždy uveden v kopii a student musí mít zajištěn jeho souhlas.
 7. Odborné komise vyhodnotí tři nejlepší prezentace studentských vědeckých prací v teoretické a preklinické sekci, v klinické sekci interní, v sekci klinických oborů, v klinické sekci chirurgické, v sekci zubního lékařství a v sekci General Medicine. Tyto prezentované práce budou oceněny mimořádným stipendiem.
 8. Stipendium za SVOČ bude v akademickém roce 2022/2023 vypláceno podle směrnice děkana (maximálně 4 000 Kč za akademický rok). Podmínkou vyplacení stipendia je odevzdání abstraktu a posteru a osobní celodenní účast na konferenci. Pokud téma řeší více studentů, stipendium si rozdělí podle množství vykonané práce (určí školitel).
 9. V rámci vyhlášení „Studentské ceny“ výherce určují sami studenti formou hlasování přítomných studentů na konferenci.
 10. Dobrovolní organizátoři konference SVOČ na LF UP budou odměněni zvláštním stipendiem.

 

Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.                                         Doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D., MHA

 

Pokyny k účasti na SVOČ

Požadavky na abstrakt

Abstrakt do sborníku:

 • Rozsah: 1 strana
 • Formát papíru: A5
 • Pravý okraj: 2 cm
 • Levý okraj: 2 cm
 • Horní okraj: 2 cm
 • Dolní okraj: 2,7 cm
 • Font písma: Times New Roman
 • Velikost písma: 10
 • Název abstraktu: tučně, velká písmena, zarovnání do bloku
 • Autor: příjmení + iniciála; tučně
 • Školitel: příjmení + iniciála, titul; tučně
 • Zvýraznění důležitých pojmů v textu: kurzíva
 • Zarovnání textu: do bloku
 • Mezera mezi odstavci: 4 b.
 • Řádkování: jednoduché
 • Odsazení: bez odsazení
 • Dělení slov: manuální
 • Jazyk: český / anglický
 • Zkratky: ne
 • Grantová podpora (nepovinný údaj): kurzívou, na závěr abstraktu

Vzor abstraktu (.doc)

  

Požadavky na poster

Při přípravě příspěvků dodržujte následující pravidla:

 • velikost posteru 140 x 85 cm, orientace na šířku
 • název příspěvku písmem o velikosti 100
 • kdekoliv na posteru včetně popisků obrázků a tabulek doporučujeme minimální velikost písma 40,
 • pod název uveďte jméno autora a školitele
 • jazyk: český/anglický
 • požadavky na uvádění obrázků, fotografií, grafů a tabulek jsou stejné jako u POP
 • jednotlivé části textů zarovnávejte do bloku
 • uvádějte případné literární zdroje
 • poster připravte v libovolném grafickém editoru (lze využít i software pro přípravu prezentací)
 • poster uložte ve formátu PDF
 • maximální velikost uloženého PDF souboru je do 10 MB
 • nezapomeňte na vizuální vzhled vašeho posteru – vhodně zvolit typ písma, aby bylo čitelné, vhodná kombinace barev pozadí a textu, umisťování obrázků a grafů – taktéž jejich grafická podoba a kombinace barev

Vzor posteru (pdf)

Dodržení těchto pravidel zajistí dobrou čitelnost příspěvků!

Obecné informace k přípravě posterů lze najít např. v této publikaci:

Hušák, Václav: Jak napsat publikaci? Jak připravit prezentaci?, 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 50 s. ISBN 978-80-244-1736-3.

Odkazy ke stažení:

  

Žádost o místo studentské vědecké síly

Žádost o místo studentské vědecké síly v akademickém roce 2022/2023 (doc)

Vyplněné žádosti s vyjádřením přednosty ústavu / kliniky prosím odevzdávejte na sekretariátě příslušného pracoviště.

  

Potvrzení pro zápočet

Formulář pro udělení zápočtu za předmět "SVOČ" (docx)

  

SVOČ 2022/2023

Témata 2022/2023

Témata SVOČ 2022/2023 (pdf)

  

Minulé ročníky SVOČ

  

50 let studentské vědecké odborné činnosti na LF UP 1967 – 2017

Studentská vědecká odborná činnost má na Lékařské fakultě UP nyní již 50-letou tradici. Dlouhodobě si drží vysokou kvalitu studentských prací, a mnozí z přispěvatelů na studentské vědecké konference byli, či dodnes jsou, významnými kapacitami v oboru.

Zde najdete několik ukázek toho, jak se studentská vědecká činnost vyvíjela v uplynulých desetiletích.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)