Studujte u nás

Informace o studiu

Uchazečům o studium nabízí Lékařská fakulta studijní programy, které jsou srovnatelné se systémy vysokoškolského vzdělávání v zahraničí. Všechny studijní programy se realizují v rámci kreditového systému studia, které je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a vytváří tak studentům podmínky pro případné absolvování části studia v zahraničí.

Magisterský studijní program je ucelené vysokoškolské studium se standardní délkou 5 nebo 6 let a je určeno pro absolventy středních škol. Lékařská fakulta UP nabízí šestileté studium Všeobecného lékařství a pětileté studium Zubního lékařství. O studium tradičně projevují zájem i zahraniční studenti, kteří mají možnost studovat Všeobecné lékařství a Zubní lékařství v anglickém jazyce. V 1.-4. semestru převažují ve výuce teoretické předměty, na které v dalších ročnících navazují obory preklinické a klinické. V 1.-3. ročníku je systém výuky průběžný, v dalších ročnících je systém výuky blokový. Tento systém umožňuje studentům absolvovat část výuky na evropských partnerských univerzitách v rámci programu ERASMUS+. Studium je ukončeno státní rigorózní zkouškou. Absolventům magisterského studia se vydává diplom a diploma supplement a přiznává se jim akademický titul "doktor medicíny" (MUDr.) nebo "doktor zubního lékařství" (MDDr.). Fakulta také nově nabízí navazující magisterský program v kombinované formě Veřejné zdravotnictví, který je ukončen státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Absolvent získává oprávnění používat titul "magistr", ve zkratce "Mgr." uváděný před jménem.

Doktorské studijní programy představují studium se standardní délkou 4 roky a lze si vybrat z nabídky 25 akreditovaných programů. Toto studium je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul "doktor" (ve zkratce "Ph.D." uváděné za jménem).

Všeobecné lékařství (MUDr.)

Studium jednooborové, magisterské, prezenční
Délka studia 6 let
Akademický titul MUDr.
Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 250
Počet uchazečů pro tento akad. rok 2384
Počet přijatých pro tento akad. rok 250

Charakteristika programu

Studijní program je realizován v rámci kreditního systému studia, který je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a vytváří tak studentům podmínky pro absolvování části studia na evropských partnerských univerzitách. V 1.-4. semestru tvoří náplň studia teoretické obory (Normální anatomie, Histologie a embryologie, Lékařská biofyzika, Lékařská chemie, Biochemie, Biologie, Fyziologie atd.). Preklinickým oborům (Patologie, Mikrobiologie, Patologická fyziologie, Farmakologie atd.) je věnován 5.-7. semestr. V dalších semestrech probíhá výuka klinických oborů (Vnitřní lékařství, Chirurgie, Urologie, Ortopedie, Neurochirurgie, Anesteziologie a resuscitace, Gynekologie a porodnictví, Pediatrie, Dermatovenerologie, Neurologie, Otorinolaryngologie, Oftalmologie, Klinická onkologie, Psychiatrie atd.) s návazností na předměty veřejného zdravotnictví (Sociální lékařství, Epidemiologie, Soudní lékařství a Medicínské právo). Během studia je věnován přiměřený prostor dalším předmětům jako jsou lékařská genetika a fetální medicína, lékařská imunologie, lékařská etika, studium cizích jazyků a latina. Nedílnou součástí je praktická výuka v hlavních klinických oborech (Vnitřní lékařství, Pediatrie, Chirurgie, Gynekologie a porodnictví), včetně praxe v ordinaci praktického lékaře.

Studium je ukončeno státní rigorózní zkouškou z Vnitřního lékařství, Pediatrie, Chirurgie, Gynekologie a porodnictví, Epidemiologie, sociálního lékařství a medicínského práva.

Po jejím složení a slavnostní promoci jsou absolventi oprávněni užívat titul "doktor medicíny" - ve zkratce "MUDr." uváděný před jménem.

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi budou plně připraveni na výkon povolání lékaře ve zdravotnických zařízeních všech typů, s možností dalšího profesního vzdělávání se v kterémkoliv lékařském oboru. Absolventům se nabízí i další možnosti uplatnění, a to mimo zdravotnická zařízení (teoretické lékařské obory, výzkum, farmaceutický průmysl apod.). Absolventi mají také možnost pokračovat studiem v doktorských studijních programech.

Požadavky přijímací zkoušky

Písemný test z fyziky, chemie a biologie v roz­sahu gymnaziálního učiva obsahuje 20 otázek za každý předmět. Otázky testu jsou tvořeny typem mnohočetného výběru, kdy jedna nebo více z nabídnutých odpovědí jsou sprá­vné. Jednotlivé otázky jsou hodnoceny 1, 2 nebo 0 body. Za nesprávné odpovědi se body neodečítají. Celkové bodové hodnocení testu je v rozsahu minimální hodnoty 10 bodů a maximální hodnoty 25 bodů na každém testu (fyzika, chemie, biologie). Samostatně hodnocené části se sčítají.  Celkový bodový výsledek přijímací zkoušky určuje pořadí uchazečů v rámci daného programu. Hodnocení testů je prováděno anonymně. Časový limit pro vypracování testu je 1 hodina.

Termíny, poplatky a další informace

Termín podání elektronické přihlášky: od 1. listopadu 2021 do 15. března 2022

Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen řádně podané e-přihlášky v termínu do 15.3.2022, u kterých bude platba nejpozději do 18. března 2022 spárována s e-přihláškou.

Administrativní poplatek: 690,- Kč / studijní program
Detail platby uchazeč nalezne v e-přihlášce.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

Termín přijímací zkoušky: 7. června 2022

Náhradní termín přijímací zkoušky fakulta nevypisuje.

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude registrovaných uchazečům zaslána pouze elektronikcou cestou (dále e-přihláška, záložka Dokumenty), a to v průběhu měsíce dubna 2022. Pozvánka bude obsahovat podrobné informace (datum, hodina, místo konání přijímací zkoušky, povolené pomůcky a další).

Uchazeči se zdravotním postižením, kteří potřebují zvláštní režim u přijímací zkoušky, budou kontaktovat Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého.

Přijímací zkouška

 • Je realizována formou písemného testu z fyziky, chemie a biologie.
 • Písemná přijímací zkouška je identická pro oba studijní programy, Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. V případě podání přihlášky na oba studijní programy vykoná uchazeč přijímací zkoušku pouze jednou. Bodový výsledek přijímací zkoušky určí jeho pořadí v rámci skupiny uchazečů pro program Všeobecné lékařství a skupiny uchazečů pro program Zubní lékařství.
 • Pro každý program je podána samostatná e-přihláška a uhrazen samostatně administrativní poplatek.

Přijetí ke studiu
Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončeného maturitou. Úředně nebo střední školou ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení ze střední školy odevzdá přijatý uchazeč u řádného zápisu do studia.

V případě, že uchazeč složil maturitní zkoušku v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné uznání zahraničního vzdělání v České republice, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Podmínky nostrifikace podrobně na https://www.studuj.upol.cz/prihlasky-a-terminy/. Úředně ověřenou fotokopii nostrifikace maturitního vysvědčení odevzdá uchazeč u řádného zápisu do studia.

Náhled do testu
Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Termín bude uchazeči sdělen v pozvánce k vykonání přijímací zkoušky.

Odvolací řízení
Podle § 50 odst. 6 zákona o VŠ č.111/1998 Sb. se může uchazeč (nebo jeho zástupce, kterému byla udělena plná moc) písemně odvolat proti rozhodnutí děkana fakulty, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne písemného doručení vyrozumění o výsledku přijímací zkoušky. Uvolněná místa po přijatých uchazečích, kteří ke studiu nenastoupí, budou dle harmonogramu doplňována z řad nepřijatých uchazečů, kteří v zákonné lhůtě podali odvolání a svým bodovým výsledkem se nacházejí dále v pořadí za stanovenou bodovou hranicí.

Odvolací řízení pro akademický rok 2022/2023 bude ukončeno na počátku měsíce září 2022. Všichni uchazeči, kteří se odvolali, budou v zákonné lhůtě o výsledku řízení informováni písemnou cestou.

Ubytování
Uchazeči mohou individuálně pro případné zajištění ubytování kontaktovat Správu kolejí a menz UP.

Zubní lékařství (MDDr.)

Studium jednooborové, magisterské, prezenční
Délka studia (roky) 5
Akademický titul MDDr.
Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 100
Počet uchazečů pro tento akad. rok 1293
Počet přijatých pro tento akad. rok 80
Studium garantuje Klinika zubního lékařství
Palackého 12, 772 00 Olomouc
585 418 121, hana.svobodova@upol.cz

Charakteristika programu

Magisterský studijní program Zubní lékařství je realizován v rámci kreditního systému studia, který je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a vytváří tak studentům podmínky pro absolvování části svého studia na evropských partnerských univerzitách v rámci programu ERASMUS+. Studium je pětileté a odpovídá Direktivě 78/686/EEC. Studium je rozděleno do 10 semestrů a obsahuje 3 základní skupiny předmětů a témat: Základní předměty (chemie, fyzika, biologie), lékařsko-biologické předměty a předměty všeobecného lékařství (anatomie, histologie včetně cytologie, embryologie, fyziologie, biochemie, patologická anatomie, patologická fyziologie, farmakologie, mikrobiologie, hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, radiologie, fyzioterapie, všeobecná chirurgie, interna včetně pediatrie, otorinolaryngologie, dermatovenerologie, neurologie, psychiatrie a psychologie, první pomoc, předměty a témata přímo související se zubním lékařstvím (preventivní zubní lékařství, záchovná stomatologie, protetika, dentální materiály a zařízení, anestezie a sedace v zubním lékařství, orální chirurgie, orální patologie, praktické zubní lékařství, pedodoncie, ortodontie, parodontologie a onemocnění ústní sliznice, dentální radiologie, gnátologie, profesní organizace, etika a legislativa, sociální aspekty zubního lékařství. Ve studiu jsou obsaženy čtyři souvislé praxe v ordinaci praktického zubního lékaře.

Studium Zubního lékařství je ukončeno státní rigorózní zkouškou, která má tři segmenty: 1. Orální chirurgii, 2. Záchovnou stomatologii, pedodoncii a parodontologii včetně onemocnění ústní sliznice, 3. Protetiku a ortodoncii.

Po jejím složení a slavnostní promoci jsou absolventi oprávněni užívat titul „doktor zubního lékařství“ – ve zkratce „MDDr.“ uváděný před jménem.

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi budou připraveni vykonávat po­volání samostatného praktického zubního lékaře v soukromé i státní sféře zdravotnictví s možností pokračovat studiem v doktorských studijních programech.

Požadavky přijímací zkoušky

Písemný test z fyziky, chemie a biologie v roz­sahu gymnaziálního učiva obsahuje 20 otázek za každý předmět. Otázky testu jsou tvořeny typem mnohočetného výběru, kdy jedna nebo více z nabídnutých odpovědí jsou sprá­vné. Jednotlivé otázky jsou hodnoceny 1, 2 nebo 0 body. Za nesprávné odpovědi se body neodečítají. Celkové bodové hodnocení testu je v rozsahu minimální hodnoty 10 bodů a maximální hodnoty 25 bodů na každém testu (fyzika, chemie, biologie). Samostatně hodnocené části se sčítají.  Celkový bodový výsledek přijímací zkoušky určuje pořadí uchazečů v rámci daného programu. Hodnocení testů je prováděno anonymně. Časový limit pro vypracování testu je 1 hodina.

Termíny, poplatky a další informace

Termín podání elektronické přihlášky: od 1. listopadu 2021 do 15. března 2022

Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen řádně podané e-přihlášky v termínu do 15.3.2022, u kterých bude platba nejpozději do 18. března 2022 spárována s e-přihláškou.

Administrativní poplatek: 690,- Kč / studijní program
Detail platby uchazeč nalezne v e-přihlášce.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

Termín přijímací zkoušky: 7. června 2022

Náhradní termín přijímací zkoušky fakulta nevypisuje.

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude registrovaných uchazečům zaslána pouze elektronikcou cestou (dále e-přihláška, záložka Dokumenty), a to v průběhu měsíce dubna 2022. Pozvánka bude obsahovat podrobné informace (datum, hodina, místo konání přijímací zkoušky, povolené pomůcky a další).

Uchazeči se zdravotním postižením, kteří potřebují zvláštní režim u přijímací zkoušky, budou kontaktovat Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého.

Přijímací zkouška

 • Je realizována formou písemného testu z fyziky, chemie a biologie.
 • Písemná přijímací zkouška je identická pro oba studijní programy, Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. V případě podání přihlášky na oba studijní programy vykoná uchazeč přijímací zkoušku pouze jednou. Bodový výsledek přijímací zkoušky určí jeho pořadí v rámci skupiny uchazečů pro program Všeobecné lékařství a skupiny uchazečů pro program Zubní lékařství.
 • Pro každý program je podána samostatná e-přihláška a uhrazen samostatně administrativní poplatek.

Přijetí ke studiu
Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončeného maturitou. Úředně nebo střední školou ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení ze střední školy odevzdá přijatý uchazeč u řádného zápisu do studia.

V případě, že uchazeč složil maturitní zkoušku v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné uznání zahraničního vzdělání v České republice, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Podmínky nostrifikace podrobně na https://www.studuj.upol.cz/prihlasky-a-terminy/. Úředně ověřenou fotokopii nostrifikace maturitního vysvědčení odevzdá uchazeč u řádného zápisu do studia.

Náhled do testu
Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Termín bude uchazeči sdělen v pozvánce k vykonání přijímací zkoušky.

Odvolací řízení
Podle § 50 odst. 6 zákona o VŠ č.111/1998 Sb. se může uchazeč (nebo jeho zástupce, kterému byla udělena plná moc) písemně odvolat proti rozhodnutí děkana fakulty, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne písemného doručení vyrozumění o výsledku přijímací zkoušky. Uvolněná místa po přijatých uchazečích, kteří ke studiu nenastoupí, budou dle harmonogramu doplňována z řad nepřijatých uchazečů, kteří v zákonné lhůtě podali odvolání a svým bodovým výsledkem se nacházejí dále v pořadí za stanovenou bodovou hranicí.

Odvolací řízení pro akademický rok 2022/2023 bude ukončeno na počátku měsíce září 2022. Všichni uchazeči, kteří se odvolali, budou v zákonné lhůtě o výsledku řízení informováni písemnou cestou.

Ubytování
Uchazeči mohou individuálně pro případné zajištění ubytování kontaktovat Správu kolejí a menz UP.

Veřejné zdravotnictví (Mgr.)

Studium jednooborové, navazující magisterské, kombinované
Délka studia 2 roky
Akademický titul Mgr.
Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 25
Počet uchazečů pro tento akad. rok 119
Počet přijatých pro tento akad. rok 30
Studium garantuje

Ústav veřejného zdravotnictví
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
585 632 652,  jarmila.becvarova@upol.cz 

Charakteristika programu

Cílem studia ve studijním programu Veřejné zdravotnictví je získat znalosti a dovednosti k poskytování skupinové, ale i individuální péče s ohledem na potřeby zdravých, nemocných, specifických skupin i umírajících v souladu se strategickými programy národními i Světové zdravotnické organizace. Je určen jak pro absolventy zdravotnických (minimálně bakalářských) studijních programů, tak i pro absolventy oborů příbuzných (i bez získaného statutu zdravotnického pracovníka). Ke studiu se také mohou hlásit absolventi z biomedicínských oborů, či programů souvisejících s charitativní a sociální prací aj.

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Absolvent získává oprávnění používat titul "magistr", ve zkratce "Mgr." uváděný před jménem. Absolvováním studijního programu Veřejné zdravotnictví se nenabízí získání oprávnění vykonávat regulované povolání nebo regulovanou činnost.

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi studijního programu Veřejné zdravotnictví získají znalosti v oblasti zdravotní, sociální, ekonomické, etické, státní správy, legislativní, posudkové, psychologické, znalosti ekonomických pravidel fungování zdravotnických zařízení, znalosti organizace zdravotnictví v ČR i v zahraničí, znalosti v oblasti komunikace aj. Na získané znalosti budou navazovat dovednosti podpořené znalostí epidemiologické metody práce a metodami kvantitativního a kvalitativního výzkumu, znalostí informačních systémů a biostatistiky. Na základě takto získaných kvalitních teoretických základů a přiměřených praktických dovedností se mohou absolventi realizovat v přípravě a tvorbě preventivních programů.

Požadavky přijímací zkoušky

Charakter a kritéria hodnocení testu:

Písemný test z bio-psycho-sociální problematiky zdraví a nemoci bude obsahovat 30 otázek. Pouze jedna z nabídnutých odpovědí bude správná. Otázky jsou hodnoceny 1 nebo 0 body. Za nesprávné odpovědi se body neodečítají. Celkový výsledek přijímací zkoušky určuje pořadí uchazeče v rámci daného programu. Časový limit pro vypracování testu je 1 hodina. 

Příklady otázek písemného testu:

 1. Proti kterým infekčním onemocněním se očkuje v rámci pravidelného očkování v ČR (dle „očkovacího kalendáře“)?
 2. Onemocnění lymeskou borreliózou je bakteriální, parazitární nebo virové etiologie?
 3. Sigmund Freud byl zakladatelem kterého směru?

Termín, poplatky a další informace

Termín podání elektronické přihlášky: od 1. listopadu 2021 do 15. března 2022

Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen řádně podané e-přihlášky v termínu do 15. března 2022, u kterých bude platba administrativního poplatku nejpozději do 18. března 2022 spárována s e-přihláškou.

Administrativní poplatek: 690, - Kč /studijní program
Detail platby uchazeč nalezne v e-přihlášce.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

Termín přijímací zkoušky: 8. června 2022

Náhradní termín přijímací zkoušky fakulta nevypisuje.

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude registrovaných uchazečům zaslána pouze elektronikcou cestou (dále e-přihláška, záložka Dokumenty), a to v průběhu měsíce dubna 2022. Pozvánka bude obsahovat podrobné informace (datum, hodina, místo konání přijímací zkoušky, povolené pomůcky a další).

Uchazeči se zdravotním postižením, kteří potřebují zvláštní režim u přijímací zkoušky, budou kontaktovat Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého.

Přijímací zkouška je realizována formou písemného testu z bio-psycho-sociální problematiky zdraví a nemoci. Bodový výsledek přijímací zkoušky určí pořadí uchazeče v rámci skupiny uchazečů pro program Veřejné zdravotnictví.

Přijetí ke studiu
Podmínkou přijetí ke studiu je dokončené bakalářské nebo magisterské vzdělání. Úředně nebo vysokou školou ověřenou fotokopii diplomu odevzdá přijatý uchazeč u řádného zápisu do studia.

V případě, že uchazeč ukončil VŠ vzdělání v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné uznání zahraničního vzdělání v České republice, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Podmínky nostrifikace podrobně na https://www.studuj.upol.cz/prihlasky-a-terminy/. Úředně ověřenou fotokopii nostrifikace diplomu odevzdá uchazeč u řádného zápisu do studia.

Náhled do testů
Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Termín bude uchazeči sdělen v pozvánce k vykonání přijímací zkoušky.

Odvolací řízení
Podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. se může uchazeč (nebo jeho zástupce, kterému byla udělena plná moc) písemně odvolat proti rozhodnutí děkana fakulty, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne písemného doručení vyrozumění o výsledku přijímací zkoušky. Uvolněná místa po přijatých uchazečích, kteří ke studiu nenastoupí, budou dle harmonogramu doplňována z řad nepřijatých uchazečů, kteří v zákonné lhůtě podali odvolání a svým bodovým výsledkem se nacházejí dále v pořadí za stanovenou bodovou hranicí.

Odvolací řízení pro akademický rok 2022/2023 bude ukončeno na počátku měsíce září 2022. Všichni uchazeči, kteří se odvolali, budou v zákonné lhůtě o výsledku řízení informováni písemnou cestou.

Doporučená literatura

 1. HAMPLOVÁ, Lidmila. (2020) Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy. Grada Publishing, a.s. ISBN 978-80-247-5562-5.
 2. IVANOVÁ, Kateřina a kol. (2018, dotisk 2020) Sociální lékařství. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-5326-2.
 3. IVANOVÁ, Kateřina, JURÍČKOVÁ, Lubica a Ivan GLADKIJ. (2013) Medicína a společnost. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-3446-9.
 4. IVANOVÁ, Kateřina a Robert KLOS eds. (2004) Kapitoly z lékařské etiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 8024408929.
 5. JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. (2014) Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 11. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc. ISBN 978-80-7182-338-4.
 6. KOLLÁROVÁ, Helena, Ivanka MATOUŠKOVÁ, Dagmar HORÁKOVÁ, Jana VLČKOVÁ, Kateřina AZEEM a Ondřej HOLÝ. (2017) Vybrané kapitoly z epidemiologie. 2. upravené a rozšířené vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-5230-2.
 7. MATOUŠKOVÁ, Ivanka, Dagmar HORÁKOVÁ, Jana VLČKOVÁ a Ondřej HOLÝ. (2019) Vybrané kapitoly z epidemiologie 2. 3. upravené vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-5527-3.
 8. NOLEN-HOEKSEMA, Susan. (2012) Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Vyd. 3., přeprac. přeložila  Hana ANTONÍNOVÁ. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0083-3.
 9. PTÁČEK Radek, Bartůněk Petr a kol. (2013) Etika a komunikace v medicíně. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3976-2.
 10. ZACHAROVÁ, Eva (2017) Zdravotnická psychologie: teorie a praktická cvičení 2. Aktualizované a doplněné vydání. Grada Publishing, a.s. ISBN 978-80-271-0155-9.
 11. ZLÁMAL, Jaroslav a kol. (2020) Management. 2. vyd. Prostějov: Computer Média. ISBN: 978-80-7402-421-4.
 12. ZLÁMAL, Jaroslav a kol. (2018) Management zdravotnictví I. Prostějov: Computer Media. ISBN: 978-80-7402-375-0.
 13. Český statistický úřad
 14. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. Zdraví 21 pro všechny v 21. století.
 15. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.
 16. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. Zdraví 2030 - Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030.
 17. Státní zdravotní ústav - Témata zdraví a bezpečnosti.
 18. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
 19. Zdraví 2020 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)
 20. Zdraví 2030 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)
 21. WHO/Europe | Home
 22. Homepage | European Centre for Disease Prevention and Control (europa.eu)
 23. Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů: 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách (zakonyprolidi.cz)
 24. Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů: 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví (zakonyprolidi.cz)

Doktorské studium (Ph.D.)

V rámci doktorského studia je akreditováno 27 studijních programů se standardní dobou studia 4 roky. Studium je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá v kreditovém systému podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou dizertační práce. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul "doktor" (ve zkratce "Ph.D." uváděné za jménem). 

Akreditace a studijní plány

Akreditované doktorské programy (studium v češtině) bez omezení 

Název studijního programu

Kód

Akreditace do

Rozhodnutí č. j.

Anatomie, histologie a embryologie (prezenční) (.pdf)
Anatomie, histologie a embryologie (kombinované) (.pdf)
P0912D350076 08.08.2028 RVH UP č. 31/2020
Bioinformatika a výpočetní biologie (prezenční) (.pdf)
Bioinformatika a výpočetní biologie (kombinované) (.pdf)
P0588D140001 20.01.2025 NAU-292/2019-11
Epidemiologie, preventivní medicína a hygiena (prezenční) (.pdf)
Epidemiologie, preventivní medicína a hygiena
(kombinované)
 (.pdf)
P0912D350120 08.08.2028 RVH UP č. 31/2021
Fyziologie a patologická fyziologie (prezenční) (.pdf)
Fyziologie a patologická fyziologie (kombinované) (.pdf)
P0912D350121 08.08.2028 RVH UP č. 32/2021
Gynekologie a porodnictví (prezenční) (.pdf)
Gynekologie a porodnictví (kombinované) (.pdf)
P0912D350122 08.08.2028 RVH UP č. 33/2021
Chirurgie (prezenční) (.pdf)
Chirurgie (kombinované) (.pdf)
P0912D350024 08.08.2028 RVH UP č. 51/2019
Imunofarmakoterapie (prezenční) (.pdf)
Imunofarmakoterapie (kombinované) (.pdf)
P0988D080001 15.9.2030 NAU-533/2019-11
Lékařská biofyzika (prezenční) (.pdf)
Lékařská biofyzika (kombinované) (.pdf)
P0912D350123 08.08.2028 RVH UP č. 34/2021
Lékařská biologie (prezenční) (.pdf)
Lékařská biologie (kombinované) (.pdf)
P0912D350124 08.08.2028 RVH UP č. 35/2021
Lékařská farmakologie (prezenční) (.pdf)
Lékařská farmakologie (kombinované) (.pdf)
P0912D350126 08.08.2028 RVH UP č. 37/2021
Lékařská genetika (prezenční) (.pdf)
Lékařská genetika (kombinované) (.pdf)
P0912D350127 08.08.2028 RVH UP č. 38/2021
Lékařská chemie a klinická biochemie (prezenční) (.pdf)
Lékařská chemie a klinická biochemie (kombinované) (.pdf)
P0912D350107 08.08.2028 RVH UP č. 40/2021
Lékařská imunologie (prezenční) (.pdf)
Lékařská imunologie (kombinované) (.pdf)
P0912D350108 08.08.2028 RVH UP č. 41/2021
Lékařská mikrobiologie (prezenční) (.pdf)
Lékařská mikrobiologie (kombinované(.pdf)
P0912D350110 08.08.2028 RVH UP č. 61/2021
Neurologie (prezenční) (.pdf)
Neurologie (kombinované) (.pdf)
P0912D350112 08.08.2028 RVH UP č. 63/2021
Neurovědy (prezenční) (.pdf)
Neurovědy (kombinované) (.pdf)
P0912D350081 08.08.2028 RVH UP č. 458/2020
Onkologie (prezenční) (.pdf)
Onkologie (kombinované) (.pdf)
P0912D350114 08.08.2028 RVH UP č. 65/2021
Otorinolaryngologie (prezenční) (.pdf)
Otorinolaryngologie (kombinované) (.pdf)
P0912D350083 08.08.2028 RVH UP č. 10/2021
Patologie a soudní lékařství (prezenční) (.pdf)
Patologie a soudní lékařství (kombinované) (.pdf)
P0912D350115 08.08.2028 RVH UP č. 66/2021
Pediatrie (prezenční) (.pdf)
Pediatrie (kombinované) (.pdf)
P0912D350116 08.08.2028 RVH UP č. 67/2021
Psychiatrie (prezenční) (.pdf)
Psychiatrie (kombinované) (.pdf)
P0912D350025 08.08.2028 RVH UP č. 52/2019
Urologie (prezenční) (.pdf)
Urologie (kombinované) (.pdf)
P0912D350117 08.08.2028 RVH UP č. 68/2021
Vnitřní nemoci (prezenční) (.pdf)
Vnitřní nemoci (kombinované) (.pdf)
P0912D350118 08.08.2028 RVH UP č. 69/2021
Sociální lékařství (prezenční) (.pdf)
Sociální lékařství (kombinované) (.pdf)
P0912D350079 08.08.2028 RVH UP č. 456/2020
Stomatologie (prezenční) (.pdf)
Stomatologie (kombinované) (.pdf)
P0911D350006 08.08.2028 RVH UP č. 455/2020
Toxikologie (prezenční) (.pdf)
Toxikologie (kombinované) (.pdf)
P0512D130008 10.08.2029 NAU-94/2019-9
Zobrazovací metody (prezenční) (.pdf)
Zobrazovací metody (kombinované) (.pdf)
P0914D350003 08.08.2028 RVH UP č. 11/2021

Akreditované doktorské programy (studium v angličtině) bez omezení 

Název studijního programu

Kód

Akreditace do

Rozhodnutí č. j.

Bioinformatics and Computational Biology (prezenční) (pdf.)
Bioinformatics and Computational Biology (kombinované) (pdf.)
P0588D140002 20.01.2025 NAU-292/2019-11
Imaging Methods (prezenční) (.pdf)
Imaging Methods (kombinované) (.pdf)
P0914D350004 08.08.2028 RVH UP č. 12/2021
Immunopharmacotherapy (prezenční) (.pdf)
Immunopharmacotherapy (kombinované) (.pdf)
P0988D080002 15.9.2030 NAU-533/2019-11
Internal Medicine (prezenční) (.pdf)
Internal Medicine (kombinované) (.pdf)
P0912D350119 08.08.2028 RVH UP č. 70/2021
Medical Biology (prezenční) (.pdf)
Medical Biology (kombinované) (.pdf)
P0912D350125 08.08.2028 RVH UP č. 36/2021
Medical Genetics (prezenční) (.pdf)
Medical Genetics (kombinované) (.pdf)
P0912D350106 08.08.2028 RVH UP č. 39/2021
Medical Immunology (prezenční) (.pdf)
Medical Immunology (kombinované) (.pdf)
P0912D350109 08.08.2028 RVH UP č. 42/2021
Medical Microbiology (prezenční) (.pdf)
Medical Microbiology (kombinované) (.pdf)
P0912D350111 08.08.2028 RVH UP č. 62/2021
Neurology (prezenční) (.pdf)
Neurology (kombinované) (.pdf)
P0912D350113 08.08.2028 RVH UP č. 64/2021
Neurosciences (prezenční) (.pdf)
Neurosciences (kombinované) (.pdf)
P0912D350082 08.08.2028 RVH UP č. 459/2020
Social Medicine (prezenční) (.pdf)
Social Medicine (kombinované) (.pdf)
P0912D350080 08.08.2028 RVH UP č. 457/2020

Akreditované doktorské programy s omezením (na dostudování)

Název studijního programu Kód Akreditace do Rozhodnutí č. j. Jazyk
Anatomie, histologie a embryologie (prezenční) (.pdf)
Anatomie, histologie a embryologie (kombinované) (.pdf)
P5154 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Fyziologie a patologická fyziologie (prezenční) (.pdf)
Fyziologie a patologická fyziologie (kombinované) (.pdf)
P5156 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Gynekologie a porodnictví (prezenční) (.pdf)
Gynekologie a porodnictví (kombinované) (.pdf)
P5168 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Hygiena, prev. lékařství a epidemiologie (prezenční) (.pdf)
Hygiena, prev. lékařství a epidemiologie (kombinované) (.pdf)
P5169 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Chirurgie (prezenční) (.pdf)
Chirurgie (kombinované) (.pdf)
P5170 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Lékařská biofyzika (prezenční) (.pdf)
Lékařská biofyzika (kombinované) (.pdf)
P5181 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Lékařská biologie (prezenční) (.pdf)
Lékařská biologie (kombinované) (.pdf)
P5152 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Lékařská farmakologie (prezenční) (.pdf)
Lékařská farmakologie (kombinované) (.pdf)
P5157 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Lékařská genetika (prezenční) (.pdf)
Lékařská genetika (kombinované) (.pdf)
P5177 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Lékařská chemie a biochemie (prezenční) (.pdf)
Lékařská chemie a biochemie (kombinované) (.pdf)
P5158 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Lékařská chemie a klinická biochemie (prezenční) (.pdf)
Lékařská chemie a klinická biochemie (kombinované) (.pdf)
P5186 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Lékařská imunologie (prezenční) (.pdf)
Lékařská imunologie (kombinované) (.pdf)
P5178 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Lékařská mikrobiologie (prezenční) (.pdf)
Lékařská mikrobiologie (kombinované) (.pdf)
P5166 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Neurologie (prezenční) (.pdf)
Neurologie (kombinované) (.pdf)
P5172 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Neurovědy (prezenční) (.pdf)
Neurovědy (kombinované) (.pdf)
P5188 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Onkologie (prezenční) (.pdf)
Onkologie (kombinované) (.pdf)
P5162 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Otorinolaryngologie (prezenční) (.pdf)
Otorinolaryngologie (kombinované) (.pdf)
P5164 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Patologická anatomie a soudní lékařství (prezenční) (.pdf)
Patologická anatomie a soudní lékařství (kombinované) (.pdf)
P5180 31.12.2024 Přechodná ustanovení
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č.
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Pediatrie (prezenční) (.pdf)
Pediatrie (kombinované) (.pdf)
P5174 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Psychiatrie (prezenční) (.pdf)
Psychiatrie (kombinované) (.pdf)
P5160 31.12.2024 Přechodná ustanovení
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č.
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Sociální lékařství (prezenční) (.pdf)
Sociální lékařství (kombinované) (.pdf)
P5161 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Stomatologie (prezenční) (.pdf)
Stomatologie (kombinované) (.pdf)
P5165 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Urologie (prezenční) (.pdf)
Urologie (kombinované) (.pdf)
P5184 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Vnitřní nemoci (prezenční) (.pdf)
Vnitřní nemoci (kombinované) (.pdf)
P5171 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Zobrazovací metody (prezenční) (.pdf)
Zobrazovací metody (kombinované) (.pdf)
P5179 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina

Přijímací řízení

Lékařská fakulta UP v Olomouci vyhlašuje pro akademický rok 2021/22 přijímací řízení ke studiu v níže uvedených doktorských studijních programech v českém jazyce:

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Standardní doba doktorského studia (kreditový systém) je 4 roky. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou dizertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor" (ve zkratce „Ph.D.", uváděné za jménem).

Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení* studia v magisterském studijním programu.

*Poznámka: Student posledního ročníku magisterského studia v elektronické přihlášce v kolonce "Závěr studia" zvolí stav "studuji" a přiloží k vytištěné zkrácené verzi e-přihlášky aktuální potvrzení o studiu s uvedením předpokládaného data absolvování magisterského studia. Po úspěšném absolvování poslední státní zkoušky/obhajoby zašle uchazeč o doktorské studium na studijní oddělení fakulty obratem originál potvrzení o ukončení magisterského studia. Ověřenou fotokopii diplomu předkládá v případě přijetí do doktorského studijního programu u zápisu ke studiu.

Uchazeč o studium si v rámci přihlášky do doktorského studijního programu vybere téma dizertační práce pouze z vyhlášených témat. Zvolení vypsaného tématu dizertační práce je podmínkou zaregistrování přihlášky. V rámci každého vybraného doktorského studijního programu lze podat v daném akademickém roce pouze jednu přihlášku.

Povinné náležitosti přihlášky

 • vytištěná zkrácená verze elektronické přihlášky s podpisem uchazeče
 • potvrzení o provedení úhrady administrativního poplatku (fotokopie složenky event. dokladu o provedení bankovního převodu - potvrzení není vyžadováno v případě platby on-line platební kartou) - bankovní spojení viz níže
 • 2krát profesní životopis (vždy vlastnoručně podepsaný)
 • Absolventi do roku 2020 (absolventi s diplomem): 1krát úředně ověřená fotokopie diplomu + 1krát prostá fotokopie
 • Absolventi roku 2021 (dosud bez diplomu): student posledního ročníku magisterského studia přiloží 2krát aktuální potvrzení o studiu s uvedením předpokládaného data absolvování magisterského studia. Po úspěšném absolvování poslední státní zkoušky zašle uchazeč o doktorské studium na studijní oddělení fakulty obratem potvrzení o ukončení magisterského studia. Ověřenou fotokopii diplomu předkládá v případě přijetí do doktorského studijního programu u zápisu ke studiu.

Nepovinné náležitosti přihlášky k zaslání v listinné podobě: seznam publikovaných prací, seznam přednášek

Adresa pro zaslání zkrácené verze e-přihlášky včetně povinných příloh: 
Lékařská fakulta UP
Mgr. Eva Hrouzková, referát pro vědu a výzkum
Hněvotínská 3
779 00 Olomouc

Termín pro podání elektronické přihlášky: od 14.1.2021 do 14.5.2021

Uchazeč je povinen uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději v den podání přihlášky ke studiu. Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen úplné, uhrazené a v termínu podané e-přihlášky. Uchazečem podepsaný výtisk zkrácené elektronické přihlášky, doklad o provedení úhrady administrativního poplatku a další níže uvedené povinné přílohy musí být na studijní oddělení LF UP v Olomouci odeslány nejpozději do 15. května 2021 včetně (rozhoduje datum poštovního razítka). Všechny řádně podané přihlášky budou do 21. května 2021 převedeny do přijímacího řízení. Uchazeč je povinen provést kontrolu stavu své e-přihlášky, zda byla přihláška zaregistrována (tzn. převedena do přijímacího řízení). V případě zjištěných nesrovnalostí se uchazeč neprodleně obrátí na referát pro vědu a výzkum LF UP v Olomouci (tel. 585 632 018, e-mail eva.hrouzkova@upol.cz).

Administrativní poplatek:  690 Kč / přihláška
Banka: Komerční banka, a.s., Olomouc
Účet: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol: Uveďte variabilní symbol automaticky vygenerovaný elektronickou přihláškou (pokud nebude variabilní symbol správně uveden, nedojde ke spárování platby s elektronickou přihláškou).
Konstantní symbol: 379 (při platbě složenkou)
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc (toto není adresa pro zaslání tištěné zkrácené verze e-přihlášek)
Platba ze zahraničí: IBAN CZ0901000000191096330227
SWIFT CODE: KOMBCZPP

Při platbě administrativního poplatku je nutné uvést ve správném tvaru variabilní symbol (veškeré údaje k platbě se uchazeči automaticky vygenerují při vyplnění e-přihlášky). Uvedení jiného než předepsaného symbolu je nepřípustné.

Upozorňujeme uchazeče, že nárok na vrácení administrativního poplatku za přijímací řízení nevzniká:

 • v případě nedodržení a nesplnění stanovených podmínek pro podání přihlášky ke studiu
 • v případě neúčasti u přijímacích zkoušek, a to z jakéhokoliv důvodu

Přijímací zkoušky se budou v jednotlivých programech konat v průběhu června 2021. Zaregistrovaným uchazečům o doktorské studium bude koncem května zaslána pozvánka k přijímací zkoušce.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří dne 3. 12. 2021 proběhne ON LINE

Den otevřených dveří 15.1.2022 proběhne prezenčně od 9 do 14 hodin na Teoretických ústavech LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc. Bližší informace budou v souvislosti s vývojem epidemické situace průběžně upřesňovány.

V oba termíny je možné navštívit budovy Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP, Hněvotínská 3, Olomouc – bez organizované prohlídky.

Ukázky z výuky na simulátorech - Všeobecné lékařství

Přihláška ke studiu

Informace o přijímacím řízení

Aktuální informace o přijímacím řízení jsou k dispozici na Úřední desce LF.