Letní slovo děkana LF UP

Foto: archiv LF UP
Úterý 25. červenec 2023, 14:35

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

srdečně Vás zdravím a rád bych Vás informoval o současném dění na naší fakultě. Byť je léto a doba dovolených, tak se stále něco děje, což považuji za pozitivní skutečnost potvrzující úspěšný vývoj naší společné alma mater.

Navýšení platů akademických a vědeckých pracovníků LF UP

V průběhu června 2023 byla na jednání Akademického senátu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen LF UP) projednána Směrnice děkana k provedení Vnitřního mzdového předpisu na LF UP. Tato byla následně zveřejněna, viz zde, a na jejím základě dojde od 1. září 2023 k navýšení tarifních platů všech akademických a vědeckých pracovníků na LF UP (níže je uvedena základní tabulka s tarify v jednotlivých platových třídách). Jsem přesvědčen, že si všichni zaměstnanci toto navýšení plně zaslouží a nová směrnice je především výraz poděkování za skvělou práci. Navýšení platů v případě THP zaměstnanců bylo již realizováno na celé Univerzitě Palackého v dubnu tohoto roku.

akademičtí a vědečtí pracovníci

mzdová třída

A1

A2

A3

A4

A5

vzdělání (titul)

Bc.

Mgr.

Ph.D.

doc.

prof.

mzdový tarif

30 000

31 000

35 000

44 000

55 000

maximální procentní výše osobního ohodnocení

250 %

Zahájení stavby Nové budovy

Za velmi potěšující a současně zcela zásadní pro další úspěšný rozvoj LF UP považuji zahájení stavby Nové budovy. Jsem velmi rád, že se podařilo tento záměr uskutečnit a do konce roku 2025 by měla být tato budova hotova. Hlavním záměrem je vybudování posluchárny s dostatečnou kapacitou (400 míst) pro potřeby naší fakulty, kompletní menzy a adekvátního prostoru pro moderní výuku na simulátorech. Jedno patro budovy bude patřit Fakultě zdravotnických věd, která je naší nejbližší spolupracující fakultou. Státní dotace na Novou budovu činí cca 435 mil. Kč a celkové předpokládané náklady jsou 643 mil. Kč. Považuji za vhodné ubezpečit celou akademickou obec a zaměstnance fakulty, že máme prostředky na dofinancování. Osobně jsem pevně přesvědčen, že investice do zaměstnanců (navýšení tarifů) a infrastruktury fakulty jsou nejvhodnějším způsobem, jak zajistit kontinuální prosperitu fakulty. Věřím, že po vybudování Nové budovy budou prostorové požadavky naší fakulty zajištěny na dalších 20-30 let a současně bude možné ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc, naším nejbližším partnerem a úzce spolupracující organizací, vybudovat v areálu mezi ulicemi Hněvotínská a Zdravotníků excelentní centrum výuky, vědy a zdravotnické péče nejen v rámci Univerzity Palackého a Olomouckého kraje, ale celé České republiky.

Oprava střechy Dostavby

Jsem velmi rád, že po určitých problémech s dodavateli byla zahájena oprava střechy Dostavby Teoretických ústavů LF UP a věřím, že do září bude vše hotovo. Oprava umožní, aby byl opět zahájen non-stop provoz velké studovny, resp. Šantavého sálu, a studenti naší fakulty budou mít vhodné prostory pro náročné studium. Současně prosím v této souvislosti o laskavé pochopení a trpělivost s dočasným omezením vstupu do Dostavby Teoretických ústavů LF UP.

Legislativní změny v procesním řízení vědy a výzkumu

Za důležité považuji i změny některých legislativních norem na fakultě, ke kterým došlo v červenci tohoto roku z důvodu racionalizace v řízení vědy a výzkumu na fakultě a omezení centrálního řízení na nezbytně nutnou úroveň. Konkrétně byly připraveny a již zveřejněny Statut Vědecko-výzkumné komise LF UP a Novela Rozhodnutí děkana LF UP o administraci uzavírání smluv, nákupů investic, zadávání veřejných zakázek a předkládání projektů, viz:

Statut Vědecko-výzkumné komise LF UP

Novela č. 1 RD o administraci uzavírání smluv, nákupů investic, zadávání veřejných zakázek a předkládácní projektů na LF UP 

RD o administraci uzavírání smluv, nákupů investic, zadávání veřejných zakázek a předkládání projektů na LF UP (I. úplné znění)

Cílem je zjednodušení procesů při schvalování projektů a investic na fakultě, které po kontrole ekonomickým oddělením Děkanátu LF UP budou projednávány přímo vedením fakulty. Projednávání a schvalování Vědecko-výzkumnou komisí bylo zrušeno a hlavní odpovědnost bude na vedoucích zaměstnancích. Věřím, že aplikace těchto nových či aktualizovaných vnitřních norem současně povede k racionálnímu řízení ve financování a posílení pravomoci i odpovědnosti vedoucích zaměstnanců všech pracovišť LF UP.

Výroční zpráva

Za významnou záležitost považuji i současné projednávání Výroční zprávy LF UP za rok 2022. Veškeré podklady jsou k dispozici na UPShare, viz zde.

Akademický senát LF UP jsem požádal o schválení per rollam a věřím, že koncem srpna bude Výroční zpráva schválena, což nám umožní její zveřejnění na webových stránkách LF UP a dalších informačních zdrojích. Domnívám se, že se fakulta má čím pochlubit a považuji za velmi prospěšné, pokud jsou informace k dispozici i pro širší veřejnost.

Na závěr bych rád vyjádřil celé akademické obci a zaměstnancům LF UP své velké poděkování za vynikající a odpovědnou práci a rovněž za vytváření pozitivní atmosféry na naší fakultě. Věřím, že se nám bude dařit nadále tuto udržovat. Současně přeji pěkné léto a pohodovou dovolenou.

 

Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

Děkan LF UP

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)