Obhajoby Ph.D.

Studium doktorského studijního programu na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) a tedy i proces obhajob disertačních prací se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školáchStudijním a zkušebním řádem UP v Olomouci a Směrnicí děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Disertační prací se dle článku 44 Studijního a zkušebního řádu UP rozumí ucelené pojednání, které obsahuje uveřejněné výsledky vědecké a tvůrčí práce studenta doktorského studia nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Disertační prací prokazuje student doktorského studia svoji schopnost pracovat vědecky samostatně tvůrčím způsobem.

K disertační práci musí být přiložen autoreferát, který slouží k informování o hlavních výsledcích disertační práce. V autoreferátu je stručně uveden obsah disertační práce a seznam publikovaných prací studenta doktorského studia. Přílohou autoreferátu je jednostránkový abstrakt v anglickém či jiném světovém jazyce.

Student doktorského studia podává k obhajobě své disertační práce přihlášku (žádost o povolení obhajoby), ke které musí být přiloženo vyjádření školitele, zda disertační práce splňuje požadavky potřebné pro její obhájení. K přihlášce je rovněž nutné přiložit disertační práci (5 výtisků), autoreferát (25 výtisků), a další dokumenty (viz tiskopis pro žádost o povolení obhajoby).

Disertační práci posuzují nejméně dva oponenti jmenovaní předsedou oborové rady. Oponent disertační práce je povinen na předloženou disertační práci samostatně vypracovat písemný posudek, a to nejpozději do 6 týdnů od doručení disertační práce a jmenovacího dekretu.

Všichni členové komise pro obhajobu disertační práce, školitel a student doktorského studia jsou pozváni k obhajobě disertační práce nejpozději 20 dnů před konáním obhajoby. Ke všem pozváním musí být přiloženy oponentní posudky na disertační práci a autoreferát. Místo a termín obhajoby disertační práce jsou rovněž zveřejněny na úřední desce fakulty.

Komise pro obhajobu disertační práce jmenovaná děkanem fakulty musí mít nejméně pět členů, přičemž ji tvoří předseda, místopředseda a další významní akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty, UP, jiných vysokých škol a vědeckých pracovišť, popřípadě i jiní významní odborníci z praxe. Nejméně dva členové komise pro obhajobu disertační práce musí být osobami, které nejsou akademickými pracovníky UP v pracovním poměru. Obhajoba disertační práce je veřejná, hodnocení obhajoby disertační práce komisí je však neveřejné.

O tom, zda student doktorského studia svoji disertační práci obhájil či neobhájil, rozhodují členové komise v tajném hlasování, k přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů komise.

Studentovi, který disertační práci neobhájil, sdělí předseda komise pro obhajobu disertační práce současně s hodnocením disertační práce i pokyny pro její přepracování. Student pak může opakovat obhajobu disertační práce po jejím přepracování nejvýše jednou, nejdříve však po uplynutí půl roku od první obhajoby. Mezním termínem opakování obhajoby disertační práce je maximální doba studia stanovená v článku 32 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Vyhlášené termíny obhajob

MUDr. Martin Hampl

lékař Neurochirurgické kliniky LF UP a FNOL, student prezenční formy doktorského studijního programu Chirurgie na LF UP v Olomouci bude

ve středu 22. srpna 2018 v 9:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Venae emissariae, vena emissaria mastoidea a komplexní pohled na retrosigmoideální kraniotomii"

Oponenti:
prof. MUDr. Josef Stingl, CSc. - Ústav anatomie 3. LF UK v Praze
doc. MUDr. Ondřej Kalita, Ph.D. - Neurochirurgická klinika LF UP a FNOL

Komise:
předseda: prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.
místopředseda: prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
členové:
prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Petr Utíkal, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc.
prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.

Školitel: doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.

Místo obhajoby: knihovna I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Chirurgie

MUDr. Martin Stašek

lékař I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, student kombinované formy doktorského studijního programu Chirurgie na LF UP v Olomouci bude

ve středu 22. srpna 2018 v 9:30 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Intraoperační ezofagogastroduodenoskopie"

Oponenti:
doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D. - I. chirurgická klinika hrudní, břišní a úrazové chirurgie 1 LF UK a VFN v Praze
prof. MUDr. Vladimír Král, CSc. - I. chirurgická klinika LF UP a FNOL

Komise:
předseda: prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.
místopředseda: prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
členové:
prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Petr Utíkal, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc.
doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.

Školitel: MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D.

Místo obhajoby: knihovna I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Chirurgie

MUDr. Vlastimil Novák

lékař Neurochirurgické kliniky LF UP a FNOL, student prezenční formy doktorského studijního programu Chirurgie na LF UP v Olomouci bude

ve středu 22. srpna 2018 v 10:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Endoskopické transnazální operace selárních procesů - komplexní řešení"

Oponenti:
doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D. - Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
doc. MUDr. Ondřej Kalita, Ph.D., MBA - Neurochirurgická klinika LF UP a FNOL

Komise:
předseda: prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.
místopředseda: prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
členové:
prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Petr Utíkal, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc.
doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.

Školitel: doc. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.

Místo obhajoby: knihovna I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Chirurgie

MUDr. David Neubert

lékař Porodnicko-gynekologické kliniky LF UP a FNOL, student kombinované formy doktorského studijního programu Gynekologie a porodnictví na LF UP v Olomouci bude

ve středu 1. srpna 2018 v 9.00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Nové sérové markery u karcinomu endometria"

Oponenti:
doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., IFEPAG - Porodnická a gynekologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
MUDr. Jaroslav Klát, Ph.D. - Gynekologicko-porodnická klinika LF OU a FN Ostrava

Komise:
předseda: prof. MUDr. Milan Kudela, Ph.D.
místopředseda: prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
členové:
doc. MUDr. Jiří Dostál, Ph.D.
doc. MUDr. Igor Crha, CSc.
doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

Školitel: prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

Místo obhajoby: zasedací místnost Porodnicko-gynekologické kliniky LF UP a FNOL , 3. patro I.P.Pavlova 6, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátě Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Milan Kudela, CSc., v.r.
předseda Oborové rady DSP Gynekologie a porodnictví

MUDr. Marcel Štelcl

vedoucí lékař Reprogenesis Brno a.s., student kombinované formy doktorského studijního programu Gynekologie a porodnictví na LF UP v Olomouci bude

ve středu 1. srpna 2018 v 10.00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Stanovení ovariální reservy u žen v optimálním reprodukčním věku a srovnání validity prediktivních markerů ovariální reservy při stimulaci"

Oponenti:
doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. - Gynekologická a porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol
doc. MUDr. Igor Crha, CSc. - Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno

Komise:
předseda: prof. MUDr. Milan Kudela, Ph.D.
místopředseda: prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
členové:
prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Dostál, Ph.D.
doc. MUDr. Igor Crha, CSc.
doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

Školitel: MUDr. Štěpán Machač, Ph.D.

Místo obhajoby: zasedací místnost Porodnicko-gynekologické kliniky LF UP a FNOL , 3. patro I.P.Pavlova 6, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátě Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Milan Kudela, CSc., v.r.
předseda Oborové rady DSP Gynekologie a porodnictví

MUDr. Martin Holinka

lékař Oddělení ortopedie Karvinské hornické nemocnice a.s, student kombinované formy doktorského studijního programu Chirurgie na LF UP v Olomouci bude

ve středu 22. srpna 2018 v 10:30 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Vybrané aspekty selhávání TEP kolenního kloubu"

Oponenti:
doc. MUDr. Miroslav Pach, CSc. - Ortopedická klinika LF UP a FNOL
MUDr. Karel Koudela, Ph.D. - Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LF UK a FN v Plzni

Komise:
předseda: prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.
místopředseda: prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
členové:
prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Petr Utíkal, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc.
MUDr. Karel Koudela, Ph.D.

Školitel: prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.

Místo obhajoby: knihovna I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Chirurgie

Obhájené disertační práce