Obhajoby Ph.D.

Studium doktorského studijního programu na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) a tedy i proces obhajob disertačních prací se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školáchStudijním a zkušebním řádem UP v Olomouci a Směrnicí děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Disertační prací se dle článku 44 Studijního a zkušebního řádu UP rozumí ucelené pojednání, které obsahuje uveřejněné výsledky vědecké a tvůrčí práce studenta doktorského studia nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Disertační prací prokazuje student doktorského studia svoji schopnost pracovat vědecky samostatně tvůrčím způsobem.

K disertační práci musí být přiložen autoreferát, který slouží k informování o hlavních výsledcích disertační práce. V autoreferátu je stručně uveden obsah disertační práce a seznam publikovaných prací studenta doktorského studia. Přílohou autoreferátu je jednostránkový abstrakt v anglickém či jiném světovém jazyce.

Student doktorského studia podává k obhajobě své disertační práce přihlášku (žádost o povolení obhajoby), ke které musí být přiloženo vyjádření školitele, zda disertační práce splňuje požadavky potřebné pro její obhájení. K přihlášce je rovněž nutné přiložit disertační práci (5 výtisků), autoreferát (25 výtisků), a další dokumenty (viz tiskopis pro žádost o povolení obhajoby).

Disertační práci posuzují nejméně dva oponenti jmenovaní předsedou oborové rady. Oponent disertační práce je povinen na předloženou disertační práci samostatně vypracovat písemný posudek, a to nejpozději do 6 týdnů od doručení disertační práce a jmenovacího dekretu.

Všichni členové komise pro obhajobu disertační práce, školitel a student doktorského studia jsou pozváni k obhajobě disertační práce nejpozději 20 dnů před konáním obhajoby. Ke všem pozváním musí být přiloženy oponentní posudky na disertační práci a autoreferát. Místo a termín obhajoby disertační práce jsou rovněž zveřejněny na úřední desce fakulty.

Komise pro obhajobu disertační práce jmenovaná děkanem fakulty musí mít nejméně pět členů, přičemž ji tvoří předseda, místopředseda a další významní akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty, UP, jiných vysokých škol a vědeckých pracovišť, popřípadě i jiní významní odborníci z praxe. Nejméně dva členové komise pro obhajobu disertační práce musí být osobami, které nejsou akademickými pracovníky UP v pracovním poměru. Obhajoba disertační práce je veřejná, hodnocení obhajoby disertační práce komisí je však neveřejné.

O tom, zda student doktorského studia svoji disertační práci obhájil či neobhájil, rozhodují členové komise v tajném hlasování, k přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů komise.

Studentovi, který disertační práci neobhájil, sdělí předseda komise pro obhajobu disertační práce současně s hodnocením disertační práce i pokyny pro její přepracování. Student pak může opakovat obhajobu disertační práce po jejím přepracování nejvýše jednou, nejdříve však po uplynutí půl roku od první obhajoby. Mezním termínem opakování obhajoby disertační práce je maximální doba studia stanovená v článku 32 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Vyhlášené termíny obhajob

Mgr. Alena Burdová

odborná pracovnice ve zdravotnictví, Laboratoře Agel, a.s. Nový Jičín, studentka kombinované formy doktorského studijního programu Lékařská biologie na LF UP v Olomouci bude

ve středu 5. září 2018 v 10:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Stanovení fúzního genu TMPRSS2-ERG u nádoru prostaty, jeho význam a souvislosti s dalšími sledovanými faktory"

Oponenti:
doc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D., MIAC - Ústav patologie LF OU v Ostravě
MUDr. Michal Grepl, Ph.D. - Urologické oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně

Komise:
předseda: doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.
místopředseda: prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
členové:
prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.
MUDr. Michal Grepl, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Školitel: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

Místo obhajoby: Teoretické ústavy LF UP, Ústav biologie, Hněvotínská 3, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Lékařská biologie

RNDr. Blažena Zbožilová

bioložka, embryoložka Fertimed s.r.o., studentka kombinované formy doktorského studijního programu Lékařská biologie na LF UP v Olomouci bude

ve středu 5. září 2018 v 11:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Monitoring časného vývoje embrya a úspěšnost implantace"

Oponenti:
prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc. - Repromedia, s.r.o. Brno
prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc. - Ústav histologie a embryologie Brno

Komise:
předseda: doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.
místopředseda: prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
členové:
prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.
MUDr. Michal Grepl, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Školitel: prof. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D.

Místo obhajoby: Teoretické ústavy LF UP, Ústav biologie, Hněvotínská 3, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Lékařská biologie

Mgr. Jana Úlehlová

přírodovědná analytička a diagnostička Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL s.r.o., studentka kombinované formy doktorského studijního programu Lékařská biologie na LF UP v Olomouci bude

ve středu 5. září 2018 v 12:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Monitorování účinku antiagregační terapie"

Oponenti:
prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. - 1. Interní klinika - klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze
Ing. Ingrid Škorňová, Ph.D. - Klinika hematológie a trasfuziológie JLF UK a UN v Martině

Komise:
předseda: doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.
místopředseda: prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
členové:
prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.
MUDr. Michal Grepl, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Školitel: doc. Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.

Místo obhajoby: Teoretické ústavy LF UP, Ústav biologie, Hněvotínská 3, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Lékařská biologie

MUDr. Adam Kuba

lékař Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL, student kombinované formy doktorského studijního programu Vnitřní nemoci na LF UP v Olomouci bude

ve středu 26. září 2018 v 13:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Využití nových poznatků patofyziologie nemoci štěpu proti hostiteli k predikci jejího rozvoje po alogenní transplantaci krvetvorných buněk"

Oponenti:
prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. - Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN v Brně
doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D. - Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň
doc. MUDr. Mgr. Jiří Minařík, Ph.D. - Hemato-onkologická klinika LF UP a FNOL

Komise:
předseda: prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.
místopředseda: prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.
členové:
prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc.
doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.
doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc.
doc. MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc.
doc. MUDr. Mgr. Jiří Minařík, Ph.D.
doc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.
doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.
MUDr. David Starostka, Ph.D.

Školitel: MUDr. Luděk Raida, Ph.D.

Místo obhajoby: zasedací místnost Děkanátu LF UP v Olomouci, Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Vnitřní nemoci

Mgr. Radana Karlíková

vědecká pracovnice Laboratoře metabolomiky ÚMTM LF UP, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Lékařská chemie a klinická biochemie na LF UP v Olomouci bude

v pátek 12. října 2018 v 10:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Význam metabolomiky pro objasnění patobiochemie onemocnění"

Oponenti:
prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D. - Masarykův onkologický ústav v Brně
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D. - Katedra analytické chemie PřF UP vOlomouci

Komise:
předseda: prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
místopředseda: doc. Ing. Kateřina Valentová, Ph.D.
členové:
doc. RNDr. Věra Klimešová, CSc.
doc. RNDr. Eva Anzenbacherová, CSc.
prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.

Školitel: doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D.

Místo obhajoby: Seminární místnost Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátě Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., v.r.
předsedkyně oborové rady DSP Lékařská chemie a klinická biochemie

Mgr. Ivo Vrobel

vědecký pracovník Laboratoře metabolomiky ÚMTM LF UP, student prezenční formy doktorského studijního programu Lékařská chemie a klinická biochemie na LF UP v Olomouci bude

v pátek 12. října 2018 v 11:30 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Monitorování lékových hladin a studium biotransformace tyrozinkinázových inhibitorů používaných při léčbě chronické myeloidní leukémie"

Oponenti:
doc. Mgr. Jan Havliš, Ph.D. - Národní centrum pro výzkum biomolekul PřF MU v Brně
doc. RNDr. Petr Barták, Ph.D. - Katedra analytické chemie PřF UP v Olomouci

Komise:
předseda: prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
místopředseda: doc. Ing. Kateřina Valentová, Ph.D.
členové:
doc. RNDr. Věra Klimešová, CSc.
doc. RNDr. Eva Anzenbacherová, CSc.
prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.

Školitel: doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D.

Místo obhajoby: Seminární místnost Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátě Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., v.r.
předsedkyně oborové rady DSP Lékařská chemie a klinická biochemie

Obhájené disertační práce