Obhajoby Ph.D.

Studium doktorského studijního programu na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) a tedy i proces obhajob disertačních prací se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školáchStudijním a zkušebním řádem UP v Olomouci a Směrnicí děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Disertační prací se dle článku 44 Studijního a zkušebního řádu UP rozumí ucelené pojednání, které obsahuje uveřejněné výsledky vědecké a tvůrčí práce studenta doktorského studia nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Disertační prací prokazuje student doktorského studia svoji schopnost pracovat vědecky samostatně tvůrčím způsobem.

K disertační práci musí být přiložen autoreferát, který slouží k informování o hlavních výsledcích disertační práce. V autoreferátu je stručně uveden obsah disertační práce a seznam publikovaných prací studenta doktorského studia. Přílohou autoreferátu je jednostránkový abstrakt v anglickém či jiném světovém jazyce.

Student doktorského studia podává k obhajobě své disertační práce přihlášku (žádost o povolení obhajoby), ke které musí být přiloženo vyjádření školitele, zda disertační práce splňuje požadavky potřebné pro její obhájení. K přihlášce je rovněž nutné přiložit disertační práci (5 výtisků), autoreferát (25 výtisků), a další dokumenty (viz tiskopis pro žádost o povolení obhajoby).

Disertační práci posuzují nejméně dva oponenti jmenovaní předsedou oborové rady. Oponent disertační práce je povinen na předloženou disertační práci samostatně vypracovat písemný posudek, a to nejpozději do 6 týdnů od doručení disertační práce a jmenovacího dekretu.

Všichni členové komise pro obhajobu disertační práce, školitel a student doktorského studia jsou pozváni k obhajobě disertační práce nejpozději 20 dnů před konáním obhajoby. Ke všem pozváním musí být přiloženy oponentní posudky na disertační práci a autoreferát. Místo a termín obhajoby disertační práce jsou rovněž zveřejněny na úřední desce fakulty.

Komise pro obhajobu disertační práce jmenovaná děkanem fakulty musí mít nejméně pět členů, přičemž ji tvoří předseda, místopředseda a další významní akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty, UP, jiných vysokých škol a vědeckých pracovišť, popřípadě i jiní významní odborníci z praxe. Nejméně dva členové komise pro obhajobu disertační práce musí být osobami, které nejsou akademickými pracovníky UP v pracovním poměru. Obhajoba disertační práce je veřejná, hodnocení obhajoby disertační práce komisí je však neveřejné.

O tom, zda student doktorského studia svoji disertační práci obhájil či neobhájil, rozhodují členové komise v tajném hlasování, k přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů komise.

Studentovi, který disertační práci neobhájil, sdělí předseda komise pro obhajobu disertační práce současně s hodnocením disertační práce i pokyny pro její přepracování. Student pak může opakovat obhajobu disertační práce po jejím přepracování nejvýše jednou, nejdříve však po uplynutí půl roku od první obhajoby. Mezním termínem opakování obhajoby disertační práce je maximální doba studia stanovená v článku 32 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Vyhlášené termíny obhajob

MUDr. Tomáš Jínek

sekundární lékař Chirurgicko-traumatologického oddělení Středomoravské nemocniční a.s. - Nemocnice Šternberk, student kombinované formy doktorského studijního programu Chirurgie na LF UP v Olomouci bude

v pondělí 28. ledna 2019 v 13:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Rizikové faktory a pooperační komplikace po resekcích žaludku pro nádorová onemocnění"

Oponenti:
doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D. - Chirurgická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze
prof. MUDr. Vladimír Král, CSc. - I. chirurgická klinika LF UP a FNOL

Komise:
předseda: prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.
místopředseda: prof. MUDr. Kamil Vysloužil, CSc.
členové:
prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Petr Utíkal, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc.
doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.

Školitel: doc. MUDr. Radek Vrba, Ph.D.

Místo obhajoby: knihovna I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Chirurgie

PharmDr. Martin Poruba

odborný asistent Ústavu farmakologie LF UP a FNOL, student prezenční formy doktorského studijního programu Lékařská farmakologie LF UP v Olomouci bude

v pátek 15. února 2019 v 10:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:

"Přírodní polyfenolické látky v experimentální farmakologii metabolického syndromu"

Oponenti:
doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. - Katedra farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové
PharmDr. Jaroslav Matal, Ph.D. - Lékárna FN v Olomouci

Komise:
předseda: prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
místopředseda: doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
členové:
prof. MUDr. Jaroslav Jezdinský, CSc.
prof. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
doc. RNDr. Peter Ondra, CSc.
doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.
PharmDr. Jaroslav Matal, Ph.D.

Školitel: prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.

Místo obhajoby: Seminární místnost Ústavu farmakologie LF UP, pravé křídlo budovy Teoretických ústavů LF UP, 3. patro, Hněvotínská 3, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili. Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Lékařská farmakologie

Obhájené disertační práce