Úřední deska

Oznámení

7. 4. 2020

Vážené studentky, vážení studenti, upozorňujeme na sdělení MV ČR z 31. 3. týkající se podmínek a náležitostí vyžadovaných pro překročení státní hranice ČR za účelem vstupu platné od 31. 3. do 12. 4.

3. 4. 2020

Dotazy na organizaci výuky v programech Všeobecné a Zubní lékařství

31. 3. 2020

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 č. 201 o přijetí krizového opatření, kterým byla od 13. 3. 2020 zakázána přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole podle zákona č....

18. 3. 2020

Vážení zaměstnanci LF, s ohledem na současnou situaci je nezbytné učinit v prostorách LF nezbytná opatření platná od čtvrtka 19.3.2020: Vstup do staré budovy a dostavby teoretických ústavů LF bude možný pouze přes recepci....

Aktuality Akademického senátu LF

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Výběrová řízení

15. 11. 2019

Field: Chemical Biology, Experimental Therapeutics, Cellular Biology, Translational Medicine, Data and Image analysis tools.

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Dokumenty a normy

Všechny předpisy LF UP jsou dostupné pro studenty a zaměstnance UP po přihlášení na files.upol.cz

Vnitřní předpisy

Číslo normyNázevÚčinnost od
LF - B1-1/2017 Statut Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1. 9. 2019
LF-B-19/04 Novela č. 1 Statutu LF UP č. LF - B1-1/2017 1. 9. 2019
LF-B-19/08 Vnitřní předpis LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci 1. 9. 2019
LF-A-18/01 Příloha Statutu LF UP v Olomouci č. 1 - Organizační řád LF UP 6. 12. 2018
LF - B1-5/2017 Jednací řád Akademického senátu LF UP v Olomouci 19. 6. 2017
LF - B1-3/2017 Jednací řád Vědecké rady LF UP v Olomouci 19. 6. 2017
LF - B1-4/2017 Volební řád Akademického senátu LF UP v Olomouci 19. 6. 2017

Vnitřní normy

Číslo normyNázevÚčinnost od
LF-B-20/03 Směrnice děkana ke konání státních rigorózních zkoušek na LF UP 17. 2. 2020
LF-B-20/02 Směrnice děkana LF UP o čerpání sociálního fondu na LF UP 29. 1. 2020
LF-B-20/01 Směrnice děkana LF UP ke Stipendijnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci 8. 1. 2020
LF-B-19/10 Rozhodnutí děkana o vyhlášení děkanského volna na LF UP ve dnech 27. a 30. 12. 2019 4. 11. 2019
LF-B-19/11 Statut Ceny děkana LF UP 4. 11. 2019
LF-B-19/09 Rozhodnutí děkana LF UP o organizaci Děkanátu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 11. 7. 2019
LF-B-19/07 Pověření na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 6. 6. 2019
LF-B-19/06 Dodatek č. 3 k metodickému pokynu děkana LF UP č. LF - B2-3/2016-MP 3. 6. 2019
LF-B-19/05 Směrnice děkana LF UP k postupu čerpání účelových a institucionálních finančních prostředků na řešení projektů 29. 4. 2019
LF-B-19/01 Rozhodnutí děkana o zrušení směrnice děkana č. LF - B3-2/2012-PN 10. 1. 2019
LF-B-18/14 Směrnice děkana LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci 8. 1. 2019
LF-B-18/15 Dodatek č. 1 ke směrnici děkana LF UP Provozní řád parkoviště LF UP 1. 1. 2019
LF-B-18/12 Směrnice děkana LF UP k provedení Vnitřního mzdového předpisu UP 1. 1. 2019
LF-B-18/11 Směrnice děkana k anglickým názvům LF UP a jednotlivých pracovišť 18. 10. 2018
LF-B-18/09 Směrnice děkana LF UP k postavení hostujících profesorů 1. 10. 2018
LF-B-18/06 Směrnice děkana LF UP Provozní řád parkoviště LF UP 1. 9. 2018
LF-B-18/07 Metodický pokyn děkana LF UP pro zpracování znaleckých posudků 1. 9. 2018
LF-B-18/08 Rozhodnutí děkana o stanovení poplatků a úhrad za činnosti a úkony LF UP 1. 9. 2018
LF-B-18/04 Směrnice děkana LF UP k provádění pracovnělékařských služeb na LF UP 15. 6. 2018
LF - B3-1/2017-PN Směrnice děkana LF UP k Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci 19. 6. 2017
LF - B2-6/2016-RD Rozhodnutí děkana LF UP o administraci uzavírání smluv, nákupů investic, zadávání veřejných zakázek a předkládání projektů na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 17. 10. 2016
LF - B2-5/2016-RD Rozhodnutí děkana LF UP o zaúčtování a převedení finančních prostředků u projektů VaV ke konci kalendářního roku 13. 6. 2016
LF - B2-3/2016-MP Metodický pokyn děkana LF UP ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů institucionální podpory a účelové podpory (MŠMT, GA ČR, MPO, NAZV MZE, MMR, MŽP, TA ČR a jiné) 10. 3. 2016
LF - B2-2/2016-MP Metodický pokyn děkana LF UP pro hodnocení pracovní výkonnosti a pracovních výsledků podřízených zaměstnanců 29. 2. 2016
LF - B2-1/2016-MP Metodický pokyn děkana LF UP pro pořízení a evidenci majetku umístěného v prostorách Fakultní nemocnice Olomouc 29. 2. 2016
LF - B2-7/2014-MP Metodický pokyn děkana LF UP k poskytování cestovních náhrad na LF UP 25. 8. 2014
LF - B2-6/2014-MP Metodický pokyn děkana LF UP upravující provoz skříněk na ukládání osobních věcí ve vestibulu dostavby TÚ LF UP 7. 5. 2014
LF - B2-6/2014-MP EN Guidance Document of the Dean of FMD UP Regulating the Operation of the Personal Storage Lockers in the Lobby of the Annex of TI FMD UP 7. 5. 2014
LF - B3-1/2014-PN Směrnice děkana LF UP k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro studenty 14. 1. 2014
LF - B3-5/2012-PN Směrnice děkana k činnosti při pandemii chřipky či jiného závažného infekčního onemocnění 3. 9. 2012
LF - B3-4/2012-PN Směrnice děkana LF UP ke specializačnímu vzdělávání 18. 7. 2012
LF - B3-3/2012-PN Směrnice děkana k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 28. 6. 2012
LF - B3-6/2011-PN Směrnice děkana k vědecké a pedagogické činnosti studentů 1. 9. 2011
LF - B3-3/2009-PN Směrnice děkana k poskytnutí stipendia Josefíny Napravilové 1. 12. 2009

Harmonogram studia

2019/2020

Akademický rok: 

1. 9. 2019 – 31. 8. 2020

Zimní semestr

1. 9. 2019 – 9. 2. 2020

Letní semestr

10. 2. 2020 – 31. 8. 2020

Výuka v ZS: 

- výuka 1. - 3. ročníku Všeobecného lékařství

16. 9. 2019 – 3. 1. 2020

- výuka 4. - 5. ročníku Všeobecného lékařství

16. 9. 2019 – 7. 2. 2020

- výuka 6. ročníku Všeobecného lékařství

9. 9. 2019 – 7. 2. 2020

- výuka 1. - 3. ročníku Zubního lékařství

16. 9. 2019 – 3. 1. 2020

- výuka 4. ročníku Zubního lékařství

9. 9. 2019 – 3. 1. 2020

- výuka 5. ročníku Zubního lékařství

9. 9. 2019 – 20. 12. 2019

- výuka 1. ročníku Veřejného zdravotnictví13. 9. 2019 - 25.1.2020

Výuka v LS: 

- výuka 1. - 3. ročníku Všeobecného lékařství

10. 2. 2020 – 22. 5. 2020

- výuka 4. - 5. ročníku Všeobecného lékařství

10. 2. 2020 – 29. 5. 2020

- výuka 6. ročníku Všeobecného lékařství

27. 1. 2020 – 15. 5. 2020

- výuka 1. - 3. ročníku Zubního lékařství

10. 2. 2020 – 22. 5. 2020

- výuka 4. ročníku Zubního lékařství

10. 2. 2020 – 29. 5. 2020

- výuka 5. ročníku Zubního lékařství

27. 1. 2020 – 3. 4. 2020

- výuka 1. ročníku Veřejného zdravotnictví7. 2. 2020 - 29. 5. 2020
Studentská vědecká konference LF UP19. 5. 2020
Sportovní den UP  (viz poznámka č.1)13. 5. 2020
Rektorské volno31. 12. 2019
Děkanské volno27. a 30. 12. 2019
Vánoční prázdniny 23. 12. 2019 – 1. 1. 2020
Hlavní prázdniny  1. 7. 2020 – 31. 8. 2020
Imatrikulace studentů prvních ročníků18. 9. 2019

Zápisy do rozvrhu

Mezní termín pro dělení studentů do etap elektr. zápisu (dle splněných povinností):

generování skupin pro elektronický zápis

28. 6. 2019 ve 12.30 hod

Elektronický zápis předmětů zařazených do 2. - 6. ročníků LF UP pro rok 2019/2020

- 1. etapa - jen kroužkový zápis (viz poznámka č. 2)

28. 6. 2019 od 13.00 hod do 12. 9. 2019 do 24.00 hod

- 1. etapa - kroužkový zápis + zápis po předmětech (viz poznámka č. 2)28. 6. 2019 od 13.30 hod do 12. 9. 2019 do 24.00 hod

- 2. etapa - jen kroužkový zápis (viz poznámka č. 2)

1. 8. 2019 od 9.00 hod do 12. 9. 2019 do 24.00 hod

2. etapa - kroužkový zápis + zápis po předmětech (viz poznámka č. 2)1. 8. 2019 od 9.30 hod do 12. 9. 2019 do 24.00 hod
Elektronický zápis předmětů zařazených do 1. ročníků LF UP pro rok 2019/2020
- jen kroužkový zápis4. 9. 2019 od 11.00 hod až 12. 9. 2019 do 24.00 hod
- kroužkový zápis + zápis po předmětech (nepovinné předměty)4. 9. 2019 od 11.30 hod až 12. 9. 2019 do 24.00 hod

Elektronický zápis předmětů pro studenty vyjíždějících na zahraniční studijní pobyt:

od 24. 6. 2019 od 9.00 hod do 12. 9. 2019 do 24.00 hod

Doplňující elektronický zápis předmětů na letní semestr akad. roku 2019/2020

od 17. 12. 2019 od 9.00 hod do 6. 2. 2020 do 24.00 hod

Hlavní zkouškové období:

Hlavní zkouškové období pro průběžnou výuku Všeobecného lékařství:

- v zimním semestru 

6. 1. 2020 – 7. 2. 2020

- v letním semestru 

25. 5. 2020 – 30. 6. 2020

Hlavní zkouškové období pro blokovou výuku Všeobecného lékařství:

- v zimním semestru 

celý zimní semestr

- v letním semestru 

celý letní semestr

Hlavní zkouškové období pro 1. - 3. ročník Zubního lékařství:

- v zimním semestru 

6. 1. 2020 – 7. 2. 2020

- v letním semestru 

25. 5. 2020 – 30. 6. 2020

Hlavní zkouškové období pro 4. ročník Zubního lékařství:

- v zimním semestru 

6. 1. 2020 – 7. 2. 2020

- v letním semestru 

1. 6. 2020 – 30. 6. 2020

Hlavní zkouškové období pro 5. ročník Zubního lékařství:

- v zimním semestru 

2. 1. 2020 – 24. 1. 2020

- v letním semestru 

6. 4. 2020 – 30. 6. 2020

Mezní termín pro splnění studijních povinností:

za akademický rok 2018/2019

5. 9. 2019

za akademický rok 2019/2020

7. 9. 2020

Den otevřených dveří:               

6. 12. 2019 a 18. 1. 2020

Poznámka č. 1
Výuka, která není realizována, musí být nahrazena. Způsob této náhrady je zcela v kompetenci jednotlivých pracovišť.

Poznámka č. 2
Studentům, kteří úspěšně absolvují všechny zapsané povinné předměty zakončené zkouškou (tj. se statutem „A“) a budou mít výsledky těchto předmětů zapsané ve studijní agendě STAG do 28. 6. 2019 do 12.30 hod, bude umožněn zápis do rozvrhu od 28. 6. 2019 (ve 13.00 hod kroužkový zápis, ve 13.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis). Studentům, kteří této podmínce nevyhoví, bude zápis do rozvrhu umožněn od 1. 8. 2019 (od 9.00 hod kroužkový zápis, v 9.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis).

2020/2021

Akademický rok:  1. 9. 2020 – 31. 8. 2021
Výuka v zimním semestru:  
- výuka 1. - 3. ročníku Všeobecného lékařství 14. 9. 2020 – 23. 12. 2020
- výuka 4. - 5. ročníku Všeobecného lékařství 14. 9. 2020 – 29. 1. 2021
- výuka 6. ročníku Všeobecného lékařství 7. 9. 2020 – 29. 1. 2021
- výuka 1. - 3. ročníku Zubního lékařství 14. 9. 2020 – 23. 12. 2020
- výuka 4. ročníku Zubního lékařství 7. 9. 2020 – 18. 12. 2020
- výuka 5. ročníku Zubního lékařství 7. 9. 2020 – 18. 12. 2020
- výuka Veřejného zdravotnictví 7. 9. 2020 – 29. 1. 2021
Výuka v letním semestru:  
- výuka 1. - 3. ročníku Všeobecného lékařství 8. 2. 2021 – 21. 5. 2021
- výuka 4. - 5. ročníku Všeobecného lékařství 8. 2. 2021 – 28. 5. 2021
- výuka 6. ročníku Všeobecného lékařství 1. 2. 2021 – 28. 5. 2021
- výuka 1. - 3. ročníku Zubního lékařství 8. 2. 2021 – 28. 5. 2021
- výuka 4. ročníku Zubního lékařství 8. 2. 2021 – 28. 5. 2021
- výuka 5. ročníku Zubního lékařství 22. 1. 2021 – 1. 4. 2021
- výuka Veřejného zdravotnictví 8. 2. 2021 – 28. 5. 2021
Studentská vědecká konference LF UP 18. 5. 2021
Sportovní den UP  (viz poznámka č.1) 12. 5. 2021
Rektorské volno 31. 12. 2020
Děkanské volno 28. 12. 2020 – 30. 12. 2020
Vánoční prázdniny 24. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Hlavní prázdniny 1. 7. 2021 – 31. 8. 2021
Imatrikulace studentů prvních ročníků 16. 9. 2020
Zápisy do rozvrhu:
Mezní termín pro dělení studentů do etap zápisu rozvrhu (dle splněných povinností):
poslední rozřazování do etap pro elektronický zápis 30. 6. 2020 v 11.45 hod
Elektronický zápis předmětů zařazených do 2. - 6. ročníků
- 1. etapa - jen kroužkový zápis (viz poznámka č. 2) 30. 6. 2020 od 12.00 hod do 10. 9. 2020 do 24.00 hod
- 1. etapa - kroužkový zápis + zápis po předmětech
(viz poznámka č. 2)
30. 6. 2020 od 12.30 hod do 10. 9. 2020 do 24.00 hod
- 2. etapa - jen kroužkový zápis (viz poznámka č. 2) 30. 7. 2020 od 9.00 hod do 10. 9. 2020 do 24.00 hod
- 2. etapa - kroužkový zápis + zápis po předmětech
(viz poznámka č. 2)
30. 7. 2020 od 9.30 hod do 10. 9. 2020 do 24.00 hod
Elektronický zápis předmětů zařazených do 1. ročníků
- jen kroužkový zápis 4. 9. 2020 od 9.00 hod do 10. 9. 2020 do 24.00 hod
- kroužkový zápis + zápis po předmětech 4. 9. 2020 od 9.30 hod do 10. 9. 2020 do 24.00 hod
Elektronický zápis předmětů pro studenty vyjíždějících na zahraniční studijní pobyt:
od 22. 6. 2020 od 9.00 hod do 10. 9. 2020 do 24.00 hod
Doplňující elektronický zápis předmětů na letní semestr
od 16. 12. 2020 od 9.00 hod do 4. 2. 2021 do 24.00 hod
Mezní termín pro doplňující registraci povinných předmětů na studijním oddělení
- do 8. 2. 2021 do 17.00 hod (se zápisovým listem B a indexem)
Hlavní zkouškové období:
Hlavní zkouškové období pro průběžnou výuku Všeobecného lékařství:
- v zimním semestru                         4. 1. 2021 – 5. 2. 2021
- v letním semestru  24. 5. 2021 – 30. 6. 2021
Hlavní zkouškové období pro blokovou výuku Všeobecného lékařství:
- průběžně celý akademický rok
Hlavní zkouškové období pro 1. - 3. ročník Zubního lékařství:
- v zimním semestru                         4. 1. 2021 – 5. 2. 2021
- v letním semestru  24. 5. 2021 – 30. 6. 2021
Hlavní zkouškové období pro 4. ročník Zubního lékařství:
- v zimním semestru                         4. 1. 2021 – 5. 2. 2021
- v letním semestru  24. 5. 2021 – 30. 6. 2021
Hlavní zkouškové období pro 5. ročník Zubního lékařství:
- v zimním semestru                         4. 1. 2021 – 22. 1. 2021
- v letním semestru  5. 4. 2021 – 30. 6. 2021
Hlavní zkouškové období pro Veřejné zdravotnictví:
- průběžně celý akademický rok
Mezní termín pro splnění studijních povinností:
- za akademický rok 2019/2020 7. 9. 2020
- za akademický rok 2020/2021 6. 9. 2021
Den otevřených dveří:                4. 12. 2020 a 16. 1. 2021
Harmonogram předmětové evaluace:  
- evaluace předmětů studenty za zimní semestr 14. 9. 2020 – 12. 2. 2021
- zahájení hodnocení garanty 1. 3. 2021
- evaluace předmětů studenty za letní semestr 15. 2. 2021 – 6. 9. 2021
- ukončení hodnocení garanty 30. 9. 2021

Poznámka č. 1
Výuka, která není realizována, musí být nahrazena. Způsob této náhrady je zcela v kompetenci jednotlivých pracovišť.

Poznámka č. 2
Studentům, kteří úspěšně absolvují všechny zapsané povinné předměty zakončené zkouškou (tj. se statutem „A“) a budou mít výsledky těchto předmětů zapsané ve studijní agendě STAG do 30. 6. 2020 do 11.45 hod, bude umožněn zápis do rozvrhu od 30. 6. 2020 (ve 12.00 hod kroužkový zápis, ve 12.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis). Studentům, kteří této podmínce nevyhoví, bude zápis do rozvrhu umožněn od 30. 7. 2020 (od 9.00 hod kroužkový zápis, v 9.30 hod zápis po předmětech + kroužkový zápis).

Přijímací řízení - magisterské studium

Lékařská fakulta UP v Olomouci vyhlašuje pro akademický rok 2020/2021 přijímací řízení ke studiu v magisterských studijních programech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství.

Termíny, poplatky a další informace

Termín podání elektronické přihlášky: od 1. listopadu 2019 do 15. března 2020

Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen řádně podané e-přihlášky v termínu do 15.3.2020, u kterých bude platba nejpozději do 20. března 2020 spárována s e-přihláškou.

Administrativní poplatek: 690,- Kč / studijní program
Detail platby uchazeč nalezne v e-přihlášce.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

Termín přijímací zkoušky: 9. června 2020

Náhradní termín přijímací zkoušky fakulta nevypisuje.

Mimořádný termín přijímací zkoušky fakulta vypisuje pouze v případě, že uchazeč skládá maturitní zkoušku v zahraničí (mimo uchazeče maturující ve Slovenské republice). Uchazeč o přidělení mimořádného termínu požádá písemně do 27.3.2020.

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude registrovaných uchazečům písemně odeslána a v e-přihlášce zveřejněna v průběhu měsíce dubna 2020. Pozvánka bude obsahovat podrobné informace (datum, hodina, místo konání přijímací zkoušky, povolené pomůcky a další).

Uchazeči se zdravotním postižením, kteří potřebují zvláštní režim u přijímací zkoušky, odešlou lékařskou dokumentaci o způsobu postižení a žádost o úpravu podmínek v rámci přijímací zkoušky na studijní oddělení fakulty do 27.3.2020. Bližší informace o poskytnutí pomoci uchazeč získá v Centru podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého.

Přijímací zkouška

 • Je realizována formou písemného testu z fyziky, chemie a biologie.
 • Písemná přijímací zkouška je identická pro oba studijní programy, Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. V případě podání přihlášky na oba studijní programy vykoná uchazeč přijímací zkoušku pouze jednou. Bodový výsledek přijímací zkoušky určí jeho pořadí v rámci skupiny uchazečů pro program Všeobecné lékařství a skupiny uchazečů pro program Zubní lékařství.
 • Pro každý program je podána samostatná e-přihláška a uhrazen samostatně administrativní poplatek.

Přijetí ke studiu
Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončeného maturitou. Úředně nebo střední školou ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení ze střední školy odevzdá přijatý uchazeč u řádného zápisu do studia.

V případě, že uchazeč složil maturitní zkoušku v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné uznání zahraničního vzdělání v České republice, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Podmínky nostrifikace podrobně na https://www.studuj.upol.cz/prihlasky-a-terminy/. Úředně ověřenou fotokopii nostrifikace maturitního vysvědčení odevzdá uchazeč u řádného zápisu do studia.

Náhled do testu
Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Termín bude uchazeči sdělen v pozvánce k vykonání přijímací zkoušky.

Odvolací řízení
Podle § 50 odst. 6 zákona o VŠ č.111/1998 Sb. se může uchazeč (nebo jeho zástupce, kterému byla udělena plná moc) písemně odvolat proti rozhodnutí děkana fakulty, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne písemného doručení vyrozumění o výsledku přijímací zkoušky. Uvolněná místa po přijatých uchazečích, kteří ke studiu nenastoupí, budou dle harmonogramu doplňována z řad nepřijatých uchazečů, kteří v zákonné lhůtě podali odvolání a svým bodovým výsledkem se nacházejí dále v pořadí za stanovenou bodovou hranicí.

Odvolací řízení pro akademický rok 2020/2021 bude ukončeno na počátku měsíce září 2020. Všichni uchazeči, kteří se odvolali, budou v zákonné lhůtě o výsledku řízení informováni písemnou cestou.

Ubytování
Uchazeči mohou individuálně pro případné zajištění ubytování kontaktovat Správu kolejí a menz UP.

Programy v anglickém jazyce

Pravidla přijímání studentů do studijních programů General Medicine a Dentistry 

Jsou přijímáni studenti s dokladem o ukončení středoškolského vzdělání. Přijímací řízení se skládá z ústní zkoušky a písemného testu. V testech jsou kladeny otázky z biologie, chemie a fyziky (event. matematiky). Konkrétní požadavky jsou uvedeny na http://www.medicineinolomouc.com/.

Kód
programu
Studijní programFormaTitulRPPP
M5103General MedicineprezenčníMUDr.680
M0911A350010DentistryprezenčníMDDr.520

Použité zkratky:
MUDr. = akademický titul „doktor medicíny“, MDDr. = akademický titul „doktor zubního lékařství“, R = standardní doba studia v rocích, PPP = předpokládaný počet přijatých studentů  

Výsledky přijímacího řízení

 Magisterské studijní programy

 • Všeobecné lékařství
 • Zubní lékařství

Navazující magisterský studijní program

 • Veřejné zdravotnictví

Výsledek přijímací zkoušky uchazeč nalezne v e-přihlášce 

Přijímací řízení - navazující magisterské studium

Lékařská fakulta UP v Olomouci vyhlašuje pro akademický rok 2020/2021 přijímací řízení ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Veřejné zdravotnictví.

Termín, poplatky a další informace

Termín podání elektronické přihlášky: od 1. listopadu 2019 do 15. března 2020

Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen řádně podané e-přihlášky v termínu do 15. března 2020, u kterých bude platba administrativního poplatku nejpozději do 20. března 2020 spárována s e-přihláškou.

Administrativní poplatek: 690, - Kč /studijní program
Detail platby uchazeč nalezne v e-přihlášce.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

Termín přijímací zkoušky: 10. června 2020

Náhradní termín přijímací zkoušky fakulta nevypisuje.

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude registrovaným uchazečům písemně odeslána a v e-přihlášce zveřejněna v průběhu měsíce dubna 2020. Pozvánka bude obsahovat podrobné informace (datum, hodina, místo konání přijímací zkoušky, povolené pomůcky a další).

Uchazeči se zdravotním postižením, kteří potřebují zvláštní režim u přijímací zkoušky, odešlou lékařskou zprávu o druhu a rozsahu postižení a žádost o úpravu podmínek v rámci přijímací zkoušky na studijní oddělení fakulty do 27. března 2020. Bližší informace o poskytnutí pomoci uchazeč získá v Centru podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého.

Přijímací zkouška je realizována formou písemného testu z bio-psycho-sociální problematiky zdraví a nemoci. Bodový výsledek přijímací zkoušky určí pořadí uchazeče v rámci skupiny uchazečů pro program Veřejné zdravotnictví.

Přijetí ke studiu
Podmínkou přijetí ke studiu je dokončené bakalářské nebo magisterské vzdělání. Úředně nebo vysokou školou ověřenou fotokopii diplomu odevzdá přijatý uchazeč u řádného zápisu do studia.

V případě, že uchazeč ukončil VŠ vzdělání v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné uznání zahraničního vzdělání v České republice, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Podmínky nostrifikace podrobně na https://www.studuj.upol.cz/prihlasky-a-terminy/. Úředně ověřenou fotokopii nostrifikace diplomu odevzdá uchazeč u řádného zápisu do studia.

Náhled do testů
Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Termín bude uchazeči sdělen v pozvánce k vykonání přijímací zkoušky.

Odvolací řízení
Podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. se může uchazeč (nebo jeho zástupce, kterému byla udělena plná moc) písemně odvolat proti rozhodnutí děkana fakulty, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne písemného doručení vyrozumění o výsledku přijímací zkoušky. Uvolněná místa po přijatých uchazečích, kteří ke studiu nenastoupí, budou dle harmonogramu doplňována z řad nepřijatých uchazečů, kteří v zákonné lhůtě podali odvolání a svým bodovým výsledkem se nacházejí dále v pořadí za stanovenou bodovou hranicí.

Odvolací řízení pro akademický rok 2020/2021 bude ukončeno na počátku měsíce září 2020. Všichni uchazeči, kteří se odvolali, budou v zákonné lhůtě o výsledku řízení informováni písemnou cestou.

Doporučená literatura

 1. Český statistický úřad.
 2. GLADKIJ, Ivan. Management ve zdravotnictví. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-996-8. 
 3. IVANOVÁ, Kateřina. Sociální lékařství. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. ISBN 978-80-244-5326-2.
 4. JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 11. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2014. ISBN 978-80-7182-338-4.
 5. KOLLÁROVÁ, Helena, Ivanka MATOUŠKOVÁ, Dagmar HORÁKOVÁ, Jana VLČKOVÁ, Kateřina AZEEM a Ondřej HOLÝ. Vybrané kapitoly z epidemiologie. Druhé, upravené a rozšířené vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. ISBN 978-80-244-5230-2.
 6. KUTNOHORSKÁ, Jana. Etika v ošetřovatelství. Praha: Grada, 2007. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-2069-2.
 7. MATOUŠKOVÁ, Ivanka, Dagmar HORÁKOVÁ, Jana VLČKOVÁ a Ondřej HOLÝ. Vybrané kapitoly z epidemiologie 2. 3. upravené vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. ISBN 978-80-244-5527-3.
 8. Ministerstvo zdravotnictví - Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.
 9. NOLEN-HOEKSEMA, Susan. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Vyd. 3., přeprac. přeložila  Hana ANTONÍNOVÁ. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0083-3.
 10. Státní zdravotní ústav - Témata zdraví a bezpečnosti.
 11. STREJČKOVÁ, Alice. Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví: pro SZŠ, obor zdravotnický asistent. Praha: Fortuna, 2007. ISBN 978-80-7168-943-0.
 12. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.
 13. WEIHRICH, Heinz. Management. Praha: Victoria Publishing, 1993. ISBN 9788085605457.
 14. Ministerstvo zdravotnictví - Zdraví 21 pro všechny v 21. století.
 15. ZACHAROVÁ, Eva, Miroslava HERMANOVÁ a Jaroslava ŠRÁMKOVÁ. Zdravotnická psychologie: teorie a praktická cvičení. Praha: Grada, 2007. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-2068-5.
 16. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledek přijímací zkoušky uchazeč nalezne v e-přihlášce.  

Přijímací řízení - doktorské programy

Lékařská fakulta UP v Olomouci vyhlašuje pro akademický rok 2020/21 přijímací řízení ke studiu v níže uvedených akreditovaných doktorských studijních programech v českém jazyce:

 

Doktorské programy v akreditačním řízení

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Standardní doba doktorského studia (kreditový systém) je 4 roky. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou dizertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor" (ve zkratce „Ph.D.", uváděné za jménem).

Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení* studia v magisterském studijním programu.

*Poznámka: Student posledního ročníku magisterského studia v elektronické přihlášce v kolonce "Závěr studia" zvolí stav "studuji" a přiloží k vytištěné zkrácené verzi e-přihlášky aktuální potvrzení o studiu s uvedením předpokládaného data absolvování magisterského studia. Po úspěšném absolvování poslední státní zkoušky/obhajoby zašle uchazeč o doktorské studium na studijní oddělení fakulty obratem originál potvrzení o ukončení magisterského studia. Ověřenou fotokopii diplomu předkládá v případě přijetí do doktorského studijního programu u zápisu ke studiu.

Uchazeč o studium si v rámci přihlášky do doktorského studijního programu vybere téma dizertační práce pouze z vyhlášených témat. Zvolení vypsaného tématu dizertační práce je podmínkou zaregistrování přihlášky. V rámci každého vybraného doktorského studijního programu lze podat v daném akademickém roce pouze jednu přihlášku.

Povinné náležitosti přihlášky k zaslání v listinné podobě:

 • vytištěná zkrácená verze elektronické přihlášky s podpisem uchazeče
 • potvrzení o provedení úhrady administrativního poplatku (fotokopie složenky event. dokladu o provedení bankovního převodu - potvrzení není vyžadováno v případě platby on-line platební kartou) - bankovní spojení viz níže
 • 2krát profesní životopis (vždy vlastnoručně podepsaný)
 • Absolventi do roku 2019 (absolventi s diplomem): 1krát úředně ověřená fotokopie diplomu + 1krát prostá fotokopie
 • Absolventi roku 2020 (dosud bez diplomu): student posledního ročníku magisterského studia přiloží 2krát aktuální potvrzení o studiu s uvedením předpokládaného data absolvování magisterského studia. Po úspěšném absolvování poslední státní zkoušky zašle uchazeč o doktorské studium na studijní oddělení fakulty obratem potvrzení o ukončení magisterského studia. Ověřenou fotokopii diplomu předkládá v případě přijetí do doktorského studijního programu u zápisu ke studiu.

Nepovinné náležitosti přihlášky k zaslání v listinné podobě: seznam publikovaných prací, seznam přednášek

Adresa pro zaslání zkrácené verze e-přihlášky včetně povinných příloh: 
Lékařská fakulta UP
Doktorské studium - studijní oddělení
Hněvotínská 3
779 00 Olomouc

Termín pro podání elektronické přihlášky: od 13.1.2020 do 12.5.2020

Uchazeč je povinen uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději v den podání přihlášky ke studiu. Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen úplné, uhrazené a v termínu podané e-přihlášky. Uchazečem podepsaný výtisk zkrácené elektronické přihlášky, doklad o provedení úhrady administrativního poplatku a další níže uvedené povinné přílohy musí být na studijní oddělení LF UP v Olomouci odeslány nejpozději do 13. května 2020 včetně (rozhoduje datum poštovního razítka). Všechny řádně podané přihlášky budou do 20. května 2020 převedeny do přijímacího řízení. Uchazeč je povinen provést kontrolu stavu své e-přihlášky, zda byla přihláška zaregistrována (tzn. převedena do přijímacího řízení). V případě zjištěných nesrovnalostí se uchazeč neprodleně obrátí na studijní oddělení LF UP v Olomouci (tel. 585 632 016, e-mail helga.hromadkova@upol.cz).

Administrativní poplatek:  690 Kč / přihláška
Banka: Komerční banka, a.s., Olomouc
Účet: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol: Uveďte variabilní symbol automaticky vygenerovaný elektronickou přihláškou (pokud nebude variabilní symbol správně uveden, nedojde ke spárování platby s elektronickou přihláškou).
Konstantní symbol: 379 (při platbě složenkou)
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc (toto není adresa pro zaslání tištěné zkrácené verze e-přihlášek)
Platba ze zahraničí: IBAN CZ0901000000191096330227
SWIFT CODE: KOMBCZPP

Při platbě administrativního poplatku je nutné uvést ve správném tvaru variabilní symbol (veškeré údaje k platbě se uchazeči automaticky vygenerují při vyplnění e-přihlášky). Uvedení jiného než předepsaného symbolu je nepřípustné.

Upozorňujeme uchazeče, že nárok na vrácení administrativního poplatku za přijímací řízení nevzniká:

 • v případě nedodržení a nesplnění stanovených podmínek pro podání přihlášky ke studiu
 • v případě neúčasti u přijímacích zkoušek, a to z jakéhokoliv důvodu

Přijímací zkoušky se budou v jednotlivých programech konat v průběhu června 2020. Zaregistrovaným uchazečům o doktorské studium bude koncem května zaslána písemná pozvánka k přijímací zkoušce.

Zápisy do rozvrhu

Předměty 2. - 6. ročníku

I. etapa zápisů 

 • kroužkový zápis se koná od 28. 6. 2019 od 13.00 hod do 12. 9. 2019 do 24.00 hod
 • zápis po předmětech se koná od 28. 6. 2019 od 13.30 hod do 12. 9. 2019 do 24.00 hod

  Do této etapy zápisů budou zařazeni studenti, kteří do 28. 6. 2019 do 12.30 hod absolvují všechny povinné předměty (tj. se statutem "A") zakončené zkouškou a jejich hodnocení (tj. A-E) budou mít zapsané ve STAGu. V této etapě se zapisují zařazené do 2. - 6. ročníku.

  II. etapa zápisů

  • kroužkový zápis se koná od 1. 8. 2019 od 9.00 hod do 12. 9. 2019 do 24.00 hod
  • zápis po předmětech se koná od 1. 8. 2019 od 9.30 hod do 12. 9. 2019 do 24.00 hod

   Do této etapy zápisů budou zařazeni studenti, kteří nevyhověli podmínce I. etapy zápisu. V této etapě se zapisují předměty zařazené do 2. - 6. ročníku.

   Pokyny k zápisu rozvrhu 2. a 6. ročníku
   Elektronickým zápisem se studenti se zapisují do výuky na předměty, které chtějí v dalším roce absolvovat a u kterých nemají z předcházejícího studia uznanou výuku (všechny předměty opakovaně zapisované (tzn. u kterých student má výuku uznanou) je třeba nahlásit studijní referentce, která provede zápis „bez výuky“ tak, aby se student mohl zapsat na zkoušku z daného předmětu, ale aby neblokoval místo v praktické výuce). Studenti se zapisují pouze pomocí portálového rozhraní STAG.

   https://newportal.upol.cz/wps/html/stranky/Predzapis_napoveda.doc

   Úřední hodiny studijního oddělení jsou v době prázdnin: pondělí a čtvrtek od 8.00-11.00 hod. Problémy se zápisem je třeba bezprostředně řešit s vedoucí studijního oddělení. Termíny kontroly studia na studijním oddělení jsou zveřejněny na webové stránce fakulty.

   Kroužkový zápis (předzápis)
   (tj. zápis 2. a 4.-6. ročníku Všeobecného lékařství a 2.-5. ročníku Zubního lékařství)

   Kroužek stanovuje pevný rozvrh povinných předmětů (viz zveřejněné ročníkové grafické rozvrhy) a student volí pouze mezi jednotlivými kroužky.

   Zápis mimo kroužky není povolen, v ojedinělých případech ho lze povolit na základě žádosti předložené vedoucí studijního oddělení. V případě nepovoleného zápisu mimo kroužek bude rozvrh z důvodu blokace zápisu dalším studentům vymazán.

   Po provedeném kroužkovém zápisu je třeba zkontrolovat, zda jsou zapsány všechny požadované povinné předměty a případné nedostatky vyřešit. V případě, že si student zapisuje rozvrh, ale nesplňuje požadované prerekvizity pro zápis všech předmětů (např. nemá ve STAGu uvedený zápočet za "Praxi z pediatrie" a nesplňuje prerekvizitu pro zápis předmět "Pediatrie"), je třeba po splnění prerekvizit (po zapsání zápočtu / zkoušky do STAGu příslušnou sekretářkou) provést odzápis kroužku a poté nový zápis jiného kroužku. (Informace o stanovených prerekvizitách viz Bílá knížka). Jestliže kapacita některých předmětů ve zvoleném kroužku je již plná, takže v rámci kroužku se studentovi nezapsaly některé předměty z důvodu plné kapacity, je třeba si vybrat jiný kroužek.

   Zápis 4. ročníku Všeobecného lékařství - nabídka Buddy systému
   Studenti 4. ročníku Všeobecného lékařství mohou místo české výuky předmětů IN2/VC012 Vnitřní lékařství 2 a CH1/VC012 Chirurgie 1 absolvovat anglickou výuku v předmětech IN1/VA022 Internal Medicine 2 a CH1/VA012 Surgery 1 (do každého takového kroužku kombinovaného s anglickou výukou  je možné zapsat max. 4 studenty z českého programu). Předměty bude možné ukončit vykonáním zápočtu / kolokvia v českém jazyce. V případě zájmu si student vybere kroužek 4. ročníku Všeobecného lékařství, který je zařazen do Buddy systému (tj. kroužek končící písmeny „aj“).
   Výhody: zlepšení komunikace v anglickém jazyce, finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč/předmět absolvovaný v anglickém jazyce, bodové zvýhodnění při výběrovém řízení pro Erasmus+ studijní pobyty.

   Zápis (předzápis) po předmětech
   (tj. zápis 3. ročníku Všeobecného lékařství, zápis nepovinných předmětů) 
   Studenti se zapisují každý předmět zvlášť tak, aby nedocházelo v jejich rozvrhu ke vzájemné kolizi (podobně probíhá zápis na povinně volitelné a volitelné předměty).

   Studenti si mohou zapisovat pouze volitelné předměty doporučeného a nižšího ročníku studijního oboru LF UP při splnění podmínky prerekvizit (viz "Bílá knížka"). Grafické rozvrhy LF UP pro celé ročníky jsou zveřejněny na na webové stránce fakulty.

   Na povinně volitelné a volitelné předměty se studenti zapisují po přihlášení na informační systém STAG portletem Předzápis na předmětyročníkových grafických rozvrhů je patrné, že pro některé kroužky mohou být některé nepovinné předměty zablokovány (kolidují s povinnou výukou). Tento fakt je třeba brát v úvahu při výběru svého kroužku. Na povinně volitelné odborné předměty a volitelné předměty se studenti zapisují odkazem Předzápis (výběrem po jednotlivých předmětech). Zápisy na nepovinné předměty zařazené do 1. ročníku budou zpřístupněny od 4. 9. 2019 v 11.00 hod. 

   Předměty 1. ročníku

   • kroužkový zápis se koná od 4. 9. 2019 od 11.00 hod do 13. 9. 2018 do 24.00 hod
   • zápis po předmětech se koná od 4. 9. 2019 od 11.30 hod do 13. 9. 2018 do 24.00 hod

   V této etapě se zapisují předměty zařazené do 1. ročníku.

   Pokyny k zápisu předmětů 1. ročníku
   Studenti jsou povinni se přihlásit do výuky jen tímto způsobem (elektronicky). V případě, že se student nezapíše, vystavuje se riziku, že nebude vpuštěn na seminář / praktické cvičení (kontrola zapsaných studentů), nebude se moci zapsat na zkoušku (nezobrazí se termíny zkoušek), výsledek zápočtu / zkoušky mu nebude zapsán atd.

   Studentům jsou intranetové aplikace UP (další podrobnosti viz wiki UP) přístupné druhý den po provedeném zápisu ke studiu (tj. co se stali studenty Univerzity Palackého). V e-přihlášce na stránce Osobní údaje si nejdříve studenti zjistí svůj login pro přihlášení do portálu, STAGu, elektronické pošty. V červeném rámečku (u loginu) si nastaví své heslo. Studenti se zapisují pouze pomocí informačního systému STAG dle zveřejněného harmonogramu a dalších pokynů.

   Kroužkový zápis (předzápis) - zápis povinných předmětú Všeobecného lékařství a Zubního lékařství:
   Kroužek stanovuje pevný rozvrh povinných předmětů (viz zveřejněné ročníkové grafické rozvrhy) a student volí pouze mezi jednotlivými kroužky. Kroužky jsou označeny 1VSEO10A, 1VSEO10B... pro 1. ročník Všeobecného lékařství; 1ZUB1A, 1ZUB2B… pro 1. ročník Zubního lékařství. V případě, že student poruší toto pravidlo a bude se zapisovat do rozvrhu jiným než kroužkovým zápisem, zablokuje jiným studentům kroužkový zápis a bude mu celý rozvrh vymazán.

   Po provedeném kroužkovém zápisu je třeba zkontrolovat, zda jsou zapsány všechny požadované povinné předměty a případné nedostatky vyřešit. 

   Zápis (předzápis) na předměty (výběrem po jednotlivých předmětech) - zápis povinných předmětů Veřejného zdravotnictví a všech nepovinných předmětů
   Studenti Veřejného zdravotnictví a všichni studenti zapisující si povinně volitelné předměty a volitelné předměty se zapisují odkazem Předzápis (výběrem po jednotlivých předmětech). Z ročníkových rozvrhů je patrné, že rozvrh některých kroužků Všeobecného lékařství a Zubního lékařství je v časové kolizi s některými nepovinnými předměty (tj. kolize s povinnou výukou). Tento fakt musí student brát v úvahu při výběru svého kroužku, aby v případě zájmu o vybraný volitelný předmět zvolil takový kroužek, který nemá časovou kolizi ve výuce. 

   Postup

   • zvolit Přihlásit se
   • zvolit Předzápis
   • dle pokynů níže zvolit typ předzápisu, tzn. portlet Kroužkový předzápis (pro všechny povinné předměty) nebo portlet Předzápis (pro kategorii předmětů povinně volitelných–odborných a kategorii předmětů volitelných studijních oborů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství).

   a)     Kroužkový předzápis - pro zápis povinných předmětů Všeobecného lékařství a Zubního lékařství

   • pod odkazem IS/STAG - Kroužkový předzápis vybrat kroužek
   • zobrazí se rozvrh kroužku, pro potvrzení vybraného kroužku je potřeba kroužek zapsat tlačítkem "Provést zápis kroužku". Pokud se u jednotlivých předmětů zobrazí chyby v předzápisu (např. nezapsání předmětu z důvodu plné kapacity, je možné zvolit jiný kroužek nebo nahlásit nezapsané předměty vedoucí studijního oddělení a požádat o opravu
   • rozvrh lze zrušit tlačítkem "Provést odzápis kroužku"
   • po provedeném zápisu je doporučeno rozvrh vytisknout a zkontrolovat!!!

   b)     Předzápis na předměty (výběrem po jednotlivých předmětech) – pro zápis předmětů Veřejného zdravotnictví a pro kategorii předmětů povinně volitelných a kategorii předmětů volitelných 

   • pod odkazem IS/STAG – Předzápis portlet Struktura studijního plánu vyberte blok předmětů (např. volitelné předměty)
   • kliknutím na zkratku předmětu (např. LBF/VCB31) se zobrazí rozvrh předmětu
   • zvolit neobsazenou rozvrhovou akci (tedy kliknout na čtvereček vpravo)
   • uložit tlačítkem "Uložit změny"

   Případné problémy je třeba hlásit vedoucí studijního oddělení. Zápisy budou ukončeny 12. 9. 2019 ve 24.00 hod. Pro drobné úpravy rozvrhu v rámci volných kapacit na letní semestr akademického roku 2019/2020 budou zápisy otevřeny i před zahájením letního semestru (tj. od 17. 12. 2019 do 6. 2. 2020).

   Studenti vyjíždějící na studijní pobyt (a další)

   Zápis se koná od 24. 6. 2019 od 9.00 hod do 12. 9. 2019 do 24.00 hod.

   Pokyny k zápisu pro studenty vyjíždějící v rámci mobilit
   Studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt evidovaní oddělením pro zahraniční styky LF UP (program Erasmus, mobilita v rámci Rozvojových programů apod.) se mohou zapisovat do výuky přednostně a mají výjimku z kroužkového zápisu (tj. mohou si zapisovat předměty jednotlivě mimo kroužky). Jedná se o tyto studenty:

    

   Jméno

   Univerzita

   1

   Margitan Mário

   Aarhus University*

   2

   Kršáková Miriama

   Aarhus University*

   3

   Šindlerová Renáta

   Istanbul Medipol University

   4

   Rakusová Tereza

   Istanbul Medipol University

   5

   Stará Kamila

   Istanbul Medipol University

   6

   Matúšů Anna

   Ovidius University of Constanta

   7

   Firic Jakub

   University of Crete

   8

   Markovič Andrej

   University of Crete

   9

   Mikesková Eliška

   University of Ljubljana

   10

   Bukovinská Mária

   University of Ljubljana

   11

   De Riggová Tereza

   University of Turku

   12

   Doleželová Lucie

   Vilniaus universitetas

   13

   Adamuščinová Elena

   Vilniaus universitetas

   14

   Bajová Ema

   Julius-Maximilians-Universität Würzburg

   15

   Kasmanová Oľga

   Julius-Maximilians-Universität Würzburg

   16

   Chudíková Diana

   Medizinische Universität Wien

   17

   Procházková Eliška

   Universität Leipzig

   18

   Vrzal Dominik

   Universität Leipzig

   19

   Oravová Eliška

   Université Clermont Auvergne

   20

   Havlík Jan

   Université Clermont Auvergne

   21

   Hromčíková Nicola

   Universidade Católica de Valencia

   22

   Košút Martin

   Universidade Católica de Valencia

   23

   Dudová Barbora

   University of Crete

   24

   Trizna Adam

   University of Ljubljana

   25

   Pospíšilíková Kateřina

   University of Ljubljana

   26

   Brázdilová Lucie

   University of Szeged

   27

   Klíma Ondřej

   University of Szeged

   28

   Obselková Martina

   University of Szeged

   29

   Gawlowská Lucie

   Julius-Maximilians-Universität Würzburg

   30

   Koflerová Dominika

   Justus-Liebig-Universität Giessen

   31

   Pivoňková Lenka

   Medizinische Universität Wien

   32

   Ličková Tereza

   Medizinische Universität Wien

   33

   Gavendová Eva

   Universität Leipzig

   34

   Krátka Karolína

   Université de Lille II

   35

   Škrovánek Igor

   Universidade Católica de Valencia

   36

   Navrátilová Veronika

   Vilniaus universitetas, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko

   37

   Musilová Barbora

   stáž

   38

   Najdeková Mária

   stáž

   39 Kadlecová Kateřina stáž
   40 Horáková Aneta další důvody
   41 Chabadová Dominika další důvody
   42 Kohoutková Alena další důvody
   43 Konečná Eliška další důvody
   44 Ochmanová Petra další důvody
   45 Petrovičová Kristýna Agnesa další důvody
   46 Švecová Tereza další důvody
   47 Sheu Chun Kai  USMLE
   48 Pešáková Gabriela stáž
   49 Fleischmannová Zuzana další důvody
   50 Krumpolcová Veronika další důvody
   51 Ochmanová Petra další důvody

   Doplňující zápis na letní semestr

   Zápis se koná od 17. 12. 2019 od 9.00 hod do 6. 2. 2020 do 24.00 hod.

   Studenti si mohou upravit rozvrh na letní semestr (jen rámci volné kapacity předmětů!), případně dopsat povinně volitelné a volitelné předměty na letní semestr. 

   Pokyny k elektronickému zápisu na letní semestr akademického roku 2019/2020

   • Studenti si mohou dopisovat povinně volitelné a volitelné předměty v rámci volné kapacity předmětů a splněných prerekvizit.
   • V případě, že student dodatečně splní podmínky pro zápis povinného předmětu a tento předmět si elektronicky zapíše, musí si ho také dopsat do indexu a s novým zápisovým listem B a indexem se dostavit na studijní oddělení, aby mu byl zápis tohoto povinného předmětu potvrzen studijní referentkou!!! Nově dopsané povinné předměty je třeba v indexu potvrdit nejpozději do zahájení výuky v letním semestru, tj. do 10. 2. 2020. Po tomto termínu již není možné povinné předměty dopisovat.
   • Kroužkové zápisy v tomto období nejsou zpřístupněny! Studenti si mohou na letní semestr upravit rozvrh povinných předmětů mimo kroužek, pokud jim to umožňuje volná kapacita rozvrhových akcí. 
   • Studenti, kteří si zapisují předmět bez výuky (tzn. mají výuku daného předmětu uznanou), si tento předmět nezapisují elektronickým zápisem (blokovali by kapacitu předmětu ostatním studentům). Zápis provedou prostřednictvím své studijní referentky (tzv. bez výuky) 
   • Při případných problémech se zápisem kontaktujte e-mailem vedoucí studijního oddělení.

   Postup:

   • zvolit Přihlásit
   • zvolít Předzápis
   • pod portletem IS/STAG – PŘEDZÁPIS zvolit portlet STRUKTURA STUDIJNÍHO PLÁNU a vybrat blok předmětů (např. Volitelné předměty)
   • kliknutím na rozvrhovou zkratku předmětu (např. PAT/VCA11) se zobrazí rozvrh daného předmětu
   • zvolit neobsazenou rozvrhovou akci (tedy vybrat čtvereček vpravo)
   • uložit tlačítkem ULOŽIT ZMĚNY
   • takto postupovat předmět po předmětu
   • zkontrolovat zapsaný rozvrh na letní semestr

   Kontrola studia / zápis

   Průběžná kontrola
   Splnění studijních povinností je zaznamenáváno do výkazu o studiu (index) a elektronické evidence STAG (nejpozději do 3 pracovních dnů od splnění). Pro správný průběh kontroly studia za předcházející akademický rok je nutná průběžná kontrola údajů ve STAGu samotnými studenty (odkaz Moje studium, Známky a zápočty). V případě zjištění nesrovnalostí je třeba neprodleně upozornit sekretářku (příp. vyučujícího) garantujícího pracoviště a žádat nápravu.

   Doplňující zápis povinných předmětů po provedené kontrole studia (např. v případě splnění prerekvizit v průběhu akademického roku) je možný pouze do zahájení výuky letního semestru (tj. do 10. 2. 2020). Po tomto datu již nelze povinné předměty na akademický rok 2019/2020 dopisovat. Vždy je třeba dozapsané povinné předměty potvrdit na studijním oddělení (a odevzdat nový zápisový list B).

   Doplňující zápis nepovinných předmětů po provedené kontrole studia je možný kdykoliv v průběhu akademického roku, dozápis nepovinných předmětů se na studijní oddělení nehlásí.

   Pokyny ke kontrole studia v řádném termínu:

   • Kontrola studia probíhá na studijním oddělení (Hněvotínská 3, Olomouc) dle zveřejněných termínů - viz tabulka níže. Studenti jsou rozděleni dle ročníků a počátečních písmen svých příjmení.
   • Před samotnou kontrolou studia provede každý student tzv. elektronický zápis, tj. zapíše se do rozvrhu předmětů dle příslušných pokynů.
   • Po zápisu a kontrole zapsaného rozvrhu si student vytiskne zápisový list B pro rok 2019/2020 (tj. přehled o zapsaných předmětech, viz STAG - portlet Moje studium, odkaz Průběh studia). Elektronicky zapsané povinné předměty také zapíše do indexu (vzory vyplnění indexu viz níže) a i poté si je nechá potvrdit na studijním oddělení, odevzdá podepsaný i zápisový list B. Povinně volitelné nebo volitelné předměty si může student zapisovat do indexu i po provedené kontrole studia (tj. za razítko).
   • Mezní termín pro složení studijních povinností za akademický rok 2018/2019 je 5. 9. 2019.

    Pokyny ke kontrole studia mimo vyhlášený termín:

   • Pouze pro studenty, kteří splní všechny povinnosti (tj. včetně zápočtu za prázdninovou praxi) do 20. 8. 2019 a do tohoto data odevzdají na studijním oddělení (nebo do poštovního boxu studijního oddělení u recepce TÚ) řádně vyplněný index spolu s podepsaným zápisovým listem B pro rok 2019/2020 (viz STAG - portlet Moje studium, odkaz Průběh studia).
   • Potvrzený index je možné vyzvednout u vedoucí studijního oddělení od 1. 9. 2019 kdykoliv během probíhající kontroly studia jiných ročníků nebo v úředních hodinách (případně i jindy po domluvě).

   Nevíte, jak správně vyplnit index před kontrolou studia?

   Stáhněte si vzory pro vyplnění indexu, zapisujete-li všechny povinné předměty daného ročníku. Pokud jste nějaký povinný předmět v předcházejícím roce neabsolvovali, zapisujete ho do indexu na nový akademický rok opakovaně.

   Obor1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročník6. ročník
   Všeobecné
   lékařství

   dle
   pozvánek

   9.9.2019 

   8.00-10.00
   příjmení A-H

   3.9.2019

   8.00-10.00
   příjmení A-CH

   11.9.2019

   8.00-10.00
   příjmení A-CH

   2.9.2019

   8.00-10.00
   příjmení A-H

   4.9.2019

   8.00-10.00
   příjmení A-F

   9.9.2019

   13.00-16.00
   příjmení I-N

   3.9.2019

   13.00-15.00
   příjmení I-M

   11.9.2019

   13.00-15.00
   příjmení I-M

   2.9.2019

   13.00-16.00
   příjmení CH-M

   4.9.2019

   13.00-15.00
   příjmení G-L

   10.9.2019

   8.00-10.00
   příjmení O-Š

   9.9.2019

   8.00-10.00
   příjmení N-S

   12.9.2019

   8.00-10.00
   příjmení N-S

   10.9.2019

   8.00-10.00
   příjmení N-Ř

   5.9.2019

   8.00-10.00
   příjmení M-Ř

   10.9.2019

   13.00-15.00
   příjmení T-Ž

   9.9.2019

   13.00-16.00
   příjmení Š-Ž

   12.9.2019

   13.00-16.00
   příjmení Š-Ž

   10.9.2019

   13.00-15.00
   příjmení S-Ž

   5.9.2019

   13.00-16.00
   příjmení S-Ž
   Zubní 
   lékařství

   dle 
   pozvánek

   4.9.2019

   8.00-10.00
   příjmení A-P

   5.9.2019

   8.00-10.00
   příjmení A-K

   2.9.2019

   8.00-10.00
   příjmení A-M

   3.9.2019

   8.00-10.00
   příjmení A-M

   4.9.2019

   13.00-15.00
   příjmení R-Ž

   5.9.2019

   13.00-16.00
   příjmení L-Ž

   2.9.2019

   13.00-16.00
   příjmení N-Ž

   3.9.2019

   13.00-15.00
   příjmení N-Ž
   Veřejné zdravotnictvídle 
   pozvánek

   Volitelné předměty

   Zápisy volitelných předmětů z ostatních fakult UP

   Směrnice děkana LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci, článek 5, odst. 6: 

   "Z volitelných předmětů uvedených ve studijních programech ostatních fakult Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen ,,UP") nebo v celouniverzitní nabídce je možné zapsat pouze předměty uvedené na úřední desce LF UP pro příslušný akademický rok."

   • V akademickém roce 2019/2020 byly pro studenty prezenčních magisterských programů v českém jazyce do celouniverzitní nabídky zařazeny tyto předměty:
   1. KAS/VOLF1 - Volejbal pro LF 1 
   2. KAS/FLF1 - Florbal pro LF 1
   3. KAS/BALF1 - Basketbal pro LF 1
   4. KAS/PLF1 - Plavání pro LF 1 
   5. KAS/JULF1 - Judo pro LF 1 
   6. KAS/KKLF1 - Kondiční kulturistika pro LF 1 
   7. KAS/MTLF1 - Skoky z malé trampolíny pro LF 1 
   8. KAS/ZGLF1 - Základní gymnastika pro LF 1 
   9. KAS/FTLF1 - Funkční trénink LF 1 - pro začátečníky 
   10. KAS/FTLF3 - Funkční trénink LF 3 - pro pokročilé 
   11. KAS/PILF1 - Pilates pro LF 1 
   12. KAS/MGLF1 - Moderní gymnastika pro LF 1 
   13. KAS/ATLF1 - Atletika pro všechny LF 1
   14. KAS/KALF1 - Kondiční aerobik pro LF
   15. KAS/TALF1 - Taneční aktivity s hudbou LF 1
   16. KAS/VGLF1 - Všeobecná gymnastika pro LF 1
   17. KAS/BALF2 - Basketbal pro LF 2
   18. KAS/FLF2 - Florbal pro LF 2
   19. KAS/FOLF2 - Fotbal pro LF 2
   20. KAS/FTLF2 - Funkční tréning pro LF2 - pro začátečníky
   21. KAS/FTLF4 - Funkční tréning pro LF4 - pro pokročilé
   22. KAS/MTLF2 - Skoky z malé trampolíny pro LF 2
   23. KAS/PILF2 - Pilates pro LF2
   24. KAS/VOLF2 - Volejbal pro LF2
   25. KAS/PILF2 - Pilates pro LF2 

   Student studující v českém magisterském programu může za celé studium absolvovat jeden předmět v zimním semestru a jeden předmět v letním semestru z výše uvedené nabídky.

   • V akademickém roce 2018/2019 nebyl do nabídky zařazen žádný předmět.
   • V akademickém roce 2017/2018 nebyl do nabídky zařazen žádný předmět.
   • V akademickém roce 2016/2017 nebyl do nabídky zařazen žádný předmět.

   Zahájená habilitační řízení

   Mgr. Tatiana Burjanivová, PhD.

   odborná asistenta Ústavu molekulovej biológie JLF UK v Martině

   obor: Lékařská biologie

   řízení zahájeno: 9. 10. 2018

   habilitační práce: "Molekulárno-genetické aspekty vybraných onkologických ochorení"

   návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:
   1. "Molekulárno-genetické metódy v diagnostike myeloproliferatívnych ochorení"
   2. "Evolučné adaptačné mechanizmy u Tibetskej populácie v súvislosti s výskytom onkologických ochorení "
   3. "Najnovšie trendy výskumu malígneho melanómu z pohľadu molekulovej biológie"

   Habilitační komise ve složení:
   předsedkyně: prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc. -Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
   členové:
   doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D. - Ústav biologie LF UP v Olomouci
   prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. - Středoevropský technologický institut CEITEC MU Brno
   doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. - Ústav histologie a embryologie LF MU v Brně
   prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. - Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT v Praze

   Přednáška na odborném fóru: "Evolučné adaptačné mechanizmy u Tibetskej populácie v súvislosti s výskytom onkologických ochorení " proběhne dne 11. 10. 2019 v 13.00 hodin v rámci XXVI. Pracovního setkání spolupracujících hematologických a onkologických pracovišť střední a severní Moravy a Slezka v NH Collection Olomouc Congress.

   MUDr. Milan Halenka, Ph.D.

   MUDr. Milan Halenka, Ph.D. – lékař, III. interní klinika – nefrologická, revmatologická, endokrinologická LF UP a FNOL

   Obor: Vnitřní nemoci

   Řízení zahájeno: 28. 8. 2019

   Habilitační práce: „Ultrasonografie štítné žlázy“

   Návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:

   1. Sklerotizace cyst štítné žlázy, krčních cyst a adenomů příštítných tělísek absolutním alkoholem pod ultrasonografickou kontrolou

   2. Karcinom štítné žlázy v ultrasonografických obrazech

   3. Subaktutní neboli de Quervainova tyreoiditida, „nemoc, na kterou jsme zapomněli“.

   Habilitační komise ve složení:

   předseda:

   prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA           - III.interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu, VFN a 1.LF UK Praha

   členové:

   prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.                              - IV.interní klinika – hematologická FN a LF UK Hradec Králové

   prof. MUDr. Petr Vlček, CSc., MBA                - Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2.LF UK a FN Praha - Motol

   doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.                   - Klinika nukleární medicíny LF UP a FN Olomouc

   doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, CSc.                - Dětská klinika LF UP a FN Olomouc

   Přednáška na odborném fóru: „Sklerotizace cyst štítné žlázy, krčních cyst a adenomů příštítných tělísek absolutním alkoholem pod ultrasonografickou kontrolou“ zazní v rámci přednáškového odpoledne ORL kliniky dne 19.2.2020 v 16:00, posluchárna TÚ LF UP v Olomouci. 

   MUDr. Jana Petřková, Ph.D.

   MUDr. Jana Petřková, Ph.D. – odborná asistentka, lékařka I.interní kliniky – kardiologické LF UP a FNOL.

   Obor: Vnitřní nemoci

   Řízení zahájeno: 3.10.2019

   Habilitační práce: „Onemocnění srdce a cév – příspěvek genetiky k poznání mechanismů, rozvoji diagnostiky a léčby“

   Návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:

   1. Genetika k poznávání mechanismů onemocnění srdce acév s výstupy do diagnostiky a léčby
   2. Úloha genetiky v kardiologii: se zaměřením na mikroRNA a farmakogenetiku
   3. Genetika v kardiologii: od experimentálních prací k praktickým aplikacím

   Habilitační komise ve složení:

   Předseda:

   prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.             - I.interní klinika – kardio-angiologická, FN u Sv.Anny v Brně

   Členové:

   prof. MUDr. Aleš Linhart, Dr.Sc.         - II.interní klinika – kardiologie a angiologie, FVN a I. LF UK v Praze

   prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.           - I.interní klinika – kardiologická a angiologická, FN a LF UK v Hradci Králové

   prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.             - Imunologický ústav LF UK v Bratislavě

   doc. MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.      - Interní kardiologická klinika, FN a LF MU Brno

   Přednáška na odborném fóru: „Náhlá srdeční smrt z pohledu kardiologa a genetika“ bude přednesena na Mezioborovém semináři Ústavu lékařské genetiky LF UP v Olomouci dne 26.11.2019 ve 13:00 hod.

   Mgr. Vladan Bernard, Ph.D.

   Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. – odborný asistent Biofyzikálního ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno

   Obor: Lékařská biofyzika

   Řízení zahájeno: 28. 8. 2019

   Habilitační práce: „Bezkontaktní infračervená termografie a její medicínské aplikace“

   Návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:

   1. Oblast aplikace a výsledky bezkontaktního měření teploty realizované na Biofyzikálním ústavu LF MU
   2. Bezkontaktní infračervená termografie a její pozice v medicíně
   3. Technické aspekty bezkontaktní infračervené termografie

   Habilitační komise ve složení:

   Předseda:

   Prof. RNDr. Hana Kolářová,CSc.                     – Ústav lékařské biofyziky LF UP

   Členové:

   Prof. MUDr. Miroslav Heřman,Ph.D.   - Radiologická klinika LF UP a FNOL

   Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš,CSc.     - Ústav biofyziky a informatiky, Praha 2

   Prof. MUDr. Jan Novotný,CSc.            - Fakulta sportovních studií MU Brno

   Prof. Ing. Ivo Provazník,CSc.               - Ústav biomed. inženýrství, FEKT VUT Brno

   Přednáška na odborném fóru: „Bezkontaktní infračervená termografie a její pozice v medicíně“ bude přednesena dne 26. 2. 2020 v 16 hodin v rámci Přednáškového večera Spolku lékařů ČLS JEP v Olomouci, v budově Teoretických ústavů LF UP v Olomouci, Hněvotínská 3 (malá pravá posluchárna).

   MUDr. Filip Čtvrtlík, Ph.D.

   MUDr. Filip Čtvrtlík, Ph.D. – lékař, odborný asistent Radiologické kliniky LF UP a FN Olomouc

   obor: Radiologie

   řízení zahájeno: 12. 12. 2019

   habilitační práce: „Role zobrazovacích metod v diagnostice tumorů nadledvin“

   návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:

   1. Úloha zobrazovacích metod v diagnostice tumorů nadledvin
   2. Expanze nadledvin. Přínos zobrazovacích metod
   3. Diagnostika tumorů nadledvin pomocí zobrazovacích metod

   Habilitační komise ve složení:

   předseda:

   prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., MBA             – Katedra radiologie IPVZ Praha

   členové:

   doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA    – Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Praha

   doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D.                      – Radiologická klinika LF MU v Brně

   doc. MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., FEBU             – Urologická klinika LF UP a FN Olomouc

   doc. MUDr. Jana Chmelová, Ph.D.                 – Oddělení radiologie a zobrazovacích metod, Městská nemocnice Ostrava

   Přednáška na odborném fóru: „Diferenciální diagnostika intersticiálních plicních procesů na HRCT“ bude přednesena dne 21. 5. 2020 ve 14 hodin v rámci regionálního semináře Radiologické kliniky LF UP a FN Olomouc, posluchárna 2.520 v nové budově teoretických ústavů LF UP.

   Zahájená řízení ke jmenování profesorem

   doc. MUDr. Rudolf Chlup, CSc.

   docent II. interní kliniky - gastro-enterologické a hepatologické LF UP a FNOL, docent Ústavu fyziologie LF UP

   datum zahájení: 28. 8. 2014

   obor: Vnitřní nemoci

   Přednáška na téma: "Přínos a praktické provádění intenzivní léčby diabetu 1. a 2. typu ve FNOL (1971 - 2013)"

   doporučující dopisy: 
   prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. - III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze 
   prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc. - Ústav experimentálnej endokrinológie SAV v Bratislavě 
   prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. - II. interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze

   Komise ve složení: 
   předseda: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. - Interní klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze
   členové: 
   prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. - Centrum diabetologie IKEM v Praze 
   prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D. - I. interní klinika LF UK a FN v Plzni 
   doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D. - III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN v Hradci Králové 
   prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. - Hemato-onkologická klinika LF UP a FNOL

    

   doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.

   docent, zástupce přednosty pro LP III. interní kliniky - nefrologické, revmatologické a endokrinologické LF UP a FNOL

   datum zahájení: 15. 2. 2019

   obor: Vnitřní nemoci

   přednáška na téma: "Aterogenní dyslipidémie a inzulínová rezistence"

   doporučující dopisy:
   prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin - I. interná klinika JLF UK a UN v Martině
   prof. MUDr. Karel Pacák, DrSc., FACE - Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health Rockville
   prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. - Česká společnost pro aterosklerózu, z.s. v Praze

   Komise ve složení:
   předseda: prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA - II. interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze
   členové:
   prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. - Centrum experimentální medicíny IKEM v Praze
   prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. - II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
   prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA - Interní klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze
   prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, - I. interní klinika - kardiologická LF UP a FNOL FACC, MBA

    

   doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D.

   vedoucí lékař KCC, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc

   datum zahájení: 10. 9. 2019

   obor: Neurologie

   přednáška na téma: „Ischemické cévní mozkové příhody: diagnostika, terapie a prevence“ 

   doporučující dopisy:

   prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN, Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice

   prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., Neurologická klinika LF MU a FN u Sv. Anny v Brně

   prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN, Neurologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

    

   Komise ve složení:

   předseda:

   prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.         - Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc

   členové:

   prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.              - Neurologická klinika LF MU a FN Brno

   prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.               - I. neurologická klinika LF MU a FN u Sv. Anny v Brně

   prof. MUDr. Egon Kurča, Ph.D., FESO     - Neurologická klinika JLF UK Martin

   prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., MBA, - I. interní klinika - kardiologická LF UP a FN 

   FESC, FACC                                               Olomouc                       

   doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.

   docent, přednosta Traumatologické kliniky LF UP a FNOL

   datum zahájení: 8. 4. 2019

   obor: Chirurgie

   přednáška na téma: "Rekonstrukce pohybu končetin po ireverzibilních nervových lézích"

   doporučující dopisy:
   prof. MUDr. Valér Džuba, CSc. - Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze
   prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc. - Klinika popálenin a plastické chirurgie LF MU a FN v Brně

   Komise ve složení:
   předseda: prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. - I. chirurgická klinika LF UP a FNOL
   členové:
   prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. - I. chirurgická klinika LF UP a FNOL
   prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. - Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie LF MU a FN Brno
   doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D. - Ortopedická klinika LF MU a FN Brno
   doc. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D. - Klinika traumatologie LF MU a Úrazové nemocnice Brno

   doc. MUDr. Alexander Jurko, Ph.D.

   docent, lékař Neonatologické kliniky JLF UK a UN Martin

   datum zahájení: 28. 11. 2019

   obor: Pediatrie

   přednáška na téma: „Artériová hypertenzia v detskom veku a jej vplyv na arteriálnú tuhosť“

   doporučující dopisy:

   prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D. – přednosta dětského kardiocentra FN Motol, 2. LF UK a FN Motol

   prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc., CSs., FESC, FSCAI, FAEPC - přednosta Kliniky detskej kardiológie

   LF UK Bratislava

   Komise ve složení:

   předseda:

   prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.                   – Dětská klinika LF UP a FN Olomouc

   členové:

   prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.               – přednostka Detskej kliniky LF UK a NÚDCH Bratislava

   prof. MUDr. Václav Chaloupecký, CSc.           – Dětské kardiocentrum 2. LF UK  Praha

   prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.                   – Pediatrická klinika LF MU Brno

   prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.                     – přednosta Neonatologickej kliniky JLF UK Martin

    

   Formuláře ke stažení

   Po přihlášení na portál UP v sekci ELF / FORMULÁŘE) lze využívat online žádosti (např. žádosti o změnu bankovního účtu, změnu zdravotní pojišťovny, změnu akademického titulu, změnu rodinného stavu, změnu počtu dětí apod.), které jsou připraveny zaměstnanci na míru (tj. s vyplněnými osobními údaji i osobním číslem) k vytištění a odevzdání (či uložení a odeslání) na personální oddělení dané organizační jednotky.
   K dispozici jsou zde formuláře "Dovolená", "Výkaz práce" (= Evidence docházky zaměstnance) – veškeré údaje jsou vyplněny automaticky, stačí pouze zkontrolovat a vytisknout.
   Poznámka: Formulář "Výkaz práce" je propojen s formulářem "Dovolená", zadané termíny dovolené se tak zobrazí i ve "Výkazu práce" (tj. docházce). Před prvním vyplněním je třeba zadat rozvrh pracovní doby.