Studujte u nás

Informace o studiu

Uchazečům o studium nabízí Lékařská fakulta studijní programy, které jsou srovnatelné se systémy vysokoškolského vzdělávání v zahraničí. Všechny studijní programy se realizují v rámci kreditového systému studia, které je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a vytváří tak studentům podmínky pro případné absolvování části studia v zahraničí.

Magisterský studijní program je ucelené vysokoškolské studium se standardní délkou 5 nebo 6 let a je určeno pro absolventy středních škol. Lékařská fakulta UP nabízí šestileté studium Všeobecného lékařství a pětileté studium Zubního lékařství. O studium tradičně projevují zájem i zahraniční studenti, kteří mají možnost studovat Všeobecné lékařství a Zubní lékařství v anglickém jazyce. V 1.-4. semestru převažují ve výuce teoretické předměty, na které v dalších ročnících navazují obory preklinické a klinické. V 1.-3. ročníku je systém výuky průběžný, v dalších ročnících je systém výuky blokový. Tento systém umožňuje studentům absolvovat část výuky na evropských partnerských univerzitách v rámci programu ERASMUS+. Studium je ukončeno státní rigorózní zkouškou. Absolventům magisterského studia se vydává diplom a diploma supplement a přiznává se jim akademický titul "doktor medicíny" (MUDr.) nebo "doktor zubního lékařství" (MDDr.). Fakulta také nově nabízí navazující magisterský program v kombinované formě Veřejné zdravotnictví, který je ukončen státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Absolvent získává oprávnění používat titul "magistr", ve zkratce "Mgr." uváděný před jménem.

Doktorské studijní programy představují studium se standardní délkou 4 roky a lze si vybrat z nabídky 25 akreditovaných programů. Toto studium je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul "doktor" (ve zkratce "Ph.D." uváděné za jménem).

Všeobecné lékařství (MUDr.)

Studium jednooborové, magisterské, prezenční
Délka studia 6 let
Akademický titul MUDr.
Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 270
Počet uchazečů pro tento akad. rok 2565
Počet přijatých pro tento akad. rok 270

Charakteristika programu

Studijní program je realizován v rámci kreditního systému studia, který je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a vytváří tak studentům podmínky pro absolvování části studia na evropských partnerských univerzitách. V 1.-4. semestru tvoří náplň studia teoretické obory (Normální anatomie, Histologie a embryologie, Lékařská biofyzika, Lékařská chemie, Biochemie, Biologie, Fyziologie atd.). Preklinickým oborům (Patologie, Mikrobiologie, Patologická fyziologie, Farmakologie atd.) je věnován 5.-7. semestr. V dalších semestrech probíhá výuka klinických oborů (Vnitřní lékařství, Chirurgie, Urologie, Ortopedie, Neurochirurgie, Anesteziologie a resuscitace, Gynekologie a porodnictví, Pediatrie, Dermatovenerologie, Neurologie, Otorinolaryngologie, Oftalmologie, Klinická onkologie, Psychiatrie atd.) s návazností na předměty veřejného zdravotnictví (Sociální lékařství, Epidemiologie, Soudní lékařství a Medicínské právo). Během studia je věnován přiměřený prostor dalším předmětům jako jsou lékařská genetika a fetální medicína, lékařská imunologie, lékařská etika, studium cizích jazyků a latina. Nedílnou součástí je praktická výuka v hlavních klinických oborech (Vnitřní lékařství, Pediatrie, Chirurgie, Gynekologie a porodnictví), včetně praxe v ordinaci praktického lékaře.

Studium je ukončeno státní rigorózní zkouškou z Vnitřního lékařství, Pediatrie, Chirurgie, Gynekologie a porodnictví, Epidemiologie, sociálního lékařství a medicínského práva.

Po jejím složení a slavnostní promoci jsou absolventi oprávněni užívat titul "doktor medicíny" - ve zkratce "MUDr." uváděný před jménem.

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi budou plně připraveni na výkon povolání lékaře ve zdravotnických zařízeních všech typů, s možností dalšího profesního vzdělávání se v kterémkoliv lékařském oboru. Absolventům se nabízí i další možnosti uplatnění, a to mimo zdravotnická zařízení (teoretické lékařské obory, výzkum, farmaceutický průmysl apod.). Absolventi mají také možnost pokračovat studiem v doktorských studijních programech.

Požadavky přijímací zkoušky

Písemný test z fyziky, chemie a biologie v roz­sahu gymnaziálního učiva obsahuje 20 otázek za každý předmět. V každé otázce bude pouze jedna správná odpověď. Jednotlivé otázky jsou hodnoceny 1, 2 nebo 0 body. Za nesprávné odpovědi se body neodečítají. Celkové bodové hodnocení testu je v rozsahu minimální hodnoty 10 bodů a maximální hodnoty 25 bodů na každém testu (fyzika, chemie, biologie). Samostatně hodnocené části se sčítají.  Celkový bodový výsledek přijímací zkoušky určuje pořadí uchazečů v rámci daného programu. Hodnocení testů je prováděno anonymně. Časový limit pro vypracování testu je 1 hodina.

Termíny, poplatky a další informace

Termín podání elektronické přihlášky: od 1. listopadu 2023 do 15. března 2024

Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen řádně podané e-přihlášky v termínu do 15.3.2024.

Administrativní poplatek: 790,- Kč / studijní program
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné uhradit ihned po volbě studiního programu.
Detail platby uchazeč nalezne v e-přihlášce.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

Termín přijímací zkoušky: 11. června 2024

Náhradní termín přijímací zkoušky fakulta nevypisuje.

POZVÁNKA k přijímací zkoušce bude registrovaným uchazečům předána prostřednictvím aplikace elektronická přihláška. V týdnu od 25. 4. 2024 uchazeč ve své E-PŘIHLÁŠCE, dále záložka DOKUMENTY, bude mít dostupnou POZVÁNKU k přijímací zkoušce. Pozvánka bude obsahovat podrobné informace (datum, hodina, místo konání přijímací zkoušky, povolené pomůcky a další).

Uchazeči se zdravotním postižením, kteří potřebují zvláštní režim u přijímací zkoušky, budou kontaktovat Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého.

Přijímací zkouška

 • Je realizována formou písemného testu z fyziky, chemie a biologie.
 • Písemná přijímací zkouška je identická pro oba studijní programy, Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. V případě podání přihlášky na oba studijní programy vykoná uchazeč přijímací zkoušku pouze jednou. Bodový výsledek přijímací zkoušky určí jeho pořadí v rámci skupiny uchazečů pro program Všeobecné lékařství a skupiny uchazečů pro program Zubní lékařství.
 • Pro každý program je podána samostatná e-přihláška a uhrazen samostatně administrativní poplatek.

Přijetí ke studiu
Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončeného maturitou. Úředně nebo střední školou ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení ze střední školy odevzdá přijatý uchazeč u řádného zápisu do studia.

V případě, že uchazeč složil maturitní zkoušku v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné uznání zahraničního vzdělání v České republice, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

Podmínky NOSTRIFIKACE podrobně na www.upol.cz/studenti/studium/uznani-zahranicniho-vzdelani-za-ucelem-prijeti-ke-studiu/.

Dokumenty pro posouzení zahraničního vzdělávání pro potřeby přijímacího řízení na UP uchazeč zašle na:

Univerzita Palackého v Olomouci
Zahraniční oddělení
Salih Hadžiabdić
Vodární 6
771 47 Olomouc

Úředně ověřenou fotokopii nostrifikace maturitního vysvědčení odevzdá uchazeč u řádného zápisu do studia.

Náhled do testu
Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Termín bude uchazeči sdělen v pozvánce k vykonání přijímací zkoušky.

Odvolací řízení
Podle § 50 odst. 6 zákona o VŠ č.111/1998 Sb. se může uchazeč (nebo jeho zástupce, kterému byla udělena plná moc) písemně odvolat proti rozhodnutí děkana fakulty, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne písemného doručení vyrozumění o výsledku přijímací zkoušky. Uvolněná místa po přijatých uchazečích, kteří ke studiu nenastoupí, budou dle harmonogramu doplňována z řad nepřijatých uchazečů, kteří v zákonné lhůtě podali odvolání a svým bodovým výsledkem se nacházejí dále v pořadí za stanovenou bodovou hranicí.

Odvolací řízení pro akademický rok 2024/2025 bude ukončeno na počátku měsíce září 2024. Všichni uchazeči, kteří se odvolali, budou v zákonné lhůtě o výsledku řízení informováni písemnou cestou.

Ubytování
Uchazeči mohou individuálně pro případné zajištění ubytování kontaktovat Správu kolejí a menz UP.

Přípravné semináře pro uchazeče o studium na LF UP

Lékařská fakulta UP pořádá přípravné semináře pro uchazeče o studium na LF UP ve studijních programech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství.

Více viz tento dokument (pdf).

Zubní lékařství (MDDr.)

Studium jednooborové, magisterské, prezenční
Délka studia (roky) 5
Akademický titul MDDr.
Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 100
Počet uchazečů pro tento akad. rok 1378
Počet přijatých pro tento akad. rok 80
Studium garantuje Klinika zubního lékařství
Palackého 12, 772 00 Olomouc
585 418 121, hana.svobodova@upol.cz

Charakteristika programu

Magisterský studijní program Zubní lékařství je realizován v rámci kreditního systému studia, který je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a vytváří tak studentům podmínky pro absolvování části svého studia na evropských partnerských univerzitách v rámci programu ERASMUS+. Studium je pětileté a odpovídá Direktivě 78/686/EEC. Studium je rozděleno do 10 semestrů a obsahuje 3 základní skupiny předmětů a témat: Základní předměty (chemie, fyzika, biologie), lékařsko-biologické předměty a předměty všeobecného lékařství (anatomie, histologie včetně cytologie, embryologie, fyziologie, biochemie, patologická anatomie, patologická fyziologie, farmakologie, mikrobiologie, hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, radiologie, fyzioterapie, všeobecná chirurgie, interna včetně pediatrie, otorinolaryngologie, dermatovenerologie, neurologie, psychiatrie a psychologie, první pomoc, předměty a témata přímo související se zubním lékařstvím (preventivní zubní lékařství, záchovná stomatologie, protetika, dentální materiály a zařízení, anestezie a sedace v zubním lékařství, orální chirurgie, orální patologie, praktické zubní lékařství, pedodoncie, ortodontie, parodontologie a onemocnění ústní sliznice, dentální radiologie, gnátologie, profesní organizace, etika a legislativa, sociální aspekty zubního lékařství. Ve studiu jsou obsaženy čtyři souvislé praxe v ordinaci praktického zubního lékaře.

Studium Zubního lékařství je ukončeno státní rigorózní zkouškou, která má tři segmenty: 1. Orální chirurgii, 2. Záchovnou stomatologii, pedodoncii a parodontologii včetně onemocnění ústní sliznice, 3. Protetiku a ortodoncii.

Po jejím složení a slavnostní promoci jsou absolventi oprávněni užívat titul „doktor zubního lékařství“ – ve zkratce „MDDr.“ uváděný před jménem.

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi budou připraveni vykonávat po­volání samostatného praktického zubního lékaře v soukromé i státní sféře zdravotnictví s možností pokračovat studiem v doktorských studijních programech.

Požadavky přijímací zkoušky

Písemný test z fyziky, chemie a biologie v roz­sahu gymnaziálního učiva obsahuje 20 otázek za každý předmět. V každé otázce bude pouze jedna správná odpověď. Jednotlivé otázky jsou hodnoceny 1, 2 nebo 0 body. Za nesprávné odpovědi se body neodečítají. Celkové bodové hodnocení testu je v rozsahu minimální hodnoty 10 bodů a maximální hodnoty 25 bodů na každém testu (fyzika, chemie, biologie). Samostatně hodnocené části se sčítají.  Celkový bodový výsledek přijímací zkoušky určuje pořadí uchazečů v rámci daného programu. Hodnocení testů je prováděno anonymně. Časový limit pro vypracování testu je 1 hodina.

Termíny, poplatky a další informace

Termín podání elektronické přihlášky: od 1. listopadu 2023 do 15. března 2024

Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen řádně podané e-přihlášky v termínu do 15.3.2024.

Administrativní poplatek: 790,- Kč / studijní program
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné uhradit ihned po volbě studiního programu.
Detail platby uchazeč nalezne v e-přihlášce.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

Termín přijímací zkoušky: 11. června 2024

Náhradní termín přijímací zkoušky fakulta nevypisuje.

POZVÁNKA k přijímací zkoušce bude registrovaným uchazečům předána prostřednictvím aplikace elektronická přihláška. V týdnu od 25. 4. 2024 uchazeč ve své E-PŘIHLÁŠCE, dále záložka DOKUMENTY, bude mít dostupnou POZVÁNKU k přijímací zkoušce. Pozvánka bude obsahovat podrobné informace (datum, hodina, místo konání přijímací zkoušky, povolené pomůcky a další).

Uchazeči se zdravotním postižením, kteří potřebují zvláštní režim u přijímací zkoušky, budou kontaktovat Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého.

Přijímací zkouška

 • Je realizována formou písemného testu z fyziky, chemie a biologie.
 • Písemná přijímací zkouška je identická pro oba studijní programy, Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. V případě podání přihlášky na oba studijní programy vykoná uchazeč přijímací zkoušku pouze jednou. Bodový výsledek přijímací zkoušky určí jeho pořadí v rámci skupiny uchazečů pro program Všeobecné lékařství a skupiny uchazečů pro program Zubní lékařství.
 • Pro každý program je podána samostatná e-přihláška a uhrazen samostatně administrativní poplatek.

Přijetí ke studiu
Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončeného maturitou. Úředně nebo střední školou ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení ze střední školy odevzdá přijatý uchazeč u řádného zápisu do studia.

V případě, že uchazeč složil maturitní zkoušku v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné uznání zahraničního vzdělání v České republice, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

Podmínky NOSTRIFIKACE podrobně na www.upol.cz/studenti/studium/uznani-zahranicniho-vzdelani-za-ucelem-prijeti-ke-studiu/.

Dokumenty pro posouzení zahraničního vzdělávání pro potřeby přijímacího řízení na UP uchazeč zašle na:

Univerzita Palackého v Olomouci
Zahraniční oddělení
Salih Hadžiabdić
Vodární 6
771 47 Olomouc

Úředně ověřenou fotokopii nostrifikace maturitního vysvědčení odevzdá uchazeč u řádného zápisu do studia.

Náhled do testu
Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Termín bude uchazeči sdělen v pozvánce k vykonání přijímací zkoušky.

Odvolací řízení
Podle § 50 odst. 6 zákona o VŠ č.111/1998 Sb. se může uchazeč (nebo jeho zástupce, kterému byla udělena plná moc) písemně odvolat proti rozhodnutí děkana fakulty, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne písemného doručení vyrozumění o výsledku přijímací zkoušky. Uvolněná místa po přijatých uchazečích, kteří ke studiu nenastoupí, budou dle harmonogramu doplňována z řad nepřijatých uchazečů, kteří v zákonné lhůtě podali odvolání a svým bodovým výsledkem se nacházejí dále v pořadí za stanovenou bodovou hranicí.

Odvolací řízení pro akademický rok 2024/2025 bude ukončeno na počátku měsíce září 2024. Všichni uchazeči, kteří se odvolali, budou v zákonné lhůtě o výsledku řízení informováni písemnou cestou.

Ubytování
Uchazeči mohou individuálně pro případné zajištění ubytování kontaktovat Správu kolejí a menz UP.

Přípravné semináře pro uchazeče o studium na LF UP

Lékařská fakulta UP pořádá přípravné semináře pro uchazeče o studium na LF UP ve studijních programech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství.

Více viz tento dokument (pdf).

Veřejné zdravotnictví (Mgr.)

Studium jednooborové, navazující magisterské, kombinované
Délka studia 2 roky
Akademický titul Mgr.
Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 25
Počet uchazečů pro tento akad. rok 65
Počet přijatých pro tento akad. rok 25
Studium garantuje

Ústav veřejného zdravotnictví
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
585 632 652,  jarmila.becvarova@upol.cz 

Charakteristika programu

Cílem studia ve studijním programu Veřejné zdravotnictví je získat znalosti a dovednosti k poskytování skupinové, ale i individuální péče s ohledem na potřeby zdravých, nemocných, specifických skupin i umírajících v souladu se strategickými programy národními i Světové zdravotnické organizace. Je určen jak pro absolventy zdravotnických (minimálně bakalářských) studijních programů, tak i pro absolventy oborů příbuzných (i bez získaného statutu zdravotnického pracovníka). Ke studiu se také mohou hlásit absolventi z biomedicínských oborů, či programů souvisejících s charitativní a sociální prací aj.

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Absolvent získává oprávnění používat titul "magistr", ve zkratce "Mgr." uváděný před jménem. Absolvováním studijního programu Veřejné zdravotnictví se nenabízí získání oprávnění vykonávat regulované povolání nebo regulovanou činnost.

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi studijního programu Veřejné zdravotnictví získají znalosti v oblasti zdravotní, sociální, ekonomické, etické, státní správy, legislativní, posudkové, psychologické, znalosti ekonomických pravidel fungování zdravotnických zařízení, znalosti organizace zdravotnictví v ČR i v zahraničí, znalosti v oblasti komunikace aj. Na získané znalosti budou navazovat dovednosti podpořené znalostí epidemiologické metody práce a metodami kvantitativního a kvalitativního výzkumu, znalostí informačních systémů a biostatistiky. Na základě takto získaných kvalitních teoretických základů a přiměřených praktických dovedností se mohou absolventi realizovat v přípravě a tvorbě preventivních programů.

Požadavky přijímací zkoušky

Charakter a kritéria hodnocení testu:

Písemný test z bio-psycho-socio-ekonomické problematiky zdraví a nemoci bude obsahovat 30 otázek. Pouze jedna z nabídnutých odpovědí bude správná. Otázky jsou hodnoceny 1 nebo 0 body. Za nesprávné odpovědi se body neodečítají. Celkový výsledek přijímací zkoušky určuje pořadí uchazeče v rámci daného programu. Časový limit pro vypracování testu je 40 minut

Příklady otázek písemného testu:

 1. Jak velká část populace v ČR trpí nadváhou a obezitou dohromady?
 2. Kolik zdravotních pojišťoven je v ČR aktuálně registrováno?
 3. Jaký je hlavní úkol primární prevence?

Termín, poplatky a další informace

Termín podání elektronické přihlášky: od 1. listopadu 2023 do 15. března 2024

Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen řádně podané e-přihlášky v termínu do 15. března 2024.

Administrativní poplatek: 790, - Kč /studijní program
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné uhradit ihned po volbě studiního programu.
Detail platby uchazeč nalezne v e-přihlášce.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

Termín přijímací zkoušky: 12. června 2024

Náhradní termín přijímací zkoušky fakulta nevypisuje.

POZVÁNKA k přijímací zkoušce bude registrovaným& uchazečům předána prostřednictvím aplikace elektronická přihláška. V týdnu od 25. 4. 2024 uchazeč ve své E-PŘIHLÁŠCE, dále záložka DOKUMENTY, bude mít dostupnou POZVÁNKU k přijímací zkoušce. Pozvánka bude obsahovat podrobné informace (datum, hodina, místo konání přijímací zkoušky, povolené pomůcky a další).

Uchazeči se zdravotním postižením, kteří potřebují zvláštní režim u přijímací zkoušky, budou kontaktovat Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého.

Přijímací zkouška je realizována formou písemného testu z bio-psycho-socio-ekonomické problematiky zdraví a nemoci. Bodový výsledek přijímací zkoušky určí pořadí uchazeče v rámci skupiny uchazečů pro program Veřejné zdravotnictví.

Přijetí ke studiu
Podmínkou přijetí ke studiu je dokončené bakalářské nebo magisterské vzdělání. Úředně nebo vysokou školou ověřenou fotokopii diplomu odevzdá přijatý uchazeč u řádného zápisu do studia.

V případě, že uchazeč ukončil VŠ vzdělání v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné uznání zahraničního vzdělání v České republice, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

Podmínky NOSTRIFIKACE podrobně na www.upol.cz/studenti/studium/uznani-zahranicniho-vzdelani-za-ucelem-prijeti-ke-studiu/.

Dokumenty pro posouzení zahraničního vzdělávání pro potřeby přijímacího řízení na UP uchazeč zašle na:

Univerzita Palackého v Olomouci
Zahraniční oddělení
Salih Hadžiabdić
Vodární 6
771 47 Olomouc

Úředně ověřenou fotokopii nostrifikace diplomu odevzdá uchazeč u řádného zápisu do studia.

Náhled do testů
Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Termín bude uchazeči sdělen v pozvánce k vykonání přijímací zkoušky.

Odvolací řízení
Podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. se může uchazeč (nebo jeho zástupce, kterému byla udělena plná moc) písemně odvolat proti rozhodnutí děkana fakulty, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne písemného doručení vyrozumění o výsledku přijímací zkoušky. Uvolněná místa po přijatých uchazečích, kteří ke studiu nenastoupí, budou dle harmonogramu doplňována z řad nepřijatých uchazečů, kteří v zákonné lhůtě podali odvolání a svým bodovým výsledkem se nacházejí dále v pořadí za stanovenou bodovou hranicí.

Odvolací řízení pro akademický rok 2024/2025 bude ukončeno na počátku měsíce září 2024. Všichni uchazeči, kteří se odvolali, budou v zákonné lhůtě o výsledku řízení informováni písemnou cestou.

Doporučená literatura

 1. HAMPLOVÁ, Lidmila. (2020) Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy. Grada Publishing, a.s. ISBN 978-80-247-5562-5.
 2. JANEČKOVÁ, Hana, Hnilicová Helena. (2009) Úvod do veřejného zdravotnictví. Portál, s.r.o. ISBN 978-80-7367-592-9.
 3. TUČEK, Milan a kolektiv. (2018) Hygiena a epidemiologie. UK Nakladatelství Karolinum. ISBN 978-80-246-3933-8.
 4. PTÁČEK, Radek, Bartůněk Petr a kol. (2013) Etika a komunikace v medicíně. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3976-2.
 5. ZACHAROVÁ, Eva. (2017) Zdravotnická psychologie: teorie a praktická cvičení 2. Aktualizované a doplněné vydání. Grada Publishing, a.s. ISBN 978-80-271-0155-9.
 6. KRÝSA, Ivo, Krýsová Zdena. (2016) Zákon o ochraně veřejného zdraví, komentář. Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-070-8.
 7. CAJTHAMLOVÁ, Martina. (2021) Řízení nákladů ve zdravotnictví. ČVUT, ISBN 978-80-01-06833-5.
 8. Český statistický úřad
 9. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. Zdraví 21 pro všechny v 21. století.
 10. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.
 11. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. Zdraví 2030 - Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030.
 12. Státní zdravotní ústav - Témata zdraví a bezpečnosti.
 13. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
 14. Zdraví 2020 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)
 15. Zdraví 2030 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)
 16. WHO/Europe | Home
 17. Homepage | European Centre for Disease Prevention and Control (europa.eu)
 18. Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů: 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách (zakonyprolidi.cz)

Doktorské studium (Ph.D.)

V rámci doktorského studia je akreditováno 29 studijních programů se standardní dobou studia 4 roky. Studium je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá v kreditovém systému podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou dizertační práce. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul "doktor" (ve zkratce "Ph.D." uváděné za jménem). 

Akreditace a studijní plány

Akreditované doktorské programy (studium v češtině) bez omezení 

Název studijního programu

Forma

Kód

Akreditace do

Rozhodnutí č. j.

Anatomie, histologie a embryologie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Anatomie, histologie a embryologie (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0912D350076 08.08.2028 RVH UP č. 31/2020
Anatomie, histologie a embryologie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Anatomie, histologie a embryologie (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Bioinformatika a výpočetní biologie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Bioinformatika a výpočetní biologie (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0588D140001 20.01.2025 NAU-292/2019-11
Bioinformatika a výpočetní biologie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Bioinformatika a výpočetní biologie (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Epidemiologie, preventivní medicína a hygiena (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Epidemiologie, preventivní medicína a hygiena (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0912D350120 08.08.2028 RVH UP č. 31/2021
Epidemiologie, preventivní medicína a hygiena (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Epidemiologie, preventivní medicína a hygiena (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Fyziologie a patologická fyziologie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Fyziologie a patologická fyziologie (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0912D350121 08.08.2028 RVH UP č. 32/2021
Fyziologie a patologická fyziologie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Fyziologie a patologická fyziologie (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Gynekologie a porodnictví (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Gynekologie a porodnictví (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0912D350122 08.08.2028 RVH UP č. 33/2021
Gynekologie a porodnictví (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Gynekologie a porodnictví (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Chirurgie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Chirurgie (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0912D350024 08.08.2028 RVH UP č. 51/2019
Chirurgie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Chirurgie (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Imunofarmakoterapie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Imunofarmakoterapie (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0988D080001 15.9.2030 NAU-533/2019-11
Imunofarmakoterapie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Imunofarmakoterapie (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Kardiologie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Kardiologie (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0912D350140 16.02.2032 RVH UP č. 8/2022
Kardiologie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Kardiologie (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Lékařská biofyzika (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Lékařská biofyzika (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0912D350123 08.08.2028 RVH UP č. 34/2021
Lékařská biofyzika (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Lékařská biofyzika (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Lékařská biologie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Lékařská biologie (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0912D350124 08.08.2028 RVH UP č. 35/2021
Lékařská biologie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Lékařská biologie (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Lékařská farmakologie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Lékařská farmakologie (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0912D350126 08.08.2028 RVH UP č. 37/2021
Lékařská farmakologie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Lékařská farmakologie (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Lékařská genetika (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Lékařská genetika (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0912D350127 08.08.2028 RVH UP č. 38/2021
Lékařská genetika (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Lékařská genetika (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Lékařská chemie a klinická biochemie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Lékařská chemie a klinická biochemie (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0912D350107 08.08.2028 RVH UP č. 40/2021
Lékařská chemie a klinická biochemie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Lékařská chemie a klinická biochemie (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Lékařská imunologie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Lékařská imunologie (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0912D350108 08.08.2028 RVH UP č. 41/2021
Lékařská imunologie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Lékařská imunologie (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Lékařská mikrobiologie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Lékařská mikrobiologie (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0912D350110 08.08.2028 RVH UP č. 61/2021
Lékařská mikrobiologie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Lékařská mikrobiologie (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Molekulární a translační medicína (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Molekulární a translační medicína (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0912D350145 22.02.2033 RVH UP č. 23/2023
Molekulární a translační medicína (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Molekulární a translační medicína (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Neurologie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Neurologie (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0912D350112 08.08.2028 RVH UP č. 63/2021
Neurologie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Neurologie (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Neurovědy (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Neurovědy (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0912D350081 08.08.2028 RVH UP č. 458/2020
Neurovědy (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Neurovědy (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Onkologie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Onkologie (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0912D350114 08.08.2028 RVH UP č. 65/2021
Onkologie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Onkologie (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Otorinolaryngologie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Otorinolaryngologie (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0912D350083 08.08.2028 RVH UP č. 10/2021
Otorinolaryngologie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Otorinolaryngologie (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Patologie a soudní lékařství (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Patologie a soudní lékařství (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0912D350115 08.08.2028 RVH UP č. 66/2021
Patologie a soudní lékařství (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Patologie a soudní lékařství (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Pediatrie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Pediatrie (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0912D350116 08.08.2028 RVH UP č. 67/2021
Pediatrie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Pediatrie (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Psychiatrie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Psychiatrie (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0912D350025 08.08.2028 RVH UP č. 52/2019
Psychiatrie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Psychiatrie (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Sociální lékařství (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Sociální lékařství (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0912D350079 08.08.2028 RVH UP č. 456/2020
Sociální lékařství (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Sociální lékařství (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Stomatologie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Stomatologie (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0911D350006 08.08.2028 RVH UP č. 455/2020
Stomatologie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Stomatologie (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Toxikologie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Toxikologie (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0512D130008 10.08.2029 NAU-94/2019-9
Toxikologie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Toxikologie (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Urologie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Urologie (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0912D350117 08.08.2028 RVH UP č. 68/2021
Urologie (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Urologie (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Veřejné zdravotnictví (.pdf) prezenční P0912D350150 24.01.2034 RVH UP č. 2/2024
Veřejné zdravotnictví (.pdf) kombinovaná
Vnitřní nemoci (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Vnitřní nemoci (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0912D350118 08.08.2028 RVH UP č. 69/2021
Vnitřní nemoci (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Vnitřní nemoci (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Zobrazovací metody (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Zobrazovací metody (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0914D350003 08.08.2028 RVH UP č. 11/2021
Zobrazovací metody (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Zobrazovací metody (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná

Akreditované doktorské programy (studium v angličtině) bez omezení 

Název studijního programu

Forma

Kód

Akreditace do

Rozhodnutí č. j.

Bioinformatics and Computational Biology (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Bioinformatics and Computational Biology (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0588D140002 20.01.2025 NAU-292/2019-11
Bioinformatics and Computational Biology (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Bioinformatics and Computational Biology (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Imaging Methods (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Imaging Methods (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0914D350004 08.08.2028 RVH UP č. 12/2021
Imaging Methods (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Imaging Methods (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Immunopharmacotherapy (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Immunopharmacotherapy (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0988D080002 15.9.2030 NAU-533/2019-11
Immunopharmacotherapy (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Immunopharmacotherapy (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Internal Medicine (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Internal Medicine (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0912D350119 08.08.2028 RVH UP č. 70/2021
Internal Medicine (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Internal Medicine (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Medical Biology (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Medical Biology (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0912D350125 08.08.2028 RVH UP č. 36/2021
Medical Biology (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Medical Biology (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Medical Genetics (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Medical Genetics (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0912D350106 08.08.2028 RVH UP č. 39/2021
Medical Genetics (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Medical Genetics (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Medical Immunology (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Medical Immunology (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0912D350109 08.08.2028 RVH UP č. 42/2021
Medical Immunology (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Medical Immunology (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Medical Microbiology (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Medical Microbiology (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0912D350111 08.08.2028 RVH UP č. 62/2021
Medical Microbiology (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Medical Microbiology (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Molecular and Translational Medicine (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Molecular and Translational Medicine (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0912D350146 22.03.2033 RVH UP č. 24/2023
Molecular and Translational Medicine (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Molecular and Translational Medicine (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Neurology (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Neurology (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0912D350113 08.08.2028 RVH UP č. 64/2021
Neurology (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Neurology (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Neurosciences (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Neurosciences (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0912D350082 08.08.2028 RVH UP č. 459/2020
Neurosciences (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Neurosciences (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Social Medicine (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Social Medicine (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0912D350080 08.08.2028 RVH UP č. 457/2020
Social Medicine (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Social Medicine (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná
Toxicology (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Toxicology (.pdf)
předchozí verze
prezenční P0512D130017 10.08.2029 NAU-72/2022-8
Toxicology (.pdf)
pro 1. ročník od roku 2024/2025

Toxicology (.pdf)
předchozí verze
kombinovaná

Akreditované doktorské programy s omezením (na dostudování)

Název studijního programu Kód Akreditace do Rozhodnutí č. j. Jazyk
Anatomie, histologie a embryologie (prezenční) (.pdf)
Anatomie, histologie a embryologie (kombinované) (.pdf)
P5154 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Fyziologie a patologická fyziologie (prezenční) (.pdf)
Fyziologie a patologická fyziologie (kombinované) (.pdf)
P5156 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Gynekologie a porodnictví (prezenční) (.pdf)
Gynekologie a porodnictví (kombinované) (.pdf)
P5168 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Hygiena, prev. lékařství a epidemiologie (prezenční) (.pdf)
Hygiena, prev. lékařství a epidemiologie (kombinované) (.pdf)
P5169 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Chirurgie (prezenční) (.pdf)
Chirurgie (kombinované) (.pdf)
P5170 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Lékařská biofyzika (prezenční) (.pdf)
Lékařská biofyzika (kombinované) (.pdf)
P5181 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Lékařská biologie (prezenční) (.pdf)
Lékařská biologie (kombinované) (.pdf)
P5152 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Lékařská farmakologie (prezenční) (.pdf)
Lékařská farmakologie (kombinované) (.pdf)
P5157 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Lékařská genetika (prezenční) (.pdf)
Lékařská genetika (kombinované) (.pdf)
P5177 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Lékařská chemie a biochemie (prezenční) (.pdf)
Lékařská chemie a biochemie (kombinované) (.pdf)
P5158 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Lékařská chemie a klinická biochemie (prezenční) (.pdf)
Lékařská chemie a klinická biochemie (kombinované) (.pdf)
P5186 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Lékařská imunologie (prezenční) (.pdf)
Lékařská imunologie (kombinované) (.pdf)
P5178 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Lékařská mikrobiologie (prezenční) (.pdf)
Lékařská mikrobiologie (kombinované) (.pdf)
P5166 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Neurologie (prezenční) (.pdf)
Neurologie (kombinované) (.pdf)
P5172 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Neurovědy (prezenční) (.pdf)
Neurovědy (kombinované) (.pdf)
P5188 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Onkologie (prezenční) (.pdf)
Onkologie (kombinované) (.pdf)
P5162 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Otorinolaryngologie (prezenční) (.pdf)
Otorinolaryngologie (kombinované) (.pdf)
P5164 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Patologická anatomie a soudní lékařství (prezenční) (.pdf)
Patologická anatomie a soudní lékařství (kombinované) (.pdf)
P5180 31.12.2024 Přechodná ustanovení
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č.
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Pediatrie (prezenční) (.pdf)
Pediatrie (kombinované) (.pdf)
P5174 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Psychiatrie (prezenční) (.pdf)
Psychiatrie (kombinované) (.pdf)
P5160 31.12.2024 Přechodná ustanovení
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č.
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Sociální lékařství (prezenční) (.pdf)
Sociální lékařství (kombinované) (.pdf)
P5161 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Stomatologie (prezenční) (.pdf)
Stomatologie (kombinované) (.pdf)
P5165 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Urologie (prezenční) (.pdf)
Urologie (kombinované) (.pdf)
P5184 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Vnitřní nemoci (prezenční) (.pdf)
Vnitřní nemoci (kombinované) (.pdf)
P5171 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Zobrazovací metody (prezenční) (.pdf)
Zobrazovací metody (kombinované) (.pdf)
P5179 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina

Přijímací řízení

Lékařská fakulta UP v Olomouci vyhlašuje pro akademický rok 2024/25 přijímací řízení ke studiu v níže uvedených doktorských studijních programech v českém jazyce:

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Standardní doba doktorského studia (kreditový systém) je 4 roky. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou dizertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor" (ve zkratce „Ph.D.", uváděné za jménem).

Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení* studia v magisterském studijním programu.

*Poznámka: Student posledního ročníku magisterského studia v elektronické přihlášce v kolonce "Závěr studia" zvolí stav "studuji" a přiloží k vytištěné zkrácené verzi e-přihlášky aktuální potvrzení o studiu s uvedením předpokládaného data absolvování magisterského studia. Po úspěšném absolvování poslední státní zkoušky/obhajoby zašle uchazeč o doktorské studium na studijní oddělení fakulty obratem originál potvrzení o ukončení magisterského studia. Ověřenou fotokopii diplomu předkládá v případě přijetí do doktorského studijního programu u zápisu ke studiu.

Uchazeč o studium si v rámci přihlášky do doktorského studijního programu vybere téma dizertační práce pouze z vyhlášených témat. Zvolení vypsaného tématu dizertační práce je podmínkou zaregistrování přihlášky. V rámci každého vybraného doktorského studijního programu lze podat v daném akademickém roce pouze jednu přihlášku.

Povinné náležitosti přihlášky

 • vytištěná zkrácená verze elektronické přihlášky s podpisem uchazeče
 • potvrzení o provedení úhrady administrativního poplatku (fotokopie složenky event. dokladu o provedení bankovního převodu - potvrzení není vyžadováno v případě platby on-line platební kartou) - bankovní spojení viz níže
 • 2krát profesní životopis (vždy vlastnoručně podepsaný)
 • Absolventi do roku 2023 (absolventi s diplomem): 1krát úředně ověřená fotokopie diplomu + 1krát prostá fotokopie
 • Absolventi roku 2024 (dosud bez diplomu): student posledního ročníku magisterského studia přiloží 2krát aktuální potvrzení o studiu s uvedením předpokládaného data absolvování magisterského studia. Po úspěšném absolvování poslední státní zkoušky zašle uchazeč o doktorské studium na studijní oddělení fakulty obratem potvrzení o ukončení magisterského studia. Ověřenou fotokopii diplomu předkládá v případě přijetí do doktorského studijního programu u zápisu ke studiu.

Nepovinné náležitosti přihlášky k zaslání v listinné podobě: seznam publikovaných prací, seznam přednášek

Adresa pro zaslání zkrácené verze e-přihlášky včetně povinných příloh: 
Lékařská fakulta UP
Mgr. Eva Hrouzková, referát pro vědu a výzkum
Hněvotínská 3
779 00 Olomouc

Termín pro podání elektronické přihlášky: do 15.1.2024 do 15.5.2024. Pro program Veřejné zdravotnictví od 3.4.2024 do 15.5.2024.

Uchazeč je povinen uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději v den podání přihlášky ke studiu. Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen úplné, uhrazené a v termínu podané e-přihlášky. Uchazečem podepsaný výtisk zkrácené elektronické přihlášky, doklad o provedení úhrady administrativního poplatku a další níže uvedené povinné přílohy musí být na Referát pro vědu a výzkum LF UP v Olomouci odeslány nejpozději do 15. května 2024 včetně (rozhoduje datum poštovního razítka). Všechny řádně podané přihlášky budou do 24. května 2024 převedeny do přijímacího řízení. Uchazeč je povinen provést kontrolu stavu své e-přihlášky, zda byla přihláška zaregistrována (tzn. převedena do přijímacího řízení). V případě zjištěných nesrovnalostí se uchazeč neprodleně obrátí na referát pro vědu a výzkum LF UP v Olomouci (tel. 585 632 018, e-mail eva.hrouzkova@upol.cz).

Administrativní poplatek:  790 Kč / přihláška
Banka: Komerční banka, a.s., Olomouc
Účet: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol: Uveďte variabilní symbol automaticky vygenerovaný elektronickou přihláškou (pokud nebude variabilní symbol správně uveden, nedojde ke spárování platby s elektronickou přihláškou).
Konstantní symbol: 379 (při platbě složenkou)
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc (toto není adresa pro zaslání tištěné zkrácené verze e-přihlášek)
Platba ze zahraničí: IBAN CZ0901000000191096330227
SWIFT CODE: KOMBCZPP

Při platbě administrativního poplatku je nutné uvést ve správném tvaru variabilní symbol (veškeré údaje k platbě se uchazeči automaticky vygenerují při vyplnění e-přihlášky). Uvedení jiného než předepsaného symbolu je nepřípustné.

Upozorňujeme uchazeče, že nárok na vrácení administrativního poplatku za přijímací řízení nevzniká:

 • v případě nedodržení a nesplnění stanovených podmínek pro podání přihlášky ke studiu
 • v případě neúčasti u přijímacích zkoušek, a to z jakéhokoliv důvodu

Přijímací zkoušky se budou v jednotlivých programech konat v průběhu června 2024. Zaregistrovaným uchazečům o doktorské studium bude koncem května zaslána pozvánka k přijímací zkoušce.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří 29. 11. 2024 (pátek) na Lékařské fakultě UP proběhne s podporou prezentací na webových stránkách, ale z důvodu probíhající výuky bude uchazečům o studium umožněno navštívit budovy Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP, Hněvotínská 3, Olomouc bez organizované prohlídky. Pro případné informace budou k dispozici studenti LF UP ve vestibulu Dostavby teoretických ústavů LF UP.

Den otevřených dveří 25. 1. 2025 (sobota) proběhne v prezenční formě.

Den otevřených dveří se bude konat v prostorách Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP v Olomouci (Hněvotínská 3, Olomouc). Budova Teoretických ústavů se nachází v areálu Fakultní nemocnice Olomouc.  Dopravní spojení od Hlavního nádraží: tramvaj č. 1, 4, 6 - výstup na zastávce „Výstaviště Flora“, dále pěšky ulicí Štítného přes světelnou křižovatku na ulici Hněvotínskou a hlavním společným vchodem do areálu Fakultní nemocnice. Autobusem č. 12, 19, 26 zastávka "Dvořákova" nebo autobusem č. 21 zastávka "Lékařská fakulta". Jízdní řád MHD naleznete na www.dpmo.cz. Návštěvníci univerzity budou moci využít také bezplatnou autobusovou linku, jejíž trasa povede z Hlavního nádraží ke všem osmi fakultám. V případě vlastní dopravy osobním automobilem lze využít bezplatně parkoviště Lékařské fakulty (vjezd z ulice Hněvotínské nad hlavním vjezdem do Fakultní nemocnice). 

Zahájení je stanoveno na 9:00 hodin. Ve vestibulu Teoretických ústavů budou zájemcům k dispozici informační a studijní materiály s možností odborné konzultace po celou dobu konání Dne otevřených dveří, tj. do 14:00 hodin

Hlavní část programu proběhne v tzv. Velké posluchárně za účasti vedení Lékařské fakulty a zástupců zodpovědných za přijímací řízení (vstupy proběhnou v 9:30 a 11:30 hodin). 

V rámci doprovodného programu si mohou návštěvníci pod vedením studentů vyzkoušet poskytnutí první pomoci a seznámit se s jejími základy. Studenti studijního programu Zubní lékařství zase předvedou správnou techniku péče o dutinu ústní.  V případě zájmu mohou účastníci navštívit vybrané prostory na některých ústavech a klinikách. 

Ukázky z výuky

Přihláška ke studiu

Informace o přijímacím řízení

Aktuální informace o přijímacím řízení jsou k dispozici na Úřední desce LF.

  

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)