Fakultní orgány

Vedení fakulty

V čele fakulty je děkan. Jedná a rozhoduje ve věcech fakulty. Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani. Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty. Členem vedení fakulty je také předseda akademického senátu fakulty.

Děkan

Prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
josef.zadrazil@upol.cz
585 632 001
Úřední hodiny: 
St: 12:30 – 13:30 hod

Proděkani

Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
Proděkan pro legislativu, vnitřní organizaci a vnější vztahy a statutární zástupce děkana
milan.kolar@upol.cz
585 632 407
Agenda proděkana
Úřední hodiny:
 Út: 12:00 - 13:00 hod
Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. FEAN
Proděkan pro vědu, výzkum a grantovou činnost
petr.kanovsky@upol.cz
588 443 400
Agenda proděkana
Úřední hodiny:

Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
Proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 1. – 3. ročníku
hana.kolarova@upol.cz
585 632 101
Agenda proděkanky
Úřední hodiny: Út: 10:00 - 11:00 hod

Doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D.
Proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 4. – 6. ročníku
eva.klaskova@upol.cz
585 854 449
Agenda proděkanky
Úřední hodiny:  Út: 12:00 - 13:00 hod

MDDr. Iva Voborná, Ph.D.
Proděkanka pro studium Zubního lékařství a Dentistry
iva.voborna@upol.cz
585 859 229
Agenda proděkanky
Úřední hodiny:  Út: 12:00 - 13:00 hod
Prof. Mgr. MUDr. Milan Raška, Ph.D.
Proděkan pro zahraniční vztahy a General Medicine
milan.raska@upol.cz
585 632 751
Agenda proděkana
Úřední hodiny:  Út: 12:00 - 13:00 hod
Prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
Proděkan pro investiční rozvoj a doktorské studijní programy
martin.modriansky@upol.cz
585 632 319
Agenda proděkana
Úřední hodiny:  Út: 11:00 - 12:00 hod

Předseda AS LF

MUDr. Jan Strojil, Ph.D.
jan.strojil@upol.cz
585 632 556

Tajemnice

Ing. Jana Valíková
jana.valikova@upol.cz
585 632 008

Akademický senát

Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Zastupuje akademické pracovníky (24 zástupců) a studenty (12 zástupců). Určuje dlouhodobé směřování fakulty v návaznosti na dlouhodobý záměr univerzity. Volí děkana, schvaluje rozpočet, rozhoduje o změnách uspořádání fakulty atd. Může řešit i aktuální problémy studentů a zaměstnanců.

Stránky Akademického senátu LF

Vědecká rada

Vědecká rada Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen "VR") je samosprávný akademický orgán fakulty, jehož postavení a působnost upravuje §29 a §30 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, článek 7 Statutu lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Jednací řád Vědecké rady Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Členy VR jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační a další zákonem vymezenou činnost, přičemž alespoň jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce Univerzity Palackého v Olomouci. Členy VR jmenuje a odvolává děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého (dále jen "LF UP"), který je současně předsedou VR, a to po schválení Akademickým senátem LF UP. Členství ve VR je čestné a nezastupitelné. VR musí mít minimálně 21 členů, schopná usnášení je v případě přítomnosti alespoň 3/5 členů.

Vědecká rada LF UP:

 • projednává dlouhodobý záměr fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem UP,
 • schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě,
 • projednává vnitřní předpisy pro DSP a rigorózní řízení,
 • vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném tímto zákonem,
 • VR navrhuje Vědecké radě UP udělení čestné hodnosti "doctor honoris causa",
 • vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží děkan.

VR zasedá v předem určených termínech, nejméně jednou za tři měsíce s výjimkou období 1.7. až 31.8. daného akademického roku, v případě potřeby řešení naléhavých problémů může děkan LF UP svolat VR i mimo stanovené termíny. Jednání VR jsou neveřejná s výjimkou habilitační přednášky a obhajoby habilitační práce a přednášky při řízení ke jmenování profesorem.

Oznámení o konání

habilitačního a profesorského řízení

 

 

Místo konání:
Dostavba Teoretických ústavů LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc

 

 

Složení Vědecké rady LF UP

Předseda:

 1. prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. 
  (děkan, přednosta Ústavu mikrobiologie LF UP a FNOL)

Interní členové:

 1. prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA 
  (Klinika anesteziologie a resuscitace a intenzivní medicíny LF UP a FNOL)
 2. prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. 
  (Ústav farmakologie LF UP a FNOL)
 3. prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc. 
  (přednosta II. chirurgické kliniky - cévně transplantační LF UP a FNOL)
 4. doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA 
  (Ústav mikrobiologie LF UP a FNOL)
 5. doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D. 
  (přednosta  Ústavu biologie LF UP)
 6. prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
  (Ústav histologie a embryologie LF UP, proděkan pro zahraniční vztahy a anglické programy)
 7. prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. 
  (přednosta Ortopedické kliniky LF UP a FNOL)
 8. doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. 
  (ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP)
 9. prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. 
  (I. chirurgická klinika LF UP a FNOL, ředitel FNOL)
 10. prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. 
  (Hemato-onkologická kliniky LF UP a FNOL)
 11. doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. 
  (Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF UP)
 12. prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. 
  (přednosta Neurologické kliniky LF UP a FNOL)
 13. prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
  (přednosta Ústavu klinické a molekulární patologie LF UP a FNOL)
 14. prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
  (přednostka Ústavu lékařské biofyziky LF UP, proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 1.-3. ročníku a přijímací řízení)
 15. prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. 
  (přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FNOL)
 16. prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. 
  (přednosta Onkologické kliniky LF UP a FNOL)
 17. prof.  MUDr. Vladimír Mihál, CSc. 
  (Dětská klinika LF UP a FNOL)
 18. prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
  (Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP, proděkan pro investiční rozvoj a doktorské studijní programy)
 19. prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. 
  (přednosta I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL)
 20. prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. 
  (přednosta Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL, statutární zástupce děkana, proděkan pro vědecko-výzkumné záležitosti a vnitřní organizaci)
 21. prof. MUDr. Martin Petřek, CSc. 
  (přednosta Ústavu patologické fyziologie LF UP)
 22. prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 
  (přednosta Ústavu lékařské genetiky LF UP a FNOL)
 23. prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 
  (přednostka Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace LF UP a FNOL, proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 4.-6. ročníku, komunikaci a specializační vzdělávání)
 24. prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. 
  (Katedra analytické chemie PřF UP)
 25. doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D. 
  (přednosta Kliniky zubního lékařství LF UP a FNOL, proděkan pro studium Zubního lékařství)
 26. prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA 
  (přednosta I. interní kliniky - kardiologické LF UP a FNOL)
 27. prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. 
  (přednostka Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP, prorektorka pro vědu a výzkum UP)
 28. prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc. 
  (Ústav imunologie LF UP a FNOL)
 29. prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. 
  (přednosta III. interní kliniky - nefrologické, revmatologické a endokrinologické LF UP a FNOL)

Externí členové:

 1. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.  
  (děkan LF MU v Brně, I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně)
 2. prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
  (děkan FVZ UO v Hradci Králové)
 3. prof. MVDr. Alois Čížek, CSc. 
  (Ústav infekčních chorob a mikrobiologie, Fakulta veterinárního lékařství VFU Brno)
 4. prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 
  (děkan JLF UK Martin)
 5. prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. 
  (přednostka Stomatologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně)
 6. plk. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. 
  (vedoucí Katedry epidemiologie FVZ UO v Hradci Králové)
 7. prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA 
  (přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol Praha)
 8. doc. MUDr. Dušan Mištuna, Ph.D. 
  (proděkan pre rozvoj fakulty JLF UK Martin)
 9. prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D. 
  (přednosta Ústavu histologie a embryologie LF UK Hradec Králové)
 10. prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. 
  (Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK Hradec Králové, proděkan pro zahraniční styky a vnější vztahy LF UK Hradec Králové)
 11. doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc. 
  (přednosta Stomatologické kliniky LF UK Hradec Králové, proděkan pro výuku zubního lékařství LF UK Hradec Králové)
 12. plk. MUDr. Martin Svoboda 
  (ředitel Vojenské nemocnice Olomouc)
 13. prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. 
  (přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava)
 14. prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. 
  (Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, proděkan pro vědu, výzkum a doktorské sudium 2. LF UK)
 15. prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. 
  (Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, proděkan pro zubní lékařství LF MU v Brně)

Čestní členové:

 1. prof. MUDr. Vladimír Král, CSc.  
  (I. chirurgická klinika LF UP a FNOL)
 2. prof. MUDr. Milan Kudela, CSc.  
  (Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FNOL)
 3. prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc.  
  (Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FNOL)
 4. prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.  
  (III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FNOL)

 

Vědecká rada ve výše uvedeném složení byla schválena Akademickým senátem Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci dne 29. září 2015.

Termíny zasedání Vědecké rady LF UP

Zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se budou konat vždy ve čtvrtek v měsících říjen, prosinec, únor, duben a červen, od 9:30 hodin v prostorách Dostavby Teoretických ústavů LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc. 

 • 4. října 2018
 • 6. prosince 2018
 • 7. února 2019
 • 4. dubna 2019
 • 30. května 2019

Jednací řád Vědecké rady LF UP

Komise

Disciplinární komise

Předsedkyně:

 1. Proděkanka prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

Členové:

 1. Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
 2. Doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.
 3. Jaroslava Maucy (V. ročník Všeobecné lékařství)
 4. Kamila Minaříková (V. ročník Všeobecné lékařství)
 5. Štěpán Pospíšil (IV. ročník Zubní lékařství)

Vědecko-výzkumná a investiční komise

Předseda:

 1. Proděkan prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Členové:

 1. Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. (Ústav farmakologie LF UP a FNOL)
 2. Prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D. (Radiologická klinika LF UP a FNOL)
 3. Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. (Hemato-onkologická klinika LF UP a FNOL)
 4. Prof. MUDr. Pavel Kaňovský, CSc. (Neurologická klinika LF UP a FNOL)
 5. Prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. (Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FNOL)
 6. Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc. (Ústav imunologie LF UP a FNOL)
 7. Prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. (III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FNOL)
 8. Doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D. (Ústav biologie LF UP)
 9. Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. (Ortopedická klinika LF UP a FNOL)
 10. Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. (Ústav molekulární a translační medicíny LF UP)
 11. Prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D. (Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP)
 12. Prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. (I. chirurgická klinika LF UP a FNOL)
 13. Doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D. (Klinika zubního lékařství LF UP a FNOL)
 14. Doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D. (I. interní klinika - kardiologická LF UP a FNOL)
 15. Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc. (Ústav lékařské biofyziky LF UP)
 16. Doc. RNDr. Petr Mlejnek, Ph.D. (Ústav normální anatomie LF UP)
 17. Doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. (Ústav farmakologie LF UP a FNOL)

Pedagogická komise pro 1. – 3. ročník Všeobecného lékařství

Předsedkyně:

 1. Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

Členové:

 1. Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
 2. Prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
 3. Prof. Mgr. MUDr. Milan Raška, Ph.D.
 4. Prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA
 5. Prof. MUDr. Rostislav Večeřa, CSc.
 6. Doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.
 7. Doc. RNDr. Petr Mlejnek, Ph.D.
 8. Doc. MUDr. Jiří Nečas, CSc.
 9. Doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
 10. Doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D.
 11. MUDr. Běla Erdösová, Ph.D.
 12. MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D.
 13. MUDr. Jan Strojil, Ph.D.
 14. MUDr. Iva Vágnerová, Ph.D.
 15. Mgr. Pavel Kurfürst

Pedagogická komise pro 4. – 6. ročník Všeobecného lékařství

Předsedkyně:

 1. Proděkanka Prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 

Členové:

 1. Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
 2. Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
 3. Prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
 4. Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
 5. Prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
 6. Prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
 7. Doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D.
 8. Doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.
 9. Prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Ediční komise

Předsedkyně komise:

 1. Proděkanka Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

Členky komise:

 1. Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
 2. Prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
 3. Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
 4. Prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA
 5. Doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.