Senát lékařské fakulty schválil vznik nového ústavu

Ilustrační foto: Archiv Žurnálu UP
pátek 23. únor 2018, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Ústav veřejného zdravotnictví – takový název ponese nové pracoviště lékařské fakulty, které vznikne sloučením Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví a Ústavu preventivního lékařství. Organizační změnu schválil fakultní senát na svém únorovém zasedání.

Návrh na sloučení dvou ústavů do jednoho předložil senátorům děkan Milan Kolář spolu se zdůvodněním zamýšlených změn. Vedla k nim podle něj zejména stabilizace personálního obsazení na úrovni habilitovaných akademických pracovníků i racionalizace výuky, kterou realizují obě dosavadní pracoviště. „Důvodem je také přesunutí Centra základních výkonů ve zdravotnictví do organizační struktury Centra telemedicíny, simulátorů a praktických dovedností a snaha o zabezpečení přesunu Centra pro výuku cizích jazyků do prostor Teoretických ústavů,“ uvedl děkan v důvodové zprávě. 

Nový Ústav veřejného zdravotnictví, jehož vznik musí ještě potvrdit Akademický senát UP, bude zároveň garantovat připravovaný studijní program Veřejné zdravotnictví. Podkladům pro jeho akreditaci se v současné době intenzivně věnují pracovníci obou původních ústavů. Výuka bude koncipována v souladu s požadavky Evropské asociace škol veřejného zdravotnictví (ASPHER), jejímž řádným členem je olomoucká lékařská fakulta od roku 2017. 

Na svém prvním zasedání v tomto kalendářním roce senátoři také doporučili Vědecké radě LF UP přijmout navržené změny studijních plánů pro příští akademický rok a schválili nominaci Karla Indráka do Etické komise UP. Vyslechli rovněž předběžné informace o hospodaření fakulty v roce 2017 i o předběžném plánu financí na rok 2018. „Rozpočet bude předložen ke schválení na zasedání 27. března,“ doplnil předseda senátu Jan Strojil.