Promoce

Promoce absolventů

Studenti Všeobecného lékařství a Zubního lékařství se na termín promoce předběžně hlásí elektronicky. Závazně se studenti přihlásí osobně po poslední státní rigorózní zkoušce na studijním oddělení (bez ohledu na úřední hodiny). Slavnostní promoce se koná ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska (Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5, Olomouc).

Informace k promoci

Studenti se k termínu promoce předběžně přihlašují elektronicky na portálovém rozhraní studijní agendy STAG odkazem "Zápis na termíny". Studenti Všeobecného lékařství se předběžně zapisují na termín (i hodinu zahájení) tzv. předmětu "Předběžné přihlášení k promoci". O spuštění elektronického zápisu na promoce budou studenti informování e-mailem.

Aby bylo přihlášení k promoci závazné, je student povinen předložit na studijním oddělení (možno vhodit do boxu studijního oddělení vedle recepce na TÚ):

  • potvrzení o úhradě nákladů spojených s promocí (700 Kč)
  • index

Náklady spojené s promocí činí pro studenta 700 Kč:
Banka: Komerční banka, a.s., Olomouc
Účet: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol: 1990649100
Specifický symbol: rodné číslo (bez lomítka)
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc

Vedení FN Olomouc upozorňuje všechny studenty, kteří ukončili studium a nebudou již pokračovat ve stravování v jídelně FN Olomouc, aby se odhlásili ze závodního stravování (p. Martina Hynštová, tel. 588 444 343, e-mail martina.hynstova@fnol.cz) a vybrali si nevyčerpaný kredit. Kredit je možno vyzvednout až do listopadu a je vyplácen vždy PO – PÁ  v době 6.30. – 8.00 hod a 10.30 – 13.30 hod.

Informace pro studenty za Slovenska a jiné zahraniční studenty starší 26 let
Na základě vyhlášky č. 12/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Olomouce (.pdf) jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala. Studenti ze zahraničí mají povinnost vyplnit formulář ohlášení poplatkové povinnosti (.doc) a odevzdat ho na Magistrátu města Olomouce. Od poplatku jsou osvobozeni studenti přihlášení k pobytu ve statutárním městě Olomouci na vysokoškolských kolejích, kteří v daném kalendářním roce nedovrší 26 let.

Termíny promocí 2024

Termín promocí nemá vliv na úspěšné absolvování studia ani na ukončení statutu studenta – promoce jsou slavnostním aktem, při němž absolvent přebírá vysokoškolský diplom, status studenta však končí dnem, kdy student/ka úspěšně absolvuje poslední část obhajoby či státní závěrečné zkoušky, stejně jako tímto dnem nabývá i získaného vysokoškolského titulu. 

Studijní program Zubní lékařství
25. června - 9.00 hod, 10.00 hod, 11.00. hod, 12.15 hod, 13.15 hod

Studijní program Veřejné zdravotnictví
25. června - 14.15 hod 

Studijní program Všeobecné lékařství
26. června - 9.00 hod, 10.00 hod, 11.00. hod, 12.15 hod, 13.15 hod, 14.15 hod
27. června - 9.00 hod, 10.00 hod, 11.00. hod, 12.15 hod, 13.15 hod, 14.15 hod

Studijní program Dentistry + General Medicine (promoce v angličtině)
28. června  - 9.00 hod

Studijní program General Medicine (promoce v angličtině)
28. června  - 10.30 hod, 12.00 hod

Promoce se konají ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska v Olomouci (Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5). 

Zlatá promoce

Zlatá promoce absolventského ročníku 1974 se uskuteční 16. listopadu 2024 od 10 hod. ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska (Vojenská nemocnice).

Facebook

Přihláška (doc)

 

Minulé ročníky Zlaté promoce

Zlatá promoce 2023

Ve slavnostních prostorách Vojenské nemocnice Olomouc přivítala Lékařská fakulta UP své absolventy, kteří úspěšně ukončili studium v roce 1973. Během Zlaté promoce nejen na studentská léta zavzpomínala a promoční slib znovu složila padesátka lékařů se zkušenostmi z tuzemských i zahraničních zdravotnických zařízení.

Absolventský talár mimo jiné oblékla Alena Lawrencová, která po studiu medicíny složila atestace z neurologie a po roce 1989 pracovala ve Velké Británii, Libyi nebo Botswaně, kde se podílela na programech spojených zejména s epidemií AIDS. Její někdejší spolužák, praktický lékař Michal Chromec, zase sbíral zkušenosti během pomoci v Laosu, doma na Hané je spojen se Sportovním klubem Přerov 1908 i Nadačním fondem Pravda o vodě. Další zlatý absolvent psychiatr Jaromír Vachutka při Univerzitě Palackého na konci 80. let založil Univerzitu třetí věku, první u nás, a je také zakládajícím členem TJ Liga stovkařů Olomouc, spolku propagujícího kondiční a vytrvalostní běh.

Promoční slib znovu složil také kardiolog Čestmír Číhalík, který byl v letech 2000–2004 děkanem Lékařské fakulty UP a podle kterého zlatí absolventi měli možnost zažít úžasnou a neopakovatelnou éru, během níž se medicína od základů proměnila.

„Když jsme nastupovali, museli jsme dbát na pečlivou anamnézu a fyzikální vyšetření, k dispozici jsme měli omezené spektrum laboratorních vyšetření, EKG křivku a rentgen plic. Nyní máme diagnostiku až na úroveň molekul, zobrazovací metody až k jednotlivým buňkám, miniinvazivní přístup a robotické operace, obrovské pokroky umožňující včasnou diagnostiku a účinnou léčbu většiny chorob. A jen těžko dohlédnout, co s medicínou udělá využití umělé inteligence! Ani jsme si neuvědomili, jak ten čas letí, a teď se tu setkáváme na konci naší pracovní kariéry a při příležitosti Zlaté promoce, bohužel ne všichni. Dovolte mi, abych za nás poděkoval naší alma mater za to, jak dobře nás na naši profesní dráhu připravila. Současnému vedení lékařské fakulty pak přeji, aby navázala na vše pozitivní, co předchozí generace vybudovaly, a hodně štěstí a zdaru při dalším rozvoji fakulty,“ uvedl ve své řeči.

V podobném duchu navázala za absolventy stomatologie Alice Mikulcová, která také působila na LF UP a nyní je revizní lékařkou Všeobecné zdravotní pojišťovny. „Dům nelze postavit bez pořádných základů, naše studium nám ale poskytlo základy pro všechny profesní i životní situace. Často jsme to ocenili až v pozdějším věku, ale vždy jsme mohli být na naši alma mater náležitě pyšní. Především během posledních nesmírně turbulentních třiceti let jsme se museli potýkat s řadou problémů, návalem informací a nových pracovních postupů. To nás ale ujistilo v tom, že bez vzdělání není vědění a vědění je to jediné, co opravdu zajistí rozvoj společnosti. Vše ostatní je svým způsobem pomíjivé. Přejeme lékařské fakultě a Univerzitě Palackého, ať je i nadále centrem vzdělanosti, kulturnosti a společenského rozvoje,“ řekla v sále Klášterního Hradiska zubní lékařka.  

Zlatou promocí absolventy provedl děkan LF UP Milan Kolář společně s proděkankou Evou Kláskovou a prorektorka pro komunikaci a studentské záležitosti Andrea Hanáčková. Zkušeným lékařům poděkovali za odvedenou práci, péči nejen o pacienty a šíření dobrého jména Univerzity Palackého a připili si s nimi na pevné zdraví a úspěchy v osobním a u řady ještě i v pracovním životě v dalších letech.

Prorektorka Andrea Hanáčková také absolventy pozvala na probíhající výstavu o nejstarší historii univerzity ve Vlastivědném muzeu Olomouc, děkan Milan Kolář zase na lékařskou fakultu, která se od dob jejich studia výrazně proměnila a aktuálně se rozrůstá o novou budovu. „Věřím, že se všichni takto shledáme za deset let na Diamantové promoci,“ dodal děkan.

Fotografie z průběhu promoce ke stažení (zip archiv 395 MB)

Pozvánka (jpg)

Zlatá promoce 2022

Slavnostním sálem Klášterního Hradiska to zase jednou šumělo. Sešli se tu zkušení lékaři a lékařky, kteří před půlstoletím úspěšně ukončili studium Všeobecného lékařství a Stomatologie na Lékařské fakultě UP. Na zlaté promoci, kterou pro ně fakulta připravila, nejen že zavzpomínali na studentská léta a probrali, kam se jejich životní cesty po studiu ubíraly, ale především znovu složili promoční slib.

„Nejsem příznivcem dlouhých projevů. Mnohem raději bych si poslechl vaše příběhy, vaše zkušenosti, které by jistě byly zajímavě nejen pro mě, ale zvláště pak pro naše čerstvé absolventy, kteří jsou na začátku své lékařské kariéry. Jen vy sami totiž dokážete říci, kolik úsilí musí člověk věnovat celoživotnímu působení v medicíně, jak je obtížné sladit odbornou práci a péči o pacienty s osobním životem a péčí o rodinu. Prožili jste období nebývalého rozvoje medicíny i období zásadních společenských změn, získávali jste zkušenosti a také je předávali dál, ovlivnili jste stovky a tisíce lidských životů. Chtěl bych vám za to vše poděkovat,“ řekl při slavnostním aktu rektor UP a taktéž lékař Martin Procházka.

Zlatým absolventům popřál vše dobré do dalších let společně s proděkany LF UP Evou Kláskovou a Milanem Kolářem. Mezi sedmdesátkou těch, kteří si promoci po padesáti letech od ukončení studia v roce 1972 zopakovali, byli lékaři a lékařky zejména ze severní Moravy a Slezska, také z Čech i Slovenska.

Slib znovu složila například hygienička a epidemioložka Jarmila Medková, se kterou se ve výuce mohli setkat studenti hned několika fakult UP a která mimo jiné působí ve Vojenské nemocnici Olomouc, profesor Evžen Weigl, zakladatel a dlouholetý přednosta Ústavu imunologie LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc, který se v letech 2006–2009 podílel i na vedení univerzity jako prorektor pro rozvoj a výstavbu, nebo profesor Karel Indrák, který mimo jiné stojí za vznikem Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL nebo nadace Haimaom na podporu nemocných s transplantací kostní dřeně.

Právě Karel Indrák se ujal za někdejší studenty všeobecné medicíny proslovu, během něhož srovnal tehdejší studium s dnešním. „Měli jsme více příležitostí se vzájemně poznat než současní studenti. Naše studium začalo bramborovou brigádou. Měli jsme také lyžařský kurz, letní soustředění na Pastvinách, součástí výuky byl i tělocvik a ve vyšších ročnících přibyla pro muže vojenské příprava. Ještě dnes mnozí se svěděním kůže vzpomínáme na stejnokroj, kterému jsme říkali kopřiváče,“ zmínil.

„Můžeme být hrdí na to, čeho jsme v našich oborech dosáhli, samozřejmě jsme hrdí i na naši alma mater. Dovolte mi, abych za nás všechny poděkoval vedení lékařské fakulty, že pro nás organizuje tyto zlaté promoce a umožnuje nám se po mnoha letech setkat. Bohužel se nás sešla jen zhruba třetina, čtvrtina. Zestárli jsme, někteří nemohli přijet ze zdravotních důvodů, jiné zavál osud na druhý konec světa a s dalšími se již bohužel nikdy nesejdeme. Nicméně věřím, že toto setkání se může stát impulzem proto, abychom se, pokud to zdraví dovolí, někdy opět potkali, popovídali si o svých prožitcích a zůstali prostě v kontaktu. Všem bych chtěl popřát hodně zdraví, pohody a klidu,“ uzavřel svůj proslov Karel Indrák.

Na jeho vzpomínky a přání navázala za dřívější studenty zubního lékařství Marta Krsková provozující ordinaci v Olomouci. Ve své řeči mimo jiné připomněla, že před padesáti lety by ji ani nenapadlo, že jednou bude moci založit soukromou praxi a řešit záležitosti s tím spojené. „Vážím si uspořádání dnešní slavnosti, považuji ji za uznání společnosti za naši dlouholetou činnost v lékařském povolání a v poslání pečovat o zdraví našich občanů,“ uvedla.

Poté zazněla studentská hymna Gaudeamus Igitur a šum se přesunul do předsálí, kde byl pro zlaté absolventy připraven přípitek a malé pohoštění.  

Zlatá promoce patří k již tradičním absolventským událostem v kalendáři Lékařské fakulty UP, poprvé se uskutečnila v roce 2010. Kromě toho fakulta pořádá také promoci diamantovou pro absolventy po šedesáti letech od završení studia a oblíbené je také setkání Radicés / Kořeny, na kterém se scházejí „třicetiletí“ absolventi.

Text: Martin Višňa

Fotografie z průběhu promoce ke stažení (zip archiv 891 MB)

 

Zlaté promoce 2021

Zlatá promoce absolventského ročníku 1971 se  uskutečnila 10. listopadu 2021 odpoledne ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska (Vojenská nemocnice).

Lékařská fakulta přivítala své zlaté absolventy

Text, foto: Martin Višňa

Slova díků, přání a především vzpomínky na studentská léta v Olomouci se nesly Slavnostním sálem Klášterního Hradiska, kde Lékařská fakulta UP uspořádala zlatou promoci svých absolventů. Promoční slib po padesáti, respektive jednapadesáti letech znovu složila stovka zkušených lékařek a lékařů, kteří svá studia zakončili v letech 1970 a 1971.

„Vzpomínáte si ještě, na co se nás ptali u přijímaček? Pamatuji si akorát, že se mě ptali na Keplerovy zákony, to bylo ke studiu medicíny asi nezbytné. Studium pak samozřejmě začalo tím, že jsme jeli na brigádu do Těšíkova, kde jsme pracovali na poli, a teprve potom jsme mohli jít na studijní oddělení a zapsat si předměty,“ usmíval se za mikrofonem Vladimír Palička, ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové, když se chopil za absolventy z roku 1970 slova.

Listoval při tom svým indexem a zmínil nejednu významnou osobnost (nejen) olomoucké medicíny. Děkan Obručník, Zrzavý, Lichnovský, Lukl… „Kdybychom byli v Anglii a někomu řekli, že nás učil chirurgii Rapant, už bychom nemuseli dělat žádné atestace. Jeho jméno už s sebou neslo to, že to umíme,“ vzpomínal na studia, která poznamenal srpen 1968 a následné ideologické čistky. „Prožili jsme krásná 60. léta, kdy všechno bylo free, všechno se rozvíjelo a vypadalo úžasně, byli jsme plni života. Pak ale přišla okupace a dopady jak na naše učitele, tak i spolužáky. Ale nakonec jsme to nějak všichni dostudovali.“

Jak profesor Palička dodal, velmi si cení toho, že i po letech jsou se svými spolužáky kamarádi a pomáhají si, když někdo potřebuje. „Dnes vytáhnu jednu ze skleniček se znakem univerzity, které jsem si koupil na promoci, ale moc je nepoužíval, naleju si do ní dobrý koňak a připiju si na zdraví nás všech, na fakultu, univerzitu a na to, abychom se ještě někdy mohli setkat a vidět,“ zakončil svoji řeč před publikem, v němž seděli někdejší spolužáci, jako například bývalý ředitel Fakultní nemocnice Olomouc a poradce ministra zdravotnictví Václav Rýznar, dřívější okresní hygienička v Přerově Zdeňka Sekerová nebo Igor Herrmann, který se jako sportovní lékař zúčastnil horolezeckých expedic v Himalájích, Peru nebo na Kavkaze.

Za absolventský ročník 1971 později promluvil zakladatel a dřívější dlouholetý přednosta Ústavu lékařské genetiky LF UP a FNOL Jiří Šantavý, promoční slib mimo jiné znovu složil také diabetolog Rudolf Chlup, který stál v 80. letech u zrodu prvního inzulinového pera na světě.

Slavnostními chvílemi zlaté promoce provedli emeritní děkan LF UP Milan Kolář a proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 4.–6. ročníku Eva Klásková, jménem univerzity absolventům za celoživotní práci a za to, že jsou svým nástupcům dobrými příklady, poděkoval prorektor pro komunikaci a studentské záležitosti Vít Procházka. „Vaše skvělé kariéry by ale nebyly úplné, protože vaším úkolem je teď vést nás ostatní, předávat nám vaše zkušenosti, moudrost, vytrvalost a nadhled. Pokud se nepoučíme z chyb minulosti, jsme odsouzeni si ji opakovat. A proto vás tímto zdvořile prosím, abyste zůstali našimi rádci, abyste přispěchali s dobrou radou nebo názorem, bude-li to situace vyžadovat – my budeme s velkou pokorou naslouchat,“ řekl ke zlatým absolventům prorektor.

Organizace zlatých promocí absolventů po padesáti a také diamantových po šedesáti letech od završení studia je na Lékařské fakultě UP tradiční záležitostí. Vloni se však tyto promoce nemohly kvůli epidemii covidu-19 uskutečnit, proto se letos organizátoři rozhodli – za dodržení aktuálně platných protiepidemických opatření – pozvat do Olomouce dva „zlaté“ ročníky. Jak ale bylo vidět, absence talárů a naopak zakrytí úst respirátory nebo kontrola bezinfekčnosti přítomným nijak zvlášť nevadily.

Zlatá promoce - promoční ročník 1970 a 1971

Videozáznamy ke stažení:

Zlatá promoce 2019

Lékaři po padesáti letech znovu složili promoční slib

Text: Martin Višňa

Lékařská fakulta přivítala své absolventy z roku 1969. Zlatou promoci ve slavnostním sále Vojenské nemocnice Olomouc si nenechalo ujít 47 někdejších studentů Všeobecného lékařství a Stomatologie. Někteří přitom na svá studentská léta zavzpomínali již o den dříve přímo na půdě fakulty.

Za celoživotní práci zlatým absolventům poděkovaly a především zdraví do dalších let popřály prorektorka Jitka Ulrichová a proděkanky Hana Kolářová a Eva Klásková. Svůj promoční slib obnovila a tubus s pamětním diplomem převzala mimo jiné praktická lékařka z Kyselky u Karlových Varů Jaroslava Kunešová, dřívější revizní zubní lékař Pavel Jendrejovský, který působil v Prievidze, nebo olomoučtí emeritní přednostové Vlastimil Ščudla, který dlouhá léta vedl III. interní kliniku LF a FNOL – nefrologickou, revmatologickou a endokrinologickou, a Svatopluk Loyka z Ústavu soudního lékařství a medicínského práva.

Svatopluk Loyka se za své někdejší spolužáky v závěru promoce chopil slova. „Zazněly tu naše medailonky. Ze všech bylo cítit lásku k naší práci i lásku k naší alma mater. Těžko se ale hledají slova, jak fakultě poděkovat. Mohu jen ujistit, že všechno, co jsme před padesáti lety slíbili, jsme dodrželi,“ řekl docent, který stále vychovává budoucí lékaře. Ve své řeči přitom vzpomněl i některé z lékařů, se kterými měl možnost se na fakultě poznat během studia on a jeho ročník. „Milan Hejtmánek, tehdy mladý docent biologie, byl důkazem toho, že se okovy režimu otevírají. To on měl první přednášku, kde se mluvilo o genetice. To bylo úžasné. Biologie Lepešinské byla rázem zapomenuta. Rád vzpomínám také na našeho věčně mladého děkana Miroslava Obručníka a jeho asistenty – hodně příhod bych mohl uvést. Tím nejdůležitějším pro nás ale byl profesor Zrzavý. Měl obrovské charisma. Na přednáškách ne kreslil, on maloval člověka,“ vyjmenoval. Připomněl však také, že poslední ročník kvůli invazi „bratrských“ vojsk už tak radostný nebyl.

Mezi zlatými absolventy byla i oční lékařka Zdeňka Vymazalová. „Ta představa padesáti let, které od naší promoce proběhly, člověka trochu podetne. Na druhou stranu když se toho dožil jakž takž zdravý a vidí za sebou kus odvedené práce, je to povznášející pocit. Já na svá studentská léta vzpomínám s velikou radostí, celých šest let stálo za to, nic lepšího být nemohlo. A i po těch letech se nemůžu se svou prací zcela rozloučit. Ten pocit, když vstoupím do ordinace, je mi velmi příjemný,“ uvedla.

Zlaté promoce svých „půlstoletých“ absolventů pořádá lékařská fakulta od roku 2010. Samotný slavnostní akt je spojen také s přednáškovým setkáním, na tom letošním vzpomněla na olomoucké studium a přiblížila svou práci Jitka Pišoftová, která působí v ambulanci léčebné rehabilitace v Ostravě, a výše zmíněný Svatopluk Loyka. Během setkání došlo i na křest publikace 30 let svobodné Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, o níž jsme psali zde

Vedle zlatých promocí lékařská fakulta organizuje také promoce diamantové, na nichž obnovují absolventi svůj slib po šedesáti letech od ukončení studia. Pro absolventy je určena i tradiční akce Radicés/Kořeny, kde se potkávají někdejší studenti po třiceti letech od získání titulu.

Zlatá promoce 2018

Gaudeamus igitur si zazpívali po padesáti letech

Text: Velena Mazochová

S odstupem půl století se na lékařskou fakultu vrátili její bývalí studenti, aby si připomněli ukončení svých studií medicíny v Olomouci. Při zlaté promoci v sále Klášterního Hradiska si slavnostní okamžiky včetně studentské hymny zopakovalo téměř šedesát absolventů všeobecného lékařství a stomatologie z roku 1968. 

Absolventky a absolventy, kteří před padesáti lety přijali akademický titul doktor medicíny, uvítali jménem jejich alma mater  prorektorka UP Jitka Ulrichová, děkan lékařské fakulty Milan Kolář a proděkanka Eliška Sovová. „Za okny poslucháren se hlásilo Pražské jaro a vy, plni ideálů, jste začali naplňovat své poslání, které jste stvrdili ještě socialistickým slibem. Dnes jste se dostavili, abyste si tento slib připomněli už v době svobodné, a jsme velice rádi, že vás tu můžeme přivítat,“ uvedla Eliška Sovová, která někdejším medikům pamětní diplomy předávala. 

Jak připomněla prorektorka Jitka Ulrichová, „zlatí“ absolventi a absolventky patří k těm, kteří museli vedle svých odborných kvalit prokazovat i morální odvahu a sílu. „Jen vy sami víte, kolik vás profesní život stál úsilí, jak těžké bylo skloubit práci odbornou, vědeckou nebo pedagogickou se soukromým životem a s odpovědností za své nejbližší. Největším oceněním je poděkování a úcta pacientů a žáků, nejbližších spolupracovníků a následovníků. Odměnou ať je pro vás i dnešní převzetí zlatých diplomů a pokora vašich nejbližších,“ zdůraznila Jitka Ulrichová. 

Za příležitost zopakovat si s odstupem půl století promoční slib poděkovali své alma mater jménem přítomných absolventů všeobecného lékařství a stomatologie Ivo Němeček, bývalý ředitel Karvinské hornické nemocnice, a Zdenka Bezrouková, která donedávna působila jako odborná asistentka Kliniky zubního lékařství LF UP. „Jsme velmi rádi, že vznikla tradice zlatých promocí. S naší alma mater cítíme sounáležitost a s hrdostí sledujeme její úspěchy,“ uvedla Zdenka Bezrouková. „Je to pro nás důkaz, že naše alma mater na nás nezapomíná ani po padesáti letech, stejně jako my nezapomínáme na ni. Díky tomuto slavnostnímu aktu si můžeme daleko intenzivněji připomenout ten krásný červen šedesátého osmého roku. Žili jsme tehdy v euforii z úspěšně ukončeného náročného studia, která byla navíc umocněna neskutečnou změnou politického klimatu v naší zemi. A možná jsme díky ní ani nevnímali mráz, který začínal přicházet z Kremlu,“ vzpomněl Ivo Němeček. Ocenil zároveň teoretickou i praktickou přípravu, kterou lékařská fakulta své studenty vybavila pro jejich budoucí náročné povolání a připomněl jména profesorů Zrzavého, Lenfelda, Lukla, Rapanta či Vejdovského. „Co jméno, to osobnost. Učili nás myslet způsobem, který se nám v naší praxi velmi osvědčil, totiž myslet v souvislostech. Právě to je podmínkou dobré diagnostiky a volby léčby,“ zdůraznil Ivo Němeček. 

Slavnostnímu aktu předcházel Přednáškový podvečer Zlatých absolventů LF UP, k němuž se bývalí medici sešli v Malé posluchárně Teoretických ústavů LF. Přednášky si pro ně připravili jejich bývalí spolužáci - Jan Dostalík, současný člen oborové rady doktorského studijního programu Chirurgie na LF UP a člen zkušební komise pro rigorózní zkoušky z chirurgie, a dlouholetý předseda České společnosti pro zdravotnickou techniku a bývalý ředitel Městské nemocnice Ostrava František Jurek. 

První zlaté promoce uspořádala lékařská fakulta v roce 2010, a navázala tak na novodobou tradici, zahájenou o čtyři roky dříve na přírodovědecké fakultě. V posledních letech se sjíždějí na Univerzitu Palackého i zlatí absolventi pedagogické a filozofické fakulty. 

Zlatá promoce 2017

Promoční slib si zopakovali zlatí absolventi lékařské fakulty

Text: Velena Mazochová

Po padesáti letech se na lékařskou fakultu vrátili její bývalí studenti, aby si připomněli ukončení studia v Olomouci. Při Zlaté promoci v sále Klášterního Hradiska si slavnostní okamžiky zopakovalo téměř devadesát absolventů všeobecného a zubního lékařství z roku 1967, včetně těch, kteří na začátku šedesátých let minulého století přijeli studovat medicínu z někdejší NDR.

Spolu s děkanem Milanem Kolářem a prorektorem Miroslavem Mašláněm přivítala zlaté absolventy proděkanka Eliška Sovová, která krátce připomněla vybrané momenty roku jejich promoce. "V ČSSR byl tehdy prezidentem Antonín Novotný, v SSSR vládl soudruh Brežněv, na sjezdu československých spisovatelů začalo Pražské jaro, byly představeny plány pražského metra. Profesor Christiaan Barnard provedl první srdeční transplantaci a zemřeli akademik Heyrovský nebo poslední čínský císař Pchu I. A vy jste si tehdy užívali slastného pocitu, že jste lékaři a patří vám celý svět," uvedla k někdejším medikům proděkanka.

Prorektor Miroslav Mašláň bývalým studentům popřál do dalších let pevné zdraví, spokojenost a hodně radostí v rodinném kruhu a zároveň ocenil jejich stále činorodý přístup k životu. "Někteří z vás jsou stále aktivní ve své profesi, mnozí z vás neztratili studentského ducha a dále se vzdělávají. Touha po poznání je jistě trvalým motorem vašeho života," dodal prorektor.

Za pozvání na zlatou promoci poděkovaly své alma mater jménem přítomných absolventů všeobecného a zubního lékařství bývalá zástupkyně přednosty Kliniky chorob kožních a pohlavních olomoucké LF a FNOL Jitka Dobešová a praktická zubní lékařka Dana Sedlářová. "Nesmírně si toho vážíme a je to zároveň důkaz toho, že lékařská fakulta a Univerzita Palackého na své absolventy nezapomíná, stejně jako my nezapomínáme na naši alma mater - pořád jsme spojeni pupeční šňůrou," uvedla Jitka Dobešová a připomněla jména některých pedagogů, kteří je studiem provázeli. "Náš ročník měl štěstí na vynikající osobnosti, které nás velmi dobře připravili na profesionální dráhu - profesory Zrzavého, Lenfelda, Lukla, Rapanta, co jméno, to legenda a vynikající člověk," zdůraznila. "Zlatá promoce bude patřit k dalším mezníkům našeho života, který jsme zasvětili lékařskému povolání. Naše životní cesta byla přímá i klikatá a nalézt v ní správný směr nebylo vždy snadné. Věřím, že jsme lidsky, odborně i morálně obstáli," doplnila Dana Sedlářová.

K poděkování a vzpomínkám se připojila také anestezioložka Heidemarie Pimerová, která na zlatou promoci přijela z Frankfurtu nad Odrou. "Po dvouměsíčním jazykovém kurzu češtiny nás tehdy na lékařskou fakultu nastoupilo 46 studentů z bývalé NDR. Bylo nám jasné, že studium v tomto pro nás velice těžkém jazyce nebude nijak jednoduché. Ale dostalo se nám vynikajícího teoretického i praktického vzdělání a za to jsme našemu pedagogickému sboru mimořádně vděční. A naše město Olomouc jsme milovali, nové koleje, překrásné parky, taneční vinárnu i studentskou hospůdku ´Na růžku´. Strávili jsme zde kus svého mládí," dodala Heidemarie Pimerová.

Tradici zlatých promocí na Univerzitě Palackého zahájila v roce 2006 přírodovědecká fakulta. Lékařská fakulta se k ní připojila o čtyři roky později, kdy se v Olomouci potkali zlatí absolventi, kteří své studium ukončili v roce 1960. V posledních letech pořádají promoce po padesáti letech také pedagogická a filozofická fakulta.

Zlatá promoce 2016

Emeritní rektorka Univerzity Palackého Jana Mačáková při Zlaté promoci.
Fotogalerie, text: Milada Hronová

Absolventi medicíny z roku 1966 měli Zlatou promoci

Někdejší studenti lékařské fakulty si zopakovali slavnostní okamžiky ukončení studia při příležitosti zlaté promoce. Po padesáti letech si svá studia připomnělo v prostorách Klášterního Hradiska sedm desítek absolventů.

"Je to moc pěkný den. I když se se spolužáky potkáváme pravidelně po pěti letech, tentokrát je to ještě svátečnější. Nejsem však typ, který by si potrpěl na nějaké oslavy. Decentně si zlatou promoci užiju v rodinném kruhu," řekla Jana Lusková, absolventka fakulty z roku 1966. Celý svůj profesní život se věnovala stomatologii, dnes svůj čas tráví s vnoučaty. "Je dobré vědět, kdy skončit," dodala lékařka z Frýdku-Místku.

Také Miloš Nesvadbík, který se ve své profesi věnoval gynekologii a porodnictví, se rozhodl prožít promoční den v rodinném kruhu. "Přijel jsem mimo jiné s dcerou, která na promoci vzala syny. Prý aby se poučili a vzali si ze mě příklad," řekl s úsměvem Miloš Nesvadbík. Dodal, že pozvání ke zlaté promoci v něm vzbudilo nostalgii z toho, jak ten čas utekl. Se spolužáky se řadu let neviděl a většinu z nich ani hned nepoznal. "Jsem hodně dojatý. A pokud mám vzpomenout na některého z pedagogů, kteří mě učili, nemůžu zapomenout na profesory Zrzavého, Lukla a Šantavého," dodal.

Za všechny absolventy všeobecného lékařství z roku 1966 promluvila ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska emeritní rektorka Univerzity Palackého Jana Mačáková. Při vzpomínce na studentská léta poděkovala vysokoškolským učitelům, kteří tento ročník vedli. Závěrečnou řeč za stomatology pak měl Zdeněk Formánek.

Studentská léta si s absolventy připomnělo i současné vedení univerzity, které děkovnými slovy nešetřilo. "Jen vy sami víte, jak a kolik vás profesní život stál úsilí, jak těžké bylo skloubit práci odbornou, vědeckou či pedagogickou se svým soukromým životem, s odpovědností za své blízké. Děkuji vám, že jste svou profesí obohatili řadu lidí, že jste do svého okolí vnesli moudrost, lásku, obětavost a trpělivost. Naší alma mater přeji i nadále takové studenty, pro které bude radost a čest se padesát let po ukončení studia hrdě hlásit mezi absolventy Univerzity Palackého," řekla prorektorka univerzity Jitka Ulrichová.

Novodobou tradici zlatých promocí zahájila v roce 2006 přírodovědecká fakulta. Lékařská fakulta se k ní připojila o čtyři roky později, kdy se v Olomouci potkali zlatí absolventi, kteří své studium ukončili v roce 1960.

Fotografie z průběhu promoce ke stažení (zip archiv 169 MB)

Zlatá promoce 2015

Zlatí absolventi lékařské fakulty oslavili padesátku

Slavnostní okamžiky ukončení studia si zopakovali někdejší studenti lékařské fakulty, kteří se sešli ke zlaté promoci v prostorách Klášterního Hradiska. Studentská léta si po padesáti letech připomnělo více než sedmdesát absolventů z roku 1965 společně se současným vedením své alma mater.

"Svůj život jste zasvětili pomoci druhým a úcta, kterou váš obor i vy osobně zasluhujete, není žádným klišé. Je třeba si to dnes a denně připomínat, především ve chvílích, kdy se tuzemská i evropská veřejnost pře o základní hodnoty naší kultury a civilizace. Děkuji vám jménem Univerzity Palackého, že jste drželi zástavu humanity, která je nedílnou součástí ideje vzdělanosti a samým základem poslání vědy a výzkumu," uvedl prorektor Petr Bilík při přivítání zlatých absolventů. Zároveň je pozval na oslavy 70. výročí obnovení olomoucké univerzity. "Doufám, že se se všemi z vás v září příštího roku opět setkáme," dodal Bilík.

Stejná radost z jubilejního setkání vládla i v řadách bývalých studentů. Pozvání do Olomouce přijali s povděkem. "Neváhala jsem se přihlásit, sice se skoro nikdo nepoznáváme, ale to je přirozený běh života. Především je hezké od vedení fakulty, že nás dalo takto dohromady, abychom si mohli povyprávět své životní příběhy," uvedla Helena Vaverková, bývalá zástupkyně přednosty III. interní kliniky olomoucké lékařské fakulty, která na ní stále působí a podílí se na výuce studentů.

Profesně aktivní je také Václav Bednář, který vykonává soukromou ortodontickou praxi v Ostravě. "Je příjemné se setkat se všemi známými, tradice zlatých promocí je podle mne opravdu záslužná," potvrdil Bednář a krátce zavzpomínal na promoci před padesáti lety: "Oslavovali jsme ji už o den dřív až do rána, takže jsme došli do auly a jen čekali, kdy už bude konec. To dnes určitě nehrozí," dodal s úsměvem.

Padesát let od získání akademického titulu MUDr. stručně zrekapituloval za své bývalé spolužáky ze všeobecného lékařství Jan Sýkora a ocenil úroveň vzdělání, kterou se jim od pedagogů fakulty dostalo. "Po stránce praktické i teoretické nám kvalita výuky nesmírně pomohla zvládat vysoké nároky práce a povolání, které jsme si zvolili," zdůraznil Sýkora. Jeho kolega a bývalý spolužák z oboru zubní lékařství Ivan Erdelský všem popřál hodně odvahy a optimismu do dalších let a připomněl slova studentské hymny, které si o chvíli zazpívali všichni společně a zpaměti: "Gaudeamus igitur ..."

Novodobou tradici zlatých promocí zahájila v roce 2006 přírodovědecká fakulta. Lékařská fakulta se k ní připojila o čtyři roky později, kdy se v Olomouci potkali zlatí absolventi, kteří své studium ukončili v roce 1960.

Text: Velena Mazochová

Fotografie z průběhu promoce ke stažení (zip archiv 460 MB)

Zlatá promoce 2014

Dvaasedmdesát lékařů, kteří absolvovali v roce 1964, se dnes sešlo ke Zlaté promoci v aule Filozofické fakulty. A jejich setkání bylo nabité srdečnou atmosférou.

Rok 1964 přiblížila plné aule promotorka Eliška Sovová. „Z výrobních pásů sjelo první embéčko, které si většina z vás koupila, firma Philips začala zkoušet barvené televizory, Nobelovu cenu za lékařství získali Konrad Bloch a Feodor Lynen za probádání syntézy cholesterolu a narodil se pan děkan,“ podívala se směrem k Milanu Kolářovi, čímž všechny pobavila.

„Jsme rádi, že si univerzita na nás vzpomněla, ale hlavně: vidíme kamarády,“ prohlásila Hana Pechalová z Karviné. S některými spolužáky se skutečně padesát let neviděla.

Podobně na tom byla Ludmila Michailičová, která po absolutoriu žila a pracovala několik let v Prostějově, odkud odešla do srbského Bělehradu. „Tím jsem ztratila kontakt. Když tam začala válka, tak jsem se vrátila do Česka a usadila se v Neratovicích, ale za tu dobu jsem se s nikým nesetkala. Pro mě jsou všichni noví,“ smála se. Na promoce ale přijeli i lékaři, které osud zavál do Německa, Polska nebo ve dvou případech až do Kanady.

Ne slavnostní taláry, ale půlstoletí bývalé spolužáky změnilo. „Těžce se poznáváme, ale je to tady strašně příjemné. Já jsem přijela do Olomouce už včera a úplně jsem překvapená, jak se Olomouc za těch padesát let změnila. Kdybych byla mladá, rozhodně bych v Olomouci chtěla studovat – krásné malé univerzitní město!“ rozplývala se Milada Zajíčková z Prahy. Jak přiznala, medicínu před třemi lety pověsila na hřebík a teď je z ní hlídací babička.

Na skutečnou promoci před padesáti lety si dobře pamatoval Jaroslav Horáček, dnes děkan ostravské lékařské fakulty. Byl to právě on, kdo za spolužáky pronesl závěrečnou řeč. „Týden před promocí se nám utopil spolužák Karel Kaplan, takže nám nebylo veselo.  Říkal jsem samé optimistické věci, ale s takovým tím podtextem smutku v souvislosti s jeho úmrtím,“ vzpomněl Horáček. Po padesáti letech ho u pultu vystřídal kolega profesor Miloslav Duda.

Všichni znovu promovaní získali kromě diplomu také speciální složku s přihláškou do klubu absolventů Univerzity Palackého, který začne fungovat od listopadu. Již nyní si ale mohou požádat o kartu absolventa. Ta jim umožní navštěvovat univerzitu i Olomouc a čerpat všemožné výhody.

Text, foto: Pavel Konečný

Fotografie z průběhu promoce ke stažení (zip archiv 538 MB)

Zlatá promoce 2013

Zlatou promoci dnes zažili lékaři, kteří ukončili své studium před padesáti lety. Stejný byl slib, obřad i žezlo.

V aule se dnes v talárech shromáždilo 74 absolventů medicíny z roku 1963. Padesátiletá časová prodleva byla dojemná především v projevu Marty Munzarové, která promluvila za všechny spolužáky. „Tehdy nás doprovázeli naši rodiče s kyticemi určenými pro nás, dnes jsou to naše děti, případně vnuci. A my dnes našim rodičům nosíme květiny na jejich hroby,“ řekla profesorka Munzarová.

Prohlásila, že ona a její spolužáci jsou po padesáti letech mnohem bohatší, protože se setkali s neskutečným množstvím lidských příběhů a trápení. „Setkali jsme se s tím, že nám lidé ve své bolesti odhalovali intimity duše i těla a svěřovali se nám ve chvílích nouze. Měli jsme štěstí, že jsme jim mohli pomáhat,“ konstatovala Munzarová a odmítla pacienty považovat za klienty a lékaře za poskytovatele péče.

Otec a syn

Proděkan Tomáš Papajík absolventům připomněl některé výjimečné události z doby jejich absolutoria od odhalení kultu osobnosti či atentátu na Kennedyho až po článek v tehdejším tisku, který naopak vzbudil pobavený smích. „Deník Ústředního výboru Československého svazu mládeže Mladá fronta na jaře téhož roku publikoval moralizující reportáž o tom, jak olomoučtí medici promočního ročníku bujaře a nezřízeně slaví své úspěchy u státních rigorózních zkoušek v lokálech nevalné pověsti, jako jsou Rozkvět, U Ječmínka a Na růžku či vinárna Varna nebo Tahiti. Článek kritizoval pokleslé chování studentů, kteří nedbají zásad zdrženlivosti a příliš nepečují o pověst pracující inteligence socialistické vlasti,“ uvedl Papajík.

Mezi tehdejší studenty patřil i jeho otec Jan. Za pár minut jej proděkan Papajík znovu promoval. „Je to zvláštní pocit a zároveň splnění mého přání,“ přiznal Jan Papajík. Původně si přál být hematologem, jako je nyní jeho syn, ale celý život byl internistou v Zábřehu. „Nečekal jsem to, ale bylo to krásné poděkování univerzity lékařům,“ dodal.

Promoce akademiků

Mezi absolventy byla i řada akademiků, kteří své zkušenosti dále předávali. Mezi nimi i docent Jan Buček z kožní kliniky, patologové Věra Jezdinská, Anna Široká a Jirka Mačák, pozdější ředitelka nemocnice Otilie Weinbergová, docent Pavel Stejskal nebo Věra Kvapilová. „Rád bych zdůraznil, že do tajů fyziologie jste mne na praktických cvičeních zasvěcovala právě vy,“ uvedl na adresu Kvapilové děkan Milan Kolář, když absolventy představoval. Podobně zareagoval u Zdeňka Zlámala, pod jehož vedením byl členem akademického senátu fakulty.

Prorektorka Jitka Ulrichová ve své řeči uvedla, že si absolventů váží a poděkovala jim za obětavý výkon ve své profesi. „Jen vy sami víte, kolik vás profesní život úsilí, jak těžké bylo skloubit práci odbornou se soukromým životem a odpovědností,“ řekla Ulrichová. Připomněla, že navíc pracovali v nelehké době, kdy bylo třeba prokázat také morální sílu.

Na zdraví

Nadšené výkřiky křestních jmen na chodbě při slavnostním přípitku dávaly tušit, že se spolužáci po padesáti letech skutečně rádi vidí.

„Jsem strašně ráda, že jsem tady. Když jsem před padesáti lety udělala poslední zkoušku z tělovýchovného lékařství, přepadl mě najednou smutek, že už se nikdy neuvidíme. Většinu dokonce poznávám,“ prohlásila se skleničkou šampaňského v ruce Hana Jochmannová.

Lékařská fakulta podle děkana Koláře organizuje každoročně Zlatou promoci především pro sounáležitost celé akademické obce.

Text, fofo: Pavel Konečný

Zlatá promoce 2012

Osm desítek absolventů oboru Všeobecné a Zubní lékařství na Univerzitě Palackého z roku 1962 se dnes setkalo na Zlaté promoci. Na ceremoniálu zavzpomínali na svá studia, spolužáky, pedagogy i město Olomouc.

"Mám nádherný pocit, když vidím řadu svých spolužáků a spolužaček, a děkuji všem, kteří tuto akci zorganizovali," řekla Žurnálu lékařka Jarmila Bruková, která donedávna působila jako primářka hematologicko-transfúzního oddělení nemocnice v Třinci.

Stejné nadšení vyjádřil její kolega Josef Adamík, který velkou část svého života působil jako primář chirurgického oddělení ve stejné nemocnici a který Zlatou promoci vnímá spíše jako novum než tradici. "Myslím si, že se tato myšlenka však bude šířit infekčním způsobem," řekl zlatý absolvent Adamík. Byl rád, že se mohl po půlstoletí potkat se spolužáky, s nimiž prožil šest let studia. "Mám také radost z toho, že jsem mohl vstoupit do míst, ve kterých jsem před padesáti lety promoval, a nakonec se těším i na to, že si po letech zase projdu Olomouc. Hodně se toho tady změnilo," dodal bývalý primář Adamík.

Podobné nadšení ze setkání sdílel také docent Milan Grundmann, který se dodneška věnuje klinické farmakologii. "Je to úžasný pocit potkat se po padesáti letech s tolika spolužáky," řekl přednosta Ústavu klinické farmakologie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity a člen oborové rady lékařské farmakologie na Lékařské fakultě Univerzity Palackého.

Zlaté promoce se na Univerzitě Palackého konají od roku 2006. Jako první je uspořádala přírodovědecká fakulta. Lékařská fakulta se k nové tradici připojila v roce 2010.

Text Milada Hronová, foto Marek Otava

Zlatá promoce 2011

Čtyřiapadesát pneumologů, chirurgů, anesteziologů, ortopedů, dětských lékařů či odborníků mnohých další medicínských disciplín nejen z České republiky se 14. října 2011 sešli v Aule Filozofické fakulty UP. Shromáždili se tak po padesáti letech při příležitosti Zlaté promoce.

„Tato událost bude patřit k dalším mezníkům našeho života, který jsme zasvětili lékařskému povolání. Naše životní cesta byla přímá i klikatá a nalézat správný směr nebylo vždy snadné. Jako děti jsme zažili některé události druhé světové války, léta našeho dospívání a středoškolského vzdělávání proběhla v době tzv. diktatury proletariátu, fakultní studium i větší díl praxe máme v paměti z doby reálného socialismu a v současnosti se dokonce můžeme těšit obnovenému kapitalismu,“ řekl MUDr. Ladislav Peychl za bývalé studenty Lékařské fakulty UP. Za účasti prof. Miroslava Mašláně, rektora UP, a prof. Milana Koláře, děkana Lékařské fakulty UP, se promoce zúčastnili absolventi nejen z České republiky, ale i z Německa, Švédska a USA. Byli mezi nimi jak úspěšní akademici, tak i lékaři, kteří celý život neúnavně slouží či sloužili lidem na nejrůznějších místech světa.

Autor: -map-
Foto: Jiří Doležel

Zlatá promoce 2010

Zlatá promoce je výjimečná událost, při které se po padesáti letech znovu scházejí bývalí absolventi Univerzity Palackého. 25. června v 15 hodin se v aule Filozofické fakulty uskuteční Zlatá promoce absolventů Lékařské fakulty, kteří ukončili své studium v roce 1960. Na Lékařské fakultě jde o první akci tohoto typu.

Vedle promovaných lékařů se slavnostního aktu zúčastní rektor Univerzity Palackého prof. Miroslav Mašláň, děkan prof. Zdeněk Kolář a proděkani Lékařské fakulty. Před padesáti lety v roce 1960 na Lékařské fakultě UP promovalo 126 absolventů studijních oborů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství a na letošní slavnostní událost jich dorazí více než polovina Do Olomouce při této příležitosti přijedou také lékaři z různých koutů republiky i celého světa.

„Jsem hrdý na naše absolventy, protože návrh na tuto akci vzešel od nich. Sami nás oslovili, zda bychom nebyli ochotni uspořádat Zlatou promoci,“ říká proděkan pro rozvoj a vnější vztahy LF prof. Vladimír Mihál. „Je vidět, že jejich vztah k univerzitě je velmi silný, že nezapomněli na to, odkud vzešli. Zároveň je to také velmi užitečné i pro samotnou fakultu. Mnoho našich absolventů jsou špičkoví odborníci ve svých oborech a my se od nich dovídáme spoustu zajímavých zkušeností a poznatků. Osobně považuji intenzivní kontakt s absolventy za velmi důležitý, je to v podstatě nejlepší způsob evaluace naší činnosti a pomáhá nám to například i při sestavování curicula. Rádi bychom tuto tradici udrželi i do budoucna,“ dodává Mihál.  

Od roku 2006 probíhají Zlaté promoce také na Přírodovědecké fakultě, kde mají za sebou už tři akce. „Pořádáme také Stříbrné promoce pro absolventy po 25 letech,“ vysvětluje Ing. Dagmar Zlámalová z Děkanátu PřF. „Nejbližší promoce budou právě ty Stříbrné někdy v říjnu, Zlaté bývají až v listopadu,“ dodává Zlámalová.

Zprávu zpracoval Tomáš Chalupa, oddělení komunikace UP 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)