Akademický senát

Aktuality

Volby do Akademického senátu LF UP

Akademický senát Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen AS LF) vyhlásil na svém jednání dne 1. října 2019 volby do AS LF.

Podávat návrhy na kandidáty do AS LF je možné do 25. 10. 2019 (16 hod).

Zveřejnění kandidátních listin (zahájení volební kampaně):29. 10. 2019
Veřejná prezentace kandidátů (v případě zájmu):5. 11. 2019

Místa konání voleb do AS LF:

 • Teoretické ústavy LF UP, 11. 11. a 12. 11. 2019, 9–15 hod (pondělí a úterý)
 • Fakultní nemocnice (budova A), 13. 11. 2019, 9–15 hod (středa)
 • Klinika zubního lékařství LF UP a FN, 14. 11. 2019, 9–15 hod (čtvrtek)
Vyhlášení předběžných výsledků voleb:15. 11. 2019 v 12 hod
Možnost podávání námitek proti platnosti voleb:16.–20. 11. 2019
Vyhlášení platných výsledků voleb, případně vypsání nových voleb:21. 11. 2019

Předběžné výsledky voleb do Akademického senátu LF UP

Vážení kandidáti,

dle článku 9, odstavce 5 Volebního řádu Akademického senátu LF UP (LF - B1-4/2017) „Hlavní volební komise zveřejní předběžné výsledky voleb, proti kterým může kterýkoliv Člen akademické obce LF UP podat písemně do tří dnů u hlavní volební komise námitky. Hlavní volební komise rozhodne bez zbytečného odkladu o oprávněnosti námitek proti platnosti voleb a vyhlásí platné výsledky voleb nebo případně rozhodne o vypsání nových voleb.“

Tuto lhůtu vykládám jako 3 pracovní dny, námitky je možné podávat do středy 20. 11. 2019, 15.00 hodin.

Případné námitky prosím zasílejte nejlépe elektronicky ze své oficiální e-mailové adresy zaměstnance/studenta (@upol.cz, @fnol.cz) na e-mail  vit.prochazka@fnol.cz  NEBO vit.prochazka@upol.cz.

Návrhy lze doručit i písemně na sekretariát Hemato-onkologické kliniky (budova L) k rukám asistentek Mgr. Leony Liškové nebo Dany Bendové.

Děkuji

Vít Procházka
předseda volební komise v.r.

Výkladové stanovisko k definici akademického pracovníka

Náležitosti podávání návrhů na kandidáty do AS LF

 1. Kterýkoliv člen akademické obce LF UP může navrhnout za kandidáta na senátora kteréhokoliv člena akademické obce LF UP, včetně sebe samotného. V návrhu musí navrhující uvést své jméno, pracoviště nebo studijní obor a ročník a připojit svůj podpis.
 2. Členové nebo skupiny členů akademické obce LF UP, kteří navrhují kandidáta, zašlou takový písemný návrh předsedovi volební komise, doc. Vítu Procházkovi (Hematoonkologická klinika, I.P. Pavlova 6, 775 15 Olomouc)
 3. Každý návrh musí obsahovat jméno, event. jména, kandidáta/kandidátů a dále pracoviště u akademických pracovníků, resp. studijní obor a ročník studia v případě studentů.
 4. Volební komise současně žádá navrhující, aby v případě kandidátů-studentů uvedli kontaktní adresy (e-mail) z důvodu zajištění souhlasu s kandidaturou.

Složení volební komise

 • doc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D. (předseda)
 • Mgr. Vendula Kubíčková
 • Mgr. Aleš Manda
 • MUDr. Martin Sněhota
 • Barbora Bittnerová
 • Natálie Ehnová
 • Leona Petříková
 • Tereza Sedláčková
 • Martin Klema
 • Peter Lariš
 • Klára Magnusková
 • Patrik Žoldoš

Kontakty

Obecný kontakt:aslf@upol.cz

MUDr. Jan Strojil
Předseda AS LF UP
e-mail: jan.strojil@upol.cz
tel.: 585 632 556

prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
1. místopředseda AS LF UP
e-mail: jiri.gallo@fnol.cz
tel.: 588 443 548

Eva Mnacakanová
2. místopředsedkyně AS LF UP
e-mail: eva.mnacakanova@yahoo.fr

Zápisy a pozvánky

Složení senátu

Předseda:MUDr. Jan Strojil, Ph.D.
1. místopředseda:prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
2. místopředsedkyně:Eva Mnacakanová

Aktuální seznam členů senátu (abecedně řazeno)

Anzenbacher Pavel, prof. RNDr. DrSc.
pavel.anzenbacher@upol.cz
Ústav farmakologie

Authorsen Roxane
studentka, General Medicine

Bajgar Robert, MUDr. Mgr. Ph.D.
robert.bajgar@upol.cz
Ústav lékařské biofyziky

Bittnerová Barbora
student, Všeobecné lékařství

Blažek Filip
student, Všeobecné lékařství

Ćwiertka Karel, MUDr. PhD.
Karel.Cwiertka@fnol.cz
Onkologická klinika

Gallo Jiří, prof. MUDr. Ph.D.
Jiri.Gallo@fnol.cz
Ortopedická klinika
1. místopředseda

Hajdúch Marián, doc. MUDr. Ph.D.
hajduchm@gmail.com, Marian.Hajduch@fnol.cz
ÚMTM

Havlík Roman, prof. MUDr. Ph.D.
roman.havlik@fnol.cz 
I. chirurgická klinika

Horák Pavel, prof. MUDr. CSc.
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
pavel.horak@fnol.cz 

Indrák Karel, prof. MUDr. DrSc.
Karel.Indrak@fnol.cz
Hemato-onkologická klinika

Jakubec Petr, MUDr. Ph.D.
Klinika plicních nemocí a TBC

Karásek David, doc. MUDr. Ph.D.
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická

Klos Dušan, MUDr. JUDr. Ph.D.
I. Chirurgická klinika

Kolář Zdeněk, prof. MUDr. CSc.
Ústav klinické a molekulární patologie

Kolek Vítězslav, prof. MUDr. DrSc.
Klinika plicních nemocí a TBC

Kriegová Eva, Ing. Dr.
Ústav imunologie

Kučera Tomáš
student, Zubní lékařství

Kurfürst Pavel, Mgr.
pavel.kurfurst@upol.cz
Centrum pro výuku cizích jazyků

Maucy Jaroslava
studentka, Všeobecné lékařství

Mihál Vladimír, prof. MUDr. CSc.
Vladimir.Mihal@fnol.cz
Dětská klinika

Minařík Jiří, doc. MUDr. Mgr. Ph.D.
jiri.minarik@fnol.cz 
Hemato-onkologická klinika

Mnacakanová Eva
studentka, Všeobecné lékařství
2. místopředsedkyně

Osika Michal
student, Všeobecné lékařství

Polcr Jiří
student, Všeobecné lékařství

Procházka Martin, prof. MUDr. Ph.D.
Ústav lékařské genetiky

Procházka Vít, doc. MUDr. Ph.D.
vit.prochazka@upol.cz
Hemato-onkologická klinika

Pumprla Martin
student, Všeobecné lékařství

Raclavský Vladislav, MUDr. Ph.D.
Vladislav.Raclavsky@fnol.cz
Ústav mikrobiologie

Skalický Pavel, MUDr. Mgr. Ph.D.
I. chirurgická klinika

Stokláska Martin
student, Všeobecné lékařství

Strojil Jan, MUDr.
jan.strojil@upol.cz
Ústav farmakologie
předseda

Vavříková Tereza
studentka, Všeobecné lékařství

Voborná Iva, MDDr. Ph.D.
Klinika zubního lékařství

Zadražil Josef, prof. MUDr. CSc.
josef.zadrazil@fnol.cz 
III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a andokrinologická

Zálešák Marek
student, Všeobecné lékařství

Komise AS LF

Akademický senát Lékařské fakulty má v současné době následující komise:

Ekonomická komise

 • prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, CSc.
 • MUDr. Mgr. Robert Bajgar, Ph.D.
 • prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
 • doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
 • prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
 • MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.
 • doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.
 • Ing. Eva Kriegová, Dr.
 • Martin Stokláska (Všeobecné lékařství)

Legislativní komise

 • MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D.
 • Mgr. Pavel Kurfürst
 • doc. MUDr. Mgr. Jiří Minařík, Ph.D.
 • Martin Pumprla (Všeobecné lékařství)
 • Ing. Mgr. Arnošt Rybář
 • MUDr. Jan Strojil, Ph.D.

Pedagogická komise

 • Roxane Authorsen (General Medicine)
 • prof. MUDr. Karel Indrák, CSc.
 • prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
 • Tomáš Kučera (Zubní lékařství)
 • prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
 • Eva Mnacakanová (Všeobecné lékařství)
 • doc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.
 • MDDr. Iva Voborná, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D.
 • Marek Zálešák (Všeobecné lékařství)

Zápisy z jednání Ekonomické komise

 

17. listopad

„Kdo se bojí, ať zůstane doma, já jdu!“

Jan Opletal po obědě na koleji 28. října 1939

(for English see below)

Pozoruhodná osobnost medika a národního hrdiny Jana Opletala je podle mého názoru významným symbolem. Spojuje nejvýznamnější data a události novodobé české historie. Připomeneme si ho v období od 28. října, kdy byl postřelen na nepovolené demonstraci, do 17. listopadu, kdy byly po jeho pohřbu v noci pozatýkání čeští studenti na kolejích, 9 jich bylo popraveno, přes tisíc deportováno do koncentračního tábora a byly zavřeny české vysoké školy. Jeho připomenutí v Olomouci je o to významnější, že se narodil v nedaleké Lhotě u Nákla.

Vladislav Raclavský
člen AS LF UP

Tři týdny s Janem

(událost také viz www.facebook.com/events/552943535037143/)

27. října byla ve 2. patře Dostavby Teoretických ústavů LF (naproti studovny) otevřena malá vysvětlující výstava k osobnosti Jana Opletala. Kdo nemůže přijít osobně, může si vysvětlující text přečíst zde a fotopanel prohlédnout virtuálně.

7. listopadu (úterý) od 14:30 plánujeme u bufetu v budově Dostavby TÚ LF promítání dokumentu ČT a diskuse u kulatého stolu o dosud neznámých nebo málo známých aspektech historie kolem Jana Opletala a událostí roku 1939.

13. listopadu (pondělí) od 14:30 bude v posluchárně číslo 2.517 veřejná beseda s velmi atraktivními hosty

 • Věra Spurná, (roz. Opletalová), neteř Jana Opletala, Litovel
 • Prof. PhDr. Jozef Leikert, Univerzita Komenského Bratislava, básník a odborník na Jana Opletala
 • Marie Turková, studentka LF UP, autorka SOČ „Jan Opletal“, 2011
 • PhDr. Miroslava Poláková, Gymnázium Uherské Hradiště, překladatelka knih Jozefa Leikerta o Janu Opletalovi

16. listopadu (čtvrtek) Pocta Janu Opletalovi v Nákle - položení kytice na hrob, společný odjezd vlakem 14:31, předpokládaný sraz u hrobu 15:45, zájemci o společnou cestu ozvěte se na vladislav.raclavsky(at)upol.cz.

17. listopadu (pátek) Pocta Janu Opletalovi v Praze - položení kytice před Hlávkovou kolejí a u pomníku v Žitné ulici v dopoledních hodinách podle harmonogramu pražských pořadatelů (předpoklad 9:00-10:30). Následuje příp. individuální účast na pražských akcích – shromáždění na Albertově, Korzo Národní, Václavském náměstí… Společný odjezd vlakem již 16. listopadu 17:56 nebo 18:31 podle dohody, zájemci o společnou cestu ozvěte se na vladislav.raclavsky(at)upol.cz.

English summary

Medical student Jan Opletal was born close to Olomouc and played important role in modern Czech history. He was shot and wounded when participating in an anti-Nazi demonstration during the first year of occupation of Czechia by Hitler’s Germany. He died on November 11, 1939 and his funeral on November 16, 1939 turned into another demonstration. After his funeral, Czech universities were closed by Nazis, nine student leaders were assassinated and more than 1,000 were arrested after a night raid at dormitories and then sent to a concentration camp. Later, November 17 was declared as International Students' Day.

Faculty of Medicine commemorates Jan Opletal by several events during the period from October 28 (Czech Independence Day, when Jan was shot) to November 17, as follows:

Explanatory panels are found on the 2nd floor of the Faculty since October 27. For English version see link.

November 7 – public broadcasting of Czech TV documents on Jan Opletal at the canteen on the 1st floor.

November 13 – public talk show on Jan Opletal and November 17, starting at 14:30 in room No. 2.517.

November 16 – tribute to Jan Opletal at his grave in Náklo (about 1 hour travelling from Olomouc, for details contact vladislav.raclavsky(at)upol.cz)

November 17 – tribute to Jan Opletal at Hlávkova Dormitory and at street Žitná in Prague (for details contact vladislav.raclavsky(at)upol.cz)

Further reading on Jan Opletal and November 17 in English:

https://www.private-prague-guide.com/article/jan-opletal-dying-for-democracy-during-the-occupation/

https://icv.vlada.cz/en/udalosti/vyznamne-dny/autumn-1939-_-student-demonstrations-and-the-closure-of-czech-universities-143473/tmplid-676/

https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Opletal

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Students%27_Day

O senátu

Význam a role akademických senátů veřejných vysokých škol a jejich fakult

Obecné charakteristiky a pravomoci akademických senátů veřejných vysokých škol a jejich fakult

Jednou z akademických svobod, které definuje zákon o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb.), je právo členů akademické obce volit zastupitelské akademické orgány. Takovými samosprávnými akademickými orgány veřejné vysoké školy či její fakulty jsou akademický senát (AS), rektor, děkan, vědecká rada a disciplinární komise. AS veřejné vysoké školy/fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Podle zákona má nejméně jedenáct členů, z toho nejméně jednu třetinu a nejvýše jednu polovinu tvoří studenti.

Členy AS volí ze svých řad členové akademické obce veřejné vysoké školy/fakulty. Volby jsou přímé s tajným hlasováním. Vnitřní předpis veřejné vysoké školy stanoví zejména počet členů AS, způsob jejich volby a způsob volby předsedy AS, orgány AS a jejich ustavování, důvody zániku členství v AS a případnou neslučitelnost členství v akademickém senátu s výkonem jiných funkcí. Obecně je členství v AS neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů.Funkční období jednotlivých členů AS veřejné vysoké školy/fakulty je nejvýše tříleté. Je-li student zvolený do AS v průběhu svého funkčního období přijat do jiného, bezprostředně navazujícího studijního programu, může vnitřní předpis veřejné vysoké školy stanovit podmínky, za kterých jeho členství v AS nezaniká. Funkční období všech členů AS skončí, jestliže AS po dobu šesti měsíců nekoná. Rektor či děkan pak nejpozději do 30 dnů vyhlásí nové volby. Zasedání AS veřejné vysoké školy či jejích fakult jsou veřejně přístupná. Rektor nebo v jeho zastoupení prorektor, děkan či proděkan mají právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádají. Na žádost rektora/děkana je předseda akademického senátu povinen bezodkladně svolat mimořádné zasedání akademického senátu veřejné vysoké školy/fakulty.

AS veřejné vysoké školy/fakulty podle zákona č. 111/1998 Sb. rozhoduje na návrh rektora/děkana o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení součástí vysoké školy či její fakulty a také o zřízení nebo zrušení společných pracovišť součástí vysoké školy. AS schvaluje vnitřní předpisy vysoké školy a jejich součástí, schvaluje rozpočet vysoké školy předložený rektorem a kontroluje využívání finančních prostředků vysoké školy/fakulty, schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření vysoké školy předloženou rektorem/děkanem, schvaluje hodnocení činnosti vysoké školy, schvaluje jmenování a odvolání členů vědecké rady a disciplinární komise veřejné vysoké školy/fakulty, schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu, usnáší se o návrhu na jmenování rektora/děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce, schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti a jeho každoroční aktualizaci, na návrh rektora/děkana zruší vnitřní předpis, rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu součásti veřejné vysoké školy anebo pozastaví jeho účinnost, pokud je tento vnitřní předpis, rozhodnutí nebo úkon v rozporu se zvláštními předpisy nebo vnitřními předpisy veřejné vysoké školy.

AS veřejné vysoké školy či její fakulty se vyjadřuje zejména k návrhům studijních programů a k záměru rektora/děkana jmenovat nebo odvolat prorektory/proděkany. O návrzích na jmenování a odvolání akademických funkcionářů se AS usnáší tajným hlasováním. Návrh na jmenování rektora/děkana je přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů AS; návrh na jeho odvolání je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů AS.

Akademický senát Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Podle Statutu LF UP v Olomouci má AS LF UP 36 členů (senátorů) zvolených z řad členů akademické obce fakulty, z toho 12 je studentů. V čele AS LF UP je předseda, který je volen z akademických pracovníků AS LF UP a 2 místopředsedové, z nichž jeden je volen z řad akademických pracovníků a druhý z řad studentů AS LF UP. AS LF UP si pro svou činnost může zřizovat poradní komise. V čele každé je předseda komise, volený vždy z řad senátorů. Členové komise mohou být z řad členů akademické obce a popřípadě další odborníci na řešenou problematiku. Komise mají minimálně 5 a maximálně 10 členů.

Funkční období AS LF UP je tříleté. Začíná běžet dnem následujícím po ukončení funkčního období předchozího AS LF UP, nikoliv však dříve, než jsou platně zvoleni všichni členové nového AS LF UP.

Kterýkoliv člen akademické obce LF UP může navrhnout na kandidáta na senátora kteréhokoliv člena akademické obce LF UP, včetně sebe samotného. Voliči z řad akademických pracovníků volí kandidující akademické pracovníky, voliči z řad studentů volí kandidující studenty.

AS LF UP zasedá v termínech určených pro celý školní rok, nejméně jednou za tři měsíce. Tato lhůta neběží mezi 1. červencem a 31. srpnem. AS LF UP je usnášeníschopný za přítomnosti alespoň tří pětin všech senátorů.

Jednotlivé body pořadu jednání AS LF UP se projednávají zpravidla na základě písemných podkladových materiálů. Ke každému bodu pořadu jednání AS LF UP se koná rozprava. Do rozpravy ke konkrétnímu bodu se může přihlásit také jiná osoba akademické obce než senátor. Přihlášku do rozpravy podává písemně před jednáním nebo kdykoli v průběhu jednání k rukám předsedajícího s uvedením svého jména, příjmení a bodu programu, ve kterém chce vystoupit. Předsedající je povinen bez zbytečného odkladu seznámit senátory s touto přihláškou do rozpravy a nechat hlasovat o udělení slova přihlášenému. Rozhodnutí AS LF UP mají formu usnesení. Usnesení AS LF UP se v doslovném přijatém znění uvádějí v zápisu z jednání AS LF UP.

Usnesení AS LF UP o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť, o návrhu vnitřních předpisů fakulty a o rozdělení finančních prostředků fakulty jsou platná, pokud se pro ně v hlasování vyslovily nejméně tři pětiny všech senátorů. Ostatní usnesení AS LF UP jsou platná, pokud se pro ně v hlasování vyslovila nadpoloviční většina všech senátorů.

Hlasování AS LF UP je veřejné, pokud ze zákona nebo z Volebního a jednacího řádu AS LF UP nevyplývá něco jiného. Hlasování AS LF UP, které se týká jmenovitě určených osob, je vždy tajné s výjimkou volby volební komise pro tajné hlasování.

O věci, která jinak podléhá projednávání a hlasování na AS LF UP, lze hlasovat i mimo zasedání. Má-li být hlasováno o věci mimo zasedání, rozešle předseda AS LF UP senátorům elektronickou poštou podkladový materiál a návrh usnesení a stanoví lhůtu k vyjádření v minimální délce 5 dnů od rozeslání. Senátor se pak pomocí elektronické pošty vyjádří, zda s usnesením souhlasí, nesouhlasí nebo se zdržuje hlasování.

Agenda senátu

Zápisy z předchozích jednání lze najít souhrnně v sekci Zápisy a pozvánky.
Starší zápisy naleznete ve všeobecném archivu.