Ortopedická klinika

Charakteristika kliniky

Ortopedická klinika poskytuje diagnostickou a léčebnou péči o onemocnění pohybového aparátu včetně selektivní úrazové chirurgie pro olomoucký region. Bez ohledu na spádovou příslušnost pacienta poskytuje specializovanou  a  superspecializovanou péči,  s výjimkou spinální chirurgie  a maligních tumorů.

Adresa:

Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc
Telefon: 588 443 607 
e-mail: ortopedie@fnol.cz

Kde nás najdete?

Struktura kliniky:

 • 2 standardní oddělení
 • jednotka intenzivní péče (JIP)
 • ambulance pro dospělé pacienty
 • dětská ambulance
 • 3 supersterilní operační sály + 1 zákrokový sálek

Lůžková část

Klinika má celkem 50 lůžek (oddělení 29 A – 18 lůžek, oddělení  29B – 26 lůžek, JIP – 6 lůžek). 

Jakou péči poskytujeme

Ortopedická klinika poskytuje komplexní preventivní, diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s nemocemi a vadami pohybového aparátu, včetně selektivní úrazové chirurgie.

Provádíme:

 • diagnostiku onemocnění pohybového aparátu, přičemž je zajištěna návaznost na laboratorní segment, ultrazvuk, CT, magnetickou rezonanci, scintigrafii, pozitronovou emisní tomografii (PET)
 • terapii dětských ortopedických a traumatologických afekcí, včetně řešení poúrazových stavů
 • implantace kloubních náhrad, včetně unikondylárních náhrad, revizních a rekonstrukčních operací 
 • komplexní terapii nitrokloubních poranění, včetně mozaikové plastiky kloubních ploch, sutury menisků, artroskopicky asistovaných náhrad předního a zadního zkříženého vazu, artroskopických stabilizací ramenního kloubu, pately apod.
 • léčbu statických vad a deformit dolních končetin
 • terapii pakloubů 
 • vybrané operace na ruce a revmatochirurgické výkony
 • léčbu benigních nádorů pohybového aparátu a hrozících/patologických zlomenin s výjimkou oblastí páteře a pánve
 • terapii nespecifických kloubních a kostních infekcí.

Hlavní výzkumné zaměření kliniky

 • primární a revizní endoprotetika
 • artroskopicky asistované operace/rekonstrukce
 • ortopedie nohy
 • nespecifické infekce pohybového aparátu

Historie kliniky

Ortopedické oddělení v Olomouci bylo založeno jako druhé samostatné ortopedické pracoviště na Moravě 1. června 1939. Bylo umístěno v budově chirurgie někdejších Zemských ústavů a mělo 25 lůžek. Primářem byl jmenován na doporučení prof. Bedřicha Frejky z Brna jeho žák MUDr. Arnold Pavlík. Krátce po skončení II. světové války se podařilo přestěhovat ortopedické oddělení spolu s dětským oddělením do samostatné budovy na okraji areálu nemocnice. Přestože šlo o adaptované bytové jednotky, bylo toto řešení s přístavbou operačního sálu a kapacitou 51 lůžek velkým krokem vpřed. V říjnu 1945 dr. Pavlík habilitoval.

Po obnovení Univerzity Palackého v Olomouci se z oddělení stala v dubnu 1946 Ortopedická klinika. V lednu 1948 byl doc. Pavlík jmenován profesorem ortopedie. Prof. Pavlík se zapsal do historie světové ortopedie výrazným způsobem tím, že do léčby vývojové dysplazie kyčle (dříve vrozená dysplazie kyčle) zavedl metodu funkční léčby za pomoci třmenů, které sám navrhl. Tento přístup je dodnes ve světě uznávaný a opakovaně se popisuje v nejprestižnějších monografiích o dětské ortopedii. Kromě toho zkonstruoval prof. Pavlík vlastní nitrodřeňový hřeb pro oblast proximálního femuru a výsledky léčby publikoval v „Journal of Bone and Joint Surgery” (Vol. 39-A, No. 5: 1059-75, 1957). Přednostou kliniky byl až do své smrti v roce 1962. 

Po smrti prof. Pavlíka převzal vedení kliniky doc. MUDr. Karel Wagner, CSc., který se v duchu tradice věnoval funkční léčbě vývojové dysplazie kyčle. Zasazoval se o časný přístup už v novorozeneckém věku a k léčení navrhl speciální punčošky. Doc. Wagner vedl kliniku do srpna roku 1982, kdy odešel do důchodu. 

Ve vedení kliniky jej nahradil doc. MUDr. František Hampel, CSc., který byl přednostou do roku 1987. V této době bylo rozhodnuto o rozsáhlé přestavbě stávající budovy a klinika byla na tři roky přemístěna do náhradních prostor (Léčebny dlouhodobě nemocných). 

Nově zrekonstruovaná budova byla slavnostně otevřena dne 18. dubna 1988. Přednostou byl jmenován doc. MUDr. František Makai, CSc., který se zaměřil především na endoprotetiku a revmatochirurgii. V této době byl na ortopedii také pět dnů v týdnu traumatologický příjem. Doc. Makai ukončil své působení v Olomouci v roce 1990 a ujal se vedení I. ortopedické kliniky v Bratislavě. Těsně před svým odchodem byl jmenován profesorem ortopedie a získal titul doktora věd (DrSc.).

V roce 1990 byl jmenován přednostou kliniky doc. MUDr. Rudolf Ditmar, CSc. Za jeho vedení došlo k navýšení počtů operací, především v oblasti endoprotetiky, a začala éra artroskopických výkonů. V této době měla klinika 87 lůžek. Operační sály se přestavěly na tzv. superaseptické, byla zřízena jednotka intenzivní péče a klinika začala fungovat jako školící pracoviště. 

Od dubna 2004 byl vedením kliniky pověřen odb.as. MUDr. Miroslav Pach, CSc. S jeho jménem je spojena především počítačově asistovaná implantace endoprotézy kolenního kloubu, kterou zavedl do rutinního operování. V souvislosti s racionalizací provozu Fakultní nemocnice Olomouc bylo ve stejné době uzavřeno celé jedno oddělení kliniky, čímž se snížil počet lůžek na padesát. Doc. Pach byl ve funkci do dubna 2008. 

V květnu 2008 se přednostou kliniky stal doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., který byl v roce 2013 jmenován profesorem. Jeho výzkumné aktivity se zaměřují na aseptické uvolnění a periprostetickou osteolýzu TEP, infekce kloubních náhrad a osteoartrózu.

Ortopedická klinika v datech

1939 založení Ortopedického oddělení 

1945 stěhování do samostatné budovy

1946 transformace v Ortopedickou kliniku

1988 dokončení rekonstrukce budovy

1990 zavedení artroskopických operací

1991 zřízení jednotky intenzivní péče

1993 zřízení supraseptických sálů

1994 ustanovení kliniky jako školícího pracoviště pro operace totálních endoprotéz

1995 ustanovení kliniky jako školícího pracoviště pro artroskopické operace

Personální obsazení

Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
přednosta kliniky
tel.: +420588443548
email: jiri.gallo@fnol.cz
Životopis - česky / CV - English

MUDr. Jiří Lošťák, Ph.D.
zástupce přednosty pro výuku
tel.: +420588445692
email: jiri.lostak@fnol.cz

Mgr. Bc. Jitka Nadymáček Tinclová, MBA
asistentka přednosty
tel.: +420588443539
email: Jitka.NadymacekTinclova@fnol.cz 

Kateřina Marková
asistentka pro výuku
tel.: +420588445162
email: katerina.markova@fnol.cz

MUDr. Martin Hobza, Ph.D.
odborný asistent

MUDr. Petr Kamínek, Ph.D.
odborný asistent

MUDr. Jiří Lošťák, Ph.D.
odborný asistent

MUDr. Rudolf Ditmar
asistent

MUDr. Tomáš Doubek
asistent

MUDr. Erik Fidler
asistent

MUDr. Martin Gajdošík
asistent

MUDr. Martin Kopičár
asistent

MUDr. David Melecký
asistent

MUDr. Miroslava Mrňková
asistentka

MUDr. Eva Nieslaniková
asistentka

MUDr. Martin Obhlídal
asistent

MUDr. Matúš Sloviak
asistent

MUDr. Michal Štefančík
asistent

Výuka

Vážení studenti,

vítám vás na našich webových stránkách, které bychom chtěli postupně vytvářet tak, abyste zde našli informace potřebné k pregraduálnímu i postgraduálnímu studiu na naší klinice. Kromě toho bychom vás rádi – během pobytu na naší klinice – přesvědčili o tom, že „dát se na dráhu ortopeda“ je nejen atraktivní, ale také vnitřně uspokojující. 

ORTOPEDICKÁ KLINIKA SE PODÍLÍ NA VÝUCE LÉKAŘSKÉ FAKULTY A FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD

1. Lékařská fakulta (LF) UP v Olomouci

Každý student všeobecného lékařství stráví na naší klinice třináct dnů v rámci výuky chirurgie v 5. ročníku. Výuka se skládá z přednášek, seminářů a praktických cvičení na ambulancích, odděleních a operačních sálech kliniky v 2. a 3. týdnu. V prvním týdnu přednášíme základní témata našeho oboru. Ve druhém se věnujeme vyšetřování ortopedických pacientů, procvičíme si stanovování diagnózy a probíráme podrobněji vybrané kapitoly z ortopedie. Poslední týden probíhá praxe na operačních sálech a na ambulancích kliniky. Studenti, kteří studují všeobecné lékařství v anglickém jazyce, absolvují výuku na Ortopedické klinice v 6. ročníku v rozsahu 15 dnů. 

Každý student má možnost asistovat u vybraných ortopedických operací a pod dohledem zkušeného lékaře si může zkusit suturu rány. Po celou dobu výuky u nás uvítáme jakékoliv dotazy týkající se ortopedie. Není také problém zařadit přednášku na přání studentů. Podmínkou získání zápočtu je maximální účast. 

Dalším předmětem vyučovaným pro studenty 5. ročníku všeobecného lékařství v českém jazyce je Ultrasonografie v ortopedii a traumatologii, a to v rozsahu 4 hodin semináře a 4 hodin praktických cvičení. 

Seminář a praxi v rozsahu 1 dne absolvují na našem pracovišti také studenti 4. ročníku stomatologického směru, ať už v českém, nebo anglickém jazyce.

2. Fakulta zdravotnických věd (FZV) UP v Olomouci

Výuka ortopedie v rámci bakalářského studia, obor Fyzioterapie, probíhá ve třetím ročníku v zimním semestru. Cílem je seznámit nastávající fyzioterapeuty se základy ortopedie. Výuka má charakter seminářů, v nichž vyučující nejprve představí zadané téma a poté je nabídnut prostor pro diskuzi. Podmínkou získání zápočtu je maximální účast. Zkouška je ústní a studenti mají k dispozici okruhy otázek. 

Společně s Traumatologickým oddělením se Ortopedická klinika podílí na výuce předmětu Traumatologie pohybového systému pro 2. ročník oboru Fyzioterapie. Předmět je zakončen ústní zkouškou. 

Výuka pro magisterský směr, obor Fyzioterapie, probíhá ve druhém ročníku v letním semestru. Výuka má rovněž charakter seminářů, avšak vybraná témata jsou probírána do větší hloubky. Podmínkou pro získání zápočtu je maximální účast. Zkouška je ústní a studenti mají k dispozici okruhy otázek. 

Studenti bakalářského oboru Radiologický asistent absolvují na Ortopedické klinice seminář v rozsahu 30 hodin. Studenti po absolvování výuky skládají kolokvium. 

Vítáme všechny připomínky a náměty ke zlepšení výuky v našem oboru.

3. Studentské vědecké síly

Rádi bychom nabídli možnost dlouhodobých stáží na operačních sálech a na ambulancích zájemcům z řad studentů 4. a vyšších ročníků všeobecného lékařství.

Hlubší vědecký zájem o některá ortopedická témata je možné realizovat v rámci SVOČ.

Témata vypsaná v předešlých letech:

 • Vysoká osteotomie tibie
 • Pes equinovarus congenitus
 • Metastatické postižení kostí
 • Artroskopické ablace patní ostruhy
 • Srovnání rozsahu pohybu před a po primární TEP kolenního kloubu
 • Vysoce síťované poyetyleny u TEP kyčle – cesta ke zlepšení klinické praxe?
 • Maligní kostní nádory – diagnostika, terapie
 • Artroskopické operace kyčle
 • Calve-Legg-Perthesova choroba
 • Registry kloubních náhrad – co všechno nám říkají
 • Metastatické kostní onemocnění – chirurgická léčba
 • Osteotomie v oblasti kolena – optimální indikace, hodnocení výsledků

Podrobnější informace získáte na sekretariátě katedry. 

4. Postgraduální studium

Na naší klinice probíhají rovněž doktorandská studia (Ph.D.) pod patronací chirurgické oborové rady. Ortopedická klinika může nabídnout školitele prakticky ve všech základních oblastech ortopedie s výjimkou spinální a onkologické ortopedie. Studium podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele se zaměřuje na samostatnou vědeckou práci v daném oboru.

  

Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
přednosta kliniky

Spolupráce

Ortopedická klinika spolupracuje v rámci aktivit vědy a výzkumu s následujícími organizacemi:

Fakultní nemocnice Olomouc – v součinnosti probíhá jak výuka studentů UP, tak aktivity vědeckého charakteru

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie – spolupráce na řešení projektu Kloubní implantát s bioaktivní antibakteriální a antibiofilmovou vrstvou zamezující vzniku infekce a podporující jeho osteointegraci

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky – spolupráce na řešení projektu Využití buněčných profilů a proteomiky synoviální tekutiny, případně tkání pro podporu klinického rozhodování u osteoartrózy kolena a Bioinformatika a výpočetní biologie  

Akademie věd České republiky / Mikrobiologický ústav – spolupráce na řešení projektu Použití lipofosfonoxinů k prevenci a léčbě muskuloskeletárních infekcí: potenciální role nových antibakteriálních látek

Akademie věd České republiky / Ústav organické chemie a biochemie – spolupráce na řešení projektu Použití lipofosfonoxinů k prevenci a léčbě muskuloskeletárních infekcí: potenciální role nových antibakteriálních látek

Mikropur, s. r. o. – spolupráce na projektu Kloubní implantát s bioaktivní antibakteriální a antibiofilmovou vrstvou zamezující vzniku infekce a podporující jeho osteointegraci

ProSpon, spol. s r. o. – spolupráce na projektu Kloubní implantát s bioaktivní antibakteriální a antibiofilmovou vrstvou zamezující vzniku infekce a podporující jeho osteointegraci

Spolupráce na projektech a dalších výzkumných aktivitách v rámci Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci:

 • Ústav histologie
 • Ústav imunologie
 • Ústav lékařské biofyziky a Laboratoř biometrie
 • Ústav lékařské chemie a biochemie
 • Ústav mikrobiologie

Spolupráce na rehabilitační péči o pacienty

Granty

Probíhající granty

IGA 17-29680A – Použití lipofosfonoxinů k prevenci a léčbě muskuloskeletárních infekcí: potenciální role nových antibakteriálních látek (2017 – 2020, MZ ČR)

V terapii infekcí muskuloskeletálního (MS) aparátu používáme lokální nosiče antibakteriálních (AB) látek. Dosud jsme spoléhali na antibiotika (ATB), která se ve vysokých dávkách přidávala do kostního cementu (jiných materiálů). Vzhledem k nevýhodám ATB se hledají jiné AB látky ve stejné indikaci. V ČR byly nedávno objeveny lipofosfonoxiny (LPPO), které mají široký AB záběr a minimální riziko vzniku rezistence. Cílem navrhovaného projektu je: 1) ověřit jejich schopnost navázat se na standardní biomateriály používané v ortopedii a traumatologii (ORT-T); 2) popsat AB vlastnosti takto upraveného materiálu; včetně experimentu na zvířeti; 3) určit jeho toxicitu/imunogenicitu; 4) upravit vlastnosti stávajících/vyvinout nové LPPO. Kromě excelentního AB efektu musí řešení splňovat všechny další nároky kladené na biomateriály. Jejich nasazením v klinické praxi se zlepší účinnost operační terapie infekcí MS aparátu. Konkrétně dojde k snížení četnosti recidiv infekce, snížení morbidity/mortality pacientů podstupujících ORT-T operace a snížení nákladů spojených s terapií infekcí MS aparátu.

Příjemce

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Další účastník projektu

Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta

Další účastník projektu

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337 Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce (2017 – 2021, MŠMT ČR)

V oblasti vzdělávání je cílem vytvořit nové a upravit vybrané stávající studijní programy, které budou reflektovat potřeby trhu práce, společenskou poptávku a spolupráci s praxí. Nedílnou součástí naplnění tohoto cíle bude podpora nových metod výuky a zvýšení počtu předmětů vyučovaných v cizím jazyce. 

Dalším cílem je vytvoření inkluzivního prostředí na UP umožňující kvalitní vysokoškolské vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami a ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Komplexní zlepšení internacionalizace má za cíl posílit UP jako univerzitu otevřenou potřebám zahraničních studentů a pracovníků, univerzitu přívětivou - jako prostor vzdělanosti a tolerance, univerzitu s nabídkou atraktivních programů/modulů pro tuzemské a zahraniční studenty. 

Posílení komunikace s absolventy, jejich větší zapojení do hodnocení kvality i budování strategie v oblasti hlavních i podpůrných činností UP má přispět k rozšíření uplatnitelnosti absolventů i jejího celospolečenského vlivu jako třetí role univerzity.

Řízení kvality a efektivní řízení si klade za cíl optimalizovat a nastavit systémy řízení, profesionalizovat management univerzity a administrativní pracovníky na všech úrovních, standardizovat pracovní postupy, minimalizovat náklady 

a zefektivnit komunikaci. V rámci strategického rozvoje je třeba nastavit strategii řízení a rozvoje lidských zdrojů, které bude odpovídat personální strategie včetně vzdělávání a hodnocení s cílem přilákat a udržet si kvalitní zaměstnance. 

V oblasti kvality vzdělávání je v souladu s novelou zákona o vysokých školách cílem zavedení takového systému řízení a zvyšování kvality vzdělávání, který povede k trvalému zkvalitňování vzdělávání na UP a k získání institucionální akreditace v klíčových oblastech vzdělávání.

Příjemce

Univerzita Palackého v Olomouci

 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002296 Bioinformatika a výpočetní biologie (2017 – 2022, MŠMT ČR)

Cílem projektu je posílení lidských zdrojů ve výzkumu v oblasti bioinformatiky a výpočetní biologie, který poskytne trhu práce odborníky z obou oblastí. K dosažení tohoto cíle bude vytvořen nový výzkumně zaměřený doktorský studijní program Bioinformatika a výpočetní biologie, a to v češtině i angličtině. Program vznikne ve formě doctoral school mezi Lékařskou fakultou UP a Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. Nový koncept doktorského výzkumného programu spojuje doménovou znalost dvou univerzit, která je doposud raritní v českém vysokoškolském vzdělávání. 

Absolventi budou schopni samostatné výzkumné práce zahrnující etapy od získávání dat až po jejich odbornou analýzu a interpretaci. V rámci přípravy studijního programu bude zúročena stávající spolupráce příjemce a partnera projektu ve formě společných publikačních výstupů, výzkumných projektů, workshopů pro postgraduální i pregraduální studenty. Při vytváření a rozvoji studijního programu jsou zapojeni odborníci ze zahraničí. 

Příjemce

Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta

Další účastník projektu

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektroniky a informatiky

 

TAČR TH04020318 Kloubní implantát s bioaktivní antibakteriální a antibiofilmovou vrstvou zamezující vzniku infekce a podporující jeho osteointegraci (2019 – 2022, MZ ČR)

Hlavním cílem projektu je vývoj technologií umožňujících zvýšit užitnou hodnotu kostního implantátu nebo materiálů používaných v kostní chirurgii (např. spacerů). Cílem řešení tohoto projektu je proto vyvinout implantát připravený k aplikaci povrchové vrstvy nosiče schopného cíleně uvolňovat antibiotika po celou dobu hojení implantátu. V projektu bude navržena jak struktura implantátu, aby bylo možné do jeho povrchu zapravit nosič na polymerní nebo anorganické bázi s cílenou a programovatelnou resorbovatelností, tak i samotný nosič - multifunkční vrstvu, která bude nasycena potřebnými léčivy a při postupné resorbci je bude nejlépe lineárně uvolňovat.

Další účastník projektu

Mikropur, s.r.o.

Další účastník projektu

ProSpon, spol. s r.o.

 

NU20-06-00269 Využití buněčných profilů a proteomiky synoviální tekutiny, případně tkání pro podporu klinického rozhodování u osteoartrózy kolena (2020 – 2023, MZ ČR)

Projekt je zaměřený na využití imunocytometrických/obrazových metod k zpřesnění popisu stavu kloubu u pacientů s gonartrózou (KOA). Tito pacienti jsou dnes léčeni řadou metod s různým stupněm klinické účinnosti. Léčebná metoda je zvolena na základě klinického a rentgenového vyšetření, avšak bez detailnější znalosti konkrétní biologické či biochemické situace postiženého kloubu (týkající se např. zánětlivého/homeostatického stavu, stádia, fáze nemoci). To může vysvětlovat variabilitu v dosažených výsledcích. Navrhujeme proto postižený kloub lépe charakterizovat před léčebnou intervencí (za pomoci průtokové cytometrie, expresních profilů buněk/ synoviální tkáně) a rozlišit specifické subtypy gonartrózy. Syntézou získaných laboratorních a klinických dat vytvoříme podklady pro konkrétní fenotypy KOA a navrhneme elektronický rozhodovací algoritmus, který budeme testovat na skupině léčených pacientů s cílem zefektivnit diagnostický a léčebný proces u KOA.

Příjemce

Fakultní nemocnice Olomouc

Další účastník projektu

Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta

Další účastník projektu

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektroniky a informatiky

Vnitřní granty LF UP a FNOL

 

Ukončené granty

NT11049 – Exprese genů klíčových molekul zánětu v periprotetických tkáních: první krok k časově podmíněné analýze periprotetické osteolýzy. (2010-2014, MZ ČR)

Osteolýza (OL) je považována za největší problém endoprotetiky kyčle/kolena. Pro indukci OL jsou nejdůležitější DAMP receptory makrofágů a fibroblastů, které reagují na protetické částice. 2. O rozsahu OL rozhodují amplifikační prozánětlivé/protizánětlivé dráhy a zejména stupeň osteoklastogeneze. Pokud se rozvine adaptace na částice, nerozvine se ani výrazný zánět, ani osteoklastogeneze, tj. nevzniknou rozsáhlé kostní defekty. 3. Projekt je zaměřen na analýzu expresních profilů (mRNA, proteiny) vybraných kandidátních molekul (KM) v periprotetických tkáních v různých časových obdobích po implantaci endoprotézy. Analýza expresních profilů bude doplněna imunohistochemickou detekcí, resp. vyšetřením vybraných genových polymorfismů regulujících expresi KM. 4. Srovnání expresního profilu u pacientů v různých obdobích po operaci/s různým rozsahem OL umožní identifikovat molekuly/dráhy, které jsou sdruženy s nevýznamnou/významnou OL/předčasným selháním. Projekt umožní určit KM pro diagnostiku/léčbu OL.

Příjemce

Fakultní nemocnice Olomouc

Další účastník projektu

Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta

 

TD020094 – Využití senzoriky pro zefektivnění péče o stárnoucí a hendikepovanou populaci (2014 – 2015, TA ČR)

Bude vytvořena a ověřena metodika monitorování a vyhodnocování biometrických signálů implementací informačního systému s cílem zkvalitnit péči o seniory. Ověřením navrhovaného systému na skupině probandů bude nastaven systém včasné identifikace problémů, které by mohly vést ke komplikacím zdravotního stavu. Výsledky přispějí ke snížení nákladů spojených s pobytem na lůžku, případně v sociálních zařízeních a k vytvoření nových standardů k urychlenému zapojení člověka zpět do aktivního života.

Příjemce

Západočeská univerzita v Plzni / Nové technologie - výzkumné centrum

Další účastník projektu

Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta

 

IGA 15-2776A – Antibakteriální úprava povrchu ortopedických implantátů na bázi nanotrubic a nanostříbra (2015 – 2018, MZ ČR)

Infekce ortopedických implantátů je stále obávanou komplikací. Implantáty nabízí bakteriím vhodný povrch ke kolonizaci a tlumí aktivitu a účinnost antibakteriální (AB) imunity. Po iniciální adhezi bakterií následuje tvorba biofilmu (BF). Když se na povrchu implantátu ustaví BF, je nutné implantát vyjmout. Součástí reoperace je radikální chirurgický débridement. U některých pacientů se nám nedaří udržet sterilní prostor navzdory několika operacím a opakovanému podávání antibiotik. V projektu navrhujeme vývoj povrchové úpravy s širokospektrým AB účinkem na bázi nanotrubic a nanostříbra. Kromě excelentního a dlouhotrvajícího AB efektu musí povlak splňovat všechny další nároky kladené na konkrétní typ implantátu. Navrhovaná strategie by měla být využita při výrobě implantátů s AB vlastnostmi. Jejich nasazením v klinické praxi by se měla snížit frekvence infekcí ortopedických implantátů. Konkrétně by mělo dojít k prodloužení životnosti kloubních náhrad, snížení morbidity/mortality pacientů podstupujících ortopedické operace a snížení nákladů spojených s řešením infekčních komplikací.

Příjemce

Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta

Další účastník projektu

České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní

Další účastník projektu

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie

 

IGA 16-31852A - Predikce rizika reoperace u pacientů s TEP kyčlí a kolen na základě imunogenetického vyšetření: vývoj kalkulátoru rizika pro rutinní klinické použití (2016 – 2019, MZ ČR)

Periprotetická osteolýza (PPOL) a aseptické uvolnění (AU), nejčastější pozdní komplikace totálních endoprotéz (TEP) kyčlí a kolen, a také infekce kloubní náhrady (IKN) jsou spojovány s individuální genovou predispozicí. Identifikace imunogenetických faktorů společně s dalšími klinicky významnými parametry asociovanými s PPOL/AU/IKN jsou nezbytné k předoperačnímu určení rizika vzniku zmíněných komplikací. V našem projektu se zaměříme na vyšetření panelu funkčních polymorfismů v genech asociovaných se zánětlivou odpovědí a oxidačním stresem u pacientů s TEP kyčlí a kolen s cílem identifikovat rizikové haplotypy asociované s PPOL/US/IKN. Dalším cílem je vývoj elektronického kalkulátoru, který by měl umožnit stanovit riziko předčasného selhání TEP  a reoperace na základě moderních metod informatiky a biostatistiky. Tyto metody dovolují současné zpracování velkých dat z imunogenetického profilu a dalších klinických, implantátových a laboratorních parametrů. U pacientů se zvýšeným rizikem selhání TEP je možné aplikovat preventivní opatření (implantát, perioperační, pooperační intervence).

Příjemce

Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta

Další účastník projektu

Fakultní nemocnice Olomouc

Další účastník projektu

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektroniky a informatiky

Vnitřní granty LF UP a FNOL 

Publikace

Nejvýznamější publikace

 1. Fargašová, A., Balzerová, A., Prucek, R., Htoutou Sedláková, M., Bogdanová, K., Gallo, J., Kolář, M., Ranc, V., Zbořil, R.: Detection of Prosthetic Joint Infection Based on Magnetically Assisted Surface Enhanced Raman Spectroscopy. Analytical Chemistry, 89(12):6598-6607, 2017. (IF 2017: 6,042)
 2. Dýšková, T., Gallo, J., Kriegová, E.: The role of the chemokine system in tissue response to prosthetic by-products leading to periprosthetic osteolysis and aseptic loosening. Frontiers in Immunology, 8:1026, 2017. (IF 2017: 5,511)
 3. Kriegova, E., Manukyan, G., Mikulkova, Z., Gabcova, G., Kudelka, M., Gajdos, P., Gallo, J. *: Gender-related differences observed among immune cells in synovial fluid in knee osteoarthritis. Osteoarthritis and Cartilage, 26(9):1247-1256, 2018. (IF 2018: 4,879)
 4. Fillerova, R., Gallo, J., Radvansky, M., Kraiczova, V., Kudelka, M., Kriegova, E.: Excellent diagnostic characteristics for ultra-fast gene profiling of DEFA1-IL1B-LTF in the detection of prosthetic joint infections. Journal of Clinical Microbiology, 55(9):2686-2697, 2017. (IF 2017: 4,054)
 5. Gallo, J.*, Kriegova, E., Kudelka, M., Lostak, J., Radvansky, M.: Gender Differences in Contribution of Smoking, Low Physical Activity, and High BMI to Increased Risk of Early Reoperation After TKA. Journal of Arthroplasty, 35:1545-1557, 2020. (IF 2018 = 3.524)
 6. Diaz-Ledezma, C., Espinosa-Mendoza, R., Gallo, J., Glaudemans, A., Gómez-García, F., Goodman, S., Kaminek, M., Le Roux, T. L. B., Llinás, A., Nieslanikova, E., Quinn, L., Sculco, P., Svoboda, M.: General Assembly, Diagnosis, Imaging: Proceedings of International Consensus on Orthopedic Infections. Journal of Arthroplasty, 34(2S):S215-S223, 2019. (IF 2018 = 3.524)
 7. Galandáková, A., Ulrichová, J., Langová, K., Hanáková, A., Vrbka, M., Hartl, M., Gallo, J *: Characteristics of synovial fluid required for optimization of lubrication fluid for biotribological experiments. Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials, 105B(APR):1422-1431, 2017. (IF 2017: 3,373)
 8. Vaculova, J., Gallo, J.*, Hurnik, P., Motyka, O., Dvorackova, J., Goodman, S. B.: Low intra-patient variability of histomorphological findings in periprosthetic tissues from revised joint arthroplasties. Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials, 106(5):2008-2018, 2018. (IF 2018: 2,674)

Ocenění

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu 2013 
Landor, I., Vavřík, P., Gallo, J., Sosna, A.: Revizní operace totálních náhrad kyčelního kloubu. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2012, ISBN 978-80-7345-254-4. 

Cena Jacques Duparc Award za poster 2014
Gallo, J., Tománková T., Fillerová R., Kriegová, E.: Low expression of TLR-1, 2, 4 and IL-2, IL-2R, IL-10, IL-10R in pseudosynovial tissues obtained from aseptically failed total hip and knee arthroplasty. 15th EFORT Congress, 4-6 June, London, UK.

Čestné uznání ministra zdravotnictví za výzkum a vývoj za rok 2015 
realizace grantu NT11049-5 – Exprese genů klíčových molekul zánětu v periprotetických tkáních: první krok k časově podmíněné analýze periprotetické osteolýzy

Cena ministra zdravotnictví za výzkum a vývoj za rok 2019 
realizace grantu AZV 15-27726A – Antibakteriální úprava povrchu ortopedických implantátů na bázi nanotrubic a nanostříbra

Kde nás najdete?

I. P. Pavlova 6, Olomouc
budova za vrátnicí na ulici I. P. Pavlova

Dostupnost: z konečné stanice Nová Ulice nebo ze zastávky Fakultní nemocnice tramvají č. 1, 4, 6; autobusem č. 42, který zajišťuje přepravu v areálu Fakultní nemocnice Olomouc.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)