Ortopedická klinika

Charakteristika kliniky

Ortopedická klinika poskytuje diagnostickou a léčebnou péči o onemocnění pohybového aparátu včetně selektivní úrazové chirurgie pro olomoucký region. Bez ohledu na spádovou příslušnost pacienta poskytuje specializovanou  a  superspecializovanou péči,  s výjimkou spinální chirurgie  a maligních tumorů.

Adresa:

Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
Telefon: 588 443 607 
e-mail: ortopedie@fnol.cz

Kde nás najdete?

Struktura kliniky:

 • 2 standardní oddělení
 • jednotka intenzivní péče (JIP)
 • ambulance pro dospělé pacienty
 • dětská ambulance
 • 3 supersterilní operační sály 

Lůžková část

Klinika má celkem 50 lůžek (oddělení 29 A – 18 lůžek, oddělení  29B – 26 lůžek, JIP – 6 lůžek). 

Jakou péči poskytujeme

Ortopedická klinika poskytuje komplexní preventivní, diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s nemocemi a vadami pohybového aparátu, včetně selektivní úrazové chirurgie.

Provádíme:

 • diagnostiku onemocnění pohybového aparátu, přičemž je zajištěna návaznost na laboratorní segment, ultrazvuk, CT, magnetickou rezonanci, scintigrafii, pozitronovou emisní tomografii (PET)
 • terapii dětských ortopedických a traumatologických afekcí, včetně řešení poúrazových stavů
 • implantace kloubních náhrad, včetně unikondylárních náhrad, revizních a rekonstrukčních operací 
 • komplexní terapii nitrokloubních poranění, včetně mozaikové plastiky kloubních ploch, sutury menisků, artroskopicky asistovaných náhrad předního a zadního zkříženého vazu, artroskopických stabilizací ramenního kloubu, pately apod.
 • léčbu statických vad a deformit dolních končetin
 • terapii pakloubů 
 • vybrané operace na ruce a revmatochirurgické výkony
 • léčbu benigních nádorů pohybového aparátu a hrozících/patologických zlomenin s výjimkou oblastí páteře a pánve
 • terapii nespecifických kloubních a kostních infekcí.

Hlavní výzkumné zaměření kliniky

 • primární a revizní endoprotetika
 • artroskopicky asistované operace/rekonstrukce
 • ortopedie nohy
 • nespecifické infekce pohybového aparátu

Historie kliniky

Ortopedické oddělení v Olomouci bylo založeno jako druhé samostatné ortopedické pracoviště na Moravě 1. června 1939. Bylo umístěno v budově chirurgie někdejších Zemských ústavů a mělo 25 lůžek. Primářem byl jmenován na doporučení prof. Bedřicha Frejky z Brna jeho žák MUDr. Arnold Pavlík. Krátce po skončení II. světové války se podařilo přestěhovat ortopedické oddělení spolu s dětským oddělením do samostatné budovy na okraji areálu nemocnice. Přestože šlo o adaptované bytové jednotky, bylo toto řešení s přístavbou operačního sálu a kapacitou 51 lůžek velkým krokem vpřed. V říjnu 1945 dr. Pavlík habilitoval.

Po obnovení Univerzity Palackého v Olomouci se z oddělení stala v dubnu 1946 Ortopedická klinika. V lednu 1948 byl doc. Pavlík jmenován profesorem ortopedie. Prof. Pavlík se zapsal do historie světové ortopedie výrazným způsobem tím, že do léčby vývojové dysplazie kyčle (dříve vrozená dysplazie kyčle) zavedl metodu funkční léčby za pomoci třmenů, které sám navrhl. Tento přístup je dodnes ve světě uznávaný a opakovaně se popisuje v nejprestižnějších monografiích o dětské ortopedii. Kromě toho zkonstruoval prof. Pavlík vlastní nitrodřeňový hřeb pro oblast proximálního femuru a výsledky léčby publikoval v „Journal of Bone and Joint Surgery” (Vol. 39-A, No. 5: 1059-75, 1957). Přednostou kliniky byl až do své smrti v roce 1962. 

Po smrti prof. Pavlíka převzal vedení kliniky doc. MUDr. Karel Wagner, CSc., který se v duchu tradice věnoval funkční léčbě vývojové dysplazie kyčle. Zasazoval se o časný přístup už v novorozeneckém věku a k léčení navrhl speciální punčošky. Doc. Wagner vedl kliniku do srpna roku 1982, kdy odešel do důchodu. 

Ve vedení kliniky jej nahradil doc. MUDr. František Hampel, CSc., který byl přednostou do roku 1987. V této době bylo rozhodnuto o rozsáhlé přestavbě stávající budovy a klinika byla na tři roky přemístěna do náhradních prostor (Léčebny dlouhodobě nemocných). 

Nově zrekonstruovaná budova byla slavnostně otevřena dne 18. dubna 1988. Přednostou byl jmenován doc. MUDr. František Makai, CSc., který se zaměřil především na endoprotetiku a revmatochirurgii. V této době byl na ortopedii také pět dnů v týdnu traumatologický příjem. Doc. Makai ukončil své působení v Olomouci v roce 1990 a ujal se vedení I. ortopedické kliniky v Bratislavě. Těsně před svým odchodem byl jmenován profesorem ortopedie a získal titul doktora věd (DrSc.).

V roce 1990 byl jmenován přednostou kliniky doc. MUDr. Rudolf Ditmar, CSc. Za jeho vedení došlo k navýšení počtů operací, především v oblasti endoprotetiky, a začala éra artroskopických výkonů. V této době měla klinika 87 lůžek. Operační sály se přestavěly na tzv. superaseptické, byla zřízena jednotka intenzivní péče a klinika začala fungovat jako školící pracoviště. 

Od dubna 2004 byl vedením kliniky pověřen odb.as. MUDr. Miroslav Pach, CSc. S jeho jménem je spojena především počítačově asistovaná implantace endoprotézy kolenního kloubu, kterou zavedl do rutinního operování. V souvislosti s racionalizací provozu Fakultní nemocnice Olomouc bylo ve stejné době uzavřeno celé jedno oddělení kliniky, čímž se snížil počet lůžek na padesát. Doc. Pach byl ve funkci do dubna 2008. 

V květnu 2008 se přednostou kliniky stal doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., který byl v roce 2013 jmenován profesorem. Jeho výzkumné aktivity se zaměřují na aseptické uvolnění a periprostetickou osteolýzu TEP, infekce kloubních náhrad a osteoartrózu.

Ortopedická klinika v datech

1939 založení Ortopedického oddělení 

1945 stěhování do samostatné budovy

1946 transformace v Ortopedickou kliniku

1988 dokončení rekonstrukce budovy

1990 zavedení artroskopických operací

1991 zřízení jednotky intenzivní péče

1993 zřízení supraseptických sálů

1994 ustanovení kliniky jako školícího pracoviště pro operace totálních endoprotéz

1995 ustanovení kliniky jako školícího pracoviště pro artroskopické operace

Personální obsazení

Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
přednosta kliniky
tel.: +420588443548
email: jiri.gallo@fnol.cz 

Doc. MUDr. Miroslav Pach, CSc.
zástupce přednosty pro výuku
tel.: +420588443544
email: miroslav.pach@fnol.cz

Bronislava Kalinová
knihovnice
tel.: +420588443581
email: bronislava.kalinova@upol.cz 

Mgr. Silvie Zdražilová
sekretářka 
tel.: +420588443607
email: silvie.zdrazilova@fnol.cz 

Doc. MUDr. Rudolf Ditmar, CSc.
emeritní přednosta (externí spolupráce)
tel.: +420588443544
email: rudolf.ditmar@fnol.cz 

MUDr. Petr Kamínek, Ph.D.
odborný asistent 
tel.: +420588443530
email: petr.kaminek@fnol.cz

MUDr. Jiří Lošťák, Ph.D.
odborný asistent
tel.: +420588443536
email: jiri.lostak@fnol.cz

MUDr. Ľuboš Baláž
asistent
tel.: +420588443386
email: lubos.balaz@fnol.cz

MUDr. Dana Barnetová
asistentka (nyní MD)
tel.: +420588443386
email: dana.barnetova@fnol.cz

MUDr. Tomáš Doubek
asistent
tel.: +420588443536
email: tomas.doubek@fnol.cz

MUDr. Erik Fidler
asistent
tel.: +420588443386
email: erik.fidler@fnol.cz

MUDr. Martin Hobza
asistent
tel.: +420588443536
email: martin.hobza@fnol.cz 

MUDr. Miroslava Mrňková
asistentka
tel.: +420588443537
email: miroslava.mrnkova@fnol.cz 

MUDr. Eva Nieslaniková
asistentka
tel.: +4205884433824
email: eva.nieslanikova@fnol.cz 

MUDr. Martin Obhlídal
asistent 
tel.: +420588443537
email: martin.obhlidal@fnol.cz 

MUDr. Petr Neoral, Ph.D.
odborný pracovník (projekt) 
tel.: +420588443826
email: petr.neoral@fnol.cz 

Bc. Pavlína Vítová 
administrativní pracovnice  
tel.: +420588444831
email: pavlina.vitova@fnol.cz 

Výuka

Vážení studenti,

vítám vás na našich webových stránkách, které bychom chtěli postupně vytvářet tak, abyste zde našli informace potřebné k pregraduálnímu i postgraduálnímu studiu na naší klinice. Kromě toho bychom vás rádi – během pobytu na naší klinice – přesvědčili o tom, že „dát se na dráhu ortopeda“ je nejen atraktivní, ale také vnitřně uspokojující. 

ORTOPEDICKÁ KLINIKA SE PODÍLÍ NA VÝUCE LÉKAŘSKÉ FAKULTY A FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD

1. Lékařská fakulta (LF) UP v Olomouci

Každý student všeobecného lékařství stráví na naší klinice třináct dnů v rámci výuky chirurgie v 5. ročníku. Výuka se skládá z přednášek, seminářů a praktických cvičení na ambulancích, odděleních a operačních sálech kliniky v 2. a 3. týdnu. V prvním týdnu přednášíme základní témata našeho oboru. Ve druhém se věnujeme vyšetřování ortopedických pacientů, procvičíme si stanovování diagnózy a probíráme podrobněji vybrané kapitoly z ortopedie. Poslední týden probíhá praxe na operačních sálech a na ambulancích kliniky. Studenti, kteří studují všeobecné lékařství v anglickém jazyce, absolvují výuku na Ortopedické klinice v 6. ročníku v rozsahu 15 dnů. 

Každý student má možnost asistovat u vybraných ortopedických operací a pod dohledem zkušeného lékaře si může zkusit suturu rány. Po celou dobu výuky u nás uvítáme jakékoliv dotazy týkající se ortopedie. Není také problém zařadit přednášku na přání studentů. Podmínkou získání zápočtu je maximální účast. 

Dalším předmětem vyučovaným pro studenty 5. ročníku všeobecného lékařství v českém jazyce je Ultrasonografie v ortopedii a traumatologii, a to v rozsahu 4 hodin semináře a 4 hodin praktických cvičení. 

Seminář a praxi v rozsahu 1 dne absolvují na našem pracovišti také studenti 4. ročníku stomatologického směru, ať už v českém, nebo anglickém jazyce.

2. Fakulta zdravotnických věd (FZV) UP v Olomouci

Výuka ortopedie v rámci bakalářského studia, obor Fyzioterapie, probíhá ve třetím ročníku v zimním semestru. Cílem je seznámit nastávající fyzioterapeuty se základy ortopedie. Výuka má charakter seminářů, v nichž vyučující nejprve představí zadané téma a poté je nabídnut prostor pro diskuzi. Podmínkou získání zápočtu je maximální účast. Zkouška je ústní a studenti mají k dispozici okruhy otázek. 

Společně s Traumatologickým oddělením se Ortopedická klinika podílí na výuce předmětu Traumatologie pohybového systému pro 2. ročník oboru Fyzioterapie. Předmět je zakončen ústní zkouškou. 

Výuka pro magisterský směr, obor Fyzioterapie, probíhá ve druhém ročníku v letním semestru. Výuka má rovněž charakter seminářů, avšak vybraná témata jsou probírána do větší hloubky. Podmínkou pro získání zápočtu je maximální účast. Zkouška je ústní a studenti mají k dispozici okruhy otázek. 

Studenti bakalářského oboru Radiologický asistent absolvují na Ortopedické klinice seminář v rozsahu 30 hodin. Studenti po absolvování výuky skládají kolokvium. 

Vítáme všechny připomínky a náměty ke zlepšení výuky v našem oboru.

3. Studentské vědecké síly

Rádi bychom nabídli možnost dlouhodobých stáží na operačních sálech a na ambulancích zájemcům z řad studentů 4. a vyšších ročníků všeobecného lékařství.

Hlubší vědecký zájem o některá ortopedická témata je možné realizovat v rámci SVOČ.

Témata vypsaná v předešlých letech:

 • Vysoká osteotomie tibie
 • Pes equinovarus congenitus
 • Metastatické postižení kostí
 • Artroskopické ablace patní ostruhy
 • Srovnání rozsahu pohybu před a po primární TEP kolenního kloubu
 • Vysoce síťované poyetyleny u TEP kyčle – cesta ke zlepšení klinické praxe?
 • Maligní kostní nádory – diagnostika, terapie
 • Artroskopické operace kyčle
 • Calve-Legg-Perthesova choroba
 • Registry kloubních náhrad – co všechno nám říkají
 • Metastatické kostní onemocnění – chirurgická léčba
 • Osteotomie v oblasti kolena – optimální indikace, hodnocení výsledků

Podrobnější informace získáte na sekretariátě katedry. 

4. Postgraduální studium

Na naší klinice probíhají rovněž doktorandská studia (Ph.D.) pod patronací chirurgické oborové rady. Ortopedická klinika může nabídnout školitele prakticky ve všech základních oblastech ortopedie s výjimkou spinální a onkologické ortopedie. Studium podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele se zaměřuje na samostatnou vědeckou práci v daném oboru.

  

Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
přednosta kliniky

Spolupráce

Ortopedická klinika spolupracuje v rámci aktivit vědy a výzkumu s následujícími organizacemi:

Fakultní nemocnice Olomouc – v součinnosti probíhá jak výuka studentů UP, tak aktivity vědeckého charakteru

České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní – spolupráce na řešení projektu Antibakteriální úprava povrchu ortopedických implantátů na bázi nanotrubic a nanostříbra

Univerzita Palackého v Olomouci / Fakulta tělesné kultury – spolupráce na fungování Laboratoře pohybu

Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta – spolupráce na řešení projektu Antibakteriální úprava povrchu ortopedických implantátů na bázi nanotrubic a nanostříbra

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie – spolupráce na řešení projektu Antibakteriální úprava povrchu ortopedických implantátů na bázi nanotrubic a nanostříbra

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky – spolupráce na řešení projektu Predikce rizika reoperace u pacientů s TEP kyčlí a kolen na základě imunologického vyšetření: Vývoj kalkulátoru rizika pro rutinní klinické použití  

Akademie věd České republiky / Mikrobiologický ústav – spolupráce na řešení projektu Použití lipofosfonoxinů k prevenci a léčbě muskuloskeletárních infekcí: potenciální role nových antibakteriálních látek

Akademie věd České republiky / Ústav organické chemie a biochemie – spolupráce na řešení projektu Použití lipofosfonoxinů k prevenci a léčbě muskuloskeletárních infekcí: potenciální role nových antibakteriálních látek

Spolupráce na projektech a dalších výzkumných aktivitách v rámci Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci:

 • Ústav histologie
 • Ústav imunologie
 • Ústav lékařské biofyziky a Laboratoř biometrie
 • Ústav lékařské chemie a biochemie
 • Ústav mikrobiologie

Spolupráce na rehabilitační péči o pacienty

Granty

Probíhající granty

IGA 15-2776A – Antibakteriální úprava povrchu ortopedických implantátů na bázi nanotrubic a nanostříbra (2015 – 2018, MZ ČR)

Infekce ortopedických implantátů je stále obávanou komplikací. Implantáty nabízí bakteriím vhodný povrch ke kolonizaci a tlumí aktivitu a účinnost antibakteriální (AB) imunity. Po iniciální adhezi bakterií následuje tvorba biofilmu (BF). Když se na povrchu implantátu ustaví BF, je nutné implantát vyjmout. Součástí reoperace je radikální chirurgický débridement. U některých pacientů se nám nedaří udržet sterilní prostor navzdory několika operacím a opakovanému podávání antibiotik. V projektu navrhujeme vývoj povrchové úpravy s širokospektrým AB účinkem na bázi nanotrubic a nanostříbra. Kromě excelentního a dlouhotrvajícího AB efektu musí povlak splňovat všechny další nároky kladené na konkrétní typ implantátu. Navrhovaná strategie by měla být využita při výrobě implantátů s AB vlastnostmi. Jejich nasazením v klinické praxi by se měla snížit frekvence infekcí ortopedických implantátů. Konkrétně by mělo dojít k prodloužení životnosti kloubních náhrad, snížení morbidity/mortality pacientů podstupujících ortopedické operace a snížení nákladů spojených s řešením infekčních komplikací.

Příjemce

Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta

Další účastník projektu

České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní

Další účastník projektu

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie

IGA 16-31852A - Predikce rizika reoperace u pacientů s TEP kyčlí a kolen na základě imunogenetického vyšetření: vývoj kalkulátoru rizika pro rutinní klinické použití (2016 – 2019, MZ ČR)

Periprotetická osteolýza (PPOL) a aseptické uvolnění (AU), nejčastější pozdní komplikace totálních endoprotéz (TEP) kyčlí a kolen, a také infekce kloubní náhrady (IKN) jsou spojovány s individuální genovou predispozicí. Identifikace imunogenetických faktorů společně s dalšími klinicky významnými parametry asociovanými s PPOL/AU/IKN jsou nezbytné k předoperačnímu určení rizika vzniku zmíněných komplikací. V našem projektu se zaměříme na vyšetření panelu funkčních polymorfismů v genech asociovaných se zánětlivou odpovědí a oxidačním stresem u pacientů s TEP kyčlí a kolen s cílem identifikovat rizikové haplotypy asociované s PPOL/US/IKN. Dalším cílem je vývoj elektronického kalkulátoru, který by měl umožnit stanovit riziko předčasného selhání TEP  a reoperace na základě moderních metod informatiky a biostatistiky. Tyto metody dovolují současné zpracování velkých dat z imunogenetického profilu a dalších klinických, implantátových a laboratorních parametrů. U pacientů se zvýšeným rizikem selhání TEP je možné aplikovat preventivní opatření (implantát, perioperační, pooperační intervence).

Příjemce

Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta

Další účastník projektu

Fakultní nemocnice Olomouc

Další účastník projektu

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektroniky a informatiky

 

IGA 17-29680A – Použití lipofosfonoxinů k prevenci a léčbě muskuloskeletárních infekcí: potenciální role nových antibakteriálních látek (2017 – 2020, MZ ČR)

V terapii infekcí muskuloskeletálního (MS) aparátu používáme lokální nosiče antibakteriálních (AB) látek. Dosud jsme spoléhali na antibiotika (ATB), která se ve vysokých dávkách přidávala do kostního cementu (jiných materiálů). Vzhledem k nevýhodám ATB se hledají jiné AB látky ve stejné indikaci. V ČR byly nedávno objeveny lipofosfonoxiny (LPPO), které mají široký AB záběr a minimální riziko vzniku rezistence. Cílem navrhovaného projektu je: 1) ověřit jejich schopnost navázat se na standardní biomateriály používané v ortopedii a traumatologii (ORT-T); 2) popsat AB vlastnosti takto upraveného materiálu; včetně experimentu na zvířeti; 3) určit jeho toxicitu/imunogenicitu; 4) upravit vlastnosti stávajících/vyvinout nové LPPO. Kromě excelentního AB efektu musí řešení splňovat všechny další nároky kladené na biomateriály. Jejich nasazením v klinické praxi se zlepší účinnost operační terapie infekcí MS aparátu. Konkrétně dojde k snížení četnosti recidiv infekce, snížení morbidity/mortality pacientů podstupujících ORT-T operace a snížení nákladů spojených s terapií infekcí MS aparátu.

 

Příjemce

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Další účastník projektu

Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta

Další účastník projektu

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

 

IGA_LF_2017_009 Studium patogeneze a možností prevence u chorob s imunopatologickým základem V (2016 – 2017, vnitřní grant Lékařské fakulty Univerzity Palackého V Olomouci)

Projekt bude přímo tematicky navazovat na projekty z minulých 4 let. Bude rozdělen na 2 tematické celky: 1) produkce a testování rekominantních antigenů, imunomodulačních molekul a DNA vakcinačních plasmidů pro konstrukci aniinfekčních vakcín; 2) imunologické mechanismy v patogenezi vybraných nemocí/komplikací se zánětlivou složkou a aloimunitních reakcí. Na řešení projektu se budou podílet Ústav imunologie Lékařské fakulty UP a FN Olomouc (výzkumný tým Imunomodulace – téma 1, výzkumný tým Molekulární imunologie a HLA laboratoř – téma 2), Ortopedická klinika FN Olomouc (téma 2) a Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc (téma 2).

 

Příjemce

Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta

 

IGA_LF_2017_021 Studium buněčné signalizace ve vztahu k nemoci IV (2016 – 2017, vnitřní grant Lékařské fakulty Univerzity Palackého V Olomouci)

Předkládaný projekt je zaměřen na problematiku vzniku, diagnostiky a potenciální terapie některých typů nádorů. Na projektu budou spolupracovat různé kliniky a ústavy Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc. Projekt je rozdělen do 2 tematicky rozdílných skupin dílčích projektů. První skupina se týká výzkumu hormonálně dependentních nádorů prsu, prostaty a dělohy, druhá skupina akcentuje studium mnohotné lékové rezistence a buněčného poškození. Pro experimentální účely budou použity vzorky nádorových tkání a různých tělních tekutin od onkologických pacientů i od nádorů odvozené buněčné linie kultivované in vitro. Cílem tohoto projektu bude přispět ke zlepšení diagnostiky, prognózy a predikce reakce na terapii a zlepšit tak kvalitu života pacientů s těmito nádory.

 

Příjemce

Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta

 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337 Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce (2017 – 2021, MŠMT ČR)

V oblasti vzdělávání je cílem vytvořit nové a upravit vybrané stávající studijní programy, které budou reflektovat potřeby trhu práce, společenskou poptávku a spolupráci s praxí. Nedílnou součástí naplnění tohoto cíle bude podpora nových metod výuky a zvýšení počtu předmětů vyučovaných v cizím jazyce. 

Dalším cílem je vytvoření inkluzivního prostředí na UP umožňující kvalitní vysokoškolské vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami a ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Komplexní zlepšení internacionalizace má za cíl posílit UP jako univerzitu otevřenou potřebám zahraničních studentů a pracovníků, univerzitu přívětivou - jako prostor vzdělanosti a tolerance, univerzitu s nabídkou atraktivních programů/modulů pro tuzemské a zahraniční studenty. 

Posílení komunikace s absolventy, jejich větší zapojení do hodnocení kvality i budování strategie v oblasti hlavních i podpůrných činností UP má přispět k rozšíření uplatnitelnosti absolventů i jejího celospolečenského vlivu jako třetí role univerzity.

Řízení kvality a efektivní řízení si klade za cíl optimalizovat a nastavit systémy řízení, profesionalizovat management univerzity a administrativní pracovníky na všech úrovních, standardizovat pracovní postupy, minimalizovat náklady 

a zefektivnit komunikaci. V rámci strategického rozvoje je třeba nastavit strategii řízení a rozvoje lidských zdrojů, které bude odpovídat personální strategie včetně vzdělávání a hodnocení s cílem přilákat a udržet si kvalitní zaměstnance. 

V oblasti kvality vzdělávání je v souladu s novelou zákona o vysokých školách cílem zavedení takového systému řízení a zvyšování kvality vzdělávání, který povede k trvalému zkvalitňování vzdělávání na UP a k získání institucionální akreditace v klíčových oblastech vzdělávání.

 

PříjemceUniverzita Palackého v Olomouci

 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002296 Bioinformatika a výpočetní biologie (2017 – 2022, MŠMT ČR)

Cílem projektu je posílení lidských zdrojů ve výzkumu v oblasti bioinformatiky a výpočetní biologie, který poskytne trhu práce odborníky z obou oblastí. K dosažení tohoto cíle bude vytvořen nový výzkumně zaměřený doktorský studijní program Bioinformatika a výpočetní biologie, a to v češtině i angličtině. Program vznikne ve formě doctoral school mezi Lékařskou fakultou UP a Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. Nový koncept doktorského výzkumného programu spojuje doménovou znalost dvou univerzit, která je doposud raritní v českém vysokoškolském vzdělávání. 

Absolventi budou schopni samostatné výzkumné práce zahrnující etapy od získávání dat až po jejich odbornou analýzu a interpretaci. V rámci přípravy studijního programu bude zúročena stávající spolupráce příjemce a partnera projektu ve formě společných publikačních výstupů, výzkumných projektů, workshopů pro postgraduální i pregraduální studenty. Při vytváření a rozvoji studijního programu jsou zapojeni odborníci ze zahraničí. 

 

PříjemceUniverzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta
Další účastník projektuVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektroniky a informatiky

Ukončené granty

NT11049 – Exprese genů klíčových molekul zánětu v periprotetických tkáních: první krok k časově podmíněné analýze periprotetické osteolýzy. (2010-2014, MZ ČR)

Osteolýza (OL) je považována za největší problém endoprotetiky kyčle/kolena. Pro indukci OL jsou nejdůležitější DAMP receptory makrofágů a fibroblastů, které reagují na protetické částice. 2. O rozsahu OL rozhodují amplifikační prozánětlivé/protizánětlivé dráhy a zejména stupeň osteoklastogeneze. Pokud se rozvine adaptace na částice, nerozvine se ani výrazný zánět, ani osteoklastogeneze, tj. nevzniknou rozsáhlé kostní defekty. 3. Projekt je zaměřen na analýzu expresních profilů (mRNA, proteiny) vybraných kandidátních molekul (KM) v periprotetických tkáních v různých časových obdobích po implantaci endoprotézy. Analýza expresních profilů bude doplněna imunohistochemickou detekcí, resp. vyšetřením vybraných genových polymorfismů regulujících expresi KM. 4. Srovnání expresního profilu u pacientů v různých obdobích po operaci/s různým rozsahem OL umožní identifikovat molekuly/dráhy, které jsou sdruženy s nevýznamnou/významnou OL/předčasným selháním. Projekt umožní určit KM pro diagnostiku/léčbu OL.

Příjemce

Fakultní nemocnice Olomouc

Další účastník projektu

Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta

 

TD020094 – Využití senzoriky pro zefektivnění péče o stárnoucí a hendikepovanou populaci (2014 – 2015, TA ČR)

Bude vytvořena a ověřena metodika monitorování a vyhodnocování biometrických signálů implementací informačního systému s cílem zkvalitnit péči o seniory. Ověřením navrhovaného systému na skupině probandů bude nastaven systém včasné identifikace problémů, které by mohly vést ke komplikacím zdravotního stavu. Výsledky přispějí ke snížení nákladů spojených s pobytem na lůžku, případně v sociálních zařízeních a k vytvoření nových standardů k urychlenému zapojení člověka zpět do aktivního života.

Příjemce

Západočeská univerzita v Plzni / Nové technologie - výzkumné centrum

Další účastník projektu

Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta

 

IGA_LF_2015_008 – Studium buněčné signalizace ve vztahu k nemoci II (2015 – 2016, vnitřní grant Lékařské fakulty Univerzity Palackého V Olomouci)

Předkládaný projekt je zaměřen na problematiku vzniku, diagnostiky a potenciální terapie některých typů nádorů. Na projektu budou spolupracovat různé kliniky a ústavy Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc. Projekt je rozdělen do 2 tematicky rozdílných skupin dílčích projektů. První skupina se týká výzkumu hormonálně dependentních nádorů prsu, prostaty a dělohy, druhá skupina akcentuje studium mnohotné lékové rezistence a buněčného poškození. Pro experimentální účely budou použity vzorky nádorových tkání a různých tělních tekutin od onkologických pacientů i od nádorů odvozené buněčné linie kultivované in vitro. Cílem tohoto projektu bude přispět ke zlepšení diagnostiky, prognózy a predikce reakce na terapii a zlepšit tak kvalitu života pacientů s těmito nádory.

Příjemce

Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta

 

IGA_LF_2015_009 – Studium patogeneze a možností prevence u chorob s imunopatologickým základem III (2015 – 2016, vnitřní grant Lékařské fakulty Univerzity Palackého V Olomouci)

Projekt bude přímo tematicky navazovat na projekty z minulých 2 let. Bude rozdělen na 3 tematické celky: 1) Produkce a testování rekombinantních antigenů, imunomodulačních molekul a DNA vakcinačních plasmidů pro konstrukci antiinfekčních vakcín; 2) Imunologické mechanismy v patogenezi vybraných nemocí/komplikací asociovaných se zánětem; 3) Vliv struktury imunokomplexů na patogenezi IgA nefropatie. Na řešení projektu se budou podílet Ústav imunologie Lékařské fakulty UP Olomouc (Výzkumný tým Imunomodulace – témata 1 a 3, výzkumný tým Molekulární biologie zánětu – téma 2), Ortopedická klinika FN Olomouc (téma 2) a Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc (téma 2).

Příjemce

Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta

 

IGA_LF_2016_011 Studium patogeneze a možností prevence u chorob s imunopatologickým základem IV (2016 – 2017, vnitřní grant Lékařské fakulty Univerzity Palackého V Olomouci)

Projekt bude přímo tematicky navazovat na projekty z minulých 3 let. Bude rozdělen na 3 tematické celky: 1) Produkce a testování rekombinantních antigenů, imunomodulačních molekul a DNA vakcinačních plasmidů pro konstrukci antiinfekčních vakcín; 2) Imunologické mechanismy v patogenezi vybraných nemocí/komplikací se zánětlivou složkou a aloimunitních reakcí; 3) Vliv struktury imunokomplexů na patogenezi IgA nefropatie. Na řešení projektu se budou podílet Ústav imunologie Lékařské fakulty UP Olomouc (Výzkumný tým Imunomodulace – témata 1 a 3, výzkumný tým Molekulární imunologie a HLA laboratoř – téma 2), Ortopedická klinika FN Olomouc (téma 2) a Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc (téma 2).

 

Příjemce

Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta

 

IGA_LF_2016_013 – Studium buněčné signalizace ve vztahu k nemoci III (2016 – 2017, vnitřní grant Lékařské fakulty Univerzity Palackého V Olomouci)

Předkládaný projekt je zaměřen na problematiku vzniku, diagnostiky a potenciální terapie některých typů nádorů. Na projektu budou spolupracovat různé kliniky a ústavy Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc. Projekt je rozdělen do 2 tematicky rozdílných skupin dílčích projektů. První skupina se týká výzkumu hormonálně dependentních nádorů prsu, prostaty a dělohy, druhá skupina akcentuje studium mnohotné lékové rezistence a buněčného poškození. Pro experimentální účely budou použity vzorky nádorových tkání a různých tělních tekutin od onkologických pacientů i od nádorů odvozené buněčné linie kultivované in vitro. Cílem tohoto projektu bude přispět ke zlepšení diagnostiky, prognózy a predikce reakce na terapii a zlepšit tak kvalitu života pacientů s těmito nádory.

Příjemce

Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta

Publikace

Knihy a kapitoly v knihách

Gallo, J., Gibon, E., Goodman, S. B. Implants for Joint Replacement of the Hip and Knee. In: Materials and Devices for Bone Disorders. Editors: Bose, S., Bandyopadhyay, A. London: Academic Press, 2017. Kapitola 4: 119-198.

Gallo, J., Kalina, R.: Sportovní ortopedie a traumatologie. In: Tělovýchovné lékařství (Vybrané kapitoly). Editor: Pastucha Dalibor. Praha: Grada a. s., 2014. Kapitola 11: 185-214.

Gallo, J.: Osteoartróza: Průvodce pro každodenní praxi. Maxdorf Jessenius. Praha 2014.  

Landor, I., Vavřík, P., Gallo, J., Sosna, A.: Revizní operace totálních náhrad kyčelního kloubu. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2012, ISBN 978-80-7345-254-4, s. 1-397. 

Gallo, J. et al.: Aseptic Loosening of Total Hip Arthroplasty as a Result of Local Failure of Tissue Homeostasis. In: Recent Advances in Artrhroplasty. Editor: Fokter, S. K. Rijeka: INTECH, 2012. Kapitola 16, s. 319-362.

Nejvýznamnější publikace

Dýšková, T., Gallo, J., Kriegová, E. The role of the chemokine system in tissue response to prosthetic by-products leading to periprosthetic osteolysis and aseptic loosening. Frontiers in Immunology, 8:1026, 2017. (IF 2016: 6,429)

Fargašová, A., Balzerová, A., Prucek, R., Htoutou Sedláková, M., Bogdanová, K., Gallo, J., Kolář, M., Ranc, V., Zbořil, R. Detection of Prosthetic Joint Infection Based on Magnetically Assisted Surface Enhanced Raman Spectroscopy. Analytical Chemistry, 89(12):6598-6607, 2017. (IF 2016: 6,320)

Gallo, J., Vaculova, J., Goodman, S. B., Konttinen, Y. T., Thyssen, J. P.: Contributions of human tissue analysis to understanding the mechanisms of loosening and osteolysis in total hip replacement. Acta Biomaterialia, 10(6): 2354-66, 2014. (IF 2014: 6,025) 

Gallo, J., Goodman, S. B., Konttinen, Y., Wimmer, M., Holinka, M.: Osteolysis around total knee arthroplasty. A review of pathogenetic mechanisms. Acta Biomaterialia 9(9): 8046-8058, 2013. (IF 2013: 5,684)  

Zolotarevova, E., Entlicher, G., Pavlova, E., Slouf, M., Pokorny, D., Vesely, F., Gallo, J., Sosna, A.: Distribution of polyethylene wear particles and bone fragments in periprosthetic tissue around total hip joint replacements. Acta Biomaterialia, 6: 3595-600, 2010. (IF 2010: 4,822)

Články v časopisech s impakt faktorem

Fillerova, R., Gallo, J., Radvansky, M., Kraiczova, V., Kudelka, M., Kriegova, E. Excellent diagnostic characteristics for ultra-fast gene profiling of DEFA1-IL1B-LTF in the detection of prosthetic joint infections. Journal of Clinical Microbiology, 55(9):2686-2697, 2017. (IF 2016: 3,712)

Lošťák, J., Gallo, J., Večeřa, M., Špička, J., Langová, K. Lokální aplikace kyseliny tranexamové u TEP kyčle snižuje krevní ztráty a spotřebu krevních transfuzí. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca, 84(4):254-262, 2017. (IF 2016: 0,560)

Špička, J., Lošťák, J., Gallo, J., Langová, K. Vliv intenzifikovaného pooperačního režimu na časné výsledky TEP kolena. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca, 2017. (IF 2016: 0,560)

Dygrýnová, M., Uvízl, M., Gallo, J. Krátkodobé výsledky operačního řešení u pacientů s hallux rigidus. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca, 84(4):279-284, 2017. (IF 2016: 0,560)

Fargašová, A., Balzerová, A., Prucek, R., Htoutou Sedláková, M., Bogdanová, K., Gallo, J., Kolář, M., Ranc, V., Zbořil, R. Detection of Prosthetic Joint Infection Based on Magnetically Assisted Surface Enhanced Raman Spectroscopy. Analytical Chemistry, 89(12):6598-6607, 2017. (IF 2016: 6,320)

Ranuša, M., Gallo, J., Hobza, M., Nečas, D., Hartl, M. Opotřebení a drsnost artikulačního povrchu u extrahovaných polyetylenů jamky Bicon-Plus. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca, 84(3):159-167, 2017. (IF 2016: 0,560)

Musil, D., Balejová, M., Horníková, M., Chrdle, A., Mallátová, N., Nyč, O., Chmelík, V., Gallo, J., Jahoda, D., Stehlík, J. Infekce endoprotéz: doporučení antibiotické léčby. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca, 84(3):219-230, 2017. (IF 2016: 0,560)

Gallo, J., Juranova, J., Svoboda, M., Zapletalová, J. Excellent AUC for joint fluid cytology in the detection/exclusion of hip and knee prosthetic joint infection. Biomed Papers, 161(3):310-319, 2017. (IF 2016: 0,894)

Nečas, D., Vrbka, M., Urban, F., Gallo, J., Křupka, I., Hartl, M. In situ observation of lubricant film formation in THR considering real conformity: The effect of diameter, clearance and materiál. Journal of the Mechanical Behaviour of Biomedical Materials, 69:66-74, 2017. (IF 2016: 3,110)

Ranuša, M., Gallo, J., Vrbka, M., Hobza, M., Paloušek, D., Křupka, I., Hartl, M. Wear Analysis of Extracted Polyethylene Acetabular Cups Using a 3D Optical Scanner. Tribology Transactions, 60(3):437-447, 2017. (IF 2016: 1,685)

Dýšková, T., Gallo, J., Kriegová, E. The role of the chemokine system in tissue response to prosthetic by-products leading to periprosthetic osteolysis and aseptic loosening. Frontiers in Immunology, 8:1026, 2017. (IF 2016: 6,429)

Gallo, J., Panáček, A., Prucek, R., Kriegová, E., Hradilová, Š., Hobza, M., Holinka, M. Silver Nanocoating Technology in the Prevention of Prosthetic Joint Infection. Materials, 9:337, 2016. (IF 2016: 2,654)

Lošťák, J., Gallo, J., Zapletalová, J. Spokojenost s náhradou kolena: analýza předoperačních a perioperačních parametrů u 826 pacientů. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca, 83:94-101, 2016. (IF 2016: 0,560)

Galandáková, A., Ulrichová, J., Langová, K., Hanáková, A., Vrbka, M., Hartl, M., Gallo, J. Characteristics of synovial fluid required for optimization of lubrication fluid for biotribological experiments. Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials 2016 (Epub ahead of print). (IF 2016: 3,189)

Kuboňová, E., Svoboda, Z., Janura, M., Gallo, J., Dušková, Š. Lower limb loading during gait in patients long period after total hip arthroplasty revision. BioMed Research International, 2016:1-6, 2016. (IF 2016: 2,476)

Večeřová, R., Bogdanová, K., Rejman, D., Gallo, J., Kolář, M. Vliv lipofosfonoxinů na inhibici bakteriální kolonizace kostních cementů. Epidemiologie Mikrobiologie Imunologie, 63(3):171-176, 2016. (IF 2016: 0,500)

Lošťák, J., Gallo, J., Špička, J., Langová, K. Lokální aplikace kyseliny tranexamové významně snižuje množství krevních ztrát a spotřebu krevních transfuzí po primární TEP kolena. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca, 83(4):254-262, 2016. (IF 2016: 0,560)

Gallo, J., Lužná, P., Holinka, M., Ehrmann, J., Zapletalová, J., Lošťák, J. Přínos Morawietzovy klasifikace k hodnocení periprotetických tkání. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca, 82: 126-134, 2015. (IF 2015: 0,552)

Tománková, T., Kriegová, E., Fillerová, R., Lužná, P., Ehrmann, J., Gallo, J. Nízká exprese TLR-1, -2, -4 a IL-2, -2R, -10, -10R, TGFb1 v pseudosynoviální tkání odebrané při reoperaci asepticky uvolněné totální endoprotézy kyčle a kolena. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca, 82: 67-75, 2015. (IF 2015: 0,552)

Vrbka, M., Nečas, D., Bartošík, J., Hartl, M., Křupka, I., Galandáková, A., Gallo, J. Stanovení součinitele tření hlavic a jamek TEP kyčle. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca, 82(5): 341-347, 2015. (IF 2015: 0,552)

Gallo, J., Holinka, M., Moucha, C. S. Antibacterial surface treatment for orthopaedic implants. International Journal of Molecular Sciences, 2014, 15:13849-13880. (IF 2014: 2,862)  

Gallo, J., Vaculova, J., Goodman, S. B., Konttinen, Y. T., Thyssen, J. P. Contributions of human tissue analysis to understanding the mechanisms of loosening and osteolysis in total hip replacement. Acta Biomaterialia, 2014, 10(6):2354-66. (IF 2014: 6,025) 

Chen, A., Haddad, F., Lachiewicz, P., Bolognesi, M., Cortes, L. E., Franceschini, M., Gallo, J., Glynn, A., Della Valle, A. G., Gahramanov, A. Khatod, M., Lazarinis, S., Lob, G., Nana, A., Ochsner, P. Tuncay, I., Winkler, T., Zeng, Y. Prevention of late PJI. Journal of Orthopaedic Research, 32 Suppl, 2014, 1:158-171. (IF 2014: 2,986) 

Navratilova, Z., Gallo, J., Smizansky, M., Mrazek, F., Petrek, M: Osteoprotegerin gene polymorphism is not associated with prosthetic joint infection after total joint arthroplasty in the Czech population. Biomedical Papers, 2014, 158(2):273-276. (IF 2014: 1,200) 

Neoral, P., Holibka, R., Kalina, R., Mlčůchová, D., Gallo, J: Proč selhávají artroskopické stabilizační operace na ramenním kloubu. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologieae čechoslovaca, 2014, 81:51-56. (IF 2014: 0,388) 

Proček, T., Ryšková, L., Kučera, T., Šrot, J., Šponer, P., Gallo, J., Plíšková, L: Zhodnocení významu ready-made spaceru s gentamicinem ve vztahu k bakteriologickým nálezům u pacientů s infekcí kloubní náhrady. Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie, 2014, 63(2):142-148. (IF 2014: 0,353) 

Tomankova, T., Kriegova, E., Fillerova, E., Luzna, P., Gallo, J: Comparison of periprosthetic tissues in knee and hip joints: differential expression of CCL3 and DC-STAMP in total knee and hip arthroplasty and similar cytokine profiles in primary knee and hip osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage, 2014, 22:1851-1860. (IF 2014: 4,165) 

Vrbka, M., Křupka, I., Hartl, M., Návrat, T., Gallo, J. In-situ measurements of thin films in bovine serum lubricated contacts using optical interferometry. Proceedings of the institution of mechanical engineers Part H. Journal of Engineering in Medicine, 2014, 228:149-158. (IF 2014: 1,329)

Nich, C., Takakubo, Y., Pajarinen, J., Ainola, M., Salem, A., Sillat, T., Rao, A. J., (...), Gallo, J. Macrophages – Key cells in the response to wear debris from joint replacements. Journal of Biomedical Materials Research – Part A, 2013, 101(10):3033-3045. (IF 2013: 2,841) 

Gallo, J., Goodman, S. B., Konttinen, Y. T., Wimmer, M. A., Holinka, M. Osteolysis around total knee arthroplasty: A review of pathogenetic mechanisms. Acta Biomaterialia, 2013, 9(9): 8046-8058. (IF 2013: 5,684) 

Gallo, J., Lostak, J., Langova, K. Long-term survival of the uncemented Balgrist total hip replacement cup. International Orthopaedics, 2013, 37(8):1449-1456. (IF 2013: 2,019) 

Lošťák, J., Gallo, J., Mlčůchová, D. Analýza krevních ztrát po primární TEP kyčle a kolena. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, 2013, 80(3):219-225. (IF 2013: 0,415) 

Vrbka, M., Navrat, T., Krupka, I., Hartl, M., Sperka, P., Gallo, J. Study of film formation in bovine serum lubricated contacts under rolling/sliding conditions. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology, 2013, 227(5):459-475. (IF 2013: 0,660) 

Mrazek, F., Gallo, J., Stahelova, A., Petrek, M. Coding variants of TLR2 and TLR4 genes do not substantially contribute to prosthetic joint infection. Inflammation Research, 2013, 62(5):483-487. (IF 2013: 2,143) 

Gallo, J., Goodman, S. B., Konttinen, Y. T., Raska, M. Particle disease: Biologic mechanisms of periprosthetic osteolysis in total hip arthroplasty. Innate Immunity, 2013, 19(2):213-224. (IF 2013: 2,459) 

Kozák, M., Gallo, J., Langová, K., Holinka, M. Hodnocení výsledků náhrady předního zkříženého vazu pomocí alogenního štěpu ze šlachy m. tibialis anterior. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, 2013, 80(1):47-52. (IF 2013: 0,415)  

Gallo, J., Bogdanová, K., Šiller, M., Švábová, M., Lošťák, J., Kolář, M. Mikrobiologické a farmakologické vlastnosti kostního cementu VancogenX. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, 2013, 80(1):69-79. (IF 2013: 0,415)   

Gallo, J., Hartl, M., Vrbka, M., Návrat, T., Křupka, I. Co by měl vědět ortoped o biotribologii totální endoprotézy kyčelního kloubu. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, 2013, 80(6):377-385. (IF 2013: 0,415)

Články v recenzovaných časopisech

Krejci, J., Gallo, J., Stepanik, P., Salingr, J.: Optimization of the examination posture in spinal curvature assessment. Scoliosis. 2012, 7(1):10.

Holibka, R., Neoral, P., Kalina, R., Radová, L., Gallo, J.: Vývoj operační techniky artroskopické reinzerce manžety rotátorů: naše zkušenosti z let 1998-2008. Acta chir. orth. et traum. Čechos. 5, 79, 2012, s. 429-436.

Špička, J., Radová, L., Gallo, J.: TEP kyčle Plasmacup - Bicontact: výsledky s minimálně 10-letým sledováním. Acta chir. orth. et traum. Čechos. 4 volume 79, 2012, s. 317-323.

Neoral, P., Gallo, J., Kalina, R.: Přední nestabilita ramene. Ortopedie č. 3, roč. 6/2012, s. 115-122.

Krejčí, J., Gallo, J., Salinger, J., Štěpaník, P.: Ověření přesnosti systému DTP-3 určeného pro neinvazivní vyšetření tvaru páteře prostřednictvím RTG vyšetření. Acta chir. orth. et traum. Čechos. 3 volume 79, 2012, s. 255-262.

Gallo, J., Raska, M., Konttinen, Y. T., Nich, C., Goodman, S. B.: Innate immunity sensors participating in pathophysiology of joint diseases: A brief overview. Journal of Long-Term Effects of Medical Implants, 2014, 24(4): 297-317. 

Konttinen, Y.T., Pajarinen, J., Takakubo, Y., Gallo, J., Nich, Ch., Takagi, M., Goodman, S.B.: Macrophage polarization and activation in response to implant debris: Influence by „Particle Disease“ and „Ion Disease“. Journal of Long-Term Effects of Medical Implants, 2014, 24(4): 267-281. 

Lošťák, J., Gallo, J., Zapletalová, J.: Analýza vybraných vlastností pacientů přicházejících k implantaci TEP kyčle a kolena. Ortopedie, 2014, 8(5): 216-223. 

Smižanský, M., Lošťák, J., Gallo, J.: Využití kortikálních aloštěpů při rekonstrukci femuru u TEP kyčle. Ortopedie, 2014, 8(2): 81-86. 

Ocenění

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu 2013 
Landor, I., Vavřík, P., Gallo, J., Sosna, A.: Revizní operace totálních náhrad kyčelního kloubu. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2012, ISBN 978-80-7345-254-4.

Cena Jacques Duparc Award za poster 2014
Gallo, J., Tománková T., Fillerová R., Kriegová, E.: Low expression of TLR-1, 2, 4 and IL-2, IL-2R, IL-10, IL-10R in pseudosynovial tissues obtained from aseptically failed total hip and knee arthroplasty. 15th EFORT Congress, 4-6 June, London, UK.

Kde nás najdete?

I. P. Pavlova 6, Olomouc
budova za vrátnicí na ulici I. P. Pavlova

Dostupnost: z konečné stanice Nová Ulice nebo ze zastávky Fakultní nemocnice tramvají č. 1, 4, 6; autobusem č. 42, který zajišťuje přepravu v areálu Fakultní nemocnice Olomouc.