Ústav preventivního lékařství

Všeobecné informace

Adresa

Ústav preventivního lékařství
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc
telefon: 585 632 652

Personální složení

Přednostka:
doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D.
tel.: 58 563 2653, e-mail: helena.kollarova@upol.cz

Zástupce přednostky pro výuku:
odb. as. Mgr. Kateřina Azeem, Ph.D.
tel.: 58 563 2662, e-mail: katerina.azeem@upol.cz

Sekretářka:
Jarmila Bečvářová
tel.: 585 632 652, e-mail: jarmila.becvarova@upol.cz

Ostaní členové:
odb. as. RNDr. Ondřej Holý, Ph.D.
tel.: 58 563 2665, e-mail: holy.ondrej@seznam.cz 
doc.MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.
tel.: 58 563 2660, e-mail: dagmar.horakova@upol.cz
doc. RNDr. Ivanka Matoušková, Ph.D.
tel.: 58 563 2657, e-mail: ivanka.matouskova@upol.cz
odb. as. MUDr. Jana Vlčková, Ph.D.
tel.: 585 632 655, e-mail: jana.vlckova@upol.cz 
as. MUDr. Dominika Tomanová
tel.: 585 632 718, e-mail: dominika.tomanova@fnol.cz

Externí učitelé:
prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.
doc. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D.
MUDr. Hana Kabátová
MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D.
MUDr. Eva Sedláčková
doc. MUDr. Miroslav Stránský
Ing. Hana Střítecká, Ph.D.
MUDr. Jarmila Ševčíková, Ph.D.
RNDr. Václav Rupeš, CSc.
MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.

Pedagogická činnost

Obsah výuky: výuka epidemiologie probíhá v zásadě ve čtyřech výukových oblastech:

1. Epidemiologická metodologie - se zaměřením na:

 • epidemiologické ukazatele
 • design epidemiologických studií
 • deskriptivní epidemiologické studie
 • studie případů a kontrol
 • kohortové studie
 • intervenční studie
 • interpretace výsledků epidemiologických studií a role náhodné chyby, systematické chyby (bias) a zavádějícího faktoru (confounding)
 • validitu diagnostických testů
 • screening

2. Epidemiologie infekčních nemocí - se zaměřením na:

 • proces šíření infekcí
 • imunizaci
 • nemocniční infekce
 • výskyt a epidemiologii vybraných infekčních nemocí, prevalujících v našich podmínkách

3. Epidemiologii chronických neinfekčních nemocí - se zaměřením na:

 • kardiovaskulární nemoci
 • nádory
 • metabolické nemoci
 • úrazy

4. Epidemiologii životního prostředí - se zaměřením na:

 • hlavní rizikové faktory životního prostředí a jejich vliv na zdravotní stav člověka
 • hlavní rizikové faktory pracovního prostředí
 • nutriční epidemiologii
 • epidemiologii drogových závislostí

Rozsah výuky v těchto čtyřech oblastech se řídí zaměřením jednotlivých směrů výuky. Cíle výuky:

 • uvědomit si význam populačního přístupu ke studiu nemocí a poruch zdraví v populaci
 • navrhnout design jednoduché epidemiologické studie
 • rozumět výsledkům výzkumu, publikovaným v lékařské odborné literatuře
 • účastnit se na prevenci infekčních a neinfekčních nemocí v různých rovinách prevence

Informace pro studenty

Studijní literatura

Studijní program Všeobecné lékařství

 1. Kollárová, H., Horáková, D., Azeem, K. Základy epidemiologické metodologie. Olomouc: LF UP, 2016. ISBN 978-80-244-4101-6.
 2. Kollárová, H. a kol. Vybrané kapitoly z epidemiologie. Olomouc: LF UP, 2011. ISBN 978-80-244-2715-7.
 3. Matoušková, I. a kol. Vybrané kapitoly z epidemiologie 2. Olomouc: LF UP, 2016. ISBN 978-80-244-4988-3.
 4. Komárek, L., Provazník, K. Ochrana a podpora zdraví . Nadace CINDI a 3.LF UK v Praze, 2011. ISBN 978-80-260-1159-0.
 5. Janout, V. Klinická epidemiologie - nedílná součást klinických rozhodovacích procesů. Praha: Avicenum, 1998. ISBN 80-716-9553-7.
 6. Horáková, D. Epidemiologie inzulínové rezistence. Olomouc: LF UP, 2013. ISBN 978-80-244-3599-2.

Studijní program Zubní lékařství

 1. Kollárová, H., Horáková, D., Azeem, K. Základy epidemiologické metodologie. Olomouc: LF UP, 2016. ISBN 978-80-244-4101-6.
 2. Kollárová, H. a kol. Vybrané kapitoly z epidemiologie. Olomouc: LF UP, 2011. ISBN 978-80-244-2715-7.
 3. Matoušková, I. a kol. Vybrané kapitoly z epidemiologie 2. Olomouc: LF UP, 2016. ISBN 978-80-244-4988-3.
 4. Matoušková, I., Sedlatá, E. Hygienicko-epidemiologický režim zubní a ortodontické ordinace. Praha: Grada Publishing, a. s., 2017. ISBN 978-80-271-9864-1.
 5. Komárek, L., Provazník, K. Ochrana a podpora zdraví. Praha: 3.LF UK v Praze, 2011. ISBN 978-80-260-1159-0.

Study materials - English programme

 1. Heyman, D. L. Control of communicable diseases manual. Washington: American Public Health Association, 2004. ISBN 0875530346.
 2. Greenberg, R. S., Daniels, S. R., Flanders, D. W., Eley, J. W., & Boring, J. R. Medical epidemiology. New York: McGraw-Hill, 2005. ISBN 0071416374
 3. Sackett D.L. et al.: Evidence Based Medicine - How to Practice and Teach EBM, Churchill Livingstone, 2000, ISBN 0 443 06240 4.
 4. Guyatt G., Rennie E.: Users´Guides to the Medical Literature, JAMA & Archives Journals, American Medical Association, 2002, ISBN 1-57947-191-9.

Zápočet – podmínky

Úspěšné absolvování všech předepsaných seminářů.

Vědecké zaměření

 • Epidemiologická metodologie
  • klinická epidemiologie
  • obecné základy "evidence based medicine"
 • Epidemiologie infekčních nemocí
  • epidemiologie a prevence tetanu
  • epidemiologie nemocničních infekcí
 • Epidemiologie nádorů
  • epidemiologie karcinomu plic
  • epidemiologie karcinomu ledvin
  • epidemiologie karcinomu jícnu
  • epidemiologie karcinomu pankreatu
 • Epidemiologie kardiovaskulárních nemocí
  • epidemiologie koronární nemoci srdeční
  • epidemiologie cerebrovaskulární nemoci
  • epidemiologie inzulinové rezistence

Grantové projekty

 1. Feasibility of an Epidemiological Study of Diesel Engine Emissions in Central Europe and the Commonwealth of Independent States, IARC Lyon, France, 1999-2000.
 2. Descriptive comparative study of cancer incidence and mortality in the Czech Republic and Austria, KONTAKT MŠMT, 1999-2001.
 3. IARC Multicentre case-control study of Occupation, Environment and Lung Cancer in Central and Eastern Europe, IARC Lyon, France, 1999-2001.
 4. Molekulární poruchy sacharidového a lipidového metabolismu při vzniku, vývoji a léčbě kardiovaskulárních onemocnění, VVZ MŠMT, 1999-2003.
 5. Central/Eastern European Study of Lifestyle and Genetic Factors in Oesophageal Cancer, IARC Lyon, France, 2000-2001.
 6. Occupation, Genetic Susceptibility and Kidney Cancer Risk, NCI Bethesda, USA 2000-2002.
 7. Diagnostika nádorových onemocnění podle stádií v údajích Národního onkologického registru ČR - epidemiologická studie, IGA MZČR, 2001.
 8. Studium imunity proti tetanu u osob starších 60 let, IGA LF UP, 2002.
 9. Využití databáze preventivních prohlídek k epidemiologickým studiím, IGA MZČR, 2002-2004.
 10. Pilot Study of Pancreatic Cancer in the Czech Republic, WHO-IARC Lyon, France, 2003.
 11. Frekvence a distribuce inzulinorezistence, jako rizikového faktoru kardiovaskulárních a metabolických onemocnění, IGA MZČR, 2004-2005.
 12. Zavedení principů medicíny založené na důkazu do výuky na VŠ, ESF MŠMT, 2006-2008.
 13. Epidemiologická studie genetických a behaviorálních rizikových faktorů karcinomu pankreatu, IGA MZČR, 2006-2009.
 14. Epidemiologická studie významu a efektivity postnatálního ultrazvukového screeningového vyšetření ledvin u novorozenců, IGA MZČR, 2007-2009.
 15. Nové možnosti diagnostiky a imunomodulace u infekčních onemocnění a imunopatologických stavů, VVZ MŠMT 2007-2011.
 16. Epidemiologická studie predikce obtížné tracheální intubace v anesteziologii. IGA MZ ČR, 2008-2011.
 17. Epidemiologická studie genetických a behaviorálních rizikových faktorů u karcinomu ledvin, IGA MZČR, 2009-2011.
 18. Surveillance of Infectious Complications in Hemato-Oncological Patiens., Research Support Foundation, Vaduz, Lichtenštejnsko, 2010-2011
 19. Epidemiologická studie významu proteinů tukové tkáně ve vztahu k inzulínové rezistenci, IGA MZČR, 2010-2013.
 20. Study of Early Stage non-small cell Lung Cancer Study, Grant IARC Lyon, Francie, 2012-2015.
 21. Prevalence výskytu nosního nosičství kmenů Staphylococcus aureus a meticilin-rezistentních S. aureus u studentů všeobecného lékařství LF UP v Olomouci, IGA LF UP, 2012.
 22. Effectivity of Secondary Prevention for Cancer in a General Practitioner´s office, Research Support Foundation, Vaduz, Lichtenštejnsko, 2013-2015.
 23. Inzulínová rezistence a kardiometabolické riziko u obézních dětí a adolescentů, IGA LF UP, 2014.
 24. Metabolický syndrom v ordinaci praktického lékaře, IGA LF UP c, 2015.
 25. Comprehensive Study at the Issue of Oncological Diseases, Research Support Foundation, Vaduz, Lichtenštejnsko, 2015-2017.
 26. Prevalence výskytu nosního nosičství bakteriálních kmenů u studentů všeobecného lékařství LF UP v Olomouci: Follow-up studie, IGA LF UP, 2016.
 27. Multifaktorová průřezová studie vybraných faktorů životního stylu a zdravotního stavu u hospitalizovaných pacientů, IGA LF UP, 2016.
 28. Nepřímé metody detekce inzulínové rezistence pro prevenci metabolického syndromu, IGA LF UP, 2017.

Publikační činnost 2012 - 2016

 1. 'T MANNETJE, A., BRENNAN, P., ZARIDZE, D., SZESZENIA-DABROWSKA, N., RUDNAI, P., LISSOWSKA, J., FABIÁNOVÁ, E., CASSIDY, A., MATES, D., BENCKO, V., FORETOVA, L., JANOUT, V. Welding and lung cancer in Central and Eastern Europe and the United Kingdom. American Journal of Epidemiology (print), 2012, roč. 175, č. 7, s. 706-714. ISSN 0002-9262.DOI 10.1093/aje/kwr358 
 2. HECK, J., MOORE, L., LEE, Y., MCKAY, J., HUNG, R., KARAMI, S., GABORIEAU, V., SZESZENIA-DABROWSKA, N., ZARIDZE, D., MUKERIYA, A., MATES, D., FORETOVA, L., JANOUT, V., KOLLÁROVÁ, H. Xenobiotic metabolizing gene variants and renal cell cancer: a multicenter study. Frontiers in Oncology, 2012, roč. 2, č. 16, s. 1-7. ISSN 2234-943X.DOI 10.3389/fonc.2012.00016 
 3. HORÁKOVÁ, D., KOLLÁROVÁ, H., AZEEM, K., JANOUT, V. Zánět jako rizikový faktor rozvoje inzulínové rezistence. Hygiena: časopis pro ochranu a podporu zdraví, 2012, roč. 57, č. 2, s. 56-59. ISSN 1802-6281. 
 4. JOHANSSON, M., ROBERTS, A., CHEN, D., LI, Y., DELAHAYE-SOURDEIX, M., ASWANI, N., GREENWOOD, M., BENHAMOU, S., LAGIOU, P., HOLCÁTOVÁ, I., RICHIARDI, L., KJAERHEIM, K., AGUDO, A., CASTELLSAGUE´, X., MACFARLANE, T., BARZAN, L., CANOVA, C., THAKKER, N., CONWAY, D., ZNAOR, A., HEALY, C., AHRENS, W., ZARIDZE, D., SZESZENIA-DABROWSKA, N., LISSOWSKA, J., FABIÁNOVÁ, E., MATES, I., BENCKO, V., FORETOVA, L., JANOUT, V. Using prior information from the medical literature in GWAS of oral cancer identifies novel susceptibility variant on chromosome 4--the AdAPT method. PLoS One, 2012, roč. 7, č. 5, s. 1-10. ISSN 1932-6203.DOI 10.1371/journal.pone.0036888 
 5. FRITSCHEROVÁ, Š., DOSTÁLOVÁ, K., KOUTNÁ, J., JANOUT, V., ZAPLETALOVÁ, J., ADAMUS, M. Validace faktorů predikce obtížné intubace. Anesteziologie & intenzivní medicína, 2012, roč. 23, č. 2, s. 69-74. ISSN 1214-2158. 
 6. ŠEVČÍKOVÁ, J., AZEEM, K., KOLLÁROVÁ, H. Neurologické projevy karcinomu varlete u mladého muže. Praktický lékař, 2012, roč. 92, č. 9, s. 513-516. ISSN 0032-6739. 
 7. WU, X., SCELO, G., PURDUE, M., JANOUT, V. A genome-wide association study identifies a novel susceptibility locus for renal cell carcinoma on 12p11.23. Human Molecular Genetics (print), 2012, roč. 21, č. 2, s. 456-462. ISSN 0964-6906.DOI 10.1093/hmg/ddr479 
 8. HOLÝ, O., MATOUŠKOVÁ, I. The importance of cleanrooms for the treatment of haemato-oncological patients. Wspolczesna Onkologia, 2012, roč. 16, č. 3, s. 266-272. ISSN 1428-2526.DOI 10.5114/wo.2012.29298 
 9. HOLÝ, O., CHMELAŘ, D. Oxygen tolerance in anaerobic pathogenic bacteria. Folia Microbiologica, 2012, roč. 57, č. 5, s. 443-446. ISSN 0015-5632.DOI 10.1007/s12223-012-0149-y 
 10. ROSENBERGER, A., BICKEBÖLLER, H., MCCORMACK, V., BRENNER, D., DUELL, E., TJØNNELAND, A., FRIIS, S., MUSCAT, J., YANG, P., WICHMANN, H., HEINRICH, J., SZESZENIA-DABROWSKA, n., LISSOWSKA, J., ZARIDZE, D., RUDNAI, P., FABIANOVA, E., JANOUT, V. Asthma and lung cancer risk: a systematic investigation by the International Lung Cancer Consortium. Carcinogenesis, 2012, roč. 33, č. 3, s. 587-597. ISSN 0143-3334.DOI 10.1093/carcin/bgr307 

 1. TALAFA, V., FILIPČÍKOVÁ, R., PASTUCHA, D., ZELA, O., BŘEZINOVÁ, J. Mitrální stenóza v terminální fázi – kazuistika. Kardiologická revue, 2012, roč. 14, č. 3, s. 216-219. ISSN 1212-4540. 
 2. PASTUCHA, D., TALAFA, V., ZEMAN, V., ZELA, O., FILIPČÍKOVÁ, R., BEZDIČKOVÁ, M. Karcinoid a jeho kardiální manifestace - kazuistika. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 11, s. 867-871. ISSN 0042-773X. 
 3. HOLÝ, O., MATOUŠKOVÁ, I., RAIDA, L. Výskyt gramnegativních bakterií v prostředí transplantační jednotky Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2012, roč. 61, č. 4, s. 103-109. ISSN 1210-7913. 
 4. PESCH, B., KENDZIA, B., GUSTAVSSON, P., JANOUT, V. Cigarette smoking and lung cancer - relative risk estimates for the major histological types from a pooled analysis of case-control studies. International Journal of Cancer (print), 2012, roč. 131, č. 5, s. 1210-1219. ISSN 0020-7136.DOI 10.1002/ijc.27339 
 5. HAN, S., YEAGER, M., MOORE, L., JANOUT, V. The chromosome 2p21 region harbors a complex genetic architecture for association with risk for renal cell carcinoma. Human Molecular Genetics (print), 2012, roč. 21, č. 5, s. 1190-1200. ISSN 0964-6906.DOI 10.1093/hmg/ddr551 
 6. TIMOFEEVA, M., HUNG, R., RAFNAR, T., CHRISTIANI, D., FIELD, J., BICKEBÖLLER, H., RISCH, A., MCKAY, J., WANG, Y., DAI, J., GABORIEAU, V., MCLAUGHLIN, J., BRENNER, D., NAROD, S., CAPORASO, N., ALBANES, D., THUN, M., EISEN, T., WICHMANN, H., ROSENBERGER, A., HAN, Y., CHEN, W., ZHU, D., SPITZ, M., WU, X., PANDE, M., ZHAO, Y., ZARIDZE, D., SZESZENIA-DABROWSKA, N., LISSOWSKA, J., RUDNAI, P., FABIANOVA, E., MATES, D., BENCKO, V., FORETOVA, L., JANOUT, V. Influence of common genetic variation on lung cancer risk: meta-analysis of 14 900 cases and 29 485 controls. Human Molecular Genetics (print), 2012, roč. 21, č. 22, s. 4980-4995. ISSN 0964-6906.DOI 10.1093/hmg/dds334 
 7. MATOUŠKOVÁ, I., RAIDA, L., HOLÝ, O. Výskyt gramnegativních nefermentujících bakterií v prostředí transplantační jednotky Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2012, roč. 61, č. 4, s. 110-115. ISSN 1210-7913. 
 8. VLČKOVÁ, J., RUPEŠ, V., KOLLÁROVÁ, H., HORÁKOVÁ, D. Rizika infekčních nemocí přenosných z komenzálních hlodavců na lidi. Dezinfekce, Desinsekce, Deratizace, 2012, roč. 21, č. 1, s. 33-37. ISSN 1212-4257. 
 9. SOVOVÁ, E., HOBZOVÁ, M., STEJSKAL, D., SOVA, M., KOLEK, V., HORÁKOVÁ, D., ZAPLETALOVÁ, J. Léčba obstrukční spánkové apnoe pomocí CPAP snižuje nezávisle hladinu A-FABP aCRP. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 4, s. 438-442. ISSN 1210-7859. 
 10. PASTUCHA, D., FILIPČÍKOVÁ, R., ČAJKA, V., HORÁKOVÁ, D., RADOVÁ, L., REICH, P., SOVOVÁ, E. Effect of yoga exercise on metabolic and homeostatic parameters of insulin resistance. Acta Medica Martiniana, 2012, roč. 12, č. 1, s. 35-40. ISSN 1335-8421.DOI 10.2478/v10201-011-0031-7 
 11. MALINČÍKOVÁ, J., TALAFA, V., PUDICH, J., TICHÁ, R. Možnosti využití canisterapie v prevenci i terapii. Praktický lékař, 2012, roč. 92, č. 5, s. 284-286. ISSN 0032-6739. 
 12. BRENNER, D., BOFFETTA, P., DUELL, E., BICKEBÖLLER, H., ROSENBERGER, A., MCCORMACK, V., MUSCAT, J., YANG, P., WICHMANN, H., BRUESKE-HOHLFELD, I., SCHWARTZ, A., COTE, M., TJØNNELAND, A., FRIIS, S., LE MARCHAND, L., ZHANG, Z., MORGENSTERN, H., SZESZENIA-DABROWSKA, N., LISSOWSKA, J., ZARIDZE, D., RUDNAI, P., FABIANOVA, E., FORETOVA, L., JANOUT, V. Previous lung diseases and lung cancer risk: a pooled analysis from the international lung cancer consortium. American Journal of Epidemiology (print), 2012, roč. 176, č. 7, s. 573-585. ISSN 0002-9262.DOI 10.1093/aje/kws151 
 13. COTÉ, M., LIU, M., BONASSI, S., NERI, M., SCHWARTZ, A., CHRISTIANI, D., SPITZ, M., MUSCAT, J., RENNERT, G., ABEN, K., ANDREW, A., BENCKO, V., BICKEBÖLLER, H., BOFFETTA, P., BRENNAN, P., BRENNER, H., DUELL, E., FABIANOVA, E., FIELD, J., FORETOVA, L., FRIIS, S., HARRIS, C., HOLCATOVA, I., HONG, Y., ISLA, D., JANOUT, V. Increased risk of lung cancer in individuals with a family history of the disease: a pooled analysis from the International Lung Cancer Consortium. European Journal of Cancer, 2012, roč. 48, č. 13, s. 1957-1968. ISSN 0959-8049.DOI 10.1016/j.ejca.2012.01.038 
 14. ČAJKA, V., SOVOVÁ, E., PASTUCHA, D., BENUŠOVÁ, I., DUPALOVÁ, P., ZAPLETALOVÁ, J., LANGOVÁ, K., HORÁKOVÁ, D. Výskyt rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění u lidí cvičících jógu ve srovnání s běžnou populací. Praktický lékař, 2012, roč. 92, č. 1, s. 41-44. ISSN 0032-6739. 
 15. KOLLÁROVÁ, H., AZEEM, K., TOMÁŠKOVÁ, H., HORÁKOVÁ, D., MAGNUSKOVÁ, S., JANOUT, V. Analyzing selected risk factors for the development of kidney cancer. Central European Journal of Medicine, 2012, roč. 7, č. 1, s. 78-84. ISSN 1895-1058. 
 16. PETERS, S., KROMHOUT, H., OLSSON, A., JANOUT, V. Occupational exposure to organic dust increases lung cancer risk in the general population. Thorax: an international journal of respiratory medicine, 2012, roč. 67, č. 2, s. 111-116. ISSN 0040-6376.DOI 10.1136/thoraxjnl-2011-200716 
 17. AZEEM, K., KOLLÁROVÁ, H., REIF, R., TOMÁŠKOVÁ, H., HORÁKOVÁ, D., JANOUT, V. Ionizující záření a karcinom ledviny. Urologie pro praxi, 2012, roč. 13, č. 1, s. 34-38. ISSN 1213-1768. 
 18. MAGNUSKOVÁ, S., AZEEM, K., KAMARÁD, V., TOMÁŠKOVÁ, H., JANOUT, V., KOLLÁROVÁ, H. Karcinom jícnu a rizikové faktory podle histologických typů. Gastroenterologie a hepatologie, 2012, roč. 66, č. 5, s. 364-371. ISSN 1804-7874. 
 19. RUPEŠ, V. Přenášejí komáři na území ČR a SR choroboplodné zárodky?. Dezinfekce, Desinsekce, Deratizace, 2012, roč. 21, č. 1, s. 141-144. ISSN 1212-4257. 
 20. RUPEŠ, V., VLČKOVÁ, J., KOLLÁROVÁ, H., HORÁKOVÁ, D., MAZÁNEK, L., KENSA, M. In vitro efficacy of synthetic skin repelent IR3535 on head lice (Pediculus capitis). Parasitology Research, 2013, roč. 112, č. 10, s. 3661-3664. ISSN 0932-0113.DOI 10.1007/s00436-013-3554-5 
 21. PASTUCHA, D., FILIPČÍKOVÁ, R., HORÁKOVÁ, D., RADOVÁ, L., MARINOV, Z., MALINČÍKOVÁ, J., KOCVRLICH, M., HORÁK, S., BEZDIČKOVÁ, M., DOBIÁŠ, M. The Incidence of Metabolic Syndrome in Obese Czech Children: the Importance of Early detection of Insulin Resistance Using Homeostatic Indexes HOMA-IR and QUICKI. Physiological Research (print), 2013, roč. 62, č. 3, s. 277-283. ISSN 0862-8408. 
 22. KOLLÁROVÁ, H., AZEEM, K., TOMÁŠKOVÁ, H., PROCHÁZKA, V., MARTÍNEK, A., SHONOVÁ, O., ŠEVČÍKOVÁ, J., HORÁKOVÁ, D., JANOUT, V. Zdravotní stav a karcinom pankreatu. Gastroenterologie a hepatologie, 2013, roč. 67, č. 2, s. 154-161. ISSN 1804-7874. 
 23. ČAJKA, V., SOVOVÁ, E., PASTUCHA, D., BENUŠOVÁ, I., DOUPALOVÁ, P., LANGOVÁ, K., HORÁKOVÁ, D., ZAPLETALOVÁ, J. Analýza životního stylu osob cvičících jógu ve srovnání s běžnou populací. Praktický lékař, 2013, roč. 93, č. 6, s. 260-262. ISSN 0032-6739. 
 24. AZEEM, K., ŠEVČÍKOVÁ, J., TOMÁŠKOVÁ, H., HORÁKOVÁ, D., PROCHÁZKA, V., MARTÍNEK, A., SHONOVÁ, O., JANOUT, V., KOLLÁROVÁ, H. Karcinom pankreatu a faktory životního stylu. Klinická onkologie, 2013, roč. 26, č. 4, s. 257-262. ISSN 0862-495X. 
 25. ŠEVČÍKOVÁ, J., AZEEM, K., KOLLÁROVÁ, H. Úskalí screeningu nádorových onemocnění v ordinaci praktického lékaře. Praktický lékař, 2013, roč. 93, č. 3, s. 121-124. ISSN 0032-6739. 
 26. HANULÍK, V., WEBBER, M., CHROMÁ, M., UVÍZL, R., HOLÝ, O., WHITEHEAD, R., BAUGH, S., MATOUŠKOVÁ, I., KOLÁŘ, M. An outbreak of Burkholderia multivorans beyond cystic fibrosis patients. Journal of Hospital Infection, 2013, roč. 84, č. 3, s. 248-251. ISSN 0195-6701.DOI 10.1016/j.jhin.2013.04.001 
 27. HORÁKOVÁ, D., AZEEM, K., PASTUCHA, D., KOLLÁROVÁ, H. Inzulínová rezistence jako rizikový faktor karcinomu endometria. Gynekolog: Časopis ženských lékařů, 2013, roč. 12, č. 4, s. 156-158. ISSN 1210-1133. 
 28. SEDLATÁ JURÁSKOVÁ, E., MATOUŠKOVÁ, I. Polymerační lampa v ordinaci zubního lékaře a riziko přenosu infekčních agens. Ortodoncie, 2013, roč. 22, č. 1, s. 28-33. ISSN 1210-4272. 
 29. KOLLÁROVÁ, H., AZEEM, K., MAGNUSKOVÁ, S., TOMÁŠKOVÁ, H., ŠEVČÍKOVÁ, J., HORÁKOVÁ, D., KAMARÁD, V., JANOUT, V. The role of selected risk factors for development of oesophageal cancer. Central European Journal of Medicine, 2013, roč. 8, č. 1, s. 30-40. ISSN 1895-1058.DOI 10.2478/s11536-012-0054-4 
 30. SOVOVÁ, E., KALETOVÁ, M., STEJSKAL, D., KAMÍNEK, M., BUDÍKOVÁ, M., METELKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, D., SOVA, M., SOVOVÁ, M., PALČÍK, J., ZAPLETALOVÁ, J. Intervention for cardiovascular risk factors decreases adipocyte fatty acid-binding protein levels in males - a pilot sudy. Central European Journal of Medicine, 2013, roč. April 2013, č. April 2013, s. 1-6. ISSN 1895-1058.DOI 10.2478/s11536-013-0231-0 
 31. VLČKOVÁ, J., RUPEŠ, V., PROKEŠ, Z., KOLLÁROVÁ, H., HORÁKOVÁ, D. Antimalarická profylaxe při cestách do zahraničí. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2013, roč. 62, č. 1, s. 33-39. ISSN 1210-7913. 
 32. AZEEM, K., TOMÁŠKOVÁ, H., HORÁKOVÁ, D., MAGNUSKOVÁ, S., ŠEVČÍKOVÁ, J., JANOUT, V., KOLLÁROVÁ, H. Is consumption of vegetables and fruit a protective factor against kidney cancer?. Central European Journal of Medicine, 2013, roč. 8, č. 3, s. 364-368. ISSN 1895-1058.DOI 10.2478/s11536-012-0144-3 
 33. ŽÍDKOVÁ, V., NAKLÁDALOVÁ, M., KOLLÁROVÁ, H. Základní pravidla při provádění pracovnělékařských služeb ve světle zákona o specifických zdravotních službách. Praktický lékař, 2013, roč. 93, č. 1, s. 16-20. ISSN 0032-6739. 
 34. MENŠÍKOVÁ, K., KAŇOVSKÝ, P., KAISEROVÁ, M., MIKULICOVÁ, L., VAŠTÍK, M., HLUŠTÍK, P., JUGAS, P., OVEČKA, J., JANOUT, V. Prevalence of neurodegenerative parkinsonism in an isolated population in south-eastern Moravia, Czech Republic. European Journal of Epidemiology, 2013, roč. 28, č. 10, s. 833-836. ISSN 0393-2990.DOI 10.1007/s10654-013-9823-x 
 35. KENDZIA, B., BEHRENS, T., JOCKEL, K., JANOUT, V. Welding and lung cancer in a pooled analysis of case-control studies. American Journal of Epidemiology (print), 2013, roč. 178, č. 10, s. 1513-1525. ISSN 0002-9262.DOI 10.1093/aje/kwt201 
 36. BEHRENS, T., KENDZIA, B., TREPPMANN, T., JANOUT, V. Lung cancer risk among bakers, pastry cooks and confectionary makers: the SYNERGY study. Occupational and Environmental Medicine, 2013, roč. 70, č. 11, s. 810-814. ISSN 1351-0711.DOI 10.1136/oemed-2013-101469 
 37. MATOUŠKOVÁ, I., JANOUT, V. Tetanus v 21. století. Vakcinologie, 2013, roč. 7, č. 1, s. 6-14. ISSN 1802-3150. 
 38. MATOUŠKOVÁ, I., HOLÝ, O. Bakteriální kontaminace vnitřního vzduchu transplantační jednotky. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2013, roč. 62, č. 4, s. 153-159. ISSN 1210-7913. 
 39. WOZNIAK, M., LE CALVEZ-KELM, F., ABEDI-ARDEKANI, B., JANOUT, V. Integrative genome-wide gene expression profiling of clear cell renal cell carcinoma in Czech Republic and in the United States. PLoS One, 2013, roč. 8, č. 3, s. e57886. ISSN 1932-6203.DOI 10.1371/journal.pone.0057886 
 40. PASTUCHA, D., FILIPČÍKOVÁ, R., HORÁKOVÁ, D., RADOVÁ, L., MARINOV, Z., MALINČÍKOVÁ, J., KOCVRLICH, M., HORÁK, S., BEZDIČKOVÁ, M., DOBIÁŠ, M. The Incidence of Metabolic Syndrome in Obese Children: the Importance of Early Detection of Insulin Resistance Using Homeostatic Indexes HOMA-IR and QUICKI. Physiological Research (print), 2013, roč. 62, č. March 2013, s. 277-283. ISSN 0862-8408. 
 41. SEDLATÁ JURÁSKOVÁ, E., MATOUŠKOVÁ, I. Alergie na latexové rukavice a dezinfekční prostředky u zubních lékařů. Pracovní lékařství, 2013, roč. 65, č. 3-4, s. 100-104. ISSN 0032-6291. 
 42. SAPKOTA, A., ZARIDZE, D., SZESZENIA-DABROWSKA, N., MATES, D., FABIÁNOVÁ, E., RUDNAI, P., JANOUT, V. Indoor air pollution from solid fuels and risk of upper aerodigestive tract cancers in Central and Eastern Europe. Environmental Research, 2013, roč. 120, č. 1, s. 90-95. ISSN 0013-9351.DOI 10.1016/j.envres.2012.09.008 
 43. PURDUE, M., MOORE, L., MERINO, M., BOFFETTA, P., COLT, J., SCHWARTZ, K., BENCKO, V., DAVIS, F., GRAUBARD, B., JANOUT, V. An investigation of risk factors for renal cell carcinoma by histologic subtype in two case-control studies. International Journal of Cancer (print), 2013, roč. 132, č. 11, s. 2640-2647. ISSN 0020-7136.DOI 10.1002/ijc.27934 
 44. THORGEIRSSON, T., GUDBJARTSSON, D., SULEM, P., JANOUT, V. A common biological basis of obesity and nicotine addiction. Translational Psychiatry, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 1-7. ISSN 2158-3188.DOI 10.1038/tp.2013.81 
 45. OLSSON, A., XU, Y., SCHUZ, J., JANOUT, V. Lung cancer risk among hairdressers: a pooled analysis of case-control studies conducted between 1985 and 2010. American Journal of Epidemiology (print), 2013, roč. 178, č. 9, s. 1355-1365. ISSN 0002-9262.DOI 10.1093/aje/kwt119 
 46. HUSIČKOVÁ, V., HTOUTOU SEDLÁKOVÁ, M., MATOUŠKOVÁ, I., CHROMÁ, M., KOLÁŘ, M. Analysis of Enterobacteriaceae Producing Broad-Spectrum Beta-Lactamases in the Intensive Care Unit Setting. Open Journal of Medical Microbiology, 2013, roč. 3, č. 1, s. 56-61. ISSN 2165-3372.DOI 10.4236/ojmm.2013.31009 
 47. PASTUCHA, D., FILIPČÍKOVÁ, R., HORÁKOVÁ, D., AZEEM, K., MALINČÍKOVÁ, J., KOCVRLICH, M. Evaluation of insulin resistance and metabolic syndrome in a group obese Czech children. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, 2014, roč. 27, č. 7-8, s. 651-656. ISSN 2191-0251. 
 48. HOLÝ, O., FORSYTHE, S. Cronobacter spp. as emerging causes of healthcare-associated infection. Journal of Hospital Infection, 2014, roč. 86, č. 3, s. 169-177. ISSN 0195-6701.DOI 10.1016/j.jhin.2013.09.011 
 49. DENHOLM, R., SCHUZ, J., STRAIF, K., JOCKEL, K., BRENNER, D., JANOUT, V. Is previous respiratory disease a risk factor for lung cancer?. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2014, roč. 190, č. 5, s. 549-559. ISSN 1073-449X.DOI 10.1164/rccm.201402-0338OC 
 50. MENŠÍKOVÁ, K., KAŇOVSKÝ, P., OTRUBA, P., KAISEROVÁ, M., VAŠTÍK, M., HLUŠTÍK, P., MIKULICOVÁ, L., BARTONÍKOVÁ, T., DUDOVÁ, P., JUGAS, P., OVEČKA, J., SACHOVÁ, L., KRŠA, J., DVORSKÝ, F., GODAVA, M., VODIČKA, R., VRTĚL, R., BAREŠ, M., JANOUT, V. Epidemiological study of neurodegenerative parkinsonism in “Hornacko”, a specific region of the south-eastern Moravia, Czech Republic. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, roč. 77, č. 6, s. 714-720. ISSN 1210-7859. 
 51. VLAANDEREN, J., PORTENGEN, L., SCHUZ, J., OLSSON, A., PESCH, B., JANOUT, V. Effect modification of the association of cumulative exposure and cancer risk by intensity of exposure and time since exposure cessation: a flexible method applied to cigarette smokong and lung cancer in the SYNERGY study. American Journal of Epidemiology (print), 2014, roč. 179, č. 3, s. 290-298. ISSN 0002-9262.DOI 10.1093/aje/kwt273 
 52. WANG, Y., MCKAY, J., RAFNAR, T., WANG, Z., TIMOFEEVA, M., JANOUT, V. Rare variants of large effect in BRCA2 and CHEK2 affect risk of lung cancer. Nature Genetics, 2014, roč. 46, č. 7, s. 736-741. ISSN 1061-4036.DOI 10.1038/ng.3002 
 53. HORÁKOVÁ, D., AZEEM, K., HORÁK, V., PASTUCHA, D., VLČKOVÁ, J., KOLLÁROVÁ, H. Tuková tkáň a inzulínová rezistence. Česká antropologie, 2014, roč. 64, č. 2014 supplementum, s. 4-6. ISSN 1804-1876. 
 54. BRENNER, D., WOZNIAK, M., FEYT, C., HOLCATOVA, I., JANOUT, V. Physical activity and risk of pancreatic cancer in a central European multicenter case-control study. Cancer Causes & Control (print), 2014, roč. 25, č. 6, s. 669-681. ISSN 0957-5243.DOI 10.1007/s10552-014-0370-x 
 55. HOLÝ, O., PETRŽELOVÁ, J., HANULÍK, V., CHROMÁ, M., MATOUŠKOVÁ, I., FORSYTHE, S. Epidemiology of Cronobacter spp. isolates from patients admitted to the Olomouc University Hospital (Czech Republic). Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2014, roč. 63, č. 1, s. 69-72. ISSN 1210-7913. 
 56. ŠUBOVÁ, D., AZEEM, K., ŠEVČÍKOVÁ, J., HORÁKOVÁ, D., VLČKOVÁ, J., TOMÁŠKOVÁ, H., ŽÍDKOVÁ, V., KOLLÁROVÁ, H. Je obezita rizikovým faktorem vybraných nádorových onemocnění?. Praktický lékař, 2014, roč. 94, č. 1, s. 16-21. ISSN 0032-6739. 
 57. KIM, C., LEE, Y., HUNG, R., MCNALLAN, S., COTE, M., JANOUT, V. Exposure to secondhand tobacco smoke and lung cancer by histological type: a pooled analysis of the International Lung Cancer Consortium (ILCCO). International Journal of Cancer (print), 2014, roč. 135, č. 8, s. 1918-1930. ISSN 0020-7136.DOI 10.1002/ijc.28835 
 58. SOVOVÁ, E., KALETOVÁ, M., STEJSKAL, D., KAMÍNEK, M., BUDÍKOVÁ, M., METELKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, D., SOVA, M., SOVOVÁ, M., PALČÍK, J., ZAPLETALOVÁ, J. Intervention for cardiovascular risk factors decreases adipocyte fatty acid-binding protein levels in males - a pilot study. Central European Journal of Medicine, 2014, roč. 9, č. 1, s. 28-33. ISSN 1895-1058. 
 59. KOLLÁROVÁ, H., AZEEM, K., TOMÁŠKOVÁ, H., HORÁKOVÁ, D., PROCHÁZKA, V., MARTÍNEK, A., SHONOVÁ, O., ŠEVČÍKOVÁ, J., ŠEVČÍKOVÁ, V., JANOUT, V. Is physical activity a protective factor against pancreatic cancer? Bratislavské lekárske listy, 2014, roč. 115, č. 8, s. 474-478. ISSN 0006-9248. 
 60. MATOUŠKOVÁ, I., HOLÝ, O. Monitoring of the environment at the transplant unit-hemato-oncology clinic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2014, roč. 11, č. 9, s. 9480-9490. ISSN 1660-4601.DOI 10.3390/ijerph110909480 
 61. ŽÍDKOVÁ, V., NAKLÁDALOVÁ, M., STRAKOVÁ, V., NAKLÁDAL, Z., KOLLÁROVÁ, H. Podmínky uznání profesionality syndromu karpálního tunelu z přetěžování. Praktický lékař, 2014, roč. 94, č. 5, s. 230-234. ISSN 0032-6739. 
 62. BOSETTI, C., ROSATO, V., LI, D., SILVERMAN, D., PETERSEN, G., JANOUT, V. Diabetes, antidiabetic medications, and pancreatic cancer risk: an analysis from the International Pancreatic Cancer Case-Control Consortium. Annals of Oncology, 2014, roč. 25, č. 10, s. 2065-2072. ISSN 0923-7534.DOI 10.1093/annonc/mdu276 
 63. RUPEŠ, V., VLČKOVÁ, J. Veš dětská a odvšivování. Dezinfekce, Desinsekce, Deratizace, 2014, roč. 23, č. 1, s. 32-36. ISSN 1212-4257. 
 64. CONSONNI, D., DE MATTEIS, S., PESATORI, A., BERTAZZI, P., OLSSON, A., JANOUT, V. Lung cancer risk among bricklayers in a pooled analysis of case-control studies. International Journal of Cancer (print), 2014, roč. 136, č. 2, s. 360-371. ISSN 0020-7136.DOI 10.1002/ijc.28986 
 65. SEDLATÁ JURÁSKOVÁ, E., MATOUŠKOVÁ, I. Hygiena rukou v zubním lékařství. Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví, 2014, roč. 59, č. 1, s. 41-46. ISSN 1802-6281. 
 66. SEDLATÁ JURÁSKOVÁ, E., MATOUŠKOVÁ, I. Epidemiologické šetření na pěti ambulancích Kliniky zubního lékařství LF UP v Olomouci a FN Olomouc. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2014, roč. 63, č. 1, s. 56-60. ISSN 1210-7913. 
 67. ANANTHARAMAN, D., GHEIT, T., WATERBOER, T., HALEC, G., CARREIRA, C., JANOUT, V. No causal association identified for human papillomavirus infections in lung cancer. Cancer Research, 2014, roč. 74, č. 13, s. 3525-3534. ISSN 0008-5472.DOI 10.1158/0008-5472.CAN-13-3548 
 68. ŠEVČÍKOVÁ, V., HORÁKOVÁ, D., AZEEM, K., VLČKOVÁ, J., KOLLÁROVÁ, H. Time trend in tumor disease incidence in children and adolescents in the Czech Republic. Clinical Social Work, 2014, roč. 5, č. 1, s. 34-43. ISSN 2222-386X. 
 69. HOLÝ, O., MATOUŠKOVÁ, I., SEDLATÁ JURÁSKOVÁ, E. Risk of hospital-acquired Legionellosis from microbial contamination of potable water at a Bone Marrow Transplant Unit in a Czech University Hospital. Journal of Water Chemistry and Technology, 2014, roč. 36, č. 5, s. 247-251. ISSN 1063-455X. 
 70. BORASKA, V., FRANKLIN, C., FLOYD, J., THORNTON, L., HUCKINS, L., JANOUT, V. A genome-wide association study of anorexia nervosa. Molecular Psychiatry, 2014, roč. 19, č. 10, s. 1085-1094. ISSN 1359-4184.DOI 10.1038/mp.2013.187 
 71. HANULÍK, V., WEBBER, MA., HOLÝ, O., ROTERVA, M., KOLÁŘ, M. Epidemiology of Burkholderia multivorans strains obtained from non-cystic fibrosis patients isolated in large hospitals across the Czech Republic. Journal of Hospital Infection, 2014, roč. 86, č. 1, s. 74-75. ISSN 0195-6701.DOI 10.1016/j.jhin.2013.10.001 
 72. SEDLATÁ JURÁSKOVÁ, E., MATOUŠKOVÁ, I. Aktuální situace v dodržování hygieny rukou v ordinaci zubního lékaře. Hygiena: časopis pro ochranu a podporu zdraví, 2014, roč. 59, č. 2, s. 71-73. ISSN 1802-6281. 
 73. VLČKOVÁ, J., RUPEŠ, V., HORÁKOVÁ, D., KOLLÁROVÁ, H., HOLÝ, O. RIZIKA ŠÍŘENÍ VIRU ZÁPADONILSKÉ HOREČKY V ČESKÉ REPUBLICE. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2015, roč. 64, č. 2, s. 80-86. ISSN 1210-7913. 
 74. AZEEM, K., HORÁKOVÁ, D., TOMÁŠKOVÁ, H., ŠEVČÍKOVÁ, J., VLČKOVÁ, J., PASTUCHA, D., PROCHÁZKA, V., SHONOVÁ, O., MARTÍNEK, A., JANOUT, V., ŽÍDKOVÁ, V., KOLLÁROVÁ, H. MULTIFAKTOROVÁ EPIDEMIOLOGICKÁ ANALÝZA RIZIKOVÝCH FAKTORŮ KARCINOMU PANKREATU U ŽEN. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2015, roč. 64, č. 1, s. 34-40. ISSN 1210-7913. 
 75. HORÁKOVÁ, D., AZEEM, K., BENEŠOVÁ, R., PASTUCHA, D., HORÁK, V., DUMBROVSKÁ, L., MARTÍNEK, A., NOVOTNÝ, D., ŠVAGERA, Z., HOBZOVÁ, M., GALUSZKOVÁ, D., JANOUT, V., DONEVSKA, S., VRBKOVÁ, J., KOLLÁROVÁ, H. Total and High Molecular Weight Adiponectin Levels and Prediction of Cardiovascular Risk in Diabetic Patients. International Journal of Endocrinology, 2015, roč. 76, č. 1, s. 1-6. ISSN 1687-8337.DOI 10.1155/2015/545068 
 76. MULLER, DC., SCELO, G., ZARIDZE, D., JANOUT, V. Circulating 25-hydroxyvitamin D3 and survival after diagnosis with kidney cancer. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention (print), 2015, roč. 24, č. 8, s. 1277-1281. ISSN 1055-9965.DOI 10.1158/1055-9965.EPI-14-1351 
 77. ŠUBOVÁ, D., AZEEM, K., KOLLÁROVÁ, H. Nádorová onemocnění - strategické programy a prevence v České republice. Praktický lékař, 2015, roč. 95, č. 6, s. 253-256. ISSN 0032-6739. 
 78. ALSONOSI, A., HARIRI, S., KAJSÍK, M., ORIEŠKOVÁ, M., HANULÍK, V., RÖDEROVÁ, M., PETRŽELOVÁ, J., KOLLÁROVÁ, H., DRAHANOVSKÁ, H., FORSYTHE, S., HOLÝ, O. The speciation and genotyping of Cronobacter isolates from hospitalised patients. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, 2015, roč. 34, č. 10, s. 1979-1988. ISSN 0934-9723.DOI 10.1007/s10096-015-2440-8 
 79. CHEN, D., GABORIEAU, V., ZHAO, Y., JANOUT, V. A systematic investigation of the contribution of genetic variation within the MHC region to HPV seropositivity. Human Molecular Genetics (print), 2015, roč. 24, č. 9, s. 2681-2688. ISSN 0964-6906.DOI 10.1093/hmg/ddv015 
 80. MALHOTRA, J., SARTORI, S., BRENNAN, P., JANOUT, V. Effect of occupational exposures on lung cancer susceptibility: a study of gene-environment interaction analysis. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention (print), 2015, roč. 24, č. 3, s. 570-579. ISSN 1055-9965. 
 81. DELAHAYE-SOURDEIX, M., ANANTHARAMAN, D., TIMOFEEVA, M., JANOUT, V. A rare truncating BRCA2 variant and genetic susceptibility to upper aerodigestive tract cancer. Journal of the National Cancer Institute, 2015, roč. 107, č. 5, s. 1-4. ISSN 0027-8874.DOI 10.1093/jnci/djv037 
 82. MULLER, DC., JOHANSSON, M., ZARIDZE, D., MOUKERIA, A., JANOUT, V. Circulating Concentrations of Vitamin B6 and Kidney Cancer Prognosis: A Prospective Case-Cohort Study. PLoS One, 2015, roč. 10, č. 10, s. "e0140677-1"-"e0140677-12". ISSN 1932-6203.DOI 10.1371/journal.pone.0140677 
 83. HOLÝ, O., VLČKOVÁ, J., MATOUŠKOVÁ, I., KOLÁŘ, M. PREVALENCE VÝSKYTU NOSNÍHO NOSIČSTVÍ KMENŮ STAPHYLOCOCCUS AUREUS A METICILIN REZISTENTNÍCH KMENŮ S. AUREUS (MRSA) U STUDENTŮ VŠEOBECNÉHO LÉKAŘSTVÍ LF UP V OLOMOUCI. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2015, roč. 64, č. 2, s. 98-101. ISSN 1210-7913. 
 84. CHILDS, E., MOCCI, E., CAMPA, D., JANOUT, V. Common variation at 2p13.3, 3q29, 7p13 and 17q25.1 associated with susceptibility to pancreatic cancer. Nature Genetics, 2015, roč. 47, č. 8, s. 911-916. ISSN 1061-4036. 
 85. DELAHAYE-SOURDEIX, M., OLIVER, J., TIMOFEEVA, MN., HORÁK, V. The 12p13.33/RAD52 locus and genetic susceptibility to squamous cell cancers of upper aerodigestive tract. PLoS One, 2015, roč. 10, č. 3, s. "e0117639-1"-"e0117639-12". ISSN 1932-6203.DOI 10.1371/journal.pone.0117639 
 86. ŠEVČÍKOVÁ, J., AZEEM, K., HORÁKOVÁ, D., VLČKOVÁ, J., ŽÍDKOVÁ, V., ŠEVČÍKOVÁ, V., KOLLÁROVÁ, H. Prekancerózy a nádory kůže v ordinaci praktického lékaře. Praktický lékař, 2015, roč. 95, č. 4, s. 175-179. ISSN 0032-6739. 
 87. BRENNER, D., AMOS, C., BRHANE, Y., JANOUT, V. Identification of lung cancer histology-specific variants applying Bayesian framework variant prioritization approaches within the TRICL and ILCCO consortia. Carcinogenesis, 2015, roč. 36, č. 11, s. 1314-1326. ISSN 0143-3334.
 88. BIGERT, C., GUSTAVSSON, P., STRAIF, K., JANOUT, V. Lung cancer risk among cooks when accounting for tobacco smoking: a pooled analysis of case-control studies from Europe, Canada, New Zealand, and China. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2015, roč. 57, č. 2, s. 202-209. ISSN 1076-2752.DOI 10.1097/JOM.0000000000000337 
 89. HOLÝ, O., MATOUŠKOVÁ, I., KUBÁTOVÁ, A., HAMAL, P., SVOBODOVÁ, L., SEDLATÁ JURÁSKOVÁ, E., RAIDA, L. MONITORING OF MICROSCOPIC FILAMENTOUS FUNGI IN INDOOR AIR OF TRANSPLANT UNIT. Central European Journal of Public Health, 2015, roč. 23, č. 4, s. 331-334. ISSN 1210-7778. 
 90. ŠUBOVÁ, D., AZEEM, K., KOLLÁROVÁ, H. Využití psího čichu v lékařství u nádorových i nenádorových onemocnění. Praktický lékař, 2015, roč. 95, č. 2, s. 52-58. ISSN 0032-6739. 
 91. TAEGER, D., PESCH, B., KENDZIA, B., JANOUT, V. Lung cancer among coal miners, ore miners and quarrymen: smoking-adjusted risk estimates from the synergy pooled analysis of case-control studies. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 2015, roč. 41, č. 5, s. 467-477. ISSN 0355-3140. 
 92. HOLÝ, O., VLČKOVÁ, J., MATOUŠKOVÁ, I., KOLÁŘ, M. Prevalence výskytu nosního nosičství kmenů Staphylococcus aereus a meticilin rezistentních kmenů S. aureus (MRSA) u studentů všeobecného lékařství LF UP. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2015, roč. 64, č. 2, s. 98-101. ISSN 1210-7913. 
 93. AZEEM, K., HORÁKOVÁ, D., TOMÁŠKOVÁ, H., PROCHÁZKA, V., SHONOVÁ, O., MARTÍNEK, A., KYSELÝ, Z., JANOUT, V., KOLLÁROVÁ, H. Evaluation of Dietary Habits in the Study of Pancreatic Cancer. Klinická onkologie, 2016, roč. 29, č. 3, s. 196-203. ISSN 0862-495X.DOI 10.14735/amko2016196 
 94. NAKLÁDALOVÁ, M., ŽÍDKOVÁ, V., BRLKOVÁ, I., HOLÁ, P., MÁSLOVÁ, V., VILDOVÁ, H., BORIKOVÁ, A., KOLLÁROVÁ, H. Autokinezioterapie u syndromu karpálního tunelu. Pracovní lékařství, 2016, roč. 68, č. 3, s. 87-93. ISSN 0032-6291. 
 95. SEDLATÁ JURÁSKOVÁ, E., MATOUŠKOVÁ, I., DUBOVSKÁ, I., SOLDÁNOVÁ, M. Dezinfekce a sterilizace ortodontických „semikritických“ zdravotnických prostředků. Ortodoncie, 2016, roč. 25, č. 3, s. 156-165. ISSN 1210-4272. 
 96. HORÁKOVÁ, D., AZEEM, K., DUMBROVSKÁ, L., VLČKOVÁ, J., HORÁK, V., KOLLÁROVÁ, H. Epidemiologický význam metabolického syndromu. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2016, roč. 65, č. 4, s. 199-201. ISSN 1210-7913. 
 97. ŠEVČÍKOVÁ, J., KOLLÁROVÁ, H., NAKLÁDAL, Z., PILNÁ, M. Syndrom karpálního tunelu pohledem praktického lékaře - kazuistika. Pracovní lékařství, 2016, roč. 68, č. 3, s. 110-115. ISSN 0032-6291. 
 98. LE CALVEZ-KELM, F., FOLL, M., WOZNIAK, MB., DELHOMME, TM., JANOUT, V. KRAS mutations in blood circulating cell-free DNA: a pancreatic cancer case-control study. Oncotarget, 2016, roč. 7, č. 48, s. 78827-78840. ISSN 1949-2553.DOI 10.18632/oncotarget.12386 
 99. HLÁVKOVÁ, J., LEBEDA, T., TICHÝ, T., GAĎOUREK, P., URBAN, P., NAKLÁDALOVÁ, M., LAŠTOVKOVÁ, A., FENCLOVÁ, Z., RIDZOŇ, P., EHLER, E., RICHTER, M., PEŠÁKOVÁ, L., PELCLOVÁ, D. Evaluation of Lumbar Spine Load by Computational Method in Order to Acknowledge Low-back Disorders as Occupational Disease. Central European Journal of Public Health, 2016, roč. 24, č. 1, s. 58-67. ISSN 1210-7778. 
 100. SEDLATÁ JURÁSKOVÁ, E., DUBOVSKÁ, I., MICHL, P., MATOUŠKOVÁ, I.  Hand Hygiene in Dental Health Care. IOSR Journal of Dental and Medical Sciences, 2016, roč. 15, č. 6, s. 68-74. ISSN 2279-0861.DOI 10.9790/0853-1506026874 
 101. SEDLATÁ JURÁSKOVÁ, E., MATOUŠKOVÁ, I., DUBOVSKÁ, I., MOROZOVA, Y. Bioaerosol v ordinaci zubního lékaře (přehledový článek). Česká stomatologie, 2016, roč. 116, č. 4, s. 102-105. ISSN 1213-0613. 
 102. BIGERT, C., GUSTAVSSON, P., STRAIF, K., TAEGER, D., JANOUT, V. Lung Cancer Among Firefighters: Smoking-Adjusted Risk Estimates in a Pooled Analysis of Case-Control Studies. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2016, roč. 58, č. 11, s. 1137-1143. ISSN 1076-2752.DOI 10.1097/JOM.0000000000000878 
 103. LUJAN-BARROSO, L., ZHANG, W., OLSON, SH., GAO, Y., JANOUT, V.  Menstrual and Reproductive Factors, Hormone Use, and Risk of Pancreatic Cancer: Analysis From the International Pancreatic Cancer Case-Control Consortium (PanC4). Pancreas, 2016, roč. 45, č. 10, s. 1401-1410. ISSN 0885-3177.DOI 10.1097/MPA.0000000000000635 
 104. AZEEM, K., ŠEVČÍKOVÁ, J., KYSELÝ, Z., HORÁKOVÁ, D., VLČKOVÁ, J., KOLLÁROVÁ, H. Primary and secondary prevention of colorectal cancer in the Czech Republic. Przeglad gastroenterologiczny, 2016, roč. 11, č. 1, s. 1-5. ISSN 1895-5770.DOI 10.5114/pg.2016.57819 
 105. SACHOVÁ, P., MRÁZKOVÁ, E., KOLLÁROVÁ, H., VOJKOVSKÁ, K., FLUKSOVÁ, J., NAKLÁDAL, Z., JANOUT, V. Does working in education affect teachers' auditory threshold?. Pracovní lékařství, 2016, roč. 68, č. 4, s. 125-131. ISSN 0032-6291. 
 106. ORIEŠKOVÁ, M., KAJSÍK, M., SZEMES, T., HOLÝ, O., FORSYTHE, S., TURNA, J., DRAHANOVSKÁ, H. Contribution of the thermotolerance genomic island to increased thermal tolerance in Cronobacter strains. Antonie van Leeuwenhoek: International Journal of General and Molecular Microbiology, 2016, roč. 109, č. 3, s. 405-414. ISSN 0003-6072.DOI 10.1007/s10482-016-0645-1. 
 107. BEHRENS, T., GROß, I., SIEMIATYCKI, J., CONWAY, D., JANOUT, V. Occupational prestige, social mobility and the association with lung cancer in men. BMC Cancer, 2016, roč. 16, č. 395, s. "395-1"-"395-12". ISSN 1471-2407.DOI 10.1186/s12885-016-2432-9.

Studenti postgraduálního studia

Interní studenti:
MUDr. Ladislav Štěpánek
Mgr. Simona Zatloukalová

Externí studenti:
Mgr. Lukáš Fedor
MUDr. Vladimír Horák
MUDr. Roman Husár
Mgr. Zdeněk Kyselý
Mgr. Ilona Lálová