Studujte u nás

Informace o studiu

Uchazečům o studium nabízí Lékařská fakulta studijní programy, které jsou srovnatelné se systémy vysokoškolského vzdělávání v zahraničí. Všechny studijní programy se realizují v rámci kreditového systému studia, které je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a vytváří tak studentům podmínky pro případné absolvování části studia v zahraničí.

Magisterský studijní program je ucelené vysokoškolské studium se standardní délkou 5 nebo 6 let a je určeno pro absolventy středních škol. Lékařská fakulta UP nabízí šestileté studium Všeobecného lékařství a pětileté studium Zubního lékařství. O studium tradičně projevují zájem i zahraniční studenti, kteří mají možnost studovat Všeobecné lékařství a Zubní lékařství v anglickém jazyce. V 1.-4. semestru převažují ve výuce teoretické předměty, na které v dalších ročnících navazují obory preklinické a klinické. V 1.-3. ročníku je systém výuky průběžný, v dalších ročnících je systém výuky blokový. Tento systém umožňuje studentům absolvovat část výuky na evropských partnerských univerzitách v rámci programu ERASMUS+. Studium je ukončeno státní rigorózní zkouškou. Absolventům magisterského studia se vydává diplom a diploma supplement a přiznává se jim akademický titul "doktor medicíny" (MUDr.) nebo "doktor zubního lékařství" (MDDr.). Fakulta také nově nabízí navazující magisterský program v kombinované formě Veřejné zdravotnictví, který je ukončen státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Absolvent získává oprávnění používat titul "magistr", ve zkratce "Mgr." uváděný před jménem.

Doktorské studijní programy představují studium se standardní délkou 4 roky a lze si vybrat z nabídky 25 akreditovaných programů. Toto studium je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul "doktor" (ve zkratce "Ph.D." uváděné za jménem).

Vedle řádného vysokoškolského studia nabízí Lékařská fakulta v rámci jednotlivých studijních programů absolvování jeho vybrané části formou celoživotního vzdělávání. Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty. Vzdělávací programy probíhají za úplatu a účastníci nemají ze zákona statut studenta.

Všeobecné lékařství (MUDr.)

Studiumjednooborové, magisterské, prezenční
Délka studia6 let
Akademický titulMUDr.
Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok250
Počet uchazečů pro tento akad. rok2146
Počet přijatých pro tento akad. rok210

Charakteristika programu

Studijní program je realizován v rámci kreditního systému studia, který je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a vytváří tak studentům podmínky pro absolvování části studia na evropských partnerských univerzitách. V 1.-4. semestru tvoří náplň studia teoretické obory (Normální anatomie, Histologie a embryologie, Lékařská biofyzika, Lékařská chemie, Biochemie, Biologie, Fyziologie atd.). Preklinickým oborům (Patologie, Mikrobiologie, Patologická fyziologie, Farmakologie atd.) je věnován 5.-7. semestr. V dalších semestrech probíhá výuka klinických oborů (Vnitřní lékařství, Chirurgie, Urologie, Ortopedie, Neurochirurgie, Anesteziologie a resuscitace, Gynekologie a porodnictví, Pediatrie, Dermatovenerologie, Neurologie, Otorinolaryngologie, Oftalmologie, Klinická onkologie, Psychiatrie atd.) s návazností na předměty veřejného zdravotnictví (Sociální lékařství, Epidemiologie, Soudní lékařství a Medicínské právo). Během studia je věnován přiměřený prostor dalším předmětům jako jsou lékařská genetika a fetální medicína, lékařská imunologie, lékařská etika, studium cizích jazyků a latina. Nedílnou součástí je praktická výuka v hlavních klinických oborech (Vnitřní lékařství, Pediatrie, Chirurgie, Gynekologie a porodnictví), včetně praxe v ordinaci praktického lékaře.

Studium je ukončeno státní rigorózní zkouškou z Vnitřního lékařství, Pediatrie, Chirurgie, Gynekologie a porodnictví, Epidemiologie, sociálního lékařství a medicínského práva.

Po jejím složení a slavnostní promoci jsou absolventi oprávněni užívat titul "doktor medicíny" - ve zkratce "MUDr." uváděný před jménem.

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi budou plně připraveni na výkon povolání lékaře ve zdravotnických zařízeních všech typů, s možností dalšího profesního vzdělávání se v kterémkoliv lékařském oboru. Absolventům se nabízí i další možnosti uplatnění, a to mimo zdravotnická zařízení (teoretické lékařské obory, výzkum, farmaceutický průmysl apod.). Absolventi mají také možnost pokračovat studiem v doktorských studijních programech.

Požadavky přijímací zkoušky

Písemný test z fyziky, chemie a biologie v roz­sahu gymnaziálního učiva obsahuje 40 otázek za každý předmět. Otázky testu jsou tvořeny typem mnohočetného výběru, kdy jedna nebo více z nabídnutých odpovědí jsou sprá­vné. Jednotlivé otázky jsou hodnoceny 1, 2 nebo 0 body. Za nesprávné odpovědi se body neodečítají. Celkové bodové hodnocení testu je v rozsahu minimální hodnoty 20 bodů a maximální hodnoty 50 bodů na každém testu (fyzika, chemie, biologie). Samostatně hodnocené části se sčítají.  Celkový bodový výsledek přijímací zkoušky určuje pořadí uchazečů v rámci daného programu. Hodnocení testů je prováděno anonymně. Časový limit pro vypracování testu je 2 hodiny.

Termíny, poplatky a další informace

Termín podání elektronické přihlášky: od 1. listopadu 2018 do 28. února 2019

Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen řádně podané e-přihlášky v termínu do 28.2.2019, u kterých bude platba nejpozději do 8. března 2019 spárována s e-přihláškou.  

Administrativní poplatek: 690,- Kč / studijní program
Detail platby uchazeč nalezne v e-přihlášce.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

Termín přijímací zkoušky: 11. června 2019

Náhradní termín přijímací zkoušky fakulta nevypisuje.

Mimořádný termín přijímací zkoušky fakulta vypisuje pouze v případě, že uchazeč skládá maturitní zkoušku v zahraničí (mimo uchazeče maturující ve Slovenské republice). Uchazeč o přidělení mimořádného termínu požádá písemně do 29.3.2019.

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude registrovaných uchazečům písemně odeslána a v e-přihlášce zveřejněna v průběhu měsíce dubna 2019. Pozvánka bude obsahovat podrobné informace (datum, hodina, místo konání přijímací zkoušky, povolené pomůcky a další). 

Uchazeči se zdravotním postižením, kteří potřebují zvláštní režim u přijímací zkoušky, odešlou lékařskou dokumentaci o způsobu postižení a žádost o úpravu podmínek v rámci přijímací zkoušky na studijní oddělení fakulty do 29.3.2019. Bližší informace o poskytnutí pomoci uchazeč získá v Centru podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého.

Přijímací zkouška

 • Je realizována formou písemného testu z fyziky, chemie a biologie.
 • Písemná přijímací zkouška je identická pro oba studijní programy, Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. V případě podání přihlášky na oba studijní programy vykoná uchazeč přijímací zkoušku pouze jednou. Bodový výsledek přijímací zkoušky určí jeho pořadí v rámci skupiny uchazečů pro program Všeobecné lékařství a skupiny uchazečů pro program Zubní lékařství.
 • Pro každý program je podána samostatná e-přihláška a uhrazen samostatně administrativní poplatek.

Přijetí ke studiu
Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončeného maturitou. Úředně nebo střední školou ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení ze střední školy odevzdá přijatý uchazeč u řádného zápisu do studia.

V případě, že uchazeč složil maturitní zkoušku v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné uznání zahraničního vzdělání v ČR, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak, (viz přehled platných smluv na http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/seznam-mezinarodnich-smluv). Úředně ověřenou fotokopii nostrifikace maturitního vysvědčení odevzdá uchazeč u řádného zápisu do studia.

Náhled do testu
Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Termín bude uchazeči sdělen v pozvánce k vykonání přijímací zkoušky.

Odvolací řízení
Podle § 50 odst. 6 zákona o VŠ č.111/1998 Sb. se může uchazeč (nebo jeho zástupce, kterému byla udělena plná moc) písemně odvolat proti rozhodnutí děkana fakulty, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne písemného doručení vyrozumění o výsledku přijímací zkoušky. Uvolněná místa po přijatých uchazečích, kteří ke studiu nenastoupí, budou dle harmonogramu doplňována z řad nepřijatých uchazečů, kteří v zákonné lhůtě podali odvolání a svým bodovým výsledkem se nacházejí dále v pořadí za stanovenou bodovou hranicí. 

Odvolací řízení pro akademický rok 2019/2020 bude ukončeno na počátku měsíce září 2019. Všichni uchazeči, kteří se odvolali, budou v zákonné lhůtě o výsledku řízení informováni písemnou cestou.

Ubytování
Uchazeči mohou individuálně pro případné zajištění ubytování kontaktovat Správu kolejí a menz UP.

Zubní lékařství (MDDr.)

Studiumjednooborové, magisterské, prezenční
Délka studia (roky)5
Akademický titulMDDr.
Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok100
Počet uchazečů pro tento akad. rok1042
Počet přijatých pro tento akad. rok80
Studium garantujeKlinika zubního lékařství
Palackého 12, 772 00 Olomouc
585 418 121, hana.svobodova@upol.cz

Charakteristika programu

Magisterský studijní program Zubní lékařství je realizován v rámci kreditního systému studia, který je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a vytváří tak studentům podmínky pro absolvování části svého studia na evropských partnerských univerzitách v rámci programu ERASMUS+. Studium je pětileté a odpovídá Direktivě 78/686/EEC. Studium je rozděleno do 10 semestrů a obsahuje 3 základní skupiny předmětů a témat: Základní předměty (chemie, fyzika, biologie), lékařsko-biologické předměty a předměty všeobecného lékařství (anatomie, histologie včetně cytologie, embryologie, fyziologie, biochemie, patologická anatomie, patologická fyziologie, farmakologie, mikrobiologie, hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, radiologie, fyzioterapie, všeobecná chirurgie, interna včetně pediatrie, otorinolaryngologie, dermatovenerologie, neurologie, psychiatrie a psychologie, první pomoc, předměty a témata přímo související se zubním lékařstvím (preventivní zubní lékařství, záchovná stomatologie, protetika, dentální materiály a zařízení, anestezie a sedace v zubním lékařství, orální chirurgie, orální patologie, praktické zubní lékařství, pedodoncie, ortodontie, parodontologie a onemocnění ústní sliznice, dentální radiologie, gnátologie, profesní organizace, etika a legislativa, sociální aspekty zubního lékařství. Ve studiu jsou obsaženy čtyři souvislé praxe v ordinaci praktického zubního lékaře.

Studium Zubního lékařství je ukončeno státní rigorózní zkouškou, která má tři segmenty: 1. Orální chirurgii, 2. Záchovnou stomatologii, pedodoncii a parodontologii včetně onemocnění ústní sliznice, 3. Protetiku a ortodoncii.

Po jejím složení a slavnostní promoci jsou absolventi oprávněni užívat titul „doktor zubního lékařství“ – ve zkratce „MDDr.“ uváděný před jménem.

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi budou připraveni vykonávat po­volání samostatného praktického zubního lékaře v soukromé i státní sféře zdravotnictví s možností pokračovat studiem v doktorských studijních programech.

Požadavky přijímací zkoušky

Písemný test z fyziky, chemie a biologie v roz­sahu gymnaziálního učiva obsahuje 40 otázek za každý předmět. Otázky testu jsou tvořeny typem mnohočetného výběru, kdy jedna nebo více z nabídnutých odpovědí jsou sprá­vné. Jednotlivé otázky jsou hodnoceny 1, 2 nebo 0 body. Za nesprávné odpovědi se body neodečítají. Celkové bodové hodnocení testu je v rozsahu minimální hodnoty 20 bodů a maximální hodnoty 50 bodů na každém testu (fyzika, chemie, biologie). Samostatně hodnocené části se sčítají.  Celkový bodový výsledek přijímací zkoušky určuje pořadí uchazečů v rámci daného programu. Hodnocení testů je prováděno anonymně. Časový limit pro vypracování testu je 2 hodiny.

Termíny, poplatky a další informace

Termín podání elektronické přihlášky: od 1. listopadu 2018 do 28. února 2019

Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen řádně podané e-přihlášky v termínu do 28.2.2019, u kterých bude platba nejpozději do 8. března 2019 spárována s e-přihláškou.  

Administrativní poplatek: 690,- Kč / studijní program
Detail platby uchazeč nalezne v e-přihlášce.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

Termín přijímací zkoušky: 11. června 2019

Náhradní termín přijímací zkoušky fakulta nevypisuje.

Mimořádný termín přijímací zkoušky fakulta vypisuje pouze v případě, že uchazeč skládá maturitní zkoušku v zahraničí (mimo uchazeče maturující ve Slovenské republice). Uchazeč o přidělení mimořádného termínu požádá písemně do 29.3.2019.

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude registrovaných uchazečům písemně odeslána a v e-přihlášce zveřejněna v průběhu měsíce dubna 2019. Pozvánka bude obsahovat podrobné informace (datum, hodina, místo konání přijímací zkoušky, povolené pomůcky a další). 

Uchazeči se zdravotním postižením, kteří potřebují zvláštní režim u přijímací zkoušky, odešlou lékařskou dokumentaci o způsobu postižení a žádost o úpravu podmínek v rámci přijímací zkoušky na studijní oddělení fakulty do 29.3.2019. Bližší informace o poskytnutí pomoci uchazeč získá v Centru podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého.

Přijímací zkouška

 • Je realizována formou písemného testu z fyziky, chemie a biologie.
 • Písemná přijímací zkouška je identická pro oba studijní programy, Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. V případě podání přihlášky na oba studijní programy vykoná uchazeč přijímací zkoušku pouze jednou. Bodový výsledek přijímací zkoušky určí jeho pořadí v rámci skupiny uchazečů pro program Všeobecné lékařství a skupiny uchazečů pro program Zubní lékařství.
 • Pro každý program je podána samostatná e-přihláška a uhrazen samostatně administrativní poplatek.

Přijetí ke studiu
Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončeného maturitou. Úředně nebo střední školou ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení ze střední školy odevzdá přijatý uchazeč u řádného zápisu do studia.

V případě, že uchazeč složil maturitní zkoušku v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné uznání zahraničního vzdělání v ČR, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak, (viz přehled platných smluv na http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/seznam-mezinarodnich-smluv). Úředně ověřenou fotokopii nostrifikace maturitního vysvědčení odevzdá uchazeč u řádného zápisu do studia.

Náhled do testu
Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Termín bude uchazeči sdělen v pozvánce k vykonání přijímací zkoušky.

Odvolací řízení
Podle § 50 odst. 6 zákona o VŠ č.111/1998 Sb. se může uchazeč (nebo jeho zástupce, kterému byla udělena plná moc) písemně odvolat proti rozhodnutí děkana fakulty, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne písemného doručení vyrozumění o výsledku přijímací zkoušky. Uvolněná místa po přijatých uchazečích, kteří ke studiu nenastoupí, budou dle harmonogramu doplňována z řad nepřijatých uchazečů, kteří v zákonné lhůtě podali odvolání a svým bodovým výsledkem se nacházejí dále v pořadí za stanovenou bodovou hranicí. 

Odvolací řízení pro akademický rok 2019/2020 bude ukončeno na počátku měsíce září 2019. Všichni uchazeči, kteří se odvolali, budou v zákonné lhůtě o výsledku řízení informováni písemnou cestou.

Ubytování
Uchazeči mohou individuálně pro případné zajištění ubytování kontaktovat Správu kolejí a menz UP.

Veřejné zdravotnictví (Mgr.)

Studiumjednooborové, navazující magisterské, kombinované
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok25
Počet uchazečů pro tento akad. rok0
Počet přijatých pro tento akad. rok0
Studium garantuje

Ústav veřejného zdravotnictví
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
585 632 652,  jarmila.becvarova@upol.cz 

Charakteristika programu

Cílem studia ve studijním programu Veřejné zdravotnictví je získat znalosti a dovednosti k poskytování skupinové, ale i individuální péče s ohledem na potřeby zdravých, nemocných, specifických skupin i umírajících v souladu se strategickými programy národními i Světové zdravotnické organizace. Je určen jak pro absolventy zdravotnických (minimálně bakalářských) studijních programů, tak i pro absolventy oborů příbuzných (i bez získaného statutu zdravotnického pracovníka). Ke studiu se také mohou hlásit absolventi z biomedicínských oborů, či programů souvisejících s charitativní a sociální prací aj.

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Absolvent získává oprávnění používat titul "magistr", ve zkratce "Mgr." uváděný před jménem. Absolvováním studijního programu Veřejné zdravotnictví se nenabízí získání oprávnění vykonávat regulované povolání nebo regulovanou činnost.

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi studijního programu Veřejné zdravotnictví získají znalosti v oblasti zdravotní, sociální, ekonomické, etické, státní správy, legislativní, posudkové, psychologické, znalosti ekonomických pravidel fungování zdravotnických zařízení, znalosti organizace zdravotnictví v ČR i v zahraničí, znalosti v oblasti komunikace aj. Na získané znalosti budou navazovat dovednosti podpořené znalostí epidemiologické metody práce a metodami kvantitativního a kvalitativního výzkumu, znalostí informačních systémů a biostatistiky. Na základě takto získaných kvalitních teoretických základů a přiměřených praktických dovedností se mohou absolventi realizovat v přípravě a tvorbě preventivních programů.

Požadavky přijímací zkoušky

Charakter a kritéria hodnocení testu:

Písemný test z bio-psycho-sociální problematiky zdraví a nemoci bude obsahovat 30 otázek. Pouze jedna z nabídnutých odpovědí bude správná. Otázky jsou hodnoceny 1 nebo 0 body. Za nesprávné odpovědi se body neodečítají. Celkový výsledek přijímací zkoušky určuje pořadí uchazeče v rámci daného programu. Časový limit pro vypracování testu je 1 hodina. 

Příklady otázek písemného testu:

 1. Proti kterým infekčním onemocněním se očkuje v rámci pravidelného očkování v ČR (dle „očkovacího kalendáře“)?
 2. Onemocnění lymeskou borreliózou je bakteriální, parazitární nebo virové etiologie?
 3. Sigmund Freud byl zakladatelem kterého směru?

Termín, poplatky a další informace

Termín podání elektronické přihlášky: od 15. listopadu 2018 do 15. března 2019

Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen řádně podané e-přihlášky v termínu do 15. března 2019, u kterých bude platba administrativního poplatku nejpozději do 20. března 2019 spárována s e-přihláškou.

Administrativní poplatek: 690, – Kč /studijní program
Detail platby uchazeč nalezne v e-přihlášce

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

Termín přijímací zkoušky: 12. června 2019

Náhradní termín přijímací zkoušky fakulta nevypisuje.

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude registrovaným uchazečům písemně odeslána a v e-přihlášce zveřejněna v průběhu měsíce dubna 2019. Pozvánka bude obsahovat podrobné informace (datum, hodina, místo konání přijímací zkoušky, povolené pomůcky a další).

Uchazeči se zdravotním postižením, kteří potřebují zvláštní režim u přijímací zkoušky, odešlou lékařskou zprávu o druhu a rozsahu postižení a žádost o úpravu podmínek v rámci přijímací zkoušky na studijní oddělení fakulty do 29. března 2019. Bližší informace o poskytnutí pomoci uchazeč získá v Centru podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého.

Přijímací zkouška je realizována formou písemného testu z bio-psycho-sociální problematiky zdraví a nemoci. Bodový výsledek přijímací zkoušky určí pořadí uchazeče v rámci skupiny uchazečů pro program Veřejné zdravotnictví.

Přijetí ke studiu
Podmínkou přijetí ke studiu je dokončené bakalářské nebo magisterské vzdělání. Úředně nebo vysokou školou ověřenou fotokopii diplomu odevzdá přijatý uchazeč u řádného zápisu do studia.

V případě, že uchazeč získal titul v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné uznání zahraničního vzdělání v ČR, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak, (viz přehled platných smluv). Úředně ověřenou fotokopii nostrifikace diplomu odevzdá uchazeč u řádného zápisu do studia.

Náhled do testů
Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Termín bude uchazeči sdělen v pozvánce k vykonání přijímací zkoušky.

Odvolací řízení
Podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. se může uchazeč (nebo jeho zástupce, kterému byla udělena plná moc) písemně odvolat proti rozhodnutí děkana fakulty, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne písemného doručení vyrozumění o výsledku přijímací zkoušky. Uvolněná místa po přijatých uchazečích, kteří ke studiu nenastoupí, budou dle harmonogramu doplňována z řad nepřijatých uchazečů, kteří v zákonné lhůtě podali odvolání a svým bodovým výsledkem se nacházejí dále v pořadí za stanovenou bodovou hranicí.

Odvolací řízení pro akademický rok 2019/2020 bude ukončeno na počátku měsíce září 2019. Všichni uchazeči, kteří se odvolali, budou v zákonné lhůtě o výsledku řízení informováni písemnou cestou.

Doporučená literatura

 1. Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví. Kolektiv autorů: Fortuna, Praha 2007, ISBN 80-7168-943-2.
 2. Biologie pro gymnázia - 11. vydání. Jan Jelínek, Vladimír Zicháček. Nakladatelství Olomouc, 2014, ISBN: 978-80-7182-338-4.
 3. Ministerstvo zdravotnictví - Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí
 4. Státní zdravotní ústav - témata zdraví a bezpečnosti

Doktorské studium (Ph.D.)

V rámci doktorského studia je akreditováno 24 studijních programů se standardní dobou studia 4 roky. Studium je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá v kreditovém systému podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou dizertační práce. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul "doktor" (ve zkratce "Ph.D." uváděné za jménem). 

Postgraduální studijní programy (doktorské)

Název studijního programu a oboruKód studijního programu / oboruStand. doba studiaAkreditace do
Anatomie, histologie a embryologieP5154 / 5103V0004 roky31.7.2020
Fyziologie a patologická fyziologieP5156 / 5103V0004 roky31.07.2021
Gynekologie a porodnictvíP5168 / 5103V0004 roky31.07.2021
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologieP5169 / 5103V0004 roky31.07.2021
ChirurgieP5170 / 5103V0004 roky31.08.2019
Lékařská biofyzikaP5181 / 5103V0004 roky31.07.2021
Lékařská biologieP5152 / 5103V0004 roky31.07.2021
Lékařská farmakologieP5157 / 5103V0004 roky31.07.2021
Lékařská genetikaP5177 / 5103V0004 roky31.07.2021
Lékařská chemie a biochemieP5158 / 5103V0004 roky31.08.2019
Lékařská chemie a klinická biochemieP5186 / 5103V0004 roky31.07.2021
Lékařská imunologieP5178 / 5103V0004 roky31.07.2021
Lékařská mikrobiologieP5166 / 5103V0004 roky31.07.2021
NeurologieP5172 / 5103V0004 roky31.07.2021
NeurovědyP5188 / 5103V0004 roky31.12.2020
OnkologieP5162 / 5103V0004 roky31.07.2021
OtorinolaryngologieP5164 / 5103V0004 roky31.07.2021
Patologická anatomie a soudní lékařstvíP5180 / 5103V0004 roky31.07.2021
PediatrieP5174 / 5103V0004 roky31.12.2021
PsychiatrieP5160 / 5103V0004 roky31.08.2019
Sociální lékařstvíP5161 / 5103V0004 roky31.12.2020
StomatologieP5165 / 5103V0004 roky31.12.2020
UrologieP5184 / 5103V0004 roky31.07.2021
Vnitřní nemociP5171 / 5103V0004 roky31.07.2021
Zobrazovací metodyP5179 / 5103V0004 roky31.07.2021

Přijímací řízení

Lékařská fakulta UP v Olomouci vyhlašuje pro akademický rok 2019/20 přijímací řízení ke studiu v níže uvedených akreditovaných doktorských studijních programech v českém jazyce:

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Standardní doba doktorského studia (kreditový systém) je 4 roky. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou dizertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor" (ve zkratce „Ph.D.", uváděné za jménem).

Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení* studia v magisterském studijním programu.

*Poznámka: Student posledního ročníku magisterského studia v elektronické přihlášce v kolonce "Závěr studia" zvolí stav "studuji" a přiloží k vytištěné zkrácené verzi e-přihlášky aktuální potvrzení o studiu s uvedením předpokládaného data absolvování magisterského studia. Po úspěšném absolvování poslední státní zkoušky/obhajoby zašle uchazeč o doktorské studium na studijní oddělení fakulty obratem originál potvrzení o ukončení magisterského studia. Ověřenou fotokopii diplomu předkládá v případě přijetí do doktorského studijního programu u zápisu ke studiu.

Uchazeč o studium si v rámci přihlášky do doktorského studijního programu vybere téma dizertační práce pouze z vyhlášených témat. Zvolení vypsaného tématu dizertační práce je podmínkou zaregistrování přihlášky. V rámci každého vybraného doktorského studijního programu lze podat v daném akademickém roce pouze jednu přihlášku.

Termín pro podání elektronické přihlášky: od 14.1.2019 do 13.5.2019

Uchazeč je povinen uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději v den podání přihlášky ke studiu. Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen úplné, uhrazené a v termínu podané e-přihlášky. Uchazečem podepsaný výtisk zkrácené elektronické přihlášky, doklad o provedení úhrady administrativního poplatku a další níže uvedené povinné přílohy musí být na studijní oddělení LF UP v Olomouci odeslány nejpozději do 14. května 2019 včetně (rozhoduje datum poštovního razítka). Všechny řádně podané přihlášky budou do 21. května 2019 převedeny do přijímacího řízení. Uchazeč je povinen provést kontrolu stavu své e-přihlášky, zda byla přihláška zaregistrována (tzn. převedena do přijímacího řízení). V případě zjištěných nesrovnalostí se uchazeč neprodleně obrátí na studijní oddělení LF UP v Olomouci (tel. 585 632 016, e-mail helga.hromadkova@upol.cz).

Povinné náležitosti přihlášky k zaslání v listinné podobě:

 • vytištěná zkrácená verze elektronické přihlášky s podpisem uchazeče
 • potvrzení o provedení úhrady administrativního poplatku (fotokopie složenky event. dokladu o provedení bankovního převodu - potvrzení není vyžadováno v případě platby on-line platební kartou) - bankovní spojení viz níže
 • 2krát profesní životopis (vždy vlastnoručně podepsaný)
 • Absolventi do roku 2018 (absolventi s diplomem): 1krát úředně ověřená fotokopie diplomu + 1krát prostá fotokopie
 • Absolventi roku 2019 (dosud bez diplomu): student posledního ročníku magisterského studia přiloží 2krát aktuální potvrzení o studiu s uvedením předpokládaného data absolvování magisterského studia. Po úspěšném absolvování poslední státní zkoušky zašle uchazeč o doktorské studium na studijní oddělení fakulty obratem potvrzení o ukončení magisterského studia. Ověřenou fotokopii diplomu předkládá v případě přijetí do doktorského studijního programu u zápisu ke studiu.

Nepovinné náležitosti přihlášky k zaslání v listinné podobě: seznam publikovaných prací, seznam přednášek

Adresa pro zaslání zkrácené verze e-přihlášky včetně povinných příloh: 
Lékařská fakulta UP
Doktorské studium - studijní oddělení
Hněvotínská 3
779 00 Olomouc

Administrativní poplatek:  690 Kč / přihláška
Banka: Komerční banka, a.s., Olomouc
Účet: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol: Uveďte variabilní symbol automaticky vygenerovaný elektronickou přihláškou (pokud nebude variabilní symbol správně uveden, nedojde ke spárování platby s elektronickou přihláškou).
Konstantní symbol: 379 (při platbě složenkou)
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc (toto není adresa pro zasální tištěné zkrácené verze e-přihlášek)
Platba ze zahraničí: IBAN CZ0901000000191096330227
SWIFT CODE: KOMBCZPP

Při platbě administrativního poplatku je nutné uvést ve správném tvaru variabilní symbol (veškeré údaje k platbě se uchazeči automaticky vygenerují při vyplnění e-přihlášky). Uvedení jiného než předepsaného symbolu je nepřípustné.

Upozorňujeme uchazeče, že nárok na vrácení administrativního poplatku za přijímací řízení nevzniká:

 • v případě nedodržení a nesplnění stanovených podmínek pro podání přihlášky ke studiu
 • v případě neúčasti u přijímacích zkoušek, a to z jakéhokoliv důvodu

Přijímací zkoušky se budou v jednotlivých programech konat v průběhu června 2019. Zaregistrovaným uchazečům o doktorské studium bude koncem května zaslána písemná pozvánka k přijímací zkoušce.

Celoživotní vzdělávání

Vedle řádného vysokoškolského studia nabízí Lékařská fakulta v rámci jednotlivých studijních programů absolvování jeho vybrané části formou celoživotního vzdělávání. Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty. Vzdělávací programy probíhají za úplatu a účastníci nemají ze zákona statut studenta, více viz Směrnice děkana k Řádu celoživotního vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci (.pdf).

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří 7. 12. 2018

V pátek 7. prosince 2018 od 9:00 do 14:00 hod se Den otevřených dveří Lékařské fakulty UP uskuteční jen formou konzultace na studijním oddělení. Návštěvníci mohou v tento den využít bezplatnou autobusovou linku, jejíž trasa vede z Hlavního nádraží ke všem 8 fakultám.

Program na fakultách a univerzitních zařízeních viz http://www.studuj.upol.cz/.

Den otevřených dveří 19. 1. 2019

Den otevřených dveří na Lékařské fakultě UP proběhne 19. ledna 2019 v prostorách Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP v Olomouci (Hněvotínská 3, Olomouc). Budova Teoretických ústavů se nachází v areálu Fakultní nemocnice Olomouc.

Dopravní spojení od Hlavního nádraží: tramvaj č. 1, 4, 6 - výstup na zastávce "Výstaviště Flora", dále pěšky ulicí Štítného přes světelnou křižovatku na ulici Hněvotínskou a hlavním společným vchodem do areálu Fakultní nemocnice. Autobusem č. 12, 19, 26 zastávka "Dvořákova" nebo autobusem č. 21 zastávka "Lékařská fakulta". Jízdní řád MHD naleznete na www.dpmo.cz. Návštěvníci univerzity mohou využít bezplatnou autobusovou linku, jejíž trasa povede z Hlavního nádraží ke všem 8 fakultám. 

V případě vlastní dopravy osobním automobilem lze využít bezplatně parkoviště Lékařské fakulty (vjezd z ulice Hněvotínské nad hlavním vjezdem do Fakultní nemocnice).

Program na fakultách a univerzitních zařízeních viz http://www.studuj.upol.cz/.

Videopozvánka na Den otevřených dveří

Zahájení je stanoveno na 9:00 hodin. Ve vestibulu Teoretických ústavů budou zájemcům k dispozici informační a studijní materiály s možností odborné konzultace po celou dobu konání Dne otevřených dveří, tj. do 14:00 hodin.

Hlavní část programu proběhne v tzv. Velké posluchárně za účasti vedení Lékařské fakulty a zástupců zodpovědných za přijímací řízení (vstupy proběhnou v 9:30 a 11:30 hod).

V rámci doprovodného programu si mohou návštěvníci pod vedením studentů vyzkoušet poskytnutí první pomoci a správnou techniku péče o dutinu ústní.

V případě zájmu mohou účastníci navštívit vybrané prostory:

Přípravné semináře

Předpokládané termíny přípravných seminářů pro zájemce o studium z fyziky, chemie a biologie, na které je možné přihlásit se odděleně, proběhnou vždy v sobotu, a to:

 • fyzika 9. února 2019
 • biologie 16. února 2019
 • chemie 2. března 2019

Místo konání: Budova Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP v Olomouci - Velká posluchárna.

Teoretické ústavy se nachází v areálu Fakultní nemocnice Olomouc, Hněvotínská 3, Olomouc. Dopravní spojení od hlavního nádraží: tramvaj č. 1, 4, 6 výstup na zastávce "Výstaviště Flora", dále pěšky ulicí Štítného přes světelnou křižovatku na ulici Hněvotínskou až k hlavnímu společnému vchodu do areálu fakultní nemocnice. Autobus č. 12, 19, 26 zastávka Dvořákova nebo č. 21 Teoretické ústavy. Jízdní řád MHD naleznete na www.dpmo.cz.

Program:

 • prezence účastníků od 8:00 hodin
 • zahájení semináře od 9:00 hodin
 • předpokládané ukončení kolem 15:00 hodin

Cena za jeden seminář je 500 Kč, poplatek uchazeč hradí v hotovosti u prezence, v den konání příslušného semináře.

Termín podání přihlášky: kapacita seminářů je již vyčerpána. Děkujeme za pochopení.

Přihláška ke studiu