Centrum pro práci s laboratorními zvířaty LF UP

Vedoucí

MVDr. Doležal Dalibor, MBA
tel.: +420 58563 2946
e-mail: dolezal12@gmail.com


Centrum pro práci s laboratorními zvířaty LF UP
Hněvotínská 3
779 00 Olomouc

Zaměstnanci

CPLZ

Ošetřovatelé laboratorních zvířat

Nečasová Alena tel.: +420 58563 2944
Ing. Piroltová Zdenka tel.: +420 58563 2944
Sládek Karel tel.: +420 58563 2944

Sekretářka

Nečasová Alena
e-mail: alena.necasova@upol.cz
telefon: +420 58563 2941

Oznámení MŠMT ČR

01. 11. 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v příloze Vám zasílám nový formulář žádosti o schválení projektu pokusů vydaný Ministerstvem zemědělství, tento vzor formuláře je závazný pro žádosti podané od 1. 11. 2022. Nový formulář si prosím prostudujte.

Vzor žádosti o schválení projektu pokusů je závazný a účastníci řízení jej nemohou měnit. Žádost prosím posílejte i nadále poštou v papírové podobě.

Dovolte mi upozornit Vás na hlavní změny:

 1. Z bodu 8 Význam a zdůvodnění používání pokusných zvířat a význam a zdůvodnění pokusů se stal bod 7 (je to logičtější nejprve celý pokus popsat), teprve potom následuje Činnost s pokusnými zvířaty (nyní bod 9).
 2. Časový plán PP se bude uvádět do bodu 9a) Činnost s pokusnými zvířaty.
 3. Datum zahájení PP bylo ze žádosti vypuštěno. Pokud má být projekt zahájen později než od data nabytí právní moci rozhodnutí o schválení PP, je třeba to uvést do časového plánu (bod 9a).
 4. Bod 10 Plánované použití anestezie – doplněno „včetně zdůvodnění případů, kdy metody tlumící bolest použity nebudou“.
 5. Bod 16 Pokusné nebo pozorovací strategie a statistický plán pro minimalizaci počtu pokusných zvířat: byl zde doplněn požadavek na odůvodnění minimálního počtu použitých zvířat pro statistické vyhodnocení, např. uvedením vzorce/výpočtu, který byl při stanovení počtu pokusných zvířat použit nebo uveďte odkaz na odbornou literaturu).
 6. Byly vypuštěny 2 body ze žádosti: Uvedení zdravotního rizika pro další pokusná zvířata a pro zaměstnance žadatele, opatření k omezení rizik a Pokus bude proveden za podmínek správné laboratorní praxe.
 7. Byl vypuštěn podpis vedoucího projektu pokusů ze žádosti.
 8. V žádosti jsou k jednotlivým kolonkám uvedeny podrobnější instrukce k vyplnění.

 Při této příležitosti chci ještě zmínit několik svých postřehů k vyplňování žádostí obecně:

 1. Bod 5 – ostatní osoby – držitelé osvědčení – pokud se na experimentech budou podílet ještě další osoby, tak je sem prosím doplňte. Pokud se žádné další osoby specifikované v tomto bodě žádosti na projektu pokusů nepodílejí, tak prosím kolonku proškrtněte.
 2. Bod 7a Význam a zdůvodnění pokusů: zaměřte se v tomto bodě prosím také na očekávaný přínos/přidanou hodnotu PP. Je-li to relevantní, uveďte předběžné výsledky z jiných modelů a reference o aplikovaných látkách.
 3. Bod 7b Význam a zdůvodnění používání pokusných zvířat: počet zvířat prosím vždy uvádějte jako maximální. Dále prosím uvádějte počet zvířat ve skupinách.
 4. Bod 9a Časový plán: Pokud je PP víceletý, uvádějte prosím fáze PP (harmonogram činností) alespoň po jednotlivých letech.
 5. Délka PP překračuje platnost oprávnění k používání pokusných zvířat v časovém plánu prosím specifikujte dílčí etapu k datu ukončení platnosti oprávnění k používání pokusných zvířat pro možnost objektivního zhodnocení použití pokusných zvířat v případě neudělení nového oprávnění.
 6. Pokud PP, který předkládáte, navazuje na jiný předchozí PP, tak to prosím do žádosti také uveďte (včetně názvu a č. j. toho schváleného PP) a vysvětlete.
 7. Bod 11 – Podmínky umístění a chovu pokusných zvířat a péče o ně – mj. doplňte informace o chovných nádobách, potravě, světelném režimu, přepravě, obohacení prostředí, apod.
 8. Bod 19 – Navrhovaná klasifikace závažnosti pokusů – uvádějte prosím vždy nejvyšší předpokládanou míru závažnosti.

 

S pozdravem a přáním příjemného víkendu

Ing. Kateřina Langerová

ministerský rada

podpora výzkumu a vývoje - 321

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

tel: +420 234 811 312

e-mail: Katerina.Langerova@msmt.cz

www.msmt.cz

 

03. 01. 2022

Vážení,

příští „pětiletá“ zpráva členských států o provádění článku 54 směrnice 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely se bude týkat let 2018-2022. V rámci předkládání zpráv členských států je nutno shromáždit údaje od uživatelů a chovatelů za poslední rok pětiletého cyklu, tj. za rok 2022.

Přiloženou tabulku budete na MZe posílat až za rok, ale posílám vám ji už nyní, abyste věděli, jaké údaje budete muset shromažďovat. Tabulka se týká témat uvedených v předmětu tohoto e-mailu. Tabulka se týká i chovatelů a dodavatelů PZ, protože i u nich je možné např. usmrcení zvířat pro využití orgánů a tkání.

V případě nejasností se neobávejte nás zeptat.

Zdraví vás a přeje klidné Vánoce a pohodový rok 2022

JN

Ing. Jiří Novák

ministerský rada

odbor environmentální a ekologického zemědělství,

oddělení ochrany zvířat

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05 Praha 1

 tel. 221 812 441

tel. 773 784 835

e-mail ooz@mze.cz

http://www.oz.mze.cz/

05. 03. 2021

Evropská komise zprovoznila systém předávání a shromažďování netechnických shrnutí projektů pokusů (NSPP). To pro vás znamená to, že ode dneška budete používat nový formulář NSPP, který je na webu MZe-OOZ a stránkách CPLZ UPOL / formuláře. Soubor sice vypadá úplně jinak, než ten dříve používaný, ale údaje v něm se od starého téměř neliší. Hodně kolonek vám nabídne výběr, takže nebudete muset všechno vypisovat.

29. 01. 2021

Novela zákona na ochranu žvířat a projekty pokusů (správní poplatky, formulář žádosti)

07. 11. 2019

Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství je nutné ke každému běžícímu projektu pokusů vést Protokol o průběhu pokusu.

Prosím, abyste o tom informovali své pracovníky, kterých se to týká.

Děkuji za spolupráci

S pozdravem,

prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.

předseda Odborné komise pro práci s pokusnými zvířaty při LF UP

Odborná komise na ochranu zvířat proti týrání

Termíny zasedání

Řádné zasedání Odborné komise na ochranu zvířat proti týrání se bude konat v knihovně Ústavu farmakologie LF ve 14.00 hodin ve dnech:

Projekty pokusů včetně žádostí a netechnického srhnutí doručte 14 dní před termínem zasedáním Odborné komise v elektronické podobě na adresu: vecera@seznam.cz. Je nezbytně nutné, aby komise obdržela dokumenty 14 dnů před svým zasedáním z důvodu jejich prostudování a připomínkování. V případě nedodržení této lhůty bude posouzení materiálů dodaných po termínu přesunuto až na další nejbližší termín zasedání odborné komise!!!

Navrhovatel obdrží připomínky Odborné komise při LF UP Olomouc k zaslaným materiálům.

Po zapracování připomínek zašle navrhovatel opravený a podepsaný: 

 • ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ A NÁVRH PROJEKTU POKUSŮ
 • NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ_EK_2021

vše ve dvou výtiscích na Ústav farmakologie LF nejpozději odpoledne den před zasedáním Odborné komise.

K výše uvedeným dokumentům přikládá vedoucí projektu pokusů a jeho zástupce kopii diplomu a osvědčení o absolvování kurzu k získání odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů.

Přítomnost vedoucího pokusu, podávajícího projekt, není na zasedání komise vyžadována.

Pokud nebudou dodány žádné projekty pokusů včas, pak komise nebude svolána!

Prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D. 
Předseda Odborné komise při LF UP

Členové

 • Prof. MUDr. Večeřa Rostislav, Ph.D. - předseda
 • MVDr. Doležal Dalibor, MBA - osoba zodpovědná za péči o pokusná zvířata_CPLZ LF UP
 • Doc. MUDr. Hajdúch Marián. Ph. D.- osoba zodpovědná za péči o pokusná zvířata_ÚMTM LF UP
 • MVDr. Popper Miroslav, Ph. D.- osoba zodpovědná za péči o pokusná zvířata_ÚMTM LF UP
 • MVDr. Harna Jiří - výkonný dozor

Oznámení

GMO

Název organizace a identifikační údaje uživatele

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8
779 00 Olomouc
IČO: 619 895 92

Statutární orgán

Prof. MUDr. Procházka Martin, Ph. D. - rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Pracoviště

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Centrum pro práci s laboratorními zvířaty - místnost č. 5.053
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Odborný poradce pro GMO

Doc. RNDr. Divoký Vladimír, Ph.D.
tel.: +420/ 58563 2151
e-mail: vladimir.divoky@upol.cz

Osoba odpovědná za provoz a likvidaci havárie na pracovišti

MVDr. Doležal Dalibor, MBA
tel.:+420 58563 2946
e-mail: dalibor.dolezal@upol.cz

Kategorie rizika nakládaní s GMO

Kategorie rizika A (I)

Seznam pracovníků proškolených pro práci s GMO 

 • MVDr. DOLEŽAL Dalibor, MBA
 • Prof. MUDr. et Mgr. RAŠKA Milan, Ph. D.
 • Mgr. KŘUPKA Michal, Ph. D.
 • RNDr. RAŠKOVÁ-KAFKOVÁ Leona, Ph. D.
 • Mgr. KOSZTYU Petr, Ph. D.
 • Mgr. SLOUPENSKÁ Kristýna
 • Doc. Mgr. HORVÁTHOVÁ Monika, Ph. D.
 • Mgr. GURSKÝ Ján, Ph. D.
 • Mgr. NOVÁKOVÁ Marie
 • Mgr. JAHODA Ondřej
 • Mgr. SOCHORCOVÁ Lucie
 • Mgr. NIEDERLOVÁ Nikola
 • NEČASOVÁ Alena
 • Ing. PIROLTOVÁ Zdenka
 • SLÁDEK Karel

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)