Centrum pro práci s laboratorními zvířaty LF UP

Vedoucí

MVDr. Doležal Dalibor, MBA
tel.: +420 58563 2946
e-mail: dolezal12@gmail.com


Centrum pro práci s laboratorními zvířaty LF UP
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Zaměstnanci

CPLZ

Ošetřovatelky laboratorních zvířat

Bednářová Zuzanatel.: +420 58563 2944
Navrátilová Janatel.: +420 58563 2944
Nečasová Alenatel.: +420 58563 2941

Sekretářka

Nečasová Alena
e-mail: alena.necasova@upol.cz
telefon: +420 58563 2941

Oznámení MŠMT ČR

5. 3. 2021

Evropská komise zprovoznila systém předávání a shromažďování netechnických shrnutí projektů pokusů (NSPP). To pro vás znamená to, že ode dneška budete používat nový formulář NSPP, který je na webu MZe-OOZ a stránkách CPLZ UPOL / formuláře. Soubor sice vypadá úplně jinak, než ten dříve používaný, ale údaje v něm se od starého téměř neliší. Hodně kolonek vám nabídne výběr, takže nebudete muset všechno vypisovat.

1. 2. 2021

Vážení,

ode dneška nabývá účinnost novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Pro zařízení uživatelů, chovatelů a dodavatelů PZ z toho vyplývají některé změny.

1/ nový formulář žádosti o schválení projektu pokusů

2/ nové formuláře žádosti o udělení oprávnění

Výše zmíněné formuláře ode dneška používejte – pokud použijete staré, budete je muset přepsat.

Zdraví,

Ing. Jiří Novák

ministerský rada

odbor environmentální a ekologického zemědělství,

oddělení ochrany zvířat

7. 11. 2019

Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství je nutné ke každému běžícímu projektu pokusů vést Protokol o průběhu pokusu.

Prosím, abyste o tom informovali své pracovníky, kterých se to týká.

Děkuji za spolupráci

S pozdravem,

prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.

předseda Odborné komise pro práci s pokusnými zvířaty při LF UP

3. 3. 2014

Dobrý den,

dovolte, abych vám předala informace týkající se materiálu Evropské komise ke klasifikaci závažnosti pokusů a formulářů žádosti o schválení projektu pokusů a projektu pokusů, které nám byly poskytnuty Ministerstvem zemědělství.

MZe zajistilo překlad materiálu Evropské komise ke klasifikaci závažnosti pokusů a vypracovalo pokyny pro vyplňování formulářů žádosti o schválení projektu pokusů a projektu pokusů. Věnujte prosím pozornost především novému formuláři „Netechnické shrnutí“, který musí být v této formě doložen k žádosti o schválení projektu pokusů.

Bližší informace naleznete na webu MZe

S pozdravem, Š. Komendová

Odborná komise na ochranu zvířat proti týrání

Termíny zasedání

Řádné zasedání Odborné komise na ochranu zvířat proti týrání se bude konat v knihovně Ústavu farmakologie LF ve 14.00 hodin ve dnech:

Projekty pokusů včetně žádostí a netechnického srhnutí doručte 14 dní před termínem zasedáním Odborné komise v elektronické podobě na adresu: vecera@seznam.cz. Je nezbytně nutné, aby komise obdržela dokumenty 14 dnů před svým zasedáním z důvodu jejich prostudování a připomínkování. V případě nedodržení této lhůty bude posouzení materiálů dodaných po termínu přesunuto až na další nejbližší termín zasedání odborné komise!!!

Navrhovatel obdrží připomínky Odborné komise při LF UP Olomouc k zaslaným materiálům.

Po zapracování připomínek zašle navrhovatel opravený a podepsaný: 

vše ve dvou výtiscích na Ústav farmakologie LF nejpozději odpoledne den před zasedáním Odborné komise.

K výše uvedeným dokumentům přikládá vedoucí projektu pokusů a jeho zástupce kopii diplomu a osvědčení o absolvování kurzu k získání odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů.

Přítomnost vedoucího pokusu, podávajícího projekt, není na zasedání komise vyžadována.

Pokud nebudou dodány žádné projekty pokusů včas, pak komise nebude svolána!

Prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D. 
Předseda Odborné komise při LF UP

Členové

 • Prof. MUDr. Večeřa Rostislav, Ph.D. - předseda
 • MVDr. Doležal Dalibor, MBA - osoba zodpovědná za péči o pokusná zvířata_CPLZ LF UP
 • Doc. MUDr. Hajdúch Marián. Ph. D.- osoba zodpovědná za péči o pokusná zvířata_ÚMTM LF UP
 • MVDr. Harna Jiří - výkonný dozor

Oznámení

Kurz pro prodloužení platnosti osvědčení pro práci s lab. zvířaty

Olomouci

Vážená paní přednostko,
vážený pane přednosto,

Věc:  Kurz pro práci s laboratorními zvířaty.

 proběhne ve velké posluchárně Teoretických ústavů LF UP kurz pro prodloužení platnosti osvědčení pro práci s laboratorními zvířaty. Kurz se bude týkat jak vysokoškoláků, tak i středoškoláků s platným osvědčením. Je určen všem, kteří mají osvědčení odborné způsobilosti pro práci s lab. zvířaty dle §17 zákona č. 246/1992 Sb. získané před začátkem roku 2013. Absolvováním tohoto kurzu se platnost Vašich osvědčení prodlouží o 7 roků. Cena na jednoho účastníka byla po slevě stanovena na 1300Kč. Žádám všechny vedoucí pracovníky, aby do konce března laskavě zaslali na moji e-mailovou adresu (vecera@seznam.cz) seznam všech účastníků z daného pracoviště. Je třeba uvést jméno, tituly, datum narození a místo narození. Kurz bude jednodenní v rozsahu asi 10 vyučovacích hodin. Ukončen bude písemnou a ústní zkouškou. Začátek kurzu je v 8.00 hodin (registrace).

Děkuji za spolupráci

Se srdečným pozdravem

Prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.
Předseda odborné komise při LF UP

GMO

Název organizace a identifikační údaje uživatele

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8
779 00 Olomouc
IČO: 619 895 92

Statutární orgán

Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. - rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Pracoviště

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Centrum pro práci s laboratorními zvířaty - místnost č. 5.053
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Odborný poradce pro GMO

Doc. RNDr. Divoký Vladimír, Ph.D.
tel.: +420/ 58563 2151
e-mail: VDivoky@hotmail.com

Osoba odpovědná za provoz na pracovišti

MVDr. Doležal Dalibor, MBA
tel.:+420 58563 2946
e-mail: dolezal12@gmail.com

Kategorie rizika nakládaní s GMO

Kategorie rizika A (I)

Seznam pracovníků proškolených pro práci s GMO 

 • MVDr. Doležal Dalibor, MBA
 • Prof. MUDr. et Mgr. Raška Milan, Ph. D.
 • Mgr. Křupka Michal, Ph. D.
 • Mgr. Czerneková Lýdie
 • Doc. Mgr. Horváthová Monika, Ph. D.
 • Mgr. Korbašová Zuzana
 • Mgr. Kapráľová Katarína, Ph. D.
 • Mgr. Gurský Ján, Ph. D.
 • Mgr. Kyjonková Kateřina (roz. Beierová)
 • Mgr. Kořalková Pavla, Ph. D.
 • Navrátilová Jana
 • Bednářová Zuzana
 • Nečasová Alena

Akreditace