Agenda senátu

Volby do Akademického senátu UP

AS UP vyhlásil v souladu s čl. 2 Volebního řádu AS UP volby do Akademického senátu UP na funkční období od 28. 5. 2020 do 27. 5. 2023

Na svém zasedání dne 29. 4. 2020 vyhlásil AS UP následující usnesení:

V souvislosti s usnesením Vlády České republiky č. 452 ze dne 23. 4. 2020, kterým se s účinností od 24. dubna 2020 nařizuje pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu 10 osob a dále v souvislosti s usnesením Vlády České republiky ze dne 23. 4. 2020 č. 455, kterým se s účinností od 27. dubna 2020 zakazuje osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole, s výjimkami uvedenými v tomto usnesení, a v souvislosti s omezením osobní přítomnosti členů akademické obce UP na vysoké škole z těchto usnesení plynoucích mění Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen AS UP) harmonogram voleb do AS UP na funkční období 2020–2023 (schválený již dříve, v souladu s čl. 2 odst. 2 a odst. 4 Volebního řádu AS UP, na zasedání AS UP dne 15. 11. 2019 a následně upravený usnesením AS UP ze dne 18. 3. 2020) tak, jak je nový harmonogram voleb stanovený níže v tomto usnesení a dále AS UP mění formu hlasování v těchto volbách, jak je uvedeno níže v tomto usnesení. Důvodem pro změnu formy hlasování a harmonogramu voleb je skutečnost, že v důsledku výše uvedených krizových opatření Vlády České republiky, která dopadají na všechny členy akademické obce UP, by ve svém důsledku byla znemožněna účast všech členů akademické obce UP ve volbách.

V souladu s ustanovením čl. 15a odst. 1 Volebního řádu AS UP, vloženým do něj jeho novelou účinnou od 24. 4. 2020, proběhne hlasování v rámci řádných voleb do AS UP na funkční období 2020–2023 výhradně elektronickou formou.

V souladu s ustanovením čl. 15a odst. 4 Volebního řádu AS UP, vloženým do něj jeho novelou účinnou od 24. 4. 2020, určuje AS UP shodně pro všechna volební místa okamžik zahájení a ukončení elektronického hlasování tak, jak je specifikováno v novém harmonogramu voleb uvedeném níže v tomto usnesení.

Upravený harmonogram jednotlivých úkonů vztahujících se k volbám do AS UP na funkční období 2020–2023

 1. Zvolení členů dílčích volebních komisí, jejich předsedů a místopředsedů do 21. 2. 2020 
 2. Zveřejnění termínů a míst konání voleb na fakultách do 5. 3. 2020 
 3. Návrhy kandidátů do AS UP 24. 2. – 5. 3. 2020 
 4. Zveřejnění kandidátních listin, sestavení seznamů voličů a jejich předání předsedům dílčích volebních komisí do 13. 3. 2020 
 5. Zahájení voleb 19. 5. 2020 
 6. Ukončení voleb 25. 5. 2020 
 7. Vyhlášení výsledků voleb do 27. 5. 2020 
 8. Lhůta pro podávání stížností na průběh voleb do 29. 5. 2020 
 9. Termín pro případné opakování voleb do 12. 6. 2020 

Kandidátní listina

Kandidátní listina (pdf)

Volby do Akademického senátu LF UP

Akademický senát Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen AS LF) vyhlásil na svém jednání dne 1. října 2019 volby do AS LF.

Podávat návrhy na kandidáty do AS LF je možné do 25. 10. 2019 (16 hod).

Zveřejnění kandidátních listin (zahájení volební kampaně): 29. 10. 2019
Veřejná prezentace kandidátů (v případě zájmu): 5. 11. 2019

Místa konání voleb do AS LF:

 • Teoretické ústavy LF UP, 11. 11. a 12. 11. 2019, 9–15 hod (pondělí a úterý)
 • Fakultní nemocnice (budova A), 13. 11. 2019, 9–15 hod (středa)
 • Klinika zubního lékařství LF UP a FN, 14. 11. 2019, 9–15 hod (čtvrtek)
Vyhlášení předběžných výsledků voleb: 15. 11. 2019 v 12 hod
Možnost podávání námitek proti platnosti voleb: 16.–20. 11. 2019
Vyhlášení platných výsledků voleb, případně vypsání nových voleb: 21. 11. 2019

Předběžné výsledky voleb do Akademického senátu LF UP

Vážení kandidáti,

dle článku 9, odstavce 5 Volebního řádu Akademického senátu LF UP (LF - B1-4/2017) „Hlavní volební komise zveřejní předběžné výsledky voleb, proti kterým může kterýkoliv Člen akademické obce LF UP podat písemně do tří dnů u hlavní volební komise námitky. Hlavní volební komise rozhodne bez zbytečného odkladu o oprávněnosti námitek proti platnosti voleb a vyhlásí platné výsledky voleb nebo případně rozhodne o vypsání nových voleb.“

Tuto lhůtu vykládám jako 3 pracovní dny, námitky je možné podávat do středy 20. 11. 2019, 15.00 hodin.

Případné námitky prosím zasílejte nejlépe elektronicky ze své oficiální e-mailové adresy zaměstnance/studenta (@upol.cz, @fnol.cz) na e-mail  vit.prochazka@fnol.cz  NEBO vit.prochazka@upol.cz.

Návrhy lze doručit i písemně na sekretariát Hemato-onkologické kliniky (budova L) k rukám asistentek Mgr. Leony Liškové nebo Dany Bendové.

Děkuji

Vít Procházka
předseda volební komise v.r.

Výkladové stanovisko k definici akademického pracovníka

Náležitosti podávání návrhů na kandidáty do AS LF

 1. Kterýkoliv člen akademické obce LF UP může navrhnout za kandidáta na senátora kteréhokoliv člena akademické obce LF UP, včetně sebe samotného. V návrhu musí navrhující uvést své jméno, pracoviště nebo studijní obor a ročník a připojit svůj podpis.
 2. Členové nebo skupiny členů akademické obce LF UP, kteří navrhují kandidáta, zašlou takový písemný návrh předsedovi volební komise, doc. Vítu Procházkovi (Hematoonkologická klinika, I.P. Pavlova 6, 775 15 Olomouc)
 3. Každý návrh musí obsahovat jméno, event. jména, kandidáta/kandidátů a dále pracoviště u akademických pracovníků, resp. studijní obor a ročník studia v případě studentů.
 4. Volební komise současně žádá navrhující, aby v případě kandidátů-studentů uvedli kontaktní adresy (e-mail) z důvodu zajištění souhlasu s kandidaturou.

Složení volební komise

 • doc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D. (předseda)
 • Mgr. Vendula Kubíčková
 • Mgr. Aleš Manda
 • MUDr. Martin Sněhota
 • Barbora Bittnerová
 • Natálie Ehnová
 • Leona Petříková
 • Tereza Sedláčková
 • Martin Klema
 • Peter Lariš
 • Klára Magnusková
 • Patrik Žoldoš

Volby kandidáta na děkana 2018

Akademický senát LF UP na svém zasedání 2. 10. usnesením vyhlásil volby kandidáta na děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na funkční období 1. 6. 2019 až 31. 5. 2023. Termín pro podávání návrhů je do 31. 10. 2018 12:00 hodin do rukou předsedy zvláštní volební komise, kterým je prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.

Náležitosti podání návrhu najdete ve schváleném vyhlášení voleb (pdf), k návrhu kandidáta je nutno využít oficiální formulář (pdf). Upozorňujeme, že povinnou součástí návrhu je souhlas navrhovaného s kandidaturou.

Hlavní termíny volby:

 • Uzávěrka návrhů na kandidáty: 31. října 2018 12.00 hodin
 • Zveřejnění seznamu kandidátů: 1. listopadu 2018
 • Představení kandidátů na shromáždění akademické obce LF UP: 20. listopadu 2018 14:00
  Itinerář shromáždění akademické obce (pdf)
 • Volba kandidáta na děkana - zasedání AS LF UP: úterý 27. listopadu 2018 13:00

Zvláštní volební komise pro volbu kandidáta byla schválena ve složení:

 • prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. - předseda komise
 • Filip Blažek
 • MUDr. et JUDr. Dušan Klos, Ph.D.
 • Eva Mnacakanová

Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány vždy zde.

Navržení kandidáti na funkci děkana LF UP

1. doc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.

Hemato-onkologická klinika

2. prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická

 

Zveřejnění volebních tezí kandidátů na webu AS LF UP:

středa 7. listopadu 2018

Představení kandidátů na shromáždění akademické obce LF UP:

úterý 20. listopadu 2018 14:00

Volba kandidáta na děkana - zasedání AS LF UP:

úterý 27. listopadu 2018 13:00

 

V Olomouci 31. října 2018

MUDr. Jan Strojil, Ph.D., předseda AS LF UP

prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., předseda zvláštní volební komise AS LF UP

 

Zápis z jednání zvláštní volební komise (pdf)

Volební teze kandidátů na děkana / Programme outlines of the candidates for the dean

doc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D. - volební teze česky / programe outlines in english

Volební newsletter doc. Procházky (pdf)

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. - volební teze česky

Volby AS UP 2017

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci vyhlásil na svém zasedání dne 10. prosince 2016 volby do AS UP na funkční období 2017–2020 (viz vyhlášení a harmonogram voleb).
Na tomto místě budou k dispozici aktuální informace k volbám na Lékařské fakultě UP, v pořadí od nejnovějších po nejstarší. Informace lze rovněž nalézt na webové stránce pro volby do AS UP.

Výsledky voleb do Akademického senátu UP v Olomouci

Předběžné výsledky voleb do AS UP na LF UP

počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky: 430

počet odevzdaných hlasovacích lístků: 430

počet platných hlasovacích lístků: 422

pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů podle platných hlasovacích lístků uvedené sestupně:

Kandidáti z řad akademických pracovníků obdrželi následující počet platných hlasů:
počet hlasů příjmení, jméno, tituly rok narození   pracoviště  
329 Strojil Jan MUDr. Ph.D. 1978 Ústav farmakologie zvolen
125 Kolář Zdeněk prof. MUDr. CSc. 1953 Ústav klinické a molekulární patologie zvolen
97 Gallo Jiří prof. MUDr. Ph.D. 1966 Ortopedická klinika náhradník
64 Anzenbacher Pavel prof. RNDr. DrSc. 1947 Ústav farmakologie náhradník
54 Bajgar Robert MUDr. Mgr. Ph.D. 1975 Ústav lékařské biofyziky náhradník
31 Klementová Olga MUDr. Ph.D. 1970 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny --
30 Džubák Petr MUDr. Ph.D. 1974 Ústav molekulární a translační medicíny --
16 Gabryš Martin MUDr. 1971 Neurochirurgická klinika --
Kandidáti z řad studentů obdrželi následující počet platných hlasů:
počet hlasů příjmení, jméno, tituly rok narození studijní program, obor, ročník  
229 Pumprla Martin 1995 Všeobecné lékařství, Všeobecné lékařství, 3. ročník zvolen
105 Mnacakanová Eva 1992 Všeobecné lékařství, Všeobecné lékařství, 5. ročník náhradník

Pozn.: Kandidáti, kteří nebyli zvoleni senátory, se na dobu trvání funkčního období AS UP stávají náhradníky senátorů, a to v pořadí podle počtu získaných hlasů. Náhradníkem se stane pouze kandidát, který získal alespoň třetinu hlasů odevzdaných pro posledního zvoleného senátora. (Volební a jednací řád AS UP)

Rozhodnutím hlavní volební komise budou předběžné výsledky voleb na LF UP zveřejněny až po skončení voleb na celé univerzitě, tedy v pátek 7. dubna v 17 hodin.

Volby do Akademického senátu UP na funkční období 2017–2020 proběhnou na lékařské fakultě dle následujícího harmonogramu:

pondělí 27. března
9.00 – 12.00
Klinika zubního lékařství (Palackého 12)

úterý 28. března
středa 29. března
vždy 9.00 – 15.00
foyer Teoretických ústavů (stará budova)

Volba se provádí zakroužkováním pořadového čísla před jménem maximálně 2 kandidátů z řad akademických pracovníků a maximálně jednoho kandidáta z řad studentů. Ve volbách do AS UP akademičtí pracovníci i studenti volí kandidáty z řad akademických pracovníků i studentů. Před volbou je nutno prokázat totožnost (zejména platným občanským průkazem, cestovním dokladem, průkazem studenta/pedagoga UP, průkazem zaměstnance FNOL, výkazem o studiu).

Kandidátní listina pro volby do Akademického senátu UP v Olomouci konané ve dnech 24. 3. – 7. 4. 2017

Lékařská fakulta UP

Část 1 – Kandidáti z řad akademických pracovníků (v abecedním pořadí)

příjmení, jméno, tituly

rok narození

pracoviště

Anzenbacher Pavel prof. RNDr. DrSc.

1947

Ústav farmakologie

Bajgar Robert MUDr. Mgr. Ph.D.

1975

Ústav lékařské biofyziky

Džubák Petr MUDr. Ph.D.

1974

Ústav molekulární a translační medicíny

Gabryš Martin MUDr.

1971

Neurochirurgická klinika

Gallo Jiří prof. MUDr. Ph.D.

1966

Ortopedická klinika

Klementová Olga MUDr. Ph.D.

1970

Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Kolář Zdeněk prof. MUDr. CSc.

1953

Ústav klinické a molekulární patologie

Strojil Jan MUDr. Ph.D.

1978

Ústav farmakologie

Část 2 – Kandidáti z řad studentů (v abecedním pořadí)

příjmení, jméno, tituly

rok narození

studijní program (obor)

ročník

Mnacakanová Eva

1992

všeobecné lékařství (všeobecné lékařství)

5.

Pumprla Martin

1995

všeobecné lékařství (všeobecné lékařství)

3.

Oficiální kandidátní listina LF UP (pdf)

Kterýkoliv člen akademické obce LF UP samostatně nebo ve spojení s jinými členy může navrhnout jednoho nebo více kandidátůPísemné návrhy dle vzoru lze v období od 27. února do 10. března 2017 podávat k rukám Mgr. Pavla Kurfürsta, předsedy dílčí volební komise na LF UP (Centrum pro výuku cizích jazyků, LF UP, Hněvotínská 3, 775 15 – osobně, poštou, příp. vnitřní poštou).   

Volební právo mají dle níže uvedeného rozhodnutí AS UP ti pracovníci, kteří jsou zaměstnaní na pozici profesor, docent, odborný asistent, asistent, lektor či vědecko-pedagogický pracovník. Zaměstnanci zaměstnaní na základě dohody o provedení práce či dohody o provedení činnosti nesplňují definici akademického pracovníka. Akademičtí pracovníci čerpající dovolenou, včetně mateřské a rodičovské, či neplacené volno, mají volební právo. 

Usnesení AS UP ze dne 25. 10. 2016 (úplný zápis ze zasedání): 

AS UP přijímá dle čl. 58 Statutu UP výkladové stanovisko k čl. 30 Statutu UP „Akademičtí pracovníci UP“: 
Akademickými pracovníky na Univerzitě Palackého v Olomouci jsou zaměstnanci v pracovním poměru k Univerzitě Palackého v Olomouci (tedy ne pracovníci na DPČ a DPP) zařazení v následujících kategoriích:

Kategorie zaměstnanců

Okruh pracovníků

profesor

11

docent

12

odborný asistent

13

asistent

14

lektor

15

vědecko-pedagogický pracovník                  

17

Akademickými pracovníky nejsou:

Kategorie zaměstnanců

Okruh pracovníků

výzkumný pracovník (VP)

21

technicko-hospodářský pracovník (THP)       

22

pracovníci dělnických povolání (dělník)

23

obchodně provozní pracovník (OPP)

24

zdravotnický pracovník (ZdrP)

25

Rozhodným datem ke zjištění členství v akademické obci UP je den zahájení příslušných voleb.

Akademický senát Lékařské fakulty UP na svém zasedání dne 14. února 2017 zvolil dílčí volební komisi ve složení:

 • Mgr. Pavel Kurfürst (předseda DVK)
 • MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D. (místopředseda DVK)
 • Barbora Bittnerová
 • Filip Blažek
 • Ing. Eva Kriegová, Dr.
 • Tomáš Kučera
 • Mgr. Zuzana Macečková
 • Mgr. Natálie Táborská

AS LF UP na stejném zasedání stanovil termín konání voleb, volební místnosti a hodiny zahájení a ukončení pro každý den voleb na LF UP. Volby budou probíhat:

 • 27. března od 9.00 do 12.00 na Klinice zubního lékařství (Palackého 12)
 • 28. a 29. března vždy od 9.00 do 15.00 ve foyeru Teoretických ústavech LF UP (stará budova, Hněvotínská 3)

Volby do Akademického senátu LF 2016

Akademický senát Lékařské fakulty UP v Olomouci (dále AS LF) vyhlásil na svém jednání dne 20. září 2016 volby do AS LF.

Podávat návrhy na kandidáty je možné do:7. 11. 2016 (16 hod)
Zveřejnění kandidátních listin (zahájení volební kampaně):9. 11. 2016
Prezentace kandidátů:15. 11. 2016

Volby do AS LF proběhnou na třech místech:

 • TEORETICKÉ ÚSTAVY LF UP (foyer)
21. + 22. 11. 2016, 9 - 15 hod (pondělí a úterý)
 • FN OLOMOUC (budova A - před vstupem na I. chirurgickou kliniku)
23. 11. 2016, 9 - 15 hod (středa)
 • KLINIKA ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ (foyer)
24. 11. 2016, 9 - 15 hod (čtvrtek)
Vyhlášení předběžných výsledků voleb:25. 11. 2016, 12 hod
Podávání námitek proti platnosti voleb:26. - 30. 11. 2016
Vyhlášení platných výsledků voleb:
(případně vypsání nových voleb)
1. 12. 2016

Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na těchto stránkách.

Předběžné výsledky voleb do AS

Kandidátní listina pro volby do AS LF

Veřejná prezentace kandidátů do AS LF

V úterý 15. listopadu 2016 od 15:00 bude v malé levé posluchárně na Teoretických ústavech LF uspořádána společná prezentace kandidátů na shromáždění akademické obce. Kandidáti, kteří mají o aktivní účast na této prezentaci zájem, zašlou nejpozději do 15. listopadu do 12:00 e-mail na adresu ales.manda@upol.cz (tel. 585 63 2976), aby bylo možné sestavit seznam a stanovit pořadí prezentujících. Celá akademická obec je srdečně zvána k hojné účasti.

Prezentace kandidátů

Náležitosti podávání návrhů na kandidáty do AS LF

 1. Kterýkoliv člen akademické obce LF UP může navrhnout za kandidáta na senátora kteréhokoliv člena akademické obce LF UP, včetně sebe samotného. V návrhu musí navrhující uvést své jméno, pracoviště nebo studijní obor a ročník a připojit svůj podpis.
 2. Členové nebo skupiny členů akademické obce LF UP, kteří navrhují kandidáta, zašlou takový písemný návrh předsedovi volební komise, Mgr. Aleši Mandovi (Centrum pro výuku cizích jazyků LF UP, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc)
 3. Každý návrh musí obsahovat jméno, event. jména, kandidáta/kandidátů a dále pracoviště u akademických pracovníků, resp. studijní obor a ročník studia v případě studentů.
 4. Volební komise současně žádá navrhující, aby v případě kandidátů z řad studentů uvedli funkční kontaktní adresy (e-mail) z důvodu zajištění souhlasu s kandidaturou.

Vzor návrhu kandidátů (.doc)

Složení volební komise:
Mgr. Aleš Manda (předseda)
PharmDr. Martin Poruba
Bc. Pavel Honig
Veronika Pargačová
Jana Chromíková
Mario Strieš
Natália Sládečková.

Samotný průběh voleb

Před vykonáním volebního aktu ověří volební komise voličovu totožnost:

 • u akademických pracovníků podle občanského průkazu nebo průkazu zaměstnance
 • u studentů podle průkazu studenta, popřípadě občanského průkazu

a skutečnost, zda je volič zaregistrován v seznamu voličů.

Odpovídá-li voličova totožnost údajům uvedeným v seznamu voličů, vydá volební komise voličovi hlasovací lístek, poučí jej o způsobu a dalších náležitostech hlasování a umožní mu vstoupit do zvláštního prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.

Voliči z řad akademických pracovníků obdrží hlasovací lístek se seznamem kandidujících akademických pracovníků, voliči z řad studentů hlasovací lístek se seznamem kandidujících studentů.

Volič je oprávněn provést volební akt pouze ve zvláštních prostorách oddělených tak, aby bylo zajištěno tajné hlasování. V těchto prostorách nesmí být nikdo v době volebního aktu přítomen s voličem.

Volbu provedou

 • akademičtí pracovníci zakroužkováním pořadového čísla, popřípadě jména a příjmení, nejvýše 24 kandidátů
 • studenti zakroužkováním pořadového čísla, popřípadě jména a příjmení nejvýše 12 kandidátů.

Hlasovací lístek je neplatný, pokud volič označí více kandidátů, než je uvedeno, nebo je označí jinak, než je uvedeno.

Upravený hlasovací lístek vloží volič za dohledu volební komise do volební schránky; tím je volební akt ukončen a volič již není oprávněn v těchto volbách znovu hlasovat.

Volební a jednací řád AS LF UP, čl. 7, odst. 4, 7, 8 a 9

Volební právo mají dle níže uvedeného rozhodnutí Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci ti pracovníci, kteří jsou zaměstnaní na pozici profesor, docent, odborný asistent, asistent, lektor, vědecko-pedagogický pracovník či výzkumný pracovník. Zaměstnanci zaměstnaní na základě dohody o provedení práce či dohody o provedení činosti nesplňují definici akademického pracovníka. Akademičtí pracovníci čerpající dovolenou, vč. mateřské a rodičovské, či neplacené volno, mají volební právo. Přednostové obdrželi seznamy akademických pracovníků na svých pracovištích.

Usnesení AS UP ze dne 25.10.2016:

AS UP přijímá dle čl. 58 Statutu UP výkladové stanovisko k čl. 30 Statutu UP "Akademičtí pracovníci UP":

Akademickými pracovníky na Univerzitě Palackého v Olomouci jsou zaměstnanci v pracovním poměru k Univerzitě Palackého v Olomouci (tedy ne pracovníci na DPČ a DPP) zařazení v následujících kategoriích:

Kategorie zaměstnancůOkruh pracovníků
profesor11
docent12
odborný asistent13
asistent14
lektor15
vědecko-pedagogický pracovník17
Akademickými pracovníky nejsou:
Kategorie zaměstnancůOkruh pracovníků
výzkumný pracovník (VP)21
technicko-hospodářský pracovník (THP)22
pracovníci dělnických povolání (dělník)23
obchodně provozní pracovník (OPP)24
zdravotnický pracovník (ZdrP)25

Rozhodným datem ke zjištění členství v akademické obci UP je den zahájení příslušných voleb.

VOLBY DĚKANA 2015

VOLBA KANDIDÁTA NA FUNKCI DĚKANA

Volba kandidáta na funkci děkana LF UP proběhne na veřejném zasedání Akademického senátu LF UP v úterý 21. dubna  2015 od 13 hodin ve Velké posluchárně Teoretických ústavů LF UP.

PREZENTACE KANDIDÁTA NA FUNKCI DĚKANA

Za účelem prezentace volebního programu a diskuse s kandidátem na funkci děkana na funkční období 2015-2019 bylo svoláno shromáždění akademické obce LF UP, které se bude konat v úterý 14. dubna 2015 od 14 hodin ve Velké posluchárně Teoretických ústavů LF UP.

Na tomto shromáždění kandidát prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. odpoví na otázky položené v průběhu diskuse i zaslané předem emailem nebo prostřednictvím facebookové stránky Akademického senátu LF UP .

Na dobu shromáždění bylo vyhlášeno  děkanské volno  bez nutnosti náhrady výuky.

Prezentace kandidáta i následná diskuse budou probíhat v českém jazyce.

Setkání kandidáta na děkana LF UP se studenty anglických studijních programů proběhne v pátek 10. dubna ve 13 hodin v místnosti 2.518 Dostavby TÚ. Na dobu setkání bylo vyhlášeno  děkanské volno  bez nutnosti náhrady výuky.

PROGRAMOVÉ TEZE

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. (Ústav mikrobiologie LF UP)

  

KANDIDÁTNÍ LISTINA

pro volbu kandidáta na funkci děkana
Lékařské fakulty UP v Olomouci
pro období 2015 – 2019

Kandidátem, který byl navržen a vyjádřil souhlas s kandidaturou podle čl. 36 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu LF UP, je

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.  (Ústav mikrobiologie LF UP)

Kandidát předloží teze svého programu ke zveřejnění do 23. března 2015.

V úterý 14. dubna 2015 ve 14 hodin proběhne ve Velké posluchárně Teoretických ústavů LF UP shromáždění akademické obce fakulty, na kterém se kandidát představí a odpoví na otázky senátorů a členů akademické obce, které se vztahují k jeho kandidatuře.

 

V Olomouci 25. února 2015

Mgr. Pavel Kurfürst, předseda zvláštní volební komise AS LF UP

  

VYHLÁŠENÍ VOLEB DĚKANA 2015

Akademický senát Lékařské fakulty UP v Olomouci podle čl. 36 Volebního a jednacího řádu (VJŘ) AS LF UP svým usnesením ze dne 16. 12. 2014

v y h l a š u j e

VOLBU KANDIDÁTA NA FUNKCI DĚKANA
Lékařské fakulty UP v Olomouci

Pro tento účel zvolil AS LF UP zvláštní volební komisi ve složení:

Mgr. Pavel Kurfürst – předseda
Petra Dudová, prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., Jakub Kania

 

Harmonogram voleb

Uzávěrka návrhů na kandidáty:

pátek 20. února 2015 12.00 hodin

Ověření souhlasu navrhovaných kandidátů:

pátek 27. února 2015

Zveřejnění kandidátní listiny:

pondělí 2. března 2015

Představení kandidátů na shromáždění akademické obce:         

úterý 14. 4. 2015 

Volba kandidáta na děkana – zasedání AS LF UP:

úterý 21. 4. 2015

Způsob předložení návrhu

Návrh se předkládá výhradně písemně, a to buď doporučeným dopisem nebo prostřednictvím podatelny LF UP (umístěna na DLF tř. Svobody 8, 771 26 Olomouc) a adresuje se Akademickému senátu LF UP, k rukám předsedy zvláštní volební komise Mgr. Pavla Kurfürsta.

Kandidát

Na kandidátní listinu se zařadí každá osoba navržená v souladu s VJŘ AS LF UP a výše uvedeným postupem, která volební komisi vysloví souhlas s kandidaturou. Splnění podmínek dle zák. č. 451/1991 Sb.1 doloží kandidát před jmenováním do funkce. 

V Olomouci 17. prosince 2014

MUDr. Jan Strojil, Ph.D., předseda AS LF UP
Mgr. Pavel Kurfürst, předseda zvláštní volební komise AS LF UP

Volby do AS UP 2014

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci vyhlásil na svém zasedání dne 30. 10. 2013 volby do AS UP. Na tomto místě budou k dispozici aktuální informace k volbám, v pořadí od nejnovějších po nejstarší.

KONEČNÉ VÝSLEDKY VOLEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UP

Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné písemné námitky proti platnosti voleb, vyhlásila volební komise dne 15. května 2014 platné výsledky voleb do Akademického senátu LF UP.

Konečné výsledky  (.pdf)

Předběžné výsledky opakovaných voleb do Akademického senátu Univerzity Palackého konaných 7. května 2014

Preliminary Results of Rerun Election to the Academic Senate of Palacký University Olomouc held on May 7th 2014

Pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů:
Votes obtained were as follows, in descending order: 

Akademičtí pracovníci/academic staff:

 1. Anzenbacher Pavel, prof. RNDr., DrSc. – 201 hlasů
 2. Vostálová Jitka, doc. Mgr., Ph.D. – 164 hlasů

 3. Petřek Martin, prof. MUDr., CSc. – 109 hlasů 
 4. Riegrová Dagmar, MUDr., CSc. – 43 hlasů
 5. Vidlář Aleš, MUDr., Ph.D. – 42 hlasů

 

7. května 2014

Mgr. Kristýna Krasulová
Předsedkyně volební komise

OPAKOVÁNÍ VOLEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY PALACKÉHO

Hlavní volební komise vyhlásila opakování voleb do AS UP na Lékařské fakultě pro volební období 2014-2017 podle čl. 10 odst. 1 VJŘ AS UP.

TÚ LF UP 7. 5. 2014 9-17 hod. (středa)

Volební místnosti 2.550 (spojovací chodba mezi TÚ a novostavbou).

Ukončení voleb na UP: 7. 5. 2014

Průběh voleb - informace pro voliče

Totožnost voliče ověřují přítomní členové dílčí volební komise před vykonáním volebního aktu. Totožnost se ověřuje zejména podle platného občanského průkazu, platného cestovního dokladu, průkazu akademického pracovníka, průkazu studenta, výkazu o studiu. Je-li totožnost ověřena, vydají členové volební komise voliči hlasovací lístek a umožní mu vstup do zvláštního odděleného prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.

Volbu dvou kandidátů z řad akademických pracovníků vyznačí volič na hlasovacím lístku zřetelným zakroužkováním jejich pořadového čísla.

Upravený hlasovací lístek vloží volič za dohledu členů dílčí volební komise do volební schránky; tím je voličův volební akt ukončen a volič již není oprávněn v probíhajících volbách opakovaně hlasovat.

Volební a jednací řád AS UP, čl. 7, odst. 4-6

Seznam kandidátů (List of Candidates)

Opakování voleb do AS UP 2014 na Lékařské fakultě

Na stránkách AS UP byla zveřejněna zpráva Hlavní volební komise. Na základě jejího rozhodnutí se budou opakovat volby do AS UP na Lékařské fakultě.  Opakování voleb se týká pouze míst akademických pracovníků .

Zpráva Hlavní volební komise (.pdf) 

Na stránkách AS UP byl zveřejněn harmonogram voleb a pokyny pro podávání návrhů na kandidáty.

Opakování voleb do AS UP 2014 (.pdf)

Pro podávání návrhů kandidátů můžete využít vzorový dokument (.docx)

Návrhy kandidátů směřujte do 2. 5. 2014 k rukám předsedkyně volební komise.

Předběžné výsledky voleb do Akademického senátu Univerzity Palackého konaných ve dnech 3. – 4. dubna 2014

Preliminary Results of Election to the Academic Senate of Palacký University Olomouc held from 3 to 4 April 2014

Pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů:

Votes obtained were as follows, in descending order: 

Akademičtí pracovníci/academic staff:

 1. Anzenbacher Pavel, prof. RNDr. DrSc. – 165 hlasů/votes
 2. Vostálová Jitka, doc. Mgr. Ph.D. – 125 hlasů/votes

 3. Petřek Martin, prof. MUDr. Ph.D. – 117 hlasů/votes
 4. Mrozek Zdeněk, MUDr. – 69 hlasů/votes
 5. Riegrová Dagmar, MUDr. CSc. – 45 hlasů/votes

Studenti/studets

 1. Dioszegi Viliam – 190 hlasů/votes

 2. Kania Jakub         – 86 hlasů/votes

 

11. dubna 2014
Mgr. Kristýna Krasulová
Předsedkyně volební komise

 

VOLBY DO AS UP

3.4. 2014 9-17 hod. (čtvrtek)
4.4. 2014 9-15 hod. (pátek)

Volby proběhnou ve volební místnosti 2.550 (spojovací chodba mezi TÚ a novostavbou).

Vyhlášení voleb

Akademický senát Univerzity Palackého na svém zasedání dne 3. 10. 2013 schválil usnesení o vyhlášení voleb do Akademického senátu UP na funkční období od 27. 5. 2014 do 27. 5. 2017 včetně časového harmonogramu jednotlivých úkonů vztahujících se k volbám:

 1. Zvolení členů dílčích volebních komisí: do pátku 7. 3. 2014
 2. Návrhy kandidátů do AS UP: do pátku 14. 3. 2014
 3. Zveřejnění termínů a míst konání voleb na fakultách, seznamu voličů a kandidátní listiny: do pátku 21. 3. 2014
 4. Zahájení voleb: pátek 28. 3. 2014
 5. Ukončení voleb: středa 11. 4. 2014
 6. Opakování voleb: středa 23. 4. 2014

Dílčí volební komise

Akademický senát Lékařské fakulty UP na svém zasedání dne 1. února 2011 zvolil následující členy dílčí volební komise pro volby do AS UP:

 • Mgr. Kristýna Krasulová  (předsedkyně)
 • Karolína Burdová (místopředsedkyně)
 • Petra Dudová
 • Vojtěch Doležel
 • Anna Krejčíková

Dále Akademický senát LF stanovil, že volby na LF UP se budou konat ve dnech 3. - 4. dubna 2014.

Podávání návrhů na kandidáty do AS UP

Členové akademické obce Lékařské fakulty UP mohou do pátku 14. března 2014 podávat písemné návrhy na kandidáty do AS UP z řad akademických pracovníků a studentů LF UP.

Písemný návrh jednoho nebo více kandidátů, který je nutné zaslat předsedkyni dílčí volební komise (Mgr. Kristýna Krasulová, Ústav farmakologie LF UP, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc), obsahuje zejména:

a. u akademického pracovníka jméno a příjmení, rok narození a pracoviště,
b. u studenta jméno a příjmení, rok narození, studijní obor, studijní program a ročník, v němž je v době konání voleb na fakultě zapsán.

Vzor návrhu  (.doc)

Volby AS LF 2013

Konečné výsledky voleb

Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné písemné námitky proti platnosti voleb, vyhlásila volební komise dne 5. prosince 2013  platné výsledky  voleb do Akademického senátu LF UP.

Akademický senát Lékařské fakulty UP v Olomouci (dále AS LF) vyhlásil na svém jednání dne 1. října 2013 volby do AS LF. 

Důležitá data:

 • 11. 11. 2013 – nejzazší termín pro podávání návrhů na kandidáty
 • 15. 11. 2013 – zveřejnění kandidátních listin (zahájení volební kampaně)
 • 25. 11. 2013 – prezentace kandidátů
 • 27. 11. 2013 – 28. 11. 2013 – Volby do AS LF na TÚ, vždy od 9 – 15 hod.
 • 29. 11. 2013 – Volby do AS LF ve FNOL, od 9 – 15 hod.
 • 29. 11. 2013 (cca 19.00 hod.) – vyhlášení předběžných výsledků voleb.
 • 30. 11. – 4. 12. 2013 – podávání námitek proti platnosti voleb
 • 5. 12. 2013 – vyhlášení platných výsledků voleb (případně vypsání nových voleb)

Kandidátní listina pro volby do Akademického senátu Lékařské fakulty Univerzity Palackého

(English version)

Prezentace kandidátů

Průběh voleb – INFORMACE PRO VOLIČE

Před vykonáním volebního aktu ověří volební komise voličovu totožnost:

 • u akademických pracovníků podle občanského průkazu nebo průkazu zaměstnance
 • u studentů podle průkazu studenta, popřípadě občanského průkazu

a skutečnost, zda je volič zaregistrován v seznamu voličů.

Odpovídá-li voličova totožnost údajům uvedeným v seznamu voličů, vydá volební komise voličovi hlasovací lístek, poučí jej o způsobu a dalších náležitostech hlasování a umožní mu vstoupit do zvláštního prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.

Voliči z řad akademických pracovníků obdrží hlasovací lístek se seznamem kandidujících akademických pracovníků, voliči z řad studentů hlasovací lístek se seznamem kandidujících studentů.

Volič je oprávněn provést volební akt pouze ve zvláštních prostorách oddělených tak, aby bylo zajištěno tajné hlasování. V těchto prostorách nesmí být nikdo v době volebního aktu přítomen s voličem.

Volbu provedou

 • akademičtí pracovníci  zakroužkováním pořadového čísla, popřípadě jména a příjmení, nejvýše  24  kandidátů
 • studenti  zakroužkováním pořadového čísla, popřípadě jména a příjmení nejvýše  12  kandidátů.

Hlasovací lístek je neplatný, pokud volič označí více kandidátů, než je uvedeno, nebo je označí jinak, než je uvedeno. 

Upravený hlasovací lístek vloží volič za dohledu volební komise do volební schránky; tím je volební akt ukončen a volič již není oprávněn v těchto volbách znovu hlasovat. 

Volební a jednací řád AS LF UP, čl. 7, odst. 4, 7, 8 a 9

  

Náležitosti podávání návrhů na kandidáty do AS LF

 1. Kterýkoliv člen akademické obce LF UP může navrhnout za kandidáta na senátora kteréhokoliv člena akademické obce LF UP, včetně sebe samotného. V návrhu musí navrhující uvést své jméno, pracoviště nebo studijní obor a ročník a připojit svůj podpis.
 2. Každý návrh musí obsahovat jméno kandidáta, případně jména kandidátů, v případě studentů dále studijní obor a ročník studia, u akademických pracovníků pracoviště.
 3. Volební komise současně žádá navrhující, aby v případě kandidátů – studentů uvedli kontaktní adresy (e-mail) z důvodu zajištění souhlasu s kandidaturou.
 4. Členové nebo skupiny členů akademické obce LF UP, kteří navrhují kandidáta, zašlou takový písemný návrh předsedovi volební komise, Mgr. Aleši Mandovi (Centrum pro výuku cizích jazyků LF UP, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc)

Vzor návrhu kandidátů  (.pdf)

Složení volební komise

Mgr. Aleš Manda (předseda), Mgr. Michaela Kopečná Zapletalová, Mgr. Kristýna Krasulová, Mgr. Zuzana Matušková, Karolína Burdová, Veronika Jančíková, Jana Šašinková, Adam Oškera.

Další aktuální a zpřesňující informace se budou průběžně objevovat na těchto stránkách.

Volby děkana LF 2011

Prezentace kandidátů na děkana na setkání akademické obce

Kandidáti na funkci děkana LF UP se představili na setkání akademické obce fakulty dne 10. května 2011.

 • prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. - prezentace (.pdf)
 • doc. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D. - prezentace (.pdf)
 • doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. - prezentace (.pdf)

Teze a životopisy kandidátů na děkana pro opakované volby

Kandidáti na funkci děkana LF UP, kteří vyjádřili se svou kandidaturou souhlas, předložili 6. 5. 2011 akademické obci fakulty teze svého programu a životopisy:  

 • prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. - teze (.pdf)životopis (.pdf)
 • doc. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D. - teze (.pdf) - životopis (.pdf)
 • doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. - teze (.pdf) - životopis (.pdf)

Opakované volby kandidáta na děkana LF UP ve stejném složení

Poté, co Akademický senát Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na svém zasedání 19. dubna ani ve třetím kole nezvolil kandidáta na funkci děkana fakulty, v souladu s volebním a jednacím řádem vyhlásil nové řízení o jmenování kandidáta na děkana. K dnešní uzávěrce byla akademickou obcí fakulty zvláštní volební komisi AS LF UP navržena tři jména, přičemž všichni navržení se svou kandidaturou vyjádřili souhlas. Stejně jako při první volbě se tak o možný post děkana LF UP utkají prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. z Ústavu mikrobiologie LF UP, stávající proděkan pro přijímací řízení, kurikulum Všeobecného lékařství a legislativu, dále doc. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D. z Porodnicko-gynekologické kliniky LF UP, která v letech 2003–2004 působila jako proděkanka pro záležitosti studia všeobecného lékařství 4.–6. ročníku, studia v angličtině a zahraniční styky, a doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. z Hemato-onkologické kliniky LF UP, který od roku 2008 stojí v čele Akademického senátu LF UP.

Kandidáti předloží do 6. května teze svých programů a 10. května ve 14 hodin se představí na shromáždění akademické obce fakulty, které proběhne ve Velké posluchárně Teoretických ústavů LF UP na Hněvotínské ulici. Akademický senát fakulty na svém veřejném zasedání 17. května ve 13 hodin na stejném místě zvolí jednoho z kandidátů a navrhne ho rektorovi UP ke jmenování děkanem lékařské fakulty.

Volby do AS UP 2011

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci vyhlásil na svém zasedání dne 1. prosince 2010 volby do AS UP. Na tomto místě budou k dispozici aktuální informace k volbám, v pořadí od nejnovějších po nejstarší. 

Výsledky voleb

Pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů podle platných hlasovacích lístků uvedené sestupně:

Akademičtí pracovníci

pořadí

příjmení a jméno

rok narození

pracoviště

počet hlasů

1.

Sovová  Eliška, doc. MUDr., Ph.D., MBA

1960

Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace

183

2.

Riegrová  Dagmar, MUDr., CSc.

1953

Ústav patologické fyziologie

154

3.

Anzenbacher  Pavel, prof. RNDr., DrSc.

1947

Ústav farmakologie

125

4.

Adam  Tomáš, doc. RNDr., Ph.D.

1965

Laboratoř dědičných metabolických poruch

66

 
Studenti

pořadí

příjmení a jméno

rok narození

studijní program a obor, ročník studia

počet hlasů

1.

Kalivoda  Ivan

1987

Všeobecné lékařství, všeobecné lékařství, 5.

97

2.

Bojko  Jakub

1985

Zubní lékařství, zubní lékařství, 2.

92

3.

Honig   Pavel, Bc.

1980

Všeobecné lékařství, všeobecné lékařství, 2.

63

4.

Bodnár  Vojtěch

1990

Všeobecné lékařství, všeobecné lékařství, 2.

28

5.

Švihra  Ján

1991

Všeobecné lékařství, všeobecné lékařství, 2.

18

Zápis o výsledku hlasování  (pdf)

 

Změna termínu zveřejnění výsledků voleb

Hlavní volební komise pro volby do Akademického senátu Univerzity Palackého oznamuje, že po diskuzi na zasedání AS UP dne 6. dubna 2011 budou výsledky voleb zveřejněny ve středu 13. dubna 2011 (v 16 hodin).

Oznámení  (pdf)

  

Nový termín zveřejnění výsledků voleb

Hlavní volební komise pro volby do Akademického senátu Univerzity Palackého oznamuje, že z důvodu opakování voleb do AS UP na Fakultě zdravotnických věd UP budou výsledky voleb zveřejněny až po ukončení opakovaných voleb na výše uvedené fakultě, tedy v úterý 19. dubna 2011.

Oznámení  (pdf)

 

Zveřejnění výsledků voleb

Výsledky voleb do AS UP za Lékařskou fakultu budou na tomto webu a na úřední desce LF zveřejněny poté, co bude ukončeno hlasování na poslední z fakult UP, tj. ve středu 13. dubna 2011 v 16 hodin.

Oznámení  (pdf)

 

Termín a místo konání voleb

Volby do Akademického senátu Univerzity Palackého proběhnou na Lékařské fakultě ve dnech 31. března a 1. dubna 2011, a to od 9 do 15 hodin v Moresově studijním centru v budově Teoretických ústavů LF UP.

Kandidátní listina  (pdf)

  

Průběh voleb - informace pro voliče

Totožnost voliče ověřují přítomní členové dílčí volební komise před vykonáním volebního aktu. Totožnost se ověřuje zejména podle  platného občanského průkazu, platného cestovního dokladu, průkazu akademického pracovníka, průkazu studenta, výkazu o studiu . Je-li totožnost ověřena, vydají členové volební komise voliči hlasovací lístek a umožní mu vstup do zvláštního odděleného prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
 
Volbu  dvou kandidátů  z řad  akademických pracovníků  a  jednoho kandidáta  z řad  studentů  vyznačí volič na hlasovacím lístku zřetelným zakroužkováním jejich pořadového čísla.
 
Upravený hlasovací lístek vloží volič za dohledu členů dílčí volební komise do volební schránky; tím je voličův volební akt ukončen a volič již není oprávněn v probíhajících volbách opakovaně hlasovat.
 
Volební a jednací řád AS UP, čl. 7, odst. 4-6
 
Další informace o Akademickém senátu UP a letošních volbách do něj – viz  Žurnál UP, č. 16, s. 4

  

Vyhlášení voleb

Akademický senát Univerzity Palackého na svém zasedání dne 1. prosince 2010 schválil usnesení o vyhlášení voleb do Akademického senátu UP na funkční období od 27. 5. 2011 do 27. 5. 2014 včetně časového harmonogramu jednotlivých úkonů vztahujících se k volbám:

 1. Zvolení členů dílčích volebních komisí: do pátku 18. 2. 2011
 2. Návrhy kandidátů  do AS UP: do pátku  11. 3. 2011
 3. Zveřejnění termínů a míst konání voleb na fakultách, seznamu voličů a  kandidátní listiny : do pátku  18. 3. 2011
 4. Zahájení voleb: pátek 25. 3. 2011
 5. Ukončení voleb: středa 13. 4. 2011
 6. Opakování voleb: středa 20. 4. 2011

  

Dílčí volební komise

Akademický senát Lékařské fakulty UP na svém zasedání dne 1. února 2011 zvolil následující členy dílčí volební komise pro volby do AS UP:

 • Mgr. Aleš Manda (předseda)
 • Mgr. Radka Chytilíková
 • Mgr. Pavel Kurfürst
 • MUC. Simona Mikolajová (místopředsedkyně)
 • MUC. Alena Řezníčková (vzdala se funkce)

Dále Akademický senát LF stanovil, že volby na LF UP se budou konat ve dnech 31. března a 1. dubna 2011.

  

Podávání návrhů na kandidáty do AS UP

Členové akademické obce Lékařské fakulty UP mohou do pátku 11. března 2011 podávat písemné návrhy na kandidáty do AS UP z řad akademických pracovníků a studentů LF UP.
Písemný návrh jednoho nebo více kandidátů, který je nutné zaslat předsedovi dílčí volební komise (Mgr. Aleš Manda, Centrum pro výuku cizích jazyků LF UP, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc), obsahuje zejména:

 1. u akademického pracovníka jméno a příjmení, rok narození a pracoviště,
 2. u studenta jméno a příjmení, rok narození, studijní obor, studijní program a ročník, v němž je v době konání voleb na fakultě zapsán.

Volby do AS LF 2010

Akademický senát Lékařské fakulty UP v Olomouci (dále AS LF) vyhlásil na svém jednání dne 5. října 2010 volby do AS LF. Na tomto místě budou k dispozici aktuální informace k volbám, řazené od nejnovějších po nejstarší.

Konečné výsledky voleb

Vzhledem k tomu, že volební komise ve stanovené lhůtě neobdržela žádné písemné námitky proti platnosti voleb, vyhlásila komise dne 3. prosince 2010  platné výsledky  voleb do Akademického senátu LF UP.

Akademičtí pracovníci - zvolení senátoři + náhradníci  (pdf)
Studenti - zvolení senátoři + náhradníci  (pdf)

Vyhlášení předběžných výsledků voleb (26. listopadu v 18.48)

Akademičtí pracovníci:  pořadí podle počtu hlasů  -  pořadí podle abecedy

Studenti:  pořadí podle počtu hlasů  -  pořadí podle abecedy

Zápis o výsledku hlasování

 

Podle volebního a jednacího řádu může do tří dnů po zveřejnění kterýkoli člen akademické obce podat proti platnosti výsledku voleb námitku u volební komise. Volební komise rozhodne bez zbytečného odkladu o oprávněnosti námitek a vyhlásí platné výsledky voleb, případně rozhodne o vypsání nových voleb.

  

Několik důvodů proč volit do AS LF  
 • kdo se vzdává demokratických možností ovlivňovat veřejné věci, dává jiným možnost rozhodovat o záležitostech, které se ho přímo týkají
 • senát bude v následujícím funkčním období volit děkana – od osobnosti děkana se významným způsobem odvíjí směřování fakulty a její prosperita
 • senát kontroluje hospodaření fakulty a schvaluje způsob dělení prostředků na jednotlivá pracoviště
 • senát schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu

  

Průběh voleb – INFORMACE PRO VOLIČE

Před vykonáním volebního aktu ověří volební komise voličovu totožnost:

 • u akademických pracovníků podle občanského průkazu nebo průkazu zaměstnance
 • u studentů podle průkazu studenta, popřípadě občanského průkazu

a skutečnost, zda je volič zaregistrován v seznamu voličů.

Odpovídá-li voličova totožnost údajům uvedeným v seznamu voličů, vydá volební komise voličovi hlasovací lístek, poučí jej o způsobu a dalších náležitostech hlasování a umožní mu vstoupit do zvláštního prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.

Voliči z řad akademických pracovníků obdrží hlasovací lístek se seznamem kandidujících akademických pracovníků, voliči z řad studentů hlasovací lístek se seznamem kandidujících studentů.

Volič je oprávněn provést volební akt pouze ve zvláštních prostorách oddělených tak, aby bylo zajištěno tajné hlasování. V těchto prostorách nesmí být nikdo v době volebního aktu přítomen s voličem.

Volbu provedou

 • akademičtí pracovníci  zakroužkováním pořadového čísla, popřípadě jména a příjmení, nejvýše  24  kandidátů
 • studenti  zakroužkováním pořadového čísla, popřípadě jména a příjmení nejvýše  12  kandidátů.

Hlasovací lístek je neplatný, pokud volič označí více kandidátů, než je uvedeno nebo je označí jinak, než je uvedeno. 

Upravený hlasovací lístek vloží volič za dohledu volební komise do volební schránky; tím je volební akt ukončen a volič již není oprávněn v těchto volbách znovu hlasovat. 

Volební a jednací řád AS LF UP, čl. 7, odst. 4, 7, 8 a 9

  

Kandidátní listina  ( pdf verze )

V návaznosti na zveřejnění kandidátních listin mají kandidáti do Akademického senátu Lékařské fakulty možnost vést na akademické půdě volební kampaň dle svého uvážení. K dispozici jsou rovněž společné možnosti prezentace kandidátů, které mohou pomoci oslovit více členů akademické obce současně:

 1. Na stránkách Akademického senátu LF bude vyhrazen prostor pro prezentace kandidátů. Text prezentace v digitální podobě je možné zasílat elektronicky správci sítě LF, panu Tomáši Kopečnému, na adresu  tomas.kopecny@upol.cz . Akademická obec bude na tuto prezentaci upozorněna hromadnou elektronickou poštou a oznámením v Aktualitách LF.
 2. V úterý 16. listopadu 2010 v odpoledních hodinách bude v případě zájmu uspořádána společná prezentace kandidátů na shromáždění akademické obce. Kandidáti, kteří budou mít o tuto prezentaci zájem, by měli dát pokud možno obratem, nejpozději však do pátku 12. listopadu do 10.00 vědět na adresu  ales.manda@upol.cz  (tel. 585632976). Při minimálním počtu alespoň tří zájemců bude stanoven čas zahájení shromáždění a budou pozváni všichni členové akademické obce. V opačném případě bude na webových stránkách AS LF vyvěšeno oznámení o nekonání shromáždění.
 3. K prezentaci v tištěné podobě je rovněž možné využít nástěnku, umístěnou vedle vstupu do budovy Teoretických ústavů LF. Tato nástěnka je k dispozici od 9. 11. 2010.

  

Prezentace kandidátů

  

Harmonogram přípravy a průběhu voleb

1. 11

uzávěrka podávání návrhů na kandidáty

8. 11.

zveřejnění kandidátních listin

16. 11.

prezentace kandidátů (v případě zájmu)

24. - 26. 11.

volby od 9 do 15 hodin – ve středu 24. a čtvrtek 25. v Časopisecké studovně na Teoretických ústavech LF (naproti vrátnice); v pátek 26. v posluchárně I. chirurgické kliniky LF, budova A FN

26. 11. v 17.00

vyhlášení předběžných výsledků

27. 11. - 1. 12

možnost podávání námitek proti platnosti voleb

3. 12. 2010

vyhlášení platných výsledků voleb (případně vypsání nových voleb)

   
Náležitosti podávání návrhů na kandidáty do AS LF
 • Kterýkoliv člen akademické obce LF UP může navrhnout za kandidáta na senátora kteréhokoliv člena akademické obce LF UP, včetně sebe samotného. V návrhu musí navrhující uvést své jméno, pracoviště nebo studijní obor a ročník a připojit svůj podpis.
 • Členové nebo skupiny členů akademické obce LF UP, kteří navrhují kandidáta, zašlou takový písemný návrh předsedovi volební komise, Mgr. Aleši Mandovi (Centrum pro výuku cizích jazyků LF UP, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc).
 • Každý návrh musí obsahovat jméno, event. jména, kandidáta(ů) a dále studijní obor a ročník studia v případě studentů nebo název pracoviště u akademických pracovníků.
 • Volební komise současně žádá navrhující, aby v případě kandidátů-studentů uvedli kontaktní adresy (e-mail) z důvodu zajištění souhlasu s kandidaturou.

  

Pro studenty

Jak podat návrh na kandidáty do studentské komory AS LF (nezávazný formulář pro podávání písemných návrhů na kandidáty) –  ke stažení zde  (rtf).

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)