Doktorský program

Akreditace a studijní plány

Název studijního programu

Kód

Akreditace do

Rozhodnutí č. j.

Anatomie, histologie a embryologie (prezenční) (.pdf)
Anatomie, histologie a embryologie (kombinované) (.pdf)
P5154 31.07.2020 MSMT-6959/2016
Bioinformatika a výpočetní biologie (prezenční)
Bioinformatika a výpočetní biologie (kombinované)
P0988D1400.. 20.01.2025 NAU-292/2019-11
Bioinformatics and Computational Biology (prezenční)
Bioinformatika and Computational Biology (kombinované)
P0988D1400.. 20.01.2025 NAU-292/2019-11
Fyziologie a patologická fyziologie (prezenční) (.pdf)
Fyziologie a patologická fyziologie (kombinované) (.pdf)
P5156 31.07.2021 MSMT/28964/2013
Gynekologie a porodnictví (prezenční) (.pdf)
Gynekologie a porodnictví (kombinované) (.pdf)
P5168 31.07.2021 MSMT/28964/2013
Hygiena, prev. lékařství a epidemiologie (prezenční) (.pdf)
Hygiena, prev. lékařství a epidemiologie (kombinované) (.pdf)
P5169 31.07.2021 MSMT/28964/2013
Chirurgie (prezenční) (.pdf)
Chirurgie (kombinované) (.pdf)
P5170 31.12.2024

Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 4 (na dostudování)

Chirurgie (prezenční) (.pdf)
Chirurgie (kombinované) (.pdf)
P0912D350024 08.08.2028 RVH UP č. 51/2019
Lékařská biofyzika (prezenční) (.pdf)
Lékařská biofyzika (kombinované) (.pdf)
P5181 31.07.2021 MSMT/28964/2013
Lékařská biologie (prezenční) (.pdf)
Lékařská biologie (kombinované) (.pdf)
P5152 31.07.2021 MSMT/28964/2013
Lékařská farmakologie (prezenční) (.pdf)
Lékařská farmakologie (kombinované) (.pdf)
P5157 31.07.2021 MSMT/28964/2013
Lékařská genetika (prezenční) (.pdf)
Lékařská genetika (kombinované) (.pdf)
P5177 31.07.2021 MSMT/28964/2013
Lékařská chemie a biochemie (prezenční) (.pdf)
Lékařská chemie a biochemie (kombinované) (.pdf)
P5158 31.12.2024

Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 4 (na dostudování)

Lékařská chemie a klinická biochemie (prezenční) (.pdf)
Lékařská chemie a klinická biochemie (kombinované) (.pdf)
P5186 31.07.2021 MSMT/28964/2013
Lékařská imunologie (prezenční) (.pdf)
Lékařská imunologie (kombinované) (.pdf)
P5178 31.07.2021 MSMT/28964/2013
Lékařská mikrobiologie (prezenční) (.pdf)
Lékařská mikrobiologie (kombinované) (.pdf)
P5166 31.07.2021 MSMT/28964/2013
Neurologie (prezenční) (.pdf)
Neurologie (kombinované) (.pdf)
P5172 31.07.2021 MSMT/28964/2013
Neurovědy (prezenční) (.pdf)
Neurovědy (kombinované) (.pdf)
P5188 31.12.2020 MSMT/16470/2012-M3
Onkologie (prezenční) (.pdf)
Onkologie (kombinované) (.pdf)
P5162 31.07.2021 MSMT/28964/2013
Otorinolaryngologie (prezenční) (.pdf)
Otorinolaryngologie (kombinované) (.pdf)
P5164 31.07.2021 MSMT/28964/2013
Patolog. anatomie a soudní lékařství (prezenční) (.pdf)
Patolog. anatomie a soudní lékařství (kombinované) (.pdf)
P5180 31.07.2021 MSMT/28964/2013
Pediatrie (prezenční) (.pdf)
Pediatrie (kombinované) (.pdf)
P5174 31.07.2021 MSMT/28964/2013
Psychiatrie (prezenční) (.pdf)
Psychiatrie (kombinované) (.pdf)
P5160 31.12.2024

Přechodná ustanovení
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č.
137/2016 Sb., odst. 4 (na dostudování)

Psychiatrie (prezenční) (.pdf)
Psychiatrie (kombinované) (.pdf)
P0912D350025 08.08.2028 RVH UP č. 51/2019
Urologie (prezenční) (.pdf)
Urologie (kombinované) (.pdf)
P5184 31.07.2021 MSMT/28964/2013
Vnitřní nemoci (prezenční) (.pdf)
Vnitřní nemoci (kombinované) (.pdf)
P5171 31.07.2021 MSMT/28964/2013
Sociální lékařství (prezenční) (.pdf)
Sociální lékařství (kombinované) (.pdf)
P5161 31.12.2020 MSMT/16470/2012-M3
MSMT-6959/2016
Stomatologie (prezenční) (.pdf)
Stomatologie (kombinované) (.pdf)
P5165 31.12.2020 MSMT/6945/2012-M3
Toxikologie (prezenční)
Toxikologie (kombinované)
P0512D130008 10.08.2029 NAU-94/2019-9
Zobrazovací metody (prezenční) (.pdf)
Zobrazovací metody (kombinované) (.pdf)
P5179 31.07.2021 MSMT/28964/2013

Kurzy pro doktorské studium

  • Základní kurz (povinně volitelný, kategorie B, 12 témat, ohodnoceno 2 kredity za téma, nutno získat min. 8 kreditů, max. možno získat 16 kreditů)

Absolvování doktorského studia

Studium doktorského studijního programu zaměřeného na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými student prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem.

Studium doktorského studijního programu na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) a tedy i proces obhajob disertačních prací se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školáchStudijním a zkušebním řádem UP v Olomouci a Směrnicí děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Disertační prací se dle článku 44 Studijního a zkušebního řádu UP rozumí ucelené pojednání, které obsahuje uveřejněné výsledky vědecké a tvůrčí práce studenta doktorského studia nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Disertační prací prokazuje student doktorského studia svoji schopnost pracovat vědecky samostatně tvůrčím způsobem.

K disertační práci musí být přiložen autoreferát, který slouží k informování o hlavních výsledcích disertační práce. V autoreferátu je stručně uveden obsah disertační práce a seznam publikovaných prací studenta doktorského studia. Přílohou autoreferátu je jednostránkový abstrakt v anglickém či jiném světovém jazyce.

Student doktorského studia podává k obhajobě své disertační práce přihlášku (žádost o povolení obhajoby), ke které musí být přiloženo vyjádření školitele, zda disertační práce splňuje požadavky potřebné pro její obhájení. K přihlášce je rovněž nutné přiložit disertační práci (5 výtisků), autoreferát (25 výtisků), a další dokumenty (viz tiskopis pro žádost o povolení obhajoby).

Disertační práci posuzují nejméně dva oponenti jmenovaní předsedou oborové rady. Oponent disertační práce je povinen na předloženou disertační práci samostatně vypracovat písemný posudek, a to nejpozději do 6 týdnů od doručení disertační práce a jmenovacího dekretu.

Všichni členové komise pro obhajobu disertační práce, školitel a student doktorského studia jsou pozváni k obhajobě disertační práce nejpozději 20 dnů před konáním obhajoby. Ke všem pozváním musí být přiloženy oponentní posudky na disertační práci a autoreferát. Místo a termín obhajoby disertační práce jsou rovněž zveřejněny na úřední desce fakulty.

Komise pro obhajobu disertační práce jmenovaná děkanem fakulty musí mít nejméně pět členů, přičemž ji tvoří předseda, místopředseda a další významní akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty, UP, jiných vysokých škol a vědeckých pracovišť, popřípadě i jiní významní odborníci z praxe. Nejméně dva členové komise pro obhajobu disertační práce musí být osobami, které nejsou akademickými pracovníky UP v pracovním poměru. Obhajoba disertační práce je veřejná, hodnocení obhajoby disertační práce komisí je však neveřejné.

O tom, zda student doktorského studia svoji disertační práci obhájil či neobhájil, rozhodují členové komise v tajném hlasování, k přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů komise.

Studentovi, který disertační práci neobhájil, sdělí předseda komise pro obhajobu disertační práce současně s hodnocením disertační práce i pokyny pro její přepracování. Student pak může opakovat obhajobu disertační práce po jejím přepracování nejvýše jednou, nejdříve však po uplynutí půl roku od první obhajoby. Mezním termínem opakování obhajoby disertační práce je maximální doba studia stanovená v článku 32 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Termíny kontroly

Pokyny a termíny kontroly studia pro akademický rok 2019/2020

Doktorandi v prezenční formě studia zapisující se do 2. - 4. ročníku

30. 8. 2019 pátek9:00 – 12:00 hod. 
2. 9. 2019 pondělí8:30 – 11:00 hod.13:00 -  17:00 hod.
5. 9. 2019 čtvrtek8:30 – 11:00 hod.13:00 -  17:00 hod.
6. 9. 2019 pátek9:00 – 12:00 hod. 
9. 9. 2019 pondělí8:30 – 11:00 hod. 13:00 -  17:00 hod.
12. 9. 2019 čtvrtek8:30 – 11:00 hod. 13:00 -  17:00 hod.

13. 9. 2019 pátek

9:00 – 11:00 hod. 13:00 -  15:00 hod.

Doktorandi v prezenční formě studia zapisující se do 5. - 7. ročníku

Doktorandi v kombinované formě studia zapisující se do 2. - 7. ročníku

16. 9. 2019 pondělí13:00 – 17:00 hod.
18. 9. 2019 středa8:30 – 11:00 hod.13:00 – 17:00 hod.
19. 9. 2019 čtvrtek8:30 – 11:00 hod.13:00 – 17:00 hod.
20. 9. 2019 pátek9:00 – 12:00 hod.
23. 9. 2019 pondělí8:30 – 11:00 hod.13:00 – 17:00 hod.
25. 9. 2019 středa8:30 – 11:00 hod.13:00 – 17:00 hod.
26. 9. 2019 čtvrtek8:30 – 11:00 hod.13:00 – 17:00 hod.
27. 9. 2019 pátek9:00 – 11:00 hod.13:00 – 15:00 hod.
30. 9. 2019 pondělí8:30 – 11:00 hod.13:00 – 17:00 hod.

Místo zápisu:
Studijní oddělení LF UP, Teoretické ústavy (v přízemí vpravo, stará budova), Hněvotínská 3, Olomouc

K zápisu s sebou přinést:

  • index (se zapsanými a potvrzenými kredity, zápočty a zkouškami – souhlasně s údaji uvedenými ve výroční zprávě)
  • studentem podepsanou výroční zprávu za akademický rok 2018/19 včetně pořadovým číslem označených příloh (v pravém horním rohu) hodnocení školitele s jeho podpisem (může být uvedeno buď ve výroční zprávě nebo samostatně)Školitel je povinen písemně uvést, zda doporučuje či nedoporučuje Vaše pokračování ve studiu
  • potvrzení o očkování proti virové hepatitidě B dle odst. 4, čl. 3 směrnice LF - B3-1/2014-PN
    • týká se pouze prezenčních studentů, kteří se  zapisují do 2. ročníku a prezenčních studentů, kteří dosud toto potvrzení nepředložili

Doporučené odkazy: 

Studijní oddělení

Adresa: 
Děkanát LF UP
Studijní oddělení
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc 1

Úřední hodiny:
Po a Čt: 8.00–11.00 hod a 13.00–17.00 hod

Úřední hodiny v době prázdnin (od 1.7. do 31.8.)
Po a Čt: 8.00–11.00 hod

V době vánočních svátků je studijní oddělení od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 uzavřeno. 

Vedoucí studijního oddělení

Ing. Alina Antošová
alina.antosova@upol.cz
585 632 010

Referát přijímacího řízení, celoživotního vzdělávání, ediční činnosti a archivu

Marta Zahradová
marta.zahradova@upol.cz
585 632 011

Referát 1. - 2. ročníku Všeobecného lékařství a Zubního lékařství

Mgr. Táňa Laštůvková
tana.lastuvkova@upol.cz
585 632 014

Referát 3. - 6. ročníku Všeobecného lékařství

Vladimíra Bogdanová
vladimira.bogdanova@upol.cz
585 632 013

Referát doktorského studia

Ing. Helga Hromádková
helga.hromadkova@upol.cz
585 632 016

Referát studia v angličtině  a zahraničních vztahů

Bc. Jana Osmani
General Medicine
jana.osmani@upol.cz
585 632 017

Bc. Jitka Melcrová
Dentistry
jitka.melcrova@upol.cz 
585 632 012 
Ing. Petra Nakládalová
Zahraniční vztahy,  doktorské programy v angličtině, akreditace
petra.nakladalova@upol.cz
585 632 015