Obhajoby Ph.D.

Studium doktorského studijního programu na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) a tedy i proces obhajob disertačních prací se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školáchStudijním a zkušebním řádem UP v Olomouci a Směrnicí děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Disertační prací se dle článku 44 Studijního a zkušebního řádu UP rozumí ucelené pojednání, které obsahuje uveřejněné výsledky vědecké a tvůrčí práce studenta doktorského studia nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Disertační prací prokazuje student doktorského studia svoji schopnost pracovat vědecky samostatně tvůrčím způsobem.

K disertační práci musí být přiložen autoreferát, který slouží k informování o hlavních výsledcích disertační práce. V autoreferátu je stručně uveden obsah disertační práce a seznam publikovaných prací studenta doktorského studia. Přílohou autoreferátu je jednostránkový abstrakt v anglickém či jiném světovém jazyce.

Student doktorského studia podává k obhajobě své disertační práce přihlášku (žádost o povolení obhajoby), ke které musí být přiloženo vyjádření školitele, zda disertační práce splňuje požadavky potřebné pro její obhájení. K přihlášce je rovněž nutné přiložit disertační práci (5 výtisků), autoreferát (15 výtisků), a další dokumenty (viz tiskopis pro žádost o povolení obhajoby).

Disertační práci posuzují nejméně dva oponenti jmenovaní předsedou oborové rady. Oponent disertační práce je povinen na předloženou disertační práci samostatně vypracovat písemný posudek, a to nejpozději do 6 týdnů od doručení disertační práce a jmenovacího dekretu.

Všichni členové komise pro obhajobu disertační práce, školitel a student doktorského studia jsou pozváni k obhajobě disertační práce nejpozději 20 dnů před konáním obhajoby. Ke všem pozváním musí být přiloženy oponentní posudky na disertační práci a autoreferát. Místo a termín obhajoby disertační práce jsou rovněž zveřejněny na úřední desce fakulty.

Komise pro obhajobu disertační práce jmenovaná děkanem fakulty musí mít nejméně pět členů, přičemž ji tvoří předseda, místopředseda a další významní akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty, UP, jiných vysokých škol a vědeckých pracovišť, popřípadě i jiní významní odborníci z praxe. Nejméně dva členové komise pro obhajobu disertační práce musí být osobami, které nejsou akademickými pracovníky UP v pracovním poměru. Obhajoba disertační práce je veřejná, hodnocení obhajoby disertační práce komisí je však neveřejné.

O tom, zda student doktorského studia svoji disertační práci obhájil či neobhájil, rozhodují členové komise v tajném hlasování, k přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů komise.

Studentovi, který disertační práci neobhájil, sdělí předseda komise pro obhajobu disertační práce současně s hodnocením disertační práce i pokyny pro její přepracování. Student pak může opakovat obhajobu disertační práce po jejím přepracování nejvýše jednou, nejdříve však po uplynutí půl roku od první obhajoby. Mezním termínem opakování obhajoby disertační práce je maximální doba studia stanovená v článku 32 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Vyhlášené termíny obhajob

Vyhlášené termíny obhajob disertačních prací jsou uvedeny níže. Přehled uchazečů viz menu v pravé části stránky.

Mgr. Tereza Buchtová

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Mgr. Tereza Buchtová
vědecká pracovnice Laboratoře integrity genomu UMTM, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Lékařská genetika na LF UP v Olomouci

v úterý 4. dubna 2023 ve 13:00 hodin


obhajovat disertační práci na téma:
„Identification and Study of Modulators of Anticancer Therapy Based on Proteotoxic Stress“

Oponenti:                                
MUDr. Petr Müller, Ph.D. – Masarykův onkologický ústav
prof. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D. - Katedra experimentální biologie PřF UP

Komise:
předseda:        prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
místopředseda:         doc. RNDr. Radek Vrtěl, Ph.D.
členové:        
prof. RNDr. David Friedecký, Ph.D.
doc. Mgr. Radek Vodička, Ph.D.
MUDr. Renáta Gaillyová, Ph.D.
MUDr. Petr Müller, Ph.D.
            
Školitel:        Mgr. Martin Mistrík, Ph.D.
            
Místo obhajoby: seminární místnost Ústavu lékařské genetiky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Lékařská genetika

 

Mgr. Kristýna Kolaříková


OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení  § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Mgr. Kristýna Kolaříková
odborná pracovnice v laboratorních metodách na Ústavu lékařské genetiky LF UP a FNOL, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Lékařská genetika na LF UP v Olomouci bude

v úterý 21. února 2023 ve 14:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Využití multigenových a exomových analýz u pacientů s parkinsonismem“

Oponenti:                                
doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D. – Ústav klinické a molekulární patologie LF UP
doc. MUDr. Martina Bočková, Ph.D. – I. neurologická klinika FNUSA, Brno

Komise:
předsedkyně:        prof. MUDr. Marie Korabečná, Ph.D.
místopředseda:         prof. RNDr. David Friedecký, Ph.D.
členové:        
doc. MUDr. Alena Šantavá, CSc.
doc. Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D.
            
Školitel:        doc. Mgr. Radek Vodička, Ph.D.
            
Místo obhajoby: seminární místnost Ústavu lékařské genetiky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Lékařská genetika

 

MUDr. Martina Spisarová

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MUDr. Martina Spisarová
lékařka Onkologické kliniky LF U a FNOL, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Onkologie na LF UP v Olomouci bude

v pondělí 13. února 2023 v 10:30 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Prediktivní a prognostické faktory u pacientů s karcinomem ledviny léčených imunoterapií“

Oponenti:
prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D., PETCS – Oddělení chirurgie KNTB Zlín, a.s.
doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D. - Onkologická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice Praha


Komise:
předseda:                 prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.
místopředseda:         doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.
členové:        
doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.
prof. MUDr. Beatrice Mohelníková-Duchoňová, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D., PETCS
prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Školitel:        prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Místo obhajoby: demonstrační místnost Onkologické kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6 Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Onkologie

 

Obhájené disertační práce

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)