Obhajoby Ph.D.

Studium doktorského studijního programu na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) a tedy i proces obhajob disertačních prací se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školáchStudijním a zkušebním řádem UP v Olomouci a Směrnicí děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Disertační prací se dle článku 44 Studijního a zkušebního řádu UP rozumí ucelené pojednání, které obsahuje uveřejněné výsledky vědecké a tvůrčí práce studenta doktorského studia nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Disertační prací prokazuje student doktorského studia svoji schopnost pracovat vědecky samostatně tvůrčím způsobem.

K disertační práci musí být přiložen autoreferát, který slouží k informování o hlavních výsledcích disertační práce. V autoreferátu je stručně uveden obsah disertační práce a seznam publikovaných prací studenta doktorského studia. Přílohou autoreferátu je jednostránkový abstrakt v anglickém či jiném světovém jazyce.

Student doktorského studia podává k obhajobě své disertační práce přihlášku (žádost o povolení obhajoby), ke které musí být přiloženo vyjádření školitele, zda disertační práce splňuje požadavky potřebné pro její obhájení. K přihlášce je rovněž nutné přiložit disertační práci (5 výtisků), autoreferát (15 výtisků), a další dokumenty (viz tiskopis pro žádost o povolení obhajoby).

Disertační práci posuzují nejméně dva oponenti jmenovaní předsedou oborové rady. Oponent disertační práce je povinen na předloženou disertační práci samostatně vypracovat písemný posudek, a to nejpozději do 6 týdnů od doručení disertační práce a jmenovacího dekretu.

Všichni členové komise pro obhajobu disertační práce, školitel a student doktorského studia jsou pozváni k obhajobě disertační práce nejpozději 20 dnů před konáním obhajoby. Ke všem pozváním musí být přiloženy oponentní posudky na disertační práci a autoreferát. Místo a termín obhajoby disertační práce jsou rovněž zveřejněny na úřední desce fakulty.

Komise pro obhajobu disertační práce jmenovaná děkanem fakulty musí mít nejméně pět členů, přičemž ji tvoří předseda, místopředseda a další významní akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty, UP, jiných vysokých škol a vědeckých pracovišť, popřípadě i jiní významní odborníci z praxe. Nejméně dva členové komise pro obhajobu disertační práce musí být osobami, které nejsou akademickými pracovníky UP v pracovním poměru. Obhajoba disertační práce je veřejná, hodnocení obhajoby disertační práce komisí je však neveřejné.

O tom, zda student doktorského studia svoji disertační práci obhájil či neobhájil, rozhodují členové komise v tajném hlasování, k přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů komise.

Studentovi, který disertační práci neobhájil, sdělí předseda komise pro obhajobu disertační práce současně s hodnocením disertační práce i pokyny pro její přepracování. Student pak může opakovat obhajobu disertační práce po jejím přepracování nejvýše jednou, nejdříve však po uplynutí půl roku od první obhajoby. Mezním termínem opakování obhajoby disertační práce je maximální doba studia stanovená v článku 32 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Vyhlášené termíny obhajob

Vyhlášené termíny obhajob disertačních prací jsou uvedeny níže. Přehled uchazečů viz menu v pravé části stránky.

Mgr. Adéla Lemrová

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Mgr. Adéla Lemrová
asistentka Ústavu veřejného zdravotnictví, studentka kombinované formy doktorského studijního programu Sociální lékařství na LF UP v Olomouci bude  

v úterý 5. září 2023 v 10:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Práva pacientů v ČR – legislativní a etické souvislosti: Zdravotně sociální ochrana dětí do jednoho roku života ohrožených zanedbáváním a týráním“

Oponenti:
prof. PhDr. Valerie Tóthová, Ph.D. - Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JCU
prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. - Dětská klinika LF UP a FNOL


Komise:
předseda:     doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D. MBA
místopředseda:     prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.
členové:    
doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
doc. MUDr. Václav Rýznar, CSc.
prof. PhDr. Dušan Šimek
prof. PhDr. Valerie Tóthová, Ph.D.
       
Školitelka:    doc. et doc. PhDr. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D.

  
Místo obhajoby: knihovna Ústavu veřejného zdravotnictví LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc.

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátě Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


doc. et doc. PhDr. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D., v.r.
předsedkyně oborové rady DSP Sociální lékařství

MUDr. Radomír Nykl

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MUDr. Radomír Nykl
lékař I. interní kliniky – kardiologické LF UP a FNOL, student prezenční formy doktorského studijního programu Vnitřní nemoci na LF UP v Olomouci bude

ve čtvrtek 31. srpna 2023 ve 14:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Význam komplexního vyšetření pacientů s plicní embolií pro stanovení závažnosti a optimálního algoritmu péče o pacienty s patentním foramen ovale“

Oponenti
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. - Interní kardiologická klinika FN Brno
prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., FESC – Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

Komise:
předseda:    prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
místopředseda:  prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
členové:            
prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D.
prof. MUDr. David Karásek, Ph.D.
prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
              
Školitel:    MUDr. David Richter, Ph.D.
            
Místo obhajoby: zasedací místnost Děkanátu, Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


prof. MUDr. Pavel Horák, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Vnitřní nemoci

MUDr. Ondřej Krystyník

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MUDr. Ondřej Krystyník
lékař III. interní kliniky – nefrologické, revmatologické a endokrinologické LF UP a FNOL, student kombinované formy doktorského studijního programu Vnitřní nemoci na LF UP v Olomouci bude

ve čtvrtek 31. srpna 2023 ve 13:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Gestační diabetes – podíl hormonálních faktorů na regulaci glykémie“

Oponenti
prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D. - I. interní klinika FN Plzeň
prof. MUDr. Rudolf Chlup, CSc. - II. interní klinika – gastroenterologická a geriatrická LF UP a FNOL

Komise:
předseda:    prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
místopředseda: prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
členové:               
prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.
prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

Školitel:    prof. MUDr. David Karásek, Ph.D.

      
Místo obhajoby: zasedací místnost Děkanátu, Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


prof. MUDr. Pavel Horák, CSc., v.r.
předseda oborové rady DSP Vnitřní nemoci

 

MUDr. Sabina Kaprálová

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení  § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MUDr. Sabina Kaprálová
lékařka Kardiologické ambulance Dětské kliniky LF UP a FNOL, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Pediatrie na LF UP v Olomouci bude

v pondělí 28. srpna 2023 ve 13:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Turnerův syndrom a stratifikace kardiovaskulárního rizika”

Oponenti:
doc. MUDr. Anna Nečasová, CSc. - Interní kardiologická klinika FN Brno
doc. MUDr. Peter Kubuš, Ph.D. - Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol
            

Komise:
předsedkyně:        prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
místopředseda:        prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
členové:        
doc. MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.
MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.
doc. MUDr. Anna Nečasová, CSc.
doc. MUDr. Peter Kubuš, Ph.D.
                       
Školitelka:        doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D.
            

Místo obhajoby: malá zasedací místnost Dětské kliniky LF UP a FNOL (7. patro), Zdravotníků 248/7, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3, Olomouc.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D., v.r.
předsedkyně oborové rady DSP Pediatrie

 

Mgr. Andrea Štefeková

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Ve smyslu ustanovení  § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

Mgr. Andrea Štefeková
odborná pracovnice v laboratorních metodách na Ústavu lékařské genetiky LF UP a FNOL, studentka prezenční formy doktorského studijního programu Lékařská genetika na LF UP v Olomouci bude


ve čtvrtek 7. září 2023 ve 12:00 hodin

obhajovat disertační práci na téma:
„Detekcia chromozomálnych aberácií v prenatálnej diagnostike“


Oponenti:                               
doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D. - Klinika hematológie a transfúziológie LF UK a UNB
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. - Oddělení genetiky a molekulární biologie PřF MU

Komise:
předsedkyně:        prof. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D.
místopředseda:         prof. Mgr. Radek Vodička, Ph.D.
členové:        
prof. RNDr. David Friedecký, Ph.D.
doc. Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.
doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
            
Školitelka:        RNDr. Pavlína Čapková, Ph.D.

    
Místo obhajoby: seminární místnost Ústavu lékařské genetiky LF UP a FNOL, Zdravotníků 248/7, Olomouc

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.


prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., v.r.
předseda oborové rady DSP Lékařská genetika

 

 

 

Obhájené disertační práce

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)