Obhajoby Ph.D.

Studium doktorského studijního programu na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) a tedy i proces obhajob disertačních prací se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školáchStudijním a zkušebním řádem UP v Olomouci a Směrnicí děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Disertační prací se dle článku 44 Studijního a zkušebního řádu UP rozumí ucelené pojednání, které obsahuje uveřejněné výsledky vědecké a tvůrčí práce studenta doktorského studia nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Disertační prací prokazuje student doktorského studia svoji schopnost pracovat vědecky samostatně tvůrčím způsobem.

K disertační práci musí být přiložen autoreferát, který slouží k informování o hlavních výsledcích disertační práce. V autoreferátu je stručně uveden obsah disertační práce a seznam publikovaných prací studenta doktorského studia. Přílohou autoreferátu je jednostránkový abstrakt v anglickém či jiném světovém jazyce.

Student doktorského studia podává k obhajobě své disertační práce přihlášku (žádost o povolení obhajoby), ke které musí být přiloženo vyjádření školitele, zda disertační práce splňuje požadavky potřebné pro její obhájení. K přihlášce je rovněž nutné přiložit disertační práci (5 výtisků), autoreferát (25 výtisků), a další dokumenty (viz tiskopis pro žádost o povolení obhajoby).

Disertační práci posuzují nejméně dva oponenti jmenovaní předsedou oborové rady. Oponent disertační práce je povinen na předloženou disertační práci samostatně vypracovat písemný posudek, a to nejpozději do 6 týdnů od doručení disertační práce a jmenovacího dekretu.

Všichni členové komise pro obhajobu disertační práce, školitel a student doktorského studia jsou pozváni k obhajobě disertační práce nejpozději 20 dnů před konáním obhajoby. Ke všem pozváním musí být přiloženy oponentní posudky na disertační práci a autoreferát. Místo a termín obhajoby disertační práce jsou rovněž zveřejněny na úřední desce fakulty.

Komise pro obhajobu disertační práce jmenovaná děkanem fakulty musí mít nejméně pět členů, přičemž ji tvoří předseda, místopředseda a další významní akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty, UP, jiných vysokých škol a vědeckých pracovišť, popřípadě i jiní významní odborníci z praxe. Nejméně dva členové komise pro obhajobu disertační práce musí být osobami, které nejsou akademickými pracovníky UP v pracovním poměru. Obhajoba disertační práce je veřejná, hodnocení obhajoby disertační práce komisí je však neveřejné.

O tom, zda student doktorského studia svoji disertační práci obhájil či neobhájil, rozhodují členové komise v tajném hlasování, k přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů komise.

Studentovi, který disertační práci neobhájil, sdělí předseda komise pro obhajobu disertační práce současně s hodnocením disertační práce i pokyny pro její přepracování. Student pak může opakovat obhajobu disertační práce po jejím přepracování nejvýše jednou, nejdříve však po uplynutí půl roku od první obhajoby. Mezním termínem opakování obhajoby disertační práce je maximální doba studia stanovená v článku 32 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Vyhlášené termíny obhajob

Vyhlášené termíny obhajob disertačních prací jsou uvedeny níže. Přehled uchazečů viz menu v pravé části stránky.

MUDr. Ladislav Štěpánek

MDDr. Petra Švihlíková Poláčková

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

 

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

 MDDr. Petra Švihlíková Poláčková

lékařka Stomatologické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, studentka kombinované formy doktorského studijního programu Stomatologie na LF UP v Olomouci bude

 

ve středu 14. října 2020 v 10:00 hodin

 

obhajovat disertační práci na téma:

„Geometrická morfometrie u pacientů s okulo-aurikulo-vertebrálním spektrem“

 

Oponenti:

doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc. – Stomatologická ordinace, Vinohradská 196, Praha 3

doc. MUDr. Miroslav Peterka, CSc., DSc. – Genetická ambulance FN Královské Vinohrady

 

 

Komise:

předseda:         prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc.

místopředseda: doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.

členové:           prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc.

prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.

doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.

                       

Školitel:           MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.

                                   

 

Místo obhajoby: knihovna Kliniky zubního lékařství LF UP a FNOL, Palackého 12, Olomouc

 

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

 

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

 

 

 

prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc., v.r.

předseda oborové rady DSP Stomatologie

MUDr. Tereza Bartoníková

V Olomouci 24. 9. 2020

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

 

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MUDr. Tereza Bartoníková

lékařka Neurologické kliniky LF UP a FN v Olomouci, studentka kombinované formy doktorského studijního programu Neurologie na LF UP v Olomouci bude

 

ve čtvrtek 15. října 2020 v 10.00 hodin

 

obhajovat disertační práci na téma:

Epidemiologie a genetika neurodegenerativního parkinsonismu

 

Oponenti:

prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D. – Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a TN Praha

prof. MUDr. Ján Lehotský, DrSc. – Ústav lekárskej biochémie JLF UK Martin

prof. MUDr. Peter Valkovič, Ph.D. – II. neurologická klinika UK a UN Bratislava

 

Komise:

předseda:         prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN

místopředseda: prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

členové:          prof. MUDr. Jan Benetin, Ph.D

                        prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA

                        prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.

                        prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.

doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D., FESO

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.

doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

                         

Školitel:           doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D., FEAN

 

Místo obhajoby: knihovna Neurologické kliniky LF UP a FNOL, (3. patro budovy M), I.P. Pavlova 6, Olomouc.

 

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

 

 

 

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN v.r.

předseda Oborové rady DSP Neurologie

Přílohy: autoreferát

              členům komise oponentské posudky

 

MUDr. Sandra Kurčová

V Olomouci 24. 9. 2020

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

 

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MUDr. Sandra Kurčová

lékařka Neurologické kliniky LF UP a FN v Olomouci, studentka kombinované formy doktorského studijního programu Neurologie na LF UP v Olomouci bude

 

ve čtvrtek 15. října 2020 v 11.30 hodin

 

obhajovat disertační práci na téma:

„Non-motorické príznaky Parkinsonovej choroby a ich ovplyvnenie systémom hlbokej mozgovej stimulácie subthalamického jadra“.

 

Oponenti:

doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D. – I. neurologická klinika LF MU a FN u Sv. Anny v Brně

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. – Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. – Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

 

Komise:

předseda:         prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN

místopředseda: prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

členové:          prof. MUDr. Jan Benetin, Ph.D

                        prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA

                        prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.

                        prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.

doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D., FESO

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.

doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

                         

Školitel:           doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D., FEAN

 

Místo obhajoby: knihovna Neurologické kliniky LF UP a FNOL, (3. patro budovy M), I.P. Pavlova 6, Olomouc.

 

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

 

 

 

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN v.r.

předseda Oborové rady DSP Neurologie

Přílohy: autoreferát

              členům komise oponentské posudky

MUDr. Heřman Mann

V Olomouci 25. září 2020

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

 

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

MUDr. Heřman Mann

primář lůžkového oddělení Revmatologického ústavu v Praze, student kombinované formy doktorského studijního programu Vnitřní nemoci na LF UP v Olomouci bude

 

ve středu 21. října 2020 ve 13.30 hodin

 

obhajovat disertační práci na téma:

Idiopatické zánětlivé myopatie – Příspěvek k poznání patogeneze a nových možností léčby

 

Oponenti:

prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc. – II. interní klinika LF UK a FN v Hradci Králové

doc. MUDr. Zdenko Killinger, Ph.D. – V. interná klinika LF UK a FN Bratislava

doc. MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D. – II. interní klinika LF UK a FN v Hradci Králové

 

Komise:

předseda:         prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D., FESC

členové:          prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc.

prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.

doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.

doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.

prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., MBA, FESC, FACC

doc. MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.

 

Školitel:           prof.. MUDr. Pavel Horák, CSc.

 

Místo obhajoby: posluchárna 2.521 v budově Teoretických ústavů LF UP v Olomouci, Hněvotínská 5, Olomouc.

 

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

 

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

 

 

 

prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc., v.r.

předseda oborové rady DSP Vnitřní nemoci

MUDr. Michal Svoboda

V Olomouci 5. 10. 2020

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

 

Ve smyslu ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a v souladu se Statutem Lékařské fakulty UP oznamuji, že

 MUDr. Michal Svoboda

lékař Ortopedické kliniky LF UP a FNOL, student prezenční formy doktorského studijního programu Chirurgie na LF UP v Olomouci, bude

 

v pondělí 26. října 2020 ve 13:30 hodin  

 

obhajovat disertační práci na téma:

Analýza kloubního punktátu u infekcí kloubních náhrad – stanovení diagnostického přínosu vybraných metod

 

Oponenti:

prof. MUDr. David Jahoda, CSc. - I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol

MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D. – Ortopedická klinika FN v Hradci Králové

 

Komise:

předseda:         prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

místopředseda: prof. MUDr. Vladimír Král, CSc.

členové:          prof. MUDr. David Jahoda, CSc.

                        MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.

                        prof. MUDr. Kamil Vysloužil, CSc.

 

                       

Školitel:           prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.

                                   

 

Místo obhajoby: knihovna I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, I. P. Pavlova 6, Olomouc.

 

S disertační prací se můžete seznámit na Děkanátu Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3.

 

Členy komise, oponenty a školitele prosím, aby se jednání zúčastnili.

 

Cestovné lze oponentům a členům komise uhradit jen do výše jízdného veřejným hromadným dopravním prostředkem v ekonomické třídě. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF UP v Olomouci na základě uzavřené smlouvy.

 

 

 

 

 

prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., v.r.

předseda oborové rady DSP Chirurgie

Obhájené disertační práce